فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (پیاپی 138، فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علی طاهری آکردی، محمدمهدی فتاحی، شکرالله سپهرتاج، زهرا قهرمانی*، شهرام پابدار، زهرا شایان صفحات 1-11
 • فیروزه غلامپور، جمشید روزبه، سحر جانفشان، لیلا ملک مکان، خجسته رحیمی جابری، زینب کریمی* صفحات 12-22

  آسیب حاد کلیه (Acute Kidney Injury: AKI) [PG1] [WU2]  القاء شده به وسیله ایسکمی خون رسانی مجدد (I/R Ischemic Reperfusion) [PG3]  کلیه، یک فرآیند التهابی معرفی می شود که در آن فاکتورهای متعدد التهابی نقش دارند. اخیرا یکی از راه های تعدیل التهاب در AKI، اعمال پیش شرطی سازی ایسکمیک دوردست (RIPerC) می باشد. هدف از این مطالعه تعیین و بررسی نقش حفاظتی پیش شرطی سازی ایسکمیک دوردست در آسیب حاد کلیه ناشی از ایسکمی خون رسانی مجدد از طریق مسیر سیگنالینگ TLR-4 و TNF-α در رت بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی که در سال 1395 روی 30 سر رت نر نژاد اسپراگ دالی با محدوده وزنی 250 تا 280 گرم انجام شد. رت ها به سه گروه مساوی شاهد، ایسکمی خونرسانی مجدد (I/R) و ایسکمی خونرسانی مجدد همراه با پیش شرطی سازی ایسکمیک دوردست (RIPerC) تقسیم شدند. در این مطالعه، [PG4] [WU5] با بستن دو طرفه شریان و ورید کلیه به مدت 45 دقیقه و24 ساعت خون رسانی مجدد I/R القاء شد. مدل RIPerC شامل چهار سیکل پنج دقیقه ای (دو دقیقه بستن شریان فمورال چپ و سه دقیقه خون رسانی مجدد) در شروع ایسکمی کلیوی انجام شد. در انتهای دوره خون رسانی مجدد، نمونه ادرار، خون و نمونه های بافت کلیه جهت پژوهش های عملکردی، ساختاری و آنالیز مولکولی جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارspss تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   ایسکمی خون رسانی مجدد باعث آسیب بافتی و به دنبال آن اختلال در عملکرد کلیه شد که این اثر با کاهش کلیرانس کراتنین و افزایش دفع نسبی سدیم خودش را نشان داد. علاوه بر این، در گروه I/R سطح mRNA بافتی TLR-4 و TNF-α  افزایش داشت که انجام RIPerC (در این گروه، در حین ایسکمی، ایسکمی و خون رسانی مجدد در شریان فمورال اعمال شد) هم زمان [PG6] [WU7]  با I/R  سبب بهبود ساختار و عملکرد کلیه شد و میزان بیان TLR-4 و TNF-α کاهش پیدا کرد.

  نتیجه گیری

  RIPerC سبب تخفیف در آسیب های عملکردی و ساختاری کلیه در برابر آسیب ناشی از ایسکمی خون رسانی مجدد کلیه شد و احتمالا این اثر حفاظتی  از طریق مهار مسیر سیگنالینگ TLR-4 در کلیه  اعمال شده است.

  کلیدواژگان: ایسکمی خون رسانی مجدد کلیوی، ریموت ایسکمیگ پر کاندیشنینگ، التهاب کلیه، کلیرانس کراتنین
 • طلیعه آرچین، عبدالغفار اونق*، علی اصغر طهرانی، سجاد کشی پور صفحات 23-39
  زمینه و هدف

  سودوموناس آیروژینوزا یکی از مهم ترین پاتوژن های فرصت طلب می باشد. با توجه به مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و خطر مقاومت آنها، مطالعات پیرامون شناسایی ترکیبات طبیعی ضدباکتریایی افزایش یافته است، لذا هدف از این پژوهش تعیین و ارزیابی اثر ضدباکتریایی نانوامولسیون بره موم، عصاره اتانولی بره موم، سیپروفلوکساسین و ترکیب آنها علیه سودوموناس ایروژینوزا بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی که در سال1397در دانشگاه ارومیه انجام شد، نانوامولسیون بره موم با روش انرژی بالا با استفاده از امواج ماورای صوت تهیه شد، سپس اثر ضدباکتریایی عصاره اتانولی بره موم، نانوامولسیون بره موم، سیپروفلوکساسین به تنهایی و ترکیب توام آنها (بره موم+سیپروفلوکساسین، نانوامولسیون بره موم+سیپروفلوکساسین) به روش میکروبراث دایلوش و دیسک دیفیوژن انجام شد وMIC ، MBC هر یک از مواد علیه سودوموناس آیروژینوزا تعیین شد. داده ها با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  ابتدا نانوامولسیون بره موم با اندازه8.156 نانومتر از عصاره اتانولی بره موم تهیه شد. نتایج حاصل از آزمایش MIC و MBC نشان داد حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره الکلی بره موم و نانوامولسیون بره موم علیه سودوموناس ایرووینوزا به ترتیب 1000 و 8/468 میکروگرم بر میلی لیتر می باشد. هم چنین ارزیابی اثر توام عصاره بره موم و نانوامولسیون بره موم به همراه سیپروفلوکساسین به ترتیب 44/2± 76/9, 22/1±3/7 میکروگرم بر میلی لیترمی باشد. هم چنین پلیت های حاوی دیسک های ترکیبی نانوامولسیون بره موم با سیپروفلوکساسین به ترتی ب با غلظت های 3/7  22/1، میکروگرم بر میلی لیتر هاله عدم رشد به قطر 15 می لی متر ایجاد کرد درحالی که استفاده به تنهایی نانوامولسیون بره موم باغلظت  8/468 میکروگرم بر میلی لیتر سبب ایجاد هاله مهار رشد به اندازه 15 میلی متر شد.

  نتیجه گیری

   در این بررسی برای اولین بار نانوامولسیونی از عصاره اتانولی بره موم تهیه شد که این ماده به تنهایی و نیز همراه با سیپروفلوکساسین دارای اثرات مهار رشد و کشندگی بالا بر روی سودوموناس آیروژینوزا می باشد، هم چنین نتایج این مطالعه نشان داد ترکیب نانوامولسیون بره موم با سیپرو فلوکساسین دارای اثر هم افزایی بوده و در نتیجه میزان دوز مصرفی هر کدام از ترکیبات و مدت زمان لازم جهت از بین بردن باکتری در مقایسه با استفاده هر کدام از آنها به تنهایی کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: سودوموناس ائروژینوزا، سیپروفلوکساسین، نانو امولسیون بره موم، عصاره اتانولی بره موم
 • حمیده شهریاری نژاد، نگین پورمحسن، حسین غفوری*، سودا زارعی، رقیه شریفی، نصرت.. محمودی صفحات 40-54
  زمینه و هدف

  پروتیین لنفوم سلول B2 یک هدف بالقوه برای درمان تومور است. مهار بیان لنفوم سلول B2 هدف اصلی در زمینه تولید داروهای ضدسرطان می باشد. اخیرا، ارزیابی اثرات ضدتوموری مشتقات پیرازولی امیدوار کننده است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات مهاری مشتقات پیرازولی جدید بر روی بیان Bcl2 در رده سلول سرطان سینه انسانی Mcf-7  انجام شده است.

