فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال سی و یکم شماره 1 (فروردین 1399)
 • سال سی و یکم شماره 1 (فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرحناز نوروزی نیا، لیلا قلنجی، عطا عباسی* صفحات 1-6
  پیش زمینه و هدف

  پولیپ توده ای است که به داخل مجرای روده برجسته شده، ممکن است در اثر کشش ساقه دار یا اصطلاحا پدانکوله شود و یا اینکه بدون پایه باشد. بسیاری از منابع علمی بر این باورند که بیشتر سرطان های کولورکتال از پولیپ های خوش خیم آدنوماتوز برخاسته اند.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی_مقطعی تمامی گزارشات پاتولوژی بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی از بیماران مبتلا به پولیپ های کولورکتال که در فاصله ی زمانی سال 1388 تا 1394 مراجعه کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفت که درنتیجه 246 بیمار مبتلا به پولیپ کولورکتال وارد این مطالعه شدند.

  یافته ها

  در مطالعه ی ما، (2/64%) بیماران مذکر، (8/35%) بیماران مونث بودند. میانگین سنی بیماران 54/54 سال با انحراف معیار 68/17 بود. میانگین سنی برای جنس مذکر 99/54 سال با انحراف معیار 20/18 و میانگین سنی برای جنس مونث 73/53 سال با انحراف معیار 61/16 بود. افراد مبتلا به پولیپ های کولورکتال با بیشترین درصد فراوانی در گروه سنی 60-50 سال قرار داشتند. میانگین سایز پولیپ ها 82/0 سانتی متر با انحراف معیار 62/0 بود. بیشترین فراوانی مربوط به پولیپ آدنوماتوز (188 مورد) و شایع ترین محل پولیپ ها در رکتوم (2/48%) بود.

  بحث و نتیجه گیری

  در این مطالعه پولیپ های آدنوماتوز بیشترین فراوانی را در بین انواع پولیپ های کولورکتال داشتند. بیشترین میزان تظاهر پولیپ ها در دهه ی پنجم و در سمت چپ (به ویژه رکتوم) بودند. با توجه به این که بیشترین تعداد پولیپ ها از نوع آدنوماتوز بود و این پولیپ ها پیش بدخیم هستند غربالگری به موقع افراد می تواند نقش به سزایی در کاهش سرطان های کولورکتال داشته باشد.

  کلیدواژگان: خصوصیات دموگرافیک، هیستوپاتولوژی، پولیپ کولورکتال
 • محمدرضا وردست*، ناصر رنجکش زاده صفحات 7-14
  پیش زمینه و هدف

  آمیودارون (Amiodarone) یک داروی ضدآریتمی نوع (III) است که برای درمان انواع آریتمی های قلبی مورد مصرف قرار می گیرد. تعیین غلظت این دارو در خون بیماران برای تجویز این دارو و برهمکنش آن با سایر داروها (به دلیل برهمکنش زیاد این دارو با سایر داروها) از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا لازم است در اندازه گیری این دارو از دستگاه های دقیق همچون HPLC با دتکتورهای گران قیمت استفاده شود ولی زمان آنالیز اکثرا وقت گیر بوده و روش های استخراج مشکل و هزینه بالایی دارند، بنابراین از روش میکرواستخراج مایع-مایع پخشی برای اندازه گیری سریع و دقیق این دارو در سرم خون استفاده شده است.

