فهرست مطالب

مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت - سال یازدهم شماره 44 (پیاپی 51، تابستان 1399)
 • سال یازدهم شماره 44 (پیاپی 51، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/21
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علی مبینی دهکردی، جبار ترکمن* صفحات 3-32

  ظهور و بروز روزافزون مفاهیم جدید در حوزه کسب و کار در کنار تغییرات فزاینده محیطی موجب پیچیدگی این حوزه شده است. این تغییر و تحولات مستمر، اهمیت آگاهی و آمادگی نظری و عملی را نسبت به محیط پیرامون دوچندان می کند. دو مورد از مفاهیمی که توجه محافل علمی و فعالان عرصه کسب و کار را به خود جلب کرده،  «شبکه کسب و کار» و «اکوسیستم کسب و کار» است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با بررسی مفاهیم گوناگون ارایه شده در این دو موضوع به تبیین دقیق تر مرز میان این دو پرداخته و پیامدهای حرکت به سمت شکل گیری اکوسیستم کسب و کار را بررسی کند. به این منظور اسناد پایگاه های ساینس دایرکت، امرالد اینسایت و گوگل در بازه زمانی سال 2000 تا 2019، مورد بررسی تحلیلی-اسنادی قرار گرفتند و در این راستا تعداد 54 سند مرتبط شناسایی شدند. جهت تحلیل مقالات انتخاب شده، مفاهیم اصلی مرتبط با هر موضوع استخراج و توسط پانل خبرگان اعتبارسنجی شدند. برای استخراج، تحلیل و ترکیب مفاهیم از روش کدگذاری استفاده شد. در نهایت یافته ها در سه بعد ساختاری، ذهنی و نسبی دسته بندی، تحلیل و مقایسه شدند. دو مفهوم در ابعاد ساختاری و ذهنی دارای تشابهات بسیاری هستند اما در بعد نسبی تفاوت ها ملموس تر است. از مهمترین پیامدهای شکل گیری اکوسیستم کسب و کار تغییر مدل نوآوری از محافظه کارانه و تقلیدی به نوآوری جذبی و تعاملی است.

  کلیدواژگان: شبکه کسب و کار، اکوسیستم کسب و کار، تحلیل اسنادی، تعامل بازیگران
 • علی ساسانی، محمدعلی شاه حسینی*، مهران رضوانی صفحات 33-64

  در عصر حاضر که دانش عامل مزیت ساز در سطح مناطق و کشورهاست، نقش اکوسیستم های کارآفرینی که فعالیت های نوآورانه و کارآفرینانه دانش بنیان را تقویت می نمایند، بسیار کلیدی است. تا آن جا که سبب رقابت پذیری مناطق و جذب منابع تولید و ایجاد ثروت می شوند. حال این سوال مطرح می شود که مدل دست یابی به رقابت پذیری منطقه ای مبتنی بر ساختار اکوسیستم کارآفرینی دانش بنیان، چیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش، پژوهش حاضر با هدف کاربردی، رویکرد کیفی و روش نظریه برخاسته از داده ها صورت بندی شد. در این راستا با 21 نفر از مطلعان نظری و عملی حوزه سیاست گذاری منطقه ای و کارآفرینی که به صورت هدفمند و بر اساس الگوی گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه عمیق انجام گرفت. از میان مقولات مستخرج، «تغییر ذهنیت ذی نفعان به کارآمدی قابلیت های کارآفرینی دانش بنیان» به عنوان مقوله کانونی شناسایی شد که در صورت تحقق راهبردها در سایه شرایط محیطی و واسطه ای حاکم بر آن، پیامدهای مورد انتظار حاصل خواهد شد.

  کلیدواژگان: اقتصاد دانش بنیان، اکوسیستم کارآفرینی، رقابت پذیری منطقه ای، نظریه برخاسته از داده ها
 • ندا رمضان پناه، سید محسن علامه*، حسین سماواتیان، مریم قانع نیا صفحات 65-94

  هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه شایستگی های مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بود. این پژوهش با رویکرد آمیخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی و میانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بودند. به منظور جمع آوری داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و مطالعه اسناد بالادستی و پیشینه پژوهش در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی استفاده شد. داده های حاصل از مصاحبه ها با روش تحلیل تم با نرم افزار مکس کیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، مدل شایستگی مدیران در 3 بعد فردی، میان فردی و اجرایی، 10 مولفه و 46 شاخص و الگوی توسعه مدیران با دو روش کلی توسعه سازمانی و خود توسعه ای طراحی و روش های توسعه لازم برای هر شایستگی موجود در مدل طراحی شده، ارایه  گردید.

