فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 46 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/18
 • تعداد عناوین: 13
|
 • الله کرم صالحی* صفحات 1-14

  هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر شاخص های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اجزای سود باقیمانده و بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 145 شرکت طی سال های 1389 الی 1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی می باشد. در این پژوهش، برای اندازه گیری عملکرد مبتنی بر اجزای سود باقیمانده از شاخص های سود قبل از بهره و مالیات و سود عملیاتی پس از مالیات و عملکرد مبتنی بازار از دو شاخص ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها به کمک رگرسیون روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) با رویکرد داده های تابلویی انجام شده اند. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین مالکیت نهادی و شاخص های ارزیابی عملکرد مبتنی بر اجزای سود باقیمانده (سود قبل از بهره و مالیات و سود عملیاتی بعد از مالیات) و  شاخص های بازار (ارزش افزوده بازار و نسبت کیوتوبین)  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد که این نتایج با فرضیه نظارت کارآمد و فرضیه همگرایی منافع مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: مالکیت نهادی، ارزیابی عملکرد، سود قبل از بهره و مالیات، سود عملیاتی بعد از مالیات، ارزش افزوده بازار، نسبت کیوتوبین
 • سعید امامی کوپائی، شیوا زمانی*، علیرضا حیدرزاده هنزائی، محمدرضا شاه نظری صفحات 15-24
  اهمیت پیش بینی قیمت حامل های انرژی بر توسعه اقتصاد و صنعت، امروزه بر کسی پوشیده نیست. در این میان پیش بینی قیمت گاز طبیعی به عنوان یکی از حامل های مهم انرژی می تواند ابزار مهمی در تصمیم گیری توسعه صنایع تلقی گردد. در این مقاله ضمن بررسی رفتار غیرخطی قیمت گازطبیعی در یک بازه چندساله، با معرفی روش های توسعه یافته گری و تلفیقی فرکتالی گری از آنها برای پیش بینی قیمت گاز طبیعی استفاده شده است. نتایج حاصل از پیش بینی قیمت مبنی بر روش های معرفی شده، نشانگر کارایی روش ها است. در همین حال با توجه به فرکتالی بودن قیمت گاز طبیعی در بازه مورد بررسی، نتایج نشان می دهد که خطای پیش بینی با استفاده از روش تلفیقی فرکتالی گری همواره کمتر از 2 درصد می باشد و نتایج بسیار خوبی با استفاده از روش ترکیبی گری و فرکتال حاصل شده است، گرچه مقایسه میزان خطای پیش بینی، بیانگر دقت بهتر روش تلفیقی فرکتالی گری برای این بازار با توجه به رفتار فرکتالی آن می باشد.
  کلیدواژگان: گاز طبیعی، پیش بینی قیمت، روش گری، فرکتال، انباشتگی
 • فریدون رهنمای رودپشتی، فرید غلامی حسن کیاده*، آریا امین پور صفحات 25-37
  تاثیر رویه ها و سیاست های افشای اطلاعات بر هزینه سرمایه مالکانه، یکی از مسایل مهمی است که همواره در کانون توجه نهاد های نظارتی، شرکت ها و محققان مالی و حسابداری بوده است. یکی از این سیاست ها، افشای اختیاری اطلاعات است. ساختار مالکیت شرکت ها، نظام قانون گذاری و اقتصادی کشور و...، ویژگی های محیطی هستند که رابطه افشای اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه را تحت تاثیر قرار می دهند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پراکندگی مالکیت بر رابطه افشای اختیاری و هزینه سرمایه مالکانه است. در راستای نیل به هدف، داده های مورد نیاز 610 مشاهده سال شرکت (5 سال و 122 شرکت) حاصل از فرایند غربال گری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از منابعی نظیر کدال، بانک مرکزی، سازمان بورس، نرم افزار تی اس ای کلاینت و مرکز آمار ایران گردآوری و با مدل های رگرسیونی تجزیه و تحلیل شد. شواهد حاکی از آن است که افشای اختیاری، پراکندگی مالکیت و جمله تعامل آنها با هزینه سرمایه مالکانه رابطه معکوس و معنی دار دارند. این یافته ها بیانگر آن است که با افزایش سطح افشای اختیاری و پراکندگی مالکیت، هزینه سرمایه مالکانه کاهش می یابد. همچنین، پراکندگی مالکیت موجب آن می شود که تاثیر معکوس افشای اختیاری بر هزینه سرمایه مالکانه تشدید گردد.
  کلیدواژگان: هزینه سرمایه مالکانه، افشای اختیاری، ساختار مالکیت، پراکندگی مالکیت
 • ملیحه حبیب زاده*، مصطفی ایزدپور صفحات 39-56

