فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی قزوین - سال بیست و سوم شماره 6 (پیاپی 107، بهمن و اسفند 1398)
 • سال بیست و سوم شماره 6 (پیاپی 107، بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود جوکار، محمد شرافتی مقدم*، فرهاد دریانوش صفحات 484-493
  زمینه

  مسیر FOXO3a / Beclin-1 از مسیرهای مهم در مرگ سلول است و می تواند در بیماران دیابتی که مستعد کاردیومیوپاتی دیابتی هستند دچار اختلال شود.

  هدف

  هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر محتوای پروتیین های FOXO3a و Beclin-1 در بافت عضله قلب موش های صحرایی نر نژاد اسپراگوداولی مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  مواد و روش ها 

  در این مطالعه تجربی، 12 سر موش صحرایی نر دوماهه از نژاد اسپراگوداولی با میانگین وزنی 20±270 گرم انتخاب و پس از دیابتی شدن از طریق القای استرپتوزوتوسین و نیکوتین آمید به روش تصادفی به 2 گروه، مداخله و شاهد (هر گروه شش سر) تقسیم شدند. گروه مداخله چهار روز در هفته به مدت هشت هفته به تمرین استقامتی مطابق با برنامه تمرینی (هر جلسه 42 دقیقه، سرعت بین 10 تا 30 متر بر دقیقه) پرداختند؛ در حالی که گروه شاهد هیچ گونه برنامه تمرینی نداشتند. همچنین موش های صحرایی هیچ گونه درمانی با انسولین را در طول دوره پژوهش نداشتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. 

  یافته ها 

  تغییر معنی داری در محتوای پروتیین های (FOXO3a 12/0=P) و (Beclin-1 34/0=P) در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان دادند که تمرین استقامتی بر محتوای پروتیین های FOXO3a و Beclin-1 تاثیری ندارد. بنابراین، به نظر می رسد که تمرین استقامتی نمی تواند بر اتوفاژی در عضله قلب آزمودنی های مبتلا به دیابت نوع 2 تاثیری داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، عضله قلب، پروتئین Beclin-1، پروتئین FOXO3a، دیابت نوع 2
 • سارا چراغی، سحر مقبلی نژاد، رضا نجفی پور* صفحات 494-503
  زمینه

  ناتوانی ذهنی شایع ترین اختلال تکاملی عصبی است که به دلیل عوامل مختلف محیطی و ژنتیکی رخ می دهد. 50 درصد از ناتوانی های ذهنی محصول نقص های ژنتیکی است؛ همچنین ژنتیک نقش مهمی در پیشرفت این اختلال دارد. خطر مهم در بیشتر کشورها، ازدواج خویشاوندی است. در خانواده هایی با ازدواج خویشاوندی، خطر ابتلا با وراثت اتوزوم مغلوب 6/3 برابر افزایش می یابد؛ این در حالی است که تقریبا 40 درصد ازدواج ها در ایران خویشاوندی هستند. 

  هدف

  هدف این مطالعه، شناسایی واریانت های بیماری زا در یک خانواده با ازدواج خویشاوندی و دارای بیش از یک مبتلا به ناتوانی ذهنی در استان قزوین بود. 

  مواد و روش ها

  در این مطالعه اپیدمولوژیک تحلیلی، تکنیک توالی یابی کامل اگزون جهت بررسی مولکولی در پروباند و توالی یابی سنگر جهت تایید واریانت ها و co-segregation در مبتلایان و خانواده آن ها به کار رفته است.

  یافته ها

  واریانت ختم زنجیره p.Arg158* در ژن AIMP1 مطابق معیارهای دستورالعمل American College of Medical Genetics به عنوان واریانت بیماری زا در خانواده مورد مطالعه شناسایی شده است. 