  مواد و روش کار

   روش میکرواستخراج مایع - مایع پخشی با انواع حلال های استخراج کننده و انواع حلال های پخش کننده مورداستفاده قرار گرفت و پس از انتخاب حلال های مناسب و بهینه سازی پارامترهای تجربی مختلف، این متد برای استخراج و اندازه گیری غلظت آمیودارون در سرم خون مورداستفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان می دهد که تتراکلریدکربن به عنوان حلال استخراج کننده و استونیتریل به عنوان حلال پخش کننده مناسب بوده و حجم بهینه آن ها به ترتیب 75 و 200 میکرولیتر بوده و حجم بهینه سرم 100 میکرو لیتر و pH های مناسب در دو مرحله استخراج 1 و 6 است. در ضمن منحنی کالیبراسیون آمیودارون در سرم در محدوده 05/0 - 100 میکروگرم بر میلی لیتر خطی بوده و دارای انحراف استاندارد نسبی 79/3 درصد می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل نشان دهنده کارایی مناسب این روش در اندازه گیری آمیودارون در سرم خون بوده و زمان آنالیز و هزینه آنالیز را در حد قابل قبولی کاهش داده و از تکرارپذیری مناسبی برخوردارمی باشد. با این روش می توان به راحتی و با کاهش اثرات بافت سرم در اندازه گیری آمیودارون اقدام به اندازه گیری این دارو کرد.

  کلیدواژگان: آمیودارون، میکرواستخراج حلال پخشی، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
 • رضوان گلستانی، اکبر غربالی*، سورنا نظرباغی صفحات 15-23
  پیش زمینه و هدف

  سنجش بصری تصاویر MRI قادر به تفکیک آتروفی ناشی از آلزایمر و آتروفی ناشی از سالمندی نمی باشد. ازآنجایی که تشخیص بیماری آلزایمر در مراحل اولیه باارزش است بنابراین شناسایی راهی برای مشاهده آلزایمر در مراحل اولیه مفید است. این مطالعه بر اساس تشخیص کامپیوتری و استفاده از آنالیز ساختار بافت در تصاویر ام آر ای به منظور بهبود دقت تشخیص آلزایمر و جداسازی آتروفی آلزایمر در مراحل اولیه از آتروفی طبیعی ناشی از سالمندی است.

  روش کار

  تصاویر MR شامل 13 بیمار آلزایمر و 13 نفر سالم سالمند می باشد. بالای 270 پارامتر ساختار که مربوط به ROI انتخاب شده در هر تصویر توسط نرم افزار مزدا (ورژن 6-4) استخراج شده است. دو الگوریتم کاهش ویژگی که شامل الگوریتم فیشر و الگوریتم POE+ACC است برای انتخاب بهترین پارامترها بکار می روند. پارامترهای به دست آمده مورد آنالیز قرار گرفته که شامل آنالیزهای مولفه اصلی PCA ، آنالیز تفکیک خطی (LDA) است ماتریس کانفیوژن برای بررسی منحنی راک مربوط به ماکزیمم مقادیر آنالیزهای PCA,LDA برای مقایسه بهترین آنالیزها نیز بکار رفته است و سطح زیر هر نمودار نیز محاسبه شده است.

  یافته ها

  بهترین آنالیز مربوط به آنالیز LDA که دارای قدرت تفکیک درصد 96 بین آتروفی ناشی از آلزایمر در مراحل اولیه بیماری و آتروفی ناشی از سالمندی است.

  بحث و نتیجه گیری

   هدف از این کار بررسی آتروفی ناشی از آلزایمر در مراحل اولیه و تفکیک آن با آتروفی ناشی از سالمندی است که در تصاویر MRI به صورت بصری قابل مشاهده نمی باشد. این روش می تواند به عنوان ابزار کمکی در بهبود دقت تشخیص آلزایمر بکار رود و در زمان و هزینه صرفه جویی کند.

  کلیدواژگان: آتروفی، آلزایمر، آنالیز ساختار
 • زینب خزائی کوهپر*، نجمه رنجی، افشین صفائی اصل، ثریا شعبانی صفحات 24-33
  پیش زمینه و هدف

  فنیل کتونوری (PKU) یک اختلال مادرزادی متابولیسم اسیدآمینه است که حاصل نقص فنیل آلانین هیدروکسیلاز (PAH) است. تاکنون بیش از 800 موتاسیون در ژن PAH شناسایی شده و در پایگاه اطلاعاتی PAHdb ثبت گردیده است و طیف این موتاسیون ها در جمعیت های مختلف متفاوت است. تظاهر بالینی مهم بیماران درمان نشده عقب ماندگی شدید ذهنی است. هدف مطالعه فعلی شناسایی فراوانی 6 موتاسیون شایع ژن PAH در بیماران PKU استان گیلان شامل p.R261Q, p.R252W, p.R261X, p.E280K, p.R243X, و p.P281L بود.