  کلیدواژگان: مدل شایستگی، توسعه شایستگی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
 • عباس عباس پور، حامد دهقانان، لعیا الفت، سید محمدصادق سیدخاموشی* صفحات 95-122

  پیچیدگی عمومی صنعت نفت و پیچیدگی اختصاصی سازمان های پروژه محور، برقراری تعادل میان دو بخش دایمی شرکت های صنعت نفت و بخش موقتی آن ها -یعنی پروژه ها- را با چالش مواجه کرده است. بدین سبب، روش های کمی برنامه ریزی منابع انسانی پاسخ گوی نیاز این سازمان ها نیست. بر این اساس، در تحقیق حاضر تعیین عوامل و مولفه های برنامه ریزی منابع انسانی در سازمان های پروژه محور نفت و گاز با استفاده از رویکرد کیفی و ارایه چارچوبی جامع هدف قرار گرفت. با توجه به رویکرد اکتشافی، در این تحقیق از روش نمونه گیری نظری استفاده شد که پس از انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 28 تن از خبرگان صنعت نفت، اشباع نظری حاصل گردید. در نهایت بر اساس عوامل بدست آمده، چارچوب جامع برنامه ریزی منابع انسانی، شامل: برنامه ریزی هم زمان ده زیرسیستم طراحی سازمان، سیستم جذب و گزینش، سیستم توسعه، ارتقا و جانشین پروری، سیستم نگهداشت، سیستم پاداش، مدیریت و ارزیابی عملکرد، ارتباطات، مدیریت دانش و نهایتا ایمنی و بهداشت ارایه گردید.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی جامع منابع انسانی، سازمان های پروژه محور، پیچیدگی، صنعت نفت و گاز
 • معصومه مهراد، روح الله سمیعی*، حسین دیده خانی، پرویز سعیدی صفحات 123-148

  مطالعه حاضر درصدد است با درک اهمیت شناخت ریسک های منابع  انسانی  یک مدل کیفی و تحلیلی به منظور بهبود مدیریت ریسک ارایه دهد. در گام نخست ابعاد ریسک های منابع انسانی، با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و مدیران عالی و ارشد شرکت به تعداد 20 نفر شناسایی شدند. در گام بعدی جهت غربال مولفه های گردآوری شده، روش دلفی فازی و در نهایت، جهت تحلیل و سطح بندی آنها از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. نتایج حاصل منجر به ارایه مدل یکپارچه ریسک های منابع انسانی در چهار سطح گردید. ریسک های زمینه ای به عنوان زیربنای مدل و تاثیرگذارترین بعد و ریسک های رفتاری به عنوان تاثیرپذیرترین بعد از میان ابعاد ریسک های منابع انسانی معرفی شدند که نیازمند توجه بیشتر مدیران سازمان در راستای بهبود مدیریت ریسک های منابع انسانی می باشند

  کلیدواژگان: ریسک های منابع انسانی، دلفی فازی، مدل سازی ساختاری تفسیری
 • صدیقه جوادپور*، علیرضا مرادی، ماریکه فن فوت، جمیله زارعی، محمد عموزاد مهدیرجی، امیرپویا تنهایی صفحات 149-182