  سود به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اندازه گیری عملکرد واحد اقتصادی، ازمباحث مهم حسابداری است که باتوجه به محیط رقابتی شدید و اهمیت تصمیم گیری سریع و مناسب مدیران جایگاه والایی نیز پیداکرده است. بنابراین تجزیه وتحلیل شاخص مزبور، عوامل موثربرآن و پیش بینی سودآوری بسیارحایزاهمیت است. درهمین راستا، در پژوهش حاضر تعداد 124 شرکت برای بازه زمانی1387 تا1395 با مبناقراردادن اطلاعات بنیادی صورت های مالی شرکت ها؛ اثر34 متغیر بردقت پیش بینی سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفت. از تکنیک درخت تصمیم c5 جهت تعیین متغیرهای معنادار در پیش بینی سودآوری به علت سهولت بالا در فهم مدل، استفاده شد. در نهایت پس از تعیین متغیرهای موثر و مشخص شدن 8 متغیر، دقت پیش بینی ها بااستفاده ازتکنیک شبکه عصبی، درخت تصمیم C5 و ماشین بردار پشتیبان (SVM) اندازه گیری ونتایج حاصل از این3 الگوریتم بایکدیگر مقایسه شد. نتایج مقایسه بیانگر آن بود که بهترین مدل پیش بینی سودآوری شرکت ها با درنظر گرفتن متغیرهای معنادار، الگوریتم درخت تصمیم C5 بادقت93.54% است و پس از آن مدل شبکه عصبی بادقتی برابر81.45% نسبت به ماشین بردارپشتیبان (69.35%) دقیق تر و دارای سطح خطای کمتری است.

  کلیدواژگان: پیش بینی، سودآوری، شبکه عصبی، ماشین بردار پشتیبان (svm)، درخت تصمیمC5
 • وحید بخردی نسب*، فاطمه ژولانژاد، محسن دستگیر، حسام رحمانی صفحات 57-77
  دیدگاه سنتی بازده سهام اعتقاد دارد که تغییرات قیمت سهام به تغییرات سیستماتیک در ارزش های بنیادی شرکت مربوط است. ولی تحقیقات اخیر نشان می دهد گرایش احساسی سرمایه گذار نقش مهمی در تعیین قیمت ها و تبیین بازده های سری زمانی، بخصوص برای سهام هایی که از ارزیابی ذهنی بالاتری برخوردارند و محدودیت زیادی در آربیتراژ دارند ایفا می کند، علاوه براین افزایش حجم معاملات و ایجاد ازدحام برای انجام معاملات منجر به تغییر بازده اضافی سهام می گردد. این پژوهش یک رویکرد جدید جهت اندازه گیری وسنجش ازدحام فردی معاملات و احساسات فردی سرمایه گذار و اثرات مشترک آن ها در مورد بازده اضافی سهام ارایه می نماید. جهت دستیابی به این هدف، دو فرضیه تدوین گردید. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و جهت آزمون فرضیه ها، با استفاده از روش حذف سیستماتیک نمونه ای به تعداد 186 شرکت طی سال های 1391 الی 1395 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیون چندگانه و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش نشان می دهد که تغییرات در هیجانات رفتاری سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهاردار تهران بر مازاد سهام موثر است. علاوه بر این نتایج حاکی از آن است که تغییرات در ازدحام معاملات در بازار بورس منجر به تغییر مازاد سهام می گردد.
  کلیدواژگان: ازدحام معاملات فردی، هیجانات رفتاری سرمایه گذاران، مازاد سهام
 • یعقوب پورکریم، سعید جبارزاده کنگرلوئی*، جمال بحری ثالث، حسن قلاوندی صفحات 79-95

