فهرست مطالب

جنگل ایران - سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • قاسم علی پاراد، مسعود طبری کوچکسرایی*، معصومه قبادنژاد، امید اسماعیل زاده، حامد یوسف زاده صفحات 1-15

  قارچ زرد کیجا یکی از قارچ های خوراکی متعلق به خانواده Cantharellaceae، پراکنش وسیعی در جنگل های شمال ایران دارد و مورد توجه ساکنان محلی این مناطق است. با وجود اهمیت اقتصادی قارچ های این جنس، اطلاعات اندکی درباره نیازهای رویشگاهی آن در دسترس است. از این رو، پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل اکولوژیکی موثر بر پراکنش این قارچ را بررسی کند. برای این منظور 20 جفت قطعه نمونه 20 × 20 متر با فاصله حداقل 100 متر در توده های بلوط-ممرز یک جنگل جلگه ای (حدود 120 هکتار) در شهرستان نور انتخاب شد. نیمی از قطعات نمونه واجد اندام بارده قارچ و نیمی دیگر فاقد اندام بارده قارچ بود. به منظور تحلیل رابطه گونه- محیط (خواص خاک) و با استفاده از روشTWINSPAN  سه گروه گونه گیاهی شناسایی شد. با توجه به نتایج این تحقیق، حضور این قارچ در توده های بلوط-ممرز (گروه های اکولوژیک دوم و سوم) در روی خاک با بافت لومی-رسی، اسیدیته 2/7-7/5، کربن 7/3-2/2 درصد، نیتروژن کل 27/0-16/0درصد، نسبت کربن به نیتروژن 9/18-8/10، رطوبت 2/46-4/29 درصد و عمق لاشبرگ 19-8/4 میلی متر بوده است. همچنین، در عرصه واجد قارچ، مقدار کربن، درصد شن و رس و نسبت کربن به نیتروژن بیشتر و برعکس، مقادیر نیتروژن، آمونیوم، نیترات، اندازه عمق لاشبرگ و درصد سیلت کمتر از آنها در عرصه بدون قارچ بوده است. به طور کلی، کربن، نسبت کربن به نیتروژن، درصد شن و رس مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حضور قارچ زرد کیجا در این جنگل بوده اند.

  کلیدواژگان: اسیدیته، بافت خاک، عمق لاشبرگ، قارچ اکتومایکوریز، نسبت کربن به نیتروژن
 • محمدعلی ابراهیمی زاده، حنانه محمدی کنگرانی*، حمید غلامی، هدایت الله نیکخواه صفحات 17-31
  ارزیابی اجتماعی پروژه های منابع طبیعی در مناطق روستانشین ایران که بی گمان دارای آثار مثبت و منفی متعدد و متفاوتی نیز بوده است، می تواند نقش بسزایی در شناخت ضعف ها و قوت ها و بهبود روند اجرای این گونه پروژه ها در آینده داشته باشد. هدف این تحقیق، ارزیابی اجتماعی پروژه ترسیب کربن حسین آباد در خراسان جنوبی به روش تحلیل شبکه ای برای بررسی مقدار اعتماد شکل گرفته بین مردم و سازمان های درگیر در اجرای این پروژه است. مطابق نتایج این تحقیق، بررسی شاخص های مختلف شبکه اعتماد، نشان دهنده شکل گیری شبکه ای منسجم و یکپارچه در میان ذی نفعان این پروژه است. شکل گیری اعتماد نشان از تاثیر مثبت مجریان پروژه بر دیدگاه مردم محلی دارد و نویدبخش ایجاد بستری مناسب برای اجرای پروژه های منابع طبیعی در این منطقه است. بررسی وضعیت پراکنش قدرت در میان سازمان ها نیز نشان می دهد که از بین 44 سازمان بررسی شده، قسمت اعظم قدرت در انحصار حدود 10 سازمان است که این موضوع از ضعف های این پروژه است و پیشنهاد می شود به منظور توزیع یکنواخت روابط مبتنی بر اعتماد در کل شبکه، با برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب، از تمرکز قدرت در یک یا چند سازمان محدود کاسته شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی اجتماعی، تراکم شبکه، سرمایه اجتماعی، مرکزیت شبکه
 • سیده اعظم نورایی، حمید جلیلوند*، سید محمد حجتی، سید جلیل علوی صفحات 33-47
  الگوهای توزیع نیتروژن در جهان در حال تغییر است و امروزه به یک معظل جدی زیست محیطی تبدیل شده است. هدف از این تحقیق پاسخ مشخصه های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه سازی ته نشست نیتروژن در توده دست کاشت بلند مازو در سری افراتخت جنگل های چوب و کاغذ مازندران واقع در شهرستان ساری بود. در این پژوهش چهار تیمار در سه تکرار به طور تصادفی در 12 قطعه نمونه 20×10 مترمربعی در عرصه مورد پژوهش پیاده شد. تیمارهای شبیه سازی ته-نشست نیتروژن شامل، صفر (شاهد)، (50، کم)، (100، متوسط) و (150، زیاد) کیلوگرم محلول نیترات آمونیوم در هکتار در سال بود که به صورت ماهیانه در عرصه اضافه شد. نمونه برداری از خاک و لاشبرگ در چهار فصل انجام شد. در انتهای دوره شبیه سازی، افزایش در مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم در تیمار زیاد (01/0>P) ته نشست نیتروژن در لایه لاشبرگ مشاهده شد. همچنین این روند افزایشی در رابطه با کربن موجود در لایه لاشبرگ در پایان دوره شبیه سازی در سطوح 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن نیز دیده شد. در پایان دوره شبیه سازی، کمترین مقدار pH خاک، مربوط به تیمار زیاد و بیشترین مقدار آن در تیمار شاهد بود. در رابطه با پتاسیم و فسفر تیمار شاهد به ترتیب با 290±5 و 1/0±15 (میلی گرم بر کیلوگرم) دارای بیشترین و تیمار سطوح زیاد نیتروژن 4±221 و 1/0±1/8 (میلی گرم بر کیلوگرم) دارای کمترین مقدار بودند. نتایج حاصل از این پژوهش را می توان چنین تفسیر کرد که وقتی مقدار نیتروژن در خاک افزایش یابد نرخ تجزیه و فعالیت میکروبی خاک را کاهش داده و موجب تغییر ترکیب شیمیایی لاشبرگ و خاک می شود.
  کلیدواژگان: ببلندمازو، لاشبرگ، ته نشست نیتروژن، شیمی خاک
 • شهریار صبح زاهدی، رامین نقدی*، محمدرضا غریب رضا، علی صالحی، قوام الدین زاهدی صفحات 49-60

