فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • علی اکبری زاده، سعید حسن زاده*، کامبیز کامکاری، مسعود لواسانی صفحات 1-14
  هدف از پژوهش حاضر، اثربخشی آموزش برنامه حضوری- مجازی درمان والد- کودک بر اساس رویکرد آیبرگ بر رابطه مادر و کودک مبتلا به اختلالات رفتاری مراکز پیش دبستانی در شهر تهران بود. جامعه آماری مطالعه حاضر ،کلیه مادران کودکان شاغل به تحصیل در مراکز پیش دبستانی منطقه پنج آموزش و پرورش شهر تهران بودند. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با 30 مادر کودکان با اختلالات رفتاری پیش دبستانی (15 مادر گروه آزمایشی و 15 مادر گروه گواه)، بود که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه گواه). گروه آزمایش، برنامه حضوری مجازی تعامل والد- کودک را در 14 جلسه دریافت کردند؛ در حالی که به گروه گواه این آموزش ارایه نشد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، مقیاس رابطه والد- کودک پیانتا (CPRS) و سیاهه رفتاری کودکان (CBCL) آخن باخ و رسکولار بود. برای تجزیه و تحلیل از آزمون t مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که برنامه حضوری- مجازی درمان تعامل والد- کودک بر اساس رویکرد آیبرگ به طور معناداری در مولفه های وابستگی، تعارض، نزدیکی و رابطه بین والد و کودک موثر بوده است. الگوی کلی نتایج حاکی از آن است که این برنامه بر رابطه مادر و کودک اثربخش بوده است؛ بنابراین می توان از آن به عنوان یک الگوی درمانی در مراکز پیش دبستانی استفاده شود.
  کلیدواژگان: برنامه حضوری- مجازی درمان تعامل والد- کودک، رابطه مادر- کودک، اختلال رفتاری
 • سید امیر امین یزدی، فرهاد تنهای رشوانلو*، طلیعه سعیدی رضوانی، حسین کارشکی صفحات 15-29

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی روایی محتوایی، ساختار عاملی، تغییر ناپذیری جنسیتی و روایی پیش بین مقیاس جهت گیری تعلق پذیری (لاوین و همکاران، 2011) بود. روش پژوهش این مطالعه همبستگی و از نوع اعتباریابی آزمون بود. جامعه آماری پژوهش 12348 نفر (6657 دختر و 5691 پسر) از دانشجویان دانشگاه بیرجند بودند. تعداد 292 نفر (147 زن، 145 مرد) از این دانشجویان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش مورد استفاده در این پژوهش،مقیاس های جهت گیری تعلق پذیری (BOS) سرزندگی ذهنی- فرم تفاوت فردی (SVS-IDL) و فشار روانی کسلر (K6) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مرتبه اول و بین گروهی و رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزارهای 16-Spss و 20-Amos انجام شد. نتایج نشان داد که مقیاس جهت گیری تعلق ‎پذیری از ساختاری دوعاملی مشتمل بر جهت گیری ترقی و کاستن از کمبود برخوردار است که 34/54 درصد واریانس را تبیین می کند. تحلیل عاملی تاییدی نیز، این ساختار را تایید کرد. ساختار عاملی مقیاس برحسب جنسیت تغییرناپذیر بود. همسانی درونی مقیاس نیز، با آلفای کرونباخ و دونیمه کردن به تایید رسید. روایی پیش بین در ارتباط با سرزندگی ذهنی و فشار روانی در سطح مطلوب قرار داشت. در مجموع به نظر می رسد که مقیاس جهت گیری تعلق پذیری در دانشجویان از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: تعلق پذیری، ساختار عاملی، روایی محتوایی، اعتبار، تغییر ناپذیری
 • لیدا ملک زاده، الهه حجازی*، محمود تلخابی، زهرا نقش صفحات 31-48
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تفکر علمی از ورای ادبیات و بررسی نحوه ارتقا آن در کودکان پیش دبستانی بود. این نوع تفکر، مرتبط با روان شناسی شناختی بوده و اغلب به جای این که پدیده ای در محیط باشد، در ذهن افراد رخ می دهد. با توجه به تاثیر پررنگ دوران پیش از دبستان در پیشرفت تفکر کودکان و موفقیت های بعدی تحصیلی، ضروری است تا آموزش تفکر علمی در مراکز آموزشی پیش دبستانی موردتوجه قرار گیرد. بر پایه بررسی منابع موجود، بسته آموزشی ارتقا تفکر علمی طراحی شد. روش آموزش تفکر به شکل اجرای نیمه آزمایشی، در قالب جلسات مداخله تک آزمودنی بود. جامعه آماری این مطالعه متمرکز بردو مرکز پیش دبستانیشهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 انجام شد و تعداد آماری این دو مرکز شامل 85 آزمودنی (38 دختر و 47 پسر) بود. بر همین اساس، جهت بررسی مقدماتی، نمونه ای شامل 4 آزمودنی (2 دختر و 2 پسر) به صورت در دسترس انتخاب شدند و در طی هشت جلسه تحت آموزش تفکر علمی قرار گرفتند. در این روش، کودکان به صورت فعال در فرایند یادگیری درگیر و پاسخ آنان نسبت به محتوای هر جلسه آموزشی به صورت فردی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که جلسات آموزش تفکر علمی می تواند به یادگیرندگان کمک نماید تا در طول فرآیند یادگیری، مسایل را با شیوه تفکر علمی حل نمایند. پیشنهاد می شود، جهت اعتبارسنجی بسته طراحی شده آموزش تفکر علمی، اثربخشی آن بر سایر مهارت های شناختی کودکان پیش دبستانی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تفکر علمی، حل مسئله، کودکان پیش دبستانی
 • سپیده دهقانی، محمدعلی بشارت*، رضا رستمی، رضا زمردی، همایون واحدی صفحات 49-65

