فهرست مطالب

اقیانوس شناسی - سال دهم شماره 38 (پیاپی 49، تابستان 1398)
 • سال دهم شماره 38 (پیاپی 49، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مرتضی ضیاءالدینی*، غلام رسول بسکله، میرمهدی زاهدی دیزجی صفحات 1-10

  ترکیبات فنولی خواص آنتی اکسیدانی دارند که می توانند در درمان برخی بیماری های مزمن و مخرب موثر باشند. هدف ازاین مطالعه تعیین شرایط بهینه برای استخراج ترکیبات فنولی کل از جلبک های سارگاسوم  (Sargassum sp.) و کاهوی دریایی  (Ulva sp.) در آبهای ساحلی چابهار بود. عصاره های این دو نوع جلبک به روش اولتراسونیک استخراج شدند و پارامترهای مختلف شامل نوع حلال (متانول، اتانول، استون و آب)، اندازه ذرات نمونه (63، 125، 250 و 500 میکرون) و مقدار نمونه خشک (1/0، 2/0، 3/0، 4/0 و 5/0 گرم) در 10 میلی لیتر حلال و در زمان (10، 20 و 30 دقیقه) و دمای اولتراسونیک (20، 40، 50 و 60 درجه سانتی گراد) بهینه سازی شدند. تعیین ترکیبات فنولی کل با معرف فولین سیوکالتو با منحنی استاندارد گالیک اسید و به روش اسپکتروفتومتری انجام گرفت. بیشترین مقدار فنولی کل با حلال آب، اندازه ذرات 125 میکرون برای نمونه سارگاسوم و 250 میکرون برای نمونه کاهو دریایی، مقدار نمونه خشک 1/0 گرم سارگاسوم در 10 میلی لیتر حلال و2/0 گرم کاهو دریایی در 10 میلی لیتر حلال، زمان اولتراسونیک 10 دقیقه در دمای 40 درجه سانتی گراد برای هر دو جلبک به دست آمد. تحت شرایط بهینه بیشترین مقدار ترکیبات فنولی کل برای جلبک سارگاسوم 271/0±58/5 میلی گرم گالیک اسید بر گرم نمونه خشک و برای جلبک کاهو دریایی به میزان 258/0±047/2 میلی گرم گالیک اسید بر گرم نمونه خشک به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که جلبک سارگاسوم می تواند به عنوان منبع ترکیبات با خواص آنتی اکسیدان طبیعی دریایی در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ترکیبات فنولی، آب های ساحلی چابهار، سارگاسوم، کاهو دریایی، اولتراسونیک، فولین سیو کالتو
 • معصومه رسولیان، محمد اکبری نسب*، علی ناصری صفحات 11-16

  روش های متعددی از قبیل روش های تجربی، مدل های عددی و محاسباتی برای مطالعات جزرومدی توسعه یافته است. هدف از این پژوهش ارزیابی و صحت سنجی مدل عددی Telemac در آب های خلیج بوشهر با استفاده از داده های اندازه گیری می باشد. در همین راستا از ماژول دوبعدی نرم افزار Telemac ، برای شبیه سازی جزرومد در یک دوره 15 روزه از تاریخ 01/08/2011 واقع در منطقه خلیج بوشهر پرداخته شده است. پس از تهیه داده های هیدروگرافی، ایجاد مش نامنظم مثلثی، اعمال داده های جزرومدی به عنوان نیروی نجومی روی نقاط مرز، تراز آب و جریان جزرومدی مدل سازی گردید. جهت صحت سنجی ضرایب تراز آب، دامنه جزرومد، تغییرات سرعت جریان و اصطکاک بستر مدل از داده های اندازه گیری تراز آب و سرعت جریان ثبت شده توسط اداره بنادر در منطقه بهره برده شد. در گام بعدی تراز آب، سرعت جریان توسط مدل جهانی TPXO با استفاده از نرم افزار Matlab استخراج شدند. نتایج آنالیز جزرومدی حاصل از مدل جهانی کشند اقیانوسی با نتایج حاصل از مدلسازی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج پژوهش بیانگر کاهش خطای RMSE از 14 درصد  به 7 درصد برای تراز آب و از 20 درصد  به 5 درصد برای سرعت جریان بعد از انجام مدلسازی بر روی داده های TPXO است.

