فهرست مطالب

 • Volume:7 Issue: 3, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/04/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن سلیمانی*، علیرضا جلیلی فر، افسر روحی، محبوبه رحمانیان صفحات 1-22
 • ابراهیم سامانی*، نورین نوردین صفحات 23-44

  تعداد کاربران آنلاین در سالهای اخیر به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. پیشرفت سریع فناوری باعث افزایش استفاده از رسانه های اجتماعی شده است و این تاثیر زیادی بر سیستم آموزشی امروز گذاشته است. با این حال ، نقشی که رسانه های اجتماعی در فرآیند آموزش و یادگیری به ویژه در آموزش زبان انگلیسی (ELT) ایفا کرده اند هنوز نامشخص است. این امر به این دلیل است که در بیشتر موارد ، از رسانه های اجتماعی به منظور سرگرمی و استفاده شخصی استفاده می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی ماهیت ارتباطات از طریق رسانه های اجتماعی و چگونگی استفاده از آنها در بهبود مهارت های زبانی دانش آموزان انجام شد. شرکت کنندگان در این مطالعه شامل پانزده دانشجوی کارشناسی بودند که دومین سال تحصیلی خود را می گذراندند. آنها با استفاده از فیس بوک مسنجر ، یک پلت فرم آنلاین که در آن مشغول انجام فعالیتهای ارتباطی بودند، درگیر انجام فعالیتهایی مربوط به دستور زبان شدند. بحث که توسط محقق مدیرت شد برای هر جلسه 45 دقیقه به طول انجامید و پنج جلسه ادامه داشت که در این فعالیت، تمرین ترکیب جملات با استفاده از پیام رسان فیس بوک انجام شد. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل گفتمان انجام شده که به بررسی تجارب شرکت کنندگان در مورد این فعالیت و همچنین ویژگی های آموزشی این پلت فرم آنلاین پرداخت، نشان داد که از این بستر می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی در بهبود مهارت های زبانی استفاده شود.

  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل گفتمان، پیام رسان فیس بوک، بستر آنلاین، شبکه های اجتماعی، تمرین مبتنی بر فعالیت
 • مرضیه مهری قهفرخی*، منصور توکلی صفحات 45-69

  چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرگذاری استفاده از تکالیف درک مطلب با محوریت تکنولوژی در جهت توسعه ی استقلال زبان آموز و استفاده از راهبردهای فراشناختی زبان آموزان سطح متوسط مهارت های زبانی در کلاس خواندن و درک مطلب می باشد. به این منظور، محقق برای انجام پژوهش از طرح شبه آزمایشی استفاده نمود. هشتاد زبان آموز سطح متوسط مهارت های زبانی براساس نتایج آزمون تعیین سطح اکسفورد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. از پرسشنامه ی استقلال زبان آموز و پرسشنامه ی آگاهی از مهارت های فراشناختی به عنوان پیش آزمون برای هر دو گروه استفاده گردید و پس از اتمام 20 جلسه استفاده از تکالیف درک مطلب با محوریت تکنولوژی برای گروه ازمایش مجددا از پرسشنامه های ذکر شده به عنوان پس آزمون استفاده شد. در نهایت نمرات به دست امده از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از انکوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از تکالیف درک مطلب با محوریت تکنولوژی بر توسعه ی استقلال زبان آموز وهمچنین بر افزایش میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی زبان آموزان سطح متوسط مهارت های زبانی در کلاس خواندن و درک مطلب موثر بوده است. نتایج این پژوهش می تواند کاربرد عملی برای مدرسین زبان انگلیسی، اساتید دوره های تربیت مدرس و طراحان کتب زبان انگلیسی داشته باشد.

  کلیدواژگان: استقلال زبان آموز، راهبردهای فراشناختی، خواندن و درک مطلب، تکالیف درک مطلب با محوریت تکنولوژی
 • ولی الله یوسفی*، مجید نعمتی صفحات 71-93