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه توان نوسانات جاری مغزی با استفاده از الکتروانسفالوگرافی در حالت استراحت بین افراد مبتلا به IBS و گروه سالم بود. مطالعه حاضر، از نوع بنیادی- کاربردی بود و با توجه به مقایسه متغیرهای پژوهش در دو نمونه از افراد مبتلا به IBS و افراد سالم، طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای به شمار می رود. جامعه آماری شامل تمامی بیماران مبتلا به IBS مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان شریعتی و کلینیک گوارش مسعود در شهر تهران از سال 97-1394 بود. بدین منظور 11 نفر (7 زن و 4 مرد) بیمار مبتلا به IBS و 11 نفر (7 زن و 4 مرد) سالم که از نظر سن و جنسیت با گروه بیمار همتاسازی شده بودند، انتخاب شدند و نوسانات مغزی آن ها با استفاده از 64EEG   کاناله در حالت استراحت و با چشمان بسته ثبت شد. نوسانات مغزی با روش تبدیل فوریه سریع و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحلیل طیف توان نشان داد که گروه بیمار نسبت به گروه کنترل، توان بالاتری را در باند فرکانسی تتا (8-4 هرتز) در همه کانال ها نشان می دهد (0/05>p). افزیش توان تتا در بیماران مبتلا به IBS، ممکن است در درد مزمن این بیماران نقش داشته باشد و یا پیامد نشانه های تجربه شده توسط بیماران باشد.

