فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی و توسعه - پیاپی 109 (بهار 1399)
 • پیاپی 109 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/24
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شهیاد آبنار*، سید صفدر حسینی، رضا مقدسی صفحات 1-24

  ایران از تنوع اقلیمی برخوردار است و یکی از متنوع‏ ترین مناطق جهان از لحاظ پوشش گیاهی به‏ شمار می‏رود؛ و از این ‏رو، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی در کشور امکان‌پذیر است. با این همه، اگرچه آمارها حاکی از رشد نسبی صادرات بخش کشاورزی طی سال‏های مختلف است، اما این روند نوسان‏های زیادی دارد و در اکثر سال‌ها، عملکرد صادرات از مقدار پیش‏ بینی ‏شده کمتر است. بر این اساس، در مطالعه حاضر، با تاکید بر شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز، عوامل موثر بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران برای دوره زمانی 1991 تا 2014 بررسی و ارزیابی شد. بدین منظور، با محاسبه نرخ ارز واقعی ترکیبی دوجانبه، از الگوی داده‏ های ترکیبی استفاده شد. نتایج مطالعه حاکی از تاثیر مثبت و معنی‌دار شاخص نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران بود. همچنین، نتایج نشان داد که درآمد ملی کشورهای واردکننده دارای تاثیر مثبت و معنی‌ دار بر تقاضای صادرات بوده و اثر آن به ‏مراتب از شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی بیشتر است. بر اساس نتایج به ‏دست ‏آمده، در الگوی برآوردشده، با یک درصد افزایش در شاخص رقابت‌پذیری نرخ ارز واقعی ترکیبی و درآمد ملی، به ‏ترتیب، تقاضای صادرات به میزان 19/0 و 41/1 درصد افزایش می یابد. در نهایت، نتایج بیانگر آن بود که برخلاف دو متغیر یادشده، قیمت‏ های نسبی صادراتی تاثیر منفی و معنی‏دار بر تابع صادرات دارند، به‏ گونه‏ ای که طی دوره بلندمدت، با یک درصد افزایش در قیمت‏های نسبی، تقاضای صادرات به ‏میزان 78/0 درصد کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: نرخ ارز واقعی ترکیبی، تقاضای صادرات، محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، داده های ترکیبی
 • مهرداد باقری*، سید حبیب الله موسوی صفحات 25-43

  اصلاحات یارانه انرژی و اثرات مختلف آن بر گروه‌های مختلف جامعه (تولیدکنندگان و مصرف‏ کنندگان) همواره برای سیاست‏ گذاران و محققان اقتصاد کشاورزی معمایی چالش ‏برانگیز بوده است. بدین منظور، مطالعه حاضر، با شبیه‏ سازی اثرات آزادسازی قیمت حامل‌ های انرژی با استفاده از یک مدل برنامه‏ ریزی ریاضی قیمت درون‏زا، به تحلیل آثار رفاهی سیاست هدفمندی یارانه انرژی بر وضعیت رفاه تولیدکنندگان و مصرف‏ کنندگان برنج در کشور پرداخت. نتایج نشان داد که در پی هدفمندسازی یارانه سوخت به‏ مثابه نهاده‏ای بسیار تاثیرگذار در فرآیند تولید و بازاررسانی محصول برنج، تولید اندکی کاهش و قیمت‏ها افزایش می ‏یابند؛ همچنین، تعادلی جدید در ساختار بازار این محصول شکل می‏گیرد و به ‏دلیل کاهش در رفاه مصرف‌کنندگان و افزایش ناچیز در رفاه تولیدکنندگان، به کاهش رفاه اجتماعی می‏ انجامد؛ و بنابراین، سیاست‌ هدفمندی یارانه انرژی از طریق کاهش مقادیر و افزایش قیمت‏ها در بازار‌ محصول برنج شرایط رکودی را ایجاد می‌کند. از این‏ رو، با توجه به نتایج سناریوسازی سیاست ‏های مکمل در مدل، توجه به سیاست‌هایی مانند ارتقای فناوری تولید با بهره‏ گیری از بذر‌های اصلاح‏ شده و پربازده و افزایش کارآیی مصرف از طریق کاهش ضایعات محصولات توصیه می‌شود.

