فهرست مطالب

 • پیاپی 38 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید محسن احمدی، عباس صالحی نجف آبادی*، قاسم ترابی صفحات 7-32

  آشنایی با تفکرات اندیشمندان زمینه را برای بسط وشناخت اندیشه های آنان در سطح جامعه چه در بین عوام و چه دربین خواص فراهم می نماید. هدف از این مقاله بررسی مقایسه ای آرا و اندیشه های عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی در باب حکومت اسلامی است.افکار این دو اندیشمند در رابطه با حکومت اسلامی به طور کلی و نیز در رابطه با اختلافات فکری ان دو بازگو می شود. مهم ترین مساله این مقاله است که این دو اندیشمند اسلامی چه نظری درباره چیستی و چرایی حکومت اسلامی دارند ، مهم ترین نکته های تفکراتشان موثق و سنجیده بیان می گردد. پژوهش حاضر بر اساس روش هرمنوتیک نوشته شده است و آثار سروش و مصباح یزدی در باب حکومت اسلامی به این روش مقایسه شده است. روش گردآوری منابع کتابخانه ای است و نتایج بررسی نشان می دهد که آرای این دو اندیشمند اسلامی از یک مبدا و منبع فکری بهره می برد؛ اما به تدریج از هم فاصله گرفته و به طور کلی جدا شده است. از این مقاله می توان در تحلیل آثار و افکار سایر اندیشمندان اسلامی درباب حکومت اسلامی بهره برد.

  کلیدواژگان: حکومت دینی، حق و تکلیف، هرمنوتیک، دموکراسی، مشروعیت
 • محمدرسول آهنگران*، سید محمد حسینی پور صفحات 33-60

  از دیدگاه پیروان ادیان ابراهیمی طبق اخباری که در عهدین و قرآن آمده‏اند، یکی از عوامل نزول بلایای طبیعی گناه است. این درحالی است که فرضیه رقیب از سوی ماده‏گرایان حکایت از تاثیر عوامل مادی در حوادث طبیعی داشته و ادعای دین‏گرایان را رد می‏کند. در این مقاله ضمن بررسی این دو دیدگاه و تبیین عدم تعارض بین دو نظریه در چیستی علت نزدیک حوادث طبیعی، وجود رابطه معنادار بین گناه و بلایای طبیعی در ادایان ابراهیمی بررسی و سپس با استفاده از آیات قرآن، ابعاد مختلف این رابطه در اسلام تشریح شده است. در آخر ثابت شد که از منظر قرآن، گناه علت تامه غیرمنحصره برای نزول بلایای طبیعی است و گستره آن مقید به زمان و مکان خاصی نیست؛ هرچند، این رابطه مشمول تمامی گناهان نمی‏شود و در مورد گناهان اعتقادی بزرگ و گناهان غیراعتقادی که به‏صورت دسته‏جمعی انجام شوند، ممکن‏الوقوع است. البته رابطه فوق، مانع‏بردار بوده و ممکن است این نوع عقوبت‏ها به دلایلی چون توبه، استدراج و مشیت الهی‏، محو شده یا به تعویق بیفتند

  کلیدواژگان: ادیان ابراهیمی، بلایای طبیعی، گناه، ابتلا، استدراج
 • محسن برهمند، محمدرضا اکرمی*، سمیرا رستمی صفحات 61-92

