فهرست مطالب

 • سال بیست و چهارم شماره 1 (پیاپی 111، فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/16
 • تعداد عناوین: 13
|
 • امیرحسین حدیدی زواره، رامین حاجی خانی، بهاره پاکپور، محمود سلامی* صفحات 1-9
  سابقه و هدف

  مصرف طولانی مدت اتانول، سبب اختلال برگشت پذیر در یادگیری و حافظه می شود. آسیب به میکروارگانیسم های روده با اختلالات سیستم ایمنی، دستگاه گوارش و سیستم عصبی مرتبط است. مطالعات اخیر نشان می دهد که مصرف پروبیوتیک ها می تواند اختلالات حافظه را بهبود دهد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر مکمل پروبیوتیک به صورت گاواژ بر اختلال یادگیری و حافظه در حیوانات دریافت کننده اتانول بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، 4 گروه شامل کنترل (CON)، گروه دریافت کننده پروبیوتیک (C+P)، گروه دریافت کننده اتانول به صورت محلول در آب خوراکی (CE) و گروه دریافت کننده اتانول همراه با پروبیوتیک (E+P) مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه، از تست شاتل باکس به منظور بررسی حافظه با ارزیابی رفتار احترازی - اجتنابی مهاری و ثبت الکتروفیزیولوژیک جهت بررسی میزان پاسخ پایه و نیز پاسخ بعد از تحریک تتانیک هیپوکمپ استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد که اتانول باعث اختلال در حافظه حیواناتCE می شود. همچنین الکل، دامنه پتانسیل های پس سیناپسی تحریکی میدانی را کاهش داده، مانع از القای LTPشد. مکمل پروبیوتیک به طور قابل توجهی سبب بهبود حافظه در حیوانات گروه E+P شد، درحالی که روی انتقال سیناپسی در حیوانات تحت درمان با الکل، تاثیری نداشت.

  نتیجه گیری

  جنبه رفتاری حافظه بر خلاف جنبه الکتروفیزیولوژیکی آن می تواند بر تیمار پروبیوتیک در حیوانات دریافت کننده اتانول، حساس باشد.

  کلیدواژگان: اتانول، حافظه، تقویت درازمدت (LTP)، پروبیوتیک، شاتل باکس
 • غزال عطائی، راهله رهباریان* صفحات 10-20
  سابقه و هدف

  یکی از شایع ترین بیماری های غدد درون ریز، دیابت نوع یک می باشد که استرس های اکسیداتیو را در بافت بیضه ایجاد می کند. امروزه برای درمان دیابت، گرایش به سوی داروهای گیاهی روز به روز افزایش می یابد. این مطالعه با هدف بررسی سافرانال بر شاخص های آنتی اکسیدانت و میزان Bax وBcl2  در موش های صحرایی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 24 سر موش صحرایی به چهار گروه شاهد، شاهد دیابتی و 2 گروه دیابتی تحت تیمار با سافرانال (50 و 100 میلی گرم بر میلی لیتر، 25 روز تزریق داخل صفاقی) تقسیم شدند. گروه های دیابتی با یک بار تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین با غلظت 55 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن موش دیابتی شدند. نتایج توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 20 و آزمون های آنالیز واریانس چند متغیره (MANOVA) و آزمون های اثرات بین گروهی  (Tests of Between-Subjects Effects) و روش داده های تکرارشده (Repeated Measure) تحلیل شدند.

  نتایج

  سطح بافتی شاخص Bax و مقدار مالون دی آلدیید در گروه تحت درمان با غلظتmg/ml  100 سافرانال در مقایسه با گروه تحت درمان با غلظت mg/ml50 سافرانال و گروه شاهد دیابتی کاهش معنی داری داشت. در مقدار سطح بافتی شاخص Bcl2 و آنزیم های گلوتاتیون پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز و کاتالاز در گروه تحت درمان با غلظت mg/ml 100 سافرانال نسبت به گروه تحت درمان با غلظت mg/ml 50 سافرانال و گروه شاهد دیابتی افزایش معنی داری مشاهده شد (0/05>P) که نشان دهنده اثر وابسته به دوز سافرانال می باشد. همچنین سافرانال موجب کاهش معنی داری در میزان قند خون موش های دیابتی شد.

  نتیجه ‏گیری

  سافرانال می تواند موجب بهبود شاخص های آنتی اکسیدانی شود و آسیب های القاشده توسط دیابت در بافت بیضه موش های دیابتی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: سافرانال، Bax، Bcl2، بیضه، موش صحرایی، دیابت
 • کیاوش هوشمندی، الهام حویزی*، سعد گورانی نژاد، محمدرضا تابنده صفحات 21-30
  سابقه و هدف

  سرطان دهانه رحم سومین سرطان رایج در جهان است. با توجه به شیوع سرطان رحم در ایران و درمان های ناموفق، در این تحقیق اثرات آپوپتوزی ریزمولکولTPSF  در مقایسه با عصاره هیدروالکلی برگ های درخت کنار بر رده سلولی HeLa بررسی شد.

  مواد و روش ها

  سلول های HeLa در محیط DMEM حاوی 10 درصد FBS کشت و با غلظت های مختلف TPSF  و عصاره، تیمار و در روزهای 1 و 3 و 5 بررسی شدند. اثرات آپوپتوزی به روش MTT و مورفولوژی سلول ها با رنگ آمیزی گیمسا و با استفاده از میکروسکوپ معکوس بررسی شد.