  مواد و روش

  در این مطالعه تجربی در شرایط آزمایشگاهی، مواد تازه سنتز شده بر علیه آدنوکارسینومای سینه غربال شدند. آنالیز وسترن بلات برای مطالعه مسیرهای سیگنالینگ سلول های سرطان سینه Mcf-7 انجام شد. سطج پروتیین ضد آپوپتوزی لنفوم سلول B2 با آنالیز وسترن بلات مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات در بیان آن تایید شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس یکطرفه و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند. 

  یافته ها

  ترکیبات HN1 و HN2 به طور معنی داری تکثیر سلول های سرطان سینه انسانی را مهار می کنند (05/0>p). ترکیبات HN1 و HN2 رشد سلول های MCF-7 را به ترتیب با مقادیر غلظت بازدارندگی4/7 و 68/8 میکروگرم بر میلی لیتر مهار می کنند. علاوه بر این، ترکیبات HN1 و HN2  (50 5/22 میکروگرم بر میلی لیتر) به طور معنی داری باعث کاهش تولید پروتیین آنتی آپوپتوزی Bcl-2 می شوند (05/0>p). ترکیب HN2 به طور معنی داری  بیان Bcl-2 را به صورت وابسته به غلظت مهار می کند، به این صورت که در غلظت 5/37، 24 درصد و در غلظت 50 میکروگرم بر میلی لیتر با 30 درصد کاهش بیان Bcl-2 را موجب می شود. هم چنین ترکیب HN1 در غلظت های مشابه به ترتیب در غلظت های 5/37 و 50 میکروگرم بر میلی لیتر باعث مهار صفر و 12 درصدی  بیان Bcl-2 در سلول هایMCF-7 می شود.

  نتیجه گیری

   HN2 می تواند رشد و تکثیر سلول های MCF-7 را سرکوب و آپوپتوز را با کاهش فاکتور آنتی آپوپتوزی Bcl-2 در سلول های سرطانی القا کند. این نتایج نشان داد که اثر مهاری HN2 بر علیه رشد سلول های سرطان سینه انسانی Mcf-7 ممکنه با القای آپوپتوز از طریق مسیر وابسته به پروتیین Bcl2 همراه باشد. نتایج حاضر نشان می دهد که HN2 دارای پتانسیل امیدوارکننده ای است که به عنوان یک عامل بازدارنده شیمیایی با ارزش مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: پیرازول، آپوپتوز
 • ابراهیم مصلحی نجف آبادی، وازگن میناسیان*، هیبت الله صادقی صفحات 55-68
  زمینه و هدف

  شیوع چاقی و پیامدهای اجتماعی اقتصادی ناشی از آن در افزایش مرگ و میر و بیماری های قلبی عروقی و کبدی موثر است. هدف از این مطالعه تعیین و تاثیر یک دوره ورزش هوازی بر مقادیر بافت چربی اپیکاردی، مقاوت به انسولین و برخی آنزیم های کبدی رت های نر ویستار چاق شده با رژیم غذایی پرچرب بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی که در سال 1397 در شهر یاسوج انجام شد، 32 سر رت نر ویستار با میانگین وزنی 200180 گرم و 6 هفته سن به طور تصادفی به 4 گروه مساوی شامل: تغذیه نرمال، چاق شده با رژیم غذایی پرچرب، تغذیه نرمال بعد از چاقی با رژیم پرچرب و تمرین هوازی و تغذیه نرمال بعد از چاقی با رژیم پرچرب تقسیم شدند. نمونه گیری در گروه چاق شده با رژیم غذایی پرچرب پس از ایجاد چاقی و در گروه های دیگر 48 ساعت پس از هشت هفته تمرین هوازی (هفته ای چهار جلسه با 60 درصد حداکثر ظرفیت تمرین) انجام شد. شاخص لی، مقادیر نسبی بافت چربی اپیکاردی، انسولین، مقاومت به انسولین، قندخون ناشتا، لیپوپروتیین پرچگال، لیپوپروتیین کم چگال، کلسترول و تریگلیسرید تام و آنزیم های کبدی آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری آزمون تحلیل واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد رژیم غذایی پرچرب به طور معنی داری موجب افزایش شاخص لی، مقادیر نسبی بافت چربی اپیکاردی، قندخون ناشتا، مقاومت به انسولین، پروفایل چربی های خونی و آنزیم های کبدی آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز و کاهش معنی دار لیپوپروتیین پرچگال در مقایسه با گروه تغذیه نرمال می شود (001/0≥p). انجام هشت هفته تمرین هوازی نیز موجب اصلاح معنی دار مقادیر شاخص لی (34/18 درصد)، مقادیر نسبی بافت چربی اپیکاردی (19/76 درصد)، انسولین (01/4 درصد)، مقاومت به انسولین (48/37 درصد)، قند خون ناشتا (28/32 درصد)، لیپوپروتیین پرچگال (65/23 درصد)، لیپوپروتیین کم چگال (37/41 درصد)، کلسترول (68/24 درصد) و تریگلیسرید تام (55/49 درصد) و هم چنین آنزیم های کبدی آسپارتات آمینو ترانسفراز (9/45 درصد)، آلانین آمینو ترانسفراز (34/44 درصد) و آلکالین فسفاتاز (5/11 درصد) به سمت مقادیر پایه شد (001/0≥p).

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی موجب کاهش مقادیر بافت های چربی اپیکاردی، شاخص های توده چربی بدنی، مقاومت به انسولین، شاخص های کبد چرب و عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در پی چاقی شد. از این رو تمرین هوازی می تواند به عنوان یکی از راه های تغییر در متابولیسم کبدی و سلامت سیستم قلبی عروقی در درمان بیماری های مرتبطه متابولیکی و قلبی عروقی ناشی از بی تحرکی و چاقی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: چاقی، تمرین هوازی، مقاومت به انسولین، بافت چربی اپیکاردی، بیماری های قلبی عروقی، آنزیم های کبدی
 • انیسه الفونه، مهدی ایمانی*، مهدی رضا سرافراز صفحات 69-83
  زمینه و هدف

  میگرن یک اختلال سردرد عمده، رایج و ناتوان کننده است که 10 تا 20 درصد از افراد جامعه، به خصوص افرادی که در سن کار هستند، از آن رنج می برند و یکی از 20 ناتوان کننده ترین بیماری های جهانی است. هدف از این پژوهش تعیین و مقایسه میزان اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتار درمانی شناختی بر اجتناب تجربی و هم جوشی شناختی بیماران مبتلا به سردرد میگرنی بود.

