فهرست مطالب

دانشکده علوم پزشکی نیشابور - پیاپی 26 (بهار 1399)

مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور
پیاپی 26 (بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • معرفت سیاه کوهیان*، رقیه قلیزاده صفحات 1-19

  نقطه شکست ضربان قلب(HRDP) نقطه ی انحراف ضربان قلب از خط مستقیم در بررسی ارتباط بین کار و زمان تعریف می شود که به عنوان ملاکی برای برنامه ریزی شدت تمرین مورد استفاده واقع می شود. هدف پژوهش حاضر مرور ابعاد روش شناسی HRDP و روش های نوین تعیین این نقطه است. بر اساس اصول استاندارد تعداد 16 مقاله برای انجام کار انتخاب گردید. نتایج بررسی حاکی از این بود که در بخش مکانیسم های فیزیولوژیکی مرتبط با HRDP اثر عضله قلبی، اثرات کاتاکلومین ها و سیستم عصبی، نقش پتاسیم و اثر اسیدلاکتیک ازجمله مکانیسم های احتمالی درگیر مدنظر می باشند و در بخش روش های تعیین HRDP، تعیین ضربان قلب پایه، روش های محاسبه و اندازه گیریHRDP و پروتکل های تمرینی مهم ترین ابعاد روش شناسی در سنجش این نقطه بود. با بررسی یافته های پژوهش های پیشین، پژوهش حاضر توانست به یک جمع بندی مناسب و یکپارچه در رابطه با مکانیسم های فیزیولوژیکی مرتبط با HRDP  وابعاد روش شناسی HRDP دست یابد. نتایج حاکی از آن است که اختلاف نظر در مورد قابلیت HRDP برای تعیین آستانه ی بی هوازی به روش شناسی سنجش HRDP مربوط می شود. در واقع، روش شناسی سنجش HRDP ، تعریف و تبیین آستانه ی بی هوازی را تحت تاثیر قرار می دهند. از این رو مطالعات پیرامون آن ادامه دارد.

  کلیدواژگان: HRDP، آستانه بی هوازی، پروتکل وابسته به زمان، مسافت و فرد، Dmax، PSLS
 • فاطمه شخص امام پور* صفحات 20-24
  مقدمه

  بیماری ترومبوآستنی گلنزمن یک بیماری ارثی و اختلال در عملکرد پلاکت است.در این بیماری مدت زمان کنترل خون ریزی افزایش می یابد و تجمع پلاکتی یا وجود ندارد و یا به اندازه لازم نیست .این بیماری اگرچه نادر است ولی شیوع این بیماری در جوامعی که ازدواج فامیلی در آن ها رواج دارد بیش تر است. یکی از مشکلات مربوط به این بیماری انجام اعمال جراحی بویژه اعمال بزرگ است که ما در گزارش موردی حاضر مدیریت یک مورد کیست هموراژیک تخمدان مربوط به بیمار مبتلا به بیماری گلنزمن را بیان کردیم.

  مورد

  بیمار یک دختر نوجوان که با سابقه بیماری گلنزمن با درد در ناحیه شکم به بیمارستان مراجعه کرده است. پس از انجام سونوگرافی و شرح حال و آزمایشات مربوطه کیست هموراژیک تخمدان برای وی تشخیص داده شد برای بیمار سه ویال فاکتور هفت فعال نوترکیب قبل از عمل و در حین عمل نیز هر دو ساعت سه ویال و بعد از عمل هر شش ساعت سه ویال از این فاکتور تا زمان بند آمدن خون ریزی و هموستاز دریافت کرد. در نهایت بیمار چهار روز بعد با حال عمومی خوب مرخص گردید

  نتیجه گیری

  بیماری گلنزمن در مردان بعد از ختنه و در زنان نیز می تواند بعدا در هنگام قاعدگی تشخیص داده شود. با توجه به مطالعات گذشته و تجربه ما نیز توانستیم با تزریق پلاکت قبل عمل و فاکتور هفت در حین عمل و بعد از آن خون ریزی حین و بعد از عمل این بیمار را کنترل کنیم.

  کلیدواژگان: گلنزمن، جراحی، کیست تخمدان، پلاکت
 • امیر شیرزاد، اکبر صفی پور افشار*، فاطمه سعید نعمت پور صفحات 25-37
  مقدمه

  سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان است. یکی از راهکارهای پیشگیری و درمان انواع سرطان استفاده از ترکیبات گیاهی است. هدف از این پژوهش مطالعه اثر اسانس گیاه Stachys setifera  بر رده سلول سرطانی پستان انسانی MCF-7 و مقایسه آن با داروی دوکسوروبیسین به عنوان یک ترکیب شناخته شده ضد سرطان می باشد.