  نتایج

  غلظت 2 میکرومولار از TPSF در مدت 24 ساعت به عنوانIC50  تعیین شد. درصد زنده ماندن در سلول های تحت تیمار با غلظت های  0/5، 1، 2، 5 و 10 درصد میکرومولار از TPSF به ترتیب، 78، 63، 50، 42 و 37 درصد بود. همچنین غلظت 4 میلی مولار از عصاره به عنوان IC50 تعیین شد. درصد زنده ماندن سلول های تحت تیمار با غلظت های 1، 2، 4، 6 و 8 میلی مولار از عصاره کنار به ترتیب 73، 61، 50، 41، 37  درصد می باشد. نتایج به دست آمده نسبت به نمونه های کنترل به طور معنی دار (0/05≤p) کاهش نشان دادند. همچنین نتایج مورفولوژی نشان داد که سلول های تیمارشده نسبت به نمونه کنترل، تغییرات محسوسی از جمله هسته منقبض شده، غشای آسیب دیده و سیتوپلاسم چروکیده داشتند.

  نتیجه گیری

   TPSF نسبت به عصاره کنار به طور معنی داری بهتر عمل کرده است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که ریزمولکول ها در کمترین مقدار، بیشترین اثر سمیت سلولی را بر رده سلول سرطانیHeLa  داشته اند و اثر آپوپتوزی بیشتری اعمال کرده اند.

  کلیدواژگان: سرطان رحم، برگ درخت کنار، TPSF، ریزمولکول
 • ساناز نوروزی، رحیم احمدی*، ساناز پاشاپور صفحات 31-37
  سابقه و هدف

  تولمتین یک داروی ضدالتهابی غیراستروییدی (NSAID) است که از طریق مهار ساخت پروستاگلاندین اثر خود را اعمال می کند و اساسا در درمان آرتریت حاد و مزمن، استیوآرتریت و رماتیسم مفصلی کاربرد دارد. مطالعات نشان داده اند که تولمتین دارای اثرات آپوپتوز و ضدسرطانی در سلول های سرطانی مختلف می باشد. باتوجه به این که بررسی ها در حیطه اثرات ضدسرطانی تولمتین در سلول های سرطانی دهانه رحم بسیار محدود است، این تحقیق با هدف بررسی اثرات سیتوتوکسیک تولمتین بر بیان ژن های آپوپتوزی Bax  و ضدآپوپتوزی BCl2 در سلول های سرطانی دهانه رحم (Hela) انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این تحقیق تجربی- آزمایشگاهی، رده سلولی سرطانی دهانه رحم از انستیتو پاستور خریداری شد و به گروه های کنترل (عدم مواجهه با دارو) و گروه های در معرض تولمتین با دوزهای 0/3، 0/6، 1/25، 2/5، 5 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر تقسیم بندی شدند. زنده مانی سلول ها با روشMTT  و میزان بیان ژن Bax و Bcl2 با روش RT-PCR اندازه گیری و داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.

  نتایج

  نتایج این پژوهش نشان دادند که دوزهای 0/3، 0/6، 1/25، 2/5، 5 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر تولمتین همگی دارای اثر سیتوتوکسیک بر سلول های دهانه رحم بوده اند و نیز دوزIC50 ، 5 میلی گرم بر میلی لیتر بوده است که باعث افزایش بیشتر بیان ژن آپوپتوزیBax  نسبت به ژن ضدآپوپتوزی BCL2 شده است.

  نتیجه گیری

  تولمتین می تواند با القای وابسته به ژن Bax و ژن ضدآپوپتوزی BCL2 احتمالا سبب مرگ سلولی در سلول های سرطانی دهانه رحم شود.

  کلیدواژگان: تولمتین، آپوپتوز، ژنBax، ژن BCl2
 • آزاده حامدی*، اکرم جمشیدزاده، مهسا دانا، اردلان پاسداران، رضا حیدری صفحات 38-47
  سابقه و هدف

  در فرهنگ غذایی ایرانی، گل ها و اسانس بهارنارنج در قالب مربا و عرقیجات در مقادیر بالا مصرف می شود. در طب سنتی ایرانی در مورد اثرات عرق بهارنارنج روی کبد نگرانی هایی ذکر شده است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر اسانس بهارنارنج بر شاخص های سلامت کبدی در مدل حیوانی می باشد.

  مواد و روش ها

  اسانس بهارنارنج با کلونجر استخراج و توسط کروماتوگرافی گازی - جرمی آنالیز شد. سپس با دوزهای (g/kg 2 و 1، 0/5) به مدت سه روز به صورت تک دوز از طریق داخل صفاقی یا خوراکی برای شش گروه پنج تایی موش صحرایی تجویز شد. برای دو گروه کنترل (g/kg1) روغن زیتون (حامل اسانس) تجویز شد. 48 ساعت بعد از آخرین تجویز، نمونه گیری خون و بافت کبد جهت تعیین آلانین امینو ترانسفراز (ALT) ، اسپارات امینو ترانسفراز (AST) ، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و گلوتاتین (GSH) انجام شد و مطالعات هیستوپاتولوژیک صورت گرفت.

  نتایج

  تغییرات اصلی اسانس، لینالیل استات، ترپینن-4-ال، لینالول و فنتیل الکل بود. تجویز صفاقی اسانس در دوزهای بالاتر از (g/kg 1) موجب افزایش معنی دار AST، ALT و LDH شد. این اسانس در غلظت های بالاتر از (g/kg 1) در تجویز خوراکی و داخل صفاقی باعث التهاب بافت کبدی شد.

  نتیجه گیری

   بررسی آنزیم های AST، ALT و LDH و داده های هیستوپاتولوژی نشان داد که این اسانس در دوزهای بالا، دارای سمیت خفیف کبدی می باشد. این عوارض ناشی از استرس اکسیداتیو نبوده، احتمالا از طریق سمیت مستقیم و غیراکسیداتیو ایجاد می شود.

  کلیدواژگان: اسانس، بهارنارنج، سمیت کبدی، کروماتوگرفی گازی - جرمی
 • زهرا گنج خانلو، مجید سیرتی ثابت*، سیامک سلامی، رضا میرفخرایی صفحات 48-55
  سابقه و هدف

  سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان سراسر جهان است که به هنگام رشد خارج از کنترل سلول های پستان اتفاق می افتد. ماتریکس متالوپروتیینازها (MMP)، از جمله پروتیین MMP1، در گسترش انواع مختلفی از سرطان ها نقش دارند. کیناکرین که مشتقی از 9-آمینوآکریدین است، دارای اثری مهاری روی رشد برخی از سلول های سرطانی است. در این مطالعه، اثر کیناکرین روی بیان ژن  MMP1 در رده سلولی سرطان پستان MDA-MB 231 و MCF7 بررسی شده است. رده سلولی سرطان پستانMDA-MB 231  دارای خصوصیات سلول های سه گانه منفی است.