  بررسی تاثیر فرسودگی شغلی بر کارکرد شناختی «توجه» و مولفه های سلامت اجتماعی-روانی در کارکنان غیرعملیاتی در صنعت نفت، محور توجه این مطالعه بوده است. مطالعه، کاربردی و به صورت مقطعی-توصیفی بر روی 68 متقاضی (میانگین سنی 37 و میانگین سابقه کار 14 سال، 34 زن و 34 مرد) از سه سازمان داوطلب حضور در مطالعه که در تارنمای پژوهش ثبت نام کرده و در آزمون های مربوطه شرکت کردند، انجام شد. در این پژوهش آزمون های استاندارد سنجش سلامت اجتماعی-روانی که به صورت آنلاین در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و همچنین آزمون شبکه توجه برای ارزیابی مولفه های کارکرد شناختی «توجه» مورد استفاده قرار گرفت. خروجی آزمون ها با SPSS ویرایش 25 تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که سطح فرسودگی شغلی با مولفه های شبکه ی کنترل اجرایی مغز و سرعت پاسخگویی در کارکرد توجه و همچنین مولفه های بهزیستی اجتماعی، استرس، اضطراب و افسردگی، ارتباط معنادار دارد.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، بهزیستی اجتماعی، سلامت روان، کارکنان غیرعملیاتی، کارکرد شناختی توجه
 • مریم سادات اخباری درچه، حمیدرضا عریضی سامانی*، حسین اسکندری، حمید بیدرام صفحات 183-210

  هدف این پژوهش، شناسایی تفاوت های شناختی مدیران خبره و تازه کار در انجام اهم وظایف مدیریتی از طریق بررسی دیدگاه و تجارب آن ها بود . بدین منظور از دو مجموعه وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی دو گروه 4 نفره از مدیران خبره و تازه کار انتخاب شدند و جهت استخراج تجارب آنان، با هر شرکت کننده یک مصاحبه ی تحلیل وظیفه شناختی صورت گرفت. داده ها با استفاده از راهنمای کراندل، کلین و هافمن (2006) کدگذاری شد و هر دو گروه با یکدیگرمقایسه شدند. نتایج پژوهش، تفاوت های شناختی متعددی را بین گروه های مختلف مدیران مشخص نمود که از جمله بارزترین آن ها می توان به مواردی همچون: در نظر گرفتن احتمالات، جلب موافقت دیگران و همراه کردن آن ها در تصمیم گرفته شده و توجه به اهمیت نیروی انسانی در گروه خبره  اشاره نمود  که بیشتر از گروه تازه کار، مورد تاکید قرار گرفته اند . این تفاوت های شناختی شناسایی شده، می تواند سازمان را در انتخاب مدیران مناسب، شناسایی نقاط ضعف در عملکرد آنها و آموزش مدیران، یاری رساند.

  کلیدواژگان: تحلیل وظیفه شناختی، پارادایم تصمیم گیری طبیعی، مدیران خبره، مدیران تازه کار
 • فریدون قاسمی، کرم الله دانش فرد، رضا نجف بیگی*، محمدعلی افشار کاظمی صفحات 211-238

  هدف این تحقیق طراحی الگوی بومی سنجش سرمایه فکری با رویکرد آسیب شناسی در وزارت نفت بود. با مرور ادبیات موضوع و همچنین انجام مصاحبه های خبرگی و تحلیل زمینه (تم)، ابعاد و مولفه های کلیدی سرمایه فکری در وزارت نفت، احصاء شد و با برقراری ارتباط منطقی میان این ابعاد و مولفه ها، مدل اولیه تحقیق پیشنهاد شد. این مدل از طریق پرسش نامه خبرگی و با استفاده از نظرات 40 خبره آگاه به موضوع، به دست آمد. برای احصای مولفه های مدل نیز از  نظرات 18 نفر از خبرگان استفاده شد. اعتبار مدل پیشنهادی بر اساس نظر خبرگان مورد تایید قرار گرفت. بر اساس این مدل، سرمایه فکری وزارت نفت از سه جزء سرمایه انسانی، ساختاری و اجتماعی تشکیل می شود؛ سرمایه هایی که از هشت بعد و 22 مولفه تشکیل شده اند. مدل ارایه شده می تواند به عنوان مبنایی برای سنجش سرمایه فکری در وزارت نفت مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سنجش سرمایه فکری، آسیب شناسی، وزارت نفت
 • کیوان برزگر، سید علیقلی روشن، محسن یعقوبی* صفحات 239-264

  هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی سیستم مدیریت استعداد در شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان بود. روش پژوهش ترکیبی (کیفی- کمی) انتخاب شد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران و سرپرستان بود و داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 11 نفر به دست آمد. اطلاعات با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد تحلیل شد و 185 کد اولیه، 53 مفهوم و 18 مقوله احصا گردید. جامعه آماری در بخش کمی، تمام کارکنان را شامل می گردید و روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای بود. با توجه به مقدار واریانس به عنوان معیار پراکندگی، حجم نمونه 209 برآورد شد. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه ی محقق ساخته جمع آوری و روایی و پایایی پرسش نامه به روش حداقل مربعات جزیی تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی نهایی از اعتبار لازم برخوردار است. این الگو چارچوب مناسبی برای حرکت به سمت وضعیت ایده آل مدیریت استعداد ارایه می دهد

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، الگوی سیستم مدیریت استعداد، جذب و انتخاب، آموزش و توسعه، نگهداشت
 • سیده مونا حجازی، معصومه اولادیان، سید رسول حسینی* صفحات 265-294

  هدف این تحقیق، مطالعه نقش مدیریت استعداد در بروز قابلیت های نوآورانه بود. روش شناسی این تحقیق از نظرهدف، بنیادی و بر حسب روش گردآوری داده ها و ماهیت پژوهش، توصیفی- پیمایشی به شمار می رود. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه، روش دلفی و تکمیل پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را خبرگان آگاه و متخصصان حوزه مدیریت استعداد و شایستگی حرفه ای کارکنان تشکیل داده است که از سوابق بالایی در سطوح تصمیم گیری و اجرایی و همین طور سابقه آکادمیک در این حوزه برخوردار بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 103 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روایی صوری پرسشنامه با نظر خبرگان و پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ با مقدار 0/886 مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی و آزمون فرضیه ها و بررسی روابط علی متغیرهای موجود در تحقیق، از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS2 استفاده شد. در این پژوهش، سازوکارهای اجرایی، موانع و تسهیل گرهای اجرای مدل نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت استعداد با در نظر گرفتن متغیرهای تعدیل گر (فردی، محیطی، سازمانی، انسانی، بافتاری و فرهنگی) در بروز قابلیت های نوآورانه تاثیرگذار هستند.

  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، قابلیت های نوآورانه، شرکت نفت و گازپارس
 • محمد باشکوه اجیرلو*، زهرا پورامینی، مجید یحیوی قاسم قشلاقی، علیرضا فردی آذر صفحات 295-316

  با توجه به محیط های رقابتی، تقاضا برای استعدادها رو به افزایش است. اما اکثر سازمان ها در حفظ و نگهداشت استعدادها با مشکلاتی روبه رو می شوند. در این راستا وجود سیستم ارزیابی عملکرد شایسته محور جهت حفظ و نگهداشت استعدادها یک نیاز محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های ارزیابی عملکرد استعدادها انجام شده است. این تحقیق در شرکت ملی نفت ایران صورت گرفت و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که بین 223 نفر از مدیران، معاونان و کارکنان توزیع شد. نتایج نشان داد که مولفه های ارزیابی عملکرد استعدادها هم در سطح مدیریتی و هم در سطح کارشناسی، شامل شایستگی های رهبری، تصمیم گیری و حل  مسیله، ارتباطات، کار تیمی، تکنیکی و فنی، برنامه ریزی و سازمان دهی، مواجهه با فشار، انعطاف پذیری، نوآوری و مشتری مداری می باشد که درجه اهمیت آن ها برای هر دو گروه متفاوت است.

  کلیدواژگان: استعدادها، ارزیابی عملکرد، شرکت ملی نفت ایران
 • ابراهیم رجب پور*، مهدی افخمی اردکانی صفحات 317-342