  در دوره صفویه از آن روی که شاهان عصر صفوی شاعران را به سرایش اشعاری در مدح اهل بیت (علیهم السلام) ترغیب نموده و نسبت به سرایش مضامین عاشقانه واکنش های منفی نشان می دادند، بازار شعر و شاعری از رونق افتاد و در نتیجه تعداد بسیاری از شاعران از ایران به سرزمین هندوستان مهاجرت کردند و همین امر زمینه ساز ایجاد طرز تازه ای در زمینه ی سبک شناسی شد که امروزه از آن به عنوان سبک هندی یاد می کنند. عرفی شیرازی از جمله ی نخستین شاعرانی است که که در ساخت و پرداخت و نیز گسترش این طرز تاره نقش مهمی ایفا نموده است. در این پژوهش که به شیوه ی تحلیل محتوا و با استناد به منابع کتاب خانه ای صورت گرفته است، بر آن بوده ایم تا با بررسی صد غزل ابتدایی از دیوان عرفی شیرازی، به واکاوی عشق در نظام اندیشگانی شاعر بپردازیم. نتایج پژوهش گویای آن است که در غزلیات وی، عشق در قالب اندیشه های خودآزارنه، بیان سختی ها و فراز و نشیب های راه عشق، گرمای عشق و عشق گدازنده، ارزشمندی جایگاه بلند عشق، سلوک عرفانی مرتبط با عشق، فراق و وصال، درد و غم عشق، شاهدبازی با معشوق مذکر، توصیف ویژگی های رفتاری معشوق، پرداختن به اجزاء ظاهری چون توصیف چشم و نگاه، زلف و گیسو، رخ و رخسار، لب و دهان، مژگان و قد و قامت بازتاب یافته است.

  کلیدواژگان: سبک هندی، عشق، عرفی شیرازی، نظام اندیشگانی
 • عبدالعلی پاکزاد صفحات 93-120

  انسان موجودی مکلف،و تکالیف جعل شده برای آدمی از جانب خداوند، سکوی کمال،تضمین کننده حقوق بشر و سبب نیل به پاداش های اخروی می باشد. در برخی از آیات قرآن سخن از تکالیف دشواربرای قوم یهود (بقره/54-نساء/160) آمده و در سوره بقره/286 پیامبر اسلام از خدا می خواهد که تکالیف سخت را بردارد؛در مقابل آیاتی وجود دارد که سخن از آسانی تکلیف (بقره/185) و به اندازه وسع {کمتر از طاقت} (بقره/286) و در دین حرجی (حج/78) برای مکلف نیست، می باشد. مقاله حاضر با تکیه بر آیات کریمه به روش کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی تحلیلی در پی تبیین نگاه قرآن در مساله تکلیف و تعارض دو دسته آیات و سبب وضع تکالیف سخت می باشد. از یافته های این نوشتار آن است که تکالیف الهی به دو قسم ابتدایی و کیفری وضع شده است.دستورات نخستین خدا به بشر ،سهل و مقدور و بلکه کمتر از طاقت بشر می باشد و ابن سنت الهی در همه ادیان می باشد و اختصاص به امت پیامبر اسلام ندارد.اگر بشر سر ناسازگاری با تکالیف ابتدایی را ساز بزند و از حدود خدا تجاوز کند،خدا تکالیف کیفری را به جهت برگشت بشر به سوی خدا، نشان دادن بندگی، زدودن پرده ها، کدورتهای های روحی و عبرت دیگران وضع می نماید.

  کلیدواژگان: حکمت الهی، قرآن، وسع، حرج، طاقت، تکالیف شاقه
 • سید احمد حسین زاده، فرشته سپهر*، زهره میرحسینی، بهرام پروین گنابادی صفحات 121-136

  ملاک های صرفا علمی در مطالعات اسلامی غربیان در قالب تالیف دایره المعارف وجود نداشته است. اهداف مطالعاتی پسااستعماری غربیان، روش شناسی و پرداخت نامتعادل اعتقادات مذهبی اسلام قرینه ای است بر این مدعا. پس از انقلاب اسلامی تولید دایره المعارف در حوزه اسلام با هدف جبران کاستی های پژوهش های غربیان با اتخاذ روش مطالعه هنجاری و رهیافت تدافعی و ردیه ای، آرمان های هویت جویانه شیعی و ایرانی را دنبال می کند؛ به طوریکه تعیین نوع، حجم و استنادات مدخل ها در دانشنامه های ایرانی اغلب براساس معیارهایی جبرانی و فراتر از ملاک های صرف دانشنامه نگارانه صورت گرفته و مولفه هایی مثل جامعیت و انگیزه های اعتقادی در این زمینه دخیل بوده است. با بررسی بعمل آمده توزیع ارجاعات، تنوع منابع و کمیت مدخل های کلامی در دایره المعارف اسلام لیدن (به عنوان نمونه غربی) در قیاس با دانشنامه جهان اسلام (به عنوان نمونه ایرانی) از لحاظ میزان توجه به میراث فکری و فرهنگی شیعه (خاص کلام شیعه و اعلام امامیه) به طرز معنا داری متفاوت است. به این صورت که در دایره المعارف اسلام مدخل های کلامی محدود به 404 مورد است در حالیکه در دانشنامه جهان اسلام تعداد آنها 749 مورد و بطور مستقل و مبسوط به مدخل های کلامی شیعه و مباحث ایرانی پرداخته شده است. در مقالات کلامی دایره المعارف اسلام به هیچ یک از منابع شیعی ارجاع داده نشده و همه ارجاعات به منابع سنی است در حالیکه توزیع مذهبی منابع در دانشنامه جهان اسلام دچار این نقیضه نیست.

