فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اعظم نوروزی، مهرداد شریعتی* صفحات 107-122
  زمینه وهدف

  ویتامین D از ویتامین های ضروری بدن است که به رشد و استحکام استخوان ها کمک می کند. در تحقیق حاضر اثر حفاظتی ویتامین D بر عملکرد و بافت بیضه موش صحرایی بالغ تیمار شده با تیواستامید مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی 48 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 200-180 گرم به 6 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل که هیچ حلال یا عصاره ای دریافت نکردند. گروه شاهد که روزانه 1 میلی لیتر آب مقطر به عنوان حلال به مدت 25 روز بصورت گاواژ دریافت کردند. گروه تجربی 1 (شاهد منفی) روزانه یک بار IU/kg1000 ویتامینD بصورت گاواژ به مدت 25 روز دریافت کردند. گروه تجربی 2 (شاهد مثبت) روزانه یک بار mg/kg50 تیواستامید بصورت گاواژ به مدت 25 روز دریافت کردند. گروه های تجربی 3 و 4 به ترتیب مقادیر IU/kg 500 و IU/kg 1000 ویتامین D همراه با mg/kg50 تیواستامید بصورت گاواژ به مدت 25 روز دریافت کردند. در روز بیست و پنجم توزین نهایی صورت گرفت و پس از بیهوشی موش ها، خون گیری مستقیم از قلب جهت اندازه گیری غلظت پلاسمایی هورمون های LH، FSH و تستوسترون انجام شد. بیضه ها خارج شدند و بعد از وزن کشی و تهیه مقاطع میکروسکوپی، رنگ آمیزی با هماتوکسیلین- ایوزین انجام گرفته و در پایان مطالعات بافت شناسی بیضه صورت گرفت. نتایج داده ها بر اساس برنامه کامپیوتری SPSS و انجام تست های آماری ANOVA مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین وزن بیضه های راست و چپ و تعداد سلول های سرتولی در تمام گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری نشان نداد. میانگین وزن بدن در تمام گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد . میانگین غلظت سرمی هورمون های تستوسترون، FSH، تعداد سلول های اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید در گروه های تجربی 2و3 نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد. میانگین غلظت سرمی هورمون LH و تعداد سلول های لیدیگ در گروه های تجربی 2، 3 و 4 نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد. میانگین تعداد سلول های اسپرماتوگونی در گروه تجربی 2 نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد. (P<0.05) درگروه های تجربی 3و 4 ویتامین D باعث بهبود آسیب ساختار لوله های سمینیفر شد و اثراتش وابسته به دوز می باشد.

  نتیجه گیری

  ویتامین D باعث بهبود غلظت سرمی تستوسترون،  FSH، LH و روند اسپرماتوژنز در موشهای صحرایی بالغ تیمارشده با تیواستامید می گردد.

  کلیدواژگان: ویتامین D، بیضه، تستوسترون، تیوستامید، موش صحرایی بالغ
 • امید رضایی، نجمه رنجی*، زینت خزائی کوهپر صفحات 123-129
  مقدمه

  نقص در ژن SLC26A4 یکی از علل ناشنوایی سندرمی و غیر سندرمی است. جهش در این ژن به عنوان دومین علت شایع ناشنوایی در دنیا بعد از ژن GJB2 گزارش شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی جهش ها در اگزون ده ژن SLC26A4 در افراد ناشنوا در استان گیلان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، نمونه های خونی از 31 فرد ناشنوا در استان گیلان جمع آوری گردید. بعد از استخراج DNA، اگزون ده ژن SLC26A4 به روش PCR تکثیر و تعیین توالی شد.

  یافته ها

  در این مطالعه، 22 زن (71%) و 9 مرد (29%) دچار ناشنوایی شناسایی شدند و در پنج بیمار (16%)، جهش در اگزون ده ژن SLC26A4 یافت شد. چهار بیمار، جابجایی بازی در کدون 399 (p.S399P, c.1195T>C) بصورت هتروزیگوس داشتند. همچنین در یک بیمار، حذف تک نوکلیوتیدی در کدون 399 (c.1197delT ، p.S399S) بصورت هموزیگوس یافت شد.

  نتیجه

  به نظر می رسد جهش در ژن SLC26A4 یکی از دلایل مهم ناشنوایی در افراد ناشنوا در استان گیلان باشد.

  کلیدواژگان: ناشنوایی، اگزون ده، جهش، ژن SLC26A4
 • مرضیه خانی، فرزانه مراحل* صفحات 130-142

  در این روش ابتدا عصاره ای از برگ درخت انجیر با یک روش ساده آزمایشگاهی گرفته شده و پس از آن تحقیق بر روی یک داروی بسیار مهم در علم پزشکی آغاز می گردد. در ادامه اثر متغیرهای مختلف مانند pH، حجم و نوع بافر، حجم نانو ذرات و زمان ماند و نتایج به دست آمده نشان داد که مقدار بهینه pH=6 و حجم 5/1 میلی لیتر بافر سیترات به عنوان حجم و نوع بهینه بافر و حجم 15/0 میلی لیتر حجم بهینه نانو ذرات و زمان 120 ثانیه به عنوان زمان ماند بهینه نمونه ها است. در پایان نانوذرات نقره برای اندازه گیری داروی آتورواستاتین در نمونه های حقیقی مثل خون و ادرار مورد استفاده قرار گرفت و نتایج رضایت بخشی به دست آمد.