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فراشناخت و خطاهای شناختی بر قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران، با نقش تعدیلی افشای اختیاری می باشد. پژوهش حاضر، در سال 1396 بر اساس یک روش آزمایشی با ارایه مرحله ای اطلاعات حسابداری و غیرحسابداری به سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار، در نرم افزار گوگل فرمز اجرا شده و حجم نمونه برابر با 98 نفر (آزمودنی) بوده که اطلاعات قابل قبول حاصل از آزمون آنها، مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها از برازش مدل معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که فراشناخت بر صحت قضاوت سرمایه گذاران تاثیر معنی داری داشته اما خطاهای شناختی بر صحت قضاوت سرمایه گذاران تاثیر معنی داری ندارد. فراشناخت و خطاهای شناختی با میانجی گری قضاوت، بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر معنی داری دارد. با نقش تعدیلی افشای اختیاری، فراشناخت و خطاهای شناختی بر صحت قضاوت سرمایه گذاران تاثیر معنی داری دارد. با نقش تعدیلی افشای اختیاری و با میانجی گری قضاوت، فراشناخت و خطاهای شناختی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر معنی داری دارد.همچنین،مقایسه ضریب تعیین (R2) به دست آمده از مدل های معادلات ساختاری، نشان دهنده تاثیر مثبت افشای اختیاری اطلاعات رفتاری بر قضاوت و تصمیم گیری سرمایه گذاران می باشد.

  کلیدواژگان: فراشناخت، خطاهای شناختی، قضاوت، تصمیم گیری، افشای اختیاری
 • شکرالله خواجوی، علیرضا پورگودرزی صفحات 97-109

  پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر ریسک نکول بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396-1388 است. در این راستا در این پژوهش از رگرسیون های سری زمانی و آزمون GRS استفاده شده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نتایج مدل 5 عاملی فاما و فرنچ با مدل 6 عاملی شامل ریسک نکول، با استفاده از آزمون GRS مقایسه می شوند. علاوه بر این به منظور بررسی تاثیر ریسک نکول بر بازده از نتایج رگرسیون سری زمانی استفاده می شود. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیر ریسک نکول اثر قابل ملاحظه ای بر توان توضیحی مدل 5 عاملی فاما و فرنچ ندارد. به عبارت دیگر ریسک نکول عاملی بی اثر در توضیح تغییرات بازده سهام است. نتایج همچنین بیانگر این است که از بین 36 پرتفوی بررسی شده در این پژوهش، در اکثر پرتفوی ها رابطه بین ریسک نکول و بازده پرتفوی مستقیم بوده است، اما فقط در 8 پرتفوی این رابطه مثبت، معنی دار نیز است.

  کلیدواژگان: بازده سهام، ریسک نکول، قیمت گذاری دارایی ها، مدل 5 عاملی فاما و فرنچ
 • رضا منصوریان*، نادر رضایی صفحات 111-124

  هدف این مطالعه یافتن پاسخی مناسب به این سوال می باشد که آیا نابهنجاری اقلام تعهدی تاثیری بر فعالیتهای تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد یا خیر؟ بدین جهت اطلاعات مالی 105 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله 1390- 1395 با استفاده از روش تحلیلی ترکیبی داده ها مورد آزمون قرار گرفت در راستای بررسی هدف تحقیق سه فرضیه اصلی با استفاده از سه مدل رگرسیونی چند گانه بصورت مجزا مطرح گردید و  بر اساس تحلیل های صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط منفی و معناداری با سودآوری آتی شرکتهای مورد مطالعه دارد. نتیجه فرضیه دوم حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین ناهنجاری اقلام تعهدی با بازده تعدیل شده در سطح خطای کمتر از 5 درصد می باشد و در فرضیه سوم بیان گردید که ناهنجاری اقلام تعهدی ارتباط مثبت و معناداری با جریانات نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی دارد. این یافته ها بیانگر الزام و توجه بیشتر سیاستگذاران و فعالین بازار سرمایه به ناهنجاری اقلام تعهدی می باشد.

  کلیدواژگان: ناهنجاری اقلام تعهدی، سودآوری، بازده و جریانات نقدی
 • کیوان شهاب لواسانی*، صدف مرشدبابائی صفحات 125-136