  کلیدواژگان: هدفمندسازی یارانه‌ انرژی، رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، برنج
 • طاهره رنجبر ملکشاه، سیدعلی حسینی یکانی*، سید مجتبی مجاوریان صفحات 45-64

  با توجه به اهمیت آگاهی از رفتار مخاطره ‏آمیز کشاورزان برای سیاست گذاری مفید در بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تحلیل تصمیم  گیری چندمعیاره، درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان در گهرباران ساری تعیین شد و سپس، رابطه آن با خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 250 کشاورز منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر کشاورزان در طبقه ریسک گریزی زیاد جای می گیرند و از میان خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان (نظیر سن، تحصیلات، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده، درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد، مالکیت زمین، وام و تجربه کشاورزی)، متغیرهای درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد و تعداد اعضای خانواده رابطه مثبت و متغیرهای مساحت زمین و وام رابطه منفی با درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان دارند. از آنجا که درجه ریسک گریزی بیشتر کشاورزان نماینده بالا بود، بحث مدیریت ریسک بسیار حایز اهمیت می نماید. اقداماتی مانند کشت اشتراکی، تنوع تولید، کنترل جمعیت از سوی کشاورز و راهکارهایی همچون گسترش تعاونی ها، گسترش اعتبارات، قیمت تضمینی، بیمه و راه اندازی و توسعه بازارهای آتی از سوی سیاست گذاران از جمله پیشنهادهای مطالعه حاضر بود.

  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، خصوصیات اقتصادی- اجتماعی، ریسک گریزی مطلق، کشاورزان گهرباران ساری
 • فاطمه حبیبی نوده، محمد قربانی*، محمدرضا کهنسال، نور محمد آبیار صفحات 67-92

  نهاده های تولید از مهم‌ترین عوامل موثر بر مخاطره محصولات کشاورزی است. در مطالعه حاضر، تاثیر نهاده‌‏ها بر مخاطره تولید با استفاده از اطلاعات 221 کشاورز گندم ‌کار دیم و آبی در شرق استان گلستان برای سال زراعی 1395-1394 از طریق الگوی پیشنهادی جاست و پاپ بررسی شد. نتایج نشان داد که نهاده بذر برای هر دو محصول تاثیر مثبت و معنی‌دار بر میانگین تولید دارد؛ همچنین، دو نهاده کود شیمیایی و آب مصرفی برای گندم آبی و نهاده‏های کود شیمیایی، سم، ماشین‏آلات و نیروی کار برای گندم دیم اثر افزایشی بر میانگین تولید دارند و افزون بر این، سم مصرفی برای هر دو محصول اثر مخاطره‏ افزایی دارد و دو نهاده کود شیمیایی و ماشین‌آلات برای گندم آبی و بذر و نیروی کار برای گندم دیم اثر مخاطره‏ کاهندگی دارند. بنابراین، برای کاهش مخاطره تولید گندم آبی و دیم و افزایش میانگین تولید این محصول راهبردی، توصیه می شود که از نهاده‏های کاهنده مخاطره در زمان مناسب و به‏ه درستی بهره‏ گیری شود.