  مواد و روش ها

   سلول های سرطان پستان MDA-MB 231 و MCF7 با مقدار 0/5 میکرومولار کیناکرین به مدت 72 ساعت تیمار شدند. مقدار دارو، بر اساس نتایج آزمایش MTT تعیین و بیان ژن MMP1 از طریق Real-time PCR بررسی شد. نتایج با استفاده از آزمون آماری t بررسی و بر مبنای 0/05<P تحلیل شدند.

  نتایج

  کیناکرین در مقدار 0/5 میکرومولار در مدت 72 ساعت روی بیان ژن MMP1 در رده سلولی سرطان پستان MDA-MB 231 و MCF7 اثر معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  ژن MMP1 نقش مهمی در متاستاز دارد و مطالعه حاضر نشان داد که کیناکرین در شرایط مورد بررسی، اثری روی بیان این ژن در رده های سلولی مورد بررسی ندارد.

  کلیدواژگان: بیان ژن، MCF7، MDA-MB 231، MMP1، کیناکرین
 • حسن مروتی*، نظام آرمند صفحات 56-62
  سابقه و هدف

  گل نرگس غنی از چندین متابولیت ثانویه مختلف از جمله اسانس ها، ترینوییدها، فلانویید ها، ترکیبات فنولی، آلکالوییدها و دارای فعالیت زیستی، خواص دارویی و مورد توجه در صنعت عطرسازی می باشد. با توجه به عدم بررسی تاثیر عصاره این گیاه بر کلیه، این مطالعه با هدف بررسی اثر پیاز گل نرگس بر شاخص های مربوط به عملکرد کلیه صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 20 سر موش صحرایی نر بالغ به صورت تصادفی به 3 گروه تجربی و یک گروه شاهد تقسیم شدند. گروه های تجربی، عصاره پیاز گل نرگس را با غلظت های 50، 100 و mg/kg 150 به صورت خوراکی در مدت زمان 6 روز دریافت کردند و در روز هفتم از همه گروه های موشی خونگیری به عمل آمد و تست های عملکردی کلیه بررسی شد. جمع آوری داده ها با نرم افزارSPSS ویرایش 21 صورت گرفته و نتایج به صورت میانگین و انحراف معیار ارایه شده است.

  نتایج

  در دوز mg/kg 100 عصاره پیاز گل نرگس، فعالیت پروتیین کل (Total Proteins) کاهش معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان داد (0/01<P). در دوز mg/kg 150 عصاره، فعالیت پروتیین کل و آلبومین (Albumin) کاهش معنی داری و کراتینین (Creatinine) افزایش معنی داری را نسبت به گروه شاهد نشان داد (0/05<P). همچنین میزان اوره (Urea) در غلظت mg/kg 150، افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد (0/01<P). بیلی روبین (BUN) در تمامی دوزهای عصاره نسبت به گروه شاهد تغییر معنی داری نشان نداد.

  نتیجه گیری

  کاهش معنی دار پروتیین کل و آلبومین و افزایش معنی دار اوره و کراتینین، توکسیک بودن در دوزهای بالای عصاره پیاز گل نرگس را نشان می دهد که لازم است جهت بررسی بیشتر، مطالعات بافت شناسی انجام پذیرد.

  کلیدواژگان: گیاه دارویی، پروتئین کل، بیلی روبین، اوره، کراتینین، آلبومین
 • مهدی عزتی فر، محمد رحمانی، مجید حسن پورعزتی* صفحات 63-71
  سابقه و هدف

  اثر پیشگیری کننده ی از بیماری ها توسط فعالیت ورزشی یکی از عرصه های پژوهشی مطرح است. در این پژوهش، اثر تمرین شنای اجباری بر پیشگیری از سنگ کلیه و آسیب های کلیوی القایی توسط اتیلن گلیکول بررسی شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی تجربی، تعداد 24 موش نر بزرگ به چهار گروه: کنترل (C)، دریافت کننده ی اتیلن گلیکول 1 درصد به تنهایی (EG)، تمرین شنا (SW) و گروه اتیلن گلیکول - شنا (EG+SW) تقسیم شدند. گروه های EG و EG+SW به مدت چهار هفته، آب آشامیدنی حاوی 1 درصد اتیلن گلیکول دریافت کردند. گروه های SW و EG+SW شش هفته، هفته ای سه بار شنای اجباری 45 دقیقه ای با شدت متوسط انجام دادند. در پایان دوره موش ها تشریح شدند و نمونه ی بافت های کلیه، میزنای و مثانه آن ها تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی هماتوکسیلین - ایوزین مورد ارزیابی بافتی واقع شدند.

  نتایج

  رسوب بلور در سطح اپی تلیوم تمامی نواحی سیستم ادراری همراه با آسیب کلیوی در موش های درمان شده با اتیلن گلیکول مشاهده شد، اما در نمونه های بافتی گروه های کنترل و شنا مشاهده نشد. مجموع سنگ های کلیوی مشاهده شده در نمونه ی بافت کلیوی، میزنای و مثانه ی گروه EG+SW در مقایسه با EG به طور معنی داری کمتر بود (003/0>P) و سنگ های مشاهده شده در مجاری ادراری گروه EG+SW نسبت به EG ابعاد کوچک تری داشتند. تخریب بافتی ناشی از مصرف اتیلن گلیکول در گروه دریافت کننده EG+SW کمتر از گروه EG بود.