  تحقیق حاضر برای نخستین بار، نرخ فرسایش خاک را با استفاده از روش رادیوایزوتوپی در جنگل های هیرکانی که با شیوه بهره برداری نواری در سه دهه قبل برداشت شده است نشان می دهد. براساس سوابق موجود، عرصه منتخب در پارسل 703 حوزه چفرود گیلان انتخاب شد. در عملیات میدانی، به منظور بررسی پایداری خاک، با صفحه مسطح خراشنده، از اعماق مختلف در منطقه مرجع به صورت طبقات 2  تا 30 سانتی متری (حداکثر عمق نفوذ سزیم) نمونه برداری شد. سپس در مناطق مرجع، برداشت شده و بهره برداری نشده، نمونه هایی با توجه به طول نوار و وضعیت توپوگرافی منطقه با دستگاه مغزه گیر هسته برداشت شد. نمونه ها مطابق دستورالعمل IAEA آماده و مقدار رادیوسزیم آنها در آزمایشگاه سازمان انرژی اتمی شمارش شد. میانگین فعالیت سزیم 137 نقاط نمونه برداری مرجع 1/5894 بکرل بر متر مربع محاسبه شد. بنابراین برای دستیابی به اهداف پژوهش، با استفاده از سه مدل توازن جرمی I و  IIو تبدیل تناسبی، مقدار فرسایش در نوار طبیعی برداشت نشده این مقدار 2/0، 7/0 و 6/0 تن در هکتار در سال است، درحالی که در نوار برداشت شده این مقدار به ترتیب 87/8، 80/5 و 77/4 تن در هکتار در سال افزایش یافته است. این فرایند پس از گذشت 29 سال از بهره برداری، به طور متوسط، موجب هدررفت خاک به مقدار 2/1 میلی متر در نوار برداشت شده و 9/0 میلی متر در قسمت طبیعی در سال شده است. نتایج نشان داد که از این روش می توان در بررسی مباحث هیدرولوژی جنگل استفاده کرد. همچنین می توان به تاثیر حفاظتی جنگل در کاهش فرسایش و حفظ خاک اشاره کرد.