  کلیدواژگان: مخاطره، تابع تولید، مدل جاست و پاپ، گندم
 • اسماعیل پیش بهار*، هاشم محمودی، باب‏اله باب‏اله حیاتی صفحات 93-120
  لحاظ کردن فرضیه اریب در فرآیند آزمون انتخاب به ‏عنوان یک فرضیه سنتی در ادبیات موضوع مطرح است. اما نحوه به‏ کارگیری روش های کاهش فرضیه اریب همچنان یک موضوع بحث‏ برانگیز در بین محققان به ‏شمار می رود. در مطالعه حاضر، با لحاظ کردن فرضیه اریب، شواهد بیشتری در ارتباط با ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک در شهر تهران پیش کشیده شد. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش‌های میدانی و تکمیل 405 پرسشنامه به‏ صورت کاملا تصادفی از مصرف ‌کنندگان منطقه یک شهر تهران در سال 1395 به‏ دست آمد. به‏ منظور بررسی ترجیحات مصرف کنندگان چای ارگانیک، از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی برای گروه پایه (بدون لحاظ کردن فرضیه اریب) و دو گروه صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه استفاده شد. نتایج مطاله نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت مصرف‏ کنندگان برای ویژگی های مورد مطالعه در سه گروه پایه، صحبت مقدماتی و مقدمه صادقانه، به‏ ترتیب، 11608، 27494 و 18641 تومان است، گویای آنکه استفاده از شیوه های کاهش فرضیه اریب باعث کاهش اریب و واقعی تر شدن تمایل به پرداخت مصرف کنندگان می شود. با توجه به بالا بودن تمایل به پرداخت مصرف‏ کنندگان برای ویژگی های چای ارگانیک، پیشنهاد می شود که برای ارتقای سطح سلامت در کشور، اطلاع رسانی کامل در مورد مزایای چای ارگانیک صورت گیرد.
  کلیدواژگان: : آزمون کروسکال- والیس، ترجیحات اظهارشده، صحبت مقدماتی، لاجیت شرطی، مقدمه صادقانه، تهران (شهر)
 • زهرا خاوند، جلیل خداپرست شیرازی* صفحات 121-142
  در بخش‏های مختلف اقتصادی، تاثیر آزادسازی تجاری بر وضعیت آلودگی محیط زیست در ایران به یکی از چالش‏ های پیش روی سیاست‏گذاران تبدیل شده است. در مطالعه حاضر، با استفاده از سه شاخص «سطح تجارت بین‌الملل در بخش کشاورزی»، «ادغام تجارت بین‌الملل در بخش کشاورزی» و «درجه باز بودن تجارت در بخش کشاورزی» و در قالب الگوی هم ‏انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM)، به بررسی تاثیر شاخص ‏های آزادسازی تجاری درون‏ بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست در ایران پرداخته شد. نتایج نشان داد که هر سه شاخص آزادسازی تجاری درون‏ بخشی کشاورزی بر تخریب محیط زیست اثر منفی و معنی دار دارند؛ همچنین، شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی و ارزش افزوده در این بخش باعث افزایش تخریب محیط زیست می ‏شوند. پیشنهاد می شود که دولت با حمایت از تولید محصولات کشاورزی با مزیت نسبی بالا در راستای کاهش تخریب محیط زیست، به کشت فراملی توجه بیشتری داشته باشد.
  کلیدواژگان: شاخص سطح تجارت بین‌الملل، شاخص ادغام تجارت بین‌الملل، درجه بازبودن تجارت، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، محیط زیست
 • صمد عرفانی فر*، محمد بخشوده، منصور زیبایی صفحات 143-169

