فهرست مطالب

زن و فرهنگ - پیاپی 22 (زمستان 1393)
 • پیاپی 22 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی مهداد*، فرحناز قائلی صفحات 9-25

  هدف این پژوهش بررسی رابطه حمایت سازمانی، هویت سازمانی و سرمایه روانشناختی با رفتار شهروندی سازمانی زنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان زن شاغل در یکی از بیمارستانهای خصوصی شهر اصفهان به تعداد 315  نفر بود، که از جامعه آماری فوق تعداد 160 نفر به شیوه در دسترس، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران، 1986)، سرمایه روانشناختی (لوتانز و همکاران، 2007)، هویت سازمانی (مایل و اشفورت، 1992) و شهروندی سازمانی (لی آلن، 2002) بودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش های  ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره تحلیل گردید. نتایج نشان داد بین هویت سازمانی، حمایت سازمانی و سرمایه روانشناختی با رفتار های شهروندی سازمانی رابطه معنا دار وحود دارد (01/0<P). علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام نشان داد، متغیرهای سرمایه روانشناختی و هویت سازمانی توانستند تا 26 درصد از واریانس رفتارهای شهروندی سازمانی را تبیین نمایند،  که بیشترین سهم مربوط به متغیر سرمایه روانشناختی بود.

  کلیدواژگان: حمایت سازمانی، هویت سازمانی، سرمایه روانشناختی، رفتار شهروندی سازمانی، کارکنان زن
 • سید کاظم موسوی* صفحات 27-39

  قناعت همواره در متون اسلامی به عنوان یک ارزش اساسی مورد تاکید قرار گرفته و یکی از ابعاد الگوی مصرف اسلامی است که مایه بقا و توانایی و ایجاد یک زندگی ایده آل خواهد بود. این پژوهش با عنوان فضیلت اخلاقی قناعت درزندگی مردان وزنان درصدد بود، با استفاده از قرآن و احادیث و منابع اصیل اسلامی به صفت قناعت به عنوان فضیلت اخلاقی در زندگی بپردازد. در این تحقیق، به رابطه قناعت وحیات طیبه توجه و همچنین به عامل پسرفت یاپیشرفت بودن قناعت پرداخته شده است همچنین با عرضه روایات قناعت برکتاب وسنت ونیز عرف جهانی سعی برتبیین صحیح آن نموده ونیز جایگاه ونقش آن را درزندگی مردان وزنان وآثار قناعت را بیان کرده و در پایان نتیجه گرفته شد که قناعت نسخه منحصر به فردی است که اسلام آنرا برای نیل به کمال در عرصه زندگی دنیوی و اخروی معرفی کرده است و درست در نقطه ی عکس گفتار عامیانه می باشد. که معنای قناعت را در زندگی با رنج و سختی می دانند بلکه قناعت، عبارت از درست و از روی برنامه زیستن است.

  کلیدواژگان: قناعت، زندگی، زن، مرد
 • محسن سیفی*، علی اسدی پور، سجاد اسماعیلی صفحات 41-55
  آزادی حقوق زنان، یکی از موضوعات بسیار مهم در هفتاد سال اخیر است، که بیش از هر زمان، بخش عمده ای از ادبیات و به ویژه شعر شاعران این دوره را در بر گرفته است. سیمین بهبهانی، شاعره معاصر ایرانی، دغدغه ی مساله ی زن و حقوق زنان را در جای جای اشعار خود دارد. از طرفی دیگر سعاد الصباح، شاعره پر آوازه ی کویتی، یکی از مهم ترین پرچمداران دفاع از حقوق زن شرقی در دهه ی هفتاد است. این مقاله در صدد است که با رویکرد نقد تطبیقی به بررسی اندیشه های زنانه در اشعار این دو شاعر زن بپردازد. سعاد الصباح و سیمین بهبهانی، موانع آزادی زن معاصر را دیدگاه های سنتی برخی از مردان و مشکلات موجود در جامعه می دانند. آنها از وجود مشکلاتی همچون تبعیض بین مردان و زنان در کارهای بیرون از خانه و داخل خانه کاملا ناراضی هستند. هر دو ضمن بیان این موانع، مولفه هایی همچون حق بیان عشق، نقش تربیتی، آموزشی و... را شاخصه هایی برای اثبات آزادی زنان در جامعه می داند.
  کلیدواژگان: زن، آزادی، سیمین بهبهانی، سعاد الصباح، شعر معاصر
 • نعیمه متوسلی*، سید جعفر حمیدی، سید احمد حسینی کازرونی صفحات 57-69