  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، داروی آتورواستاتین، دستگاه اسپکتروفتومتری، برگ درخت انجیر
 • زهرا طیبی، ناهید دهقان نیری*، لیلی بریم نژاد، رضا نبی امجد صفحات 143-153
  زمینه

  ملاقات از بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه، امروزه به عنوان یکی از جنبه های مهم مراقبت بیمار محور تعریف می شود، با این حال ملاقات محدود به عنوان سیاست غالب در  بخش های مراقبت ویژه بسیاری از بیمارستانهای ایران و جهان اجرا می شود. مطالعات بسیار محدودی که در ایران انجام شده است، اطلاعات جامع و دقیقی از فرایند جاری ارایه نمی نماید و بیانگر ابعاد پدیده ملاقات نیست. لذا این مطالعه با هدف تبیین فرایند ملاقات از بیمار در بخش های مراقبت ویژه بزرگسالان انجام شد.

  روش پژوهش

  مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی با رویکرد گراندد تیوری است که از سال 1390 الی 1392 به طول انجامیده است. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته، مشاهده، تحلیل اسناد و مدارک و یادداشت های در عرصه  جمع آوری شد. مشارکت کنندگان اولیه این مطالعه، پرستاران بخش های مراقبت ویژه و ملاقات کننده ها بودند که در ادامه و با توجه به روند ظهور داده ها در رویکرد نمونه گیری نظری، بیماران، پزشکان و یک پرستار بخش عمومی نیز وارد مطالعه شدند. در مجموع 29 مصاحبه با 27 نفر انجام شد. داده های حاصل بر اساس نسخه 2008 کوربین و اشتراوس در سه سطح مفاهیم، زمینه و فرایند، تحلیل شدند.

  یافته ها

  مفهوم محوری این پژوهش "حفظ منطقه امن" نام گرفت. طبقات اصلی "فرهنگ" و "ماهیت آی سی یو" زمینه پدیده ملاقات را شکل دادند و طبقه اصلی "الگوهای حفظ کنترل" بیانگر فرایند شکل گرفته در این مطالعه بود. طبقه اصلی "انتظار" نیز ، ملاقات را از دیدگاه بیماران و ملاقات کنندگان در درون و بیرون بخش تبیین نمود. نظریه پایه منتج از این مطالعه، "تیوری حفظ منطقه امن" است که بیانگر پاسخ های پرستاران و تلاش آنها برای مدیریت و کنترل آی سی یو در فرایند ملاقات از بیمار است که در بستری از فرهنگ عمومی، فرهنگ سازمان و ماهیت آی سی یو شکل می گیرد.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد که اگر چه حمایت و محافظت از بیمار یکی از پررنگ ترین استدلال های محدودیت ملاقات از سوی پرستاران مشارکت کننده در این مطالعه عنوان شد، اما تلاش برای حفظ کنترل برروی بخش و به ویژه حفظ حریم عملکردی پرسنل محوری ترین مفهوم در فرایند جاری ملاقات است. درونی نشدن رویکرد کل نگر و عدم تاکید بر مراقبت های بیمار محور و خانواده محور منجر به بروز الگوهایی می شود که نتیجه آن توجه صرف به بعد جسمی بیمار و تلاش برای حفظ شرایط کنترل شده آی سی یو است.

  کلیدواژگان: ملاقات از بیمار، بخش مراقبت ویژه، ایران، گراندد تئوری
 • مهدی شریفیان، ناصر بهپور*، حمیدرضا مهاجرانی، فرامرز دارابی صفحات 154-164
  مقدمه

  تمرینات شدید به ویژه تمرینات ورزشی با انقباضات برونگرا می تواند به آسیب عضلانی ناشی از تمرین منجر شود. هدف از این تحقیق تاثیر مکمل های سیر و خار مریم همراه با تمرین فزاینده بر شاخص های سرمی آسیب عضلانی و کبدی در کشتی گیران می باشد.

  مواد و روش ها

  سی نفر از کشتی گیران داوطلب به طور تصادفی به سه گروه 10 نفری (تمرین+سیر، تمرین+خار مریم، تمرین+دارونما) تقسیم شدند. از همه افراد رضایت نامه کتبی گرفته شد. مکمل های سیر و خار مریم هر یک به وزن 300 میلی گرم در چهار هفته مکمل دهی شد. در مرحله پایه، پیش آزمون و پس آزمون 24 ساعت بعد تمرین کشتی یکسان از نظر حجم تمرینی نمونه های خونی جمع آوری شدند. سطح سرمی آنزیم های آسپارتات‎ آمینوترانسفراز (AST)، آلانین آمینوتراسفراز (ALT)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) و کراتین فسفوکیناز (CPK) با استفاده از دستگاه اتوآنالایزر و کیت بررسی شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه های مکرر و آزمون آنووا تحلیل شد.

  یافته ها

  سطوح AST, CPK, ALT در گروه سیر و خار مریم کمتر از گروه دارونما بود و نتایج آماری تفاوت معنی داری را بین گروه ها نشان داد. مقادیر LDH در گروه سیر در مقایسه با گروه دارونما و خار مریم کاهش معنی داری داشت. مصرف مکمل سیر و خارمریم باعث کاهش معنی دار در LDH , AST, CPK, ALT گردید.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج یافته های مطالعه انجام شده به رغم اینکه تمرین در بلند مدت می تواند به کاهش درشاخص های سرمی آسیب عضلانی و کبدی منجر شود ولی مکمل سیر و خار مریم در دراز مدت با دوز پایین می تواند سبب مقابله بهتری با آنزیم های تولید شده بعد از تمرین شود.

  کلیدواژگان: آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوتراسفراز، خارمریم، کراتین فسفوکیناز
 • علیرضا سنگانی*، لیلا سادات عزیزی، مونا ابولقاسم زاده، پریا جنگی صفحات 165-170
  مقدمه

  با مطالعه بر روی انواع هورمون ها می توان به نقش عوامل ژنتیکی و هورمونی و شیمیایی در اسکیزوفرنی پی برد. در مطالعه حاضر، هدف تعیین اثربخشی هورمون رشد در درمان بیماران اسکیزوفرنیک براساس روش الایزا بود.