  کلیدواژگان: مدل TELEMAC، تراز آب، خلیج بوشهر، TXPO، جزر و مد
 • سعید ملااسماعیل پور، مهدی محمد مهدیزاده*، اسماعیل حسن زاده، محمدرضا خلیل آبادی صفحات 17-28

  هدف از این پژوهش طراحی و شناسایی برخی از ماهیت ها و ویژگی های جریانات سطحی در اقیانوس هند شمالی است. الگوی سه بعدی گردش جریانات سطحی باد رانده، توزیع دما (SST) و شوری سطح دریا (SSS) در اقیانوس هند شمالی با استفاده از مدل عددی MITgcm با تفکیک پذیری 2 دقیقه افقی و قایم 20 ترازه در خلال مونسون شبیه سازی گردید و مدل بعد از 17 سال به پایداری رسید. این دقت برای بازتولید گردش اقیانوسی و چرخابه ها دقیق و مناسب است. داده های دما، شوری، باد، شار گرمای خالص، تبخیر منهای بارش به عنوان داده های اولیه به مدل معرفی گردید. براساس نتایج، در تابستان (ماه آگوست)، فراجوشی در نزدیکی چابهار و در موقعیت °N24 و °E61 رخ می دهد و همچنین یک آنتی سیکلون قوی در موقعیت °N18 و °E5/56 شناسایی گردید که بعد از گردش ساعتگرد وارد دریای عربی شمالی می گردد. جریان مونسون تابستانه در خلال مونسون تابستانه از می تا آگوست به سمت شرق و جریان مونسون زمستانه از نوامبر تا فوریه به سمت غرب جریان می یابد. همچنین جت راس الحد در جنب ساحل عمان در مدل به خوبی قابل شناسایی است.

  کلیدواژگان: گردش مونسون، راس الحد، دمای سطح دریا، شوری سطح دریا، اقیانوس هند شمالی، مدل MITgcm
 • نجمه جهانی*، سید محمدباقر نبوی، بیتا ارچنگی، ابراهیم رجب زاده قطرمی، رحیم عبدی صفحات 29-36

  امروزه در اثر تکامل مداوم میکروب های بیماری زا و مقاومت آن ها نسبت به آنتی بیوتیک ها، تقاضا برای ایجاد ترکیبات جدید و موثر ضد میکروبی وجود دارد. به همین دلیل عصاره های بوتانولی، متانولی و استونی گونه Peronia verruculata تهیه و با استفاده از روش های MIC و MBC اثرات ضد باکتریایی دو باکتری گرم مثبت Staphylococcus aureous و گرم منفی Escherichi بر روی عصاره های گرفته شده تعیین شد. بررسی کدورت و شفافیت میکروتیوب های حاوی مقادیر مختلف عصاره بوتانولی نشان داد که حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد (MBC) باکتری E.coli برابر با µg/µl 600 و باکتری استافیلوکوکوس اوریوس  µg/µl 800 بود. وضعیت رشد باکتری E.coli در پلیت های حاوی محیط کشت مولر هینتون آگار در غلظت های مختلف عصاره بوتانولی حداقل غلظت کشندگی (MBC) این باکتری را µg/µl800  و باکتری استافیلوکوکوس اوریوس را µg/µl1000 نشان داد. عصاره های استونی و متانولی حلزون Peronia verrculata تا غلظت µg/µl 1000 اثری بر روی ممانعت از رشد باکتری نداشتند.

  کلیدواژگان: شکم پای Peronia verrculata، فعالیت ضد باکتری، MIC، MBC
 • نورا برزکار*، رضا نهاوندی، ناصر جدگال، سعید تمدنی جهرمی صفحات 37-43

  جهت شناسایی مورفولوژیکی و بررسی ساختمان اسکلتی داخلی خیار های دریایی پهنه جزرومدی سواحل غربی خلیج فارس نمونه برداری از 2 ایستگاه (بندر بستانه و جزیره هندورابی) صورت گرفت. شناسایی گونه های مورد برسی با استفاده از اسپیکول جدا شده از بافت عضله و توسط میکروسکوپ اینورت دوربین دار و با کمک کلیدهای شناسایی معتبر بررسی شد. سرانجام پس از مطالعات مورفولوژیک و میکروسکوپیک انجام شده، چهار گونه خیار دریایی شناسایی گردید. در مطالعه حاضر گونه های Stichopus horrens و Stichopus monotuberculatus برای اولین بار در جزیره هندورابی یافت شدند.. تحقیقات نشان داد که فراوان ترین نوع اسپیکول در خیار دریایی گونه Holothuria parva اسپیکول میله ای خاردار بوده و در گونه Holothuria arenicola نیز اسپیکول دکمه ای است. ویژگی شاخصی که خیار دریایی گونه S. horrens را از گونه S. monotuberculatus متمایز می کرد حضور اسپیکول میله ای بزرگ و پونز مانند با سر پهن در پاپیلای پشتی این گونه بود در حالیکه این نوع اسپیکول در گونه S. monotuberculatus حضور نداشت.