  نتیجه گیری

  واریانت شناسایی شده در ژن AIMP1 منجر به تولید پروتیین کوتاه شد و تظاهرات بالینی مانند تاخیر تکاملی، ناتوانی ذهنی، اختلال تکلم، جسم پینه ای باریک و اسپاستیک پاراپارزی مشاهده شد. این واریانت تاکنون در جمعیت ایرانی مشاهده نشده است و به عنوان واریانت جدید در این گزارش معرفی شده است.

  کلیدواژگان: توالی یابی کامل اگزون، AIMP1، لکودیستروفی هایپومیلینه 3، ناتوانی ذهنی
 • سارا موسی زاد، کتایون آقایی، رزاق محمودی*، شقایق موسوی، سعید شهسواری صفحات 504-513
  زمینه

  تحقیقات بسیاری بر روی مرکبات و اسانس آن ها از نظر خاصیت نگهدارندگی و تاثیر بر ایمنی مواد غذایی صورت گرفته است. 

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین اثرات ضد باکتریایی اسانس پوست میوه کامکوات انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی میوه کامکوات در اوایل زمستان سال 1396 از بازار شهر قزوین خریداری شد. حداقل غلظت بازدارندگی رشد و حداقل غلظت کشندگی اسانس پوست میوه کامکوات برای سویه های استافیلوکوکوس اوریوس و اشریشیا کلای با استفاده از روش میکرودایلوشن (دامنه غلظت اسانس 82/48-655/97-31/195-625/390-25/781-5/1562-3125-6250-125000-25000 میکروگرم بر میلی لیتر) و قطر هاله عدم رشد باکتری ها با روش دیسک دیفیوژن تعیین شد و با دامنه غلظت های 105×4، 105×6، 105×8، 106 میلی گرم بر میلی لیتر، اسانس پوست میوه با آنتی بیوتیک های استاندارد مقایسه شد. برای بررسی وجود اختلاف معنی دار در نتایج از آزمون های آنوای یک طرفه و تی مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  غلظت 18/0±42/0 میکروگرم بر میلی لیتر اسانس پوست میوه کامکوات بر ضد باکتری استافیلوکوکوس اوریوس و غلظت 09/0±26/0میکروگرم بر میلی لیتر اسانس بر ضد باکتری اشریشیا کلای بیشترین اثر مهار کنندگی را از خود نشان داد. در روش دیسک دیفیوژن هم میانگین بیشترین قطر هاله عدم رشد برای استافیلوکوکوس اوریوس و اشریشیاکلای به ترتیب 1/12 و 17/10میلی متر تعیین شد.

  نتیجه گیری

  اثر ضدمیکروبی اسانس پوست میوه کامکوات علیه باکتری های مورد مطالعه قابل توجه بود؛ بنابراین به عنوان یک فراورده گیاهی استفاده از آن می تواند مفید باشد و همچنین می تواند جایگزینی برای داروها و افزودنی های غذایی سنتزی باشد.

  کلیدواژگان: کامکوات، اسانس، اثر ضدباکتریایی، بیماری زاهای غذازاد
 • جلیل عظیمیان، لیلی یکه فلاح، سونیا اویسی، فاطمه نظیفی* صفحات 514-525
  زمینه

  ضربه به سر می تواند توانایی افراد را برای پاسخ دهی به محیط کاهش دهد و منجر به اختلال در عملکردهای شناختی، ادراکی و حسی در افراد شود. یکی از روش هایی که به بهبود عملکرد مغز کمک می کند حمام آب گرم است.

  هدف

  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر حمام گرم پا بر سطح هوشیاری بیماران ضربه به سر انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با گروه شاهد است که از خرداد تا آذر 1396 بر روی 50 بیمار ضربه به سر با معیار کمای گلاسکو (5 تا 12) انجام شد که در آی سی یو بیمارستان شهید رجایی قزوین بستری بودند. بیماران به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و با تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد قرار گرفتند. روش مداخله، حمام گرم پا بود که به مدت هفت روز، روزانه به مدت 15 دقیقه انجام شد و کمای گلاسکو بیماران قبل، یک و سه ساعت بعد از مداخله ثبت شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری؛ آنالیز واریانس با اندازه های تکرار شونده، کای دو، تی، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. 