  روش

  این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل تمامی بیماران اسکیزوفرن بستری در بیمارستان روان پزشکی بوستان اهواز بودند. نمونه شامل 60 بیمار بود که به روش دردسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و ابزار اندازه گیری هورمون رشد، روش الایزا بود. بیماران پس از نمونه گیری خون اولیه به مدت 6 هفته تحت درمان با داروی ریسپریدون قرار گرفتند و پس از 6 هفته با مصاحبه بالینی و تشخیص بهبودی، مجددا خون گیری انجام و هورمون رشد در آن ها اندازه گیری شد.

  یافته ها

  در این مطالعه تفاوت معناداری بین میزان هورمون رشد در افراد دچار بیماری اسکیزوفرنی قبل و پس از درمان مشاهده شد (001/0 >P).

  نتیجه گیری

   با توجه به یافته های پژوهش می توان دریافت نمود که تغییرات هورمون رشد در درمان بیماران اسکیزوفرنیک در روند بهبودی تاثیر خواهد داشت.

  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، هورمون رشد، روش الایزا، ریسپریدون
 • محمد ایرانی* صفحات 171-180

  شیوع بی سابقه کروناویروس در شهر ووهان، استان هوبی در چین در دسامبر سال 2019 ظهور کرد. COVID-19 یک بتاکرونا ویروس است. این ترکیب از ساختار اسید ریبونوکلییک تک رشته ای (RNA) تشکیل شده است که متعلق به زیرمجموعه اورتوکروناوارین است. با توجه به تعداد زیادی از مبتلایان آلوده که در معرض حیوانات زنده (خفاش ها، مارها، مارموت ها و پانگولین ها) در شهر ووهان چین قرار گرفته اند، پیشنهاد می شود که این حیوانات احتمالا منشاء ویروس COVID-19 باشند. انتقال فرد به فرد از عفونت COVID-19 منجر به جداسازی بیمارانی شد که متعاقبا انواع مختلفی از درمانها را انجام دادند. اقدامات گسترده ای برای کاهش انتقال فرد به فرد COVID-19 برای کنترل شیوع فعلی انجام شده است. توجه و کوشش های ویژه جهت حفاظت یا کاهش انتقال باید در جمعیت های مستعد از جمله کودکان، ارایه دهندگان مراقبت های بهداشتی و سالمندان انجام شود. در این بررسی علایم، اپیدمیولوژی، انتقال، پاتوژنز، آنالیز فیلوژنتیک و مسیرهای آینده برای کنترل شیوع این بیماری کشنده، برجسته شده است.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، علائم، پاتوژنر، کنترل شیوع
 • رقیه بناگر، مهرداد شریعتی، داوود مقدم نیا* صفحات 181-187
  زمینه وهدف

  پریمیدون داروی موثر در درمان صرع است. در این پژوهش تاثیر پریمیدون بر فاکتورهای بیوشیمیایی مرتبط با کبد در موش های صحرایی نر بالغ مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

   برای این منظور40 سر موش صحرایی نر با وزن تقریبی 200-180گرم به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند.گروه کنترل، گروه شاهد، گروه های تجربی 1 و 2و 3 که به ترتیب دوزهای 20،40،60mg/kg پریمیدون به صورت دهانی یک روز در میان به مدت 42 روز دریافت می کردند. در پایان دوره آزمایش، وزن کبد حیوانات اندازه گیری شد و سپس نمونه های خونی از قلب گرفته شد و سطوح آلبومین، بیلی روبین و پروتیین تام اندازه گیری شدند. نتایج با استفاده از آنالیزآماری ANOVA و تست توکی مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد که میانگین وزن کبد در گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل تغییر معنی داری نشان نداد. میانگین سطح سرمی پروتیین تام و آلبومین در همه گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد. میانگین سطح سرمی بیلی روبین تام در همه گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد.(0.05 ≥ p).

  نتیجه گیری

   داروی پریمیدون باعث کاهش سطح آلبومین و پروتیین تام و افزایش سطح بیلی روبین تام می گردد.

  کلیدواژگان: پریمیدون، آلبومین، پروتئین تام، بیلی روبین، موش صحرایی نر بالغ
 • علی جمال محمدی، سید جمال الدین طبیبی*، لیلا ریاحی، محمود محمودی مجدآبادی فراهانی صفحات 188-208
  زمینه و هدف

  نیاز به خدمات فوریتهای پزشکی چون سایه ای همراه انسان ها است و ممکن است برای هر فردی با هر شرایطی اتفاق بیافتد. سیستم های مربوط به خدمات مراقبت های اورژانس در کشورهای مختلف کاملا متفاوت و بسیار پیچیده و پراکنده، دارای مشوق های مالی نادرست و زمان های انتظار در حال افزایش بوده و از مهمترین چالش های اورژانس است. در این ارتباط با شناخت نظام اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی در کشورهای جهان و ایران، عوامل مرتبط با مدیریت یکپارچه اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی تعیین و راهکارهایی برای زمینه سازی ارایه الگویی مدیریتی ارایه می گردد.