  مواد و روش ها

  سلول ها با غلظت های 01/0 تا 025/0 میکرولیتر در میلی لیتر اسانس، در فواصل زمانی 24 ، 48 و 72 ساعت معین تیمار شدند و درصد زنده مانی و توانایی تشکیل کلنی سلول ها بررسی شد. همچنین اجزاء اسانس توسط دستگاه GC-Mass  آنالیز شد.

  یافته ها

  اسانس گیاه S. setifera، به طور معنی داری سبب کاهش درصد زنده مانی و توانایی تشکیل کلنی سلول ها شد و پارامتر IC50 برای زمان های 24، 48 و 72 ساعت، به ترتیب،0206/0، 0178/0 و 0173/0 میکرولیتر در میلی لیتر بدست آمد. بعلاوه آنالیز اسانس این گیاه نشان داد که بیشترین ترکیبات مربوط به آلکان های هیدروکربونی و ترپنوییدها می باشد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد اثر سمیت مشاهده شده مربوط به آلکان های هیدروکربونی و ترکیبات ترپنوییدی باشد.

  کلیدواژگان: Stachys setifera، سمیت سلولی، سرطان پستان، MCF7، MTT
 • مینا عسکری*، سمیه جعفریانی، امید غفوری، مصطفی بذر، عاطفه دهنوعلیان صفحات 38-45
  مقدمه

  این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ای دیدگاه پرستاران و بیماران در مورد کیفیت مراقبت های پرستاری انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی -تحلیلی، 300 بیمار بستری و 100 پرستار شاغل در بیمارستان آموزشی- درمانی و پژوهشی22 بهمن نیشابور مشارکت داشتند،بیماران به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و پرستاران به صورت سرشماری انتخاب و وارد مطالعه شدند ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه QUALPAC بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی و تی مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد 7/65 درصد پرستاران و 5/70 درصد بیماران کیفیت مراقبت های پرستاری را مطلوب دانستند. مقایسه کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران به تفکیک بخش های بستری نیز نشان می دهد که بخش داخلی بالاترین کیفیت مراقبتهای پرستاری را دارا است.(p=0/001).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد کیفیت مراقبت های پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران در حد مطلوب است.

  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت پرستاری، پرسشنامه QUALPAC، پرستاران، بیماران
 • میثم سهیل پور، نادر شاکری*، خسرو ابراهیم، فرشاد غزالیان صفحات 46-59
  مقدمه

  دیابت یکی از مشکلات جدی پزشکی در سال های اخیر است. هدف از انجام پژوهش حاضر تاثیر شش هفته تمرین استقامتی فزارنیده و مصرف ال کارنیتین بر Bax/Bcl-2 و شاخص های استرس اکسیداتیو بافت قلب رت های دیابتی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 45 سر رت نر ویستار با میانگین وزنی 20±250 گرم به طور تصادفی در 6 گروه شامل کنترل سالم، کنترل دیابتی، شم، تمرین، ال کارنیتین و تمرین و ال کارنیتین قرار گرفتند. رت ها با تزریق نیکوتین آمید به مقدار 95 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و بعد از 15 دقیقه تزریق STZ به مقدار 55 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت زیر صفاقی دیابتی شدند. رت های دریافت کننده ال کارنیتین روزانه 100 میلی گرم ال کارنیتین را به صورت خوراکی دریافت کردند. تمرین هوازی نیز 5 روز در هفته، از ساعت 9 تا ساعت 11 صبح، به مدت شش هفته انجام دادند. متغیرهای تحقیق به وسیله کیت های الایزا و آسای و در بافت قلب اندازه گیری شدند. از آزمون شپیرو ویلک، جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد تمرین استقامتی فزاینده و مصرف ال کارنیتین بر (GPX (001/0P=)، MDA (001/0P=) و نسبت Bax/Bcl2 بافت قلب (0/001=P) رت های دیابتی تاثیر معنی داری دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق حاضر، استفاده از تمرین هوازی و ال کارنیتین (با مشورت پزشک) جهت کاهش عوارض دیابت پیشنهاد می شود.

  * فرمول ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی فزاینده، استرس اکسیداتیو، رت های دیابتی، قلب
 • رضا داورنیا*، کیانوش زهراکار، اسماعیل اسدپور، فرشاد محسن زاده، عبدالرحیم کسایی اصفهانی صفحات 60-76

  مقدمه پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز برشفقت بر شرم درونی شده در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی انجام شد. مواد و روش ها پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه آزمایشی بود که به شیوه پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل انجام شد. جامعه این پژوهش متشکل از زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بودند که به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی راستین، آرام، ترنم و باران در شهر گرگان در سال 1398 مراجعه نموده بودند. 24 زن آسیب دیده از خیانت همسر به شیوه هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه 12 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس شرم درونی شده کوک (1993) بود که در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه تکمیل گردید. مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت در 13 جلسه 120 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. داده ها توسط آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که مشاوره گروهی به شیوه درمان متمرکز بر شفقت موجب کاهش شرم درونی شده آزمودنی های گروه تحت مداخله در مراحل پس آزمون و پیگیری شده بود. همچنین مداخله درمانی بر مولفه های شرم درونی شده (کمرویی، عزت نفس) اثر مثبت و معناداری داشت. (01/0 > p) نتیجه گیری نتایج مطالعه حاضر اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت در کاهش شرم درونی شده زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی را مورد تایید قرار داد.