  یکی از روش های متداول افزایش نقدشوندگی و کاهش نوسان پذیری قیمت سهام در بازارهای مالی، استفاده از ساز و کارهای بازارگردانی است. بازارگردانی فعالیتی حرفه ای است و بازارگردان ها باید تخصص و دانش کافی در اختیار داشته باشند تا به وسیله آن بتوانند به درستی عمل کنند. بازارگردان نقش های زیادی در بازار سرمایه ایفا می کند که افزایش قدرت نقدشوندگی یکی از مهم ترین آن ها است و به این ترتیب بازارگردان باید مطمین شود که عرضه و تقاضا برای اوراق بهادار مورد نظر در بازار وجود دارد .با وجود اهمیت حضور بازارگردان ها در بازارهای سهام دنیا، به نظر می رسد که توجه چندانی به این نهاد مهم در بازار سرمایه کشور نشده است و نقش آن ها به نوعی مغفول واقع شده است. در این پژوهش به بررسی مشکلات تصمیم گیری بازارگردان با توجه به حضور معامله گران مطلع و غیرمطلع پرداخته می شود و با استفاده از نظریه بازی ها و بازی های بیزین مدلی طراحی و شبیه سازی شد که انتخاب نامساعد بازارگردان کاهش می یابد. در این پژوهش به بررسی افزایش احتمال معامله معامله گران مطلع و تاثیر آن بر انتخاب نامساعد بازارگردان پرداخته شد. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان می دهد که با افزایش احتمال معامله معامله گران مطلع، انتخاب نامساعد بازارگردان کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: معامله گران مطلع، بازارگردان، نظریه بازی ها، اطلاعات نامتقارن
 • سید محمدعلی صدری طبایی زواره*، احمد خدامی پور، مهدی بهار مقدم صفحات 137-158

  شرکت ها برای رشد از راهبرد های متفاوتی استفاده می کنند. رشد از طریق ادغام و تحصیل از سریع ترین روش های رشد و توسعه سازمان هاست. در طول دو دهه گذشته با وجود گزارشات مداوم شکست در بسیاری از فرایندهای ادغام و تملیک شرکت‏ ها، توجه به این فرایند از سوی مدیران و پژوهشگران، به طور چشم‏ گیری در حال افزایش است. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‏بندی عوامل موفقیت فرایند ادغام و تملیک در شرکت‏ های ایرانی است. محیط پژوهش حاضر، مدیران و کارشناسان مالی و حسابرسان موسسات و شرکت‏ های ادغام شده در ایران می‏باشند. در پژوهش حاضر که از روش پژوهش کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده، جهت تحلیل داده‏ های کیفی از روش حاصل از مصاحبه‏ ها از تکنیک تجزیه و تحلیل تم استفاده شده است. جمع‏آوری داده ‏ها و انجام آزمون‏های کیفی از اسفند ماه سال 1395 تا خرداد سال 1397 به انجام رسیده است. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده که مدل مورد نظر، با توزیع مصاحبه‏ ها در بین 15 نفر از اعضای جامعه، به اشباع نظری رسیده است. نتایج حاصل از تکنیک تجزیه و تحلیل تم نشان می‎دهد که عوامل مالی، استراتژیک و رفتار سازمانی به ترتیب از مهمترین عوامل علی موثر بر موفقیت ادغام و تملیک بوده و زیرساخت‏های اقتصادی، مدیریتی، حقوقی و قانونی و مالی به ترتیب از مهمترین عوامل زمینه‏ای موثر بر ادغام وتملیک می‏باشند. همچنین استفاده از راهبردهای پیاده‎سازی ادغام و تملیک در سه مرحله راهبردهای حین ادغام و قبل از ادغام و پس از ادغام پیامدهایی همچون تسهیل فرایندهای معاملاتی، کارآمدی مالی، کارآمدی استراتژیک و کارآمدی سازمانی به دنبال خواهد داشت. در این مسیر چالش‏های استراتژیک، سازمانی، مدیریتی، فرهنگی و حقوقی و قانونی به ترتیب مهمترین چالش‏های پیش روی موفقیت و عوامل شرایط شکل‏گیری، انگیزه‏ های مشترک، منابع مشترک، اهداف و مقاصد، فرایندها و ساختار سازمانی به ترتیب مهمترین عوامل تسهیل‏ کننده ‏های فرایند ادغام وتملیک می‏باشند.

