فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 3 (پیاپی 109، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ندا نوروزی، حجت طاهری گودرزی* صفحات 3-26

  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر انطباق پذیری مسیر شغلی بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی با تبیین نقش میانجی تناسب فرد شغل و تناسب فرد سازمان انجام می ‏شود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به صورت توصیفی پیمایشی اجرا می‏ شود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‏ خیز جنوب تشکیل می‏ دهند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 356 نفر به دو روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و غیراحتمالی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب می‏ شوند. نتایج تحلیل داده ‏ها با استفاده از مدل سازی معادله‏ های ساختاری نشان می‏دهد که انطباق پذیری مسیر شغلی، تناسب فرد شغل و تناسب فرد سازمان بر سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، انطباق پذیری مسیر شغلی از طریق نقش میانجی تناسب فرد شغل و تناسب فرد سازمان بر سکون ‏زدگی در مسیر پیشرفت شغلی اثر منفی و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: انطباق پذیری مسیر شغلی، تناسب فرد شغل، تناسب فرد سازمان، سکون زدگی در مسیر پیشرفت شغلی، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
 • فرج الله رهنورد*، مریم حسینی صفحات 27-48

  در دنیای کنونی، با توجه به پیشرفت فناوری‏ های اطلاعاتی و ارتباطی، بخش‏های دولتی و غیردولتی به استقرار مشارکت الکترونیکی در روابط بین سازمان ‏های خدمت ‏رسان و ذی‏ نفعان کلیدی می‏پردازند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر اعتماد شهروندان بر مشارکت الکترونیکی و تعدیل‏ گری ریسک ادراک‏شده و باور به فاصله قدرت، و میانجی ‏گری نگرش شهروندان و ابهام‏ پذیری انجام می‏شود. این پژوهش از نظر هدف‏ شناختی، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‏ ها، پیمایشی است. جامعه آماری، شهروندان خدمت‏ گیرنده از سازمان شهرداری تهران هستند. از آن‏جایی که در تحلیل مسیر، حجم نمونه بر مبنای تعداد نماگرهای سازه ها و همچنین، سطح معناداری تعیین می شود، برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول کوهن 364 پرسشنامه توزیع گردید. نتایج به‏ دست ‏آمده حاکی از آن است که مشارکت الکترونیکی در سطح زیر متوسط قرار دارد. یافته‏ های پژوهش بیانگر آن است که اعتماد شهروندان بر مشارکت الکترونیکی اثر مثبت دارد و ابهام ‏پذیری در روابط بین این دو متغیر در نقش میانجی ظاهر می‏شود و بر مشارکت الکترونیکی اثر مثبتی می‏ گذارد. در ضمن، یافته ‏های پژوهش نشانگر اثرگذار نبودن گرایش شهروندان بر مشارکت الکترونیکی است. به علاوه، نتایج نشان می‏ دهد که متغیر باور به فاصله قدرت، روابط بین اعتماد شهروندان و مشارکت الکترونیکی را به طور مثبت تعدیل می‏کند، ولی متغیر ریسک ادراک ‏شده در روابط بین نگرش شهروندان و مشارکت الکترونیکی در نقش تعدیل ‏کننده ظاهر نمی ‏شود.

  کلیدواژگان: مشارکت الکترونیکی، اعتماد شهروندان، گرایش شهروندان، ریسک ادراک شده، باورهای فردی
 • بابک جوکار*، زهرا علی پور درویش، حمیدرضا یزدانی، ناصر میرسپاسی صفحات 49-70