  کلیدواژگان: روابط فرازناشویی، شرم، زنان، ازدواج
 • فاطمه حسن زاده، افسانه آخانی*، علی اصغر اصغرنژاد فرید صفحات 77-87
  مقدمه

  اختلال شخصیت خودشیفته تظاهرات متعددی در محیط های بالینی و پژوهشی دارد که تشخیص و درمان این اختلال را دشوار می کند. هدف از پژوهش حاضر ترجمه، آماده سازی و تعیین ویژگی های روانسجی نسخه کوتاه پرسشنامه خودشیفتگی بیمارگون برای جامعه ایرانی بود.

  مواد وروش ها

  روش پژوهش از نوع همبستگی می باشد. نمونه پژوهش شامل 400 دانشجو است که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. نسخه اصلی پرسشنامه با موافقت و تایید مولف آن به شیوه ترجمه معکوس تهیه گردید و پایایی آن در یک نمونه متشکل از 40 نفر مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی روایی همگرا از فهرست شخصیت خودشیفته استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل عاملی تاییدی در سطح سازه های بزرگ منشانه و آسیب پذیر حاکی از برازش مطلوب این عوامل بود. پایایی عاملی (مرکب) زیرمقیاس های این پرسشنامه در دامنه 68/0 تا 83/0 و قابل قبول بود. ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس و زیرمقیاس های تشکیل دهنده آن در دامنه 64/0 تا 83/0 قرار داشت. این پرسشنامه از ضریب پایایی باز آزمایی مطلوبی به فاصله 15 روز (984/0r =، 001/0p =) برخوردار بود. از نظر روایی همگرا مولفه بزرگ منشانه این پرسشنامه با پرسشنامه شخصیت خودشیفته همبستگی معناداری (4/0r = ، 001/0P=) نشان داد.

   نتیجه گیری

  با توجه به اعتبار و پایایی مطلوب نسخه کوتاه فهرست خودشیفتگی بیمارگون می توان از آن در فعالیت های بالینی و در پژوهش های روانشناختی در ایران استفاده نمود.

  * فرمول ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

  کلیدواژگان: خودشیفتگی بیمارگون، آسیب پذیری، بزرگ منشی، پایایی، روایی
 • هوشیار حسینی، هیوا حسینی، شهره حشمتی، حدیث فتاحی، رویا جلیلیان، ابوالفضل نعیم آبادی، سید امید رستگار* صفحات 88-102
  زمینه و هدف

  فرایند الکتروکواگولاسیون در بین فرایندهای اکسیداسیون به دلیل ویژگی های منحصر به فرد نظیر ‏طراحی ساده سیستم و وسعت عمل برای تصفیه انواع پساب های صنعتی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین روش های تصفیه معرفی ‏شده است‎. برای ارتقاء این فرایند محققان روش های مختلفی را پیشنهاد کرده اند. در این مطالعه فرایند الکتروکواگولاسیون با چیدمان الکترودی استیل اسفنجی-پلاتین و با هدف رنگ زدایی از پساب حاوی کریستال ویوله ارزیابی شد.

  روش کار

  به منظور تهیه پساب رنگی از پودر خشک کریستال ویوله در آب مقطر استفاده شد. برای تعیین میزان محتوای رنگ از روش اسپکتروفتومتری (600 نانومتر) استفاده گردید. آزمایش های الکتروکواگولاسیون در یک بشر ‏‏1000 میلی لیتری و به صورت ناپیوسته انجام پذیرفت. سینتیک شبه  مرتبه اول و دوم برای مطالعات سینتیکی استفاده شد. آزمون سمیت نیز با استفاده از باکتریهای گروه کلیفرم به منظور اطمینان از کاهش سمیت کریستال ویوله صورت پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که فرایند مورد نظر در شرایط بهینه (9 pH، زمان 60 دقیقه، میزان جریان کاربردی 4/0 آمپر و غلظت رنگ 200 میلی گرم در لیتر)، پساب حاوی کریستال ویوله را با کارایی بالا (حدود % 63/99) از محیط آبی تصفیه نمود. آزمون سمیت میکروبی نیز نشان داد پساب تصفیه شده در این روش قابلیت استفاده مجدد یا تخلیه در محیط را داراست.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج به دست آماده فرایند الکتروکواگولاسیون با چیدمان الکترودی استیل اسفنجی-پلاتین به طور موثری می تواند در تصفیه پساب رنگی صنایع استفاده گردد.