  نتیجه گیری

   بر پایه ی نتایج حاصل از این پژوهش، تمرین شنا می تواند از تشکیل سنگ های کلیوی القایی توسط اتیلن گلیکول پیشگیری و یا فرآیند دفع آن ها را تسریع کند و آسیب بافتی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: اتیلن گلیکول، تمرین شنا، سنگ کلیه، موش بزرگ
 • نرگس علی نیا، علیرضا علمیه*، محمدرضا فدائی چافی صفحات 72-79
  سابقه و هدف

  کبد چرب غیرالکلی، شایع ترین بیماری کبدی در دنیا است. به دلیل اثرات حفاظتی و بهبوددهندگی خرفه بر عملکرد کبد، هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثر تمرین ترکیبی به همراه مکمل خرفه بر شاخص های ترکیب بدن و فاکتورهای آمادگی جسمانی زنان چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد 40 زن چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی به صورت تصادفی به چهار گروه خرفه +  تمرین (10 نفر)، گروه دارونما (10 نفر)، گروه تمرین (10 نفر) و گروه خرفه (10 نفر) تقسیم شدند. تمرینات 3 جلسه در هفته و به مدت 12 هفته انجام شد. مقدار خرفه مصرفی 500 میلی گرم در روز برای 12 هفته بود. متغیرهای ترکیب بدن، آمادگی جسمانی و آنزیم های کبدی در ابتدا و بعد از اتمام مداخلات ارزیابی شدند و از آزمون کواریانس استفاده گردید.

  نتایج

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در متغیرهای قدرت (0/00=P) و حداکثر اکسیژن مصرفی (0/00=P)، شاخص توده بدن (0/00=P)، نسبت دور کمر به باسن (0/00=P)، درصد چربی (0/00=P)، (0/00=P) Alt ، (0/00=P) Ast تفاوت معناداری بین چهار گروه وجود دارد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین ترکیبی به همراه مصرف مکمل خرفه می تواند باعث بهبود ترکیب بدن، آمادگی جسمانی و آنزیم های کبدی زنان چاق مبتلا به کبد چرب غیرالکلی شود.

  کلیدواژگان: ورزش، خرفه، کبد چرب غیرالکلی
 • انسیه سادات عسکری تبار، محمدرضا شهابی کاسب*، زهرا استیری صفحات 80-89
  سابقه و هدف

  امروزه یکی از روش های تمرینی که موجب ارتقای عملکرد و پیشرفت در مهارت های حرکتی می شود، تمرینات بینایی است. از این رو، هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر تمرینات بینایی با و بدون حرکات فعالانه بر مهارت حرکتی کودکان دارای تنبلی چشم بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. 40 کودک 5 تا 8 سال دارای تنبلی چشم به صورت تصادفی در گروه های تمرینات بینایی بدون حرکات فعالانه، تمرینات بینایی با حرکات فعالانه (بینایی - دستی و بینایی - جابه جایی) و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی های گروه های آزمایشی در 12 جلسه ی 30 دقیقه ای به تمرین پرداختند و آزمودنی های گروه کنترل به فعالیت های روزمره خود مشغول بودند. آزمودنی ها قبل و بعد از انجام تمرینات در آزمون لینکلن اوزرتسکی شرکت کردند.

  نتایج

  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در پس آزمون، نشان داد که تفاوت معنی دار آماری بین گروه های آزمایشی و گروه کنترل در مهارت های حرکتی کودکان دارای تنبلی چشم وجود دارد (0/05 <P)؛ ولیکن تفاوت معنی دار آماری بین گروه های آزمایشی مشاهده نشد (0/05 <P).

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات بینایی با و بدون حرکات فعالانه، می تواند موجب بهبود مهارت های حرکتی در کودکان تنبلی چشم شود.

  کلیدواژگان: تنبلی چشم، تمرینات بینایی، مهارت حرکتی
 • وحید طالبی، ضیا فلاح محمدی*، پیام سعادت، سید اسماعیل حسینی نژاد صفحات 90-98
  سابقه و هدف

  مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن و ناتوان کننده سیستم عصبی است که میلین سیستم اعصاب مرکزی را تخریب می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی قدرت و فعالیت عضلانی در دو نوع از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم بود.

  مواد و روش ها

  این تحقیق از نوع مطالعه مقطعی - تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را زنان و مردان مبتلا به بیماری ام اس استان مازندران تشکیل دادند. 45 نفر در نوع Relapsing-remitting multiple sclerosis (RR) و 22 نفر در نوع Secondary progressive multiple sclerosis  (SP) و 38 نفر در گروه کنترل پس از تکمیل رضایت نامه وارد مطالعه شدند. اندازه گیری قدرت بیشینه عضلات چهارسر از طریق فرمول بزریسکی و بازکننده تنه از طریق دینامومتر انجام شد. همچنین فعالیت 4 عضله ساقی قدامی، عضله دوقلو داخلی، عضله نازک نیی بلند و عضله نعلی مورد بررسی قرار گرفت. کلیه یافته ها از طریق آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه بین گروه ها تحلیل شدند.

  نتایج

  تفاوت معناداری بین گروه سالم و بیمار و بین دو نوع بیماری وجود دارد (P˂0.05). میانگین فعالیت عضلات، بیشینه فعالیت عضلات، هم انقباضی و قدرت عضلانی در نوع بیماری RR بیشتر از نوع SP می باشد.