  هدف پژوهش حاضر برآورد تمایل به پرداخت اضافه مصرف‌کنندگان گوشت مرغ سلامت‌محور و بررسی عوامل موثر بر آن در شهر شیراز بود. در مطالعه حاضر، ابتدا گوشت مرغ سلامت‌محور بر اساس سه ویژگی عدم مصرف آنتی‌بیوتیک در دوره پرورش، تخلیه کامل اندرونه‌ها در زمان کشتار و وزن متوسط لاشه (مرغ سایز) در محل عرضه، به شهروندان شیرازی معرفی شد. به‌منظور استخراج تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان، از روش ارزش‌گذاری مشروط دوگانه با سوال‌های یک‌ طرفه و دوطرفه و تکمیل 601 پرسشنامه به‌صورت حضوری در پاییز سال 1396 استفاده شد. با انجام پیش‌آزمون، پارامترهای توزیع تمایل به پرداخت جامعه هدف تعیین و بر اساس روش کوپر، انتخاب بهینه بردار پیشنهاد قیمت صورت گرفت. نتایج تخمین مدل‌های اقتصادسنجی، برتری کارآیی روش دوطرفه نسبت به یک ‌طرفه را نشان داد. بر اساس یافته‌ها، تحصیلات (به‌ویژه در بین زنان) و درآمد خانوار به‌طور مثبت و سن و بعد خانوار به‌صورت منفی بر تمایل به پرداخت اضافه اثرگذار بودند. متوسط تمایل به پرداخت اضافه مصرف‌کنندگان برای هر کیلوگرم گوشت مرغ سلامت‌محور در مدل‌های یک‌ طرفه و دوطرفه، به ‏ترتیب، 26420 و 24240 ریال برآورد شد، که معادل 35 و 32 درصد بیش از قیمت بازاری گوشت مرغ معمولی است. تمایل به پرداخت اضافه از سوی مصرف ‌کنندگان نشان داد که تقاضای بالقوه‌ای برای گوشت مرغ سلامت‌محور وجود دارد و از این‏رو، تولیدکنندگان می‌توانند با بهره ‏گیری از این فرصت، از طریق تولید و عرضه این محصول منتفع شوند.