  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، باند فرکانسی، طیف توان
 • امید عیسی نژاد*، زینب علیزاده صفحات 67-85
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش تقویت مقابله زوجی بر سازگاری زناشویی و راهبردهای مقابله ای زوجی در زوجین بود.روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری را والدین دانش آموزان مدارس ابتدایی (658 نفر) در منطقه کلاچای استان گیلان تشکیل دادند که از میان آن ها، 14 زوج با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) با گمارش تصادفی جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامه های سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS) و راهبردهای مقابله ای زناشویی بومن (MCI) و روش مداخله برنامه آموزش تقویت مقابله زوجی (CCET) بود که در هشت جلسه دو ساعت و 15 دقیقه برای گروه آزمایش آموزش داده شد. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه های مکرر و نرم افزار 21Spss- تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش تقویت مقابله زوجی موجب افزایش نمرات سازگاری زناشویی و ابعاد آن شامل رضایت زناشویی، همبستگی دونفری، توافق دونفری و ابراز محبت (0/01>p) و در ابعاد راهبردهای مقابله ای زوجی باعث کاهش نمرات در بعد تعارض، خودسرزنشگری، خودمحوری و اجتناب و افزایش نمرات رویکرد سازنده (0/05>P) شده است. نتایج پیگیری پس از دو ماه در متغیرهای پژوهش بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنادار نشان داد.بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که زوجین با کاربست مهارت های تقویت مقابله زوجی در مقابله با شرایط استرس زای زندگی کمتر از راهبردهایی چون اجتناب، خودسرزنشگری و خودمحوری و بیشتر از رویکرد سازنده، گفت وگو و تعامل موثر استفاده می کنند که منجر به سازگاری بیشتر در زندگی زناشویی می شود.
  کلیدواژگان: تقویت مقابله زوجی، سازگاری زناشویی، راهبردهای مقابله ای زوجی، رضایت زناشویی
 • جواد حاتمی، علی فیضی خواجه*، عباس رحیمی نژاد، حجت الله فراهانی، تارا رضاپور صفحات 87-99
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اعتیار و روایی نسخه فارسی پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی در جمعیت بزرگ سالان فارسی زبان بود. این پرسشنامه به شیوه ترجمه- بازترجمه آماده شد و ویژگی های روان سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این مطالعه، شامل تمام بزرگ سالان  ساکن شهرستان تهران است. نمونه پژوهش به شیوه تصادفی چند مرحله ای از جامعه بزرگ سالان شهر تهران انتخاب شدند. داده های مرتبط با 385 نفر (212 زن و 173 مرد) در نهایت، تحلیل شد. نتایج تحلیل آماری در مورد پایایی پرسشنامه نشان داد، این ابزار دارای اعتبار مناسب بازآزمایی (مردان:0/87 و زنان: 0/89) و همسانی درونی بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ (مردان: 0/76=α، زنان: 0/79=α) است. برای بررسی روایی پرسشنامه، از روش روایی سازه و روایی همگرا استفاده شد. نتایج تحلیل نشان دهنده روایی همگرای بالای پرسشنامه (0/74) بود (01>p). بررسی روایی سازه این پرسشنامه، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی وجود سه عامل ذخیره شناختی تحصیلی، شغلی و مرتبط با اوقات فراغت را نشان داد نتایج مطالعه نشان داد، پرسشنامه ذخیره شناختی اعتبار و روایی مناسبی نمونه ایرانی دارد و می تواند به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش فرایندهای شناختی در سنین مختلف بزرگ سالی به کار رود.
  کلیدواژگان: ذخیره شناختی، سالمندی، پرسشنامه شاخص ذخیره شناختی
 • فرزانه ملک پور*، سودابه بساک نژاد صفحات 101-115
  هدف از پژوهش حاضر، آزمون برازندگی الگوی پیشنهادی رابطه علی ترس از خودشفقتی و ترس از شادی با پرخوری از طریق میانجی گری عاطفه مثبت و منفی در دانشجویان بود. این مطالعه همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری شامل756 دانشجو (532 دختر،  224 پسر) از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 97-1396 بود. نمونه این پژوهش شامل 180 دانشجو (125 دختر، 55 پسر) بود. ابزارهای مورد استفاده، مقیاس های ترس از شفقت (FCS)، ترس از شادی (FOH) ، عاطفه مثبت و منفی (PANAS) و بازخورد خوردن (EFQ) بودند. داده ها با استفاده از روش تحلیل مسیر و با کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه 24 مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که مسیرهای مستقیم ترس از خودشفقتی و ترس از شادی با عواطف مثبت و منفی و همچنین عاطفه مثبت و منفی به پرخوری معنا دار و به علاوه، رابطه غیرمستقیم ترس از خودشفقتی و ترس از شادی با پرخوری از طریق میانجی گری عاطفه مثبت و منفی معنادار بودند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با کاهش ترس از شادی و ترس از خود شفقتی و در نتیجه، افزایش عواطف مثبت و کاهش عواطف منفی  به کاهش اختلالات روانی از قبیل اختلال پرخوری کمک کرد.
  کلیدواژگان: پرخوری، ترس از خودشفقتی، ترس از شادی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی
 • منصوره حاج حسینی*، فاطمه آزاد، الهام سادات ناجی صفحات 117-136

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی پیامدهای عاطفی و اجتماعی مدرسه طبیعت بود. این پژوهش در رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی موردی انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل والدین مدرسه طبیعت کاوی کنج مشهد (57 نفر) بود که به روش انتخاب هدفمند و بر پایه اصل اشباع برگزیده شدند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه نیمه ساختار یافته با پرسش های باز و استاندارد شده بود و داده ها مطابق با رویکرد نظریه زمینه ای استراس و گلاسر تحلیل و طبقه بندی شد. یافته هانشانگر پیامدهای مثبت تجربه آموزشی در مدرسه طبیعت در دو بعد عاطفی و اجتماعی بود. بعد عاطفی چهار مقوله چگونگی بروز و مهار عواطف (ترس و خشم)،شناخت عاطفی (خودآگاهی عاطفی، توجه به احساسات دیگران)، علاقه و ارزش برای خود (اعتماد به خود، خودبسندگی و استقلال) و علاقه و ارزش برای طبیعت را شامل گردید و در بعد اجتماعی، سه مقوله چگونگی تعامل با دیگران، حل مسایل اجتماعی (مسئولیت پذیری و قانون پذیری) و بازی و کنشگری (کاهش گرایش به تلویزیون و بازی های رایانه ای، بازی در طبیعت و تنوع در بازی) حاصل آمد. نتیجه پژوهش نشانگر پیامد مطلوب مدرسه طبیعت در توجه به دنیای درونی کودک و ایجاد فرصت یادگیری اجتماعی برای آن ها بود. بر این اساس می تواند به عنوان راهبرد آموزشی کارآمد جهت تسهیل رشد عاطفی و اجتماعی مورد استفاده واقع گردد.