  مواد و روش کار

   در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 25 بیمار PKU غیروابسته (1 تا 21 ساله، زن و مرد) در استان گیلان طی یک دوره یک ساله ثبت نام کردند. DNA ژنومی از لوکوسیت ها با استفاده از (Roche) High Pure PCR Template Preparation Kit استخراج شد و روش واکنش زنجیره ای پلیمراز-تعیین توالی برای شناسایی موتاسیون ها استفاده گردید.

  یافته ها

  از 6 موتاسیون موردمطالعه (p.R261Q, p.R252W, p.R261X, p.E280K, p.R243X, و p.P281L) 2 موتاسیون در بیماران شناسایی شد. موتاسیون p.R261X بالاترین فراوانی (22درصد) را در میان بیماران داشت و فراوانی موتاسیون p. R261Q نیز 10درصد بود.

  بحث و نتیجه گیری

   هرچند مطالعه حاضر فراوانی 6 موتاسیون ژن PAH را بررسی کرده، این موتاسیون ها تنها در 32 درصد کروموزوم ها یافت شده است. ازاین رو موتاسیون های مختلف، مسیول بیماری PKU در شمال ایران هستند و مطالعات بیشتر برای شناسایی تمام موتاسیون های ژن PAH در منطقه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: جهش، فنیل آلانین هیدروکسیلاز، فنیل کتونوری، گیلان
 • بهزاد رحیمی، رضا حاجی زاده*، رضا فرامرززاده، میدیا امامی صفحات 34-39
  پیش زمینه و هدف

  پل عضلانی قطعه ای آناتومیک خاص از شریان کرونر است که از لابه لای میوکارد عبور می کند. تغییرات مورفولوژیک آندوتلیوم در کنار آشفتگی در جریان خون و فشار ناشی از دیواره در ناحیه پروگزیمال به پل عضلانی به عنوان یک علت اصلی ایجاد آترواسکلروز در این اختلال شناخته شده است. مطالعه حاضر به بررسی اثر ریسک فاکتورهای آترواسکلروز بر تنگی هم زمان این بیماران می پردازد.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی در 342 بیماران مبتلا به پل عضلانی باهدف ارزیابی ریسک فاکتورهای آترواسکلروز و ارتباط آن ها با تنگی کرونر در رگ دارای پل عضلانی وارد مطالعه شدند. پرونده بستری و آنژیوگرافی  بیماران که در فاصله سال های 1390-1397 تحت آنژیوگرافی کرونر قرار گرفته و دارای پل عضلانی بودند مطالعه گردید. بیماران زن و مرد بالای 30 سال وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

   86 بیمار (1/25درصد) دارای تنگی عروقی قبل از پل عضلانی بودند. میانگین سنی بیماران با تنگی عروق کرونر 76/11±56 سال و در گروه بدون تنگی کرونر 34/11±2/49 بود. ازنظر آماری تفاوت قابل توجه بین سن بیماران دو گروه مشاهده گردید. (P=0.001) جنس مرد با 8/2 برابر شدن و دیابت با 3/2 برابر شدن و فشارخون بالا با 2 برابر شدن احتمال ایجاد آترواسکلروز در بیماران مبتلا به پل عضلانی همراه است.

  نتیجه گیری

   مطالعه ما نشان داد ایجاد آترواسکلروز در بیماران با پل عضلانی و تنگی هم زمان عروق کرونر نزدیک پل عضلانی با ریسک فاکتورهای آترواسکلروز مرتبط است. جنس مرد، فشارخون بالا و دیابت با ایجاد آترواسکلروز هم زمان در این بیماران به طور مستقل مرتبط اند.