  کلیدواژگان: گوشت مرغ سلامت‌محور، ارزش‌گذاری مشروط، بردار پیشنهاد قیمت، تمایل به پرداخت، شیراز
 • مهرزاد ابراهیمی* صفحات 171-192
  کشاورزان به شدت از خشکسالی های سریع تاثیر می‏ پذیرند. با پاسخ های سازگاری مناسب می توان از پیامدهای منفی این پدیده کاست و همچنین، ارزیابی آسیب پذیری زیست‏ بوم های اجتماعی و اقتصادی محلی به ایجاد این فرآیند کمک می کند. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در سطح خانوار و در چهار خوشه روستایی دشت بکان اقلید بود. اطلاعات مربوط به «در معرض واقع شدن»، «حساسیت» و «ظرفیت سازگاری» خوشه های روستایی از طریق مصاحبه های رو در رو با 122 خانوار کشاورز در تابستان 1397 جمع‏ آوری شد. به منظور محاسبه شاخص آسیب پذیری، اجزای اصلی متغیرهای یادشده اندازه ‏گیری و یکپارچه سازی شدند. نتایج نشان دهنده سطوح قابل توجه «در معرض خطر خشکسالی واقع شدن» و «حساسیت نسبت به این پدیده ناگوار» و اما «ظرفیت محدود برای سازگاری» در میان خوشه های فضایی و در نتیجه، آسیب پذیری زیاد اجتماعی، اقتصادی و زیست ‏محیطی بوده و با این حال، سطوح آسیب پذیری در میان خانوارها به دلیل عوامل مختلف اجتماعی و اقتصادی مانند دارایی های معیشتی متغیر است. با توجه به محدود بودن ظرفیت سازگاری خانوارهای مورد مطالعه، به منظور رسیدگی به نیازهای خانوارهای بسیار آسیب پذیر، سیاست گذاری سازش از طریق رهیافت «ابتدا افراد ضعیف» لازم است.
  کلیدواژگان: در معرض واقع شدن، حساسیت، ظرفیت سازگاری، خوشه‌های روستایی
 • امین ارجمندی، ابولقاسم مرتضوی*، صادق خلیلیان، آرش زارع گاریزی صفحات 193-224
  ترکیب مناسب کاربری اراضی از عوامل مهم در حفظ و پایداری منابع آب و خاک به‏ ویژه در بستر حوضه های آبخیز است. در مطالعه حاضر، با در نظر گرفتن همزمان شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیست ‏محیطی، نحوه بهره برداری بهینه و پایدار از اراضی حوضه آبخیز حبله ‏رود بررسی شد. بدین منظور، از مدل ابزار ارزیابی آب و خاک (SWAT) و روش های فرا رتبه‏ ای پرومتی (PROMETHEE) و الکتره (ELECTRE) به ‏عنوان دو نمونه از مدل‏ های تصمیم گیری چندشاخصه استفاده شد. داده های مورد نیاز در تعیین شاخص‏ های زیست‏ محیطی از جمله دما، بارش، رطوبت، تبخیر وتعرق برای یک دوره 26ساله و داده های مربوط به شاخص های اقتصادی و اجتماعی شامل هزینه تولید، درآمد ناخالص و میزان اشتغال در سال 1396 گردآوری شد. نتایج نشان داد که کاربری باغ در جنوب حوضه هم از لحاظ اقتصادی- اجتماعی و هم از لحاظ زیست محیطی، در رتبه اول و کاربری مرتع در شمال حوضه در رتبه آخر انواع کاربری ها قرار دارند؛ همچنین، در کاربری های باغ در شمال حوضه و مرتع در جنوب حوضه، تضاد رتبه‏ بندی چه از لحاظ شاخص های اقتصادی- اجتماعی و چه از لحاظ شاخص های زیست محیطی مشاهده شد. از این رو، بر مبنای ارزیابی به دست‏آمده، پیشنهاد هایی در راستای بهبود وضعیت و توسعه اراضی مورد مطالعه ارایه شد.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی، مدل ارزیابی آب و خاک، مدل‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه، حوزه آبخیز حبله‌رود
 • شاهرخ شجری*، زکریا فرج زاده صفحات 225-249
  نهادهای مالی و اعتباری از جمله بانک کشاورزی با محدودیت منابع سرمایه ای مواجه ‏اند و از این‏رو، برای حفظ توان مالی خود در راستای حمایت پایدار از تولیدات کشاورزی و تخصیص بهینه منابع مالی، باید بر اساس بازده سرمایه، فعالیت ها را اولویت بندی کنند. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف تحلیل بازده سرمایه در تولید محصولات کشاورزی مختلف استان فارس انجام گرفت. بدین منظور، تابع تولید برای محصولات منتخب زیربخش های زراعت، باغبانی و دام به طور مجزا و مشتمل بر سرمایه فیزیکی و انسانی با استفاده از داده های پنل دوره 93-1384 برآورد شد. یافته های مطالعه نشان داد که در مورد تمامی محصولات منتخب، سرمایه فیزیکی دارای بالاترین نقش در تولید است؛ اما از نظر بازده سرمایه، میان محصولات تفاوت وجود دارد. به ‏طور نسبی، بازده سرمایه فیزیکی در تولید محصولات باغی و دامی بالاتر از محصولات زراعی ارزیابی شد. این بازدهی برای محصولات زراعی اغلب در دامنه 8/0-45/0 در نوسان بوده، در حالی که برای محصولات دامی این دامنه 9/0-5/0 و برای اغلب محصولات باغی بالاتر از 7/0 است. افزون بر تفکیک سرمایه فیزیکی و انسانی، استفاده از شاخص اقلیمی دی ‏مارتن به‏ عنوان متغیر کنترل، نوآوری مطالعه حاضر در برآورد معادلات است. بر این اساس، نوعی از تقسیم بندی جغرافیایی نیز قابل استنباط است، بدین معنی که به اعتبار ضریب شاخص اقلیمی، مناطق دارای بارندگی بیشتر و به طور تلویحی، مناطق شمالی و غربی استان از موقعیت بهتری در تولید برخوردارند، که می توان در توزیع منابع اعتباری تولید بدان توجه داشت. پیشنهاد می شود که بر اساس بازده سرمایه، از میان محصولات دامی به گوشت قرمز و از میان محصولات باغی به مرکبات، گردو، هلو، سیب، پسته و زردآلو اولویت بالاتری داده شود، در حالی که در مورد محصولات زراعی، به‏طور مشخص، اولویت با سرمایه گذاری روی ماشین آلات است.
  کلیدواژگان: بازده سرمایه‌، بخش کشاورزی، اولویت‌بندی، فارس (استان)
|
 • Sh. Abnar *, S. S. Hosseini, R. Moghadasi Pages 1-24

