فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 96، فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید عباس حسینعلی پور، مهدی محمدی، احمد راهبر، ابوالفضل محمدبیگی، امین عربشاهی، سیامک محبی* صفحات 1-10
  زمینه و هدف

  با وجود اجرای برنامه پیشگیرانه و درمانی موثر، هنوز موفقیت مورد انتظار درکاهش و کنترل موارد سل، فراهم نشده است. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت تبعیت از رژیم دارویی ضد سل و عوامل موثر بر آن در بیماران مسلول استان قم انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی به روش توصیفی-تحلیلی بر روی بیماران مسلول استان قم در سال 1398 انجام شد. بر اساس روش سرشماری 153 بیمار وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تبعیت دارویی موریسکی گردآوری و از طریق آزمون ناپارامتریک کای اسکویر و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن، در نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شد. سطح معناداری آزمون ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار نمره تبعیت از درمان بیماران تحت مطالعه 97/1 ±64/9 نمره بود. نتایج نشان داد که 86/3 درصد از بیماران، تبعیت بالا نسبت به رعایت دستورات دارویی داشتند. بین تبعیت از رژیم دارویی با نوع بیماری، گروه درمانی، ابتلا به HIV/AIDS ، اعتیاد، ابتلا به بیماری زمینه ای، جنسیت و شغل، ارتباط معنا داری وجود دارد (0/05<p). سایر متغییرها مانند فرم بالینی سل، ملیت، محل سکونت و سطح سواد، تاثیری بر تبعیت از دستورات دارویی نداشته است (0/05<p).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه میزان تبعیت از رژیم دارویی ضد سل، بالا می باشد. نتایج علل عدم تبعیت از رژیم دارویی نشان داد که باید نظارت مستقیم بر درمان را تقویت و ارتباط با بیماران را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: تبعیت، رژیم دارویی، سل
 • عطیه السادات بیگدلی، محمد آقاعلی* صفحات 11-20
  زمینه و هدف

  پیچیدگی های روزافزون و تغییرات در شرایط محیطی، سیاست ها، نگرش ها، سیستم ها و سازه ها از عوامل موثر بر اهداف برنامه ریزی استراتژیک هستند که می توانند برنامه ها را تغییر دهند. برنامه های بدون تفکر استراتژیک، توانایی مقابله با چنین تغییراتی را ندارند؛ بنابراین شکست می خورند؛ از این رو درک و فهم عوامل اثرگذار بر برنامه ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف مورد نظر ضروری و بااهمیت هستند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین موانع اجرای برنامه استراتژیک از دیدگاه مدیران بیمارستان های استان قم انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر به صورت مقطعی- تحلیلی در بیمارستان های استان قم در سال 1398 انجام شد. نمونه پژوهش شامل 50 نفر از مدیران ارشد اجرایی و عملیاتی، مسیولان بهبود کیفیت و مدیران اداری- مالی بیمارستان ها بود. موانع اجرای برنامه استراتژیک توسط پرسشنامه از پیش طراحی شده جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و ANOVA انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که مهم ترین موانع اجرای برنامه استراتژیک به ترتیب موانع ساختاری (82/1)، موانع انسانی- انگیزشی (81/1) و موانع فرایندی (8/1) می باشند. مدیران ارشد اجرایی و مالی، موانع ساختاری؛ مسیولان بهبود کیفیت، موانع فرایندی؛ مدیران واحدهای اداری، عوامل انسانی- انگیزشی را از مهم ترین موانع اجرای برنامه استراتژیک می دانستند.