  کلیدواژگان: مدرسه طبیعت، رشد عاطفی، رشد اجتماعی، کودکان، پدیدارشناسی
 • مهناز مرتضوی*، رویا رسولی، سیمین حسینیان، حسن زارعی صفحات 137-149

  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه پیشگیری و بهبود رابطه مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر بر عشق، احترام و صمیمت زناشویی بود. روش این مطالعه، نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه زوجین (127 زوج) مراجعه کننده به مراکز بهداشت و درمان شهر یزد بود که از این میان 14 زوج (28 نفر) داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (7 زوج) گواه (7 زوج) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های عشق و احترام گاتمن (GLRS) و صمیمیت والکر و تامسون (WTI) بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. متغیر مستقل در 9 جلسه 120 دقیقه ای در گروه آزمایش اجرا شد (هر هفته یک جلسه)، داده ها به روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره Mancova)) مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد برنامه ی پیشگیری و بهبود رابطه، مبتنی بر رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر بر بهبود عشق، احترام و صمیمت زوجین به صورت معناداری موثر است (005/0<p). بنابراین، استفاده از این برنامه به عنوان یک رویکرد پیشگیری کننده از مشکلات زوجین پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: رویکرد تلفیقی گاتمن و گلاسر، عشق و احترام، صمیمیت زناشویی
 • نینا عادلی، سیاوش طالع پسند*، مرتضی نظیفی صفحات 151-168
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش انگیزش والدین در انگیزش خودمختاری کودکان برای انجام تکالیف شب و آزمون یک مدل بر اساس نظریه خود تعیین گری بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 7260 نفر (3510 دختر و 3750 پسر) از دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی مدارس دولتی شهر یزد در سال تحصیلی 96-1395 بود. نمونه پژوهش حاضر 230 دانش آموز (120 دختر و 110پسر) بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان مقیاس های انگیزش دانش آموزان برای انجام تکالیف (SMH)، انگیزش والدین برای کمک به تکالیف (PMHH)، نگرش والدین به تکالیف (PAH)، شایستگی درک شده والدین (PPC) و رفتار والدین در رفع نیاز فرزندان (PNSB) را تکمیل کردند. یافته ها نشان داد، انگیزش خودمختار والدین، نگرش والدین به انجام تکالیف فرزندان و شایستگی ادراک شده والدین بر گزارش حمایت والدین از خودمختاری اثر ساختاری مستقیم داشت. باور فرزندان در مورد حمایت خودمختارانه والدین نقش واسطه ای بین انگیزش خودمختار والدین، نگرش و شایستگی ادراک شده آن ها با انگیزش خودمختار فرزندان ایفا می کرد. برای رشد خودمختاری در فرزندان، نه تنها باید به انگیزش، نگرش و شایستگی والدین توجه کرد؛ بلکه باید بر درک دانش آموز از این ویژگی ها تمرکز کرد.
  کلیدواژگان: انگیزش نگرش، شایستگی، تکلیف شب
 • مهدی غریب پور، بهمن اکبری*، عباس ابوالقاسمی صفحات 169-183

  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه نارسایی هیجانی، اضطرار منفی و پرخاشگری در زندانیان با و بدون اختلال خشم انفجاری متناوب بود. این مطالعه از نوع علی- مقایسهای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زندانیان مرد زندان مرکزی رشت در سال 1396 بود. نمونه پژوهش 150 زندانی مبتلا به اختلال خشم انفجاری متناوب بر اساس DSM-5 و 169 زندانی بدون اختلال خشم انفجاری متناوب بودند که بهصورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه بالینی ساختار یافته بر اساس DSM-V، پرسشنامه های اختلال خشم انفجاری متناوب (IED-SQ)، پرخاشگری (بعدا جایگزین می شود)، نارسایی هیجانی (TAS) و مقیاس رفتار تکانه‏ای (IBS) استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که میانگین نمرات نارسایی هیجانی، اضطرار منفی و پرخاشگری در زندانیان با اختلال خشم انفجاری متناوب بهطور معناداری بیشتر از زندانیان بدون اختلال خشم انفجاری متناوب بود. با توجه بهوجود نارسایی هیجانی، اضطرار منفی و پرخاشگری در زندانیان با اختلال خشم انفجاری متناوب، نتایج این پژوهش تلویحات مهمی در آسیبشناسی و طراحی درمان برای اختلال خشم انفجاری متناوب دارد.

