فهرست مطالب

مطالعات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 33 (بهار 1399)
 • پیاپی 33 (بهار 1399)
 • 130 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1399/03/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید علی حسینی*، مهین خوئینی صفحات 5-24

  خوش بینی مدیران یک ویژگی شخصیتی است که به عنوان داشتن باور مثبت در رابطه با هر یک از جنبه های یک پیشامد در شرایط عدم اطمینان تعریف می گردد. براساس پژوهش های انجام شده در این حوزه، خوش بینی مدیران را می توان ناشی از دو عامل انگیزه های اقتصادی و واکنش ذهنی افراد دانست که در ادبیات حسابداری به هر دو پرداخته شده است. در پژوهش حاضر مفهوم خوش بینی مدیران، عوامل زیربنایی آن و شاخص های تعریف شده در ادبیات حسابداری، مالی و روانشناسی جهت اندازه گیری آن بحث و تلاش شده است تا با بیان مفاهیم مرتبط با هر دو نوع خوش بینی، خوش بینی در گزارشگری مالی، ارتباط خوش بینی، فرااعتمادی و استدلال انگیزشی بینشی جدید در ارتباط با مفهوم خوش بینی مدیران فراهم گردد.

  کلیدواژگان: خوش بینی، انگیزه های اقتصادی، خوش بینی ناشی از واکنش مغز، فرااعتمادی
 • قدرت الله برزگر*، محسن حسن نتاج کردی، علی عباسی صفحات 25-42

  وجود کمیته ی حسابرسی در ساختار راهبری شرکتی، به عنوان یک سازوکار کنترلی جهت همسو کردن منافع مدیران و ذینفعان از طریق نظارت و کنترل تشکیل میشود که در سال های اخیر در ایران الزامی شده است. از این رو سوالی که در این تحقیق مطرح میشود این است که اثربخشی کمیته حسابرسی بر فعالیت های غیر شفاف و پیچیده ی اجتناب مالیاتی چگونه است؟ آیا مطابق با دیدگاه ارزش آفرینی موجب افزایش این فعالیت ها میشود یا اینکه مطابق با دیدگاه تیوری نمایندگی موجب کاهش فعالیت های اجتناب مالیات میشود؟ بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر ویژگی های کمیته ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی می باشد. بدین منظور، تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1395 به عنوان نمونه انتخاب و داده های آنها به روش تحلیل ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که ویژگی های کمیتهی حسابرسی شامل: استقلال، اندازه و تخصص مالی اعضای کمیته ی حسابرسی بر اجتناب مالیاتی شرکت ها تاثیر معکوس و معناداری دارند.