  یافته ها 

  نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد میزان افزایش سطح هوشیاری در گروه مداخله نسبت به شاهد بیشتر بود و تفاوت معنی داری داشت (0/05>P). میانگین سطح هوشیاری بیماران در روز هفتم، در گروه مداخله 86/1±23/9 و در شاهد 48/2±44/8 بود که آزمون تی تفاوت معنی داری را در دو گروه نشان داد (0/005=P). 

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که حمام گرم پا سبب افزایش سطح هوشیاری بیماران ضربه به سر می شود.

  کلیدواژگان: سطح هوشیاری، ضربه به سر، حمام گرم
 • حسین قادری، مسعود حق خواه، نادر مصوری*، کیوان تدین صفحات 526-539
  زمینه

  عامل اصلی سل در گاو، مایکوباکتریوم بوویس است. متداول ترین روش در حال استفاده جهت شناسایی گاوهای آلوده، در مقیاس جهانی و همچنین در ایران، تست توبرکولین است. 

  هدف 

  مطالعه حاضر با هدف بهبود دانش ما از ساختار جمعیت مایکوباکتریوم بوویس های جدا شده در گاوداری های شیراز صورت پذیرفت.

  مواد و روش ها 

  در این مطالعه مقطعی توصیفی که بین دی 1394 تا بهمن 1395 انجام شد، 50 نمونه پاتولوژیک جمع آوری شده از گاوهای توبرکولین مثبت، از دو کشتارگاه در شیراز، بر روی محیط لونشتاین جانسون گلیسیرینه و پیرواته کشت داده شدند. استخراج ژنوم از کشت های مثبت انجام شد و از آن ها در آزمون های PCR-16SrRNA ،PCR-IS6110، و PCR-RD Typing استفاده شد. تمام جدایه های مایکوباکتریوم بوویس با استفاده از هضم آنزیمی با آنزیم pvu II و روش PGRS-RFLP مورد ژنوتایپینگ قرار گرفتند.

  یافته ها 

  در کشت باکتریایی، درمجموع 13 نمونه (26 درصد) حاوی مایکوباکتریوم زنده بودند که با استفاده از آزمون های PCR، هویت همه جدایه ها به عنوان مایکوباکتریوم بوویس تایید شد. ژنوتایپینگ با استفاده از روش PGRS-RFLP، دو الگو را نشان داد که 10 جدایه ژنوتیپ مشابه و سه جدایه ژنوتیپ متفاوتی با سویه مایکوباکتریوم بوویس GCB (1173 P2) داشتند. 

  نتیجه گیری

  در حالی که تداوم مایکوباکتریوم بوویس شبه BCG (به عنوان یک ویژگی معمول در جمعیت مایکوباکتریوم بوویس ایرانی) در گاوداری های شیراز تعجب آور نیست، ممکن است که شناسایی یک سویه بسیار مشابه در کار ما بتواند نشان دهنده تکامل موضعی سویه های جدید مایکوباکتریوم بوویس در منطقه یا نفوذ چنین سویه هایی از طریق فعالیت های دامپروری باشد.

  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم بوویس، تست توبرکولین، PGRS-RFLP، PVU II، سویه
 • محمدعلی معصومی فر، مهدی ابتهاج، حمید کیالها*، علی اکبر شفیع خانی صفحات 540-549
  زمینه

  مطالعات نشان داده اند که گلودرد پس از عمل، شایع ترین عارضه لوله گذاری تراشه است، با این حال بروز واقعی و درجه آن به خوبی مستند نشده است. 