  کلیدواژگان: بازپخش خاک، برداشت جنگل، جنگل هیرکانی، رادیونوکلوئید بارشی، سزیم 137
 • کورش نظرپورفرد، حسن پوربابائی*، علی صالحی، بابک پیله ور صفحات 61-73
  در بیشتر اکوسیستم ها اختلال از عوامل مهم تغییر ترکیب و ساختار جوامع است. تعیین تنوع و ترکیب بانک بذر خاک به منظور طراحی برنامه های حفاظتی و احیایی ضروری است در مطالعه حاضر خصوصیات بانک بذر خاک در دوره های مختلف زمانی آتش سوزی (یک ساله، پنج ساله، ده ساله و شاهد) در شهرستان کوهدشت بررسی شد. در هر منطقه تعداد 40 قطعه نمونه از عمق 0 تا 20 سانتی متری برداشت شد. برای برداشت نمونه های بانک بذر خاک از قاب فلزی 20×20 سانتی متری استفاده شد. نمونه ها پس از اعمال تیمار سرما به گلخانه منتقل و کشت شدند. اختلاف معنی داری بین شاخص های تشابه در مناطق چهارگانه وجود داشت. بیشترین تشابه بانک بذر خاک و پوشش روزمینی در مناطق شاهد و آتش سوزی 10 ساله است. نتایج تحلیل تطبیقی متعارف نشان داد که دوره های زمانی مختلف آتش سوزی و تاثیرات آنها بر شرایط رویشگاه به صورت آشکار در ترکیب بانک بذر خاک منعکس شده است. نتایج نشان داد که بین تراکم بانک بذر خاک در چهار منطقه اختلاف معنی داری وجود دارد. گونه های تروفیت و همی کریپتوفیت بیشترین تراکم بانک بذر خاک را در مناطق آتش سوزی و در منطقه شاهد گونه های کریپتوفیت بیشترین تراکم بانک بذر خاک را داشتند. تنوع شانون وینر، غنای مارگالف و یکنواختی پایلو بین چهار منطقه تفاوت معنی داری داشت و بیشترین تنوع در منطقه شاهد مشاهده شد. براساس نتایج تحقیق حاضر تغییرات رویشگاه پس از آتش سوزی در کوتاه مدت به صورت مشخص در ترکیب بانک بذر خاک نمایان می شود و این تغییرات با گذشت زمان بازیابی می شوند.
  کلیدواژگان: تنوع زیستی، جوامع گیاهی، شکل زیستی، کوهدشت
 • احمد عابدی سروستانی*، محمدرضا شهرکی، یازمراد کوسه غراوی صفحات 75-87

  بخشی از ماموریت حفاظت از جنگل ها توسط یگان ویژه ای در ادارات منابع طبیعی اجرا می شود که همزمان زیر نظر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند. تحقیق حاضر با روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. جمعیت تحت مطالعه شامل 220 نفر از ماموران یگان حفاظت استان گلستان بودند که از آن میان، 132 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده بررسی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی آن با روش روایی صوری و مراجعه به استادان دانشگاه و کارشناسان اداره کل منابع طبیعی و کارکنان یگان حفاظت استان گلستان تایید شد. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS16 و روش تحلیل عاملی تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که استرس شغلی ماموران حفاظت از جنگل ها بیش از متوسط است. برمبنای نتایج تحلیل عاملی، استرس شغلی این ماموران از 11 عامل نشات می گیرد که از بین آنها، «چالش های سازمانی»، «مخاطرات کاری» و «قوانین و روابط» به ترتیب با تبیین واریانس 96/15، 38/6 و 17/6، مهم ترین نقش را در شدت استرس شغلی آنان دارند. با توجه میزان به نسبت زیاد استرس شغلی ماموران حفاظت از جنگل ها، باید برای کاهش آن اقدامات جدی انجام گیرد. رعایت تناسب ویژگی های فردی با مشاغل مرتبط با حفاظت از جنگل ها، ارتقای دانش ماموران حفاظتی درباره قوانین و روش های حل تضاد با جوامع محلی، پرداخت حقوق کافی و به موقع، فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز نیروهای حفاظتی، کاستن از وسعت منطقه تحت حفاظت و آموزش راهکارهای فردی مقابله با استرس از پیشنهاد های تحقیق حاضر برای کاهش استرس شغلی ماموران حفاظت از جنگل هاست.

  کلیدواژگان: چالش های سازمانی، حفاظت، منابع طبیعی
 • فرشته کردرستمی، پدرام عطارد*، امید بزرگ حداد، وحید اعتماد، کریم عباسپور، رالف لودویگ صفحات 89-100