  کلیدواژگان: مطالعات اسلامی، کلام شیعه، دانشنامه جهان اسلام، دایره المعارف بزرگ اسلامی، دایره المعارف اسلام
 • ذوالفقار حق پرست، سیامک بهارلویی*، جواد پنجه پور صفحات 137-158

  امور حسبی از موضوعات مهمی است که در میان متفکران مسلمان مطرح بوده است. در هندسه اعتقادی شیعیان، امور حسبی بیشتر جنبه غیر حکومتی را شامل می شود. افزون بر این، هر چند مبانی مشروعیت این نهاد در فقه شیعه شامل آیات، روایات، اجماع و عقل می باشد، اما با عنایت به گستره ی مبسوط استعمال حسبه، عدم اتفاق نظر در مبانی مشروعیت و رویکرد امور حسبی برخلاف اتفاق مفهومی و ضیق محدوده ی اجرای آن مشهود است. با توجه به عدم تحدید موارد استعمال امور حسبی با تکیه بر بسط نهاد ولایت فقیه در هندسه اعتقادی فقه شیعه، و ابهام آن حقوق موضوعه ایران با انطباق گیری از تفکر اعتقادی شیعی است، قانونگذار نه تعریف جامعی از آن به عمل آورده و نه ملاک موثری برای شناسایی آن ارایه نموده است. هدف این مقاله، مطالعه جایگاه امور حسبی در هندسه اعتقادی فقه شیعه می باشد و یافته های این پژوهش نشان می دهد که پذیرش نظریه حسبه می تواند به تیوری تشکیل حکومت دینی و ولایت فقیه بر امور مردم منجر گردد.

  کلیدواژگان: هندسه اعتقادی، فقه شیعه، حسبه، امور حسبیه، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت فقیه
 • حمیدرضا حنان صفحات 159-178

  از جمله شبهات اعتقادی و نیازمند به بررسی کلامی، عبارت است از اتهام خشونت آمیز بودن که محور بسیاری از اشکالاتی که به دین اسلام وارد شده و می شود را تشکیل می دهد و از جمله مواضعی که خشونت آمیز معرفی گردید و هدف انگشت اتهامات متعدد قرار گرفته، موضعی است که در این دین نسبت به تجویز و تشریع جهاد اتخاذ شده است؛ نگاهی به اصل صلح طلبی اسلام نسبت به موضع خلاف آن در حقوق بشر دوستانه که برای قدرتمندان اصل جنگ طلبی مورد پذیرش قرار گرفته و دقت در ابتناء در قانون گذاری دینی بر اساس دفاع، در مقابل تجویز آغازگری به جنگ در قوانین منازعات بشری و نیز ملاحظه پیام صلح و دوستی و توصیه به آن حتی نسبت به کسانی که مسلمان نیستند، در کنار نقش وحدت بخشی میان اقوام و قبایل، از جمله دلایلی است که بی اساسی اتهامات مزبور را به اثبات می رساند؛ مقاله حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای اعم از فضای واقعی و سایبری، سعی دارد تا با برجسته کردن مواضع صلح آمیز اسلام، نشان دهد که جهاد در چارچوب عقلانی دفاع تشریع شده و در محدوده ای تجویز شده که بدون آن امکان حفظ و تداوم حیات بشری وجود ندارد.