  هدف

  این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه بروز گلودرد و عوارض همودینامیکی در مدیریت راه هوایی به وسیله لارنگوسکوپی با تیغه مکینتاش، گلایدوسکوپ و ماسک حنجره ای در جراحی الکتیو انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 90 بیمار کاندیدای عمل جراحی الکتیو در بیمارستان شهید رجایی قزوین انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه لوله گذاری تراشه با تیغه مکینتاش، گلایدوسکوپ و ماسک حنجره ای تقسیم شدند. بروز گلودرد، عوارض همودینامیکی، زمان لوله گذاری و میزان تلاش در سه روش مورد مقایسه قرار گرفتند و توسط روش های آماری مناسب (آزمون های آنووا، تی مستقل و مربع کای) تحلیل شدند.

  یافته ها 

  بروز گلودرد در گروه مکینتاش در مقایسه با دو گروه دیگر به طور معنی داری بیشتر بود (0/05>P). مدت زمان لارنگوسکوپی در گروه مکینتاش در مقایسه با گروه گلایدوسکوپ به طور معنی داری بیشتر بود (2/4±8/2 در مقابل 1/7±6/8، 0/05=P). از نظر متغیرهای همودینامیکی تنها ضربان قلب در روش راه هوایی با ماسک حنجره ای در دقیقه سوم نسبت به دو روش دیگر به طور معنی داری کمتر بود (P=0/02).

  نتیجه گیری 

  بروز گلودرد در روش مکینتاش بیشتر و تغییرات همودینامیک در روش برقراری راه هوایی با ماسک حنجره ای کمتر بود. به نظر می رسد شاید ماسک حنجره ای روشی ارجح در افراد مسن یا بیماران قلبی عروقی باشد. برای تایید نتایج مذکور نیاز به مطالعات بیشتری در این زمینه است.

  کلیدواژگان: بیهوشی، لارنگوسکوپی، راه های هوایی، ماسک حنجره
 • فائزه زاهدیان*، پریسا رحیمی، محمدابراهیم ساریچلو، سید حسین قافله باشی صفحات 550-561
  زمینه 

  بیماران تحت درمان با دیالیز با توجه به تغییرات ایجادشده در زندگی فردی، اجتماعی و شغلی خود در معرض علایم روان پزشکی قرار می گیرند که این مسیله می تواند بر سیر و پیش آگهی بیماری کلیوی تاثیرگذار باشد. 

  هدف

  هدف این مطالعه بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی در بیماران مزمن کلیوی تحت همودیالیز بود. 

  مواد و روش ها 

  این مطالعه توصیفی مقطعی روی 120 بیمار کلیوی مزمن تحت همودیالیز در استان قزوین انجام شد و اطلاعات جمعیت شناختی و داده های آزمایشگاهی بیماران جمع آوری شد. کفایت دیالیز بر اساس دو فرمول URR و KT/V محاسبه شد. سپس افراد تحت مطالعه، پرسش نامه های افسردگی بک، اضطراب بک و مقیاس افکار خودکشی بک را تکمیل کردند. داده ها توسط آزمون همبستگی پیرسون و ازمون تی آنالیز شدند.

  یافته ها 

  میانگین امتیاز آزمون افسردگی بک 72/13 ارزیابی شد. از کل افراد شرکت کننده در مطالعه 79 نفر (8/65 درصد) علایم افسردگی را نشان دادندکه شدت علایم در 47 نفر (2/39 درصد) در حد خفیف، 21 نفر (5/17 درصد) متوسط و 11 بیمار (2/9 درصد) شدید بود. میانگین نمره آزمون اضطراب بک 73/9 محاسبه شد و 16 نفر (3/13 درصد) دارای علایم اضطراب بودند. از مجموع بیماران، هشت بیمار (7/6 درصد) افکارخودکشی را نشان دادند. ارتباط معکوس و معناداری بین کفایت دیالیز با شدت علایم افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی دیده شد. همچنین علایم اضطراب در افراد بیکار بیشتر مشاهده شد. افزایش سن با افزایش افکار خودکشی در ارتباط بود. (P<0/05).