  Iran, as a country with considerable climatic variations, is one of the most diverse regions of the world in terms of vegetation. This makes it possible to produce many agricultural products in the country. Although the figures represent relative growth of agricultural exports over several years, the volatility of these facts and figures is great, and in most cases, export performances are annually lower than the year forecast. With this approach, this study aimed at examining and evaluating the factors affecting the Iran’s exports of agricultural products and food industry during 1991-2014, with emphasis on competitiveness index of real exchange rate. For this purpose, the panel data approach was used to calculate the integrated bilateral real exchange rate. The study results showed a significantly positive effect of integrated real exchange rate on the Iranian export of agricultural and food industry products. The results also revealed that national income of importing countries had a significantly positive effect on export demand and its extent was greater than that of the integrated bilateral real exchange rate. Accordingly, with one percent increase in the competitiveness index of integrated bilateral real exchange rate and the national income, export demand increases by 0.19 and 1.41 percent, respectively. Finally, the results indicated that unlike the two aforementioned variables, the relative prices of exports had a significantly negative impact on export demand of Iran, so that during a long run, with one percent increase in the relative prices, export demand would reduce by 0.78 percent.

  Keywords: Integrated Real Exchange Rate, Export Demand, Agricultural Products, Food Industry, panel data
 • M. Bagheri *, S. H. Mousavi Pages 25-43

  Energy subsidy reform effects on various social groups (producers and consumers) have always been a challenging dilemma for policymakers and researchers in agricultural economics. This study aimed at investigating and quantifying the impacts of targeted energy subsidies on the well-being of consumers and producers of rice in Iran using price endogenous mathematical programming model. The results showed that the targeted subsidies for fuel as a very influential factor in the production and marketing of rice could cause a slight decrease in production as well as increases in prices; then, a new equilibrium in the market would be created for this product, so that the social welfare might be reduced due to a reduced consumers’ welfare while indicating a slight increase in the welfare of rice producers. Therefore, the implementation of this policy might create a recession in the rice market. Accordingly, the investment in production technology through the use of improved and high yield seeds and the increase in consumption efficiency by reducing the rice waste were recommended for increasing the production and supply of the products.

  Keywords: Targeted Energy Subsidies, Welfare of Producers, Consumers, rice
 • Tahereh Ranjbar Malekshah, Seyed Ali Hosseini Yekani *, Seyed Mojtaba Mojaverian Pages 45-64

  Given the importance of understanding the agricultural risk behavior for useful policy making in agriculture, this study aimed at determining the degree of absolute risk aversion of farmers in Goharbaran region of Sari County in Iran using multi criteria decision making (MCDM) analysis. Then, the relation between the degree of risk aversion of the farmers and their socio-economic characteristics were investigated. Required data were collected through questionnaires and interviews with 250 farmers in 2014. The study results showed that majority of the farmers belonged to the group with high level of risk averse; and among their effective socio-economic characteristics (including age, education, farm size, family size, agricultural income, percentage of income from farming, land ownership, farming experience and loan), the variables of agricultural income, percentage of income from farming and family size were positively and farm size and loan negatively correlated with the absolute degree of risk aversion of the farmers. Considering the high degree of risk aversion among majority of the studied farmers, the risk management would seem to be highly important. Therefore, a number of measures like common cultivation, product diversification and population control by the farmers themselves and strategies such as development of cooperatives, credit expansion, guaranteed prices, insurance and establishment and development of futures markets by policy makers were suggested.

  Keywords: Multi Criteria Decision Making (MCDM), Socio-Economic Characteristics, Absolute Risk Aversion, Farmers, Goharbaran Region of Sari
 • Fatemeh Habibinodeh, Mohammad Ghorbani *, MohammadReza Kohansal, Noor Mohammad Abyar Pages 67-92