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آموزش نگارش راهبرد-محور (WSBI) بر استفاده از راهبردهای فرااجتماعی و اجتماعی در مقاله نویسی فراگیران زبان انگلیسی (EFL) ایرانی انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از تست تشخیصی تافل 60 نفر همگن در دو گروه 30 تایی انتخاب شدند. قبل از شروع آموزش ، همه افراد در مورد شرح نمودار به عنوان پیش آزمون مقاله نوشتند و پرسشنامه راهبردهای نگارش را نیز پر کردند. طی آموزش یک ترم دانشگاهی، به گروه آموزش با استفاده از روش آموزش نگارش راهبردمحور آموزش داده شد تا از راهبردهای فرااجتماعی و اجتماعی که از مدل خودتنظیم استراتژیک آکسفورد (2011) اقتباس شده بودند در مقاله های خود استفاده کنند. در همین حال، برای آموزش همان راهبردها به گروه معیار از روش آموزش نگارش فرایندمحور استفاده شد. پس از آموزش، شرکت کنندگان در هر دو گروه مقاله دیگری را برای توصیف نمودار دیگری به عنوان پس آزمون نوشتند و برای بار دوم همان پرسشنامه را پر کردند. دو مربی با استفاده از معیار نمره آیلتس مقالات ارزشیابی کردند. نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معناداری در عملکرد نگارش فراگیران آزمایشی در استفاده از راهبردهای فرااجتماعی نسبت به راهبردهای اجتماعی وجود دارد. یافته ها همچنین بر سودمندی آموزش نگارش راهبرد-محور برای فراگیران زبان انگلیسی تاکید می کند، و این امر مستلزم آن است که معلمان، تهیه کنندگان مطالب آموزشی و نویسندگان برنامه درسی به ظرفیت برجسته راهبردهای فرااجتماعی و اجتماعی در پیشرفت نگارش فراگیران زبان انگلیسی توجه نمایند.

  کلیدواژگان: نگارش مقاله، راهبردهای فرا اجتماعی، راهبردهای اجتماعی، خودتنظیم راهبردی، آموزش نگارش راهبردمحور
 • مرجان ابطحی، شیرین آبادی خواه *، محمود دهقان صفحات 92-113

  مطالعه حاضر با هدف مقایسه عملکرد دانشجویان زبان خارجی با ارایه بازخورد همتایان بر روی نوشتاردر قالب یک فرمت مبتنی بر کامپیوتر و مبتنی بر دست نوشته انجام شد. . این مطالعه دقت نوشتن ، میزان بازخورد و رده نظر (نظرات کلی و جزیی) را بررسی کرد. بیست و هشت دانشجوی ایرانی در دانشگاه دولتی مازندران در این مطالعه شرکت کردند. آنها یک آزمون مهارت تافل و چندین فعالیت نوشتاری برای جلسات پیش آزمون وتمرین و پس از آن اجرا کردند. پس از تجویز آزمون مهارت ، دانشجویانی که در سطح متوسط قرار داشتند ، به دو گروه مبتنی بر کامپیوتر و مبتنی بر دست نوشته مشارکتی تقسیم شدند. در جلسات بین دو آزمون ، پس از نوشتن ، دانشجویان در گروه مبتنی بر کامپیوتر به همتایان خود با استفاده از ابزار پردازشگر کلمه بازخورد ارایه دادند و دانشجویان در گروه دست نویس به همتایان خود بصورت دست نوشته و بطور مشارکتی بازخورد ارایه دادند نتایج نشان داد که دقت گروه دست نویس مشارکتی به طور معنی داری از پیش آزمون تا پس آزمون بهبود یافت. با این حال ، تفاوت معنی داری در دقت نوشتن بین دو گروه در پس آزمون مشاهده نشد. تحلیل کیفی بازخورد در مورد متون نوشته شده در جلسات تمرین بین دوآزمون نشان داد که میزان بازخورد در گروه دست نویس مشارکتی به طور قابل توجهی بالاتر از گروه مبتنی بر کامپوتر بود. علاوه بر این ، با توجه به رده نظر ، مشخص شد که دانشجویان هر دو گروه بیشتر در مورد نظرات جزیی نسبت به نظرات کلی متمرکز شده است. می توان نتیجه گرفت که استفاده از بازخورد مشارکتی در نوشته های مشترک ممکن است در ارایه بازخورد بیشترو کلی تر وتوسعه مهارت نوشتار زبان دوم تاثیر بسزایی داشته باشد.