  کرامت از جمله مفاهیم جدید و اثرگذاری است که در حوزه منابع انسانی (به‏ ویژه آینده منابع انسانی) مطرح است. در پژوهش‏ های حوزه منابع انسانی به ‏ندرت به موضوع آینده ‏نگاری در خصوص کرامت انسانی و احترام به کارکنان پرداخته می‏ شود. این پژوهش، به یافتن عواملی می ‏پردازد که می‏ توانند آینده کرامت منابع انسانی را در سازمان تغییر دهند. روش پژوهش اکتشافی-تبیینی است. نمونه ‏گیری به صورت هدفمند و گلوله‏ برفی است. جامعه آماری شامل 14 نفر از صاحب‏ نظران و خبرگان سازمان هستند. به این ترتیب، از ژرفای داده‏ های خام با کدگذاری‏ های باز، انتخابی، و نظری نتایج به‏ دست می‏ آید. با کدگذاری باز، 148 مورد یافت شد. در مرحله کدگذاری نظری، عوامل گسترش اینترنت و شبکه‏ های اجتماعی، کاربرد تراشه ‏های هوشمند در مدیریت منابع انسانی، امنیت سایبری، ایجاد سازمان‏ های مجازی و کار گروهی، تغییر ساختار ارزش‏ ها در گذر زمان، و تفاوت در تعریف از احترام بین نسل‏ های مختلف، اخلاق در مدیریت، حفظ حریم خصوصی، زمینه ‏های فردی، بسترهای سازمانی و اجتماعی استخراج می‏ شوند. و از جمع‏ بندی آن‏ها در مرحله کدگذاری انتخابی سه پیشران فناوری و فناوری اطلاعات، اخلاق، و بسترهای لازم برای حفظ کرامت به‏ دست می‏ آیند. با استفاده از این پیشران‏ ها می‏توان سناریوهای مختلفی برای آینده کرامت منابع انسانی سازمان متصور شد. مدیران و کارکنان با استفاده از این سناریوها می‏توانند آینده کرامت منابع انسانی سازمان را به ‏گونه ‏ای اجرا کنند که به نفع سازمان و کارکنان باشد، تا هم سازمان به نتایج مورد نظر برسد و هم کارکنان دارای احترام، عزت، و کرامت باشند.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، کرامت، منابع انسانی، سناریو، مطالعه موردی
 • علی حمیدی زاده*، اکبر عبدالهی اصل، نیلوفر نصیری صفحات 71-104

  امروزه مشارکت عمومی خصوصی از سوی سیاست گذاران بخش سلامت به عنوان یک انتخاب مناسب برای اجرای برنامه های درمانی و بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است. در فرایند پیاده سازی مشارکت عمومی خصوصی عوامل گوناگونی نقش دارند. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در صنعت داروی ایران انجام می‏شود. روش پژوهش مورد استفاده، تحلیل تم و جامعه آماری این پژوهش 14 نفر از خبرگان و مدیران عامل در سازمان های دولتی و شرکت های خاص فعال در صنعت داروست که به صورت هدفمند انتخاب می‏شوند و به صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار می‏ گیرند. دستاورد اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در نه دسته کلی است: 1. چارچوب قانونی و دستورالعمل شفاف؛ 2. شرایط پایدار اقتصاد کلان؛ 3. ارزیابی و تخصیص متناسب ریسک؛ 4. حمایت و ضمانت های دولتی؛ 5. ذهنیت دولت و جامعه به بخش خصوصی؛ 6. انتخاب شریک مناسب؛ 7. تعهد و اعتماد قوی؛ 8. اهداف و برنامه‏ های مشخص؛ و 9. نظارت مستمر، که هر یک ابعاد مختلفی دارند.

  کلیدواژگان: مشارکت عمومی خصوصی، عوامل کلیدی موفقیت، صنعت داروی ایران، تحلیل تم، پژوهش کیفی
 • هاشم آقازاده، علی حیدری، محمدعلی دهقان دهنوی، حسن ابوالملوکی* صفحات 105-138

  برخلاف آن‏که امروزه ادغام و اکتساب یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد برای تحقق انگیزه‏ های گوناگون راهبردی در صنعت خدمات مالی است، موارد پرشماری می‏ توان یافت که این راهبرد به شکست انجامیده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارایه چارچوبی جامع برای مدیریت ادغام و اکتساب در بستر صنعت خدمات مالی است تا ضمن شناسایی و کشف فرایندهای ادغام و اکتساب، و عوامل موثر موفقیت در هر بخش (به تفکیک مراحل فرایند)، به عنوان ابزاری کاربردی در خدمت مدیران اجرایی قرار گیرد. بدین منظور، در فرایند مرور نظام‏مند ادبیات، جستجو در پایگاه‏ های اطلاعاتی معتبر در بازه زمانی 2019- 1990 انجام گرفت و از میان 2912 سند مرتبط یافت‏ شده پس از اعمال معیارهای عدم‏ شمول، 101 سند برای تجزیه ‏وتحلیل متن به نرم ‏افزار Atlas.ti 8 معرفی شدند. در نتیجه این تحلیل، 403 کد شناسایی شد و پس از تعریف روابط، در قالب 32 مفهوم و 8 مقوله کلی دسته ‏بندی شد. این 8 مقوله به ‏دست‏ آمده همان ابعاد اصلی چارچوب مد نظر پژوهش هستند که شامل مراحل 1. استقرار هوش ادغام و اکتساب؛ 2. برنامه‏ ریزی و تدوین راهبرد ادغام و اکتساب؛ 3. ارزیابی راهبردی و انتخاب شرکت هدف؛ 4. مذاکره؛ 5. ارزیابی موشکافانه و تحلیل ریسک؛ 6. نهایی‏ سازی و اعلام ادغام و اکتساب؛ 7. اجرا و یکپارچه ‏سازی؛ و 8. کنترل راهبردی است. خروجی این پژوهش مدلی جامع برای مدیریت فرایند ادغام و اکتساب است که علاوه بر صنعت خدمات مالی، قابلیت استفاده در دیگر صنایع را پس از تعدیل و همسوسازی راهبردی دارد.