  کلیدواژگان: پل عضلانی، تنگی کرونر، آترواسکلروز، ریسک فاکتور، ایسکمی
 • لیلا رهنما، مرتضی باقری*، لیلا پیشکار، عیسی عبدی راد، فریبا نان بخش صفحات 40-52
  پیش زمینه و هدف

  سندرم تخمدان پلی کیستیک رایج ترین علت نازایی است و با عدم تخمک گذاری و هیپرآندروژنیسم مشخص می شود. شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در بین زنان ایرانی معادل 6/14 درصد گزارش شده است. تاکنون چندین واریانت ژنی مستعدکننده سندرم تخمدان پلی کیستیک شناسایی شده است. نتایج مطالعات مختلف به صورت متناقض می باشد؛ بنابراین با توجه به عوارض دارویی و از طرف دیگر هزینه بالای درمان بیماران، به منظور مدیریت بیماران در این مطالعه چندشکلی T>G 45+  در اگزون 2 ژن آدیپو نکتین و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک در زنان استان آذربایجان غربی (ایران) ارزیابی گردید.

  مواد و روش کار

  این مطالعه در دو گروه بیمار (به تعداد 50 نفر) و شاهد (به تعداد 50 نفر) انجام شد. 3 میلی لیتر خون محیطی در لوله های فالکون حاوی ماده ضد انعقاد خون از افراد شرکت کننده در مطالعه اخذ شد. برای استخراج DNA ی ژنومی از روش نمک اشباع استفاده شد.  برای تعیین آلل ها و ژنوتایپ ها از روش RFLP-PCR استفاده شد.

  یافته ها

  میانگین سنی افراد مشارکت کننده در این طرح معادل 25/03±3/6 در گروه بیمار و 8/4 ± 01/27 در گروه شاهد بود. کلیه بیماران شرکت کننده در این طرح با شاخص توده بدنی26/04±3/9 چاقی متوسط داشتند. کلیه بیماران هیرسوت بودند. در این مطالعه اختلاف معنی داری در گروه های مورد و شاهد مطالعه شده به لحاظ فراوانی آلل ها و ژنوتایپ ها مشاهده نشد. در گروه شاهد آلل ها و ژنوتایپ های مشاهده شده در چندشکلی T>G 45+  در اگزون 2 ژن آدیپو نکتین در تعادل هاردی-واینبرگ بودند. مقادیر کای اسکویر و P-Value با درجه آزادی 2 به ترتیب معادل (84/3 >) 2/3 و 1/0 می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  چندشکلی T>G 45+  در اگزون 2 ژن آدیپو نکتین از ریسک فاکتورهای خطر سندرم تخمدان پلی کیستیک در جمعیت زنان استان آذربایجان غربی نیست. بررسی سایر ریسک فاکتورهای مرتبط با عوامل ژنتیکی و محیطی و تعامل آن ها با یکدیگر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، پلی مورفیسم، ژن آدیپو نکتین
 • خدیجه احراری، ماندانا غلامی*، مریم چمنی، حسین عابد نطنزی صفحات 53-65
  پیش زمینه و هدف

  اثرات انواع تمرینات ورزشی بر عملکرد دستگاه قلبی و عروقی در بارداری کاملا روشن نیست و تحقیقات کار آزمایی بالینی در این مورد اندک می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر فشارخون و ضربان قلب در بارداری می باشد.