  جنگل های طبیعی، گستره وسیعی از خدمات اکوسیستم از جمله خدمات مربوط به منابع آب را ارایه می کنند؛ با وجود این، اثر جنگلکاری ها در شرایط مختلف، سبب ایجاد نتایج متفاوت می شود و گاهی تهدیدکننده امنیت منابع آب به شمار می رود. از این رو توسعه جنگلکاری در مناطق دارای اکوسیستم شکننده، مانند مناطق خشک و نیمه خشک، باید به دقت ارزیابی شود. هدف اصلی تحقیق حاضر، کمی سازی واکنش هیدرولوژیک حوضه آبخیز سد لتیان به جنگلکاری است. بدین منظور از مدل SWATو داده های ایستگاه های هواشناسی (در مقیاس روزانه)، آب سنجی (در مقیاس ماهانه) و اطلاعات مکانی برای شبیه سازی جریان خروجی از حوزه آبخیز سد لتیان واقع در شمال شرق استان تهران، تحت سناریوی پایه (شرایط فعلی) و سناریوی جنگلکاری استفاده شد. با توجه به مقادیر ضریب نش-ساتکلیف، ضریب تعیین، P-فاکتور و R-فاکتور که در مرحله واسنجی در خروجی حوضه به ترتیب 82/0، 82/0 61/0 و 98/0 و در مرحله اعتبارسنجی به ترتیب 83/0، 84/0، 78/0 و 78/0 به دست آمد، مدل SWATکارایی زیادی در شبیه سازی رواناب در حوضه بررسی شده نشان داد. مقایسه نتایج شبیه سازی های بارش-رواناب در طی دوره آماری 39ساله نشان داد که گسترش جنگلکاری به اندازه 5/8 درصد از مساحت حوضه، سبب کاهش جریان خروجی از حوضه به مقدار 2/0±7/2 درصد شد. این پژوهش به طور کمی نشان داد که جنگلکاریرا می توان از عوامل کاهنده رواناب در حوضه آبخیز سد لتیان محسوب کرد.با توجه به نتیجه تحقیق حاضر، پیشنهاد می شود توسعه پروژه های جنگلکاری با بررسی همه جانبه اثرهای آن بر منطقه به ویژه اثر بر پاسخ هیدرولوژیک حوضه صورت گیرد.

  کلیدواژگان: الگوریتم SUFI2، تغییر کاربری اراضی، جنگلکاری، حوضه آبخیز سد لتیان، مدل SWAT
 • اصغر بیژنی، مریم مصلحی*، حسین پرورش صفحات 101-111
  هدف این تحقیق، بررسی اثرهای دو گونه کهور ایرانی Prosopis cineraria (L.) Druce و کهور پاکستانی P. juliflora (SW.) DCبر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و مقایسه آنها با فضای باز در جنگل های آمیخته جنوب ایران است. پس از انتخاب 15 درخت از کهور ایرانی و کهور پاکستانی در جنگل های آمیخته شهرستان سیریک، استان هرمزگان، در بهار 1397، یک نمونه ترکیبی خاک از چهار جهت (عمق 10 سانتی متری) از زیر تاج هر درخت (15 نمونه) و فضای باز (15 نمونه) به صورت کاملا تصادفی برداشت شد و برای تعیین اسیدیته، درصد رطوبت، ماده آلی، هدایت الکتریکی، کلسیم، سدیم، منیزیم و پتاسیم تبادلی به آزمایشگاه انتقال یافت. نتایج نشان داد که همه خصوصیات خاک (به جز اسیدیته) در زیر تاج درختان به طور معنی داری بیشتر از فضای باز است. در زیر تاج کهور ایرانی، منیزیم، ماده آلی و رطوبت اشباع با مقادیر 23/72 میلی گرم در لیتر، 32/1 و 00/15 درصد بیشترین مقدار را داشتند. پتاسیم، سدیم و کلسیم در زیر تاج کهور غیربومی با مقادیر 7/239، 93/174 و 75/206 میلی گرم در لیتر بیشترین مقدار را داشت. هدایت الکتریکی (33/2 دسی زیمنس بر متر) و اسیدیته (10/7) در زیر تاج کهور غیربومی به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری نسبت به فضای باز داشت. بر طبق نتایج می توان گفت که دو گونه بومی و غیربومی کهور بر خصوصیات شیمیایی خاک اثرهای مثبتی (به جز اسیدیته و شوری) دارند. با توجه به تاثیر چشمگیرتر کهور ایرانی بر خصوصیات کلیدی رطوبت و ماده آلی و افزایش هدایت الکتریکی در زیرکهور پاکستانی در اکوسیستم حساس و شکننده جنوب کشور، جنگلکاری در اراضی جنگلی با گونه بومی بر گونه غیربومی برتری دارد.
  کلیدواژگان: جنگلکاری، جنگل های خلیج و عمانی، کاتیون های تبادلی، گونه های غیربومی، ماده آلی
 • ایمان پژوهان*، اکبر نجفی، جواد وحیدی، ابوالقاسم کامکار روحانی صفحات 113-130
  برای طراحی جاده های جنگلی به گونه ای که افزون بر حداقل سازی هزینه ساخت، رضایت طرفداران محیط زیست را نیز جلب کند، باید اطلاعات دقیقی از شرایط روی زمینی و زیر زمینی بستر جاده در اختیار طراحان و پیمانکاران قرار گیرد. از طرفی با توجه به حجم زیاد داده ها به کارگیری روش های بهینه سازی با کمک رایانه ها ضروری به نظر می رسد. بدین منظور این پژوهش در جاده ای پیش بینی شده به طول تقریبی یک کیلومتر در جنگل های سری چهار باباکوه شهرستان سیاهکل در استان گیلان انجام گرفت. همه مراحل اجرایی عملیات خاکی، مورد بررسی زمان سنجی پیوسته قرار گرفت و اطلاعات لایه های زیرسطحی از جنبه سختی حفاری به دقت ثبت شد. در مرحله بعد برای اصلاح خط پروژه از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان استفاده شد. نتایج مقایسه روش الگوریتم بهینه یابی کلونی مورچگان با سناریوی طراحی دستی نشان داد که الگوریتم چندهدفه ارایه شده در این پژوهش، شامل کاهش حجم و هزینه عملیات خاکی قابلیت زیادی در کاهش هزینه های عملیات خاکی و حجم آن دارد. براساس نتایج، الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان به مقدار 55/58 و 64 درصد قادر به کاهش هزینه و حجم عملیات است. از نتایج این پژوهش می توان به عنوان راهنمایی در مدیریت بهینه ساخت جاده جنگلی و توسعه روش های کارامد در دیگر علوم جنگلی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: حجم عملیات خاکی، خط پروژه، مدل هزینه، مقطع عرضی
 • وحید نصیری، علی اصغر درویش صفت*، حسین عارفی، منوچهر نمیرانیان صفحات 131-145