  کلیدواژگان: خیار دریایی، مورفولوژی، اسپیکول، خلیج فارس
 • زهرا بصیر*، محمدعلی سالاری علی آبادی صفحات 45-54

  هدف اصلی از مطالعه اخیر ایمونوهیستوشیمی بافت لنفوییدی ضمیمه روده فیل ماهی خاویاری (Huso Huso) در دو فصل گرم و سرد بصورت مقایسه ای بوده است. نمونه برداری به تعداد10 قطعه از مراکز پرورش ماهیان خاویاری تهیه و بعد از بیهوشی شماره گذاری و زیست سنجی شدند. پس از کالبدگشایی نمونه‏هایی به طول نیم سانتی‏متر از قسمت های ابتدایی، میانی و انتهایی روده جدا و بلافاصله در محلول ثبوتی بوین قرار داده شدند. پس از انجام مراحل معمول تهیه مقاطع بافتی، برش‏هایی به ضخامت 6-4 میکرومتر تهیه و در نهایت تحت رنگ آمیزی عمومی هماتوکسیلین- ایوزین، پریودیک اسید شیف و تکنیک ایمونوهیستوشیمی TUNEL قرارگرفتند. نتایج مطالعات میکروسکوپی به روش هیستومورفولوژی و هیستومتری نشان داد که روده فیل ماهی خاویاری به طورکلی از چهار طبقه مخاط، زیر مخاط، عضلانی و سروزی تشکیل شده است. در بررسی مقایسه ای بافت لنفوییدی ضمیمه روده در دو فصل مشخص گردید که تراکم و آرایش این بافت در روده متفاوت بوده بطوریکه در فصل سرد، تراکم سلول‏های لنفوییدی در قاعده بافت پوششی بیشتر از فصل گرم گزارش گردید. تعداد لنفوسیت ها در مخاط  و زیر مخاط بخش های مختلف روده در فصل گرم نسبت به فصل سرد کاهش معنی داری را نشان داد (05/0≤p). همچنین تعداد سلول‏های لنفوسیت بخش انتهایی روده در فصل سرد نسبت به فصل گرم افزایش معنی داری را نشان داد (05/0≤p). بطور کلی مشخص گردید که در مطالعات ایمونوهیستوشیمی تعداد سلول های دچار مرگ برنامه ریزی شده و آپوپتوز بویژه در فصل گرم در تمام قسمت های روده نسبت به فصل سرد بیشتر بوده است (05/0≥p). بنابراین با توجه به فعال و برانگیخته بودن سیستم ایمنی در این قسمت از دستگاه گوارش در فصل سرد می تواند جهت تعیین زمان واکسیناسیون مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ایمونوهیستوشیمی، بافت لنفوئیدی ضمیمه، روده، فیل ماهی خاویاری
 • احمد منبوهی، علی حمزه پور* صفحات 55-64

  نواحی ساحلی، تالاب ها و خلیج ها به عنوان رابطی بین خشکی و دریا، به شدت تحت تاثیر ورود آب از خشکی به دلایل مختلف از جمله سیلاب می باشند. در اواخر اسفند 1397 بر اثر بارندگی های شدید در استان های شمالی ایران، سیلاب های مخربی به راه افتاد. در این پژوهش، مواد مغذی (نیترات، نیتریت، فسفات، سیلیکا و آمونیوم) و فراسنج های فیزیکوشیمیایی دیگر (شوری، pH، اکسیژن محلول و دمای آب) در 8 ایستگاه در خلیج گرگان پیش از وقوع سیلاب در استان های گلستان و مازندران (بهمن 97) و پس از آن (فروردین و اردیبهشت 98) اندازه گیری و مقایسه شدند. مواد مغذی به روش استاندارد MOOPAM اندازه گیری شدند. فراسنج های فیزیکوشیمیایی دیگر به کمک مولتی متر هک (Hach) و در محل اندازه گیری شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که به طور کلی میزان تمام مواد مغذی در خلیج گرگان پس از وقوع سیلاب کمتر شده است. به ویژه آمونیوم و نیترات به ترتیب حدود 30/8 و 51/3 برابر کاهش نشان دادند که این رقیق سازی مواد مغذی به دلیل ورود آب (آب باران) از خشکی (اغلب از مسیر رودخانه های گرگان رود و قره سو) به خلیج گرگان و نیز بارندگی در خلیج گرگان می باشد. مقایسه دو نمونه برداری انجام شده نشان دهنده درصد بالای غلظت نیترات در منطقه مورد مطالعه است. همچنین میزان میانگین شوری خلیج پیش و پس از سیلاب به ترتیب psu 97/14 و 27/9 اندازه گیری شد. این تغییرات می توانند بر روی زیست بوم خلیج گرگان تاثیر بگذارند.