  کلیدواژگان: نارسایی هیجانی، اضطرار، پرخاشگری، خشم
 • جلیل یونسی بروجنی*، محسن جدیدی، فرید احمدراد صفحات 185-208
  هدف از پژوهش حاضر، ساخت و هنجاریابی پرسشنامه خودمراقبتی سالمندان بود. روش این مطالعه، توصیفی- اکتشافی بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان شهر تهران در سال 1397 بود. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام گرفت و تعداد نمونه آماری شامل 240 نفر (118 زن و 122 مرد) بود. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه 29 سوالی محقق ساخته خودمراقبتی سالمندان (ASC) برای سنجش خودمراقبتی سالمندان استفاده شد. برای بررسی سوالات از عامل یابی محورهای اصلی (PAF) با چرخش واریماکس، تحلیل عاملی تاییدی (CFA)، روایی محتوایی (کمی و کیفی)، روایی صوری (کمی و کیفی) و روایی سازه ای (اکتشافی، تاییدی)، ضریب آلفای کرونباخ، نمرات استاندارد T استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، پرسشنامه 29 سوالی طراحی شده برای سنجش خودمراقبتی سالمندان، دارای چهار عامل بود که طبق نتایج به دست آمده چهار عامل ذکر شده در پرسشنامه 68/44 درصد واریانس خودمراقبتی سالمندان را تبیین می کنند و هرکدام از عامل ها مقدار قابل توجهی از واریانس کل را تبیین می کنند (عامل اول 18/65 درصد، عامل دوم 18/54 درصد، عامل سوم 15/67 درصد و عامل چهارم 15/56 درصد). بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، روایی محتوایی، صوری و روایی سازهای پرسشنامه طراحی شده در سالمندان و قابل قبول است. ضریب اعتبار کل پرسشنامه، به روش آلفای کرونباخ 835/0 و برای چهار عامل استخراج مقدار آلفای کرونباخ، عامل نخست 0/861، دوم عامل 0/831، عامل سوم 0/871، عامل چهارم 0/812 است. پرسشنامه دارای یک نرم و نمره هنجار شده مناسب بر اساس نمره t با میانگین 50 و انحراف معیار 10 است.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، سالمندان، هنجاریابی، ساخت آزمون
 • مرضیه عبدالوهابی*، کمال درانی، سعید صفایی موحد، کوروش فتحی واجارگاه، کیوان صالحی صفحات 209-245
  کسب و تقویت مهارت های حل مسیله برای نیروی انسانی به منظور رویارویی با مسایل پیچیده جامعه ضرورتی انکارناپذیر است. در دهه های اخیر تمایل به روش های فعال مانند یادگیری مبتنی بر بازی برای پاسخگویی به نیازهای تربیتی کارکنان سازمان ها در این زمینه بیشتر شده است. در این مقاله که با استفاده از روش " پژوهش نظریه ای" انجام شد، تلاش گردید بر مبنای رویکرد حل مسیله، الگویی برای تبیین فرایند یادگیری مبتنی بر بازی در دوره های آموزش سازمانی ارایه شود. گردآوری داده ها بر پایه فنون سندکاوی و مشاهده و تحلیل آن بر اساس روش تاملی انجام شد. برای اعتباربخشی الگو از نظرات خبرگان عرصه آموزش و بازی و خودبازبینی محقق استفاده شد. همچنین مولفه های استخراج شده الگوی یادگیری مبتنی بر بازی با رویکرد حل مسیله در اختیار ده نفر از استادانی که با روش نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند، قرار داده شد و نظرات آن ها در ارایه الگو اعمال شد. در ادامه بر اساس الگوی ارایه شده، وضعیت دو دوره از آموزش های سازمانی که مبتنی بر بازی برگزار شده بودند مورد نقد قرار گرفته و برای اعتباریابی آن از بازنگری اعضا استفاده شد. مولفه های اصلی این الگو عبارت است: از تحلیل، هدف گذاری، تدوین نظام انگیزشی، تدوین فرصت های یادگیری، پایش و ارزشیابی که تحت پوشش محیط یادگیری اثربخش، تعامل، تامل و تطابق معنا پیدا می کنند. این مولفه ها تحت چتری به نام «مساله مداری» اجرا می گردد.
  کلیدواژگان: یادگیری مبتنی بر بازی، رویکرد حل مسئله، علوم رفتاری، آموزش سازمانی
|
 • Ali Akbarizadeh, Saeid Hasanzadeh *, Kambiz Kamkari, Masoud Lavasani Pages 1-14
  The goal of this research is to measure the effectiveness of Blended Teaching Method of Face to Face and virtual PCIT based on Eyberg’s approach on the relationship between the mother and her child with behavioral disorders, The Tehran preschool children. This research was a semi experimental with the post test and pretest pattern on 30 mothers of preschool children with behavioral disorders (15 mothers in experiment group and 15 mothers in control group).  They were selected through convenience sampling method. They were divided to two equally separate groups (one as experiment group and the other as control group). Experimental group received PCIT during 14 sessions while the control group did not recieve that program. The instrument of present research was parent child relationship scale (PCRS) of Piyanta (1994).  For analysis, independent t-test and covariance analysis were used. Our findings showed that face to face and virtual PCIT based on Eyberg’s approach to behavioral disorders of preschool children, had a meaningful effect on challenge, dependence, closeness and positive relationship. The general model of the results indicated that this program is effective in improving  relationship between the mother and her child,  and could be used as a model of cure in preschools.
  Keywords: Blended Teaching Method of Face to Face_Virtual Program_Parent - child relationship_Behavior disorder
 • Seyyed Amir Amin Yazdi, Farhad Tanhaye Reshvanloo *, Talieh Saeidi Rezvani, Hossein Kareshki Pages 15-29