  نتیجه گیری

   نتایج پژوهش حاضر دیدگاه مدیران بیمارستان های استان قم را در مورد موانع اجرای برنامه استراتژیک تبیین کرد. به نظر می رسد هنگام طراحی و اجرای برنامه استراتژیک، مشارکت نیروی انسانی که از مهم ترین عناصر در سازمان های پیچیده مانند بیمارستان می باشد، باید در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: برنامه استراتژیک، موانع اجرای برنامه استراتژیک، مدیران ارشد و اجرایی، بیمارستان
 • مجتبی خادم الحسینی، مهدی خوشگو، رامین تقی زاده، کیارش تنها، فرزاد شیدفر* صفحات 21-28
  زمینه و هدف

  آموزش تغذیه ، راهبردی اساسی در اصلاح عادات تغذیه ای و به دنبال آن پیشگیری از بیماری های غیر واگیر است. با توجه به اهمیت موضوع سواد تغذیه ای و آگاهی روحانیون در جهت فرهنگ سازی مناسب در عرصه ی سلامت و مقابله با سوء استفاده از اطلاعات ناقص پزشکی و دینی مردم ، سواد تغذیه ای طلاب حوزه ی علمیه ی قم را برای اولین بار مورد سنجش قرار داده ایم.

  روش بررسی

  این مطالعه مقطعی درسال 1398  باحضور   176 نفر از طلاب بالای 18 سال درحال تحصیل درحوزه ی علمیه شهر قم انجام شد. در این پژوهش از پرسشنامه سواد تغذیه ای بزرگسالان EINLA استفاده گردید. همچنین قد و وزن شرکت کنندگان اندازه گیری و نمایه توده بدنی محاسبه شد.

  یافته ها

   میانگین امتیاز سواد تغذیه ای طلاب 1/3±1/28 بود. میانگین امتیاز در زنان 3/2±2/29 و در مردان 1/4±3/27 بود. اکثر افراد شرکت کننده (5/87 %) سواد تغذیه ای کافی یا مناسب و بقیه (5/12 %) سواد تغذیه ای ناکافی داشتند. بهترین امتیاز مربوط به شناخت گروه های غذایی و کم ترین امتیاز در رابطه با شناخت و مهارت اندازه گیری موادغذایی بود. اختلاف آماری معناداری بین زنان و مردان ازنظر سطح سواد تغذیه ای دیده شدکه حاکی از بهتر بودن سواد تغذیه ای زنان نسبت به مردان است. هیچ ارتباط معناداری میان سن،وزن و نمایه توده بدنی با وضعیت سواد تغذیه ای  شرکت کنندگان مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  سطح سوادتغذیه ای دراکثر شرکت کنندگان درحد کافی ارزیابی شد. هیچ ارتباط معناداری میان وضعیت سوادتغذیه ای با شاخص های آنتروپومتریک مشاهده نگردید.

  کلیدواژگان: سواد تغذیه ای، نمایه توده بدنی، طلاب
 • مریم جام پرازمی، نادر منیرپور* صفحات 29-37
  زمینه و هدف

  در عصر حاضر دانش به یک منبع استراتژیک برای سازمان ها و جوامع تبدیل شده و نیاز به توسعه و اشراف بر روش های خلق، تسهیم و به کارگیری آن حیاتی به شمار می آید. در این میان، سازمان های موفق آن هایی هستند که اهمیت چیزهایی را که می دانند، تشخیص  می دهند و در جهت کسب دانش در مورد چیزهایی که نمی دانند، تلاش می نمایند. مطالعه حاضر با هدف پیش بینی اشتراک دانش بر اساس عوامل شخصیتی، سکوت سازمانی و تعلق سازمانی در کادر درمانی استان قم انجام شد.

  روش بررسی

  پژوهش توصیفی حاضر به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کادر درمانی شهر قم بود که از میان آن ها 350 نفر به به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گشته و وارد مطالعه شدند. در این مطالعه داده ها با استفاده از پرسشنامه های اشتراک دانش، عوامل شخصیتی، سکوت سازمانی و تعلق سازمانی جمع آوری شدند و توسط آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام آنالیز گردیدند.