  علاقه به تحولات سبز در بین محققان رو به گسترش است؛ با این حال تحقیقات در مورد مهم ترین سرمایه سازمانی، یعنی منابع انسانی سبز، بسیار اندک است. بنابراین، بررسی نقش مدیریت منابع انسانی سبز در زنجیره تامین سبز هدف این تحقیق قرار گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش متشکل از حدود 700 نفر از مدیران، روسا، سرپرستان و کارشناسان شرکت پتروشیمی برزویه بود و نمونه آماری بر اساس فرمول مورگان 207 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه مدیریت منابع انسانی سبز محقق ساخته و زنجیره تامین سبز برگرفته از پژوهش احمدی، افشاری و شکاری (1392)، در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسش نامه از نظر صوری، محتوایی و سازه، مورد بررسی قرار گرفته و پایایی آن نیز با اجرای آزمایشی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، برابر با 0/87 به دست آمد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معنادار قوی بین مدیریت منابع انسانی سبز و زنجیره تامین سبز وجود دارد. همچنین، یافته های تحقیق نشان داد که بین ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز (جذب و استخدام سبز، آموزش و توسعه سبز، جبران خدمات سبز و ارزیابی عملکرد سبز) و متغیر زنجیره تامین سبز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت پایدار، مدیریت سبز، مدیریت منابع انسانی سبز، مدیریت زیست محیطی، مدیریت زنجیره تامین سبز
 • بهاره تحویلداری، عباس خورشیدی*، علیرضا عراقیه، علی اکبر خسروی بابادی، بتول فقیه آرام صفحات 343-372

  پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی نظام آموزش اثربخش کارکنان ستاد وزارت نفت ایران انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش داده بنیاد خودظهور است. جامعه پژوهش شامل صاحب نظران و خبرگان حوزه آموزش اعم از اساتید دانشگاه ها و مدیران عالی وزارت نفت بود که با روش نمونه گیری هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. با انجام 30 مصاحبه تشخیص محقق این بود که اطلاعات به نقطه اشباع رسیده است. ابزار گردآوری داده ها بررسی اسناد ملی و بین المللی مرتبط و همچنین مصاحبه اکتشافی نیمه ساختار یافته بود. در نهایت از روش داده بنیاد و کدگذاری برای طبقه بندی داده ها استفاده شد. در مورد اعتبار مطالعه علاوه بر مطالعه مبانی نظری از شیوه بررسی به وسیله اعضای پژوهش استفاده گردید. یافته ها بیانگر آن بود که الگوی نظام آموزش اثربخش کارکنان ستاد وزارت نفت ایران دربرگیرنده ابعادی چون فراگیرنده، محتوا، مدرس، محیط، الزامات اجرایی، نتایج و سازمان و مدیریت می باشند

  کلیدواژگان: آموزش اثربخش، نظام آموزشی، کارکنان وزارت نفت
 • مهدی دیودار، محبوبه سلیمان پورعمران* صفحات 373-402

  آسیب شناسی آموزش کارکنان امروزه یکی از مهمترین چالش های سازمان ها در جهت برنامه ریزی دقیق تر و بهره مندی هرچه بیشتر از الگوها و روش های آموزش  به شمار می رود. با توجه به اهمیت بهسازی منابع انسانی و مدیریت موثر آن، استفاده از الگویی متناسب با ویژگی های بومی این شرکت لازم به نظر می رسد.  هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی آموزش کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با روش داده بنیاد بود و اطلاعات مورد نیاز آن نیز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 24 نفر از خبرگان این شرکت و بررسی 40 مقاله جدید گردآوری شد.  مولفه های مدل نهایی و نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر نیز به وسیله کدگذاری گزینشی و محوری به دست آمد. نتایج پژوهش شامل استخراج 31 مولفه اصلی و 119 مقوله فرعی در سه بعد فرآیند، ساختار و زمینه در قالب پاردایم  شرایط علی، محوری، مداخله گر، کنش ها و تمایلات، زمینه و پیامدها پدیدار شد.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، آموزش منابع انسانی، رویکرد داده بنیاد
|
 • Ali Mobini Dehkordi, Jabbar Torkaman* Pages 3-32

  Emergence of the new concepts in business field of study beside of increasing environmental changes has made it more complex. The continuous changes, shows the importance of theoretical and practical readiness in relation to environmental issues. Two topics that have got attention of both academics and practitioners are “Business Network” and “Business Ecosystem”. This paper tries to scrutinize the concepts in order to delimitate them and considers outcomes of moving to and shaping business ecosystem. Therefore, Science direct, Emerald Insight and Google Scholar documents in period of 2000 to 2019 is extracted. 54 Documents are identified. In order to analyze, main concepts are extracted and verified by panel of experts. Coding is the method of analysis. Finally, findings are categorized in structural, mental and relative dimensions. Two concepts have many similarities in terms of structural and mental dimensions but from relative point of view there are significant differences. One of the most important outcomes of shaping business ecosystem is the change of innovation model from conservative and imitative to absorptive innovation.