  نتیجه گیری

  سیر پیشرفت بیماری نشان می دهد قدرت و فعالیت عضلانی در بیماری ام اس ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. درنتیجه، دوره زمانی RR می تواند بهترین زمان برای حفظ وضعیت بدنی افراد درگیر با بیماری ام اس باشد و مراحل اولیه این اختلال ناتوان کننده می تواند در کاهش علایم آینده، تعیین کننده باشد.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، عودکننده - فروکش کننده، پیش رونده ثانویه، استراتژی مچ پا
 • فرزاد عباسی، محمد گنجی*، سید کمال الدین موسوی صفحات 99-108
  سابقه و هدف

  در جامعه مدرن با بازاندیشی روزافزون، مرگ به صورت یک امر فنی درآمده است؛ تعیین کیفیت آن در اختیار حرفه پزشکی قرار دارد و در این راستا تعریف جدیدی از مرگ با نام مرگ مغزی و امکان پیوند اعضا مطرح شده است. از این رو هدف نوشتار حاضر، بررسی نگرش به مرگ و ارتباط آن با اهدای عضو می باشد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه توصیفی - مقطعی، تعداد 475 نفر از افراد بالای 20 سال کاشان را در شهریور 1398 با روش نمونه گیری تصادفی متناسب با جمعیت بررسی کرده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر نظریه مدرنیته متاخر گیدنز بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر همبستگی و طرح معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS است.

  نتایج

  در میان ابعاد پنجگانه نگرش به مرگ، نگرش طبیعی با شاخصه های پذیرش مرگ به عنوان اتمام حیات و واقعیتی اجتناب ناپذیر درنتیجه بازاندیشی، مرگ آگاهی، پیشرفت های پزشکی و اعتماد به متخصصان این حوزه، بالاترین میانگین (77/3 از 5) را داشت و مهم ترین تبیین کننده دو بعد نگرش دینی (0/001 <P، 0/35β=) و علمی (0/001< P، 0/33β=) به اهدا بود. شاخص های برازش مطلق (0/03= RMSEA)، تطبیقی (0/92=CFI) و مقتصد (0/58= PRATIO) بیانگر این است که داده های جمع آوری شده به خوبی، مدل مفهومی را مورد حمایت قرار دادند.

  نتیجه گیری

  ابزارهای طراحی شده از اعتبار و پایایی مطلوبی برخوردار بود و تحلیل ساختاری نیز نشان داد که اهدای عضو، مستلزم پذیرش مرگ و نوعی اعتماد بوده، در صورت انکار مرگ با دو مضمون ترس و اجتناب، فرد نمی تواند پذیرای اهدای عضو باشد.

  کلیدواژگان: نگرش به مرگ، مرگ مغزی، اهدای عضو، اعتماد، آگاهی
 • مهدیه کاوه، زهرا شیخلر، حسین اکبری، حمیدرضا صابری، مسعود مطلبی کاشانی* صفحات 109-121
  سابقه و هدف

  فرسودگی شغلی، پدیده ای چندعاملی است که در مشاغل دارای نیاز به تمرکز و بار ذهنی زیاد، نظیر اعضای هیات علمی دانشگاه ها ممکن است بیشتر رخ دهد. ازطرفی کیفیت خواب بر اعمالی که نیاز به ذخیره ی اطلاعات جدید و بار ذهنی زیاد دارند، موثر است. با توجه به موارد فوق، این پژوهش با هدف بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی همبستگی بر روی 102 نفر از اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 و به صورت سرشماری انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های مسلش، ناسا TLX و پیتزبورگ، و تحلیل آماری نیز با استفاده از آزمون های آماری کای اسکویر، دقیق فیشر، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.

  نتایج

  حدود 90 درصد از اعضای هیات علمی، دارای نیاز ذهنی بالا بودند. ارتباط معناداری بین فرسودگی شغلی با بار ذهنی کار و کیفیت خواب وجود نداشت اما بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب همبستگی معکوس و معنادار دیده شد (0/001-R=، 0/661 <P). همچنین بار ذهنی کار در اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و خستگی عاطفی در اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت از سایر دانشکده ها بیشتر بود (0/05<P).

  نتیجه گیری

  باتوجه به بالابودن بار ذهنی کار اساتید و تاثیر منفی آن بر کیفیت خواب، توصیه می شود برنامه های مداخله ای با هدف ایجاد شرایط مناسب شغلی، تقویت توان کاری آن ها و آموزش اصول بهداشت خواب جهت کاهش بار ذهنی کار و ارتقای کیفیت خواب اساتید، اجرا شود.

  کلیدواژگان: بار ذهنی کار، کیفیت خواب، فرسودگی شغلی، اعضای هیات علمی
|
 • AmirHosein Hadidi Zavareh, Ramin Hajikhani, Bahareh Pakpour, Mahmoud Salami* Pages 1-9
  Background

  Long lasting exposure to ethanol causes reversible impairment of learning and memory. Gut microbiota imbalance is linked to the neurological disorders. Recent studies indicate that probiotic consumption can relief learning and memory deficit. This study aimed to investigate the effect of probiotic supplementation with intragastric gavage on behavioral and electrophysiological aspects of learning and memory in ethanol exposed animals.

  Materials and Methods

  In this study, 4 groups including control (CON) and probiotic administered (C+P) groups, the group receiving chronic ethanol (CE) and CE animals receiving probiotic (E+P) were entered the study. The passive avoidance shuttle box test and in vivo electrophysiological experiment were carried out to assess hippocampal baseline filed excitatory postsynaptic potentials (fEPSPs) and long term potentiation (LTP).

  Results

  Results showed that ethanol impaired memory in the CE rats. It also diminished the slope size of fEPSPs and prevented LTP induction in these animals. The probiotic supplementation improved the behavioral performance in the C+P rats but it did not influence synaptic transmission in this group.

  Conclusion

  Behavioral but not electrophysiological aspect of cognition cane be sensitive to the probiotic treatment in the ethanol exposed animals.