  مواد و روش کار

  در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده 32 خانم باردار سالم در هفته 24 تا 26 در سه گروه مداخله و 10 خانم باردار سالم در گروه کنترل قرار داشتند. این مطالعه در بیمارستان شهید اکبر آبادی تهران در سال 98-1397 انجام شد. گروه مداخله به مدت هشت هفته در تمرینات هوازی، مقاومتی و ترکیبی با شدت متوسط شرکت کردند. زنان باردار قبل و بعد از تمرین، تست های ورزشی هوازی و مقاومتی، اندازه گیری فشارخون و بررسی ضربان قلب پایه جنین را انجام دادند. به منظور تجزیه و تحلیل آماری از تست های تی زوجی، یو من ویتنی، ویلکاکسون، تی مستقل، آنالیز واریانس و کروسکال والیس استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های تحقیق حاضر در هفته 36-34 و بعد از تمرینات هوازی مقاومتی و ترکیبی میانگین ضربان قلب، فشارخون سیستولی و دیاستولی در گروه های تمرین کم تر از گروه کنترل بود (05/0>p). میانگین ضربان قلب جنین در گروه های تمرین هوازی، مقاومتی و ترکیبی در هفته 36-34 نسبت به گروه کنترل کم تر بود (05/0>p). اختلاف معنی داری بین گروه های تمرین در هفته 36-34 ازنظر ضربان قلب و فشارخون سیستولی و دیاستولی وجود نداشت (05/0<p).

  بحث و نتیجه گیری

   تمرینات ورزشی می توانند موجب بهبود فشارخون و ضربان قلب در مادر و جنین شوند.

  کلیدواژگان: تمرین ورزشی، فشارخون، ضربان قلب، بارداری
 • علی رجبی، علی امامی، رضا صفرعلیزاده* صفحات 66-74
  پیش زمینه و هدف

  سرطان کلورکتال بعد از سرطان های ریه و پستان بیشترین میزان مرگ ومیر را در بین سرطان ها دارد. ژن ELTD1 کد کننده ی یک پروتیین متصل شونده به G-protein می باشد که به عنوان گیرنده فاکتور رشد عمل می کند و در رگزایی طبیعی و همچنین سرطانی شدن سلول ها نقش دارد.  ازآنجایی که اثرات مثبت ملاتونین بر افزایش مرگ ومیر سلول های سرطانی و کاهش متاستاز و رگزایی ثابت شده است، بنابراین هدف از مطالعه حاضر ارزیابی میزان بیان ژن ELTD1 در سلول های سرطانی HT29 تیمار شده با ملاتونین به دو روش بیوانفورماتیکی و تجربی می باشد.

  مواد و روش کار

  ابتدا داده های میکروآرایه از پایگاه داده GEO تهیه شد و با استفاده از جعبه ابزار شبکه عصبی (PNN) در نرم افزار MATLAB 2018a  آنالیز شد. سمیت سلولی ملاتونین به روش تست MTT ارزیابی شد. درنهایت Q-RT-PCR  برای ارزیابی میزان بیان ژن ELTD1 در سلول های HT29 تیمار شده با ملاتونین استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج مربوط به آنالیز بیوانفورماتیکی نشان داد که میزان بیان ژن ELDT1 در سلول های تیمار شده با ملاتونین در مقایسه با گروه کنترل به صورت قابل توجهی کاهش یافت. بررسی سمیت سلولی به روش تست MTT نشان داد که ملاتونین زیستایی سلول های HT29 را به صورت وابسته به غلظت دارو و زمان کاهش داد و غلظت IC50 (مهار 50درصد از رشد سلولی) در 48 ساعت برابر  µM 160 محاسبه شد.  به علاوه آنالیز مربوط به نتایج Q-RT-PCR  نشان داد که ملاتونین میزان بیان ژن ELTD1 را به صورت معنی داری (P≤ 0.05) کاهش داد که هم سو با نتایج به دست آمده از آنالیز بیوانفورماتیکی می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

    نتایج به دست آمده نشان می دهد که ژن ELTD1 می تواند به عنوان ژن هدف ملاتونین در درمان سرطان کلورکتال مورداستفاده قرار گیرد. اگرچه برای تایید یافته های مطالعه حاضر نیاز به مطالعات بیشتری است.