  The purpose of present study was to investigate the psychometric characteristics of Belongingness Orientation scale (Lavigne et al, 2011). The research method of this study was correlation and test validation. The statistical population of the study consisted of students of Birjand University (6657 girls and 5691 boys). A total of 292 people (147 women, 145 men) were selected by multi-stage cluster sampling. Participants completed Belongingness Orientation Scale (BOS), Subjective Vitality Scale (SVS-IDL) and Kessler Psychological Distress Scale (K6). Data were analyzed using exploratory factor analysis, confirmatory and intergroup factor analysis, and multiple regression using SPSS.16, and Amos.20 software. Results showed that the structure of two factors that explain 54.34% of the variance. Confirmatory factor analysis also confirmed this structure. The factor structure of the scale was invariant by gender. The internal consistency of the scale was confirmed by Cronbach's alpha and split-half coefficients. Predictive validity in relation to subjective vitality and psychological distress was confirmed. In general, it can be concluded that the belongingness orientation scale has a good validity and reliability in students and can be used as a precise instrument in this regard.

  Keywords: belongingness, Factor Structure, Content Validity, reliability, Invariance
 • Lida Malekzade, Elaheh Hejazi *, Mahmoud Talkhabi, Zahra Naghsh Pages 31-48
  The aim of this study was to explore scientific thinking beyond the literature of scientific thinking and to study its enhancement in preschool children. Scientific thinking is a kind of thinking related to cognitive psychology and it often occurs in people's mind rather than being a phenomenon in the environment. Given the significant impact of preschool period on children's thinking development and subsequent academic achievement, it is important to consider teaching scientific thinking in preschool education. Based on investigating available resources, the educational package for the improvement of scientific thinking was designed. The method for teaching thinking was planned in the form of semi-experimental study and single subject intervention sessions. Accordingly, as a pilot study, a sample including 4 subjects (2 girls and 2 boys) was selected through convenience sampling and trained in scientific thinking during eight sessions. Children were actively involved in the learning process and their response to each training session was evaluated individually. The results of this study indicated that teaching the scientific thinking can help learners to resolve the issues through scientific thinking. It is suggested that in order to validate the designed package of scientific thinking education, its effectiveness on other cognitive skills of preschool children be examined.
  Keywords: Scientific Thinking, Problem solving, Preschool Child
 • Sepideh Dehghani, MohammadAli Besharat *, Reza Rostami, Reza Zomorrodi, Homayoun Vahedi Pages 49-65

  The aim of this study was to compare the power of ongoing oscillatory activity by using electroencephalography (EEG) between patients with IBS and healthy individuals. The present study was a basic-applied research and regarding the comparison of variables between IBS and healthy group, the study was designed as casual-comparative. The statistical population included patients with IBS who were referred to digestive clinic of Shariati hospital and Masoud digestive clinic in Tehran from 2015-2019. 11 IBS patients (7 female and 4 male) and 11 healthy (7 female and 4 male), gender and age-matched, were selected and brain oscillations were recorded by a 64-channel EEG at rest in eye-closed condition. Oscillations were analyzed by fast Fourier transform and independent t test. The results of power spectrum analysis showed that the IBS patients had augmented theta (4-8 Hz) power in all channels (p<0/05). Increased theta power in IBS patients may contribute to chronic pain or represent the outcome of symptoms.