  Keywords: Business Network, Business Ecosystem, Document Analysis, Actors Interaction
 • Ali Sasani, Mohammadali Shahhoseini*, Mehran Rezvani Pages 33-64

  In today's age where knowledge is a driving force at regional and country level, the role of entrepreneurial ecosystems that foster the innovative and knowledge based entrepreneurial activities is very crucial in terms of competitiveness of resource attraction and wealth creation. Now the question arises: what is the model of regional competitiveness based on the knowledge entrepreneurship ecosystem structure? In order to answer this question, the present study was conducted with the purpose of application, qualitative approach and method of grounded theory. In this regard, in-depth interviews were conducted with 21 theoretical and practical informants in the field of regional policy and entrepreneurship who were selected based on snowball pattern. Among the categories cited, "changing the mindset of stakeholders to the efficiency of knowledge-based entrepreneurship capabilities" was identified as the focal category that would be expected if the strategies were implemented in the shadow of environmental and the mediator conditions.

  Keywords: Entrepreneurship Ecosystem, Grounded Theory, Knowledge Intensive Economy, Regional Competitiveness
 • Neda Ramezanpanah, Sayyed Mohsen Allameh*, Hosein Samavatian, Maryam Ghanenia Pages 65-94

  The purpose of this research was to design a model for developing the competencies of top and middle managers of the National Iranian Petrochemical Company. This research carried out by using a mixed approach. Statistical population was top and middle managers of the National Iranian Petrochemical Company. In data collection stage, it was used a semi-structured interview method, study of high-level documents and literature review of research in the qualitative part and a researcher-designed questionnaire in quantitative part. The extracted data from the interviews analyzed by thematic method using the MAXQDA  software. Based on the findings, the managers' competency model, including three dimensions of personal, interpersonal and administrative, ten components and forty six indices and managers' development model with two general methods, organizational development and self-development designed and the necessary development methods for every competency were presented.

  Keywords: competency model, competency development, National Iranian Petrochemical Company
 • Abbas Abbaspour, Hamed Dehghanan, Laya Olfat, Seyed Mohhammadsadegh Seyedkhamoushi* Pages 95-122

  The complexities of the oil industry, combined project-based organizations’ complexities, have led the traditional planning of HR being failed. The success of these organizations is based on integrative human resource planning. To this end, the purpose of this study was to determine the factors and components of human resource planning in oil and gas project-based organizations and providing an integrative framework using a qualitative approach. According to the used exploratory approach, in this research, theoretical sampling method has been used. The data were collected through semi-structured interviews with 28 oil industry experts. Finally, based on the obtained components, an integrated human resource planning framework has been presented in oil and gas project-based organizations that includes simultaneous planning of the HR’s ten subsystems including:  Organization Design, Recruitment and Selection, HR Development, Promotion and Succession, Retention, Total Reward, Performance Management, Communication, Knowledge Management and, Safety and Health.

  Keywords: Human Resource Planning, Project-based Organization, Oil, Gas Industry, Complexity
 • Masoumeh Mahrad, Roohalla Samiee*, Hossein Dideh Khani, Parviz Saeedi Pages 123-148

  The focus of this research, due to the importance of human resource risks issues, has been on providing an analytical qualitative model to optimize the human resource risk management.  In order to carry out the project, twenty samples were selected among faculty members and top managers in related fields. Fuzzy Delphi and interpretive structural modeling were used to analyze the data. The findings were led to an integrated model of human resource risks with four levels. Contextual risks as the foundation level and the most influential one and the behavioral risks as the most influenced level of the proposed model were identified. Managers were expected, in order to minimize human resource risks, to be more responsive to the levels of the model.

  Keywords: Human Resource Risks, Fuzzy Delphi, Interpretive Structural Modeling
 • Sedigheh Javadpour*, Alireza Moradi, Marieke Van Vugh, Jamileh Zarei, Mohammad Amouzad Mehdirji, Amirpouya Tanhaeei Pages 149-182

  The present research concentrated on the cognitive function of the attention factors and the parameters of psychosocial wellbeing in the employees of non-executive personnel of the Oil Industry. This descriptive cross-sectional research was conducted on 68 candidates from three volunteer departments with the mean age of 37 and 14 years of work experience. The subjects registered in the research website and attended the relevant standard tests for the assessment of psychosocial wellbeing previously made available to them on-line. Also, the Attention Network Test was applied in the assessment of the Attention factors cognitive function. The data analysis was done by SPSS 25, with the results indicating that the burnout level has a meaningful correlation with parameters of Executive Control Network, and reaction time of Attention, along with those of social-health, stress, anxiety and depression.