  کلیدواژگان: دیالوگ مشارکتی، بازخورد مبتنی بر کامپیوتر، نظر کلی جزیی، بازخورد همتایان
 • صفحات 115-140

  طراحی آزمون های چند گزینه ای یکی از دشوار ترین مراحل این نوع آزمون ها است. به همین دلیل، نویسندگان کبت درسی اصولی را برای نگارش سوالات چند گزینه ای مطرح کرده اند. اما این اصول بیشتر بیانگر شم خود نویسندگان است و ممکن است لزوما با مطالعات تجربی همخوانی نداشته باشد و اصولی که در این کتاب ها مطرح می شود ممکن است در نگارش سوالات چند گزینه ای مورد استفاده قرار نگیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی در مورد نگارش آزمون های چند گزینه ای بود تا مشحص بشود که آنها از این اصول برای نگارش آزمون های چند گزینه ای استفاده می کنند. به همین خاطر، یک پرسشنامه محقق ساخته 28 سوالی را ششصد و شصت و یک معلم زبان انگلیسی در کشور پر کردند. داده ها با استفاده نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج آمار توصیفی نشان داد که اکثر این اصول برای معلمان زبان انگلیسی با اهمیت مشخص شدند، اگر در مورد برخی از اصول نتایج تا حدودی متفاوت بود. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی حاکی از چهار عامل بود. بر اساس این یافته ها، نتایج کاربردی برای نگارش آزمون های چند گزین های مطرح می شود.

  کلیدواژگان: نگرش، تحلیل عاملی، سوالات چند گزینه ای
|
 • Hassan Soleimani*, Alireza Jalilifar, Afsar Roohi, Mahboubeh Rahmanian Pages 1-22

  The increasing interest in new technologies and collaboration has created innovative ways in learning. Among these, computer-supported collaborative learning has received much attention where collaborative learners interact with their peers in a meaning-making process with the help of computer technologies. The present study attempts to understand the interaction pattern among collaborating intermediate EFL students who use augmented reality and virtual reality learning resources in the meaning-making process of abstract genre awareness. Augmented reality integrates the virtual with the real environment, while virtual reality immerses the learners in the virtual world. To this end, twelve intermediate proficiency pairs were randomly assigned into three scaffolding groups: Augmented reality, virtual reality, and traditional. Each group was supposed to write an abstract upon the provided resources which were prepared based on the sub-moves of Hyland's (2000) move analysis model. The augmented reality group used Ownar mobile application and the virtual reality group used VR HeadSet virtual reality. The audio recordings of the participants' interactions during their collaborative abstract writing with the help of the assigned scaffoldings confirmed Hsieh's (2017) collective scaffolding in achieving high quality collaboration: Peer to peer, multi-directional, and individual scaffolding pattern. The augmented reality group demonstrated peer to peer scaffolding pattern; the virtual reality group demonstrated multi-directional pattern, and the traditional group demonstrated individual scaffolding pattern. It is implicated that practitioners can reinforce these types of scaffoldings in order to enhance assistance, co-construction, and accuracy among the peers through using augmented reality, virtual reality, and traditional group scaffolding, respectively.

  Keywords: Abstract Genre Structure, Augmented Reality, Collective Scaffolding
 • Ebrahim Samani*, Nooreen Noordin Pages 23-44

  The number of online users has unprecedentedly increased in recent years. The rapid advancement of technology has seen the growth of social media usage and this has made a huge impact on today’s educational system. However, to what extent has social media played an important role in the teaching and learning process particularly in the English Language Teaching (ELT) is still unclear. This is due to the fact that in most cases, social media is used for the purpose of entertainment and personal usage. The current study attempted to explore the nature of communications via social media and how they can be used in improving students’ language skills. Participants in this study consisted of fifteen undergraduate students who were into their second year of the TESL program. They were involved in completing a grammatical task through the use of Facebook Messenger, an online platform where they engaged in chat activities. The discussion which was moderated by the researcher lasted 45 minutes for each session and five sessions were conducted where sentence combining activities were also done using the Facebook Messenger. Results obtained from the discourse analysis done which examined the participants’ accounts of their experiences, as well as the pedagogical features of the online platform, clearly show that this platform can be used as a pedagogical tool in improving language skills.

  Keywords: Discourse Analysis, Facebook Messenger, Online Platforms, Social Networks, Task-based Exercise
 • Marzieh Mehri Ghahfarokhi*, Mansoor Tavakoli Pages 45-69

  The present study aimed at investigating the efficacy of the implementation of technology-mediated reading comprehension tasks to develop learner autonomy and metacognitive strategy use of Iranian intermediate EFL learners in a reading comprehension class. To this end, a quasi-experimental design was used in which 80 participants were selected based on their performance in a placement test (Oxford Quick Placement Test), and were assigned on a random basis to experimental and control groups. Learner autonomy questionnaire as well as metacognitive awareness of reading strategies inventory (MARSI) version1.0. were used as pretest. After 20 sessions of reading comprehension instruction in the form of technology-mediated task-based instruction in the experimental group and traditional explicit instruction for the control group, the aforementioned questionnaires were administered again as posttest. The obtained pretest and posttest scores were analyzed statistically using ANCOVA. The results indicated that technology-mediated task-based instruction was more effective in enhancing learner autonomy and metacognitive strategy use in comparison to the traditional explicit reading comprehension instruction. The results of this study bear implications for teachers, teacher trainers and material developers as they can use the tasks implemented in this study to change the role of learners from passive recipient of information to autonomous learners who resort to strategies facing a problem. Further, using these tasks in a class of reading comprehension, learners are not only input receivers but also output producers.