  Keywords: Ethanol, Memory, LTP, Probiotics, Shuttle box
 • Ghazal Ataei, Raheleh Rahbarian* Pages 10-20
  Background

  One of the most common endocrine diseases is type 1 diabetes, which causes oxidative stress in testis tissue. Today, in the treatment of diabetes, the tendency toward herbal medicines is increasing day by day. This study aimed to investigate the effects of safranal on Bax and Bcl2 and anti-oxidant levels of streptozotocin-induced diabetic rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 24 rats were divided into 4 groups: control, non-treated diabetic and 2 safranal-treated diabetic groups (50, 100 mg/ml, 25 days intraperitoneal injection). The diabetic groups were diabetic with intraperitoneal injection of streptozotocin (STZ) at a concentration of 55 mg/kg body weight of the mouse. On day 25, the testicles were exited to evaluate antioxidant enzymes and Bax and Bcl2. The results were analyzed by using SPSS 20 software, one-way ANOVA and LSD tests

  Results

  The level of pro-apoptotic Bax and malondialdehyde level in the treated group with a concentration of 100 mg/ml of safranal was significantly reduced compared to the treatment group with a concentration of 50 mg/ml of safranal and control group. However, the level of pro-apoptotic Bcl-2 and glutathione peroxidase, superoxide dismutase and catalase enzymes in the treated group with a concentration of 100 mg/ml of safranal was significantly increased compared to the treatment group with a concentration of 50 mg/ml of safranal and control group (P<0.05); which indicates the effect of safranal concentration. Also, safranal significantly reduced the level of glucose in diabetic rats.

  Conclusion

  Safranal can improve the antioxidant activity and decrease the damage induced by diabetes in the testis tissue of diabetic rats.

  Keywords: Safranal, Bax protein, Bcl2 proteins, Testicle, Rat, Diabetes mellitus
 • Kiavash Hoshmndi, Elham Hoveizi*, Saad Gooraninejad, Mohammadreza Tabandeh Pages 21-30
  Background

  Cervical cancer is the third most common cancer in the world. Considering the prevalence of cervical cancer in Iran and unsuccessful treatments, the apoptotic effects of TPSF small molecule investigated in comparison with the hydroelectric extract of Ziziphus Spina-christi leaves on the cervical cancer cell line (HeLa).

  Materials and Methods

  HeLa cells were cultured in a DMEM medium containing 10% FBS, and treated with different concentrations of TPSF and extract on days 1, 3 and 5. Apoptotic effects were investigated using MTT method, and the morphology of cells was studied by Giemsa staining using invert microscope.

  Results

  2 μm concentration of TPSF was determined in 24 hours as IC50 for HeLa cells. The percentage of viability in cells treated with 0.5, 1, 2, 5, and 10 μM TPSF was 78, 63, 50, 42 and 37%. The concentration of 4 mM hydroalcoholic extract was determined as IC50 of HeLa cells in 24 hours. The percentage of viability in treated cells with 1, 2, 4, 6 and 8 mM from the extract of was 73, 61, 50, 41, and 37. The results showed a significant (P≤0.05) decrease compared with the control samples. Also, morphological results showed that the treated cells indicated notable changes such as the shrunk nucleus, damaged membrane, and wrinkled cytoplasm compared with the control sample.

  Conclusion

  The TPSF is significantly better than the extract of Ziziphus Spina-christi, it can be concluded that small molecules have the smallest amount of cytotoxic effect on HeLa cells and have a greater apoptotic effect.

  Keywords: Cervical cancer, Ziziphus Spina-christi leave, TPSF, Small molecule
 • Sanaz Norouzi, Rahim Ahmadi*, Sanaz Pashapour Pages 31-37
  Background

  Tolmetin (C15H15NO3) is a non-steroidal anti-inflammatory drug that exerts its effects by inhibiting prostaglandins and mainly used in the treatment of acute and chronic arthritis, osteoarthritis, and arthritis. Studies have shown that Tolmetin has anti-carcinogenic effects on different cancer cells. Due to the limited studies on the apoptotic effects of Tolmetin, the present study aimed to evaluate the cytotoxic effects of Tolmetin on the evaluation of Bax and Bcl2 gene expression levels in cervical cancer cells (Hela).

  Materials and Methods

  In this experimental study, the cervical cancer cells were purchased from Pasteur Institute then randomly divided into control group (non-exposure to Tolmetin) and groups exposed to different concentrations of 0.3, 0.6, 1.25, 2.5, 5 and 10 mg/ml of Tolmetin. The cytotoxic effect of Tolmetin was measured using the MTT assay. Also, using Real-Time PCR, expression of BAX, and BCl2 genes was evaluated. Data were analyzed using one-way ANOVA.

  Results

  The concentrations of 0.3, 0.6, 1.25, 2.5, 5, and 10 mg/ml of Tolmetin resulted in cytotoxic effects on Hela cells. And IC50 dose of 5 mg/ml of Tolmetin increased the expression of the apoptotic Bax gene more than the anti-apoptotic BCL2 gene.

  Conclusion

  Tolmetin can possibly cause cell death in cervical cancer cells by inducing the Bax gene and the BCL2 anti-apoptosis gene.

  Keywords: Tolmetin, Apoptosis, Bax gene, BCl2 gene
 • Azadeh Hamedi*, Akram Jamshidzadeh, Mahsa Dana, Ardalan Pasdaran, Reza Heidari Pages 38-47
  Background

  In Persian food culture, Citrus aurantium L. (bitter orange) flowers and essential oil are consumed as jams or plant distillate in high doses. Some concerns were mentioned in Persian traditional literature about their effects on the liver. This study aimed to investigate the effect of the essential oil from C. aurantium L. flowers on liver health parameters in a laboratory animal model.

  Materials and Methods

  The essential oil was extracted by Clevenger-type apparatus and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. Six groups of rats (n=5) received intraperitoneal or oral essential oil with the doses of (0.5, 1 or 2 g/kg) for 3 days. The two control groups received olive oil (the vehicle). Forty-eight hours after the last administration, serum and liver samples were prepared and alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), lactate dehydrogenase (LDH) and glutathione (GSH) were determined. The liver histopathological changes was investigated.

  Results

  The main ingredients of the essential oils were linalyl acetate, terpinene-4-ol, linalool and phenethyl alcohol. The intraperitoneal administration of essential oil at doses higher than (1 g/kg) caused a significant increase in AST, ALT and LDH levels. Inflammation of the liver tissue was observed at oral and intraperitoneal doses higher than (1 g/kg).