  یافته ها

   نتایج تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان دادند که عوامل شخصیتی شامل: برون گرایی، گشودگی، دلپذیری و وجدان به طور مستقیم و روان رنجوری به شکل معکوس اشتراک دانش را پیش بینی می کنند. همچنین مولفه نگرش سرپرست نسبت به سکوت به صورت معکوس و تعلق سازمانی به شکل مستقیم اشتراک دانش در کادر درمانی شهر قم را پیش بینی نمودند.

  نتیجه گیری

   با توجه به نقش بارز عوامل شخصیتی، سکوت سازمانی و تعلق سازمانی در پیش بینی اشتراک دانش در کادر درمانی، به حداکثر رساندن میزان انطباق بین ویژگی های شخصیتی فرد از جمله ابعاد وظیفه شناسی و توافق پذیری شخصیت با شغل مورد نظر و تعیین ویژگی های شغلی آن ها برای بهره وری سازمان، ایجاد جوی که دانش و تبادل اطلاعاتی در آن مهم تلقی شود و همچنین افزایش استقلال کاری در انجام وظایف شغلی برای توسعه درونی و نهادینه شدن شیفتگی و وفاداری بین کارکنان بسیار حایز اهمیت خواهد بود.

  کلیدواژگان: شخصیتی، سکوت سازمانی، سازمان ها، دانش، پرسنل پزشکی
 • آیدین عزیزپور* صفحات 38-50
  زمینه و هدف

  سالمونلا یکی از مهم ترین بیماری های مشترک بین انسان و طیور در سراسر دنیا است. تخم مرغ های آلوده از منابع مهم انتشار و همه گیری سالمونلوز در انسان به شمار می روند. در این ارتباط، مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان آلودگی تخم مرغ به سالمونلا و ارزیابی الگوی مقاومت دارویی آن در شهرستان اردبیل انجام شد.

  روش بررسی

  با مراجعه به فروشگاه های خرده فروشی در نقاط مختلف شهرستان اردبیل طی دوره شش ماهه دوم در سال 1398، 110 تخم مرغ (37 تخم مرغ بومی، 41 تخم مرغ فله ای و 32 تخم مرغ صنعتی شناسنامه دار) به صورت تصادفی جمع آوری گردید. پوسته و محتویات داخلی تخم مرغ ها از نظر آلودگی سالمونلایی با استفاده از روش های استاندارد کشت مورد بررسی قرار گرفتند. برای تشخیص قطعی سالمونلا از آزمایشات سروتایپنگ و (Polymerase Chain Reaction) PCR .  از روش استاندارد دیسک دیفیوژن نیز برای تعیین مقاومت جدایه ها نسبت به 15 عامل ضد میکروبی استفاده گردید.

  یافته ها

  از 110 نمونه تخم مرغ مورد بررسی، چهار مورد (63/3 درصد) آلوده به باکتری سالمونلا بودند. میزان آلودگی پوسته تخم مرغ های بومی، فله ای و صنعتی به سالمونلا به ترتیب 40/5، 43/2 و 0 درصد بود. همچنین میزان آلودگی سالمونلایی در محتویات تخم مرغ های بومی 94/2 درصد محاسبه شد؛ در حالی که در محتویات تخم مرغ های فله ای و صنعتی هیچ گونه آلودگی مشاهده نشد. در سروتایپینگ و روش PCR انجام شده در مورد نمونه های مثبت، سالمونلا تیفی موریوم تشخیص داده شد. از میان 15 آنتی بیوتیک مورد مطالعه، بیشترین مقاومت نسبت به استرپتومایسین، تتراسایکلین، کلرآمفنیکل و نالیدیکسیک اسید (100 درصد) مشاهده شد و کمترین مقاومت نسبت به سفتازیدیم و فلورفینکل (40 درصد) و نیتروفورانتویین (20 درصد) وجود داشت.

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر وجود آلودگی سالمونلایی در تخم مرغ های بومی و فله ای نسبت به تخم مرغ های صنعتی بودند. در این ارتباط، رعایت نکات بهداشتی از جمله پختن مناسب و کافی تخم مرغ ها اهمیت به سزایی دارد. به منظور جلوگیری از گسترش باکتری های مقاوم می بایست از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها در مزارع پرورشی طیور اجتناب گردد.