  روش بررسی

  این یک مطالعه نیمه تجربی می باشد، که در سال 1395 انجام شد. جامعه آماری پژوهش را 30 نفر بیمار مبتلا به سردرد میگرنی تشکیل می دادند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب و پس از احراز شرایط ورود و خروج پژوهش به صورت تصادفی در سه گروه: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتار درمانی شناختی و کنترل تخصیص داده شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های میگرن اهواز نجاریان، پذیرش و عمل نسخه دوم (AAQ-II) و ناهم آمیزی شناختی گیلاندرز و همکاران استفاده شد. نمره های به دست آمده از ارزیابی ها در سه مرحله(پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) به کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه (آنووا)، لوین و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج بیانگر تاثیرگذاری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اجتناب تجربی و هم آمیزی شناختی در دو سطح کوتاه مدت (05/0<p) و بلندمدت (05/0<p) و تاثیرگذاری رفتار درمانی شناختی بر هم آمیزی شناختی در سطح کوتاه مدت (05/0<p) و عدم تاثیرگذاری رفتار درمانی شناختی بر اجتناب تجربی در دو سطح کوتاه مدت (05/0<p) و بلندمدت (05/0<p) و هم آمیزی شناختی درسطح بلند مدت (05/0<p) معنی دار می باشد. هم چنین در خصوص مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتار درمانی شناختی، یافته ها بیانگر تفاوت معنی دار این دو روش درمانی بر کاهش اجتناب تجربی در دو سطح کوتاه مدت (05/0<p) و بلندمدت (05/0<p) و هم آمیزی شناختی در سطح کوتاه مدت (05/0<p) و بلندمدت (05/0<p) بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به عدم وجود درمان دارویی قطعی برای مبتلایان به سردرد میگرنی و این که هنگام عود سردرد در این بیماران ابعاد مختلف زندگی آنها تحت الشعاع قرار می گیرد، بهتر است این بیماران دوره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را بگذرانند تا بتوانند هنگام عود سردرد، هم چنان روند عادی زندگی خود را به شکل مطلوبی طی کرده و کیفیت زندگیشان تحت تاثیر نامطوب سردرد قرار نگیرد.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، رفتار درمانی شناختی، اجتناب تجربی، هم آمیزی شناختی، میگرن
 • بدریه سحرگاهی، سید مصطفی نچواک، هادی عبدالله زاد*، آرش تندرست، جلال مولودی، منصور رضایی، محمدرضا نادری صفحات 84-93
  زمینه و هدف

  کوتاه قدی هم زمان با اضافه وزن، یکی از پیامدهای گذار تغذیه ای می باشد که پیامدهای نامطلوب تری نسبت به اضافه وزن به تنهایی دارد. این مطالعه با هدف تعیین و بررسی روند شیوع کوتاه قدی هم زمان با اضافه وزن دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اسلام آبادغرب انجام شد.

  روش بررسی

  این یک مطالعه تحلیلی مقایسه ای می باشد که در سال 1396 در شهرستان اسلام آبادغرب انجام شد و دانش آموزان از 16 دبیرستان به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده های تن سنجی مقطع دبیرستان در همان سال اندازه گیری شد. اطلاعات مقطع دبستان از طریق پرونده های دانش آموزان در مدارس گردآوری شد. در این مطالعه "کوتاه قدی هم زمان با اضافه وزن" بر اساس قرار گرفتن هم زمان در "z-score برابر 1+  و بالاتر BMI برای سن و نیز z-score برابر 1- و کمتر "قد برای سن" تعریف شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری فیشر و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه از مجموع 731 نفر تعداد350 نفر (9/47 درصد) دختر و381 نفر (1/52 درصد) پسر بودند. شیوع کوتاه قدی هم زمان با اضافه وزن در مقطع دبستان 55/0 درصد (4 نفر) و در مقطع دبیرستان 83/3 درصد (28 نفر) بوده است که روند شیوع  از دبستان تا دبیرستان در  کل دانش آموزان مورد مطالعه معنی دار بود (001/0=p). به طور خلاصه شاخص در دختران معنی دار (001/0=p)، اما در پسران معنی دار نبود (506/0=p) .

  نتیجه گیری

   شیوع کوتاه قدی هم زمان با اضافه وزن در دانش آموزان مورد مطالعه (خصوصا دختران) از دبستان تا دبیرستان روند افزایشی داشته است.

  کلیدواژگان: دانش آموزان، تن سنجی، اضافه وزن، کوتاه قدی
 • عبدالکریم قدیمی مقدم*، سید حسین زاهدیان، رامین جان نثار، لیلا منظوری، فروغ پورالحسینی صفحات 94-103
  زمینه و هدف

  هپاتیت آ یکی از عفونت های حاد ویروسی شایع در کودکان می باشد که کبد را درگیر می کند و ممکن است با و یا بدون علایم باشد. این بیماری از راه دهانی مدفوعی منتقل می شود و شیوع آن به طور مشخصی با سطح بهداشت جامعه مورد نظر ارتباط دارد و به همین دلیل از معضلات بهداشتی جهان و کشورهای در حال توسعه به شمارمی آید. هپاتیت آ در تمام نقاط دنیا وجود دارد، اما شیوع آن در نقاط مختلف دنیا تفاوت دارد؛ لذا هدف از این مطالعه تعیین و ارزیابی میزان شیوع هپاتیت آ در کودکان شهر  یاسوج بود.

  روش بررسی

  این یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که در سال 1394 انجام شد، 379 کودک یک ماهه تا 15 ساله وارد مطالعه شدند که به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. نمونه سرم خون گروه نمونه در آزمایشگاه از نظر وجود آنتی بادی هپاتیت آ به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش ارتباط میزان سن، تحصیلات والدینی، سطح درآمد، منطقه محل سکونت، جنسیت و استفاده از مهدکودک با هپاتیت مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون کای اسکور و تعقیبی گاما تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   با توجه به نتایج این پژوهش، شیوع هپاتیت آ در شهر یاسوج 6/11 درصد (44 نفر) به دست آمد. آنالیز خی دو حاکی از ارتباط معنی دار شیوع هپاتیت آ با سن (38/78=x2) در سطح (01/0=p) بود و کودکان زیر یک سال بیشترین درصد ابتلا  و کودکان گروه سنی یک تا 5 سال کمترین میزان ابتلا(به نسبت جمعیت گروه سنی) را داشتند. بین شیوع هپاتیت و جنسیت،سطح تحصیلات پدر و مادر و درآمد خانواده رابطه معنی داری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده از شیوع هپاتیت آ، لزوم توجه و آموزش بیشتر به گروه های سنی در معرض خطر بیشتر در راستای پیشگیری و کاهش آسیب یک ضرورت می باشد.

  کلیدواژگان: شیوع، هپاتیت آ، کودکان، یاسوج
 • خداداد نادری منش، امیراشکان نصیرپور، شیروان مسعودی اصل، امین الله بابویی، رحیم استوار، محمدطاهر رضانژاد* صفحات 104-117
  زمینه و هدف

  ‏شاخص های عملکردی از جمله استانداردها و ابزارهای ارزیابی و شناسایی وضع موجود در سازمان ها می باشند، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین و بررسی وضعیت شاخص ‎های عملکردی در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی منتخب استان ‏تهران بود.