  کلیدواژگان: ملاتونین، آنالیز بیوانفروماتیکی، سرطان کلورکتال، ژن ELTD1
|
 • Farahnaz Noroozinia, Leila Qlenji, Ata Abbasi* Pages 1-6
  Background & Aims

  Polyp is a protruding mass into the intestinal tract, which can be pedunculated or not. It is believed that most of colorectal cancers arise from adenomatous polyps.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study pathology reports of 246 patients were evaluated.

  Results

  In our study 64.2% of patients were male and 35.8% were female. The mean age of patients was 52.54±17.6 years old. The mean age for male patients was 54.99±18.3 and for female patients was 53.74±16.61. Most of the polyps were seen in the age group of 50-60 years old. Adenomatous polyps were the most frequent type (188 cases), 80 cases had juvenile polyps, 16 cases had inflammatory polyps, 12 had retention polyps, 19 had hyperplastic polyps, and 3 cases had mixed adenomatous and hyperplastic polyps. Most of the observed polyps were on the left side colon as 48.2% were in the rectum, and 35.6% were in sigmoid.

  Conclusion

  Adenomatous polyps were the most frequent polyps in this study. Considering their premalignant nature, performing screening colonoscopies can play a significant role in reducing colorectal cancers.

  Keywords: demographic characteristics, histopathology, colorectal polyps
 • MohammadReza Vardast*, Nasser Ranjkeshzadeh Pages 7-14
  Background & Aims

  Amiodarone is an anti-arthritis drug (III) used to treat various types of arrhythmias. Determining the concentration of this drug in the blood of patients is important for the administration of this drug and its interaction with other drugs (due to its high interaction with other drugs). It is necessary to use precision instruments such as HPLC with expensive detectors, but the analysis is often time-consuming and the methods of extraction have a high cost. Therefore, the liquid-liquid extraction method for rapid and accurate measurement of this medication was used in serum.

  Materials & Methods

  The liquid-liquid extraction method was used with a variety of solvent extraction and different types of solvent. After selecting suitable solvents and optimizing various experimental parameters, this method was used to extract and measure the concentration of amiodarone in Blood serum.

  Results

  The results showed that carbon tetrachloride is suitable as a solvent extraction and acetonitrile is suitable as a solvent, and their optimal volume is 75 and 200 μl, respectively, and the optimal volume of the serum is 100 μl and the appropriate pH is in the two extraction steps 1 and 6. Mean calibration curve of Amiodarone is linear in the range of 0.05-0.0 μg / ml and has a relative standard deviation of 3.79%.

  Conclusion

  The results indicate that this method is suitable for measuring amiodarone in blood serum and reduces the time and cost of the analysis to a satisfactory level and has a good repeatability. With this method, it is easy to measure the effect of serum tissue in measuring amiodarone.

  Keywords: Amiodarone, Dispersive liquid-liquid microextraction, High-performance liquid chromatography
 • Rezvan Golestani, Akbar Gharbali*, Surena Nazarbaghi Pages 15-23
  Background & Aims

  The purpose of this study was to evaluate the potential of linear discriminant analysis (LDA) and principal component analysis (PCA) in discriminating atrophy of Alzheimer's disease in early stage and atrophy of aging using MRI images.

  Materials & Methods

  In general, 26 MRI images (13 Alzheimer and 13 elderly) were analyzed under applied options and two texture features analysis

  methods

  principal component analysis (PCA), linear discriminant analysis (LDA) using MaZda software. The K-NN (K=1) classifier was used for features resulting from PCA and LDA. The confusion matrix and Receiver operating characteristic (ROC) curve were also calculated.

  Results

   Computer aim diagnosis is able to discriminate atrophy of Alzheimer's disease from atrophy of normal aging.

  Discussion

  Our results indicated that texture analysis can be an auxiliary tool in diagnosing Alzheimer's disease in early stages.