  در ایران و تاریخ سراسر فراز و نشیب آن، زنان بسیاری بوده اند که هر کدام به نوعی، سهمی در آبادی یا ویرانی عناصر فرهنگی، انسانی، سیاسی و حتی حکومت و گسترش و نابودی مرزهای جغرافیایی این کشور داشته اند. در این پژوهش، به معرفی تعدادی از زنان موثر (المپیاس، ترکان خاتون و مهد علیا) در تاریخ و سرنوشت ایران، پرداخته شده است. همچنین میزان تاثیرگذاری، جنبه های این نفوذ و پیامدهای گجسته ی آن، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و این نتیجه بدست آمده که در بعضی حکومت ها باید زنان را بازی گردانان قدرت نامید و این سه زن، تاثیرات بسیار منفی و مخربی بر تاریخ و سرنوشت مردم ایران داشته اند و به همین سبب باید آن ها را گجسته بانوان نامید؛ زیرا نحوست اندیشه ی آن ها دامن همه ی ایرانیان را گرفت.

  کلیدواژگان: تاریخ ایران، گجسته بانوان، المپیاس، ترکان خاتون، مهدعلیا
 • معصومه عزیزی خادم*، علی یار حسینی صفحات 71-85

  در کتاب مقدس (تورات) از ابتدای آفرینش و پس از خلقت مرد، حضور زن نمایان است. زنان یهودی از انجام برخی مراسم مذهبی در زمان های خاص مانند: بستن تفیلین (پیشانی بند مخصوص نماز) یا خواندن دعای شمع (تاکید بر وحدانیت خداوند) منع شده اند؛ اما بقیه وظایف دینی را باید همانند مردان انجام دهند. یهودیان اوج کمال زن را رسیدن به مرحله ی مادر شدن می دانند. یهودی بودن از مادر به ارث می رسد، اما فرزندان را با اسم پدر می خوانند. برای رعایت حقوق زن پس از ازدواج، داماد سندی به نام کتوبا را امضا می کند. اگر بین زن و مرد سازگاری وجود نداشت آنها می توانند از هم جدا شوند. طلاق در آیین یهودیان زمانی واقع می شود که مرد یک گت (طلاق نامه) را به همسرش تحویل دهد. چنانچه زنی زناکار باشد، طلاق دادن او جزء واجبات به شمار می آید.

  کلیدواژگان: یهودیت، تورات، زن، کتوبا، گت
 • سیده سعیده سنجری* صفحات 87-99
  از دیرباز دیواره ای بسیار ستبر در خصوص جایگاه زنان در شعرکشیده شده است. باید بدانیم که در فرهنگ کهن این سرزمین به جز تصویرگری، سنت بسیار پابرجای دیگری نیز در نقل زنان وجود داشته است و آن نیز قلم شعرا می باشد. بخش عظیمی از ادبیات سرزمین ما را دیوان شعرا تشکیل می دهد. عنوان برگزیده بر این گفتار عنوانی است کلی و موضوع آن بسیار گسترده است. مطابق اندیشه شعرا همیشه نوعی دوگانگی در این مقوله به چشم می خورد. تعارض میان خوب و بد. این شیوه ی تفکر، هسته اصلی و زیربنای اندیشه ای آیینی است که در سالهای متوالی ذهن شعرا را به خود مشغول کرده است. آنگونه که در دیوان اشعار بزرگانی چون فردوسی شکوه، عظمت و شجاعت زنانی چون گردآفرید جلوه گری می کند. اما در رویه ی دیگر سخن نقشهای اغراق آمیزی از عدم تکریم به نقش و حضور زنان نیز مطرح می شود. در این مقاله سعی شده است به موضوع تندنگری شعرا در باب زنان توجه شود.
  کلیدواژگان: جایگاه زنان، فرهنگ، تفکر، تکریم و تحقیر
 • سمیره حزباوی*، محمدرضا علم صفحات 101-107

  جامعه بین الملل در سال 2011 ناظر برمجموعه ای از خیزش های مردمی در منطقه خاورمیانه بوده است. در این تحولات، جهانیان شاهد حضور زنان در عرصه عمومی بودند؛ یکی از کشورهایی که در آن زنان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در پیشبرد این خیزش ها ایفا نمودند، «جمهوری یمن» می باشد. حضور این قشر در تحولات این کشور به حدی قابل توجه بوده است که برخی از رسانه ها و تحلیل گرایان قیام های مذکور را «جمعه خونین»، «روز خشم» یا «روز سرنوشت» می نامیدند. در این راستا رویکرد اصلی پژوهشگر مقاله تحلیلی توصیفی می باشد؛ که نقش زنان خاورمیانه را در جنبش های اخیر را با تکیه بر کشور یمن مورد بررسی و واکاوری قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به حاکم بودن نظام دیکتاتوری تا قبل از تحولات در یمن و فقیر بودن این کشور نسبت به دیگر کشورهای منطقه، زنان کشور مزبور با خیزش تحولات سیاسی اجتماعی 2010، همواره پا به پای مردان، به اشکال مختلف چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم در میدان های مبارزه حضور خود را به جامعه بین الملل نمایان نمودند. که این امر نمونه ای از ارتقای سطح مشارکت سیاسی اجتماعی زنان می باشد.

