فهرست مطالب

 • پیاپی 120 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ملیکا بایگانیان*، محمدحسن رستمی، محمد جمال الدین خوش خاضع صفحات 9-34

  در آیات وحی برای دلالت بر متن مقدس مسلمین از دو نام کتاب و قرآن، بیش از هر نام دیگری استفاده شده که با وجود همپوشی مصداقی، مفاهیمی متفاوت از یکدیگر داشته، به جای یکدیگر به کار برده نشده اند. در طول تاریخ علم اصول نیز برای دلالت بر نخستین دلیل شرعی یعنی متن مقدس  آسمانی مسلمین، این دو نام پرکاربردترین نام ها بوده اند. پاسخ به این پرسش که آیا در علم اصول، این دو نام، آگاهانه، هدفمند و با توجه به تفاوت های مفهومی به کار رفته اند یا کاربردی سلیقه ای و مسامحه آمیز داشته اند، نیز این پرسش که مفهوم دو نام مذکور در علم اصول چه ارتباطی با مفهوم این نام ها در قرآن کریم دارد انگیزه ای برای شکل گیری پژوهش پیش رو بوده است. بر این اساس بررسی ارتباط مفاهیم نام های کتاب و قرآن در علم اصول با مفهوم این نام ها در قرآن کریم در ضمن آگاهی از چرایی و چگونگی تعاریف اصولیان، رسالت پژوهش پیش رو را شکل داده است. نتایج حاصل به خوبی نشان می دهد که علم اصول، علمی پیشتاز و موثر در ارایه تعریف از متن مقدس مسلمین بوده، در آن تعاریفی متعدد، ارایه و نام های کتاب و قرآن به صورتی هدفمند و معنادار و در ارتباط با مفهوم آن ها در قرآن کریم استفاده شده اند.

  کلیدواژگان: نام های قرآن، کتاب، قرآن، علم اصول، تفاوت های مفهومی
 • حسین حقیقت پور* صفحات 35-56

  در حقوق  معاهدات بین المللی ، بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد، اقدام مسلحانه فردی علیه کشورها تنها در قالب «دفاع مشروع» جایز شمرده می شود. یکی از مهم ترین بسترهای اختلاف نظر درباره دفاع مشروع، شمول آن نسبت به دفاع بازدارنده در حملات قریب الوقوع است که با عنوان «دفاع پیش دستانه» یاد می شود. بسیاری از حقوقدانان به استناد ضرورت آن را می پذیرند، اما اغلب آنان با تفسیر واقع نگرانه تلاش می کنند این شمول را انکار کنند تا از پیامدهای خطرناک سوء استفاده از آن بکاهند. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی از طریق منابع کتابخانه ای، استراتژی اسلام را در این مسئله به دست دهد. یافته ها حاکی است منابع معتبر اسلامی پیش دستی در دفاع در برابر حملات فوری را تایید می کند، اما از آنجا که روش های جنگی در حوزه منطقه الفراغ قرار می گیرد، این امکان وجود دارد که حاکم اسلامی بر اساس مصالح مقتضی درباره آن تصمیم اخذ کند. رهبری حکومت اسلامی این اختیار را دارد که در صورت اجماع جهانی در تفسیر مضیق دفاع، و یا شکل گیری عرف بین المللی در این باره، از دفاع پیش دستانه صرف نظر کند. این تاکتیک مانعی در برابر حامیان تجاوز است و در سنت معصومان نیز تایید شده است.

  کلیدواژگان: دفاع مشروع بازدارنده، دفاع پیش دستانه، دفاع پیشگیرانه، جهاد، حقوق بین الملل، حقوق جنگ
 • صدیقه سادات سجادی*، عباس کلانتری خلیل آباد، نفیسه متولی زاده نائینی صفحات 57-76

  گواهی شهود در دادگاه ها از جمله ادله اثبات در حقوق کیفری و مدنی است. برای اطمینان به نتایج گواهی، شرایط سخت گیرانه ای برای شاهد در نظر گرفته شده است که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه عبارتند از: بلوغ و عقل، اسلام و طهارت مولد، عدالت و انتفاء تهمت. گرچه متهم نبودن شاهد، یکی از صفاتی قلمداد شده است که فقدان آن، شاهد را با عدم قبولی شهادتش مواجه می کند؛ ولی دقت در کلمات فقها و تعبیرات آنها در این مورد نشان می دهد که آنچه به عنوان مانع شهادت مطرح است متهم بودن شاهد و احتمال شهادت ناحق وی به جانبداری از یکی از طرفین دعوا نیست؛ چرا که با پذیرش عدالت وی، این احتمال ضعیف و یا منتفی است؛ بلکه ذینفع بودن شاهد در شهادت است. در این راستا دیدگاه فقهایی که به جای شرط «انتفاء تهمت» از شرط «ذینفع نبودن شاهد» استفاده کرده اند ترجیح داده شده است.