  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، استقلال کمیته ی حسابرسی، تخصص مالی کمیته ی حسابرسی، اندازه کمیته ی حسابرسی
 • سید علی واعظ، رحیم بنابی قدیم* صفحات 43-56
  طراحی و اجرای یک برنامه انگیزشی به شیوه درست نیازمند کسب شناخت کافی از عوامل، نظریه ها و دیدگاه های تیوریک نسبت به نوع و ساختار برنامه های انگیزشی و پاداش دهی مدیران است. زیرا برنامه انگیزشی بدون پشتوانه تیوریک و یا بدون هم خوانی با مبانی تیوریک، الزاما منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و بنابراین انگیزش در راستای حداکثر کردن ارزش شرکت و منافع همه گروه های ذینفع نخواهد شد. دلیل اصلی طراحی پاداش این است که باید به مدیران به خاطر مسیولیت های سازمانی که برعهده دارند، پاداش داد و انگیزه لازم را برای عملکرد بهتر در آنان ایجاد کرد. رویکردهای موجود برای توضیح تیوریک رویه قراردادهای پاداش مدیریت، می تواند در طراحی یک قرارداد مطلوب که فراهم کننده منافع همه گروه های ذینفع باشد، مفید باشد. اینکه قرارداد پاداش مدیران برای حداقل کردن هزینه های نمایندگی است و یا ناشی از قدرت مدیریتی در شکل گیری و نحوه پرداخت آن است، تعیین کننده تغییرات ارزش شرکت می باشد. زیرا اگر به گونه ای صحیح برای حداقل کردن هزینه های نمایندگی طراحی شود سبب افزایش ارزش شرکت و اگر ناشی از قدرت مدیریت باشد، به ندرت سبب افزایش ارزش شرکت خواهد شد.
  کلیدواژگان: تئوری قراردادهای کارا، تئوری قدرت مدیریتی، نتایج مقررات گذاری ناخواسته، تئوری کار تیمی
 • رضا جامعی*، صدیق جعفری صفحات 57-74
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 150 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت آزمون فرضیات پژوهش از روش رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین ویژگی های کمیته حسابرسی؛ استقلال کمیته حسابرسی، تخصص و دانش کمیته حسابرسی، جلسات کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی و اجرای توصیه های حسابرسی داخلی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که همچنین بین ویژگی های مدیریت ارشد؛ حمایت مدیریت از واحد حسابرسی داخلی و کاهش نفوذ مدیریت در انتصاب رییس واحد حسابرسی داخلی با اجرای توصیه های حسابرسی داخلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ویژگی های کمیته حسابرسی، اجرای توصیه های حسابرسی داخلی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • محسن حمیدیان، سیده مهسا حسینی ولشکلائی*، علیرضا عباسی صفحات 75-92

  در این مقاله رابطه بین ساختار سرمایه و مالکیت مدیریتی با عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره زمانی 5 ساله (سال های 1392-1388) و با نمونه انتخابی 108 شرکت مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفت. فرضیه های پژوهش بر اساس مدل ارایه شده، با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. برای این منظور مولفه ساختار سرمایه به عنوان متغیر مستقل، مولفه مالکیت مدیریتی به عنوان متغیر تعدیل کننده و مولفه عملکرد شرکت ها (نسبت کیوتوبین، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که با توجه به تمرکز مالکیت مدیریتی، مالکیت مدیریتی رابطه ساختار سرمایه و شاخص عملکرد شرکت ها (نسبت کیوتوبین) را تعدیل می کند و این تعدیل مثبت و مستقیم می باشد. علاوه بر این آزمون فرضیه ها بیانگر این بود که رابطه ای بین ساختار سرمایه با بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام (B/M) در صورت تمرکز مالکیت مدیریتی وجود ندارد.

  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، مالکیت مدیریتی، نسبت کیوتوبین، عملکرد شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام، ارزش بازار سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
 • جواد نیک کار*، الهه ملک خدایی صفحات 93-113
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ساختار هزینه و عدم اطمینان در تقاضا آتی بر ناقرینگی رفتار هزینه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 105 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره ی زمانی بین سال های 1386 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تلفیقی، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد که رفتار ناقرینه هزینه (چسبندگی هزینه) که ناشی از عدم تقارن در رفتار هزینه است در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. علاوه بر این، نتایج نشان داد که سطح نسبی هزینه های ثابت در ساختار هزینه شرکت سبب افزایش رفتار نامتقارن هزینه و در پی آن سبب افزایش شدت چسبندگی هزینه شده است. همچنین، نتایج موید آن است که سطح عدم اطمینان در تقاضای آتی در شرکت نیز سبب افزایش شدت ناقرینگی رفتار هزینه در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود.
  کلیدواژگان: تئوری چسبندگی هزینه، ناقرینگی رفتار هزینه، ساختار هزینه و عدم اطمینان تقاضا
 • عبدالله پاکدل*، محمد ارمغان صفحات 114-128