  کلیدواژگان: سیلاب، خلیج گرگان، مواد مغذی و فراسنج های فیزیکوشیمیایی، هیدروشیمی، اثرات زیست محیطی
 • مرضیه انعام*، حسین ذوالقرنین، محمدعلی سالاری علی آبادی، بیتا ارچنگی، محمدشریف رنجبر، افشار بارگاهی صفحات 65-72

  تحقیق حاضر به منظور شناسایی گونه های دو کفه ای ماسل در سواحل خلیج فارس انجام شد. اتصال محکم ماسلها در مناطق پر تلاطم بین جزرومدی ناشی از حضور پروتیین های چسبنده ای است که پتانسیل بالقوه ای در حوزه بیومدیکال و صنعت دارند. در ساحل شیب دراز جزیره قشم بسترهای متراکمی از نوعی ماسل یافت شد که مورد شناسایی قرار گرفت. مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی نمونه با کلید شناسایی و آنالیز مولکولی توالی ژن COI با نرم افزارهای فیلوژنی نشان داد این گونه متعلق به جنس Modiolus، زیرخانواده Modiolinae و خانواده Mytilidae می باشد و هم اکنون با نام Modiolus sp. PG در بانک داده ای NCBI به ثبت رسیده است.

  کلیدواژگان: ماسل، خلیج فارس، ویژگی های مورفولوژیکی، آنالیز مولکولی، Modiolus sp. PG
 • حکیمه منصوری*، فاطمه حاجی زاده صفحات 73-80

  در این تحقیق اثر شدت نور در زمان های مختلف بر رشد، بعضی رنگدانه ها، پروتیین و کربوهیدرات در جلبک Scenedesmus obliquus مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور جلبک ها یک هفته بعد از واکشت به مدت 0، 2، 4 و 6 روز در معرض شدت نور 6000 لوکس قرار گرفتند. نور شدید وزن تر جلبک سندسموس را کاهش داد. نور شدید سبب کاهش محتوی رنگیزه های کلروفیل و کاروتنویید شد. مقدار β کاروتن و لوتیین نیز تحت تنش نور شدید کاهش یافت، ولی مقدار آستاگزانتین افزایش یافت. محتوی قند و پروتیین هم در این تیمار کاهش یافت در تیمار 6 روز نور شدید کمترین مقدار این ترکیبات و در نمونه های شاهد بیشترین مقدار  مشاهده شد. کاهش وزن و سایر پارامترها نشان دهنده مقاومت پایین و عدم سازگاری این گونه جلبکی به شدت نور بالا بود. سنتز آستاگزانتین به عنوان یکی راه های مقابله با شرایط تنش در این جلبک استفاده می شود.

  کلیدواژگان: آستاگزانتین، پروتئین، تنش نور شدید، سندسموس
 • لیلا امینی، عطاءالله عبداللهی کاکرودی* صفحات 81-89