  کلیدواژگان: شاهد، شرایط شاهد، انتفاءتهمت، ذینفع نبودن در شهادت
 • مریم صباغی ندوشن*، محمدحسن حائری، حسین صابری صفحات 77-96

  سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است؛ به دلیل قابلیت تصویرگری لایه هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می یابد. این قابلیت، معلول برخی قراین و ملابسات محیط به الفاظ و پاره ای ارتباطات فراواژه ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه چینش آن ها است. مجموعه این ویژگی ها و تلفیقی از قراین منجر به ظهوری می شود که منشا آن سیاق است و خود منشایی برای تحقق گونه های مختلف ظهور سیاقی اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می شود. این گونه ها مسبوق بر تعیین مبنا در خصوص تحدید چیستی سیاق از حیث سعه و ضیق است. از آنجا که قول مختار در این خصوص شمولیت قراین حالیه افزون بر مقالیه در گستره سیاق است، گونه های مختلفی از ظهور سیاقی را در حیطه نظر خواهیم داشت. حاصل این گونه شناسی می تواند در میدان عمل به کمک استنباط بشتابد و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: سیاق، ظهور سیاقی، لفظی، غیر لفظی، استنباط
 • عطیه علیزاده نوری، محمدتقی فخلعی*، حسین صابری صفحات 97-120

  نوشتار حاضر، ترسیم قلمرو عامه (اهل سنت)، و جایگاه و نقش آن را در فهم دقیق مرجحیت مخالفت با عامه، مقصد خویش قرار داده و اهتمام به این مهم را در تبیین گستره مفهومی و مصداقی عامه و نیز تحدید دامنه موضوعی موافقت و مخالفت، دنبال کرده است. نقطه تمرکز بحث بر روی این نکته است که عدم انضباط موجود در منابع فقه امامیه در إعمال مخالفت با عامه به عنوان مرجح باب تعارض اخبار، بدون در نظر داشتن شرایط تاریخی حاکم بر عصر صدور روایات، کار را به نوعی خلط و اشتباه و حتی استخدام بیش از حد و دور از واقع این مرجح در عرصه فقه کشانده است؛ به خاطر وجود چنین معضلی، نویسندگان، همت را مصروف داشته تا با نقد و تحلیل آراء موجود در مصداق یابی عامه، نتایجی قابل استفاده از قبیل قدر یقینی کاربرد این مرجح و نیز راه حل های احتمالی جهت إعمال منضبط آن را در اختیار قرار دهند.

  کلیدواژگان: عامه (اهل سنت)، خاصه (شیعه)، مخالفت با عامه، تعارض اخبار
 • طاهر علی محمدی*، میثم محمودی سیدآبادی، حمزه نظرپور صفحات 121-136

  قاعده یقین را مشهور فقها و اصولیان نپذیرفته و معتقدند که مستندی جهت احراز قاعده انگاری آن یافت نمی شود. بزرگانی بسان شیخ انصاری حتی استنباط این قاعده را از روایات باب فراغ و تجاوز صحیح ندانسته اند؛ البته اگر چنین منظور شود که مفاد قاعده یقین با قاعده فراغ و تجاوز یکی هست و از این جهت می توان آن را اثبات نمود، پنداری ناپسند است؛ زیرا در قاعده یقین، سبق یقین رکن اصلی است؛ ولی در باب فراغ و تجاوز عنصر یقین مفروض نیست و درست از همین منظر این پرسش قابل طرح است که آیا از اطلاق برخی روایات این باب، می توان مواردی را که فرد یقین دارد نیز استنباط کرد؟ به دیگر سخن آیا می توان مسبوقیت شک نسبت به حالت غفلت و یقین را دریافت یا خیر؟ اگر این امکان میسر باشد، هر چند می توان گفت که این روایات مستقلا مثبت قاعده یقین نیستند؛ ولی با توجه به اطلاق آن ها، با اثبات آن نیز منافات نخواهند داشت. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ضمن بررسی اقوال موجود در بحث و ارایه سه برداشت در راستای تبیین مقصود از قاعده یقین، با استفاده از برخی روایات باب فراغ و تجاوز، قاعده یقین در محدوده تفسیر حداقلی آن اثبات شده است.