  روش بررسی

  این یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام شد. جامعه آماری کلیه بیمارستان های دولتی تحت ‏پوشش ‏دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بودند، 14 مورد آموزشی و 9 مورد غیرآموزشی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات فرم ثبت اطلاعات ‏شاخص های ‏عملکردی بیمارستان ها بود که شامل اطلاعات عمومی بیمارستان های مورد مطالعه و شاخص ‏های عملکردی درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار و نرخ گردش تخت ‏بود. داده ها با استفاده از آزمون های کای دو و کولموگروف اسمیرنوف تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   میانگین متوسط اقامت بیمار 89/5 روز بود که بر اساس استانداردها تنها در 15/7 درصد موارد مطلوب بود. درصد اشغال تخت 35/76 بوده و میزان گردش تخت 97/45 بار در سال تعیین شد. وضعیت این دو شاخص بر اساس استانداردهای موجود در 85/92 درصد موارد مطلوب بود. هم چنین بر اساس نتایج مطالعه حاضر، میانگین متوسط اقامت بیمار 91/2 روز بود که بر اساس استانداردها در 77/77 درصد موارد وضعیت این شاخص مطلوب بود. ‏درصد اشغال تخت 70/62 بوده و تنها در 11/11 درصد موارد وضعیت مطلوب بود. میزان گردش تخت 44/65 بار در سال تعیین شد. در رابطه با این شاخص در 100 درصد موارد وضعیت ‏مطلوب بود.‏

  نتیجه گیری

  بیمارستان های غیرآموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رابطه طول اقامت بیمار ‏نسبت به شاخص های وزارت بهداشت و حتی نسبت به بیمارستان های استان های دیگر در وضعیت بهتری قرار داشتند. در رابطه با بیمارستان های آموزشی با توجه به این که از نظر وزارت بهداشت وضعیت مطلوب میانگین متوسط اقامت بیمار کمتر از 5/3 روز می باشد و بیشتر از 4 روز نشانه ضعف و عدم کارایی ‏بیمارستان است، بیمارستان های مورد مطالعه با میانگین 69/5 روز با معیار استاندارد تفاوت قابل ملاحظه و قابل تاملی دارند. ‏در دو شاخص دیگر نیز هم بیمارستان های آموزشی و هم غیر آموزشی وضعیت مطلوبی داشتند.

  کلیدواژگان: شاخص های عملکردی، بیمارستان، آموزشی، خدمات، درصد اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، نرخ گردش تخت
 • امین الله بابویی*، پرویز آقایی، رحیم استوار، سجاد رویین تن صفحات 118-128
  زمینه و هدف

  سلامت یکی از ارزش ها و نیازهای اساسی هر انسان و حقی پذیرفته شده در مکاتب الهی و اسناد بین المللی هم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی و بیانیه سازمان جهانی بهداشت است. حفظ و ارتقای سلامت، مسوولیتی فردی، اجتماعی، سازمانی و حاکمیتی است و یکی از پیش شرط های تحقق توسعه پایدار به شمار می رود. هدف از این مطالعه تعیین و طراحی الگویی بهینه برای توسعه مراکز سلامت محله ای شهر یاسوج بود.

  روش بررسی

  این یک مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد که در سال .1398در شهر یاسوج انجام شد، جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر یاسوج به تعداد 900 نفر  بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بر اساس جدول مورگان تعداد 200 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه مورد نظر را تکمیل کردند. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی تست و رگرسیون، مجذورکای و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   طبق نتایج به دست آمده در راستای طراحی مدل متغیرهای پرستار، ماما و نگرش مردم تاثیر معنی داری بر متغیر بهداشت محیط داشتند. هم چنین متغیرهای بهداشت محیط، پرستار، ماما تایثر معنی داری بر متغیر تغذیه داشتند و متغیرهای سلامت روان و بهداشت محیط تاثیر معنی داری بر متغیر تغذیه داشتند (05/0<p)، سایر متغیرهای مستقل دارای تاثیر معنی داری بر آن نبودند (05/0<p). هم چنین نتایج حاصل از مصاحبه عمیق نگاه مسیولین نسبت به وضعیت فعلی مراکز سلامت عموما ضعیف و متوسط ارزیابی گردیده است و در رابطه با وضعیت مطلوب در خصوص مراکز سلامت محله ای عموما اعتقاد بر این بود که اگر مردم محله مشارکت بیشتری داشته باشند، مراکز از حالت ضعیف و متوسط می توانند به سطوح بالاتر ارتقا یابند.

  نتیجه گیری

   این مقاله سعی بر آن دارد تا ضمن مشخص نمودن جایگاه و نقش سلامت روان در فرآیند مراکز سلامت محله و هم چنین از آن در ارتقاء کیفیت بهینه سازی مراکز سلامت استفاده کرده و از این طریق ابزار قدرتمندی  برای کاهش مشکلات مراکز سلامت محله ای شود.

  کلیدواژگان: سلامت روان، بهداشت محیط، نگرش مردم، پرستار
 • شهین آرامش، آزاده قیطاسی، الهه مثنوی، ایزدپناه قیطاسی، سجاد حسن زاده* صفحات 129-139
  زمینه و هدف

  یکی از موارد اورژانس دوران بارداری، پره اکلامپسی و اکلامپسی می باشد که به دلیل عوارض آن تشخیص و درمان سریع در مورد این بیماری ها توصیه می شود، پره اکلامپسی سومین علت مرگ و میر مادران در دنیا است. شناسایی بروز این اختلال و عوامل خطر آن در مناطق مختلف می تواند در تشخیص، درمان و پیشگیری از عوارض آن مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین و بررسی شیوع پره اکلامپسی، اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج بود.

  مواد و روش ها

  این یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد، جامعه مورد مطالعه مادران بارداری هستند که به زایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سال 1395 مراجعه کرده اند. تمامی مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی که از ابتدای فروردین 1395 تا پایان اسفند 1395 در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج بستری شده بودند، در صورت دارا بودن معیارهای ورود که شامل: ویزیت پزشک متخصص زنان، انجام مراقبت های روتین بخش زایشگاه و انجام اقدامات تشخیصی آزمایشگاهی بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و پس از ثبت مشخصات، پارامترهای مربوط به وضعیت بیماری آنها شامل عوارض ناشی از پره اکلامپسی وضعیت بالینی، سیر بهبودی و سایر موارد مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف مورد مطالعه از روی پرونده بیماران مستندات و مشاهدات پزشکان و پرستاران استخراج شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مجذورکای، دقیق، فیشر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  طبق نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، شیوع پره اکلامپسی 92/4 درصد برآورد شد. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که بین شیوع پره اکلامپسی و سابقه قبلی پره اکلامپسی و فشارخون مزمن رابطه معنی داری وجود ندارد (07/0=p). هم چنین در این مطالعه مشخص شد که شیوع پره اکلامپسی در زنان با حاملگی اول بیشتر است و با افزایش تعداد حاملگی ها شیوع پره اکلامپسی کاهش می یابد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که شیوع سزارین در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی بالاتر از زایمان طبیعی می باشد.