  کلیدواژگان: سالمونلا، مقاومت آنتی بیوتیکی، تخم مرغ، اردبیل، ایران
 • رفیعه خلیلی، شاپور حسن زاده*، علی شالیزار جلالی، رسول شهروز، غلامرضا نجفی، مهدی ایمانی صفحات 51-60
  زمینه و هدف

  بیماری دیابت شیرین اثرات منفی بر دستگاه تولید مثل دارد. احتمال دارد داروهای ضد دیابت باعث اختلال در باروری شوند. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوارض داروی ضد دیابت لیراگلوتاید (Liraglutide) بر لقاح آزمایشگاهی انجام شد. 

  روش بررسی

  48 موش ماده بالغ به شش گروه هشت نفره تقسیم شدند که عبارت بودند از: گروه کنترل که دارو دریافت نکرد، گروه غیر دیابتی دریافت کننده لیراگلوتاید با دوز 2/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، گروه غیر دیابتی دریافت کننده لیراگلوتاید با دوز 8/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، گروه دیابتی بدون دریافت لیراگلوتاید، گروه دیابتی دریافت کننده لیراگلوتاید با دوز 2/1 میلی گرم و گروه دیابتی دریافت کننده لیراگلوتاید با دوز 8/1 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن. لیراگلوتاید به صورت روزانه و به شکل زیر جلدی تزریق می گردید. توان باروری تخمک های گروه ها پس از 35 روز دوره تیمار ارزیابی شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  در گروه دیابتی کاهش معنا داری در تعداد اووسیت ها، درصد لقاح و درصد جنین های دو سلولی، چهار سلولی، مورولا، بلاستوسیست و هچ شده نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید (05/0≤p). در هر دو گروه دیابتی دریافت کننده دارو نیز کاهش در پارامترهای مذکور وجود داشت؛ اما نسبت به گروه دیابتی درمان نشده، افزایش در پارامترهای مذکور مشاهده گردید (05/0≤p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادند که به کارگیری داروی لیراگلوتاید در موش های دیابتی موجب بهبود باروری و افزایش درصد لقاح و جنین های ایجاد شده می گردد.

  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس- تجربی، لقاح آزمایشگاهی، لیراگلوتاید، موش
 • اشرف خرمی راد، مجتبی انصاری شهیدی*، حسن رضایی جمالویی، پروانه صادقی مقدم صفحات 61-73
  زمینه و هدف

  داشتن نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU: Neonatal Intensive Care Unit) بسیار استرس زا بوده و پیوند مادر و نوزاد را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعات پیشین نشان دهنده تاثیر ذهن آگاهی بر بهبود پیامدهای سلامتی بوده اند. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر مراقبت تکاملی تلفیق شده با ذهن آگاهی بر استرس مادری و پیوند با نوزادان پره ترم بستری در NICU انجام شد.

  روش بررسی

  طی این مطالعه مداخله ای، استرس مادری و پیوند با نوزاد در بین مادران سه گروه مراقبت تکاملی تلفیق شده با ذهن آگاهی (گروه یک= 34 نفر)، مراقبت تکاملی (گروه  دو= 39 نفر) و کنترل (گروه سه= 50 نفر) که به شکل مبتنی بر هدف و تخصیص تصادفی انتخاب شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفت. برای جمع آوری و تحلیل داده ها از پرسشنامه استرس والدی NICU  (PSS:NICU: Parental Stressor Scale: Neonatal Intensive Care Unit)، پرسشنامه پیوند براکینگتون، پرسشنامه ذهن آگاهی و روش های آماری آنالیز واریانس، آزمون های تعقیبی شفه، کای دو و کروسکال والیس استفاده شد.