  کلیدواژگان: قاعده یقین، قاعده فراغ و تجاوز، حجیت قاعده یقین، روایات باب فراغ و تجاوز، حدوث مشکوک فیه
 • علیرضا فلاحی اخلمد*، حسین احمری صفحات 137-151

  در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و به هدف تحلیل برخی از مسایل فقهی معذورین حج شامل: وقوف اضطراری بانوان، قربانی کردن، انجام اعمال بعد از منا، بخشی از مناسک زنان در ایام عادت و مسایل اشخاص مریض و سالخورده، آرا و ادله فقها را در دو مقام یکی از جهت تفاوت بین نیابت تبرعی و نیابت استیجاری و دیگری از جهت عذر طاری و غیرعذر طاری مورد مداقه قرار داده ایم؛ به فتوای امام خمینی و جمعی دیگر از فقها، چنانچه فرد از ابتدا معذور نباشد و در هنگام عمل عذری برایش پیش آید، نیابت گرفتن از او صحیح نیست؛ چه به نحو استیجاری و چه به نحو تبرعی.همچنین گرفتن نایب برای معذورین را دو مقام بررسی کرده ایم: نخست از جهت جواز عمل و صحت حجی که نایب انجام می دهد و دوم از جهت استحقاق اجرت و حق العمل نایب. اکثر فقها معتقدند اگرکسی حجی به نحو واجب مضیق بر ذمه داشته باشد، نمی تواند نایب دیگری شود و اگر مرتکب چنین عملی شود، حج او باطل است؛ ولی در صورتی که از انجام حج خود ناتوان باشد و یا حج نذری و حج اجاره ای او مقید و مضیق به همان سال نباشد، اختلافی بین فقها نیست که شخص می تواند نیابت شخص دیگر را بر عهده بگیرد. فقهای معاصر بر خلاف فقهای گذشته، بین عذر طاری و عذر غیر طاری تفاوت قایل شده و درباره عذر غیرطاری گفته اند: اگر کسی معذور از انجام اعمال حج باشد، نمی تواند نایب کسی در حج شود و اگر نیابت کند اکتفا به حج وی مشکل است و مجزی از منوب عنه نیست، ولی درباره عذر طاری، نظر واحدی بین آنان نیست.

  کلیدواژگان: حج، معذورین حج، تکالیف معذورین در حج، نیابت تبرعی، نیابت استیجاری، عذرطاری، عذرغیرطاری
 • حمید مسجدسرایی*، سید محمدحسن طاهایی، محمدحسن نجاری صفحات 153-172

  یکی از مسایل اصول ‏فقه که متکفل تحصیل ابزار مناسب به منظور کشف احکام شرعی محسوب می گردد، «حجیت قطع» است. مشهور اصولیان برآنند که قطع اصولی دارای حجیت ذاتی است و به همین لحاظ آن را مبنای شناخت در فقه و اصول دانسته و به اشتباه بر آن اطلاق «علم» می‏کنند. اما بسیاری از اصولیان متاخر، منکر حجیت قطع اصولی شده و مبنای حجیت را وصول به حکم واقعی دانسته اند، نه صرف حالت نفسانی مکلف. از همین رو، لازم است مبنای شناخت را در فقه و اصول، قطع به شرط مطابقت با واقع یا همان قطع منطقی قرار داد که این، همان معنای دقیق و اصطلاحی «علم» است. اما مسئله مهم‏تر آن است که چگونه می‏توان به گزاره‏های شرعی، قطع منطقی یا همان علم پیدا کرد؟ به نظر می‏رسد تنها راه مطمین برای علم به معارف دستوری دین، استماع از شارع مقدس یا مخبر صادق باشد.

  کلیدواژگان: اعتبارات وحیانی، علم، قطع، قطع اصولی، قطع منطقی، ادراکات اعتباری
|
 • Melika Baiganian*, MohammadHassan Rostami, Mohammad Jamal alDin Kosh Khaze Pages 9-34

  In revelation verses, in order to indicate the Muslims' holy text, the two names of the Book and Quran are used more than any other name; despite the extensional overlap of the two names, they have different meanings and have not been used interchangeably. Furthermore, throughout the history of the Usul science, in order to indicate the first religious proof i.e. the Muslims' heavenly text, these two names have been the most widely used names. Answering the question of whether these two names have been used consciously, purposefully and according to their conceptual differences or have been applied arbitrarily and tolerantly, in addition to the issue of the relation between the meanings of these two names in the Usul science and their meanings in the Holy Quran have been an incentive to the formation of the present research. Accordingly, studying the relation of the meanings of the names of  the Book and Quran in the Usul science with their meanings in the Holy Quran, in addition to realizing why and how the Usulis have defined them, have constituted the mission of the present research. The results clearly show that the Usul science is a leading and effective science in defining the Muslims' holy text, several definitions have been given therein and the names of the Book and Quran have been used in a purposeful and meaningful way in connection with their meanings in the Holy Quran.