  کلیدواژگان: ادغام و تملیک، چالش‏های ادغام و تملیک، استراتژی‏های ادغام و تملیک، پیامدهای ادغام و تملیک، تئوری زمینه‏بنیان
 • ناصر جمشیدی*، حسن قالیباف اصل صفحات 159-178

  پژوهش حاضر در صدد است تا رفتار سرمایه گذاران حقیقی و نهادی بورس اوراق بهادار تهران را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور صورت وضعیت پرتفوی آنها طی دوره 5 ساله 1391 تا 1395 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که رفتار سرمایه گذاران نشان دهنده برخی خطاهای شناختی می باشد. مشخصا، (همراستا با سوگیری اثر تمایلاتی) هر دو گروه از سرمایه گذاران نسبت به فروش سهامی که قیمت آن افزایش یافته است و نگهداری سهامی که با افت قیمت مواجه شده تمایل دارند، گرچه این تمایل در سرمایه گذاران حقیقی بیشتر می باشد. سرمایه گذاران همچنین بازده گذشته سهم را بعنوان معرف بازدهی آینده در نظر می گیرند (سوگیری نماگری)، و رفتار معاملاتی آنها (بویژه سرمایه گذاران حقیقی) نشان دهنده فرااعتمادی آنها می باشد. همچنین به منظور بررسی تاثیر ویژگی های سرمایه گذاران بر خطاهای شناختی آنها، در ادامه سوگیری های رفتاری و خطای معاملاتی بر اساس ویژگی های سرمایه گذاران (شامل فراوانی معاملات، سابقه داشتن حساب و ارزش حساب) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

  کلیدواژگان: رفتار معاملاتی، فرااعتمادی، نماگری، اثر تمایلاتی
 • مهردخت مظفری، هاشم نیکومرام* صفحات 179-191

  عموما بزرگ ترین ریسک در بازار سرمایه یا در پرتفوی سرمایه گذاران زمانی اتفاق می افتد که تغییرات بزرگ ناگهانی درجهت نامطلوب آن سبد رخ دهد. این زیان ها در دنباله توزیع قرار دارند و به همین منظور به آنها " مقادیر حدی" گفته می شود. در این پژوهش بازده لگاریتمی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران براساس اطلاعات دریافتی درمقاطع زمانی میان روز (بدلیل استفاده از داده های پربسامد) طی سالهای 1392 تا 1395 جمع آوری و از رویکرد ماکزیمم بلوکها در اندازه گیری شاخص ارزش در معرض ریسک VaR استفاده گردید. سپس شاخص VaR با روش های شبیه سازی تاریخی و روش واریانس-کوواریانس بعنوان معیارهای سنتی ارزیابی ریسک محاسبه و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج تحلیل داده ها در نرم افزار R نشان داد که استفاده از اطلاعات ماهیانه در محاسبه شاخص ارزش در معرض ریسک از دقت پیش بینی بالاتری برخوردار بوده و نسبت تخطی (خطای آزمون) در این حالت در مقایسه با روش های سنتی ارزیابی ریسک نیز پایین تر است.

  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، ارزش در معرض خطر، نظریه ارزش فرین، روش شبیه سازی تاریخی، روش واریانس کوواریانس، روش ماکزیمم بلوکها
 • مریم دولو، علیرضا ورزیده* صفحات 193-208
  استفاده از مدل های مبتنی بر معادلات دیفرانسیل تصادفی در سالیان اخیر مورد توجه پژوهشگران علوم مالی بوده است که یکی از معروف ترین آن ها مدل حرکت براونی هندسی (GBM) می باشد. هدف پژوهش حاضر پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، یکی از شاخص های مهم اقتصادی مورد توجه سرمایه گذاران، با استفاده از مدل حرکت براونی هندسی است. برای این منظور، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ابتدای 1380 تا پایان سال 1395 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مدل حرکت براونی هندسی قادر است تا شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران را در افق زمانی 1 روزه با صحت بالا پیش بینی کند. از دیگر نتایج پژوهش حاضر این است که با افزایش افق زمانی پیش بینی، صحت مقادیر پیش بینی شده توسط مدل کاسته شده و توانایی مدل در شبیه سازی شاخص کاهش می یابد، با این حال تا افق پیش بینی 90 روزه کماکان مقادیر پیش بینی شده از صحت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: معادلات دیفرانسیل تصادفی، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، حرکت براونی هندسی
|
 • Allah Karam Salehi* Pages 1-14

  The purpose of this study was to investigate the effect of institutional ownership on performance measurement indicators based on residual income and market components in listed companies on Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample of 145 companies during 2010-2016 was selected by systematic elimination sampling. The research method is library and correlation. In this study, In order to measure the performance based on the components of the residual income, earning before interest and taxes, and net operating profit after-tax, and for measuring the market-based performance, two market value added and Q Tobin ratio indicators are used. The analysis and hypothesis testing were performed using regression of generalized least squares method (EGLS) with panel data approach. The results show that there is a positive and significant relationship between institutional ownership and performance measurement indicators based on residual inome components (earning before interest and taxes and net operating profit after tax) and market indices (market value added and Q Tobin ratio) in the listed companies in Tehran Stock Exchange. These results are consistent with the active monitoring hypothesis and the convergence interest hypothesis.