  کلیدواژگان: جنبش های اجتماعی، زنان، خاورمیانه، جمهوری یمن
 • فریده سلامت نیا* صفحات 109-117

  کثر اهل قلم پروین اعتصامی را شاعری اجتماعی و اخلاقی می دانند ودر نتیجه اشعار پروین را در دو دسته ی عمده ی تعلیمی و اجتماعی جای می دهند و کمتر به آرای فلسفی پروین توجه شده است. پروین یک فیلسوف نیست و دیوانش یک کتاب فلسفه نیست اما وجود عناصری مانند جهان شناسی، قضا و قدر و نقش اراده و اختیار آدمی، تفکرات فلسفی این شاعر را نشان می دهد و آشنایی او را با مباحث فلسفی تایید می کند. پروین اعتصامی دو دوره ی زمانی را تجربه کرده است. این دو دوره شامل، دوره ی مشروطه و دوره ی پهلوی پدر است.تاثیراین دودوره دراندیشه و نگرش این شاعرنسبت به مسایل هستی شناسی،انسان شناسی و... کاملا" نمایان است. برآیند پژوهش نشان ازآن داردکه پروین اعتصامی از جریان های ادبی رایج در زمان خود، جریان سنتی پردازان نوگرا را برای شعرخود انتخاب کرد و ضمن طرح مسایل سیاسی، اجتماعی واخلاقی درقالب قصیده، مثنوی، مناظره و... اشعارقابل ملاحظه ای را درمایه های فلسفی از خود به یادگار گذاشته است.

  کلیدواژگان: آرای فلسفی، شعر، پروین اعتصامی
|
 • Ali Mahdad *, Farnaz Ghaeli Pages 9-25

  The main purpose of this research was to predict organizational citizenship behaviors among women through organizational support, organizational identity and psychological capital. The current study was a descriptive correlational The statistical population was all the women employees of a big private hospital in Esfahan. 160 subjects were selected via convenience sampling. In this research a set of questionnaire consisting of Organizational Support (Eisenberger et al,  1986), Psychological Capital (Luthans et al.,  2007), Organizational Identity (Mael  & Ashforth, 1992), and organizational citizenship behaviors (Lee & Allen, 2002) were implemented. Data were analyzed by use of Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis . The result showed that there are significant positive relationship between organizational support, organizational identity, psychological capital and organizational citizenship behaviors (P≤0.01). Moreover, results of regression analysis indicated that the organizational identity and psychological capital were able to significantly predict 26 percent of organizational citizenship behaviors’ variances.

  Keywords: organizational support, organizational identity, psychological capital, organizational citizenship behaviors, women employees
 • Sayed Kazem Mousavi * Pages 27-39

  The main purpose of this research was Predicting of organizational citizenship behaviors among women through organizational support, organizational identity and psychological capital. The current study is a descriptive correlational and statistical population is all women employees of a big private hospital in Esfahan, from them, 160 subjects were selected via convenience sampling. In this research a set of questionnaire consisting of organizational support (Eisenberger et al,  1986), psychological capital (Luthans et al.,  2007), organizational identity (Mael  & Ashforth, 1992), and organizational citizenship behaviors (Lee & Allen, 2002) were used. Data were analyzed with use of Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis and the result showed that there are significant positive relationship between organizational support, organizational identity, psychological capital and organizational citizenship behaviors (P≤0.01). Moreover, results of regression analysis showed that the organizational identity and psychological capital were able to predict 26 percent of organizational citizenship behaviors’ variances.

  Keywords: organizational support, organizational identity, psychological capital, organizational citizenship behaviors, women employees
 • Mohsen Saifi *, Ali Asdipour, Sajad Ismaeli Pages 41-55
  Freedom, women's rights has been an important issue in the last seventy years that was implicated more than ever in much of the literature, especially poetry of such a period. Simin Behbehani, the Iranian poet, concerned the issue of women and women's rights anywhere in his poems .On the other hand, Soad Al-Sabah the Kuwaiti renowned poet, was one of the vanguards of women's rights in the East of the seventies. This study intended to review the feminine expressions of Soad Al-Sabah and Simin Behbehani poems via implementing a critique comparative approach. Both the poems considered the traditional attitudes of the men, and some other social problems and constraints as obstacles of women freedom. Both the poems were so dissatisfied of in and out house division of labor and sex discrimination. They also declared the right to express love sentiment, playing training and educating roles and … as demonstrating indices of women freedom.
  Keywords: Women's Freedom, Simin Behbehani, Soad Al-Sabah, poetry
 • Naemeh Motevasseli *, Sayed Gafar Hamidi, Sayed Ahmad Hosseini Kazerooni Pages 57-69