  Keywords: Quran names, the Book, Quran, Usul Science, Conceptual Differences
 • Hossein Haghighat Pour* Pages 35-56

  In the law of international conventions, under article 51 of the Charter of the United Nations, individual armed attack against countries is permitted only in the form of self-defense. One of the most important grounds for disagreement over self-defense is whether it includes preventive defense in imminent attacks referred to as “anticipatory defense”. Many jurists accept it on the basis of necessity; however, most of them, attempt to deny this inclusion, through realistic interpretation, in order to reduce the dangerous consequences of its abuse. The present paper, through descriptive-analytical method using library sources, seeks to introduce the Islamic strategy with regard to this issue. The findings suggest that authoritative Islamic sources confirm anticipatory defense against imminent attacks; nevertheless, since war methods are included in the Mentaqa Al-Feraq, the Islamic ruler may decide about it on the basis of appropriate interests. The Islamic state ruler has the authority to withdraw from anticipatory defense in case of global consensus on restrict interpretation of defense or formation of international custom in this regard. Such tactic is an obstacle against the supporters of the invasion and also has been approved in the Infallibles' Sunna.

  Keywords: preventive self-defense, anticipatory defense, preventive defense, jihad, international law, war law
 • Seddigheh Sadat Sajjadi*, Abbas Kalantari Khalil Abad, Nafiseh Motavalli Zade Naeini Pages 57-76

  The testimony of witnesses in courts is among the evidence in penal and civil law. In order to rely on the results of testimony, strict conditions have been prescribed for witness which, according to the famous opinion of Shiite jurists are maturity, wisdom, Islam and legitimacy of birth, justice and the absence of accusation. Although the state of not being accused in witness has been considered as a feature whose absence confronts the witness with the rejection of his testimony, careful examination of the Islamic jurists' words and expressions in this regard shows that the accusation of witness and the probability of perjury in favor of one of the parties are not considered as an obstacle to testimony ; since, if his justice is accepted, this probability is weak or unimaginable; instead, the obstacle is that the witness is a beneficiary. Therefore, the opinion of those jurists who have used the condition that the wintess is not a beneficiary instead of the absence of accusation has been preferred.

  Keywords: witness_the conditions of witness_absence of accusation_not being a beneficiary in testimony
 • Maryam Sabbaghi Nodoshan*, MohammadHassan Haeri, Hossein Saberi Pages 77-96

  Context, which is the result of companionship and homogeneity of words and sentences, due to its capability to illustrate layers of sense in a vast space, unlike the meaning of word and sentence, becomes important. Such capability is caused by some evidences and circumstances surrounding the words and certain metaphorical communications, in addition to the characteristic of singulars and the arrangement thereof. A collection of these features and a combination of evidences leads to an appearance which is the origin of context and, in turn, it becomes a cause for realization of different types of contextual appearance including lexical and non-lexical, in addition to their subtypes. Such types are preceded by determination of the basis concerning limitation of the nature of context from the wideness and narrowness perspectives. Since the selected opinion in this regard is the inclusiveness of textual evidences in addition to verbal evidences in the field of context, the authors will consider different types of contextual appearance. The result of this typology may, in practice, help in the course of inference and prepare the ground for widening the meaning of precepts.

  Keywords: context, contextual appearance, lexical, non-lexical, inference
 • Attiya Ali Zade Nouri, MohammadTaghi Fakhlaei*, Hossein Saberi Pages 97-120

  The present paper seeks to determine the scope of Sunnis and explain its position and role in the accurate understanding of the preference of opposing Sunnis and has pursued this important work through clarifying the intensional, conceptual and extentional scopes of Sunnis and limiting the thematic domain of agreement and opposition. The discussion is concentrated on the point that the indiscipline found in Imamia sources in opposing Sunnis as a preferrer in the area of contradiction of traditions without taking into account the historical conditions surrounding the age of the issuance of traditions, has led to a sort of confusion and mistake and even extreme and untrue application of this preference in the field of Islamic jurisprudence. Due to the existence of this problem, the authors have tried to provide useful conclusions including the established amount of applying this preferrer and probable solutions to apply it on a regulated basis through criticizing and analyzing the current opinions concerning the denotation of Sunnis.