  Keywords: Institutional Ownership, performance assessmeent, earning before interest, taxes, net operating profit after tax, Market Value Added, Q Tobin ratio
 • Saeed Emami Koupaee, Shiva Zamani *, A. Reza Heidarzadeh Hanzaee, M. Reza Shahnazari Pages 15-24
  The importance of predicting the price of energy carriers for the development of the economy and industry today is not overlooked. Meanwhile, predicting natural gas prices as one of the most important carriers of energy and an important role in providing clean energy can be considered as an important tool in industrial development decision making. In this paper, we have investigated the nonlinear behavior of natural gas prices in a multi-year period, as well we have introduced methods for the development and synthesis of fractalization (FDGM) has been used to predict the price of natural gas. The results of the price forecast based on the introduced methods, Indicates the effectiveness of these methods. At the same time, given the fractal nature of the price of natural gas in the period under review, the results show that the forecast error using the FDGM method is always below 7%. And very good results were obtained using combination fractional and fractional methods.
  Keywords: Natural gas, Price Forecasting, Grey Method, Fractal, Accumulation
 • F Rahnama Roodposhti, F. Gholami Hassankiadeh *, Aria Aminpoour Pages 25-37
  The effect of information disclosure procedures and policies on the cost of equity capital is one of the important issues which always is considered by regulators, entities and financial and accounting researchers. This relation is affected by various contextual characteristics (e.g. ownership structures, legislating system, economy and so on). The aim of this research is to examine the effect of ownership dispersion on the relation between voluntary disclosure and cost of equity capital. In doing so, the number of 610 firms of TSE listed Company were selected via systematic screening method. Data for variables were collected from several databases, such as CODAL, Central Bank, TSE-Client 2 software, and Statistical Centre of Iran. These data were analysed by the regressions model. The evidence shows that voluntary disclosure, ownership dispersion, and their interaction have significantly negative relations with the cost of equity capital. These findings indicate that an increase in voluntary disclosure and ownership dispersion causes a decrease in cost of equity capital. In addition, ownership structure intensifies the negative effect of voluntary disclosure on the cost of equity capital.
  Keywords: cost of equity capital, Voluntary Disclosure, Ownership Structure, Ownership Dispersion
 • Malihe Habibzade *, Mostafa Ezadpour Pages 39-56

  Profit as one of the most important indicators of measuring the performance of the economic unit is one of the important accounting issues that has a high status due to the competitive environment and the importance of quick and proper decision making by managers. Therefore, it is important to analyze the index, factors affecting it and predict profitability. In this regard, the present study was conducted by selecting a sample of 124 observations for the period from 1387 to 1395, based on the basic information of the companies financial statements; the effect of 34 variables on the accuracy of predicting the profitability of the accepted companies by Tehran stock exchange, has been investigated. Tree C5 method was used to determine the significant variables in predicting profitability due to the high ease of understanding of the model. Finally, after determining the effective variables and identifying 8 variables, the accuracy of the predictions was measured using the neural network technique, the C5 decision tree and the backup vector machine (SVM), and the results from these three algorithms were compared. The results of the comparison show that using the c5 decision tree and the 8 variables have the best prediction with accuracy of 93.54%, and then the neural network model is 81.45% more accurate than the supported vector machine (69.35%) and has an error.