  نتیجه گیری

  شیوع پره اکلامسی در شهر یاسوج 92/4 درصد می باشد که مشابه سایر کشورها می باشد و به نظر می رسد بستری شدن مادران باردار به علت پره اکلامپسی در بین سایر مشکلات جدی بارداری در شهر یاسوج خیلی نگران کننده نیست. با توجه به شیوع پره اکلامپسی و عوارض ناشی از آن و از آنجایی که پیشگیری از این اختلال در حال حاضر در مادران باردار امکان پذیر نیست، بنابراین باید مراقبت های به موقع و مناسب در طول دوران بارداری برای تشخیص به موقع و پیشگیری از عوارض نامطلوب انجام گیرد.

  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، اکلامپسی، زنان، دوران بارداری
 • مجید پویا*، محمد ابوالقاسمی مقدم صفحات 140-147
  زمینه و هدف

  با توجه به همراهی زیاد کارسینوم داکتال درجا با بیماری پاژه پستان و غیر تهاجمی بودن آن، در صورت تشخیص درست و درمان مناسب و به موقع، بیماری پیش آگهی خوبی داشته و می تواند موجب بهبودی و جلوگیری از تهاجم بیماری شود. هدف از این مطالعه تعیین و معرفی یک مورد تومور غیر تهاجمی پاژه نوک پستان بود.

  معرفی مورد

   بیمار خانم 39 ساله که به دلیل زخم های سطحی و ترشح خونابه ای از نوک پستان چپ مراجعه کرد. در معاینه نیپل سمت چپ نسج براق و اولسرهای سطحی داشت و توده ای لمس نمی شد. بیمار سابقه 2 حاملگی با 2 فرزند زنده داشته و پس از زایمان اول، 5 سال از قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری استفاده کرده است. بیمار پس از یک هفته با درمان اگزما بهبود نیافت و نمونه برداری از نوک پستان انجام شد که بیماری پاژه و کارسینوم داکتال درجا گزارش شد. سپس تحت جراحی نگهدارنده پستان و نمونه برداری از غده لنفاوی پیشاهنگ اگزیلا قرار گرفت. در هفته اول پس از جراحی، دچار هماتوم وسیع محل جراحی شد که با تخلیه هماتوم، تورم پستان کاهش یافت. بیمار به دلیل گستردگی کارسینوم داکتال درجا، تحت عمل جراحی ماستکتومی و خارج سازی غدد لنفاوی اگزیلا قرار گرفت و پاتولوژی پس از عمل جراحی دوم کارسینوم داکتال مهاجم گرید2 گزارش شد و غدد لنفاوی گرفتاری تومورال نداشتند.

  نتیجه گیری

   با توجه به تظاهرات بالینی بیماری پاژه پستان، توجه به تظاهرات پستانی حتی در سنین پایین و بررسی های لازم جهت تشخیص بدخیمی های احتمالی و بررسی بیشتر حتی در موارد وجود کارسینوم درجا امری ضروری است.

  کلیدواژگان: بیماری پاژه پستان، کارسینوم داکتال، غده لنفاوی پیشاهنگ
|
 • A .Taheri Akardi, MM. Fattahi, SH. Epehrtaj, Z. Ghahremani*, SH. Pabdar, Z. Shayan Pages 1-11
  Background & aim

   The formation of skin scars is inevitable following surgery, trauma and burns.  Wound healing is a complex process that occurs during the competition of collagen production and collapse mechanisms. Various factors such as diabetes can interfere this process with multiple mechanisms. There are also ways to speed up the process of repair and prevent wound formation which is the use of light. The present study examines the effect of polarizing light (bioptron) on the process of wound healing and prevention of wound formation in diabetic and non-diabetic rats.

  Methods

  A total of 52 rats were studied in four groups of 13 with and without diabetes and with and without using light bioptron: First group: without diabetes, without light; group 2: without diabetes, with light; group 3: with diabetes, without light; group 4: with diabetes, with light. At first, the wound was formed about 2 cm in rats and sutured. Then grouping wound was dressed with normal saline daily in two groups with and without diabetes and the other group was exposed to bipotron light at a distance of 10 cm for 10 minutes with a power of 2.4 joule cm2. Then the scars were scanned by using the Stony Brook Scar Scale for objective measurements of the wound over a period of 21 days. In the end, the rats were sacrificed and the wounds were sent to the lab for histological examination. The incidence of wound was studied based on histological examination on necrosis parameters, fibroblastic proliferation, collagen accumulation, granulation tissue maturation, epithelialization and neovascularization.

  Results

  There was no significant difference between the two groups in terms of SBSES scores on days 7, 14 and 21. There was no difference in histopathological characteristics except for non-diabetic rats that bioptron were reduced fibroblast proliferation(pvalue<0.001) and decreased neovascularization(pvalue<0.001).

  Conclusion

  Despite the lack of significant differences between groups, using of polarized light can be corrected by reducing the proliferation of fibroblasts in the wound healing and reducing neovascularization to improve the appearance of the scar and can be used as a safe method.

  Keywords: Wound healing, Cicatrix, Light, Phototherapy, Low-level light therapy
 • F. Gholampour, J. Roozbeh, S .Janfashan, L. Malek Mahal, K. Rahimi Jaberi, Z. Karimi* Pages 12-22
  Background & aim

  Acute Kidney Injury (AKI) is an inflammatory process in which multiple inflammatory factors are involved. Recently, one of the ways to alleviate inflammation in AKI is to apply pre-conditioned ischemic remote control (RIPerC). The aim of the present study was to determine and investigate the protective role of long-term ischemic preconditioning in acute injury of all ischemia due to resection through the TLR-4 and TNF-α signaling pathways in the rat.

  Methods

  The present experimental study was conducted in 2016 on 30 male rats of Sprag Dolly breed with a weight range of 250 to 280 grams. Ratings were divided into three equal groups of control, re-ischemic resection (I / R) and re-ischemic resection with long-term ischemic preconditioning (RIPerC) predisposition. In this study, I / R re-bleeding was observed with bilateral closure of the artery and renal vein for 45 minutes and 24 hours. The RIPerC model consisted of four five-minute cycles (two minutes for closing the left femoral artery and three minutes for re-bleeding) at the onset of ischemic-renal failure. At the end of the resuscitation period, urine, blood, and kidney tissue samples were collected for functional, structural, and molecular analysis. The collected data were analyzed using SPSS software.

  Results

  Ischemia-reperfusion caused tissue damage and subsequently impaired renal function, which was demonstrated by a decrease in creatinine clearance and an increase in its relative sodium excretion. In addition, in the I/R group, mRNA level of TLR-4 and TNF-α in tissue increased, whereas RIPerC (in this group, during ischemia, ischemia, and reperfusion in the femoral artery was done) simultaneously with I/R improved kidney structure and function and decreased expression of TLR-4 and TNF-α.