  In Iran, throughout the ebb and flow of its history, there were numerous women who had played a sort of crucial role not only in construction or destruction of cultural, human and political elements, but also either in development, flourishing and expansion or ruinating and obliteration of the country. The present paper purposed to introduce some of the effective feminine on the fate and Persian history (Oliympias, Tarkan khatun and Mahd e Olya). It also evaluated the influence and its degrees, dimensions, extents and consequences were also discussed. It was concluded that the women should be called as the main role player of the power in some of the governments. The paper also came to result   that these three mentioned women had a very negative and destructive effects on the history and the people destiny of Iran. Due to such an influence they should be named consequential women, since their unfortunate thoughts involved  all the Iranian.

  Keywords: Iran’s culture, Destiny, Consequential womens, Olympias, Tarkan Khatun, Mahd-e-Oliya
 • Masomeh Azizi Khadem *, Ali Yar Hoseini Pages 71-85

  The sacred script, Torah, signifies the presence of women right after the genesis and creation of men. Jewish women are not allowed to do specific religious services such as tying Tefillin (the headband for prayers) or the Shema Yisrael prayer (emphasis on the unity of God); yet they attend other services like men.  For Jews, the highest level a woman can reach is the motherhood. Being a Jew is inherited from the mother's side; however, the children are called after their fathers. In order to observe woman's post marriage rights, the man has to sign a deed named Ketubah. The man and the woman may separate if there is no agreement between them. Men conduct divorce when they give a Get (divorce document) to the woman. Divorcing an adulteress is an obligation on the other hand.

  Keywords: Judaism, Torah, Talmud, woman, Ketubah, Get
 • Sayedeh Saeedeh Sanjari * Pages 87-99
  Since long ago, there was a thick wall to separate the women`s personality and position in poetry. It is noteworthy to know that in the ancient culture of our territory, there was another firm custom in women` quotation, except imagery, which was the poet`s pen. The tremendous part of our country`s literature included poetical works. The title of this article is too general and there are many related topics about it. According to poets` opinion, there always seems a kind of duality in this matter; that is contradiction between good and bad. This way of thinking is the cornerstone and the foundation of the religious thought that keeps the poets minds busy. To the extent that in some poetical works of great poets like Ferdowsi, splendor and braveness of women like Gordafarid was portrayed, but on the other hand, some exaggerated role of dishonoring against women had been propounded. The excessive view of some poets toward women has been considered in this article.
  Keywords: Women`s position, culture, thought, honor, prohibition
 • Samireh Hazbave *, MohammadReza Alam Pages 101-107

  The international community in 2011 witnessed a set of popular uprisings in the Middle East region .In these developments, the world faced the presence of women in the public arena. One of the countries where women played an important and determining role in furthering the uprising was "Republic of Yemen". The presence of women in such development was so significant, that some of the violent uprising media analysis called the rebels as "Bloody Friday", "Day of Rage" or "Day of Fate". In this context, the main analytical approach of the current research paper was a descriptive; that investigated the role of women in the Middle East recent movement by relying on Yemen. Research findings showed that concerning the domination of the dictatorship prior to the recent developments in Yemen and the poverty of the country compared to other countries in the region, the women, along with the men by taking part in different ways, either directly or indirectly exposed their participation in 2010 social political developments to the international community  This was an example of promoting social and political participation of women.

  Keywords: social movements, Women, the Middle East, Republic of Yemen
 • Faredeh Salamatnia * Pages 109-117

  Most writers consider Parvin Etessami as a social  and  moral  poet  and  consequently classified  her poems in two major categories educational and social and less considered  her philosophical opinions .Parvin was not a philosopher and neither her Divan a philosophy book , but the elements such as cosmology , fate and free will of man showed  the philosophical  thoughts of this poet and confirmed her familiarity with philosophical topics. Parvin Etessami had experienced two social eras, the constitution revolution (Mashrouta) and Pahlavi the Father. The impact of these two periods on her poet’s and attitudes toward issues such as ontology, anthropology and … was quite apparent. The research results showed that among the common literary streams of her time Parvin Etessami had chosen the traditional modernist theories and while planning political social and ethical issues in the form of poems Masnavi and debates she has left considerable poetry in philosophical themes as her own legacy.

  Keywords: Philosophical ideas, poem, Parvin Etessami