  Keywords: Prediction, Profitability, Neural Network, support vector machine (SVM), C5 determination tree
 • Vahid Bekhradi Nasab *, Fatemeh Zholanezhad, Mohsen Dastgir, Hesam Rahmani Pages 57-77
  Recent behavioral asset pricing models and the popular press suggest that investors may follow similar strategies resulting in crowded equity positions to push prices further away. The purpose of this research is to investigate the effect of Individual Stock Crowded Trades and Individual Stock Investor Sentiment on Excess Returns. This paper develops a new approach to measure individual stock crowded trades, and further investigates the joint effects of individual stock crowded trades and individual stock investor sentiment on excess returns. To achieve this goal, two hypotheses were developed. The population consisted of all companies listed in Tehran Stock Exchange. To test the hypotheses, using a systematic method, 186 companies were selected during the years 2013 - 2017. Multiple regression and panel data have been used to analyze the data. The results of the research hypotheses show that changes in Individual stock investor sentiment in Tehran Stock Exchange market are effective on Excess stock. In Individual stock crowded trades changes in the swing in the stock market lead to a change in Excess stock.
  Keywords: Individual stock crowded trades, Individual stock investor sentiment, Excess returns
 • Yaghoub Pourkarim, S. Jabbarzadeh Kangarlouei *, Jamal Bahri Sales, Hassan Galavandi Pages 79-95

  This research investigates the effect of Metacognition and cognitive failures on investors judgment and decision making, with the moderating role of voluntary disclosure. The present research was carried out using a test method based on a staged method of accounting and non-accounting information in the Google Forms software and 98 acceptable quiz of the investors were randomly selected and analyzed in 2017. In order to test the hypothesis, structural equation model was used in SMART-PLS software. The results showed: Metacognition have a significant effect on investors judgment, but cognitive failures don't have a significant effect on investors judgment. Metacognition and cognitive failures by mediating judgment have a significant effect on investors' decision making. With the moderating role of the voluntary disclosure, Metacognition and cognitive failures, there is a significant effect on investors judgment. With the moderating role of voluntary disclosure, Metacognition and cognitive failures through mediation of judgment, there is a significant effect on investors' decision making. Also, the comparison of the Coefficient of Determination (R2) obtained from the structural equation models, indicates the positive effect of the voluntary disclosure, on the decision making of investors.

  Keywords: Metacognition, Cognitive Failures, Judgment, Decision making, Voluntary Disclosure
 • Shokrollah Khajavi, Alireza Pourgoudarzi Pages 97-109

  This study is examines the effect of default risk on explanatory power of Fama-French five factor model from 2009 to 2017 in Tehran Stock Exchange. In this regard, time series regression and GRS tests were used. For reaching the research purpose, Fama-French five factor model results compared with six factor model results, which default risk regarded as sixth variable using GRS test. In addition, for investigating the effect of default risk on return, time series regression was used. The research results showed that default risk variable has not a significant effect on the explanatory power of the Fama-French five factor model. In other words, default risk factor is not significant in explaining return change. Also, the results showed that among 36 investigated portfolios in this research, in most portfolios there is a positive relationship between default risk and portfolio’s return but only in 8 portfolios this relationship was significant.

  Keywords: Stock Return, Default risk, Asset Pricing, Fama-French five factor model
 • Reza Mansourian*, Nader Rezaei Pages 111-124

  The purpose of this study is to find an appropriate answer to the question of whether the abnormal accruals have an impact on the financing activities of companies accepted to the Tehran Stock Exchange or not? For this purpose, the financial information of 105 active companies in the Tehran Stock Exchange for the period of 6 years 2011- 2016 was tested using a combined analytical. In order to investigate the purpose of the research, three main hypotheses were presented separately using multiple regression models. Based on the analysis of the first hypothesis, it was found that anomalies of accruals have a negative and significant relation with the future profitability of the companies under study. The result of the second hypothesis is that there is no significant relationship between accrual accounting anomalies and adjusted returns at error level less than 5%. In the third hypothesis it was stated that anomalies of accruals have a positive and significant correlation with the cash flow from financing activities. These findings indicate the need for more attention from policy makers and market capitalists to the abnormal accruals.

  Keywords: Accrual Abnormal, Profitability, Returns, Cash Flows
 • Keyvan Shahab Lavasani*, Sadaf Morshed Babaie Pages 125-136

  One of the common methods of increase in liquidity and reduction of volatility of share price is usage marketing maker mechanism in financial markets. Marketing maker is a professional activity and market makers should have enough knowledge and specialty until they can act correctly. Market maker play important role in capital market and increase in liquidity is the most important of them and market maker should make sure that there are supply and demand for desired securities. Despite the importance of the presence of the market makers in the world stock markets, it seems that don’t pay attention to this important institution in capital market and their role is neglected. In this research, paid to check problems of market maker decision making according to presence of informed and uninformed traders and by using game theory and Bayesian balance will pay to create and simulate model for reducing adverse selection of market makers. In this research will pay to check increase the transacting probability of informed trader and effect on adverse selection of market makers. Results show that increase the transacting probability of informed trader reduces adverse selection of market makers.