  این مقاله به مرور کلی چارچوب های گزارشگری مالی پرداخته است. در این راستا ابتدا چارچوب های گزارشگری مالی در ایالات متحده امریکا موردبررسی قرارگرفته و سپس به نحوه تدوین استانداردها در ایران و دلایل تفاوت های استانداردهای ملی کشورها پرداخته شده است. لازم به ذکر است که هدف چارچوب های گزارشگری مالی، کمک به هیات تدوین استانداردهای حسابداری، کمک به حسابرسان به منظور اظهارنظر در مورد صورت های مالی و در نهایت کمک به استفاده کنندگان صورت های مالی عنوان کرد. بنابراین چارچوب های گزارشگری مالی را می توان همانند قانون اساسی در نظر گرفت که از یک سو اصول کلی را برای تدوین استانداردها در حوزه استاندارد گذاری و از سوی دیگر محتوای صورت های مالی در حوزه استفاده کننده تعیین می کند. هم چنین باید متذکر شد که قانون اساسی باید اعتبار خود را در بازه ای بلندمدت حفظ کند و با کوچک ترین تغییرات در محیط کاری تغییر ننماید. هرچند چارچوب های گزارشگری فعلی به این صورت تدوین نشده اند و دچار جزیی نگری می باشند که ممکن است موجب شکست در حصول به اهداف شود.

  کلیدواژگان: چارچوب نظری گزارشگری مالی، استانداردهای حسابداری
|
 • Seid Ali Hosseini *, Mahin Khoeini Pages 5-24

  Managers' optimism is a personality trait that is idefined as having a positive belief in each aspect of an event under uncertainty conditions. According to the researches in this area, managers' optimism can be arrised from two factors. One is the economic incentives and the other is people's mental response. In the present research, the concept of manager's optimism, its underlying factors, and the proxies used in the accounting, finance and psychology literature in order to measure it, are discussed. Finally a new insight about managerial optimism have been presented by describing concepts related to two type of optimism, optimism in financial reporting, and its relation with overconfidence and moltivated reasoning.

  Keywords: optimism, Economic Incentives, Mental Response, Overconfidance
 • Ghodratolla Barzegar *, Mohsen Hasan Nataj Kordi, Ali Abbasi Pages 25-42

  The Audit Committee is a controlling mechanism in corporate governance structure in order to aligning the interests of managers and stakeholders and exerted through monitoring and control and it has been required in Iran in recent years. So the question that arises in this study is how does the audit committee work on non-transparent and complex tax avoidance activities? Does it based on the value-creating perspective increase these activities or, in accordance with the agency theory reduces tax avoidance activities? Accordingly, the main purpose of this study is to investigate the effect of the audit committee's characteristics on tax avoidance. So 114 listed companies in Tehran Stock Exchange during the period of 2013 to 2017 were selected as sample and their data were analyzed by combined analysis method. The findings of the research show that the characteristics of the audit committee, including: Independence, size and financial expertise of the members of the audit committee, have a negative and significant impact on corporate tax avoidance.

  Keywords: Tax Avoidance, Audit Committee Financial Expertise, Audit Committee Independence, Audit Committee Size
 • Sayed Ali Vaez, Rahim Bonabi Ghadim * Pages 43-56
  Designing and implementing an incentive program in the right way requires sufficient knowledge of theory and theoretical perspectives to the type and structure of incentive plans and executives reward administrators. Because motivational programs without theoretical backing or without consistent with the theoretical foundations, necessarily will not be lead to a reduction of agency problems and therefore the motivation to maximize corporate value and the interests of all stakeholder groups. The main reason from rewarding is that the design of remuneration to managers who are responsible for organizational responsibilities and create an incentive for better performance of managers. Existing theoretical approaches to explaining management’s bonus contracts, can be useful for design a contract that provides the interests of all stakeholder groups. That Executive compensation contract is to minimize agency costs or result in the power management in formation and how they are paid, Determining a company's value changes. For if properly designed to minimize agency costs, it enhances the company's value and if the result of administrative power, rarely will increase the company's value.
  Keywords: Efficient Contracting Theories, Managerial Power Theories, Unintended Regulatory Consequences, Team Production Theory
 • Reza Jamei *, Sedigh Jafari Pages 57-74
  The main objective of this study is to evaluate the impact of the implementation of the recommendations of the Audit Committee characteristics of internal auditing in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The sample included 150 companies listed in the Tehran Stock Exchange. To test the hypothesis using multiple linear regression is used. The findings show that; between the characteristics of the audit committee; independence, expertise and knowledge, meetings, the size of the Audit Committee, and implement the recommendations of the internal audit, there is a significant positive relationship. The results show that also between senior management features; support for the management of the internal audit unit and reduce the influence of management on the appointment of the head of internal audit units by implementing internal audit recommendations, there is a significant positive relationship.
  Keywords: Audit Committee Characteristics, the implementation of internal audit recommendations, companies listed on the Tehran Stock Exchange
 • Mohsen Hamidian, Seiedeh Mahsa Hosseini Veleshkolaiy *, Alireza Abbasi Pages 75-92