  کلیدواژگان: جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی، صلح&#172، آمیز، دفاع، حقوق بشر دوستانه
 • انور ضیائی صفحات 179-210

  اصطلاح اسماء و صفات، مانند اکثر قریب به اتفاق اصطلاحات معارف اسلامی ، ریشه قرآنی دارد .از جمله اندیشه های پر سابقه در کلام اسلامی ، قول به توقیفی بودن اسماء و صفات الهی است که از این میان اهل حدیث، اهل ظاهر و حتی اشاعره و ماتریدی عقیده دارند که باید خداوند را تنها با نام ها و صفاتی که در کتاب و سنت وارد شده است، نامگذاری و وصف کرد و اسماء و صفات دیگر را بدعت می دانند. از دیدگاه معتزله، اسماء و صفات الهی توقیفی نیست و نامیدن و توصیف حق تعالی به نام ها و صفاتی که در قرآن و روایات نیامده است نیز رواست ،در حالی که عرفا و صوفیه و بسیاری از نزدیکان به آنها، عقیده دارند که خداوند را به هر نام نیکویی می توان خواند. سعدی که تحت تاثیر افکار و اعتقادات اشاعره بوده به کرات، خداوند را به نام ها و توصیفاتی می خواند که در کتاب و سنت عینا ذکر شده است . لذا در این تحقیق با توجه به اشعری مسلک بودن سعدی، به روش توصیفی -تحلیلی با استخراج اسماء و صفات در کلیات، به بررسی دیدگاه های او در خصوص توقیفیت اسماء و صفات خواهیم پرداخت تا ببینیم سعدی تا چه اندازه افکار و عقایدش در خصوص توقیفیت اسماءو صفات با اشاعره مطابقت دارد

  کلیدواژگان: اسماء، صفات، توقیفیت، سعدی، اشاعره
 • محمدمهدی گرجیان عربی، رضا آذریان* صفحات 211-230

  مفهوم حق یکی از پرکاربردترین واژه هایی است که در دانش های مختلفی همچون فلسفه، کلام، فقه، حقوق، سیاست، عرفان و اخلاق از آن استفاده می شود. این مفهوم را می توان از دو منظر اصلی مورد بررسی قرار داد. جنبه نخست، بعد واقعی و توصیفی مفهوم حق است که در علوم حقیقی از آن بحث می شود و جنبه دوم، بعد اعتباری و هنجاری آن است که در علوم انسانی و اجتماعی کاربرد ویژه ای دارد. هرچند تفکیک میان «حق بودن» و «حق داشتن» و تمایز میان دو کاربرد وصفی و اسمی مفهوم حق، مرز میان حقیقت و اعتبار را میان دانش های حقیقی و علوم اعتباری روشن می سازد، اما انحصار بحث حق در معنای مدرن آن(حق داشتن) در دانش فلسفه حق مدرن، به عنوان یکی از فلسفه های مضاف، موجب توجه انحصاری نگاه فلسفی مدرن و غفلت از اندیشه حکمت متعالیه و نگرش ناب اعتقادی اسلامی بر این بحث خواهد شد. ما ضمن بررسی فلسفه حق در معنای مدرن، نخست چیستی مفهوم حق در اندیشه حکمت متعالیه به مثابه نگرش عمیق اعتقادی، در دو عرصه حقیقی و اعتباری آن را واکاوی نموده، سپس به نقد مفهوم حق در اندیشه مدرن می پردازیم. ضمنا روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است.

  کلیدواژگان: حق اعتباری، حق بودن، حق حقیقی، حق داشتن، حق مدرن، حکمت متعالیه
 • امیر یعقوبی، حسین یزدی* صفحات 231-252

  مبحث وجود ذهنی (معلومات ذهنی از جهان خارج و کیفیت آن) از مباحثی طرح شده در فلسفه اسلامی است که در باب نحوه تحقق و تبیین علم نقش برجسته ای داشته است. نخستین کسی که وجود ذهنی را به عنوان مساله ای مستقل در فلسفه مطرح نمود فخر رازی است چرا که فصل ششم از فصل های باب اول- فی الوجود -کتاب "المباحث المشرقیه" را به بحثی تحت عنوان "فی اثبات الوجود الذهنی" اختصاص داده است. ذیل این مبحث نظریه ای مطرح می گردد که قایل است تنها شبح و تصویری از شیء خارجی به ذهن منعکس می گردد (این نظریه، به نظریه شبح معروف است) که مورد توجه فلاسفه اسلامی نبوده و گاهی هم مورد نقد قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین مساله وجود ذهنی و نظریه شبح، برخی نقدهای وارد شده بر این نظریه را بررسی می کند. استدلال های وارده در رد نظریه شبح که مدعی است به سفسطه منتهی می گردد و نقد دیگر اینکه در بازشناسی اشیاء مجددا باید از اشباح ذهنی مدد گرفت و مستلزم دور است را مورد پذیرش و موجه نمی داند.