  تصویر ارتوفتو موزاییک و مدل رقومی ارتفاع که از پردازش تصاویر هوایی پهپاد به دست می آیند، داده های باارزشی اند که در برآورد مشخصات تک درختان می توان از آنها استفاده کرد. در همین زمینه، با استفاده از یک پهپاد بال چرخان عمودپرواز، دو برداشت در فصل های رویش و خزان انجام گرفت و با استفاده از مدل های رقومی زمین (DTM) و سطح (DSM)، مدل ارتفاع تاج پوشش (CHM) تهیه شد. محدوده تاج درختان با دو رویکرد تعیین شد. در رویکرد اول، از ارتوفتوموزاییک و روش قطعه بندی چندمقیاسه و در رویکرد دوم، از مدل ارتفاعی تاج پوشش و روش حوزه آبخیز برای قطعه بندی استفاده شد. به منظور بررسی قابلیت این رویکردها در برآورد قطر متوسط تاج درختان، مختصات دقیق و قطر تاج 95 اصله درخت در عملیات میدانی اندازه گیری و با مقادیر برآوردشده مقایسه شد. نتایج نشان داد که قطر تاج درختان اندازه گیری شده در جنگل، همبستگی زیادی با مقادیر برآوردشده با روش های چندمقیاسه (88/0 = R2) و حوزه آبخیز  (92/0 = R2) دارد. بهترین نتیجه برآورد قطر تاج درختان با استفاده از روش حوزه آبخیز به دست آمد (% 97/5 = MAE و % 02/7 = RMSE). همچنین براساس نتایج، اختلاف معنی داری بین مقادیر اندازه گیری شده و برآوردشده با روش حوزه آبخیز مشاهده نشد. درحالی که بین مقادیر اندازه گیری شده و برآوردشده با روش چندمقیاسه اختلاف معنی داری (سطح 5 درصد) وجود داشت. نتایج پژوهش نشان داد که این رویکرد می تواند به عنوان روشی دقیق و ارزان در برآورد قطر متوسط تاج درختان استفاده شود.

  کلیدواژگان: آماربرداری جنگل، پهپاد، تشخیص تاج درخت، قطعه بندی، مدل ارتفاع تاج پوشش
|
 • Ghasem Ali Parad, Tabari Masoud *, Masoomeh Ghobad-Nejhad, Omid Esmailzadeh, Hamed Yousefzadeh Pages 1-15