  کلیدواژگان: کریستال ویوله، الکتروکواگولاسیون، الکترودهای استیل- پلاتین، تست سمیت
 • مخلص باطنی، حسین الهی شیروان*، آمنه قمری، زاهد احمدی، جمال بیگانه صفحات 103-114
  مقدمه

  به منظور کاهش مواجهه کارکنان با آلاینده های شیمیایی محیط کار و کنترل انتشار آن ها راهکارها و تکنولوژی های مختلفی ارایه شده است که در بین آن ها سیستم تهویه مکنده موضعی معمول ترین راه کنترل مهندسی می باشد. این مطالعه با هدف طراحی و اجرای سیستم تهویه موضعی جهت کنترل مواجهه با فیوم های لحیم کاری در یک صنعت ساخت قطعات الکترونیک انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع تجربی می باشد که در تابستان 1397 در یکی از سالن های مونتاژ صنایع ساخت قطعات الکترونیک شهر کرمان در سه مرحله نمونه برداری از آلاینده های ناشی از عملیات لحیم کاری، طراحی، ساخت و اجرای سیستم تهویه موضعی و درنهایت نمونه برداری از آلاینده های ناشی از عملیات لحیم کاری بعد از طراحی سیستم تهویه انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نمونه برداری از آلاینده ها قبل از طراحی و نصب سیستم تهویه موضعی نشان داد که مواجهه بیشتر تکنسین های لحیم کار با فیوم های سرب و قلع بالاتر از حد مجاز است. نتایج طراحی سیستم تهویه نشان داد که هواکشی با دبی 5/20 متر مکعب بر دقیقه مطابق با طراحی سیستم تهویه ارایه شده، مقادیر فیوم های سرب و قلع را در تمام ایستگاه های کاری به پایین تر از حدود مجاز توصیه شده می رساند.

  نتیجه گیری

  طبق بررسی و مقایسه حدود مجاز مواجهه مرتبط با فیوم های لحیم کاری با نتایج به دست آمده از اندازه گیری غلظت آن ها در ایستگاه های نمونه برداری قبل وبعد از طراحی سیستم تهویه موضعی، حاکی از کارایی بالای اقدامات کنترلی در سالن مونتاژ قطعات الکترونیک است.

  کلیدواژگان: فیوم، سیستم تهویه موضعی، مواجهه شغلی، قطعات الکترونیک
 • عباس صارمی*، محمد پرستش صفحات 115-126
  مقدمه

  بتاتروفین و آیریزین پروتئین های تولید شده از بافت کبد و عضله هستند که سوخت و ساز تری گلیسرید و هموستاز گلوکز را تنظیم می کنند. این مطالعه جهت ارزیابی سطح بتاتروفین و آیریزین در موشهای چاق بعد از تمرین هوازی طراحی شد.

  مواد و روش ها

  بیست و چهار سر موش نر 8 هفته ای نژاد ویستار (وزن: 2/11±8/249 گرم) جهت مطالعه انتخاب و خریداری شدند. بعد از ایجاد چاقی توسط رژیم غذایی پر چرب، حیوان ها به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: ورزش (12 سر) و کنترل (12 سر). همچنین یک گروه همسان با وزن طبیعی برای مقایسه های سطح پایه انتخاب شدند. حیوان ها 60 دقیقه در روز، 5 روز در هفته و برای 10 هفته تمرین داده شدند. وزن بدن، نیمرخ لیپیدی و گلیسمیک، سطوح بتاتروفین و آیریزین بعد از 10 هفته تمرین ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه مقایسه شدند(0/05>P).

  یافته ها

  یافته ها نشان داد وزن بدن(0/01>P)، کلسترول تام (0/02>P)، تری گلیسرید (0/05>P) و گلوکز پلاسما (0/04>P) به دنبال تمرین ورزشی در  موشهای چاق کاهش یافت. بتاتروفین پلاسما در گروه ورزشی در مقایسه با گروه کم تحرک به طور معنی دار کاهش یافت(0/02>P). برعکس، غلظت آیریزین با انجام تمرین ورزشی به طور معنی دار افزایش یافت(0/03>P).

  نتیجه گیری

   داده ها نشان داد که تمرین هوازی با شدت متوسط از اختلالات قلبی عروقی ناشی از چاقی جلوگیری می کند و به طور همزمان سطوح بتاتروفین و آیریزین را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: تمرین هوازی، بتاتروفین، سندروم متابولیک، مایوکاین
 • حسن سرابندی، حسن توزنده جانی، حمید نجات* صفحات 127-136
  مقدمه

  هدف از این مطالعه بررسی اثر بخشی روش درمانی "بهزیستی درمانی" بر نشانگان بالینی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود.