  کلیدواژگان: راهبرد ادغام و اکتساب، فرایند ادغام و اکتساب، عوامل موثر بر موفقیت ادغام و اکتساب، چارچوب جامع مدیریت ادغام و اکتساب، مرور نظام مند ادبیات
 • عبدالحمید شمس* صفحات 139-160

  پیدایش نظریه ‏های مختلف در زمینه نیاز بیانگر دلمشغولی مستمر انسان برای شناخت هرچه بیش‏تر خویش است. هر یک از این نظریه‏ هایی که دارای همپوشانی هستند، دسته‏ بندی‏های متنوعی را مطرح می‏ کنند، اما با اندکی تعمق درمی‏ یابیم که همه آن‏ها به سوی ارضای یک نیاز حرکت می‏ کنند و آن «نیاز به ثبات» است. ثبات را شاید بتوان عدم وقوع مستمر و مکرر حوادث، رفتارها، و تحریک ‏هایی دانست که می‏ توانند کارکرد و تعادل یک نظام انسانی و اجتماعی را برهم زنند. بنابراین، در صورت وقوع ثبات، تعادل بر سیستم حاکم می ‏شود. اما از آن‏جا که ثبات‏ها مراتبی دارند، یک نظام حقیقی (انسانی) یا حقوقی (سازمان‏ ها)، ممکن است که افزون‏ طلبی بیش‏تری داشته باشد و برای ارضای نیاز خود، به ‏طور موقت ثبات خود را برهم زند تا به «ثبات برتری» دست یابد. مانند کسی که با سرمایه‏ گذاری در یک طرح، ثبات اقتصادی خود را به ‏طور موقت زیر سوال می‏ برد تا به رشد بیش‏تری دست یابد. در این مقاله نظری، تلاش می‏ شود که ضمن نزدیک کردن نظریه‏ های مربوط به نیاز و ثبات، سهم علمی نوینی در زمینه علوم اداری و رفتاری ارایه گردد.

  کلیدواژگان: نیاز، ثبات، تعادل، خواسته، انگیزش، هم ایستایی
|
 • Neda Norouzi, Hojjat Taheri Goodarzi* Pages 3-26

  This research has been conducted to examine the impact of career adaptability on career plateau by explaining the mediating role of person-job fit and person-organization fit. In terms of purpose, the study is applied and it was conducted by descriptive / survey method. The statistical population of the study was comprised of all employees of the National Iranian South Oil Company and using Morgan sample size table, 356 people were selected through combined sampling method, stratified random sampling and non-random convenience sampling. The results of data analysis using structural equation modeling showed that the career adaptability, person-job (P-J) fit and person-organization (P-O) fit have a positive and significant effect on career plateau. Also, career adaptability through the mediating role of person-job (P-J) fit and person-organization (P-O) fit have a significant and negative effect on career plateau.

  Keywords: Career Adaptability, Person-Job Fit, Person-Organization Fit, Career Plateau, National Iranian South Oil Company
 • Farajollah Rahnavard*, Maryam Hosseini Pages 27-48

  In the current world, with the advancement in information and communication technologies, organizations in the public and non-public sectors have embarked on e-participation in relationships between service organizations and main stakeholders. The purpose of this study is to determine the impact of citizens' trust toward e-participation with regarding to moderating role of perceived risk and ambiguity acceptance, and mediating role of citizens’ attitudes and belief in power distance. The statistical population of this study is citizens of the recipients from the Tehran Municipality Organization. Since in the path analysis, the sample size is determined on the basis of the number of structural indicators and also the level of significance, 384 questionnaires were distributed to determine sample size using Cohen table. The results indicate that e-participation is at a moderate level. Research findings suggest that citizens' confidence in e-participation is positive and the ambiguity in the relationship between these two variables appears as mediator. Meanwhile, the findings of the research indicate that e-participation are not affected by citizens’ attitudes. In addition, the research findings show that the "belief in power distance" has moderated the relationship between citizens’ trust and e-participation, but the “perceived risk” variable is not appearing as a moderator in the relationship between citizen's attitudes and e-participation.