  یافته ها

  نمرات پیوند در گروه یک نسبت به گروه های دو و کنترل کمتر بود که این اختلاف به لحاظ آماری معنادار بود و نشان از پیوند بهتر مادر و نوزاد در گروه یک داشت. نمرات استرس مادری هنگام ترخیص بین سه گروه اختلاف معناداری را نشان داد؛ به طوری که نمرات استرس در گروه یک کمتر از دو گروه دیگر بود؛ اگرچه این اختلاف تنها بین گروه یک و گروه کنترل از نظر آماری معنادار بود.

  نتیجه گیری

   با تلفیق مراقبت تکاملی و ذهن آگاهی، کاهش استرس مادران در NICU و پیوند بهتر مادر و نوزاد می توان به ارتقای کیفیت مراقبت ها در NICU و در نتیجه بهبود نتایج سلامتی در نوزادان بستری کمک نمود.

  کلیدواژگان: مراقبت نوزاد، ذهن آگاهی، استرس، پیوند، بخش ویژه نوزاد
 • طاهره شریفی، سمیه ابراهیم بای، فرشته نجفی هدک، امین محمدی* صفحات 74-84
  زمینه و هدف

  علاقه و انگیزه تحصیلی دانشجویان از مهم ترین چالش های دانشگاه ها محسوب می شود که بر برون داد سیستم های آموزشی بسیار اثرگذار است. عوامل مختلفی می توانند این انگیزه و علاقه را تحت تاثیر قرار دهند که آینده شغلی یکی از این عوامل می باشد. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین انگیزه تحصیلی با نگرش نسبت به آینده شغلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1397 انجام شد.

  روش بررسی

  در مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی حاضر، 291 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و وارد مطالعه گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه روا و پایای نگرش نسبت به آینده شغلی و نیز پرسشنامه استاندارد انگیزه تحصیلی هارتر (Harter) جمع آوری شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS 22 تجزیه و تحلیل گردیدند.

  یافته ها

   نتایج نشان دادند که 1/59 درصد از دانشجویان میانگین نمره نگرش نسبت به آینده شغلی متوسط و کمتر از متوسط و 43 درصد از آن ها میانگین نمره انگیزه تحصیلی متوسط و بالاتر از متوسط را کسب نمودند. براساس نتایج رگرسیون، نگرش نسبت به آینده شغلی   (29 درصد) و مقطع تحصیلی (13 درصد) دو متغیری بودند که انگیزه تحصیلی دانشجویان را پیش بینی می نمودند.

  نتیجه گیری

   با توجه به ارتباط معنادار انگیزه تحصیلی با آینده شغلی و سطح نامطلوب انگیزه تحصیلی لازم است در جهت کاهش نگرانی های موجود نسبت به آینده شغلی در دانشجویان و در نتیجه افزایش انگیزه تحصیلی آن ها اقدامات لازم انجام شود.

  کلیدواژگان: تحصیلی، دانشجویان، نگرش
|
 • Seyed Abbas Hosseinalipour, Mahdi Mohammadi, Ahmad Rahbar, Abolfazl Mohammadbeigi, Amin Arabshahi, Siamak Mohebi* Pages 1-10
  Background and Objectives

  Despite the implementation of effective preventive and therapeutic programs, the expected success in reducing and controlling tuberculosis (TB) cases, has not yet been achieved. The purpose of the current study was to evaluate adherence to anti-TB drug regimen and its related factors in patients with TB in Qom province.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study, was conducted on TB patients in Qom province in 2019. According to the census method, 153 patients were entered to the study. Data were collected using 8-item Morisky Medication Adherence Scale. Data were analyzed by nonparametric chi square and Spearman correlation coefficient tests using SPSS software. The significance level of the tests, was considered less than 0.05.

  Results

  The mean and standard deviation of the score of adherence to the treatment of the patients under study, was 9.64±1.97. The results showed that 86.3% of the patients had a high adherence to the drug orders. There is a significant relationship between adherence to anti-TB drug regimen, type of disease, group therapy, HIV/AIDS, addiction, underlying disease, gender, and occupation (p<0.05). Other variables, such as clinical form of TB, nationality, residence area, and level of literacy had no effect on adherence to drug orders (p<0.05).