  روش

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر روی بیماران دارای افسردگی اساسی مراجعه کننده به کلینیک روانشناختی شمیم شهر بجنورد انجام شد.  افراد که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان در گروه مداخله تحت آموزش با روش بهزستی درمانی در 8 جلسه 50 دقیقه ای 1 بار در هفته قرار گرفته و گروه کنترل تحت هیچ آموزشی قرار نگرفت. هر دو گروه  قبل و بعد از مطالعه و دو ماه پس از آن با پرسشنامه افسردگی بک ویرایش دوم (BDI-II) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با روش (GEE) generalized estimating equation در برنامه آماری STATA12 تحلیل شدند.

  یافته ها

  در کل 24 نفر معیار های ورود به مطالعه را دارا بودند که در هر گروه 12 نفر به طور تصادفی قرار گرفتند. فراوانی زنان در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 0/67 و 0/72 درصد بود. نتایج آزمون GEE نشان داد که در گروه بهزیستی درمانی متوسط کاهش نمره افسردگی 90/10 نسبت به گروه کنترل بود (p-value<0.0001).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که روش درمانی "بهزیستی درمانی" در کاهش نمره افسردگی در بیماران مبتلا به افسردگی اساسی اثر بخش است.

  کلیدواژگان: افسردگی، بهزیستی درمانی، روانشناسی مثبت گرا، نشانگان بالینی
 • رحمت الله پرندین*، کیومرث آرمند تراب صفحات 137-149
  مقدمه

  گیاه پنیرک نماد آرامش است و دارای خواص آنتی اکسیدانی و رادیکال زدایی می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ضدافسردگی آن در موش های سوری به روش آزمون شنای اجباری و آویزان کردن از دم بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 42 موش سوری نر در 6 گروه 7 تایی شامل گروه های شاهد (نرمال سالین)، کنترل منفی (رزرپین)، کنترل مثبت (فلوکستین) و سه گروه عصاره برگ پنیرک (150، 300 و 450 میلی گرم بر کیلوگرم به روش درون صفاقی) بررسی شدند. جهت سنجش افسردگی از آزمون های رفتاری شنای اجباری و آویزان کردن از دم استفاده شد. ظرفیت آنتی اکسیدانی و میزان مالون دی آلدیید مغز نیز تعیین شد.

  یافته ها

  تجویز رزرپین موجب افزایش معنا دار زمان بی حرکتی در آزمون های رفتاری شد. تجویز فلوکستین و عصاره گیاه در همه دوزها در آزمون شنای اجباری (0/001>P) و در دوزهای 300 (0/01>P) و 450 میلی گرم بر کیلوگرم (0/001<P) در آزمون آویزان کردن از دم، زمان بی حرکتی را کاهش دادند. تجویز رزرپین سبب کاهش معنا دار ظرفیت آنتی اکسیدانی و افزایش معنی دار مالون دی آلدیید مغز شد. فلوکستین و عصاره گیاه در دوزهای 300 و 450 میلی گرم بر کیلوگرم ظرفیت آنتی اکسیدانی را افزایش و میزان مالون دی آلدهید را کاهش دادند.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که برگ پنیرک واجد فعالیت ضدافسردگی شبیه به فلوکستین است و ممکن است این اثرات را بواسطه ترکیبات آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی اش بروز دهد.

  کلیدواژگان: آزمون شنای اجباری، پنیرک، رزرپین، ضدافسردگی، موش سوری
|
 • Marefat Siahkohian*, Roghayyeh Gholizadeh Pages 1-19

  The heart rate deflection point (HRDP) is the heart rate deviation point of the straight line that is defined in the study of the relationship between work and time and it is used as a criterion for intensity of exercise planning. The purpose of the present study is to review the Methodological approach of heart rate deflection point the new methods for determining this point. Finally, based on the standard criteria and based titles on of the articles, only remained 16 articles based on which the study was conducted. The results of the studies indicated that in the physiological mechanisms related to HRDP, the effect of cardiac muscle, catecholamine and the nervous system, the role of potassium and Lactic acid are among the possible mechanisms involved and in Methods for determining HRDP, determining the base heart rate, methods of calculating and measuring HRDP and exercise protocols were the most important Methodological approach of this point. The results indicate that disagreement about the ability of HRDP to determine the anaerobic threshold related to the methodology of HRDP measurement. Infect, it affects the definition of the anaerobic threshold. Therefore, studies on it continue.

  Keywords: HRDP (heart rate deflection point)_Anaerobic threshold_Time_Distance_Individual - dependent protocol_Dmax_PSLS
 • Fatemeh Emampour* Pages 20-24
  Introduction

  Glanzmann's thrombasthenia is the hereditary disease of abnormal function in the platelets. It extends the time needed to bleeding control associated with the absent or inadequate platelet accumulation. Despite being rare, this disease Given the direct relationship between the rate of cousin marriages and the disease prevalence. A main problem in the treatment of the disease is performing particularly major surgeries. In the present case report we stated a case management of the hemorrhagic ovarian cyst with a history of Gelzmen's disease.