  Keywords: irritable bowel syndrome, frequency band, power spectrum
 • Omid Isanejad *, Zeinab Alizade Pages 67-85
  The present study assessed the impact of couples coping enhancement training (CCET) on dyadic adjustment and marital coping strategies. The method of the study is a quasi-experimental with pretest-posttest and follow-up with a control group. The parents of grade school students in Kelachay city in Gilan province, comprised the participants of this study which included 14 couples who were chosen and were randomly organized into two groups (an experimental and a control group). Questionnaires used in this study were Spanier's Dyadic Adjustment Scale (DAS) and Bowman's Marital Coping Inventory (MCI) and the intervention method was the Couple Coping Strength Training (CCET) program, which was trained in eight sessions of two hours and 15 minutes. Data were analyzed using repeated measures ANOVA and SPSS21 software. Results showed that CCET results in an increase in marital adjustment scores and its dimensions including marital satisfaction, consensus, cohesion and affection expression (p <0.01). CEET program also led to a decrease in coping scores and its dimensions including conflict, self-blame, self-interest, avoidance and increasing of effective coping (p <0.05) as components of marital coping strategies. Results of follow-up showed a significant difference between the experimental and control groups after two months. Regarding our findings it can be concluded that couples in coping with stressful life events rarely apply marital conflict, self-blame, self-interest, avoidance and they often use effective coping and efficient communication that lead to higher marital satisfaction.
  Keywords: couples coping enhancement training (CCET), Dyadic Adjustment, marital coping strategies, Marital Adjustment
 • Javad Hatami, Ali Feizi Khajeh *, Abbas Rahiminezhad, Hojjatollah Farahani, Tara Rezapour Pages 87-99
  The purpose of this study was to examine the psychometric properties of the Persian version of the Cognitive reserve Index Questionnaire (CRIq) in the Persian-speaking adult population. The CRIq was translated and back translated into Farsi. Then, its psychometric properties were assessed. The research sample was selected by multistage random sampling from the adult community of Tehran. Data related to 385 individuals (212 females and 173 males) were analyzed. The results of the statistical analysis of the reliability of the questionnaire showed that the tool has good test-retest reliability (males: 0.87, females: 0.89) and internal consistency based on Cronbach alpha coefficient (males: α= 0.76, females: α= 0.79). The construct validity and convergent validity of the questionnaire were assessed. The results showed a high convergent validity of the questionnaire (0.74) (p <.01). Confirmatory factor analysis revealed three factors of educational, occupational and leisure time cognitive reserve. The results showed that the CRIq has good validity and validity in the Iranian sample and can be used as a useful tool for measuring cognitive processes in adults.
  Keywords: Cognitive Reserve, Aging, Cognitive reserve index questionnaire
 • Farzaneh Malekpour *, Soodabeh Bassaknejad Pages 101-115
  The purpose of this study was to test the suitability of the proposed model for the causal relationship between fear of self-compassion and fear of happiness with binge eating disorder through the mediation of positive and negative affect in students. The statistical population included 756 people (532 girls, 224 boys) from the students of Shahid Chamran University of Ahvaz in the academic year 2017-2018. The sample included 180 people (125 girls, 55 boys). The instruments used were Fear of Compassion scale Gilbert et al. (FCS), Fear of happiness scale Joshanloo (FOH), Positive and Negative Affect Scale Watson et al. (PANAS) and Garner & Garfnickel's Eating Feedback Questionnaire (EFQ). Data were analyzed using SPSS and AMOS software version 24. Our results indicated a direct relation between fear of self-compassion and fear of happiness and positive and negative emotions as well as positive and negative affects which were significant and meaningful for binge eating disorder. In addition, the indirect relation of fear of self-compassion and fear of happiness with binge eating disorder through positive and negative affects mediation were significant. Therefore, it can be concluded that reducing the fear of happiness and fear of self-compassion, which lead to an increase in positive affects, and reduction in negative affects can help people to reduce mental disorders, such as binge eating disorder.
  Keywords: binge eating disorder, fear of happiness, fear of self-compassion, Negative Affect, Positive Affect
 • Mansoureh Hajhosseini *, Fatemeh Azad, Elham Sadat Naji Pages 117-136

  The purpose of this study was to identify the emotional and social consequences of the Nature School. This was a qualitative research and the method was phenomenology. Participants in this study included the parents of the students of the School of nature in Mashhad who were selected by purposive sampling method. Data acquisition tool in this research was a qualitative interview, specifically, semi-structured interview with open and standardized questions. Data were analyzed and classified according to Strauss and Glaser's grounded theory. The findings indicated a positive outcome of the educational experience in the school of nature with two dimensions: emotional and social. The emotional dimension consisted of four categories:how to inculcate and control emotions (fear and anger), emotional recognition (emotional self-consciousness, attention to others' feelings), interest and value for self (self-confidence, self-esteem and independence), and interest and value for nature. In the social dimension, three categories were indentified: interactions with others, solving social problems (accountability, legitimacy) and playing and reacting (reducing the tendency toward television and computer games, playing in the nature, variety in the games). Results showed the effect of the Nature School on children's emotional and social development and can be used as an effective educational strategy to facilitate emotional and social development.

  Keywords: Nature School, emotional development, social development, Children
 • Mahnaz Mortazavi *, Roya Rasooli, Simin Hoseinian, Hassan Zareei Pages 137-149

  The purpose of this study was to investigate the effect of the Prevention and Relationship Enhancement Program based on Gottman & Glaser's integrated approach to love, respect and marital Intimacy. The research method was semi-experimental with pre-test-post-test and control group. The statistical population included all couples referring to health centers in Yazd(127 couples), of which 14 couples (28 persons) were voluntarily selected and randomly divided into two experimental groups and control group. The research tools consisted of Gottman Love and Respect Scale (GLRS) and Walker & Thompson Intimacy (WTI), which were administered in two stages of pre-test and post-test. Independent variable in nine 120- minute sessions were carried out. Data were analyzed using Mancova multivariate analysis of covariance. The results showed that the program of Prevention and Relationship Enhancement Program based on Gottman & Glaser's integrated approach , was significantly effective in improving the love, respect and Intimacy of couples (p <0.005). Therefore, the use of this program as a preventive approach to couple problems is suggested.