  Conclusion

  In this study, adherence to anti-TB drug regimen is high. The results of the causes of drug adherence, showed that direct monitoring of the treatment should be strengthened and communication with the patients should be improved.

  Keywords: Compliance, Drug Regimen, Tuberculosis
 • Atiehsadat Bigdeli, Mohammad Aghaali* Pages 11-20
  Background and Objectives

  Increasing complexity and changes in environmental conditions, policies, attitudes, systems, and structures, are factors influencing the goals of strategic planning, which can change programs. Programs without strategic thinking are not able to cope with such changes, thus they fail. Understanding of the factors affecting strategic planning, is crucial for the goals to be achieved. Therefore, the present study aimed to determine the barriers to the implementation of the strategic plan from the viewpoints of hospitals managers in Qom province.

  Methods

  The current study was performed as a cross-sectional study in the hospitals of Qom province in 2019. Samples included 50 senior executive and operational managers, quality improvement officers, and administrative-financial managers of hospitals. Barriers to the strategic plan implementation, were collected by a pre-designed questionnaire. Data analysis was performed using independent t- and ANOVA tests.

  Results

  The present study showed that structural barriers (1.82), human-motivation barriers (1.81), and process barriers (1.8), were the most important barriers to the implementation of the strategic plan. Senior and executive managers, financial managers cited the structural barriers, quality improvement officers mentioned the process barriers and managers of administrative units cited human-motivation factors as the most important barriers to the implementation of the strategic plan.

  Conclusion

  The results of the present research explained the points of view of Qom hospital managers in terms of the barriers to the implementation of strategic plan. It seems that when designing and implementing a strategic plan, the participation of human resource that is the most important elements, should be considered in complex organizations, such as hospitals.

  Keywords: Strategic Plan, Strategic Plan Barriers, Senior, Executive Managers, Hospital
 • Mojtaba Khadem AlHosseini, Mahdi Khoshgoo, Ramin Taghizadeh, Kiarash Tanha, Farzad Shidfar* Pages 21-28
  Background and Objectives

  One of the effective factors in improving the health of individuals and communities is having proper nutrition and improving the level of nutrition literacy, which includes the skills of acquiring, processing, and understanding nutrition information with the purpose of making appropriate decisions in this field. Considering the existence of the capacity of religious missionaries and the importance of awareness of the clerics in creating a proper culture in the field of health and to confront with the misuse of people incomplete medical and religious information, in this study, the nutrition literacy of seminary students of Qom city, was evaluated for the first time.

  Methods

  This cross-sectional study was carried out with the participation of 176 seminary students over 18 years of age studying in the Seminary of Qom in 2019. The EINLA Adult Nutrition Literacy Questionnaire was used in this study. The height and weight of the participants, were also measured and their BMI was calculated.

  Results

  The mean score of the nutrition literacy of the students, was 28.1 ± 3.1. The mean score was 29.2 ± 2.3 in women and 27.3 ± 4.1 in men. Most of the participants (87.5%), had adequate nutrition literacy and others (12.5%) had insufficient nutrition literacy. The highest score was related to the recognition of food groups and the lowest score was for the knowledge and skill of measuring food. There was a statistically significant difference between men and women in terms of nutrition literacy level (p = 0.001), indicating that women had better nutrition literacy compared men. No significant relationship was found between age, weight, and BMI with the participants' nutrition literacy status.

  Conclusion

  The level of nutrition literacy in most of the participants was assessed as sufficient. There was no significant relationship between nutrition literacy status with weight and BMI.

  Keywords: Literacy, Nutrition, Body Mass Index
 • Maryam Jamporazmey, Nader Monirpour* Pages 29-37
  Background and Objectives

   In the present age, knowledge has become a strategic resource for organizations and societies, and the need for developing and mastering the ways of creating, sharing, and its application, is vital. In the meantime, successful organizations are the ones that recognize the importance of what they know and try to gain knowledge on what they do not know. The purpose of this study was to predict knowledge sharing based on personality traits, organizational silence, and organizational affiliation in medical staff in Qom province.