  Zarde-Kija mushroom(Cantharellus alborufescens) is one of the edible mushrooms belong to the Cantharellaceae family. It is widely distributed in the northern forests of Iran and is desirable for local residents in these areas. Despite the economic importance of this genus, litthe is known about their habitat requirements. This study was conducted to identify the environmental factors affecting the distribution of this mushroom in a plain forest of Noor city (Mazandaran province, northern Iran) with 120 ha area. For this purpose, 20 pair plots (20 m × 20 m) with at least 100 m distance were established (20 plots with Cantharellus and 20 non-Cantarellus plots). To analyze the species-environment relationship (soil characteristics), three groups of plant species were identified by the TWINSPAN method. The results showed this mushroom presents in oak-hornbeam stands with following conditions: clay-loam soils, pH value 5.7-7.2, soil C content 2.2-3.7%, total N 0.16-0.27%, C:N ratio 10.8-18.9, water content 29.4-46.2% and litter thickness 4.8-19 mm. In this regard, soil C content, C/N ratio, amount of sand and clay in plots with Cantharellus was 36, 71, 30 and 18 percent greater than those in plots without Cantharellus. Also, Nitrogen concentration (N), ammonium (NH4+), nitrate (NO3–), litter thickness and amount of silt in non-Cantarellus plots were respectively 30, 20, 19, 48 and 28 percent lesser than those in plots containing Cantharellus. Overall, our findings showed that C content, C:N ratio, sand (%) and clay (%) were the most important factors influencing the presence of C. alborufescens.

  Keywords: C:N ratio, Ectomycorrhizal fungi, Litter thickness, pH, Soil texture
 • Mohammad Ali Ebrahimi Zadeh, Hannaneh Mohammadi Kangarani *, Hamid Gholami, Hedayatolah Nikkhah Pages 17-31
  Social evaluation of natural resource projects in rural areas of Iran, which has certainly numerous positive and negative impacts, can have an important role in identifying the strengths and weaknesses and improving the implementation process of such projects in the future. The purpose of this research is the social evaluation of the Hosseinabad carbon sequestration project in South Khorasan using the network analysis method to investigate the level of trust formed between the people and the organizations involved in the implementation of this project. According to the results of this study, the evaluation of different trust network indicators showed the formation of a coherent and integrated network among the beneficiaries of the project. The formation of trust indicates the positive impact of the project executives on the local people's perspective and promises to provide a suitable environment for the implementation of natural resource projects in this area. A study of the power distribution among organizations also shows that out of the 44 organizations studied, most of the power is owned by about 10 organizations, which is one of the weaknesses of this project and it is suggested to distribute the relationships based on uniformity. Confidence in the entire network with proper planning and policy reduced the focus of power in one or more limited organizations.
  Keywords: centrality, Network density, Social Assessment, Social Capital
 • Azam Nouraei, Hamid Jalilvand Or Djalilvand *, Seyed Mohammad Hojjati, Seyed Jalil Alavi Pages 33-47
  The patterns of nitrogen distribution in the world are changing and today have become a serious environmental problem. The aim of this study was to investigate the biochemical response of soil and litter to simulated nitrogen deposition in chestnut-leaved oak (Quercus castaneifolia). Four treatments in twelve plots of 20 m × 10 m2 were randomly established in the plantation stand. Four simulated nitrogen deposition treatments were considered including zero (control), 50 (low), 100 (medium) and 150 (high) kg N ha−1 year−1, with four seasons in each month. At the end of the simulated period, an increasing trend in nitrogen, phosphorus and potassium was observed in high nitrogen deposition treatment. The carbon in the litter layer at the end of the simulated period was also significant (P < 0.01) at levels of 100 and 150 kg N. At the end of simulation period, the lowest soil pH changed were observed in the high treatment and the highest in the control treatment. The highest amount of potassium and phosphorus were observed in control treatment 290±5 and 15±0.1, respectively, while in the high simulated nitrogen treatments the lowest values were 221±4 and 8.1±0.1, respectively. The results of this study showed that when the nitrogen content in the soil increased, it could decrease the rate of decomposition and microbial activity in the soil and cause a change in the chemical composition of the litter layer.
  Keywords: Quercus castaneifolia, Litter, Nitrogen cycle, Soil chemistry
 • Shahriar Sobh Zahedi, Ramin Naghdi *, Mohammad Reza Gharibreza, Ali Salehi, Ghavamedin Zahedi Pages 49-60

  The present study reveals for the first time the rate of soil erosion using radioisotope method in the Hyrcanian forests, which were harvested three decades ago by strip harvesting. Based on the available records, the selected area in compartment 703 of Chafroud Guilan region was selected. In order to study the soil stability in field operations, a scraper plate was used to take samples in different depths of the reference area, from 2 centimeters depth up to 30 cm (maximum penetration depth of cesium). Then, in the reference, harvested and non-harvested areas, some samples were taken by core sampler. Samples were prepared according to IAEA guidelines and then, the quantity of their radiocesium was counted in the laboratory of Atomic Energy Organization. Finally, the mean 137Cs zones of the selected samples were 5894.1 Bq/m2. Therefore, in order to achieve the desired objectives of the study, three models named as MBI, MBII, and Proportional Conversion were used to reveal the erosion rate in which it was discovered that the non-harvested natural strips had some rates of 0.2, 0.7 and 0.6 t-ha-1-y-1, while in the harvested strips the rates were increased up to 8.87, 5.80 and 4.77 t-ha-1-y-1, respectively. Accordingly, it resulted in an average soil loss of 1.2 mm in the harvested strips and 0.9 mm in the natural parts per year and after 29 years of harvesting. Consequently, they can be considered as efficient methods in studying the forest hydrology and they also showed the protective role of forests in reducing the soil erosion.