  Case report

  With a history of Gelzmen's disease, adolescent girl presented with a pain in the abdominal area. After performing ultrasound and taking medical history and the related tests conducted, the patient was diagnosed with the hemorrhagic ovarian cyst. Before the surgery, the patient received three vials of the recombinant activated factor VII. During and after the operation, she was received three vials in every two hours, and three vials every six hours until homeostasis. Finally, the patient was discharged four days later with satisfactory general condition

   Conclusion

  It may be diagnosed after circumcision and menstruation in men women respectively. Concerning the previous studies as well as our experience, we could manage the patient bleeding during and after the surgery for treatment of the hemorrhagic ovarian cyst by preoperative injections of the platelets and the factor VII during and after the operation.

  Keywords: Glanzman, surgery, ovarian cyst, platelet
 • Amir Shirzad, Akbar Safipour Afshar*, Fatemeh Saeid Nematpour Pages 25-37
  Introduction

  Breast cancer is the most common cancer among women. One of the approaches to prevent and treat various cancers is to use plant compounds. The aim of this study was to investigate the effect of S. setifera essential oil on MCF-7 human breast cancer cell line and comparing it with Doxorubicin as a known anti-cancer medicine.

  Materials and Methods

  Cells are treated by 0.01-0.025 µl/ml of essential oil at at 24, 48 and 72 hours and cell viability and colony formation ability were quantified. Also, essential oil compositin is analyzed by GC-Mass.

  Results

  The S. setifera essential oil decreased the viability and CFU of cells, significantly. EO IC50 was reported as 0.0206, 0.0175 and 0.0173 µl/ml over 24, 48 and 72 hours. In addition, the S. setifera essential oil GC-Mass analysis showed that most compounds are related to hydrocarbon alkanes and terpenoids.

  Conclusion

  Probably the essential oil cytotoxicity effects are related to hydrocarbon alkanes and terpenoids compounds.

  Keywords: Stachys setifera, Breast Cancer, Cytotoxicity, MCF7, MTT assay
 • Mina Askari*, Somayeh Jafariany, Omid Ghafouri, Mostafa Bazr, Atefeh Dehnoalian Pages 38-45
  Introduction

  The purpose of this study was to compare nurses 'and patients' viewpoints about the quality of nursing care.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study, 300 hospitalized patients and 100 nurses working in 22 Bahman Neyshabur teaching hospital participated. Patients were selected through systematic random sampling and nurses were selected through census. QUALPAC questionnaire was used for data collection.Descriptive statistics, Kruskal–Walli  and U-Mann-Whitney were used to analysis the collected data.

  Results

  The results of the present study show that the quality of nursing care from the viewpoint of nurses and patients is in a desirable level.

  Conclusion

  The results of the present study show that the quality of nursing care from the viewpoint of nurses and patients is in a desirable level.

  Keywords: Quality of Nursing Care, QUALPAC Questionnaire, Nurses, Patients
 • Meisam Soheil Pour, Nader Shakeri*, Khosrow Ebrahim, Farshad Ghazalian Pages 46-59
  Introduction

  Diabetes is one of the serious medical problems in recent years. The purpose of this study was to investigate the effect of six weeks’ endurance training and L-carnitine consumption on Bax / Bcl-2 and oxidative stress indices of heart tissue of diabetic rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 45 male Wistar rats (weighing 20 ± 250 gr) were randomly divided into 6 groups including healthy control, diabetic control, sham, exercise, L carnitine and exercise and L-carnitine. Rats were diabetic peritoneally injected with nicotinamide at a dose of 95 mg / kg body weight and after 15 minutes of STZ injection of 55 mg / kg body weight. Rats receiving El Carnitine received daily 100 mg of l-carnitine orally. Aerobic exercises were performed for 5 weeks a week, from 9:00 to 11:00, for six weeks. The variables were measured by ELISA and ASA kits and in the heart tissue. One-way ANOVA and Tukey's post hoc test were used to analyze the data using Shapiro Wylak test.

  Results

  The results showed that increasing endurance training and L-carnitine consumption had a significant effect on GPX (P = 0.001), MDA (P = 0.001), and Bax / Bcl2 heart rate (P = 0.001) in diabetic rats.

  Conclusion

  According to the findings of this study, the use of aerobic exercise and L-carnitine (in consultation with the physician) are recommended to reduce the complications of diabetes.

  Keywords: Increasing endurance training, oxidative stress, diabetic rats, heart
 • Reza Davarniya*, Kianoush Zahrakar, Esmail Asadpour, Farshad Mohsenzadeh, Abdurrahim Kasaee Esfahani Pages 60-76
  Introduction

  Marital infidelity is considered to be one of the most important traumatic factors for couples and families, and it is also a prevalent phenomenon for family and marital therapists. The present research was conducted by the aim of investigating the effectiveness of group compassion-focused counseling on internalized shame among women affected by marital infidelity.