  از جمله پیش پردازش های ضروری در مطالعات آبی، تصحیح ستون آب است. هدف از این پژوهش بررسی لزوم تصحیح ستون آب در عمق سنجی از بخش جنوب شرقی دریای خزر می باشد. به منظور استخراج عمق، از تصویر لندست-8 و داده های هیدروگرافی که به روش اکوساندر جمع آوری شده، استفاده شده است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون خطی، عمق از جفت باندهای مریی پیش پردازش و داده های زمینی بدست آمد؛ نقشه عمق یک بار در حالتی که تصحیح ستون آب انجام شده و در حالت دیگر در غیاب تصحیح ستون آب نقشه عمق بدست آمد. در صورت عدم انجام این تصحیح، ضریب تعیین و میانگین مربعات خطا به ترتیب برای باندهای آبی ساحلی- سبز برابر با 91/0، 32/0، برای باندهای آبی و سبز 89/0، 35/0 و برای باندهای آبی ساحلی-سبز و آبی-سبز 91/0، 32/0 است، در صورتی که نتایج در حالتی که تصحیح ستون آب انجام شده، برای باندهای آبی ساحلی- سبز برابر با 84/0، 42/0 و برای باندهای آبی-سبز 81/0، 45/0 می باشد. نتایج نشان می دهد که در عمق سنجی به روش تجربی، تصحیح ستون آب در منطقه مورد مطالعه، چندان موثر نبوده است ولی اگر قرار شود این تصحیح انجام شود بهتر است از جفت باندهای آبی ساحلی و سبز و جفت باندهای آبی و سبز توامان استفاده شود (با ضریب تبیین94/0 و خطای میانگین مربعات 34/0).

  کلیدواژگان: عمق سنجی، تصحیح ستون آب، نقشه عمق، جنوب شرقی دریای خزر
 • نازنین مطوف، محمدعلی سالاری علی آبادی*، علیرضا صفاهیه، احمد سواری، کمال غانمی صفحات 91-98

  در این مطالعه غلظت فلزات سنگین (کادمیوم، سرب، نیکل و مس) در بافت عضله کفشک زبان گاوی درشت پولک ((Cynoglossus arel در دی ماه و خرداد ماه 96-1395 در سه ایستگاه در بندر بوشهر سنجش گردید. غلظت فلزات سنگین در نمونه های بافت پس از انجام مراحل هضم شیمیایی و به حجم رساندن توسط دستگاه جذب اتمی سنجش شد. نتایج نشان دادند که غلظت فلزات در بافت عضله در فصل زمستان بیشتر از تابستان بود ولی این قضیه در مورد فلز مس صادق نبود. بین غلظت فلز مس در دو فصل تابستان و زمستان اختلاف چندانی وجود نداشت. در ایستگاه سلطانی تجمع فلزات به صورت Cd<cu<pb</cu<pb بود، در ایستگاه شغاب به صورت Cd<pb<cu</pb<cu و در ایستگاه هلیله به صورت Cd<ni<pb</ni<pb بود. همچنین غلظت فلزات سنگین در نمونه های کوچکتر بیشتر از بزرگترها بود.

  کلیدواژگان: ماسل، فلزات سنگین، کفشک زبان گاوی درشت پولک، تجمع زیستی، بوشهر، خلیج فارس
 • محمدعلی اسعدی، محمدنور مهیا*، مهدی الهی صفحات 99-109

  هدف این پژوهش برآورد ارزش اقتصادی- توریستی سواحل جزیره کیش با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط (CVM) است. برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت افراد، الگوی لاجیت به روش حداکثر راستنمایی برآورد گردید. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و به صورت الکترونیکی از 256 بازدیدکننده منطقه مذکور در سال 1397جمع آوری گردید. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات، درآمد ماهیانه فرد و تمایلات زیست محیطی تاثیر مثبت و مبلغ پیشنهادی، سن، هزینه پاسخگو، بومی بودن، اقامت شبانه در ساحل و مدت زمان هر بازدید تاثیر منفی و معنی داری بر مقدار انتظاری تمایل به پرداخت گردشگران دارند. از دیگر نتایج تحقیق نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت گردشگران 1926 تومان برآورد شد و با درنظرگرفتن این میزان، ارزش کل توریستی سالانه آن حدود 2/3274 میلیون تومان برآورد گردید.

  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت، ارزش توریستی، ارزشگذاری مشروط، کیش
 • اصغر رشنودی، مرتضی سلطانی، اسدالله کردنائیج*، علی حمیدی زاده صفحات 111-122