  Keywords: Burnout, Social Well-being, Mental Health, Nonexecutive Personnel, Attention Cognitive Function
 • Maryam Sadat Akhbari Dorcheh, HamidReza Oreyzi Samani*, Hosein Eskandari, Hamid Bidram Pages 183-210

  This study aimed to identify the cognitive differences between expert and novice managers in the performance of their main tasks by examining their perspectives and experiences. To do so, two four-people groups of experts and novice managers, from two subsidiaries of National Iranian Oil Refining and Distribution Company were selected. A task analysis interview was conducted for every participant and the data was encoded by Crandall, Klein, and Hoffman’s (2006) guideline and the two groups were compared together. The results revealed various cognitive differences between the two groups. Most importantly, expert managers considered probabilities, obtained the approval of others for their decisions, and paid attention to the importance of workforce. These cognitive differences can help organizations hire qualified managers, identify weaknesses in the performance of managers, and train managers.

  Keywords: cognitive task analysis, naturalistic decision-making, expert managers, novice managers
 • Fereydoon Qasemi, KarmaAllah Danesh Fard, Reza Najaf Beigi*, MohammadAli Afshar Kazemi Pages 211-238

  The purpose of this research was to design a native model of intellectual capital measurement with a pathological approach at the Ministry of Petroleum. By reviewing related literature as well as expert interviews and theme analysis, key dimensions and components of intellectual capital at the Ministry of Petroleum identified, and it has been proposed an initial model by rational communication between these dimensions and components. This model was shaped through opinions of 40 experts, collected by a questionnaire. Main factors identified through interviewing by 18 experts. Validation of proposed model was approved by experts. According to this model, the intellectual capital of the Ministry of Petroleum of Iran was consisted of three parts including: human, structural and social capital which consists of 8 dimensions and 22 components. The proposed model can be used as a basis for measuring intellectual capital in the Ministry of Petroleum.

  Keywords: Intellectual Capital, Intellectual Capital Measurement, Pathology, Ministry of Petroleum
 • Keyvan Barzegar, Seyed Aligholi Roshan, Mohsen Yaghoubi* Pages 239-264

  The purpose of the present study was to design a talent management system model in Gas Company of Sistan and Baluchestan province. The mixed method (qualitative-quantitative) was selected as the research method. The statistical population in the qualitative section consisted of managers and supervisors and the research data was gathered through in-depth semi-structured interviews with 11 individuals. The data were analyzed using the grounded theory method and 185 primitive codes, 53 concepts and 18 categories were extracted. The statistical population in the quantitative section consisted of all employees and sampling method was stratification. According to the variance as the dispersion criterion, the sample size estimated 209. Data were collected using a researcher-made questionnaire and the validity and reliability of the questionnaire were confirmed by partial least squares method. The results showed that the final template has the necessary validity. This template provides an appropriate framework for moving to the ideal state of talent management.

  Keywords: Talent Management, Talent Management System Template, Attraction, Selection, Training, Development, Retaining
 • Seyedeh Mona Hejazi, Masoumeh Oladian, Seyed Rasoul Hosseini* Pages 265-294

  The purpose of this study was to study the role of talent management in the emergence of innovative capabilities. The methodology of this study was fundamental in terms of purpose, and descriptive-survey in terms of data collection method and the nature of the research. Interviews, Delphi method and questionnaire were used for data collection. The statistical population of the study consisted of knowledgeable experts and experts in the field of talent management and professional competence of the staff with high backgrounds in decision-making and executive levels as well as academics background in this field. Sample size was determined based on Cochran formula and 103 individuals were selected using simple random sampling. The face validity of the questionnaire was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient of 0.886. Structural equation modeling using PLS2 software was used to test and test the hypotheses and to investigate the causal relationships of the variables in the study. In this study, the executive mechanisms, barriers and facilitators of model implementation were also examined. The results showed that talent management with regard to moderating variables (individual, environmental, organizational, human, contextual, and cultural) was influential in updating innovative capabilities.