  Keywords: Learner Autonomy, Metacognitive Strategies, Reading Comprehension, Technology-mediated Task-based Language Teaching
 • Valiollah Yousefi*, Majid Nemati Pages 71-93

  This study aims at investigating the effect of writing strategy-based instruction (WSBI) on the use of metasocial and social strategies in Iranian English as a foreign language (EFL) learners’ essay writing. Using Test of English as a Foreign Language (TOEFL) diagnostic test, 60 homogeneous subjects were selected in two groups of 30 each. Prior to treatment, all subjects wrote an essay writing task for a bar chart description as a pre-test and filled out a writing strategies questionnaire, too. During an academic term-long intervention the groups were taught to apply metasocial and social writing strategies adapted from Oxford’s (2011) strategic self-regulation (S2R) model in their essays through writing strategies-based instruction (WSBI) for experimental group and process writing instruction (PWI) for control group. Following the treatment, the participants of both groups wrote a second essay on another bar chart description as a posttest followed by the administration of the same questionnaire. The essays were evaluated by two raters using the IELTS writing marking scheme. The results of independent samples t-test revealed a significant difference in experimental learners’ writing performance favoring more metasocial strategies than social strategies. The findings also stressed the usefulness of WSBI for EFL learners’ writing, requiring that teachers, material developers, and syllabus writers consider the prominent potentials of metasocial and also social strategies for the development of EFL learners' essay writing.

  Keywords: Essay Writing, Metasocial Strategies, Social Strategies, Strategic SelfRegulation (S2R), Writing Strategies-Based Instruction (WSBI)
 • Marjan Abtahi, Shirin Abadikhah*, Mahmood Dehqan Pages 92-113

  The present study investigated the accuracy of writing, amount of feedback and comment category (global and local comments) of twenty-eight intermediate EFL students providing peer-peer feedback on writing in a computer-based and collaborative handwritten based format. Following administration of a proficiency test, the participants wrote a composition on a topic for the pretest, completed three writing tasks, and wrote on the same topic for the posttest (as in the pretest). During the treatment sessions, students in the computer-based group provided peer-peer feedback using word processor tools and the students in the handwritten group provided collaborative handwritten peer feedback to each other. The results indicated that the accuracy of the collaborative handwritten group significantly improved from pretest to posttest; however, no significant difference was found in the writing accuracy between the two groups. The qualitative analyses of the data collected during the treatment sessions indicated that the amount of feedback in the collaborative handwritten group was considerably higher than that of the computer-based group. Moreover, considering the comment category, it was revealed that the students of both groups predominantly focused on providing local comments. It can be concluded that applying collaborative handwritten peer feedback might be beneficial in providing more elaborated feedback, conducive to L2 writing development.

  Keywords: Collaborative Dialogue, Computer-based Feedback, Global, Local Comment, Peer-Peer Feedback
 • Mahdi Ganji, Rajab Esfandiari* Pages 115-140

  Previous research has shown that the construction of multiple-choice (MC) items is a very difficult task. As such, textbook writers have proposed some guidelines to help item writers to write more effective items. However, such guidelines reflect the intuition of their writers, and most of them are not necessarily supported by empirical research, and what is preached may not be practiced. The purpose of the present study was, therefore, to analyze the attitudes of language teachers in an EFL setting to better understand if they follow the guidelines when developing MC items. To that end, a 28-item, 5-point Likert type, researcher-made questionnaire was used to collect data from 661 Iranian language teachers. The data were analyzed using SPSS (version, 25). Results from frequency tallies and percent values showed the significance of the majority of the guidelines in the construction of MC items. However, mixed results were reported for one of the guidelines, and another guideline was considered unimportant. Findings from factor analysis yielded four major factors underlying the guidelines: Developing plausible distractors, editing and proofreading guidelines, formatting and refining items, and avoiding clues to the correct response. Drawing on the findings, we discuss the pedagogical implications for how to best develop and fine-tune MC guidelines.

  Keywords: Attitudes, Factor Analysis, Multiple-choice Items