  روش ها

  پژوهش حاضر براساس ماهیت، اکتشافی، توصیفی و تطبیقی و از دیدگاه طبقه بندی، برمبنای هدف، مروری، کاربردی و تحلیلی می باشد. کشورهای توسعه یافته در قسمت های مختلف دنیا برمبنای دارا بودن الگوهای قابل قبول ارایه خدمت و در دسترس بودن اطلاعات انتخاب شدند. براساس نتایج مطالعات تطبیقی، الگوی مفهومی طراحی شده و در اولین مرحله، برای دستیابی به آگاهی در زمینه مولفه های الگوی مدیریت یکپارچه اورژانس، 5 مولفه شامل سیاستگزاری، مدیریت اورژانس، ساختار، تامین مالی و کنترل شناسایی گردید. در نهایت از آزمون فریدمن و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده گردید. برای معتبرسازی مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش به روش تعیین اعتبار محتوایی و از طریق قضاوت چند تن از متخصصان و صاحبنظران اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی اقدام شد. در این پژوهش برای متغیرهای کمی، میانگین، انحراف معیار و دامنه و برای متغیرهای کیفی، فراوانی و درصد، محاسبه و ارایه گردید.

  یافته ها

  به منظور تحلیل عاملی اکتشافی و برای بررسی روایی سازه ای، معیارها در عوامل مرتبط بارگذاری شدند و مقادیر KMO برای هر یک از عوامل استخراجی بالاتر از 6/0 به دست آمد. درصد واریانس بیان شده برای عوامل استخراجی بین 78/38 تا 26/54 محاسبه شد. به علاوه نتایج آزمون بارتلت نیز کفایت تحلیل عاملی اکتشافی را برای همه عوامل استخراجی تایید نمود. همچنین بارهای عاملی بالاتر از 3/0 که نیز در اغلب آیتم های این عامل مشاهده شد حفظ این آیتم ها را تایید نمود  ولی در برخی موارد مقادیر بارهای عاملی کمتر از 3/0 به دست آمد که این موارد کاندیدای حذف شدند و پس از بررسی حذف گردیدند و همانطور که انتظار می رفت وجود مولفه های پنج گانه برآمده از متغیرهای تحقیق را تایید نمود. ضمنا مقادیر حاصل گویای آن بود که اولا "میزان اشتراک متغیرها" و "همبستگی متغیرها با مولفه مربوط" به اندازه کافی برازش شده اند و ثانیا بین هر متغیر با مولفه مربوط همبستگی مطلوبی وجود دارد.

  نتیجه گیری

   به منظور تامین انتظارات بیماران نیازمند مراقبت اورژانس، نیاز به اصلاح خدمات اورژانس داریم و این اقدام نیازمند سازماندهی مجدد اورژانس های پیش بیمارستانی و ارتقای بخش اورژانس در داخل بیمارستان با بکارگیری رویکردهایی موثر بر بهبود خدمات در اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی در کشور ایران در قالب مدیریتی یکپارچه می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت یکپارچه، اورژانس پیش بیمارستانی، اورژانس بیمارستانی
 • نسرین الهی مهر، بهاره توکلی فر، غلامرضا بیات، هما صدری، رضا ارجمند، سیده مرضیه فاطمه ابهری* صفحات 209-218
  مقدمه و هدف

  مسمومیت در کودکان یکی از مشکلات مهم در سلامت عمومی جامعه امروز می باشد و با توجه به شیوع بالای آن توجه خاصی را به خود معطوف کرده است. یکی از اساسی ترین عوامل ارتقای سلامت جامعه توجه ویژه به سلامت کودکان و نوجوانان می باشد و با توجه به اینکه تاکنون مطالعه جامع و کاملی در خصوص شیوع و عوامل مسمومیت در کودکان در استان البرز انجام نگرفته بود، بنابراین هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی علل مسمومیت در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان باهنر کرج در سال 93 و94 بود.

  روش اجرا

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی،  309 کودک زیر 14 سال مراجعه کننده به بیمارستان باهنر با تشخیص مسمومیت موردبررسی قرار گرفتند و اطلاعاتی شامل جنس، سن، عامل مسمومیت، علایم در زمان مراجعه، مدت بستری، بستری در pICU و سطح تحصیلات مادر جمع آوری شده و سپس برای سنجش رابطه بین متغیرهای کیفی دموگرافیک و نوع مسمومیت و یا سرانجام مسمومیت از آزمون آماری کای دو یا آزمون دقیق فیشر استفاده گردید و حداقل سطح معنی دار P<0.05  در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  از کل 309 کودک موردمطالعه 4/54% پسر و 6/45% دختر بودند.68% موارد مسمومیت تصادفی بوده و مهم ترین عامل مسمومیت، مسمومیت دارویی با 5/48 درصد و مسمومیت با مواد مخدر با 9/23 درصد می باشد. مسمومیت با شوینده ها، مونواکسید کربن، الکل، مواد سوزاننده، مواد هیدروکربنی و حشره کش ها به ترتیب با 7/8 درصد، 8/7 درصد، 6/2 درصد، 3/2 درصد، 3/1 درصد و 1 درصد از عوامل دیگر مسمومیت در این استان به شمار می روند. 55 درصد بیماران نیاز به بستری در بخش PICU را داشته اند. 1/88 % از والدین از سطح تحصیلات پایین (زیر دیپلم) برخوردار بوده اند.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد با توجه به فراوانی مسمومیت ها از جمله مسمومیت با داروها و مواد مخدر در استان و بالا بودن میزان شیوع آن در خانواده هایی با سطح تحصیلات پایین، لازم است آموزش همگانی و کافی و آگاهی دادن به والدین در مورد مسمومیت ها،  نحوه پیشگیری از آن ها و رعایت نکات ایمنی در نگهداری داروها در اولویت قرار گیرد تا سلامت این گروه از جامعه حفظ شود .