  Keywords: Atrophy, Alzheimer's disease, texture analysis
 • Zeinab Khazaei Koohpar*, Najmeh Ranji, Afshin Safaei Asl, Soraya Shabani Pages 24-33
  Background & Aims

  Phenylketonuria (PKU) is an inborn error of amino acid metabolism that results from a deficiency of phenylalanine hydroxylase (PAH). To date, more than 800 mutations have been identified in the PAH gene and registered in the PAHdb database and the spectrum of these mutations is varied in different populations. The main clinical manifestation of untreated patients is severe mental retardation. The aim of the present study was to identify the frequency of six common mutations on PAH gene in patients with PKU in Guilan province including p. R261Q, p. R252W, p.R261X, p. E280Kp.R243X, and p.P281L.

  Materials & Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 25 unrelated PKU patients (1 to 21 years old, both female and male) in Guilan province were enrolled during a one-year period. Genomic DNA was extracted from leukocytes using High Pure PCR Template Preparation kit (Roche) and polymerase chain reaction. The sequencing method was applied to detect mutations.

  Results

  Two out of the six investigated mutations )p.R261Q, p.R252W, p.R261X, p.E280K, p.R243X, and p.P281L(were identified among the patients. The p.R261X mutation had the highest frequency (22%) among the patients and the frequency of p. R261Q mutation was 10%.

  Conclusion

  Although the present study investigated the frequencies of six mutations on the PAH gene, the mutations were only found on 32% of the chromosomes. Hence, different mutations are responsible for PKU disease in the north of Iran, and further studies are recommended to identify all of the mutations on the PAH gene in the region.

  Keywords: Mutation, phenylalanine hydroxylase, phenylketonuria, Guilan
 • Behzad Rahimi, Reza Hajizadeh*, Reza Faramarzzadeh, Midya Emami Pages 34-39
  Background & Aims

  Although the myocardial bridge is considered as a benign congenital anomaly, atherosclerotic stenosis of coronary artery segments adjacent to muscle bridge has made some concerns about its direct role in triggering atherosclerosis. This study tries to investigate the role of the conventional risk factors of atherosclerosis in this phenomenon.

  Materials & Methods

  Between June 2011 and July 2018, a total of 342 patients with coronary artery Muscle Bridge in coronary artery angiography were investigated for concomitant coronary artery stenosis and the presence of conventional risk factors of atherosclerosis.

  Results

  86 (25.1%) patients had coronary artery stenosis adjacent to muscle bridge. The mean age of patients was 56±11.76 and 49.2±11.34 years in coronary artery stenosis and normal coronary groups, respectively. (p- value= 0.001) Multivariate regression analysis showed that male gender (OR=2.8), diabetes mellitus (OR=2.3), and hypertension (OR=2.0) were independent predictors of coronary artery stenosis adjacent to muscle bridge.

  Conclusion

  Our study showed that conventional risk factors of coronary artery disease play an important role in atherosclerotic stenosis adjacent to muscle bridge.

  Keywords: Muscle Bridge, coronary artery stenosis, hypertension, diabetes mellitus
 • LEILA RAHNEMA, Morteza Bagheri*, Leila Pishkar, Isa Abdi Rad, Fariba Nanbakhsh Pages 40-52
  Background & Aims

  Polycystic ovary syndrome is the most common cause of infertility and is characterized by the lack of ovulation and hyperandrogenism. The prevalence of polycystic ovary syndrome among Iranian women is 14.6%. Several polycystic ovary syndrome susceptible gene variants have been identified so far. The results of various studies are inconsistent. Due to drug side effects and high cost of treatment, this study was designed to manage patients. In this study, the association of adiponectin +45 T/G polymorphism with the risk of polycystic ovary syndrome in women from West Azerbaijan Province (Iran) was evaluated.

   Materials & Methods

  This study was performed in two groups of patients and controls. 3 ml of peripheral blood was collected from the participants in the study. Saturated salt method was used to extract genomic DNA. PCR-RFLP method was used to determine polymorphisms.