  In this thesis, the relationship between capital structure and management ownership and the companies listed in Tehran Stock Exchange was tested and evaluated for a period of 5 years (2009-2013) with a sample of 108 companies.The research hypothesis was tested based on the proposed model, using multiple regressions. For this purpose, the component of capital structure was considered as the independent variable, the component of management ownership as a moderating variable and the component of corporate performance as the dependent variable (Tobin's Q ratio, the return on shareholder’s equity and the ratio of stock market value to book value of shareholder’s equity).The results showed that due to the concentration of management ownership, the management ownership will moderate the relationship between capital structure and corporate performance index (Tobin's Q ratio) and this adjustment is a direct and positive. Additionally testing hypotheses suggest that there is no  relationship between the relationship between capital structure and the return on shareholder’s equity (ROE) and the ratio of stock market value to book value of shareholder’s equity (M/B) because of  managerial ownership concentration.

  Keywords: Capital structure_Management Ownership_Tobin's Q Ratio_Company performance_Return on Shareholder’s Equity_Stock Market Value to Book Value of Shareholder’s Equity
 • Javad Nikkar *, Elaheh Malek Khodaii Pages 93-113
  The aim of this study is the effect of cost structure and Uncertainty in future demand on Asymmetry of cost behavior in the Tehran Stock Exchange. For this purpose Three hypotheses are developed and data on the 105 companies in Tehran Stock Exchange for the period between the years 2007 to 2017 were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach, reviews and tests. The results showed that behavior of costs Sticky that arising from the asymmetry in the behavior of costs in companies listed on the Tehran Stock Exchange there. In addition, the results showed that the relative level of fixed costs in the cost structure increased behavior of asymmetric cost the company and consequently, increase the Asymmetry of cost behavior. Also, The results show that the level of demand uncertainty increase the Asymmetry of cost behavior in the companies listed on the Tehran Stock Exchange..
  Keywords: Cost Stickiness Theory, Asymmetry of Cost Behavior, Cost Structure, Demand Uncertainty
 • Abdollah Pakdel *, Mohammad Armaghan Pages 114-128

  This article provides an overview of the financial reporting frameworks. In this regard, first, the financial reporting frameworks have been explained in the USA and then the way in which standards have been formulated in Iran and the reasons for the differences in national standards have been discussed. It is important to note that the purpose of financial reporting frameworks is to assist the board in formulating accounting standards, to assist auditors in commenting on financial statements, and ultimately to assist users of financial statements. Therefore, financial reporting frameworks can be considered as constitutional, which on the one hand sets out the general principles for formulating standards in the field of standardization and on the other hand the content of financial statements in the user domain. It should also be noted that the constitution must maintain its credibility over the long term and not change with the slightest change in the workplace. However, the current elaborative frameworks have not been formulated as such and contain details that may lead to failure in achieving the objectives

  Keywords: Financial Reporting Frameworks, Accounting Standards