  Production inputs are one of the most important factors affecting the risk of agricultural products. This study aimed at investigating the effects of inputs on the production risk of irrigated and rainfed wheat through the information collected from 221 producers of these products in eastern region of Golestan province of Iran in the 2015-2016 cropping year using the suggested model of Just and Pope (1979). The results showed that for both products, seed input had a significant positive impact on the average production; also, the inputs of fertilizer and consumed water had the production increasing impact on the average irrigated wheat production, while such an impact could be found by application of the inputs including fertilizer, pesticide, machinery and labor for the rainfed wheat. In addition, the study results indicated that the pesticide input used for both products had a risk increasing impact on the production; furthermore, the inputs of seed and labor for the rainfed wheat and the fertilizer and machinery inputs for the irrigated wheat reduced the production risk. Therefore, the study recommended using properly the risk reducing inputs at the right time to reduce the production risk of irrigated and rainfed wheat crops and as a result, to increase the average production of such a strategic product.

  Keywords: risk, Production Function, Just, Pope model, Wheat
 • E. Pishbahar *, H. Mahmoudi, B. Hayati Pages 93-120
  Considering the hypothetical bias in the choice experiment is known as a traditional hypothesis in literature of the subject. But how to apply the methods of reducing the hypothetical bias is still a controversial issue among researchers. Considering the hypothetical bias, this study suggested further evidence regarding the preferences of organic tea consumers in Tehran city of Iran. The data and information needed for this study were obtained through the questionnaires completed randomly by 405 individual consumers in 2016. The choice experiment method and the logit model were used to survey the preferences of organic tea consumers in three groups. The study results showed that for the three different groups of base (without considering the hypothetical bias), cheap talk, and honesty priming, the average amounts of willingness to pay for the attributes were estimated 116080, 274940, and 186410 IR Rials, respectively, indicating that the application of hypothetical bias mitigation techniques would cause a reduction in the bias and more realistic willingness to pay of the consumers. With respect to the consumers’ high willingness to pay for the organic tea characteristics, it was recommended to raise the people’s awareness about the benefits of organic tea, resulting in an increase in demand of the product and the health in community as well.
  Keywords: Kruskal-Wallis test, Stated Preference, Cheap Talk, Conditional Logit, Honesty Priming, Tehran (City)
 • Z. Khavand, Jalil Khodaparast Shirazi * Pages 121-142
  Impact of trade liberalization in different economic sectors on environmental pollution in Iran has become one of the challenges faced by policymakers. This study aimed at investigating the effects of agricultural intra-sectoral trade liberalization indexes on environmental degradation in Iran using the indexes of level of international trade (LIT), integration of international trade (IIT) and agriopenness in agriculture sector within Johansen-Juselius cointegration model (VECM) for the period of 1981-2015. The study results showed that all of these three indexes had significantly negative effects on the environmental degradation; also, intensity of energy consumption in agriculture sector and value added in this sector caused an increased environmental degradation. Finally, it was suggested that the government should pay more attention to transnational and extraterritorial cultivation while supporting the agricultural products with high relative advantages and less degradation impact on the environment of the country as well.
  Keywords: Level of International Trade Index, Integration of International Trade Index, Openness, VECM, Environment
 • Samad Erfanifar *, M. Bakhshoodeh, M. Zibaei Pages 143-169

  This study aimed at estimating the consumers' willingness to pay (WTP) a premium price and examining the factors influencing them for health-oriented chicken meat in Shiraz city of Iran. For this purpose, the health-oriented chicken meat with three attributes (including antibiotics free production process, full emptying of chicken abdominal contents during slaughtering and average carcass weight, i.e. size chicken, at the place of supply) was primarily introduced to the consumers. Contingent valuation method with single and double bounded questionnaires was used to assess the consumers’ willingness to pay (WTP) by completing 601 face to face questionnaires during autumn 2017. By performing a pretest, the parameters of the WTP distribution of target statistical population were determined and based on the methodology of Cooper (1993), the bid price vector was selected optimally. The results of the econometric models estimation showed an efficiency superiority of the double-bounded model over the single-bounded model. In addition, the household head’s educational level and the household income indicated positive effects on WTP while age and household dimension represented significantly negative effects. The extra consumers' WTP for health-oriented chicken meat was estimated to be averagely 26420 and 24240 IR Rial/Kg for single and double bounded models, respectively, that is, 35 and 32 percent of the conventional chicken meat price. Willing to pay an extra price implicitly implies a potential demand, suggesting an opportunity for the producers to gain from the health-oriented chicken meat in the market.