  Keywords: Soil redistribution, Forest utilization, Hyrcanian forest, Fallout radionuclide, 137Cs
 • Koroush Nazarpourfard, Hassan Pourbabaei *, Ali Salehi, Babak Pilevar Pages 61-73
  In most ecosystems, the disturbance is an important agent of variation in community structure and composition. Determining the diversity and composition of the soil seed bank is essential for designing the conservation and restoration programs. In this study, the characteristics of soil seed banks were examined in different periods after a fire (One-year, five-year, ten-year of fire and control) in Kuhdasht city. In each area, 40 samples were collected from 0 to 20 cm depth. A 20 × 20 cm metal frame was used to collect soil seed bank samples. After the chilling treatment, soil samples were transferred and spread in the greenhouse. The results showed significant differences between similarity indices in the soil seed bank in four regions. The highest similarity of the soil seed bank and above-ground vegetation was observed in the control area and then 10-year in the fire area. The result of DCA showed that different fire severities and their effects on site conditions have been reflected clearly in the composition of the soil seed bank. Also, results showed the soil seed bank density differed significantly between four regions. The species with the highest soil seed bank density in the 10-year, 5-year, and one-year area were more and hemicryptophyte. The Shannon diversity, Margalef richness, and evenness indices differed significantly among the four regions. According to the results, changes in habitat after the fire in the short term are evident in soil seed bank composition and these changes are recovered over time.
  Keywords: Biodiversity, Plant communities, Biological form, Kuhdasht
 • Ahmad Abedi Sarvestani *, Mohammad Reza Shahraki, Yazmorad Kouse-Gharavi Pages 75-87

  Part of the forest protection mission is carried out by a special unit in the Natural Resources Offices, which is currently operating under the supervision of the IRI's police. The present study was conducted using the descriptive-survey method. The study population consisted of 220 forest guard officers in Golestan province, which 132 of them were studied by stratified random sampling method. The data gathering tool was a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by face validity and referring to university professors and experts from the Natural Resources Department and officers of the Protection Unit of Golestan province. Collected data were analyzed by SPSS16 software through factor analysis. The results showed that the occupational stress of the forest guard officers is more than a moderate level. The occupational stress of the forest guard officers comes from 11 factors, among which "organizational challenges," "work hazards" and "laws and relationships," with an explained variance of 15.96, 6.38 and 6.17 respectively, have the most critical role occupational stress. Given the relatively high level of job stress of forest conservation officers, serious action needs to be taken to reduce it. Ensuring the suitability of individual characteristics with forest conservation jobs, upgrading conservation officers' knowledge of laws and procedures to resolve conflicts with local communities, paying adequate and timely salaries, providing the necessary equipment, reduce the extent of the area under the protection and training of individual strategies for coping with stress is the suggestions of the present study to reduce job stress.

  Keywords: organizational challenges, Conservation, Natural resources
 • Fereshteh Kord Rostami, Pedram Attarod *, Omid Bozorg Haddad, Vahid Etemad, Karim Abbaspour, Ralf Ludwig Pages 89-100

  Natural forests provide a wide range of ecosystem services especially water-related benefits. However, the effects of afforestation in different situations may lead to contradictory results. In some cases, afforestation considered as a land use activity that threatens water resources security. So, it is necessary to evaluate the afforestation development in fragile ecosystems, such as arid and semi-arid regions. The main goal of this study is to quantify the hydrological responses of Latian Dam watershed to afforestation projects. To reach the goal, SWAT model were employed combined with meteorological data (daily), hydrological data (monthly) and spatial data to simulate the out flow of Latian Dam watershed, located in northeast of Tehran-Iran, under two land use scenarios (baseline & afforestation). The SWAT model showed good performance in the Latian Dam watershed with acceptable values for Nash-Sutcliffe, P-factor and R-factor which were 0.82, 0.82, 0.68, 0.98 respectively for calibration and 0.83, 0.84, 0.78, 0.78 respectively for validation at the outlet of watershed. Simulation results under proposed scenarios demonstrated that as afforestation expansion 8.5% of the study area, runoff declined by 2.7% in downstream. This research quantitatively showed that afforestation will reduce the runoff in Latian watershed. The result of this study suggested that it is necessary to fully assess the effects of afforestation development in the given area, especially on hydrologic responses of watershed.