  Methods

  This study was performed as a descriptive correlational study. The statistical population consisted of all medical staff of Qom city, 350 of whom, were selected by convenience sampling method. In this study, the data were collected using knowledge sharing questionnaires, personality factors, organizational silence, and organizational belonging. Data were analyzed using stepwise multiple regression analysis.

  Results

  The results of data analysis using multiple regression analysis showed that personality factors, including extraversion, openness, agreeableness, and conscience directly predicted and neuroticism inversely predicted knowledge sharing. Moreover, supervisor attitude towards silence inversely predicted and organizational belonging directly predicted knowledge sharing in medical staff in Qom city.

  Conclusion

  Considering the prominent role of personality factors, organizational silence and organizational belonging are of great importance in predicting knowledge sharing in the medical staff, maximizing the degree of adaptation between individual personality traits, including dimensions of conscientiousness and personality compatibility with the desired job and determining their job characteristics for productivity of the organization, and creating an environment, where knowledge and information exchange are important, as well as increasing job independence in performing job duties, will be critical to the internalization development and the institutionalization of fascination and loyalty among the employees.

  Keywords: Personality, Organizational silence, Organizations, Knowledge, Medical Staff
 • Aidin Azizpour* Pages 38-50
  Background and Objectives

  Salmonellosis is one of the most important diseases among humans and poultry worldwide. Contaminated eggs are important sources of salmonellosis outbreak in humans. The aim of this research was to investigate the rate of contamination of eggs with Salmonella spp. and to evaluate their drug resistance pattern in Ardabil city.

  Methods

  A total of 110 egg samples (37 native eggs, 41 bulk eggs, and 32 labeled industrial eggs), were collected randomly from retail stores in different parts of Ardabil city during the second half of the year 2019. Shell and contents of the eggs, were evaluated for Salmonella contamination using standard culture methods, and Salmonella serotyping and PCR assay were used for definite diagnosis of salmonella isolates. standard disk diffusion method was used to determine antimicrobial resistance of the isolates against 15 antimicrobial agents.

  Results

  Out of 110 egg samples examined, 4 eggs (3.63%), were infected with Salmonella. Shell contamination of native eggs, bulk eggs, and industrial eggs with Salmonella were 5.40%, 2.43%, and 0%, respectively. Salmonella contamination in the contents of the native eggs was 2.94%, while no contamination was observed in the contents of bulk eggs and industrial eggs. S. typhimurium was detected by serotyping and PCR technique on positive samples. Among the 15 antibiotics studied, the highest resistance was observed to streptomycin, tetracycline, chloramphenicol, and nalidixic acid with 100% and the lowest resistance was to ceftazidime and florfenicol with 40% and nitrofurantoin with 20%.

  Conclusion

  The findings of this study were indicative of the presence of Salmonella contamination in native eggs and bulk eggs compared to the industrial eggs, thus it is of great importance to observe the hygienic points, including proper and adequate cooking of eggs. Also, excessive use of antibiotics in poultry farms should be avoided to prevent the spread of resistant bacteria.

  Keywords: Salmonella, antibiotic resistance, egg, Ardabil, Iran
 • Rafieh Khalily, Shapour Hasanzadeh*, Ali Shalizar Jalali, Rasoul Shahrooze, Ggolamreza Nagafi, Mehdi Imani Pages 51-60
  Background and Objectives

  Diabetes mellitus has adverse effects on reproductive system. Antidiabetic drugs are likely to develop impairment of fertility. In this regard, the present study was conducted to investigate the adverse effects of antidiabetic drug liraglutide on in vitro fertilization.