  کلیدواژگان: مسمومیت حاد، کودکان بستری، مسمومیت دارویی، مواد مخدر
 • خدیجه زارعی، محمدحسین مرحمتی زاده*، فرحناز جوانمردی صفحات 219-230
  زمینه و هدف

  گیاه گل گاوزبان دارای اثر ضد باکتری، ضد اضطرابی، ضد دردی و ضد تشنج می باشد. این تحقیق به منظور مطالعه تاثیر عصاره آبی- الکلی گل گاو زبان بر رشد باکتری های پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدو باکتریوم بیفیدوم در کفیر صورت گرفت.

  مواد و روش ها

   به این منظور 13 تیمار با غلظت های مختلف (عصاره آبی-الکلی گیاه گل گاو زبان با لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدو باکتریوم بیفیدوم) به صورت جداگانه و یا توامان تولید شد. تیمارها شامل: تیمار 1 - شاهد 110 گرم کفیر، تیمارهای 4 و  3 و 2 به ترتیب شامل کفیر حاوی  9 و 6  و3  گرم ‎ عصاره آبی- الکلی گل گاوزبان، تیمارهای  7 و 6 و 5  به ترتیب شامل کفیر حاوی 11گرم عصاره آبی- الکلی گل گاوزبان و 6/0 و 3/0 و 1/0گرم لاکتوباسیلوس اسید و فیلوس، تیمارهای 10 و 9 و 8 به ترتیب شامل کفیر حاوی 11 گرم عصاره آبی- الکلی گل گاوزبان و 6/0 و 3/0 و 1/0 گرم بیفیدوباکتریوم، تیمار11- کفیر حاوی 11گرم عصاره آبی- الکلی گل گاوزبان و 05/0گرم لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و 05/0گرم بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، تیمار 12 - کفیر حاوی 11 گرم عصاره آبی- الکلی گل گاوزبان و 15/0 گرم لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و 15/0 گرم بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، تیمار13- کفیر حاوی 11 گرم عصاره آبی- الکلی گل گاوزبان و 3/0 گرم لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و 3/0 گرم بیفید و باکتریوم بیفیدوم بودند. سپس نمونه ها در دمای 30 درجه سانتی گراد به مدت 12 ساعت انکوبه شدند و بعد محصولات در یخچال قرار داده شد. پس از تولید هر یک از محصولات فوق، طی دوره نگهداری هر یک از نمونه ها در روزهای 1، 7، 14، 21 از نظر اسیدیته و PH مورد آزمایش قرار گرفتند. شمارش باکتریایی به دو روش مستقیم میکروبی و کشت پلیت در هفته های اول و سوم انجام گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزاز SPSS  مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  بیشترین اسیدیته در زمان تولید و نگهداری مربوط به تیمار4 بود . بیشترین PH در زمان نگهداری مربوط به تیمار6 و تیمار 11 بود. در شمارش مستقیم میکروبی در هفته اول بیشترین تعداد باکتری شمارش شده مربوط به تیمار 6 بوده و در هفته سوم بیشترین تعداد باکتری شمارش شده در شمارش مستقیم میکروبی مربوط به تیمار 13 بود. در شمارش کشت پلیت در هفته اول بیشترین تعداد شمارش شده مربوط به تیمار4 بوده و در هفته سوم بیشترین تعداد باکتری شمارش شده به روش کشت پلیت مربوط به تیمار 2 می باشد.

  نتیجه گیری

  عصاره آبی- الکلی گل گاوزبان باعث زنده مانی و حتی افزایش رشد باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدو باکتریوم بیفیدوم گردید.

  کلیدواژگان: گیاه گل گاوزبان، پروبیوتیک، بیفیدو باکتریوم بیفیدوم، لاکتوباسیلوس اسیدو فیلوس
 • الهه دولتشاهی*، محمدمعین فرقانی رامندی صفحات 231-234

  بیماری مرتبط با ایمونوگلوبین G4 (IgG4 Related disease) یک بیماری فیبری- التهابی است که با سطح افزایش یافته و اینفیلتریشن ایمونوگلوبولین G4، درگیری های چند ارگانی و ورم پری اوربیتال مشخص می شود. این بیماری به صورت معمول در مردان میانسال تا سالخورده دیده می شود.تشخیص نهایی بر اساس بافت شناسی می باشد و تریاد تشخیصی شامل اینفیلتریشن لنفوبلاستی، فیبروز storiform و تخریب عروقی است.درمان بصورت رایج بر پایه کورتیکواسترویید می باشد.

  کلیدواژگان: بیماری مرتبط با IgG4، ایمونوگلوبین، بیماری سیستمیک مرتبط با IgG4، ورم پری اوربیتال
|
 • Azam Nourozi, Mehrdad Shariati* Pages 107-122
  Background

  Vitamin D is an essential vitamin of body that helps to grow and strengthen the bones. In the present study, the Protective effect of vitamin D on function and testicular tissue in adult rat treated with thioacetamide was studied.

  Materials and methods

  In this experimental study, 48 adult male Wistar rat weighing 180-200 g were divided into 6 groups of 8. Control group did not receive any solvent or extract. Sham group received daily 1ml of distilled water as solvent for 25 days by gavage method. Experimental group1(negative sham); once daily, 1000 IU/kg of vitamin D was taken as gavage for 25 days. Experimental group1(positive sham); once daily, 50 mg/kg of thioacetamide was taken as gavage for 25 days. Experimental group 3 and 4 received doses of 500 and 1000 IU/kg of vitamin D with 50 mg/kg of thioacetamide by gavage method, respectively. On the 25th day, the final weighing was done and after anesthesia, the rats received direct blood sampling from the heart to measure the hormone levels of LH, FSH and testosterone. The testicles were removed and after weighing and preparing microscopic sections, staining with hematoxylin-eosin and at the end of the histological examination of the testicle. Data were analyzed based SPSS program and ANOVA.