  Keywords: E-Participation, Citizens’ Trust, Citizens’ Attitude, Perceived Risk, Individual Belief
 • Babak Jokar*, Zahra Alipour Darvish, HamidReza Yazdani, Naser Mirsepasi Pages 49-70

  Dignity is one of the new and influential concepts that come about in the field of human resources (especially the future of human resources), therefore, organizations should consider it from now. In the field of human resource research, rarely addressed the issue of human dignity and respect for employees. This research looks at factors that can make future changes to the dignity of human resources in the organization. Research method is exploratory & explanatory. Sampling is targeted and snowballed. The research community is 14 experts of the organization. In this way, the depth of the raw data with open, selective, and theoretical coding reveals the results. With open coding 148 items founded, At the theoretical coding stage, these factors are extracted: Internet and social network deployment, the use of smart chips in human resource management, cyber security, the creation of virtual organizations and teamwork, the transformation of values over time and differences in the definition of respect between different generations, ethics in management, Privacy, individual contexts, organizational and social contexts. They are summarized in the selective coding stage of the three force driver: information technology, ethics, and the platforms necessary to maintain dignity. By using these force drivers can imagine different scenarios for the future of human resource dignity of the organization. Managers and employees can use these scenarios to implement the future of human resource dignity of the organization in such a way as to benefit the organization and employees, so that the organization achieves the desired results, as well as employees have respect and dignity.

  Keywords: Foresight, Dignity, Human Resources, Scenario, Case Study
 • Ali Hamidizadeh*, Akbar Abdolahi Asl, Niloofar Nasiri Pages 71-104

  The Public-private partnership is an increasingly popular choice for policymakers in implementing public projects and a solution to reform the health sectors in many countries, especially in the face of financial resource shortage. Currently, their success in achieving objectives has been questioned by both public and private partners' perspective. Exploratory research to investigate critical success factors in PPPs was conducted by interviewing PPPs experts and practitioners in the Iran Pharmaceutical industry. A thematic analysis was performed and 9 themes were identified namely: (1) transparent legal and regulation framework; (2) stable macroeconomic condition; (3) appropriate risk allocation and sharing; (4) government guarantees; (5) choosing the right partner; (6) strong commitment and trust; (7) Public mindset towards private sector; (8) clear goals and objectives; and (9) consistent monitoring. Among other findings, the research suggests the importance of PPPs evaluation and the lack of knowledge, specifically for pharmaceutical PPP projects. The research contributes to the theoretical development of PPP critical success factors. It points out several issues that need to be addressed when attempting to use the PPP approach, considering the partners' perspectives towards a partnership.

  Keywords: Public private partnership, critical success factor, Iran pharmaceutical, thematic analysis
 • Hashem Aghazade, Ali Heidary, MohammadAli Dehghan Dehnavi, Hassan Abolmolouki* Pages 105-138

  Today, Merger and Acquisition (M&A) is an important strategic tool to address various motives in industries/ organizations, but many of these strategies were doomed to fail. One of the main reasons for these failures is because of the complexity and the multiplicity of factors contributes in M&A process. The main idea of the current article is to develop a comprehensive M&A framework that specifies success factors and managerial hints in each particular stage of M&A deal. For this purpose, authors carried out a systematic review of M&A literature within 2912 related documents (articles, textbooks and consultant websites) and 101 documents were selected and analyzed by the latest version of the Atlasti 8 software. Outcome of the article is the 8 phases M&A management framework: 1) M&A Intelligence 2) M&A Planning and Strategy Formulation 3) Strategic Appraisal and selecting Targets 4) Negotiation 5) Due-Diligence and Risk Analysis 6) Closing and Announcement 7) Merger integration 8) Strategic Control  that  provides new insights for incumbent executives for better management of M&A deals.

  Keywords: M, A Strategy, A Process, A Success Factors, A Management Framework, Systematic Literature Review
 • Abdolhamid Shams* Pages 139-160

  The rise of various and different need theories demonstrates human constant occupation for the recognition of self. Every one of these theories which predominantly overlaps the others introduces diverse categories but we find out with a certain deliberation that all theories lead to satisfy a need and that is a "need to Firmness". Firmness may be known a lack of constant occurrence of events, behaviors or stimulations that could unsettle performance and equilibrium of a human and social system. Therefore, in the event of occurrence of firmness, the equilibrium will prevail the system. Since the firmness's bear stages, a real human legal system or legal organizations system may have much more acquisitiveness to satisfy their needs, temporarily unsettle their firmness in order to achieve a superior firmness. Just as an investor who invests in a project temporarily, put their economic stability at risk to achieve growth. In this doctrinal paper tries to bring closer the need and firmness theories to make a contribution to a new science in the fields of administrative and behavioral sciences.

  Keywords: Need, Firmness, Equilibrium, Want, Motivation, Homeostasis