  Materials and Methods

  The present study was a semi-experimental one that was conducted by pretestposttest and follow-up with control group design. The research population included all the women affected by marital infidelity referring to counseling centers in Gorgan, Iran, in 2019. The research sample composed of 24 women who were selected by purposeful sampling method and were assigned into experiment and control groups by random assignment method (12 subjects per group). The data gathering tool was Cook’s Internalized Shame Scale (1993). Group compassion-focused therapy was provided in 13 120-minute sessions for the experiment group. The data were analyzed by variance analysis test with repeated measures.

  Results

  The results of variance analysis with repeated measures showed that group compassion-focused counseling led to a decrease in internalized shame in the subjects of the intervention group in the posttest and follow up stages. Moreover, the therapeutic intervention exerted a positive and significant effect on the components of internalized shame (shyness, self-esteem) (p < 0.01).

  Conclusion

  According to the confirmation of the effectiveness of the compassion-focused approach, family counselors and therapists can use this therapeutic model for reducing the traumas caused by marital infidelity.

  Keywords: Extramarital Relations, Shame, Women, Marriage
 • Fatemeh Hassanzadeh, Afsaneh Akhani*, Aliasghar Asgharnejad Farid Pages 77-87
  Objectives

  Narcissistic personality disorder is one of the disorders that has many different manifestations in clinical and research environments that make it difficult to diagnose and treat this disorder.The aim of this study was evaluating the validity and reliability of the brief version of pathological narcissism (B-PNI) in Iranian society.

  Methods

  This was a descriptive correlation study and the study sample was composed of 400 university students who were selected by available sampling. After getting author’s agreement, the main version of Brief Pathological Narcissism Inventory was translated through backward translation technique and the scale was used for pilot test on 50 people. Convergent validity was calculated using the Narcissistic Personality Inventory (NPI-16). 

  Results

  Confirmatory factor analysis on grandiose narcissism and narcissistic vulnerable narcissism indicated good validity of the inventory in these factors (after deleting one item). Composite Reliability of the subscales ranged from 0.68 to 0.83. The Cronbach’s alpha coefficients obtained for this scale and its subscales from 0.63 to 0.83. This scale showed a good test-retest reliability in 15 days(r=0.984, p=0.001). Grandiose subscale just has shown the convergent validity with Narcissism personality Inventory(r=0.4, p=0.001) and there was not a meaningful correlation with Vulnerable narcissism(r=0.07, p= 0.6). 

  Conclusion

  The Farsi version of the Brief Pathological Narcissism Inventory has a desirable validity and reliability and could be used in clinical activities and so in psychological researches in Iran.

  Keywords: Pathological Narcissism Inventory, Grandiosity. Vulnerability, Validity, Reliability
 • Hooshyar Hossini, Hiwa Hossaini, Shohre Heshmati, Hadis Fatahi, Roya Jalilian, Abolfazl Naeimabadi, S Omid Rastegar* Pages 88-102
  Background and objectives

  Electrocoagulation process is one of the most effective treatment methods at among of the oxidation processes due to its unique properties such as simple design and extensive application for treating of industrial wastewater. To promote this process, different ways have been proposed. In this study, the electrocoagulation process was incremented by the placement of steel wool and platinum electrodes and its potential was evaluated by decolorization of crystal violet (CV) from aqueous solution.

  Materials and Methods

  the colored solution was prepared from CV powder by its dissolution in distillated water. Spectrophotometric method (600 nm) was used to determine the color content. Electrocoagulation experiments were conducted in a 1000 mL backer and at a batch method. To evaluate the kinetic studies, first and second order models were used. Toxicity tests were also performed using coliform bacteria to ensure the reduction of crystal violet toxicity.

  Results

  The results showed that the process could remove the colored solution with a high percentage rate about 99.63% under optimal conditions (pH 9, time of 60 minutes, applied current 0.4 amperes and color concentration about 200 mg/L). The microbial toxicity test also indicated that the treated wastewater in this method can be reused or discharged in the environment.

  Conclusion

  Based on the results, the electrocoagulation with steel wool-platinum electrode arrangement can be effectively used in the treatment of color containing industrial wastewater.

  Keywords: Crystal violet, electrocoagulation, stainless steel-platinum electrodes, toxicity test
 • Mokhles Bateni, Hossein Elahishirvan*, Amene Ghamari, Zahed Ahmadi, Jamal Bigane Pages 103-114
  Introduction

  There are different strategies to reduce employees’ exposure to chemical contaminants and their emission in workplaces out of which local exhaust ventilation is the most common engineering system that best suits our needs. The current study aims to design and install a local exhaust ventilation to control exposure to soldering fumes in an electronic components manufacture industry.

  Materials and Methods

  This is an Experimental study carried out in three steps in an assembly line for electronic components in Kerman in the summer of 2018: 1- collecting samples of contaminants produced during soldering 2- designing, manufacturing and installing a local exhaust ventilation 3- collecting samples of contaminants produced during soldering after designing an exhaust ventilation.