  Keywords: Informed Traders, Market Maker, Game theory, asymmetric information
 • S. M. Ali Sadri Tabaie Zavareh *, Ahmad Khodamipour, Mehdi Bahar Moghaddam Pages 137-158

  Companies use different growth strategies. Mergers and acquisition is considered to be the fastest by the organizations. Contrary to the continuous failure report of M&A activity in the last two dacades, managers and researches inclinatoin toward this strategy has increasingly been growing. The purpose of this study is to identify and prioritize the key success factor of Merger and acquisition process of Iranian companies. The present research fundamental in terms of objective and in terms of type, descriptive-exploratory. The theme analysis technique used to analyze the qualitative data obtained from the interviews. Data extracted between the years 2015 until 2018. The sampling method is objective oriented and theoretical saturation has happened with performing interview with 15 of population. The results from theme analysis shows the Financial, strategic and human behavior reasons were respectively the most impont casual factors of M&A success. In addition, economic, management, legal and financial infrastructure has been respectively the most important contextual factors of M&A success. Action strategies are pre-merger, Merger and post-merger strategies, which will probably result in concequences such as, facilititation of transaction, financial efficiency, strategic efficiency and organizational efficiency. Challenges to the strategies are respectively, strategic, managerial, and cultural and objectives and forming conditions, mutual incentives, mutual objectives, common resources, procedures and organizational structure were respectily the most important moderators of M&A success.

  Keywords: Mergers, Acquisitions, M&A Challenges, M&A strategies, M&A consequences Grounded theory
 • Naser Jamshidi*, Hassan Ghalibaf Asl Pages 159-178

  The aim of this study is to investigate the behavior of individual and institutional investors in Tehran Stock Exchange. For this purpose, we examined the portfolio statement of individual and institutional investors during a five-year period from 2012 to 2016. The result show that Investors’ behavior reflects some behavioral biases. Specifically, both individual and institutional investors tend to sell stocks that have appreciated in price, but not those that have depreciated in price (consistent with a disposition effect), although this tendency is more for individual investors. They also appear to believe that past returns are indicative of future returns (a representativeness bias), and their trading behavior shows that they are overconfidence. In the following, to investigate the effect of characteristics of investors on the cognitive errors, behavioral biases and trading error are investigated based on characteristics of investors.

  Keywords: Trading behavior, Overconfidence, Representativeness, disposition effect
 • Mehrdokht Mozaffari, Hashem Nikoomaram * Pages 179-191

  Generally, the greatest risk in the capital market or in the portfolio of investors occurs when large sudden changes occur in the unfavorable portfolio. These losses are in the distribution sequence, and for this purpose they are called "limitative values". In this research, the logarithmic efficiency of the Tehran Stock Exchange Index based on the information received during the time interval between the day (due to the use of high frequency data) during the years 1392 to 1395, and the use of the maximum block approach in measuring the VaR value index is used. It turned out VaR index was calculated using historical simulation methods and variance-covariance method as the traditional risk assessment criteria and the results were compared. The results of data analysis in R software showed that the use of monthly information in calculating the risk-weighted value index has a higher predictive accuracy and the error rate (test error) in this case is lower than traditional risk assessment methods.

  Keywords: risk management, Value at risk, Extreme Value Theory, Historical Simulation Method, Covariance Variance, Maximum Block Method
 • Maryam Davallou, Alireza Varzideh * Pages 193-208
  The use of models based on stochastic differential equations has attracted the attention of financial researchers in recent years and one of the most famous models is the Brownian Geometric Motion model. The purpose of this study is to predict the Tehran Stock Exchange total index, one of the important economic indicators for investors, using the geometric Brownian motion model. For this purpose, the total index of Tehran Stock Exchange was investigated in the period from the beginning of 1380 to the end of 1395. Finally, the results showed that the model was able to predict the 1 day horizons with high accuracy. Also, by increasing the length of the prediction horizon, the accuracy of the predicted values by the model is reduced, and the GBM model's ability to simulate the total index value of the stock exchange decreases Nevertheless, the predicted values are still high accurate until the 90-day forecast horizon.
  Keywords: Stochastic Differential Equations, Total Index of Tehran Stock exchange, Geometric Brownian Motion