  کلیدواژگان: ود ذهنی، علم، شبح، ماهیت، صدرالمتالهین
 • سید علی موسوی صفحات 253-274

  معرفت فطری نوعی خاص از معرفت است که بر خلاف شناخت های عقلی، اکتسابی نبوده و بلکه در درون انسان ها نهفته است و با توجه به آیات و روایات ریشه در عوالم قبل از دنیاهمچون عالم ذر دارد. حال این معرفت چگونه آشکار و شکوفا می گردد؛ چه عواملی باعث احیاء آن شده و چه موانعی از بروز آن جلوگیری می کنند. بر اساس آیات و روایات و تجربیات بشری این نوع شناخت، در شداید و سختی ها هنگامی که دست انسان از همه اسبابهای ظاهری کوتاه می گردد خود را نشان می دهد. همچنین به تذکر مذکران الهی که انبیاء و ایمه علیهم السلام می باشند، و عمل به دستورات آنها نیز احیاء می گردد. در این مقاله ابتدا به چیستی و چگونگی عالم ذر با توجه به آیات و روایات، پرداخته می شود و سپس چگونگی احیاء معرفت فطری، عوامل و موانع آن تبیین می گردد.

  کلیدواژگان: معرفت فطری، عالم ذر، میثاق، فطرت
 • فریده حکیمی، مهدی دهباشی* صفحات 275-292

  کانت در نقد عقل نظری خود معتقد است که کلیه براهین اثبات وجود خداوند مبنی بر برهان وجودی است یعنی برهانی که نفی آن ناممکن است. او نقدهای بسیاری بر این برهان روا می دارد، از این رو به بیان برهان در قالب برهان فطرت رو می آورد. فطرت از نگاه کانت در واقع به معنای نوعی استعداد است که فرد کسب می کند. بنابراین کانت فطرت را به عنوان راه جایگزینی برای اثبات وجود خداوند به کار می برد. غزالی نیز پس از بیان برهان حدوث، در دور دوم حیات خویش به بحث فطرت رو می آورد و فطرت را در معانی مختلفی مانند غریزه و عقل به کار می برد. او همچنین فطرت را امری نمی داند که از طریق استدلال منطقی به دست آید بلکه به باور او، باور به وجود خداوند از ابتدای خلقت در فطرت ماست. در حالی که کانت معتقد است ما باور به وجود خداوند را در طی حیات خویش کسب می کنیم نه این که از روز اول این باور در قالب تصورات در ما وجود داشته باشد.

  کلیدواژگان: غزالی، کانت، فطرت، برهان، خداوند
|
 • seyed mohsen ahmadi, abbas Salehi Najafabadi*, qhasem Torabi Pages 7-32

  Familiarity with the ideas of thinkers provides the path for development of knowledge of their ideas in society both among the laity and the experts. The goal of the present article is the comparative study of the ideas of Abdolkarim Soroush and Mohammad Taqi Mesbah Yazdi on Islamic government. Having provided , the ideas of these two thinkers as regards Islamic government in general and also as their intellectual dispute are delineated. The most important issue in this article is that what are the ideas of these two Muslim thinkers regarding the essence and philosophy of Islamic government? We have also debated the details of their ideas in order to provide a dependable account of them. This essay is based on hermeneuetical method. Through the study, the works of Soroush and Mesbah Yazdi as regards Islamic government have been compared. The methodology is librarary based and the result shows that the ideas of these two thinkers have their origin in the same intellectual origin though they have become divided in the course of time. This article can be helpful in the analysis of the works and ideas of other Muslim thinkers on Islamic government