  مناطق آزاد تجاری-صنعتی یکی از سیاست های اقتصادی مورد توجه تصمیم گیران و سیاستگذاران کلان کشورها، در راستای افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری صنعتی در سطح بین المللی با استفاده از نظریه‏ ی داده ‏بنیاد است ازجمله نوآوری های پژوهش حاضر شناسایی و تبیین عوامل کلیدی موفقیت رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری صنعتی در سطح بین المللی با بهره گیری از روش پژوهش کیفی و نرم افزار مکس کیو دی ای (MAXQDA) در حوزه رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی است. در این پژوهش از روش تحقیق نظریه برخاسته از داده ها استفاده گردید و برای جمع آوری داده ها با 36 نفر از مدیران عامل و مدیران باتجربه، مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصاحبه های عمیقی انجام گرفت.معیار اصلی برای تعیین حجم نمونه، نیل به نقطه اشباع نظری بود. تمامی افراد حجم نمونه مورد مطالعه با رویکرد هدفمند انتخاب شدند. کدگذاری و تحلیل داده ها طی سه مرحله به انجام رسید و در نهایت، مدل پارادایمی عوامل کلیدی موفقیت رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با استفاده از نظریه زمینه‏ای شکل گرفت. در مرحله نظریه داده بنیاد گلیزری و نظرسنجی خبرگان از نظرات 8 نفر از خبرگان صاحب نظر در حوزه رقابت پذیری و آشنا به روش نظریه داده بنیاد استفاده شد. روایی مدل توسط خبرگان دلفی تایید شد. بر اساس نتایج این تحقیق 10 مقوله شناسایی شدند که عبارت اند از:مسایل نظام مدیریتی و الزامات اداری،مسایل نظام اقتصادی و پارادیم توسعه،تفکر راهبردی و نقش پذیری دولت در سیاستگذاری و اجرا،مسایل بین المللی و ارتباطات اقتصادی،بستر رقابت پذیری و موقعیت استراتژیک مناطق،تاب آوری اقتصادی و بازار آزاد رقابتی،مسایل حاکمیتی و دیپلماسی هوشمند،عوامل برون سازمانی و درون سازمانی،توسعه فرهنگی و اجتماعی و سیاسی،رویکرد و اکشن پلن مناطق آزاد تجاری-صنعتی.

  کلیدواژگان: عوامل کلیدی موفقیت، مناطق آزاد تجاری صنعتی، رقابت پذیری، نظریه زمینه ای
 • حسن اکبری* صفحات 123-131

  در این پژوهش، با بررسی معیارهای تاثیرگذار در انتخاب سواحل مستعد برای احداث آب شیرین کن، روش های مختلف تصمیم گیری چند معیاره دسته بندی و سپس با ترکیب روش ها، روش میانگین نرمال معرفی شد. در این راستا، اولویت مناطق ساحلی استان بوشهر با استفاده از روش های مجموع وزنی، تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس بررسی و میزان دقت هر روش در قیاس با روش معرفی شده ارزیابی شد. با توجه به محدودیت تعدادگزینه و معیار در نرم افزارهای موجود و همچنین تعدد روش ها، هر روش جداگانه کدنویسی شد. در نهایت، رویکردی برای دسته بندی سواحل مستعد برای احداث آب شیرین کن معرفی و اولویت هر قطعه ساحل تعیین گردید. براساس نتایج، روش های مختلف الگوی امتیازی نسبتا مشابهی را برای هر گزینه نشان می دهند و از این میان، روش مجموع وزنی علیرغم قدمت و سادگی آن همچنان دقت مناسبی در تخمین گزینه بهینه دارد.

  کلیدواژگان: آب شیرین کن، اولویت سنجی، تصمیم گیری چندمعیاره، استان بوشهر، روش میانگین نرمال
|
 • Pages 1-10

  The phenolic compounds contain antioxidant properties that can be effective in the treatment of some chronic and malignant diseases. The aim of this study was to determine optimal conditions for extraction of total phenolic compounds from Sargassum sp. and Sea lettuce (Ulva sp.) in Chabahar coastal waters. The extracts of these two algae were extracted by ultrasonic method and then the different parameters consisting of solvent type (water, methanol, ethanol, or acetone), sample size (63, 125, 250, or 500 micron) and dry sample (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, or 0.5 g) in 10 ml solvent and ultrasonic time (10, 20, or 30 mins) and temperatures (20, 40, 50, or 60°C) were optimized. The determination of total phenolic compounds were done by spectrophotometric method using Folin ciocalteu reagent and standard curve gallic acid. Maximum total phenol content was obtained by water as a solvent, particle size of 125 microns for Sargassum sp. and 250 microns for Ulva sp., dry extract of 0.1 g per 10 ml solvent for Sargassum sp. and dry extract of 0.2 g per 10 ml solvent for Ulva sp. and ultrasonic time of 10 minutes at 40 ° C for both algae. Under the optimized conditions, the highest total phenolic compounds were obtained for Sargassum algae (i.e.5.58 ± 0.271 mg gallic acid per gram of dry sample) and for Sea lettuce (i.e.2.047 ± 0.258 mg gallic acid per gram of dry sample). The results of the study showed that Sargasum algae can be used as a appropriate natural marine antioxidant source in the food and pharmaceutical industries as well.