  Conclusion

  The changes in AST, ALT and LDH levels showed that at high doses of the essential oil had a mild liver toxicity and the histopathologic data confirmed this. These complication were probably due to direct and non-oxidant toxicity and it was not due to the oxidative stress.

  Keywords: Essential oil, Bitter orange blossom, Liver toxicity, Gas chromatography–mass spectrometry
 • Zahra Ganjkhanlou, Majid Sirati Sabet*, Siamak Salami, Reza Mirfakhraie Pages 48-55
  Background

   Breast cancer is the most frequent malignancy in women worldwide and occurs when cells in the breast begin to grow out of control. Matrix metalloproteinases (MMP), including MMP1 protein, are important in the progression of various types of cancer. Quinacrine, a derivative of 9-aminoacridine, has been shown to inhibit the growth of several types of cancer cells. In this study, we examined the effect of Quinacrine on MMP1 gene expression in breast cancer cell lines MDA-MB 231 and MCF7. MDA-MB 231 cell line has triple negative breast cancer cells properties.

  Materials and Methods

  Breast cancer cell lines, MDA-MB 231 and MCF7, were treated with 0.5 µM Quinacrine for 3 days. The dose was selected using MTT assay. Expression of MMP1 gene was quantified by Real-time PCR. Significance of observations were statistically checked by t-test using P<0.05 as the level of significance.

  Results

  Quinacrine did not have meaningful effect on MMP1 gene expression on MDA-MB 231 and MCF7 cell lines in 0.5 µM concentration for 72 hours.

  Conclusion

  MMP1 gene is important in metastasis and the present study showed that Quinacrine could not affect the expression of this gene on these breast cancer cell lines.

  Keywords: Gene expression, MCF7, MDA-MB 231, MMP1, Quinacrine
 • Hassan Morovvati*, Nezam Armand Pages 56-62
  Bakground

  Narcissus flower has been rich in several different secondary metabolites including essential oils, trinoids, flanoids, phenolic compounds, alkaloids and has bioactive, pharmaceutical properties and is beloved in the perfume industry. This study aimed to investigate the effect of alcoholic extract of bulbs of narcissus on indexes of renal function.

  Materials and Methods

  In this study, 20 adult male rats were randomly divided into 3 experimental and one control group. Experimental groups received oral bulbs extract of 50, 100 and 150 mg/kg orally for 6 days. Blood samples were taken from all groups of mice on day 7 and renal function tests were performed. Data were analyzed by SPSS software version 21 and the results were presented as mean and standard deviation (Mean±SEM).

  Results

  Total Proteins decreased significantly (P<0.01) at 100mg/kg Narcissus bulb extract. At the dose of 150 mg/kg of extract, total protein and albumin activity significantly decreased and creatinine significantly increased (P<0.05). Urea at 150 mg/kg concentration also showed a significant increase compared to the control group (P<0.01(. BUN did not change significantly at all doses of the extract compared to the control group.

  Conclusion

  Significant decrease in total protein and albumin, and significant increase in urea and creatinine, indicate toxicity at high doses of Narcissus bulb extract, which needs further histological studies.

  Keywords: Medicinal plant, Total protein, Bilirubin, Urea, Creatinine, Albumin
 • Mahdi Ezzatifar, Mohammad Rahmani, Majid Hassanpour Ezatti* Pages 63-71
  Background

  The evaluation of exercise effects on the prevention of various diseases is one of the major research fields. In this research, the effect of swimming training on the prevention of kidney crystal deposit and damages induced by ethylene glycol was investigated.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 24 rats were randomly divided into four groups: Control (C), treated with: ethylene glycol 1%(EG), swimming training (SW) and (EG+SW) group that concurrently received ethylene glycol 1%+ swimming practice. Rats in EG and EG+SW groups received 4 weeks drinking water containing1% ethylene glycol. The rats in SW and EG+SW groups were performed swimming training over 6 weeks, three sessions a week for 45 minutes. At the end of the swimming session, rats were euthanized, and kidneys, ureters and bladder tissue samples were histologically evaluated after haematoxylin & eosin staining.

  Results

  Crystal deposition were observed in all urinary system epithelium surfaces together with renal damages in EG-treated rats, but not observed in urinary system tissue samples of C and SW groups. Renal crystals were detected in renal tissues of EG+SW group was lower than EG group. The total stones were detected in the renal tissue, ureters and bladder and its size in the EG+SW group were significantly lower than EG group (P=0.003). Renal tissue damages of EG+SW group due to ethylene glycol were much less pronounced than EG group.

  Conclusion

  The swimming training can prevent from renal stones formation induced by ethylene glycol and reduce the tissue damage caused by it.

  Keywords: Ethylene glycol, Swimming training, Nephrolithiasis, Rats
 • Narges Aliniya, Alireza Elmieh*, Mohamadreza Fadaie Fhafy Pages 72-79
  Background

  Non-alcoholic fatty liver is the most common liver disease in the world. Due to protective effects and improvement of portulaca oleracea on liver function, this study aimed to determine the effect of combined training and Portulaca oleracea supplement on body composition indices and physical fitness factors in obese females with non-alcoholic fatty liver disease.

  Materials and Methods

  In this semi-experimental study, 40 obese females with non-alcoholic fatty liver disease were randomly divided into four groups of combined training with portulaca oleracea (n=10), placebo (n=10), portulaca oleracea (n=10) and training (n=10). Training was performed three sessions per week for twelve weeks. The amount of portulaca oleracea consumption was 500 mg per day for twelve weeks. Body composition, physical fittness and liver enzymes variables were assessed at baseline and after the end of interventions. Paired t-test and two-way anova were used.

  Results

  the results of the present study showed that muscular strength (P=0.00) and vo2 max (P=0.00), body max index (P=0.00), WHR (P=0.00), BF% (P=0.00), ALT (P=0.00), AST (P=0.00) were significant differences between the four groups (P<0.05)

  Conclusion

  It seems that combined training and taking portulaca oleracea supplementation can improve body composition, physical fitness and liver enzymes in obese females with non-alcoholic fatty liver disease.