  Keywords: Religious government, Right, duty, Hermeneutics, Democracy, Legitimacy
 • Pages 33-60

  From the viewpoints of the followers of the Abrahamic religions according to the Qur'an and Holy book, one of the causes of the fall of natural disasters is sin. This is while the controversial hypothesis from the materialists indicates the impact of material factors on natural events and rejects the claims of the religiousists. In this paper, while reviewing these two views and explaining the non-conflict between the two theories about the cause of natural disasters, the existence of a meaningful relationship between sin and natural disasters in the Abrahamic processions was investigated and then, using quranic verses, different dimensions of this relationship were described in Islam. Is. Finally, from the point of view of Qur'an, it was proved that sin is a major non-monotheistic cause for the remediation of natural disasters and its scope is not tied to a specific time and place; however, this relationship is not subject to all sins, and in the case of the great sins of slander and unreliable sins committed to The face-off is possible. Of course, the above relation is a hindrance, and these types of punishments may be faded or postponed for reasons such as repentance, exile, and divine providence.

  Keywords: Abrahamic religions, natural disasters, sin, catching, exploitation
 • mohsen berahmand Pages 61-92

  In the Safavid era the Safavid kings encouraged poets to compose poems in the eulogy of the Prophet (PBUH) and had a negative reaction to the themes of love, thus poetry lost its boom and many poets emigrated from Iran to India and this gave rise to a new style nowadays referred to as Indian style. Orfi Shirazi is one of the first poets to play an important role in the construction and development of this style. This is a content analysis paper based on library resources. We have attempted to analyze the first one hundred lyrics of Shirazi Orfi from his book of poem to examine love in his thinking system. The results show that his lyrics are manifestations of love in the form of self-harming thoughts, expressing the hardships and pitfalls of love, the warmth of love and the burning of love, the high value of love, the mystical conduct associated with love, parting, the pain and sadness of love, the gay relationship, describing the behavioral characteristics of the lover, addressing expressions such as eye and gaze description, facial expression, lips and mouth, eyelashes, and stature.

  Keywords: Indian style, love, Shirazi custom, system of thought
 • Pages 93-120

  Man is an obligated being, and the forged duties for man by God are the platform of perfection, the guarantor of human rights, and the cause of attaining the rewards of the Hereafter. In some verses of the Qur'an, difficult tasks are mentioned for the Jewish people (Baqarah / 54-Nisa '/ 160) and in Surah Al-Baqarah / 286, the Prophet of Islam asks God to remove the difficult tasks; in contrast, there are verses that speak of the ease of the task ( Baqarah / 185) and it is not obligatory for a large extent (less than the endurance) (Baqarah / 286) and in the Haraji religion (Hajj / 78). Relying on the verses of the Qur'an in a library method and with an analytical descriptive approach, this article seeks to explain the view of the Qur'an on the issue of duty and the conflict between the two categories of verses and causes difficult tasks. One of the findings of this article is that the divine duties are divided into two types: primary and criminal. The Prophet of Islam does not have it. If man inconsistencies with basic duties and transgresses God's limits, God will impose criminal duties on human beings to return to God, show servitude, remove the veils, spiritual turmoil and the example of others.

  Keywords: The Qur'an, extensive, embarrassing, enduring, difficult tasks
 • Seyyed Ahmad Hoseinzadeh, fereshteh sepehr*, Bahram Parvin Gonabadi Pages 121-136

  There was no purely scientific criterion in Western Islamic studies in the form of an encyclopedia. The aims of post-colonial Western studies, the methodology, and the unbalanced pay-off of religious beliefs in Islam are sympathetic to this claim. After the Islamic Revolution, the encyclopedias compiling in Islam aims to offset the shortcomings of Western research by adopting a normative study approach and a defensive and discursive approach, pursuing Shiite and Iranian identity aspirations, such as specifying the type, amount, and citations of entries in Iranian Encycloperias, It went beyond mere encyclopedic standards and included elements such as completeness and belief motives. Investigating the distribution of references, diversity of sources and the quantity of theological entries in the encyclopedia of Islam (as a Western example) in comparison with the Encyclopedia of the World of Islam (as an Iranian example) in terms of attention to Shia intelle.ctual and cultural heritage (specifically Shiite theology and Imamiyyah elements) is significantly different. In the encyclopedia of Islam, theological entries are limited to 404 entries, while in the Encyclopedia of the World of Islam there are 749 entries, and it has concentetated on Shiite theology entries and Iranian topics, independently and extensively. Theological articles in the Encyclopedia of Islam do not refer to any Shiite sources and all references are Sunni sources, while the religious distribution of the sources in the Encyclopedia of the World of Islam does not suffer from this contradiction.