  Keywords: Phenolic compounds, Chabahar Bay, Sargassum, sea Lettuce, Ultrasonic, Folin Ciocalteu, spectrophotometric
 • Pages 11-16

  Several methods have been developed such as experimental methods, numerical and computational models for studying the prediction of water level. The purpose of this research is to evaluate and verification Telemac's numerical tidal model in Bushehr Bay waters using measured data. In this regard, the Telemac 2D module has been used to simulate the tide in a A course, 15 days from 01/08/2011 in Bushehr Bay Area. After the preparation of hydrographic data, the creation of irregular triangular mesh, the application of tidal data as astronomical force on the border, water level and tidal current velocity was modeled. In order to verify the water level, tidal range, flow rate and friction coefficients of the model, the data from water level measurement and tidal current velocity recorded by the port authorities were used. In the next step, the water level, the tidal current velocity were extracted by the global TPXO model using Matlab software. The tidal analysis results from the global ocean drag model were compared with the results of modeling. The results of the research indicate that the RMSE error rate decreased from 14% to 7% for the water level and from 20% to 5% for the tidal current velocity after modeling on the TPXO data. The shape factor value was 1/1 that showed tide in Bushehr Bay mixed, often half a day.

  Keywords: TELEMAC Model, Water Level, Bushehr Bay, TPXO, Tide
 • Pages 17-28

  The purpose of this research is to design and identify some of the natures and characteristics of high-resolution surface currents in the Northern Indian Ocean. The pattern of 3D circulation of the Wind-driven surface currents, Sea surface temperature (SST) and Sea Surface Salinity (SSS) distribution in the Northern Indian Ocean using The MIT general circulation model (MITgcm) with horizontal (2 arc-minutes) and vertical (20 Levels) resolutions during Monsoon was simulated and the model became stable after 17 years. This resolution is very accurate for the reproduction of ocean circulation and the eddy dynamics.Temperature, salinity, wind, net heat flux, evaporation minus precipitation as the initial data were introduced to the model. According to the results, an upwelling was characterized at 61°E-24°N near Chabahar in July, as well as a strong anticyclone take places at 56.5°E-18°N which enters to the north Arabian sea after a clockwise rotation. The summer monsoon current flows eastward during the summer monsoon (May-August) and the winter monsoon current flows westward during the winter monsoon (November-February) and also, the jet of Ras Al Hadd at the Oman coast is identifiable in the model.

  Keywords: Monsoon Circulation, Ras al Hadd, SST, SSS, Northern Indian Ocean, MITgcm
 • Pages 29-36

  There is demand for the production of  new and effective antimicrobial compounds  because the pathogenic bacteria evoluted and resistance to antibiotics Butanol, Methanol and Aceton extracts of Peronia verruculata were obtained and the antibacterial effects of two bacteria, Staphylococcus aureous (gram-positive) and Escherichi coli (gram negative) were determined using MIC and MBC methods. Turbidity and transparency of microtubes containing different amounts of butanol extract showed that the minimum inhibitory concentration (MIC) of E. coli was 600 μg/μl and 800 μg/μl of Staphylococcus aureus. The growth status of E.coli in Muller Hinton Agar Plate at different concentrations of  butanol extract showed a minimum bacterial concentration (MBC) of 800 μg/μl and for Staphylococcus aureus 100 μg/μl. Aceton and methanolic extracts of Peronia verrculata to 1000 μg/μl did not inhibit bacterial growth.

  Keywords: Gastropoda peronia verrculata, antibacterial effect, MIC, MBC
 • Pages 37-43

  The morphological identification and investigation of the internal skeletal structure of sea cucumbers in the tidal zone of the western coast of the Persian Gulf were performed by sampling from 2 stations (Bostaneh Port and Hendurabi Island). Species identification were performed using the Spicules detected form muscle tissue of the samples by Invert microscope and checked with valid identification keys. Finally, after morphological and microscopic studies four species of sea cucumbers were identified. In the present study Stichopus horrens and Stichopus monotuberculatus were found for the first time in the tidal zones of the western coasts of the Persian Gulf (Hendurabi Island). This study showed that the most frequent types of spicules were barrel and button types in the sea cucumbers genus of Holothuria parva and Holothuria arenicola respectively. The characteristic feature for distinguishing of S. horrens species from the S. monotuberculatus species was the presence of large table thumbtack shape on the dorsal papilar part of S. horrens species whereas this type of spicule was absent in the S. monotuberculatus species.