  Results

  The results showed that the mean right and left testicle weight and number of sertoli cells in all experimental groups did not change significantly compared to the control group.The mean body weight in all experimental groups was significantly lower that the control group. The mean serum concentration of testosterone , FSH hormones , number of primary spermatocyte and spermatid cells in experimental groups 2 and 3 were significantly lower than the control group. The mean serum concentration of LH hormone and number of leydig cells in experimental groups 2, 3 and 4 was significantly lower than the control group.The mean number of spermatogonia cells in the experimental group 2 showed a significant decrease compared to the control group (P<0.05). Experimental groups 3 and 4 have improved the damage of the structure of the seminiferous tubules and ther effects are dose dependent.

  Conclusion

  Possibly, vitamin D improves serum levels of testosterone, FSH, LH and spermatogenesis in adult rats treated with thioacetamide.

  Keywords: Vitamin D, Testicle, Testosterone, Thioacetamide, Adult rat
 • Omid Rezaei, Najmeh Ranji*, Zeinab Khazaei Koohpar Pages 123-129
  Introduction

  Mutation in SLC26A4 gene is one of reason of syndromic and non-syndomic hearing loss. Mutation in this gene is reported to be the second most common cause of deafness in the worldwide, after GJB2 gene. The aim of this study was to evaluate mutations in exon 10 of SLC26A4 gene in individuals with hearing loss in Guilan province.

  Materials and Methods

  In this descriptive cross-sectional study, blood samples were collected from 31 individuals with hearing loss from Guilan province. After DNA extraction, exon 10 of SLC26A4 gene was amplified by PCR method and underwent direct sequencing.

  Results

  In this study, 22 women (71%) and 9 men (29%) with hearing loss were found and in five patients (16%) was detected mutation in exon 10 of SLC26A4 gene. Four patients had base substitution in codon 399 (c.1195T>C, p.S399P) as heterozygous. Also, in a patient was found a nucleotide deletion in codon 399 (c.1197delT, p.S399SfsX31) as homozygous.

  Discussion

  It seems that mutation in SLC26A4 is one of the important reasons of deafness in hearing loss individual in Guilan province.

  Keywords: Hearing loss, Exon 10, Mutation, SLC26A4 Gene
 • Marzieh Khani, Farzaneh Marahel* Pages 130-142

  In this method, firstly, extracts of Fig tree leaves are taken with a simple laboratory method, and then the research begins on a very important drug in medical science. The effects of different variables such as pH, volume and type of buffer, volume of nanoparticles and time of stay were investigated. The results showed that optimal amounts of pH = 6, 1.5 mL citrate buffer, 0.15 mL optimum volume Nanoparticles and 120 seconds were determined as the time spent on the samples. At the end, silver nanoparticles were used to measure atorvastatin in real samples such as blood and urine, and satisfactory results were obtained.

  Keywords: Silver nanoparticles, Atorvastatin, Fig tree leaves
 • Zahra Tayebi, Nahid Dehghan Nayeri*, Leili Barimnejad, Reza Nabi Amjad Pages 143-153
  Background

  Today, critical care visitation is considered an important aspect of patient-centered care and its positive effects on patients and their relatives have been demonstrated. However, restricted visiting hours in the ICUs is often an adopted norm. Limited studies in this area have been carried out in Iran, So comprehensive and accurate information about the current process does not provide. Therefore, this study aimed to explain the process of patient visiting in adult intensive care unit, So that all dimensions, characteristics, facilitators and barriers are identified and discussed the perceptions of all stakeholders to be done.

  Method

  A qualitative methodology and grounded theory approach conducted this study. Semistructured interviews were done with 27 participants who include 9 intensive care nurses, 6 head nurses, 2 patients, 7 visitors, 2 physicians and 1 general nurse.  Data based on 2008 Corbin and Strauss version were analyzed in three levels of concepts, context and process. Memo writing as an analysis tool, helps the researcher to classify and categorize the concepts and also understanding the context and the phenomenon under investigation and ultimately helped provide the substantive theory.  

  Findings

  "maintaining the safe zone" was the core category of this study. “Culture” and “the nature of ICU” constituted the context and “patterns of maintaining control” explain the process of this phenomenon. Theory of” maintaining safe zone” is the substantive theory derived from this study which is represent the responses of nurses and their efforts to maintain control of the process of patient visiting which in the context of popular and organizational culture as well as the nature of the ICU takes the form.

  Conclusion

  The findings showed that although protection of the patient was identified as the major rational for restricted visiting stated by participating nurses ,trying to maintain control over the ward, and in particular the staff privacy was the central concept of visiting process. Results showed that the health care workers often are not sensitive to the real needs of patients and families. Lack of internalization of holistic approach and also lack of emphasis on patient and family- centered care cause the patterns which resulting in considerable time on patient's physical condition and effort to maintain the control of ICU.

  Keywords: Intensive Care Unit, Iran, Grounded theory, Patient visiting
 • Mehdi Sharifian, Naser Behpoor*, HamidReza Mohajerani, Faramarz Darabi Pages 154-164
  Bakground

   Strenuous exercise, particularly eccentric contractions can lead to exercise-induced muscle damage (EIMD). The aim of this study was to investigate the effect of garlic and silybum marianum supplements with incremental training on some serum indicators of muscle and liver damage in wrestlers.

  Methods

  Thirty wrestlers with selectivly and random were divided into 3 groups of 10 participants: "Exercise with garlic supplement, exercise with silybum marianum supplement, and placebo with training". Written consents were received from everyone. Garlic and silybum marianum supplements each day three times at 300 mg for four weeks. In the baseline, pre-test and post test 24h after practice, the vessel with the same training volume of the venous blood sample was taken. Serum levels of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), lactate dehydrogenase (LDH) and Creatine phosphokinase (CPK) enzymes were measured using autoanalyzer and kit. Data were analyzed using repeated measures and ANOVA.