  Keywords: Islamic Studies, Shiite Theology, The Encyclopedia of World of Islam, The Great Encyclopedia of Islam, The Encyclopedia of Islam
 • Zolfaghar Haghparast, siyamak baharloei*, Javad Panjehpour Pages 137-158

  The subject of public welfare and public works are important issues among Muslim philosophers such as Shi'a and Sunni. On the one hand, this issue, similar to some other issues in governmental jurisprudence, has partly been influenced by verbal differences between Sunnis and Shi'as. Accordingly, the Sunni people had paid more attention to the public aspect of public affairs due to the acceptance of caliphate sovereignty, but Shiite jurisprudents had often considered most non-governmental aspects of public affairs. The proper unity and appropriate consensus between the jurists (in their foundations and approaches to the public welfare and public works) in the expansion and limitation of the extent of the implementation of these divine commandments are not observed (although there is a consensus in the sense of affairs). This discrepancy indicates that each of them has different foundations and approaches compared to public welfare. According to the above descriptions, there are two theories and views on the excerpts of the public works. The first view is that the domain of this institution is limited to the guardianship of the estate of the orphans, insane people, and bankrupt orphans. The second view does not limit the scope of public works to specific issues and has a wider perspective than the first view, which also includes social, economic, political, and cultural issues. Even though the public works are one of the vague issues in legal affairs, legislators have not considered a comprehensive definition of it and have not provided an effective criterion for identifying it. Therefore, the main objective of this research is the comparative study of public works for the jurisprudence of Shia and Sunni jurisprudence' views by the codified statue. Also, the findings of this research show that the scope of public works in the Sunni jurisprudence is limited to the issue of Enjoining good and forbidding wrong, but for the Shiite jurisprudents, it covers everything that leads to the disorder in a social system and the fault in society. Thus, the concept of public works is beyond enjoining good and forbidding wrong.

  Keywords: Enjoining good, forbidding wrong, Public welfare, Public works, Sheriff
 • Pages 159-178

  Nominating Islam as brutality is among the most important accusations and it is the axis for numerous objections have been and are related to Islam. One of the positions intruduced as brutal and was the aim for many objections was Islamic prescription and legitimacy of jihad. A look upon the peacefulness of Islam in terms of its opposit position in friendly human rights which is regarded as the pillar for powers' belicosity and attention to establishment of religious legislation based on defense, and on the contrary, prescribing the initiation of war in humane conflicts, and also preserving the message of peace and friendship and advising it even toward the non-Muslims, along with the role of unifying the sects and tribes are among the reasons which prove the invalidity of the mentioned objections. The present survey, through descriptive-analytical method and enlightenment of Islamic peaceful positions, tries to show tjat Jihad is legitimated within the reasonable frame of defense and it is prescribed within borders without which preserving and progress of human life is not possible

  Keywords: defensive jihad, primary jihad, peaceful, defense, friendly human rights
 • anvar zieaee Pages 179-210

  The term nouns and attributes, like most Islamic terminology, have a Quranic origin. Among the prevailing ideas in Islamic theology are promises of the arrest of divine names and attributes, including those from the hadith, the Za'ir and even the Ash'arites. Matrides believe that God should be named and described only by the names and attributes in the book and the tradition, and that they know the names and other attributes of heresy. From the Mu'tazilite point of view, the divine attributes and attributes are not forbidden, and the name and attribution of transcendence to the names and attributes not mentioned in the Qur'an and traditions is valid, while mystics and Sufis and many close to them believe that God Any good name can be read. Saadi, inspired by the Ash'arites' beliefs, repeatedly reads God in the names and descriptions mentioned in the book and tradition. Therefore, in this research, considering the Ash'arism of Saadi's professionalism, we will examine descriptive-analytic method by extracting nouns and attributes in general, to see to what extent Sa'adi's thoughts and beliefs regarding the arrest of Asmau are discussed. The traits correspond to the Ash'arites.