  Methods

  A total of 48 adult female mice, were divided into 6 groups of 8 each, as follows: control group that did not receive the drug; non-diabetic group received liraglutide at a dose of 1.2 mg/kg BW; the non-diabetic group that was given liraglutide at a dose of 1.8 mg/kg BW; diabetic group that did not received liraglutide; diabetic group that received liraglutide at a dose of 1.2 mg/kg BW; and diabetic group that received that was given liraglutide at the dose of 1.8 mg/kg BW. Liraglutide was daily injected through subcutaneous route. After 35 days of treatment, the fertility potentials of the retrieved oocytes, was evaluated. Data were analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s post hoc test.

  Results

  In the diabetic group, a significant decrease (p < 0.05), were observed in the number of oocytes, percentages of fertilization, percentages of two-cell, four-cell, morula, blastocysts, and hatched embryos compared to the control group. In both diabetic groups receiving the drug, there was a decrease in the aforementioned parameters, but compared to the untreated diabetic group, there was an increase in these parameters.

  Conclusion

  The results revealed that administration of liraglutide in diabetic mice improved fertility and increased the percentage of fertility and Embryos.

  Keywords: Diabetes Mellitus, Experimental, Fertilization in Vitro, Liraglutide, Mice
 • Ashraf Khoramirad, Mojtaba Ansari Shahidi*, Hasan Rezaii Jamaloi, Parvaneh Sadeghimoghaddam Pages 61-73
  Background and Objectives

  Having an infant in the neonatal intensive care unit (NICU) is very stressful and affects mother-infant bonding. Previous studies have indicated the effect of mindfulness on improving health outcomes. In this regard, the present research was performed with the objective of investigating the effect of mindfulness-based developmental care on maternal stress and bonding with premature infants hospitalized in NICU.

  Methods

  In an interventional study, maternal stress and mother - infant bonding, were compared among mothers of three groups of mindfulness-based developmental care (group 1 = 34), developmental care (group 2 = 39), and control (group 3 = 50), who were selected based on purposeful random sampling. Data were collected using NICU Parenting Stress Questionnaire (PSS: NICU) and Brockington Bonding Questionnaire and Mindfulness Questionnaire.

  Results

  Bonding scores in group 1 were lower as compared to those in group 2 and control group, and this difference was statistically significant indicating better maternal - neonatal bonding in group 1. Maternal stress scores at discharge time showed a significant difference between the three groups. So that the stress scores in group one, were less than the other two groups; However, this difference was only statistically significant between group 1 and control.

  Conclusion

  Integrating mindfulness with developmental care reduces maternal stress in the NICU and better bonding is achieved between mother and infant, leading to improved quality of care in NICU and better health outcomes in the hospitalized infants.

  Keywords: Infant care, Mindfulness, Stress, Bonding, Intensive Care Units, Neonatal
 • Tahere Sharifi, Somayeh Ebrahim Bay, Fereshteh Najafi Hodk, Amin Mohammadi* Pages 74-84
  Background and Objectives

  Students’ interest and academic motivation is one of the most important challenges of the universities, which is highly effective in the outputs of the education systems. Different factors affect this motivation and future job is one of them. In this regard, the purpose of the current study was to determine the relationship between the academic motivation and students’ attitude towards future job in the students of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences in 2018.

  Methods

  This cross-sectional analytical study was conducted on 291 students, who were selected using stratified random sampling and entered into the study. Data were collected using valid and reliable attitude toward Future Job questionnaire as well as Harters’ Academic Motivation standard questionnaire. Data analysis was performed using SPSS version 22.

  Results

  Our study indicated that mean score of the attitude toward the future job score in 59.1 percent of the students was moderate and lower and the mean score of the academic motivation in 43 percent of them was moderate and higher. Moreover, according to the regression analysis results, attitude towards future job (29%) and academic grade (13%), were predictors of the students’ academic motivation.

  Conclusion

  Considering significant relationship between the academic motivation and student’s attitude towards future job and unfavorable level of academic motivation, necessary measures should be taken to reduce concerns about future Job in the students and consequently to increase their academic motivation.

  Keywords: Educational, Students, Attitude