  Keywords: Talent management_innovative capabilities_Pars Oil & Gas Co
 • Mohammad Bashokouh Ajirlo*, Zahra Pouramini, Majid Yahyavi Ghasem Gheshlaghi, Alireza Fardi Azar Pages 295-316

  According to competitive environments; demand for talents is rising, but most organizations are struggling to maintain Talents. In this regard, the system of Competency-based performance assessment in maintaining talent is a requirement. The purpose of this paper was to identify and rank the components of the evaluation of the performance of talents. This research was carried out at the National Iranian Oil Company and the data collection tool was a questionnaire distributed among 223 managers, experts and employees. The results showed that the components of evaluation of talent performance include leadership competencies, problem solving, communication, and teamwork, technical and technical, planning and organizing, exposure to pressure, flexibility, innovation and customer orientation.

  Keywords: Talents, Performance Evaluation, National Iranian Oil Company
 • Ebrahim Rajabpour*, Mehdi Afkhami Ardakani Pages 317-342

  There is a growing interest among researchers in Green developments; however, research on the most important organizational capital, namely green human resources management (GHRM), is scant. Therefore, the purpose of this study was to investigate the role of green HRM in the green supply chain management (GSCM). The methodology of this study is applied and survey strategy. The statistical population of the study consisted of managers, supervisors, supervisors and experts of Barzouieh Petrochemical Company, which is about 700 people. Its statistical sample size is estimated at 207 according to Morgan's formula. Data were collected using a researcher-made Green HRM questionnaire and Green Supply Chain, based on Ahmadi, Afshari and Shekari (2014) research, on a five-point Likert scale. Construct, content and face validity of the questionnaire were investigated. Cronbach's alpha reliability coefficient was 0.87. Collected data were analyzed using statistical software SPSS and LISREL. Finally, as a result, Organizational Green Human Resource Management has a positive, direct and significant effect on Green Supply Chain Management and subsystems of GHRM (Green recruitment and selection, Green Training & Development, Green Pay and Reward System and Green Performance Assessment) have a positive, direct and significant effect on GSCM.

  Keywords: Sustainable Management, Green Management, Green Human Resource Management, Environmental Management, Green Supply Chain Management
 • Bahare Tahvildari, Abbas Khorshidi*, Alireza Araghie, Aliakbar Khosravi Babadi, Batool Faghih Aram Pages 343-372

  The purpose of this study was to present a model of effective training system for staff of Iran Ministry of Petroleum. The research is consumed an applied research in terms of its goals, a qualitative one in terms of data and the data base is self-contained, in terms of the method of conducting the research. The study population consisted of experts in the field of education including university professors and senior managers of the Ministry of Petroleum who were selected by purposeful sampling method. After 30 interviews, the researcher's diagnosis was that the information had reached saturation point. The data gathering tool was a survey of relevant national and international documents as well as a semi-structured exploratory interview. Finally, the data base and coding method was used to classify the data. To insure the validity of the study, using the research method by the research members was applied in addition to studying the theoretical foundations. The findings indicated that the model of the effective training system of the staff of the Ministry of Petroleum of Iran comprises aspects such as learner, content, instructor, environment, executive requirements, results and organization and management

  Keywords: Effective Education, Education System, Oil Ministry Staff
 • Mahdi Divdar, Mahboubeh Soleimanpouromran* Pages 373-402

  Today, the pathology of employee training is one of the most important challenges for organizations to plan more accurately and benefit from training patterns and methods. Therefore, due to the importance of human resources improvement and effective management, a model tailored to the company's native features is needed. The main purpose of this study was to determine the pathology of training the staff of National oil Products Distribution Company using the Grounded Theory  method. The information was gathered through a semi-structured interview with 24 of the company's experts and review of 40 new articles. By selective and axial coding, the components of the final model and how they relate to each other were obtained. The results of the study included extraction of 31 main components and 119 sub-categories in three dimensions of process, structure and context in the paradigm of causal, axial, confounding, actions and tendencies, contexts and outcomes.

  Keywords: pathology, human resources training, Grounded Theory approach