  Conclusion

  RIPerC protected the kidney against ischemia-reperfusion-induced kidney injury and probably this protective effect was exerted by inhibition of TLR-4 signaling pathway in the kidney.

  Keywords: Ischemia-renal reperfusion, Remote ischemic per conditioning, Toll like receptor-4, TNF-α, kidney inflammation, creatinine clearance
 • T. Archin, AG. Onagh*, AA. Tehrani, S. Kashipour Pages 23-39
  Background & aim

  Pseudomonas aeruginosa is one of the most important opportunistic pathogens. Due to the increased use of antibiotics and the risk of their resistance, studies on the detection of natural antibacterial compounds have increased. Hence, the aim of the present study was to determine and evaluate the antibacterial effect of propolis nanomaterials, ethanosybenic anodic anodomic extracts of propolis, ciprofloxacin.

  Methods

  In the present experimental study, which was conducted at the University of Urmia in 2018, high-energy propolis nanoparticles were prepared using ultrasonic waves. Then the antimicrobial effect of propolis ethanolic extract, propolis nanoamulsion alone, ciprofloxacin alone and their combined combination (propolis + ciprofloxacin, propolis cyanide + ciprofloxacin nanoparticles) by microenvironmental microenvironmental microenvironmental and microbial methods Pseudomonas aeruginosa was diagnosed. Data were analyzed using one-way variance test. In this study, high-energy propellant nanoemulsion was prepared using ultrasound waves. Antibacterial effect of ethanolic extract of propolis, propolis nanoemulsion, Ciprofloxacin alone and their combinations (EEP+Ciprofloxacin and propolis nanoemultion + ciprofloxacin), were determined. For determination of MIC, MBC and FIC of each substance, Broth microdilution and Disk diffusion test were used. Data Statistical analysis was performed using SPSS software and one-way ANOVA test.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  Results

  First, 8,156 nm of propolis extract was prepared from propolis nanoparticles. The results of MIC and MBC experiments indicated that the minimum inhibitory concentration of alcoholic propolis extract extract and propolis nanomaterials against Pseudomonas aeruginosa was 1000 and 46.88 micrograms per milliliter, respectively. Moreover, the evaluation of the combined effect of propolis extract and propolis nanomaterials with ciprofloxacin is 9.46 2 2.44, 7.3 22 1.32 μg / ml, respectively. Furthermore, platelets containing combined propolis nanoamulsion dissociation disks with ciprofloxacin with concentrations of 1.32 7 3.7, micrograms per milliliter of halo growth, respectively, caused a growth of 15 mm in diameter, while single-use nanograms per 6 milli6 milligrams of propolis The growth control halo was 15 mm larger.

  Conclusion

  In the present study, for the first time, nanoamulsion was prepared from the ethanolic extract of propolis, which alone and in combination with ciprofloxacin has the effects of inhibiting growth inhibition and high elongation on Pseudomonas aeruginosa. It had a synergistic effect and as a result, the dose of each of the compounds and the time required to kill the bacterium was reduced by comparing the use of each of them alone.

  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Ciprofloxacin, Propolis Nanoemulsion, Ethanolic extract of propolis
 • H. Shahriyari Nejad, N. Pourmohsen, H. Ghafouri*, S. Zareie, R. Sharifi, N. Mahmoodi Pages 40-54
  Background & aim

  B-cell lymphoma 2 (Bcl-2) is a potential target for tumor treatment. The inhibition of the Bcl-2 production is research target of attraction in the field of anti-cancer drug development. The present study aimed to evaluate the inhibitory effects of novel pyrazole derivatives on Bcl-2 expression in human breast cancer cell line MCF-7.

  Methods

  In the present in vitro experimental study, the newly synthesized substances were screened against breast Aden carcinoma (MCF-7). The Western-blot analysis was carried out to study signaling pathways of MCF-7 breast cancer cells. The levels of apoptosis-related protein (Bcl-2) were evaluated by western blot analysis and changes in it expression were confirmed. Data were analyzed using one-way ANOVA, and independent t-test.

  Results

  The compounds HN1 and HN2 significantly inhibited the proliferation of human breast cancer cells. The compounds HN1and HN2 inhibited the growth of MCF-7 cells with IC50 values of 7.4 μg/ml and 8.68 μg/ml, respectively. In addition, compounds HN1and HN2 (22.5-50 μg/ml) significantly inhibited the anti-apoptotic Bcl-2 protein production. The compound HN2 significantly inhibited Bcl-2 expression in a concentration-dependent manner, corresponding 24% at 37.5 μg/ml, 30% at 50 μg/ml. Also compound HN1 at the same concentrations inhibited Bcl-2 expression by 12%, 0% at 50 and 37/5 μg/ml in MCF-7 cells, respectively.

  Conclusion

  HN2 could suppress the viability of MCF-7 cells and induce apoptosis in breast cancer cells by down-regulation of anti-apoptotic factor, Bcl-2. These results revealed that the potential inhibitory effect of HN2 against growth of MCF-7 human breast cancer cells might be associated with induction of apoptosis through Bcl-2 protein dependent pathway. The present results suggest that HN2 has a promising potential to be used as a valuable chemo preventive agent.

  Keywords: Pyrazole, Apoptosis, MCF-7 cells, Bcl-2
 • E. Moslehi, V. Minasian*, H .Sadeghi Pages 55-68
  Background & aim

  The prevalence of obesity and the socio-economic consequences of it are effective in increasing mortality and cardiovascular disease. The aim of this study was to determine the effect of an aerobic exercise on the amount of epicedial adipose tissue, insulin resistance and some liver enzymes in the fattened vestibular rats with a high-fat diet.

  Methods

  In the present experimental study conducted in 2018 in Yasuj, 32 Vistar male rats with a mean weight of 200-180 g and 6 weeks of age were randomly divided into 4 equal groups, including: normal nutrition, fattening with a high-fat diet, and then normal nutrition. Obesity with high-fat diet and aerobic exercise and normal nutrition after obesity were divided with high-fat diet. Sampling was performed in the obese group with a high-fat diet after obesity and in other groups 48 hours after eight weeks of aerobic exercise (four sessions per week with 60% of maximum training capacity). Lee index, relative amounts of epicardial adipose tissue, insulin, insulin resistance, fasting blood sugar, pericardial lipoprotein, low-density lipoprotein, total cholesterol and triglycerides, total lymphocytic acid differentiation, and differential enzymaphenazine aminophenazine alphanazinase and liver aspartate aspartate aminotropin. The data collected were analyzed using statistical tests of one-way analysis of variance and Tukey's follow-up test.