  Keywords: Sunnis, Shiite, opposing Sunnis, contradiction of traditions
 • Taher Ali Mohammadi*, Meisam Mahmoudi Sayyed Abadi, Hamze Nazar Pour Pages 121-136

  The rule of certainty has not been accepted by famous Islamic jurists and Usulis and they believe that there is no proof to consider it as a rule. Sheikh Ansari has even refused the validity of inferring this rule from the narrations of the discharge and passage field; Indeed, it is a misconception to believe that the content of the rule of certainty is the same as the rule of discharge and passage and conclude that it is possible to prove the former; since, in the rule of certainty, the precedence of certainty is the main element; while with regard to the rule of discharge and passage, the certainty element is not assumed and from this very aspect, a question arises whether it is possible to infer the cases of the individual's certainty from the absoluteness of some narrations of this area as well . In other words, is it possible to infer the precedence of doubt in comparison to the neglect and certainty case? If possible, although it may be said that the narrations may not independently prove the rule of certainty; given their absoluteness, they do not contradict its proof either. In this descriptive-analytical research, while examining the opinions on the topic and presenting three understandings in order to explain the meaning of the rule of certainty, using some narrations of the rule of discharge and passage area, the authority of the rule of certainty has been proven in the context of its minimum interpretation.

  Keywords: the rule of certainty, the rule of discharge, passage, the authority of the rule of certainty, narrations of the rule of discharge, passage area, occurrence of the object of doubt
 • Alireza Fallahi Akhlamad*, Hossein Ahmari Pages 137-151

  In this research, through a descriptive-analytical method, with the purpose of analyzing a number of jurisprudential issues concerning the excused pilgrims of Hajj including the women’s emergency staying, scarification, performing the acts after Mina, a part of women’s rituals during the menstrual cycle and the issues related to the sick and elderly pilgrims, the authors have scrutinized the Islamic jurists' opinions and proofs from two aspects: the difference between gratuitous and paid representation; and the ancillary and principal excuses. According to Imam Khomeini and some other jurists' fatwas, in case the pilgrim is not excused from the beginning and an excuse happens to him/her while performing the act, appointing an agent for him/her is not valid, either gratuitously or for reward. Likewise, appointing agents for the excused pilgrims has been studied from two perspectives: first, from the viewpoint of the permissibility of the act and the validity of the Hajj performed by the agent and second, from the viewpoint of the agent’s entitlement to remuneration and commission. The majority of Islamic jurists believe that if an individual is bound to perform Hajj as a strict duty, he/she may not become another’s agent, otherwise, his/her Hajj is invalid; but if he/she is unable to perform his/her own Hajj or his/her Hajj of Nazr or Istijari Hajj (Hajj by hire) is not limited to the same year, there is no difference of opinion among the Islamic jurists that the individual may not act on behalf of another. Unlike the past Islamic jurists, the contemporary jurists distinguish between ancillary and principal excuses and as afar as principal excuse is concerned, they maintain that: if an individual is excused from performing Hajj acts, he may not act on another’s behalf; otherwise, it is difficult to be satisfied by his Hajj and it does not release the principal duty-bound, but there is no single opinion among them regarding the ancillary excuse.

  Keywords: Hajj, the excused pilgrims of Hajj, duties of the excused pilgrims of Hajj, gratuitous agency, agency for reward, ancillary excuse, principal excuse
 • Hamid Masjed Saraei*, Sayyed MohammadHassan Tahaei, MohammadHassan Najjari Pages 153-172

  One of the Usuli issues in charge of acquiring a proper means for discovering the religious percepts is the authority of certitude. The famous Usulis maintain that the Usuli certitude has inherent authority and as a result, consider it as the basis for recognition in Islamic jurisprudence and Usul al-Fiqh and, falsely, refer to it as knowledge; nevertheless, many later Usulis deny the authority of Usuli certitude and believe that the basis of authority is achieving the actual percept, not the mere spiritual condition of the duty-bound. Therefore, it is necessary to consider certitude as the basis of recognition, subject to its correspondence with reality i.e. the logical certitude which is the exact and terminological meaning of knowledge. But the more important question is how to acquire logical certitude i.e. knowledge as to religious propositions. It appears that the only certain way to acquire knowledge as to imperative teachings of religion is hearing them from the Divine Lawgiver or the honest reporter.

  Keywords: revelation conventions, knowledge, certitude, Usuli certitude, logical certitude, conventional perceptions