  Keywords: Health-oriented chicken, Contingent Valuation, Vector of bid values, willingness to pay, Shiraz
 • M. Ebrahimi * Pages 171-192
  Fast droughts have an extreme effect on farmers. Useful adaptations make smaller negative impacts of the event and vulnerability evaluations of local socioeconomic ecosystems help to start off the process. This aimed at identifying and assessing the socioeconomic and environmental vulnerability of households in four village clusters of Bakan plain in Eghlid County of Iran. Data were collected on the principal components of exposure, sensitivity and adaptive capacity through face to face interviews with 122 farming households of the rural clusters in summer 2018. These principal components were calculated and integrated to create the vulnerability index. The results revealed significant levels of exposure to drought and sensitivity to this extreme event, but restricted capacities to adapt among spatial clusters, resulting in high socioeconomic and environmental vulnerability. Yet, there was found a variation in the vulnerability among the studied households because of different socioeconomic factors such as their livelihood assets; so, they had few adaptive capacities. Finally, it was recommended to take an adaptation policy to consider the needs of the most vulnerable households via a ‘Poor People First’ approach.
  Keywords: exposure, sensitivity, Adaptability Capacity, Rural Clusters
 • A. Arjomandi, A. Mortazavi *, S. Khalilian, A. Zare Garizi Pages 193-224
  The proper combination of different land use patterns is one of the important factors in maintaining and sustaining water and soil resources, especially in basin areas. Considering economic, social and environmental criteria, this study aimed at investigating the optimal and sustainable land uses in Hablehroud Basin in Tehran and Semnan provinces of Iran. Thus, the SWAT as a model and the PROMETHEE and ELECTRE models as two samples of the multi-attribute decision making method were employed. Data for calculating the environmental criteria such as temperature, rain, humidity and evaporation were collected during 26 years and those for the economic and social criteria such as production cost, gross income and employment were collected in 2017. The study results indicated that the horticulture use of land in the south areas of the basin had the first rank and the pasture use of land in the north had the last rank both in terms of socio-economic and environmental criteria. Also, comparing the socio-economic criteria with the environmental ones, opposite ranks were observed for horticulture land use in the north and pasture land use in the south areas. Therefore, based on the results, some recommendations were made to improve the current land use situations as well as to develop the land use patterns in the studied basin.
  Keywords: land use, Soil, water assessment model, Multi-criteria decision making, Hableroud basin
 • Sh. Shajari *, Z. Farajzadeh Pages 225-249
  Financial and credit institutions including agricultural banks encounter limited resources. So, to keep their financial ability to support agricultural production sustainably as well as to allocate the financial resources optimally, they should prioritize the activities based on their capital returns. In this regard, this study aimed at analyzing the capital returns of the selected agricultural products in Fars province of Iran. For this purpose, an individual production function comprising both physical and human capitals was estimated for all selected products including agronomical, horticultural and livestock products using panel data of 2005-2014. The findings showed that for all activities, the physical capital had the most contribution to production; however, this contribution varied among the products significantly. Comparatively, the capital returns for horticulture and livestock activities tended to be higher. The returns ranged from 0.45 to 0.8 for agronomical products while the corresponding ranges were 0.5-0.9 and higher than 0.7 for livestock and horticultural products, respectively. In addition to the physical and human capitals, as an innovative and control variable, De Martonne climatic index was used in estimated equations. This allowed an assessment of the geographical implications, indicating that regions with higher precipitation, possibly northern and western regions, had better condition to grow output, deserving to be taken into consideration in allocating the credit resources. Based on the capital returns, among the livestock products, red meat might be prioritized while among the horticultural products, citrus, walnuts, peach, apple, pistachios and apricot would be preferred over others. As for agronomical activities, investment priority belongs to machineries.
  Keywords: Capital Returns, agricultural sector, Prioritization, Fars (Province)