  Results

  The results indicated that a high-fat diet significantly increased the Lee index, relative amounts of epicardial adipose tissue, fasting blood sugar, insulin resistance, blood lipid profile and liver enzymes aspartate aminotransferase reduction and allanine amino acids. The significance of flagella lipoprotein was normal compared to the feed group (P ≥ 0.001). Eight weeks of aerobic exercise also significantly improved the values ​​of Lee index (18.34%), relative values ​​of epicedial adipose tissue (76.9%), insulin (4.01%), insulin resistance (37.48%). Fasting blood sugar (32.38%), high-density lipoprotein (23.65%), low-density lipoprotein (41.37%), cholesterol (24.68%) and total triglycerides (49.55%) as well as liver enzymes Aspartate amino transferees (45.9%), alanine amino transferase (44.34%) and alkaline phosphatase (11.5%) were based on values ​​(P≥ 0.001).

  Conclusion

  Aerobic exercise reduced the amount of epicedial adipose tissue, body fat mass index, insulin resistance, fatty liver index and cardiovascular risk factors for obesity. Therefore, aerobic exercise can be considered as one of the ways to change the hepatic metabolism and the health of the cardiovascular system in the treatment of related metabolic and cardiovascular diseases caused by immobility and obesity.

  Keywords: Obesity, Insulin Resistance, Aerobic Exercise, Epicedial Fat Mass, Cardiovascular Disease, liver Enzymes
 • A. Alfoone, M .Imani*, MR .Sarafraz Pages 69-83
  Background & aim

  Migraine is a major, common and debilitating headache disorder that affects 10 to 20 percent of the population, especially the working age, and is one of the 20 most debilitating diseases in the world. The aim of this study was to determine and compare the effectiveness of the treatment group based on acceptance and commitment and cognitive behavioral therapy on the experimental and cognitive avoidance of patients with migraine headaches.

  Methods

  This study is a semi experimental study that was done in 2016. The statistical population of the study consisted of 30 patients with migraine headaches who were selected through targeted sampling and after randomized entry and exit of the research conditions in three groups; treatment based on acceptance and commitment, cognitive behavioral therapy and allocation control. Were given. In order to collect information, Ahvaz Najarianian Migraine Questionnaires, Admission and Practice - Second Edition(AAQ-II) and Cognitive Misunderstanding of Guilders et al. were used. The scores obtained from the evaluations were analyzed in three stages (pre-test, post-test and follow-up) with the help of one-way analysis of variance(Anova), Levin and Toki follow-up.

  Result

  The results indicated the effect of acceptance-based therapy and commitment on experimental avoidance and cognitive coherence at two levels: short-term (p<0.05) and long-term (p<0.05) and the effect of cognitive-behavioral therapy on short-term cognitive coherence(p<0.05). And the ineffectiveness of cognitive-behavioral therapy on experimental avoidance at both short-term (p <0.05) and long-term (p <0.05) and cognitive coherence at the long-term (p<0.05) are significant. Furthermore, in comparing the effectiveness of cognitive-based therapy and commitment and cognitive-behavioral therapy, the findings show a significant difference between the two therapies on reducing experimental avoidance at both short-term (p<0.05) and long-term (p<0.05) and cognitive experimentation. It was short-term (p<0.05) and long-term (p<0.05).

  Conclusion

  Due to the lack of definitive drug treatment for people with migraine headaches and the fact that different aspects of their lives are affected by the recurrence of headaches in these patients, it is better for these patients to undergo a course of treatment based on acceptance and commitment so that they can continue to have headaches. The normal course of life will go smoothly and the quality of their life will not be adversely affected by the headache.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Cognitive Behavioral Therapy, Experiential Avoidance, Cognitive Fusion, Migraine Headache
 • B. Sahargahi, SM. Nachvak, H. Abdollahzad*, A. Tandorost, J. Moludi, M .Rezaei, MR. Naderi Pages 84-93
  Background & aim

  Concurrent stunting with overweight" is one of the consequences of nutritional transition, which has worsened the outcomes more than overweight itself. The aim of this study was to determine the trend of anthropometric indices in primary to high school students in Eslam Abad-e Gharb city, Iran.

  Methods

  The present analytical-comparative study was conducted in 2017 in the city of Islamabad-e-Gharb, and students from 16 high schools were randomly selected and surveyed by cluster sampling. High school metrics were measured in the same year. Elementary school information was collected through school student files. In this study, "short stature at the same time with overweight" was defined as "z-score equal to + 1 and above BMI for age and z-score equal to 1- and less" height for age "based on simultaneous placement. Collected data was analyzed using Fisher and Chi-square statistical tests.

  Results

  In the present study, out of 731 people, 350(47.9%) were girls and 381 (52.1%) were boys. The prevalence of short stature at the same time with overweight in primary school was 0.55%(4 people) and in high school was 3.83% (28 people), which was significant from primary school to high school among all students studied (p=0.001). In short, the index was not significant in girls (p=0.001), but not significant in boys (p = 0.506).

  Conclusion

  The prevalence of short stature has been on the rise with overweight students (especially girls) from elementary school to high school.

  Keywords: Overweight, Prevalence, Students, Stunting, stunting-cum-overweight
 • AK .Ghadimi Moghaddam*, SH. Zahedian, R .Jan Nesar, L. Manzouri, F. Pouralhosseini Pages 94-103
  Background & aim

  Hepatitis A is one of the most common viral infections in children that affects the liver and may be with or without symptoms. The disease is transmitted through oral-fecal excretion and its prevalence is clearly related to the level of health of the target community and is therefore one of the health problems of the world and developing countries. Hepatitis A is present in all parts of the world, but its prevalence varies in different parts of the world. Therefore, the aim of the present study was to determine and evaluate the prevalence of hepatitis A in children in Yasuj.

  Materials

   The present descriptive cross-sectional study was conducted in 2015. Three hundred and seventy nine children aged one month to 15 years entered the study and were selected by quota sampling method. The blood serum sample of the sample group in the laboratory was examined by ELISA for hepatitis A antibody. To assess the relationship between age, parental education, income level, area of residence, gender and use of kindergarten with hepatitis were examined. Data were analyzed using chi-square test and gamma tracking.

  Results

  The results indicated that in this study, the prevalence of hepatitis A in Yasuj city was 11.6% (44 people). The two analyzes revealed a significant association between the prevalence of hepatitis A with age (x2=78/38) at the level (p=0.01), and children under one year of age had the highest incidence and children aged one to 5 years had the lowest incidence (relative to group population). There was no significant relationship between the prevalence of hepatitis and gender, the level of education of parents and family income.

  Conclusion

  According to the results of the prevalence of hepatitis A, it is necessary to pay more attention and training to older groups at higher risk in order to prevent and reduce the damage.

  Keywords: Hepatitis A, Children, Yasuj
 • KH. Naderi Manesh, AM. Nasiripour, SH. Masoudi Asl, AM .Babouei, R .Ostovar, MT. Rezanjad* Pages 104-117
  Background & aim

  Performance Indicators consist of standards, evaluation tools and identifications to check current situations in organizations.  Hospitals as the center of gravity to provide   health and therapy care are of no exception. The present study aimed to determe the performance indicators in selected hospitals of Tehran province.