  Keywords: Sea cucumber, Morphological, Spicule, Persian Gulf
 • Pages 45-54

  The main objective of recent study was comparative immunohistochemistry of Gut-associated lymphoid tissue (GALT) of, Huso huso in two warm and cold seasons. Ten specimens were collected from sturgeon breeding centers and after anesthesia, biometric was taken on them. 0.5 centimeter samples of primary, middle and end of intestine were removed and immediately were placed in Bouin solution. Rutine procedure of tissue prepration was done and sections in the thicknesses of 4-6 microns were prepared. Eventually they were taken under staining. Finally was performed general Hematoxylin-Eosin staining (H&E), histochemical staining of Periodic Acid Schiff (PAS), and (TUNEL) immunohistochemistry. Histomorphology and histometric results showed that the intestine consists of mucous, submucosa, muscularis and serousa. Comparative study of Gut-associated lymphoid tissue in two seasons was found that their density and composition are different. In cold season, the density of lymphoid tissue in base of the epithelium was more than the warm season.The number of lymphocyte cells in the mucosa and submucosa of different parts of the intestine in warm season showed a significant decrease compare to the cold season (p≤0.05). Also, the number of lymphocyte cells in the end of the intestine showed a significant increase during the cold season compare to the warm season (p≤0.05). In general, it has been shown that in immunohistochemical studies, the number of cells with apoptosis, especially in the warm season, were higher in all parts of the intestine than to the cold season (p≥0.05). Therefore, due to stimulation immune system in this part of the gastrointestinal tract, it can be considered to determine for vaccination time.

  Keywords: Immunohistochemistry, GALT, Intestine, Huso huso
 • Pages 55-64

  In mid-March 2019, severe floods occurred in the northern provinces of Iran (Golestan and Mazandaran). Coastal areas, wetlands and bays are strongly influenced by water inputs from land. In this study, the nutrients (nitrate, nitrite, phosphate, silica and ammonium) and other physicochemical parameters (salinity, pH, dissolved oxygen and water temperature) at 8 selected stations in the Gorgan bay were measured and compared before (February, 2019) and after (April and May, 2019) the floods. The nutrients were measured using the standard MOOPAM method. Other physicochemical parameters were measured on-site by means of Hack multimeter. The results of this study showed that the amounts of all nutrients in the Gorgan bay have decreased after the floods. In particular, ammonium and nitrate showed a decrease of about 8.30 and 3.13 times, respectively. This dilution of nutrients are due to rainfall, as well as the entry of water from Gorganrod and Qareso rivers to the Gorgan bay. Compared to other nutrients, nitrate had a higher percentage before and after the floods. Furthermore, the average salinity amounts of the bay before and after the floods were 14.79 psu and 9.27 psu, respectively. These changes in hydrochemistry can affect the ecosystem of Gorgan bay.

  Keywords: Flood, Gorgan bay, Nutrients, Physicochemical parameters, Hydrochemistry, Environmental effects
 • Pages 65-72

  The morphological identification and investigation of the internal skeletal structure of sea cucumbers in the tidal zone of the western coast of the Persian Gulf were performed by sampling from 2 stations (Bostaneh Port and Hendurabi Island). Species identification were performed using the Spicules detected form muscle tissue of the samples by Invert microscope and checked with valid identification keys. Finally, after morphological and microscopic studies four species of sea cucumbers were identified. In the present study Stichopus horrens and Stichopus monotuberculatus were found for the first time in the tidal zones of the western coasts of the Persian Gulf (Hendurabi Island). This study showed that the most frequent types of spicules were barrel and button types in the sea cucumbers genus of Holothuria parva and Holothuria arenicola respectively. The characteristic feature for distinguishing of S. horrens species from the S. monotuberculatus species was the presence of large table thumbtack shape on the dorsal papilar part of S. horrens species whereas this type of spicule was absent in the S. monotuberculatus species.

  Keywords: mussel, Persian Gulf, morphological features, molecular analysis, Modiolus sp. PG