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع بالای علایم افسردگی و احتمال وجود اضطراب در بیماران تحت درمان با دیالیز، ارزیابی این اختلالات روان پزشکی همراه با مداخلات درمانی موثر باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، افکارخودکشی، بیماری کلیوی مزمن، همودیالیز
 • زهره فخریه کاشان، میثم شریف دینی* صفحات 562-575

  استرونژیلوییدیازیس توسط یک نماتود روده ای به نام استرونژیلوییدس استرکورالیس ایجاد می شود که ممکن است منجر به سندرم های عفونت افزایش یافته و منتشره شود. اگر این عفونت به موقع مشخص و درمان نشود، ممکن است حتی منجر به مرگ بیماران شود. حساسیت روش های انگل شناسی به اندازه کافی بالا نیست و نمونه گیری مدفوع به صورت چندگانه در روزهای متوالی جهت ارتقای تشخیص ضروری است. روش کشت آگار در تشخیص استرونژیلوییدس استرکورالیس در نمونه های مدفوع حساس تر از سایر روش های انگل شناسی است. آزمایش های سرولوژیک، حساسیت بالایی را در تشخیص این عفونت نشان داده اند، اما به دلیل واکنش متقاطع با سایر کرم ها ویژگی پایینی دارند. همچنین روش های سرولوژیک برای پیگیری درمان مفید نیستند، زیرا نمی توانند عفونت های جدید و قدیمی را افتراق دهند. اخیرا برخی از روش های مبتنی بر PCR برای تشخیص عفونت استرونژیلوییدس استرکورالیس با حساسیت و ویژگی عالی توسعه یافته است. این روش ها سریع، اما گران هستند و نیاز به آزمایشگاه های مجهز دارند. در این مقاله، 63 مقاله بررسی و نتایج آن ها استخراج شد و روش های متداول و جدید جهت تشخیص آزمایشگاهی استرونژیلوییدیازیس، مورد بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: تشخیص، استرونژیلوئیدس استرکورالیس، انسان، استرونژیلوئیدیازیس
|
 • Masoud Jokar, Mohammad Sherafati Moghadam*, Farhad Daryanoosh Pages 484-493
  Background 

  The FOXO3a/Beclin-1 pathway is an important pathway in autophagy that can be impaired in diabetic patients who are prone to cardiomyopathy.

  Objective 

  The aim of this study was to investigate the effect of an 8-week endurance training program on the content of FOXO3a and Beclin-1 proteins in the heart muscle tissue of rats with type 2 diabetes.

  Methods 

  This experimental study was conducted on 12 male two-month-old Sprague Dawley rats with a mean weight of 270±20 g. After diabetic induction by streptozotocin and nicotinamide, rats were randomly assigned into two groups of diabetic-exercise (n=6) and diabetic-control (n=6). The diabetic-exercise group received intervention 4 days per week, each session for 42 minutes at a speed of 10-30 m/m for 8 weeks, while the control group received no any training program. The rats did not receive any insulin treatment during the study. Collected data were analyzed using independent t-test at a significance level of P≤0.05.

  Findings 

  No significant changes were observed in the content of FOXO3a (P=0.12) and Beclin-1 (P=0.34) proteins in the training group compared to the control group after intervention.

  Conclusion

  The endurance training can not affect the content of FOXO3a and Beclin-1 proteins. Therefore, it seems that endurance training may not affect autophagy signaling in the heart muscle of type 2 diabetic patients.

  Keywords: Endurance training_Cardiac muscle_beclin-1_FOXO3a_Type 2 diabetes
 • Sara Cheraghi, Sahar Moghbelinejad, Reza Najafipour* Pages 494-503
  Background

  Intellectual disability (ID) is one of the most common neurodevelopment disorders that caused by both environment and genetic factors. Genetic diseases account for 50% of ID incidents and have important role in its development. One of the most important risk factors of ID in most countries is consanguineous marriage. In consanguineous families, the risk of developing autosomal recessive ID is 3.6-fold higher. There is high prevalence of consanguineous marriage in Iran (about 40 %). 