  Results

  The mean age of the participants was 25.03±3.6 in the patient group and 27.01 ± 4.8 in the control group. All the patients who participated in this study had average obesity with a body mass index of 26.04±3.9. All patients were hirsute. In this study, no significant differences were observed between the case and control groups regarding genotypic and allelic frequencies. The observed alleles and genotypes of ADIPOQ +45 (T / G) were in Hardy-Weinberg equilibrium in the control group. Chi-square and p-values with two degrees of freedom are 3.2 (<3.84) and 0.1, respectively.

  Conclusion

  ADIPOQ +45 (T / G) gene polymorphism is not a risk factor for polycystic ovary syndrome in women of West Azerbaijan Province. Investigation of other risk factors related to genetic and environmental factors and their interaction with each other is recommended.

  Keywords: Polycystic Ovarian Syndrome, Polymorphism, ADIPOQ gene
 • Khadijeh Ahrari, Mandana Gholami*, Maryam Chamani, Hossein Abednatanzi Pages 53-65
  Background & Aims

  Few women are physically active during pregnancy and few clinical trials have been carried out regarding exercise training and cardiovascular changes in pregnancy. The aim of this paper is to evaluate the effect of regular exercise during pregnancy on heart rate and blood pressure.

  Materials & Methods

  In this randomized clinical trial, there were 32 healthy pregnant women in the 24- 26 weeks of gestational age in 3 intervention groups and 10 healthy pregnant women in the control group. This study was implemented in Shahid Akbarabadi hospital of Tehran in 2018-19. The intervention groups completed 8 weeks of aerobic, resistant, and combined training with moderate intensity. The pregnant women did blood pressure and fetal heart rate measurement and aerobic and resistant exercise tests before and after training. Coupled t-test, Mann Whitney U, Wilcoxon, ANOVA, and Kruskal Wallis were used to analyze the data.

  Results

  According to study results, mean of heart rate, systolic and diastolic blood pressure were less in trained pregnant women by 34th week of pregnancy than control group (p<0.05). Also by 34-36 weeks of pregnancy, fetal heart rate in trained pregnant women was less than control group (p<0.05). There were no meaningful differences among training groups regarding heart rate and blood pressure by 34-36 weeks of pregnancy (p>0.05).

  Conclusion

  Exercise training could improve maternal and fetal heart rate and blood pressure.

  Keywords: exercise training, blood pressure, heart rate variability, pregnancy
 • Ali Rajabi, Ali Emami, Reza Safaralizadeh* Pages 66-74
  Background & Aims

  Colorectal cancer after lung and breast cancer is the most common cause of death. The ELTD1 gene encodes a G-protein-binding protein that acts as a growth factor receptor and plays a role in normal angiogenesis as well as in cancer cells. The aim of this study was to evaluate the ELTD1 gene expression in melatonin treated HT29 cancer cells using bioinformatics and experimental approaches.

  Materials & Methods

  First, microarray data were provided from Gene Expression Omnibus (GEO) and then they were analyzed using Probabilistic neural networks (PNN) in MATLAB 2018a software as a bioinformatics tool. The cytotoxicity of melatonin was assessed by MTT assay. Subsequently, Q-RT-PCR was employed to evaluate the rate of ELTD1 gene expression in HT29 cells treated with melatonin.

  Results

  The bioinformatics analysis indicated that ELTD1 expression level considerably decreased in cells exposed to melatonin in comparison to control group. MTT assay demonstrated that melatonin reduced HT29 cell viability in a concentration and time-dependent manner and the IC50 values of melatonin were calculated to be 160 µM in 48h. In addition, analyzing Q-RT-PCR indicated that melatonin significantly decreased ELTD1 expression level which is supported by bioinformatics analysis results.

  Conclusion

  The results indicated that ELTD1 gene can be used as a target gene for melatonin in colorectal cancer therapy. However, more study is needed to prove our results

  Keywords: Melatonin, bioinformatics analysis, colorectal cancer, ELTD1 cancer