  Keywords: Land Use Change, Afforestation, SUFI-2 algorithm, SWAT model, Latian Dam watershed
 • Asghar Bijani, Maryam Moslehi *, Hossien Parvaresh Pages 101-111
  The aim this study was to investigate effects of Prosopis cineraria (L.) Druce and Prosopis juliflora (Sw.) DC on physiochemical characteristics of soil and compare them with open area in mixed stand of south forest of Iran. For this purpose, we selected 15 p. cineraria and p. juliflora in the mixed forest of Sirik, Hormoazgan province. Then combinative soil samples were randomly collected in four geographical directions (10cm depth) under each tree and open area in spring, 2018 and were transferred to the laboratory in order to be measured pH, soil moisture, organic matter, electric conductivity, calcium, sodium, potassium and magnesium. Result sowed that all soil characteristics (except for pH) are higher under tree than those in open area (p<0.05). Also magnesium, organic matter and moisture with the amounts of 72.23 mg/L, 1.32% and 15.00% were highest under p. cineraria crown. Amounts of potassium, sodium and magnesium (239.7, 174.93 and 206.75mg/L) were highest under p.juliflora crown. In addition, EC (2.32 ds/m) increased and pH (7.10) decreased than those in open area significantly. In according to this study, p. cineraria and p. juliflora influence on soil ochemical characteristics (except for pH and EC) positively but totally due to remarkable effect of p. cineraria on key characteristics of soil moisture and organic matter and negative effects of p. juliflora on electrical conductivity increase in sensitive ecosystem of south of Iran, afforestation by native species is preferred than to exotic species.
  Keywords: Afforestation, exchangeable cations, Exotic species, Khalij-o-Omanian forest, Organic Matter
 • Iman Pazhouhan *, Akbar Najafi, Javad Vahidi, Abolghasem Kamkar Rouhani Pages 113-130
  For designing forest roads that in addition to minimize the cost of constructing, satisfy environmentalists, it is necessary to provide designers and contractors accurate data from surface and subsurface conditions of the road area due to the large-scale of data using of optimization methods (metaheuristic algorithms) with the help of computers is necessary. For this purpose, this research was carried out on a proposed forest road whit length of 1 km in the forests of the district 4 of Babakoh in the city of Siahkal in Guilan province. The cycle of all earthwork work was studied by continuous time study method and the information of the subsurface layers terms of digging was carefully recorded. The results of comparing the method of the ant colony with the hand-made design scenario showed that the multi-objective algorithm presented in this study has great potential for reducing the cost of earthwork operations and its volume. Based on the results, the algorithm is able to reduce 58.55 and 64 percent the cost of earthwork operations and the volume of operations, respectively. Finally, the results of this research can be used as a guide to better management of forest areas, especially forest roads with the development of efficient methods in all forestry forests.
  Keywords: cost model, Earthwork Volume, Road Profile, Road Line
 • Vahid Nasiri, Ali Asghar Darvishsefat *, Hossein Arefi, Manochehr Namiranian Pages 131-145

  Orthphoto mosaic, and digital elevation models (DEMs) that created from UAV imagery can be used to delineate tree crowns. The goal of this research is to compare two segmentation techniques in the estimation of crown diameter. In this regard, two successful flights were carried out in two different seasons (leaf-off and leaf-on). Then we generated accurate CHM through a photogrammetric workflow using DTM and DSM. We used invert watershed (IWS) and multiresolution segmentation (MRS) to detect tree crowns on CHM and orthophoto mosaic, respectively. To compare the estimates of mean crown diameter from UAV images with actual values, 95 trees were measured. The results of comparing the estimated and field measured values showed that all two algorithms effectively delineate tree crowns. The results of linear regression showed there is a high agreement between estimated and measured values, which were (R2=0.88) for MRS and (R2=0.92) for IWS. The best result was obtained using IWS techniques (RMSE= 7.02 % and MAE = 5.97 %). T-test results showed that there are no significant differences between the field measurement and IWS estimated values. Although the t-test result showed there are significant differences between the means of MRS estimated and measured crown diameters, but based on RMSE (8.74 %) and MAE (8.11 %) of the MRS technique, the error of crown diameter estimation was small and therefore acceptable. Finally, the results showed that this methodology, as an accurate and low-cost process, could be used to estimate mean tree crown diameter.

  Keywords: Forest inventory, Tree crown delineation, UAV, Segmentation, Canopy height model