  Objective 

  In this study, we aimed to investigate the pathological variants of aminoacyl-trna-synthetase-interacting multifunctional protein 1 (AIMP1) in an Iranian consanguineous family with multiple-ID affected members.

  Methods

  this analytical epidemiological study, whole exome sequencing method was used to examine the molecular etiology in two female ID patients of a consanguineous family living in Qazvin, Iran. Sanger sequencing was carried out for validating potential causative variants in patients, and co-segregation analysis for other family members.

  Findings

  A stop-gain variant (p. Arg158*) in the AIMP1 gene was identified as pathological variant in the study family according to American College of Medical Genetics and Genomics guidelines. 

  Conclusion

  The found variant in the AIMP1 gene caused truncated protein and clinical manifestations such as developmental delay, ID, spastic paraplegia, thin corpus callosum, and speech impairment in the two patients.

  Keywords: Whole exome sequencing, AIMP1, Leukodystrophy, Hypomyelinating 3, Intellectual Disability
 • Sara Mosazad, Katayon Agahee, Razzagh Mahmoudi*, Shagayegh Moosavi, Saeed Shasavari Pages 504-513
  Background

  Studies have been conducted on citrus fruits and their essential oils in terms of preservative properties and the effect on food safety. 

  Objective

  This study aimed to examine the antibacterial effects of kumquat peel essential oil.

  Methods

  In this experimental study, Kumquat fruit was purchased from the market in Qazvin, Iran. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of kumquat peel essential oil against Staphylococcus aureus and Escherichia coli strains were measured using broth microdilution method (the range of essential oil concentrations was 25000-12500-6250-3125-1562.5-781.25-390.625-195.31-97.655-48.82 µg/ml), and the diameter of the bacteria growth inhibition zone was determined by diffusion method (the percentage of essential oil was (4×105 µg/ml) and then compared with standard 106-8×105-6×105 -antibiotics. For statistical analysis, independent t-test and one-way ANOVA were used.

  Findings 

  Their mean levels of MIC and MBC for the essential oil against the Staphylococcus aureus were 0.42±0.18 and 1.04±0.3, and against the Escherichia coli, they were 0.26±0.09 and 0.42±0.18, respectively. Under Disk diffusion, the highest mean diameter of growth inhibition zone for Staphylococcus aureus and Escherichia coli were obtained 12.1 and 10.17 mm, respectively.

  Conclusion

  The kumquat peel essential oil has a significant antimicrobial effect on the study bacteria. As an herbal product, it can be useful as an alternative to synthetic drugs and food additives.

  Keywords: Kumquat, Essential oil, Antibacterial effect, Foodborne pathogen
 • Jalil Azimian, Leili Yekeh Fallah, Sonia Oveysi, Fatemeh Nazifi* Pages 514-525
  Background

  Head trauma can cause decreased consciousness level and reduced ability to respond to the environment, leading to impaired cognitive, perceptual and sensory functions in people. One of the techniques that can help improve the brain function is warm bath. 

  Objective

  The aim of this study was to determine the effect of warm foot bath on the level of consciousness in patients with head trauma.

  Methods

  This is a clinical trial using control group conducted on 50 patients with head trauma having Glasgow Coma Scale (GCS) score of 5-12 admitted to the intensive care unit of Shahid Rajaee Hospital in Qazvin, Iran from June to December 2017. They were selected using a convenience sampling method and randomly assigned into two groups of intervention and control. Intervention included a warm foot bath for 7 days, once a day for 15 minutes, and their GCS score was recorded before, one hour and three hours after the intervention. Data were analyzed using repeated measures ANOVA, chi-square, t-test, and descriptive statistics (mean and standard deviation).

  Findings 

  The mean consciousness level of subjects in the intervention group was significantly higher than in the control group after warm foot bath (P<0.05). Three hours after warm foot bath, the mean consciousness level was 9.32± 1.86 in the intervention group and 8.44±2.48 in the control group which was significantly different (P=0.005).