  Results

  The levels of AST, CPK, and ALT in garlic and silybum marianum group was lower than placebo group and statistical results showed significant differences between groups. LDH levels in garlic group were significantly decreased compared to placebo and silybum marianum group. Garlic and silybum marianum supplementation significantly reduced LDH, AST, CPK, and ALT.

  Conclusion

  According to the results of the study, it can be concluded that long-term exercise can lead to decrease in serum markers of muscle and liver injury, but garlic and silybum marianum supplements can better counteract the enzymes produced in 24 hours after practice.

  Keywords: Aspartate aminotransferase, Alanine aminotransferase, Silybum marianum, Creatine phosphokinase
 • Alireza Sangani*, Lila Sadat Azizi, Mona Abolghasemzadeh, Paria Jangi Pages 165-170
  Background

  By studying the types of hormones, the role of genetic and hormonal and chemical agents in schizophrenia can be found. The aim of this study was to determine the effectiveness of Growth Hormone based on ELISA method on the Treatment of Schizophrenic Patients.

  Methods

  This study was a semi-experimental study with pretest-posttest with control group. The study population consisted of all schizophrenic patients admitted to Bostan psychiatric hospital in Ahvaz. A sample of 60 patients was selected using the available method and divided into two experimental and control groups.

  Results

  In this study, there was significant difference between the level of growth hormone in pre and post-treatment patients. Therefore, more studies are recommended on this hormone (P<0/001).

  Conclusion

  According to research findings, it can be concluded that changes in growth hormone in the treatment of schizophrenic patients have effect on their treatment.

  Keywords: Schizophrenia, Growth Hormone, ELISA method, Risperidone
 • Mohammad Irani* Pages 171-180

  An unprecedented outbreak of pneumonia in Wuhan City, Hubei province in China emerged in December of 2019. COVID-19 is a betacoronavirus which consisted of a single-stranded ribonucleic acid (RNA) structure that belongs to the Coronavirinae subfamily. With respect to the large number of infected people that were exposed to the alive animals (bats, snakes, pangolins) in Wuhan City, China, it is suggested that this is likely the onset of a origin of COVID-19. The extensive functions have been carried out to reduce person-to-person transmission of COVID-19. In this review, the symptoms, epidemiology, transmission, pathogenesis, phylogenetic analysis and future directions to control the spread of this fatal disease have been presented.

  Keywords: COVID-19, Symptoms, Pathogenesis, Control the spread
 • Roghiyeh Banagar, Mehrdad Shariati, Davood Moghadamnia* Pages 181-187
  Background

  Primidone is effective in the treatment of epilepsy. In this research, effect of primidone on liver- related biochemical factors in adult male rats was studied.

  Material and Methods

  For this purpose, 40 adult male wistar rats, weighing approximately 180-200 g were divided into 5 groups of 8 animals. Groups: control group, Sham group and treatment at doses of 20 ,40 and 60 mg/kg, orally for 42 days (every other day) respectively. At the end of the experiment , liver weight were measured in all groups and then the blood sample was taken from heart and serum levels of albumin, total protein and total bilirubin were measured. The results were analyzed using ANOVA and tukey test statistical analysis.

  Results

  the results show that liver weight in experimental groups had not a significant difference compared to control group. Serum level albumin and total protein in experimental groups had a significant decrease compared to control group. Serum level total bilirubin in experimental groups had a significant increase compared to control group (p≤0.05).

  Conclusion

  Primidone decrease serum levels of albumin and total protein and increase serum level of total bilirubin.

  Keywords: Primidone, Albumin, Total protein, Total bilirubin, Adult Male Rat
 • Ali Jamal Mohammadi, Seyed Jamaledin Tabibi*, Leila Riahi, Mahmoud Mahmoudi Majdabadifarahani Pages 188-208
  Background and Objective

  The need for medical emergencies is a shadow that accompanies humans and may occur for any individual under any circumstances. Emergency care services systems in different countries are completely different and very complex and dispersed, have false financial incentives, and waiting times are rising and are among the most important emergency challenges. In this regard, by identifying the pre-hospital and hospital emergency systems in the countries of the world and Iran, factors related to the integrated management of pre-hospital and hospital emergency wards are identified and solutions are provided to provide a model for management.

  Methods

  The present research is based on the nature, exploratory, descriptive and comparative, and from the perspective of classification, based on objective, review, applied and analytical. Developed countries in different parts of the world have been selected based on acceptable patterns of service delivery and availability of information. Based on the results of comparative studies, a conceptual model was designed. In the first stage, five components including policy making, emergency management, structure, financing, and control were identified to gain insight into the components of the integrated emergency management model. Finally, Friedman test and exploratory and confirmatory factor analysis were used. To validate the proposed conceptual model of the research, the method was to determine the validity of the content and through the judgment of several experts and experts in pre-hospital and hospital emergencies. In this research, quantitative, mean, standard deviation and domain variables were calculated and presented for qualitative variables, abundance and percentages.

  Results

  In order to explore the exploratory factor and to evaluate the structural validity, the criteria were loaded in the relevant factors and the KMO values for each extractive factor were higher than 0.6. The percentage of variance expressed for extraction factors was calculated to be between 38.78 to 54.26. In addition, the results of the Bartlett test confirmed the adequacy of exploratory factor analysis for all extraction factors. Factor loads above 0.3 which were also observed in most items of this factor confirmed the maintenance of these items, but in some cases factor load factors were less than 0.3, which were eliminated by these candidates and after The study was deleted and, as expected, the existence of the five components derived from the variables of the study was confirmed. Meanwhile, the amount of results indicated that, firstly, the "amount of variables sharing" and "correlation of the variables with the relevant component" are adequately fitted, and second, there is a good correlation between each variable with the component.