  Methods

  The present inquiry was a cross-sectional descriptive-analytical study. The statistical population of all public hospitals was covered by Tehran University of Medical Sciences and Shahid Beheshti. 14 educational and 9 non-educational cases were examined. Data collection tools were data entry forms for hospital performance indicators, which included general information on the studied hospitals and performance indicators, bed occupancy rate, average patient stay, and bed turnover rate. Data were analyzed using Chi-square and Kolmogorov-Smirnov tests.

  Results

  The average patient stay was 5.89 days, which was only 7.15 percent desirable by standards. The bed occupancy rate was 76.35 and the bed turnover was 45.97 times a year. The status of these two indicators was optimal based on the standards available in 92.85% of the cases. Also, based on the results of the present study, the mean average patient stay was 2.91 days, which was desirable in 77.77% of the cases according to the standards. The bed occupancy rate was 62.70 and only 11.11% of the cases were favorable. The bed turnover was set at 65.44 times a year. In relation to this index, in 100% of cases, the situation was favorable.

  Conclusion

  The non-educational hospitals of Tehran University of Medical Sciences were in a better position regarding the length of the patient's stay than the indicators of the Ministry of Health and even compared to the hospitals of other provinces. In relation to educational hospitals, due to the fact that according to the Ministry of Health, the optimal condition of the average patient stay is less than 3.5 days and more than 4 days is a sign of weakness and inefficiency of the hospital, the studied hospitals with an average of 5.69 days. They differ significantly from the standard. In the other two indicators, both educational and non-educational hospitals were in good condition.

  Keywords: Functional Indicators, Hospital, Educational, Services, Bed Occupancy, Average Patient Accommodation, Bed Turnover Rate
 • AA. Babavi*, P. Aghaei, R .Ostavar, S .Roointan Pages 118-128
  Background & aim

  Health is one of the basic values ​​and needs of every human being and a right accepted in the divine schools and international documents, as well as the Universal Declaration of Human Rights, Islamic Human Rights and the Universal Declaration of Health. Maintaining and promoting health is an individual, social, organizational and governmental responsibility and is one of the preconditions for achieving sustainable development. The aim of this study was to determine and design an optimal model for the development of health centers in the neighborhoods of Yasuj.

  Methods

  This was an analytical-analytical study conducted in Yasuj in 2019. The statistical population of this study included all patients referred to health centers affiliated to Yasuj University of Medical Sciences with 900 people using the sampling method. A simple accident based on Morgan's table, 200 of them were selected as a statistical sample by simple random method and completed the questionnaire. The collected data were analyzed using Pearson correlation coefficient, t-test and regression coefficients, vasodilators and croscalovalis using statistical tests.

  Results

  According to the results obtained in order to design the model of nurses, midwives and people's attitudes, they had a significant effect on environmental health variables. Moreover, the variables of environmental health, nursing, midwifery had a significant effect on the nutritional variable and the variables of mental health and environmental health had a significant effect on the nutritional variable (p <0.05), other independent variables did not have a significant effect (0.05). Also, the results of the in-depth interview of the officials' view of the current situation of health centers have generally been considered weak and moderate, and in relation to the favorable situation regarding neighborhood health centers, it was generally believed that if the people of the neighborhood have more participation, Weak and moderate can be elevated to higher levels.

  Conclusion

  This article tried to determine the position and role of mental health in the process of neighborhood health centers and also use it to improve the quality of health centers and thus become a powerful tool to reduce the problems of neighborhood health centers.

  Keywords: Mental Health, Environmental Health, People's Attitude, Nurse
 • SH. Aramesh, A. Qaitasi, E. Masnavi, I. Qaitasi, S. Hassanzadeh* Pages 129-139
  Background & aim

  One of the emergencies of pregnancy is preeclampsia and eclampsia, which due to its complications, rapid diagnosis and treatment of these diseases is recommended. Preeclampsia is the third leading cause of maternal mortality in the world. Timely identification of this disorders and its risk factors in different areas can be useful in diagnosing, treating, and preventing its complications. The aim of this study was to determine the prevalence of preeclampsia, eclampsia and related factors in pregnant women who referred to the maternity ward of Imam Sajjad Hospital in Yasuj.

  Methods

  This is a cross-sectional descriptive study. The study population is pregnant women who referred to the maternity ward of Imam Sajjad Hospital in Yasuj in 2016.All pregnant women who had been admitted to Imam Sajjad Hospital, Yasuj, from April 2016 to the end of March 2017 with pre-eclampsia, had entry criteria that included: visits by a gynecologist, routine maternity care and Laboratory diagnostic tests were performed and after registering their profile, parameters related to their condition including complications of preeclampsia, clinical condition, recovery, and other items needed to achieve the goals of the study were recorded from the records of doctors and observations of doctors and nurses. Collected data was analyzed using Chi-square, Accurate and Fisher tests.

  Results

  The prevalence of pre-eclampsia was estimated to be 4.9%. No significant relationship was seen between the prevalence of preeclampsia, previous history of preeclampsia and blood pressure (p=0.07). It was also revealed that the prevalence of preeclampsia was higher in women with the first pregnancy and it decreases with increasing number of pregnancies. The result of this study indicated that the prevalence of cesarean section with preeclampsia is higher than in normal delivery.

  Conclusion

  The prevalence of preeclampsia in Yasuj was 4.92. it was concluded that the preeclampsia prevalence in Yasuj in 2016 is similar to that of the studies conducted around the world and our country. Although, it seems that hospitalization of pregnant mothers due to preeclampsia is not concern among other problems. Due to prevalence of preeclampsia and its complications and since prevention of this disorder is not currently possible in pregnant women therefore, timely and appropriate care should be taken during pregnancy for diagnosis in time and prevent adverse effects.

  Keywords: Preeclampsia, Eclampsia, Pregnancy
 • M. Pouya*, M. Abolghasemi Moghadam Pages 140-147
  Background & aim

  Due to the high association of ductal carcinoma in situ with breast and non-invasive breast disease, if properly diagnosed and treated in a timely manner, the disease has a good prognosis and can improve and prevent disease invasion. The aim of this study was to identify and diagnose a case of non-invasive tumor of the nipple.

  Introduction

  The patient was a 39-year-old women who was presented with superficial ulcers and bloody discharge from the left nipple. Examination of the left nipple had shiny tissue and superficial ulcers, and no palpable mass. The patient had a history of 2 pregnancies with 2 live children and after the first delivery, used birth control pills for 5 years. The patient did not recover after a week of eczema treatment, and a nipple sample was taken, where Paget's disease and ductal carcinoma were reported. He then underwent breast maintenance surgery and a biopsy of the exfoliating lymph node. In the first week after surgery, she developed extensive hematoma at the site of surgery, which reduced the swelling of the breast by emptying the hematoma. The patient underwent mastectomy surgery and externalization of the axillary lymph nodes due to the extent of localized ductal carcinoma.

  Conclusion

  Due to the clinical manifestations of breast disease, it is necessary to pay attention to breast manifestations even at a young age and the necessary studies to diagnose possible malignancies and further investigation, even in cases of local carcino

  Keywords: Breast Paget's disease, Carcinoma Dictal, Pioneering Lymph Node