  Keywords: Gottman & Glaser's Integrated Approach_Love_Respect_Marital Intimacy
 • Nina Adeli, Siavash Talepasand *, Mortza Nazifi Pages 151-168
  The aim of this study was to investigate the role of parents' motivation in students' autonomous motivation for doing homework and testing a model on basis of self –determination theory. This study was a correlational study. The statistical population included 7260 students (3510 girls and 3750 boys) from the fourth grade elementary school students of Yazd public schools in the academic year 2016-2017. Participants were 230 students who were chosen through the clustering multistage sampling method. Participants completed Students' motivation for homework (SMH), Parents' motivation for help in homework (PMHH), Parents' attitudes towards homework (PAH), Parents' perceived competence (PPC) and Parents' need supportive behavior (PNSB) The results showed that the parents’ motivations in helping the children to do their homework, the parents’ viewpoints in doing the children’s homework and finally the perceived competence by the parents, can directly influence on the report of parents’ supporting of the independence. The children’s beliefs regarding parents’ independency supporting plays a mediation role between parents’ autonomous motivation, their attitude and perceived competence with students' autonomous motivation.
  Keywords: Motivation, Attitude, Competence, Homework
 • Mahdi Gharibpour, Bahman Akbari *, Abbas Abolghasemi Pages 169-183

  The purpose of this study was to compare alexithymia, negative emergency and aggression in prisoners with and without intermittent explosive disorder. The present study was causal-comparative. The statistical population of this research included all prisoners of the central prison of Rasht in 2017. The sample consisted of 150 prisoners with intermittent explosive disorder based on DSM-5 and 169 prisoners without intermittent explosive disorder who were chosen by random sampling method. Data were collected using the intermittent explosive disorder questionnaire, impulsive behavior scale, aggression questionnaire and alexithymia questionnaire. The results of multivariate analysis of variance (MANOVA) showed that the average scores of the alexithymia, negative emergency and aggression in prisoners with intermittent explosive disorder were significantly that of the prisoners without intermittent explosive disorder. Regarding the presence of alexithymia, negative emergency and aggression in prisoners with intermittent explosive disorder, this finding has important implications for pathology and Treatment Planning of intermittent explosive disorder.

  Keywords: alexithymia, emergency, Aggression, anger
 • Jalil Younesi Boroujeni *, Mohsen Jadidi, Farid Ahmadrad Pages 185-208
  The purpose of this study was to development and standardize the Tehran city Self-Care Questionnaire. The research method is descriptive-exploratory and the statistical population included all the aging population in Tehran including 240 aging's (122 male 118 female) in the year 1397. A researcher-made questionnaire (ASC) was used to collect data on aging's self-care. To investigate the questionnaire’s questions principle axis factoring (PAF), with varimax rotation, confirmatory factor analysis (CFA), content validity (quantitative and qualitative), formal validity (quantitative and qualitative), and structural validity (exploratory, confirmatory), Cronbach's alpha coefficient, Standard T scores were used. The results showed that the questionnaire designed to measure the self-care of the aging's had four factors. According to the results, four factors explain the 68.44 percentage of variance in self-care in the aging population. Each factor explains a significant amount of the total variance. (The first factor was 18.65%, the second factor was 18.54%, the third factor was 15.67% and the fourth factor was 15.56%). Based on our results, the content validity, face validity and structural validity of the designed questionnaire in the aging's are acceptable. The Cronbach's alpha coefficient for the whole questionnaire was 0.835 and for the four factors extracted Cronbach's alpha, the first factor was 0.861, the second factor 0.831, the third factor 0.871, the fourth factor 0.812. The questionnaire had a norm and standardized score based on t-score with mean of 50 SD 10.
  Keywords: Self-care_Aging_Standardization_Making a Test
 • Marzieh Abdolvahabi *, Kamal Dorrani, Saeid Safaei Movahhed, Kourosh Fathivajargah, Keyvan Salehi Pages 209-245
  The purpose of the study was to provide a model for explaining the game-based learning process in the courses of "organizational training" based on the problem-solving approach. Data collection was performed through document analysis techniques and observation and analyzed based on the reflection method. The opinions of educational and game experts and the researcher's self-review were used to validate the model. Also, the extracted components of the learning model based on the game with the problem-solving approach were given to ten experts who were selected by the criterion-based sampling method And their comments were applied to the presentation of the model. In the following, based on the presented model the situation of the two courses of organizational training that were held based on the game was criticized and members' review was used to validate it. The main components of this model are analysis, goal setting, motivational system development, development of learning opportunities, monitoring and evaluation, which are covered by effective learning environment, interaction, reflection and meaning adaptation. These components are implemented under an umbrella called the orbital problem.
  Keywords: Game-Based Learning, Problem-Solving Approach, Behavioral Sciences, Organizational Training