  Conclusion

  In order to meet the expectations of patients in need of emergency care, we need to improve the emergency services and this requires reorganization of pre-hospital emergency services and promotion of emergency department inside the hospital by employing effective approaches to improving services in pre-hospital and hospital emergency rooms in Iran. Integrated management template.

  Keywords: Integrated Management, Pre-hospital Emergency, HospitalEmergency
 • Nasrin Elahimehr, Bahareh Tavakoli Far, Gholamreza Bayat, Homa Sadri, Reza Arjmand, Seyede Marzieh Fatemi Abhari* Pages 209-218
  Background

  Children’s intoxication is a major problem in healthcare systems and given its high prevalence, it has received significant attention. Attention to children and adolescents’ healthcare is a fundamental factor in improving health in the community. There has been no comprehensive study of prevalence and causes of intoxication in children in Alborz Province so far. Goal of this study is to identify the prevalence and causes of intoxication in children visiting Bahonar Hospital in one-year period 2014-2015.

  Materials and Methods

  In this cross sectional investigation, 309 children under age of 14 who were seen in Bahonar hospital with diagnosis of intoxication were studies. Data regarding their gender, age, cause of intoxication, and symptoms at presentation, length of stay, PICU admission, and parents’ level of education were gathered. In order to identify correlation between variables and “cause of intoxication” or “outcome”, we sued Chi Square or Fisher Exact test with minimum significance at P<0.05.

  Results

  Of 309 children participating in this study, 54.4% were male and 45.6% were female. In 68% of case, the intoxication had happened accidentally. The most common intoxicating agents were medications with 48.5% and drugs of abuse with 23.9% prevalence. Other causes were detergents 8.7%, carbon mono-oxide 7.8%, alcohol 2.6%, burning agents 2.3%, hydrocarbons 1.3%, and insecticides 1% of intoxication in children of this province. 55% of patients needed admission to ICU. 88.1% of parents had education level below high school graduate.

  Conclusion

  Based on this data, prevalence of intoxication from medications and drug of abuse is relatively high in this province and is more common in families with low education level. Thus, providing adequate education to public and especially parents about intoxication and methods of prevention, and following safety measures in storing medication seem to be of priority in order to improve this population’s general health.

  Keywords: Acute intoxication, hospitalized children, Karaj, Prevalence
 • Khadijeh Zarei, MohammadHossein Marhamatizadeh*, Farahnaz Javanmardi Pages 219-230
  Background

  Echium amoenum have antibacterial, anti-anxiety, antinociceptive and anticonvulsant effects. This study was carried out to study the effect of Echium amoenum hydro-alcoholic extract on growth of probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum in kefir.

  Material and Methods

  For this purpose, 13 treatments with different concentrations (Echium amoenum hydro-alcoholic extract with Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum) were produced separately or jointly. The treatments including: 1-sham: 110 g of kefir, 2, 3 and 4 treatments: respectively, kefir containing 3, 6 and 9 grams of hydro-alcoholic extract of Echium amoenum, treatments 5, 6, and 7: respectively, kefir containing 11 grams of hydro-alcoholic extract of Echium amoenum and 0.1 and 0.3 and 0.6 grams of lactobacillus acidophilus, treatments 8, 9, and 10: respectively, kefir containing 11 grams of hydro-alcoholic extract of Echium amoenum, and 0,1, 0,3 and 0,6 grams of bifidobacterium, bifidum, 11 treatment: kefir containing 11 grams of hydro-alcoholic extract of Echium amoenum and 0.05 grams of lactobacillus acidophilus and 0.05 grams of bifidobacterium bifidum, 12 treatment: Kefir containing 11 g of hydro-alcoholic extract of Echium amoenum and 0.15 g of lactobacillus acidophilus and 0.15 g of bifidobacterium bifidum, 13 treatment: Kefir containing 11 g of hydro-alcoholic extract of Echium amoenum and 0.3 g of lactobacillus acidophilus and 0.3 g of bifidobacterium bifidum.The specimens were then incubated at 30 ° C for 12 hours and then the products were placed in a refrigerator. After production of each of the above products, during the storage period of each of the samples on days 1, 7, 14, 21, they were tested for acidity and PH. Bacterial counting was done in two direct and cultures in the first and third weeks. The results were analyzed using SPSS software.

  Results

  The highest acidity was at the time of production and maintenance of treatment 4. The highest PH at the time of storage was for treatment 6 and treatment 11. In the direct microbial count in the first week, the highest number of bacteria counted was related to treatment 6 and in the third week, the highest number of bacteria counted in the direct microbial count was related to treatment 13. Plate culture count in the first week has the highest number of treatments 4 and in the third week, the highest number of bacteria counted by Plate culture method is for treatment 2.

  Conclusion

  Echium amoenum extract caused the survival and even increased growth of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium bifidum bacteria.

  Keywords: Echium amoenum, Probiotic, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus
 • Elahe Dolatshahi*, MohamadMoin Forghani Ramandi Pages 231-234

  IgG4 related disease is fibro-inflammatory condition characterized by infiltration and increased levels of G4 immunoglobulin, multi-organ involvement and periorbital swelling. It is more common among men especially in middle to old ages. The diagnosis should be confirmed with histopathology. The diagnostic three important features of disease are lymphoplasmacytic infiltration, storiform fibrosis, and obliterative phlebitis. Treatment is Commonly based on corticosteroids.

  Keywords: IgG4-Related Disease, Immunoglobulin, IgG4 Related Systemic Disease, Periorbital swelling