  Results

  The results showed that employees had more exposure to tin and lead contaminants before designing and installing a local exhaust ventilation that was above the allowed rate. The results of designing an exhaust ventilation of 20.5 m3/min showed that tin and lead fumes rates could reach below the allowed rates in all workplaces.

  Conclusion

  The investigation and comparison of the allowed rates of exposure to soldering fumes and the density rates in workplaces before and after designing the local exhaust ventilation proved the high efficiency of controlling methods in the assembly line of electronic components

  Keywords: fumes, local exhaust ventilation, occupational exposure, electronic components
 • Abbas Saremi*, Mohammad Parastesh Pages 115-126
  Introduction

  Betatrophin and irisin are a liver and muscle tissue produced proteins that regulate the triglyceride metabolism as well as glucose homeostasis. This study was designed to evaluate the level of betatrophin and irisin in obese rats before and after aerobic training.

  Materials and Methods

  Twenty four, 8-week-old male Wistar rats (249.8±11.2g) were selected and purchased for the research. After obesity induction by high-fat diet, the animals were randomly divided into two groups: exercise (n = 12) and control (n = 12). Also a match group with normal weight was selected for baseline comparisons. The animals trained 60 min/day, 5 days/week for 10 weeks. Body weight, lipid and glycemic profiles, and betatrophin and irisin levels were assessed after 10 weeks of training.  The data were compared using analysis of variance (P<0.05).

  Results

  Results showed that weight mass (P<0.01), plasma total cholesterol (P<0.02), triglyceride (P<0.05) and fasting glucose (P<0.04) were reduced in obese rats following the exercise training. Plasma betatrophin was significantly reduced in exercise compared to sedentary groups (P<0.02). Conversely, irisin concentration was significantly elevated with exercise (P<0.03).

  Conclusion

  The data demonstrated that moderate intensity aerobic training prevented obesity-induced cardiovascular disorders simultaneously with improvements in betatrophin and irisin levels in obese rats.

  Keywords: Aerobic exercise, betatrophin, metabolic syndrome, myokine
 • Hasan Sarabandi, Hassan Toozandehjani, Hamid Nejat* Pages 127-136
  Introduction

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the “well-being therapy" method on clinical syndrome in patients with major depression as a randomized clinical trial.

  Methods

  This randomized clinical trial study was performed on patients with major depression who referred to the psychological clinic of Shamim, Bojnurd city. Participants eligible to enter the study were randomly assigned to the intervention and control groups. In the intervention group Well-being therapy was performed in 8 sessions of 50 minutes and once a week, and the control group did not receive any treatment .Both groups were evaluated before and after the study and two months later by the Second Depression Beck Depression Inventory (BDI-II). Data were analyzed by generalized estimation equation (GEE) in STATA12 statistical program and p-value <0.05 was considered statistically significant.

  Results

  A total of 24 subjects had inclusion criteria in which 12 participants were randomly assigned to each group. The frequency of women in the intervention and control group was 67.0% and 72.0%, respectively. The results of the GEE test showed that in the well-being group, the mean depression scores decreased 10.90 rather than the control group (p-value <0.0001).

  Conclusion

  The results of this study showed that the well-being of patients with major depression reduces their depression.

  Keywords: Major Depression, Well-being Therapy, Positive psychology, Clinical syndrome
 • Rahmatollah Parandin*, Kiomars Armand Torab Pages 137-149
  Introduction

  Malva sylvestris is a symbol of calmness and have antioxidant and radical scavenging properties. The objective of this study was to investigate the antidepressant effects of hydroalcoholic extract of Malva sylvestris leaves in mice using forced swim and tail suspension tests.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 42 male mice were distributed in 6 groups (n=7), including vehicle (normal saline), negative control (reserpine), fluoxetine (positive control), and three groups treated with hydroalcoholic extract of Malva sylvestris (150, 300 or 450 mg/kg, i.p.). Forced swim and tail suspension behavioral tests were used to measure depression in mice. Antioxidant capacity and malondialdehyde (MDA) content in brain of mice were determined.

  Results

  Reserpine treatment significantly increased the time of immobility in the behavioral tests. Fluoxetine and extract in all three doses in Forced swim (P<0.001) and at 300 (P<0.01) and 450 mg/kg (P<0.001) doses reduced the immobility time. Reserpine significantly increased MDA level, and decreased antioxidant capacity of brain. Fluoxetine and extract at 300 and 450 mg/kg doses increased antioxidant capacity and reduced MDA level of brain.

  Conclusion

  The results of this study suggest that Malva sylvestris leaves have antidepressant-like activity similar to fluoxetine which may be mediated by its antioxidant and radical scavenging components.
  Keywords

  Keywords: antidepressant, forced swimming test, mice, reserpine, Malva sylvestris