  Keywords: Exercise, Portulaca oleracea, Non-alcoholic fatty liver
 • Ensieh Sadat Askari Tabar, MohammadReza Shahabi Kaseb*, Zahra Stiri Pages 80-89
  Background

  Nowadays, one of the exercising methods which lead to improvement in performance and progress on motor skills is eye exercising. Hence, the present research aimed to analyze the effect of eye exercises with and without active movements on motor skills in children with amblyopia.

  Materials and Methods

  the current paper is a semi-experimental research with a pretest-posttest pattern. A group of 40 children aged 5-8 years with amblyopia were randomly assigned into three groups: eye exercises without active movements, eye exercises with active movements (ocular, ocular and manual, and displacement), and control. The groups were trained in 12 sessions of 30 minutes and the subjects of control group were engaged in their daily activities. The subjects participated in Lincoln Oseretsky's test before and after exercises.

  Results

  One-way ANOVA and post-test post-hoc Tukey test showed that there was a significant  statistical difference between the experimental groups and the control group in the motor skills of children with amblyopia (P<0.05), yet there was no significant statistical difference between experimental groups (P>0.05).

  Conclusion

  In general, the results of this study showed that eye exercises with and without active movements can improve motor skills in children with amblyopia.

  Keywords: Amblyopia, Visual training, Motor skill
 • Vahid Talebi, Zia Fallah Mohammadi*, Payam Seadat, Sayed Esmaeil Hoseni Nejad Pages 90-98
  Background

  Multiple sclerosis (MS) is a chronic and debilitating disorder that renders degeneration of myelin within Central Nervous System (CNS). This study aimed to investigate the strength and muscle activity in two models of patients with multiple sclerosis in comparison to healthy individuals.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, a population of women and men with diseases of MS province of Mazandaran were chosen. After informed consent 45 individuals were included in Relapsing-remitting multiple sclerosis (RR) model, 22 in Secondary progressive multiple sclerosis (SP) model, and 38 as a control group. In order to measure the maximum power of quadriceps muscles Brzycki's formula was used, while dynamometer was employed for assessing trunk muscles. Furthermore, the activities of tibialis anterior, medial gastrocnemius, peroneus longus and soleus muscles were assessed. The data were analysed using one-way analysis of variance, and for comparing intergroup differences Tuckey post-hoc test was utilized. 

  Results

  There was a significant difference between healthy and MS groups (P<0.05). Moreover, the mean activity (P=0.001), maximum activity (P=0.001), co-contraction (P=0.004) and power of muscles (P=0.001) were higher in RR model than in SP model.

  Conclusion

  Disease progress pattern shows that both power and activity of muscles first increase and then decline. Thus, the RR period can be the best time for maintaining physical condition of MS patients and the initial phases of this debilitating disorder can be decisive in mitigating the future symptoms.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Relapsing-remitting, Secondary progressive, Secondary Progression, Ankle Strategy
 • Farzad Abbasi, Mohammad Ganji*, Seyyed Kamaladdin Mousavi Pages 99-108
  Background

  In the modern age, with its increasing reflexivity, death has changed to technical issue, its quality is left to the medical profession, so a new definition of death is introduced as brain death and the possibility of organ transplantation. Therefore, this article aimed to investigate death attitudes and its relationship with organ donation.

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical study examined 475 people over the age of 20 years in Kashan in September 2017 using a population-based random sampling method. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on Giddens' theory of late modernity. Data analysis is based on correlation and structural equation design using SPSS and AMOS software.

  Results

  Among the five dimensions of belief to death, natural belief, with the acceptance of death as the end of life and an inevitable reality as a result of rethinking, awareness of death, medical advances and confidence in experts of the field among the five dimensions of belief to death, had the highest average (3.77 out of 5) and were the most important explanatory variables for both religious (β=0.35, P<0.001) and scientific (β=0.33, P<0.001) dimensions to the organ donation. Model fit indices, Absolute (RMSEA=0.03) Comparative (CFI=0.92) Parsimonious (PRATIO=0.58), showed that the collected data supported the conceptual model well.

  Conclusion

  The designed tools had good validity and reliability and structural equation showed that organ donation entails the acceptance of death and some kind of trust since in the case of denying the death with either theme of fear or avoidance, the individual cannot accept the organ donation.

  Keywords: Attitude to death, Brain death, Organ donation, Trust, Awareness
 • Mahdieh Kaveh, Zahra Sheikhlar, Hossein Akbari, Hamidreza Saberi, Masoud Motalebi Kashani* Pages 109-121
  Background

  Job burnout is a multifactorial disorder that can occur more frequently in occupations with a high concentration and mental burden, such as faculty members. Quality of sleep is effective on tasks that require new information storage and high mental load. So this study aimed to evaluate the correlation between job mental load and sleep quality with occupational burnout in non-clinical faculty members of Kashan University of Medical Sciences, 2018.

  Materials and Methods

  This descriptive-correlational study was performed on 102 non-clinical faculty members of Kashan University of Medical Sciences in 2019 and census. Data collection was done using Maslach questionnaires, NASA TLX and Pittsburgh. Statistical analysis was performed using Chi-square, Fisher's exact test, independent t-test and Pearson correlation coefficient.

  Results

  About 90 percent of faculty members had high mental demand. There was no significant correlation between job burnout with mental job load and sleep quality. But there was a significant correlation between mental job load and sleep quality (R= -0/661, P<0.001). Also, job mental load was higher in faculty members of medical school and emotional exhaustion in faculty members of health faculty than other faculties (P<0.05).

  Conclusion

  Considering the high level of mental load of teachers and its negative impact on sleep quality, it is recommended that interventional programs aimed at creating proper occupational conditions, strengthening their job ability and teaching the principles of sleep health to reduce mental load of  job and improving the sleep quality of teachers, implemented.

  Keywords: Job load, Sleep quality, Burnout, Faculty members