  Keywords: Names, Attributes, Seizure, Saadi, Ash'arites
 • MohammadMahdi Gorjian Arabi, Reza Azarian* Pages 211-230

  The concept of right is one of the most widely used words in various Knowledge such as philosophy, theology, jurisprudence, law, politics, mysticism and ethics. This concept can be examined from two main perspectives. The first is the real and descriptive dimension of the concept of right which is discussed in the real sciences and the second is the normative and credit dimension which is of particular use in the Humanities and social sciences. Although the distinction between "being right" and "having right" and the distinction between the nominal and nominal uses of the concept of right clarifies the boundary between truth and validity between the real sciences and the credit sciences, the monopoly of the discussion of truth in its modern sense (right). In the philosophy of modern right philosophy, as one of the redundant philosophers, it will give exclusive attention to the modern philosophical view and neglect of the idea of transcendent wisdom and pure Islamic belief in this debate. In examining the philosophy of right in the modern sense, we examine the concept of right in the idea of transcendent Philosophy as a deeply held belief in its real and credit aspects, and then critique the concept of right in modern Philosophy .The research method in this study is analytical and descriptive.

  Keywords: Legal Right, Being Right, Real Right, Having Right, Modern Right, Transcendental Philosophy
 • Amir Yaghoobi, hossein Yazdi* Pages 231-252

  The category of the mental mode of existence (mental knowledge of the external world and its quality ) is one of the concepts in Islamic philosophy that plays a significant role in terms of realizing and enlightening the science .Fakhr-e-Razi was The first figure who postulated the concept of the mental mode of existence in the realm of philosophy since he devoted the sixth unit in the first chapter-"on Existence"-to this concept in his book titled Mabahith al-mashriqiyya fi, ilm al- ilahiyyat wa – l-tabi iyyat(Eastern Studies in Metaphysics and Physics)under the argument "On proving the existence of the mental mode of existence". The aforementioned chapter is followed by an argument expounding that it is only the image and the image of an external entity can be reflected in the mind ( this theory is known as the Ghost Theory ), a theory, which is not explored in Islamic philosophy .This research with descriptive - analytical method , while explaining the problem of mental existence and Ghost theory , analyzes some of the criticisms on this theory : the arguments against the theory of the Ghost which claim to be in the end to the fallacy and another criticism that in the recognition of things should be called mental phantoms.

  Keywords: the Mental mode of existence, science, Ghost, essence, Sadr- al- Mutaallihin
 • Pages 253-274

  Natural knowledge is a special kind of knowledge that, unlike intellectual cognition, is not acquired, but within human beings, and according to the verses and narratives that are rooted in the worlds before the world, there is the world. The question now is how this knowledge is evident and flourishing; what causes it to be restored and what barriers prevent it from occurring. Based on the verses, narratives and human experiences, this kind of knowledge shows and appears in traumas and hardships when human hands are cut off from all apparel. It is also reminiscent of the divine men who are the prophets and the imams (as), and the practice of their commands. In this article, first, what is the nature of the world of the world, with regard to the verses and narrations, and then how to restore the innate knowledge, its factors and obstacles is explained.

  Keywords: Natural Knowledge, Subcategory, Covenant, Nature
 • faride hakimi, mahdi dehbashi* Pages 275-292

  In his critique of theoretical reason, Kant holds that all the arguments are proof of the existence of God as an existential argument. He criticizes this argument a lot, so he expresses it in the form of an innate argument. Kant's sense of nature actually means the kind of talent that one acquires. Al-Ghazali, after expressing the proof of hadith, in the second round of his life, discusses the nature of nature and uses it in various meanings such as instinct and reason. He also does not consider nature to be achieved by rational reasoning. Ghazali believes that God exists in our nature, while Kant believes that we gain it throughout our lives, not that it exists in our imagination from day one.

  Keywords: Ghazali, Kant, original Nature, argument, God