  Conclusion 

  Warm foot bath can increase the level of consciousness in patients with head trauma.

  Keywords: Consciousness, Head trauma, Warm foot bath
 • Hossein Ghaderi, Masoud Haghkhah, Nader Mosavari*, Keyvan Tadayon Pages 526-539
  Background 

  Mycobacterium bovis is the main cause of tuberculosis in cattle. The most commonly used method to identify bovis-infected cattle is tuberculin test. 

  Objective

  The present study aimed to investigate the population structure of Mycobacterium bovis in infected cattle farms of Shiraz City in Iran.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 50 pathological samples from tuberculin-positive cattle that were collected from two abattoirs were cultured on glycerinated and pyruvated Lowenstein-Jensen media. Genomic material from culture-positive slopes was extracted and used in polymerase chain reaction (PCR)-16S rRNA, PCR-IS6110, and PCR--regions of difference (RD) typing. All the M. bovis isolates were then digested by PvuII restriction enzyme and genotyped by polymorphic guanine/cytosine-rich repetitive sequences (PGRS)-restriction fragment length polymorphism (RFLP) technique.

  Findings

  In bacterial culture, 13 (26%) of samples had living mycobacteria where PCR test results revealed their identity as Mycobacterium bovis. Genotype profiling by RFLP-PGRS method displayed two patterns with 10 isolates shared a single profile identical to that of M. bovis bacillus calmette-guerin (BCG) strain (1173 P2) and three isolated with a different genotype.

  Conclusion

  Higher prevalence of BCG-like M. bovis (as a typical characteristic of Iranian M. bovis population) in cattle farms of Shiraz City was expected. This may indicate the local evolution of new M. bovis strains in the region or the infiltration of such strains through cattle farming activities.

  Keywords: Mycobacterium bovis, Tuberculination, PGRS-RFLP, PVUII, Strain
 • Mohammad Ali Masoumifar, Mahdi Ebtehaj, Hamid Kayalha*, Ali Akbar Shafikhani Pages 540-549
  Background

  Studies have shown that postoperative sore throat (POST) is the most common complication of tracheal intubation; however, its actual incidence and extent are not well documented. 

  Objective

  The aim of this study was to evaluate and compare the incidence of POST and hemodynamic changes after using macintosh laryngoscope (MCL), glidescope laryngoscope (GSL), and laryngeal mask airway (LMA) for elective surgery.

  Methods

  This randomized double-blind clinical trial was conducted on 90 patients undergoing elective surgery in Shahid Rajaee Hospital in Qazvin, Iran. Patients were randomly divided into three groups based on the used intubation techniques including MCL, GSL, and LMA. The incidence of POST, hemodynamic changes, laryngoscopy duration, intubation duration, and number of attempts were compared in three groups and analyzed by ANOVA, independent t-test and chi-square.

  Findings

  POST incidence was significantly higher in the MCL group compared to other two groups (P<0.05). Duration of laryngoscopy was significantly longer in the MCL group compared to the GSL group (8.2±2.4 vs. 6.8±1.7; P=0.02). Regarding hemodynamic variables, only heart rate in the LMA group 3 minutes after intervention was significantly lower compared to other two groups (P=0.02).

  Conclusion

  POST incidence was higher after using GSL and hemodynamic changes were less by using LMA. The preferred method for older people or cardiovascular patients is LMA. Further studies are needed to confirm these results.

  Keywords: Anesthesiology, Laryngoscopy, Laryngeal Mask Airway
 • Faezeh Zahedian*, Parisa Rahimi, Mohammad Ebrahim Sarichloo, Seyyed Hossein Ghafeleh Bashi Pages 550-561
  Background

  Patients undergoing hemodialysis are prone to psychiatric symptoms due to considerable changes in their individual, social and occupational life which can influence the course and prognosis of renal diseases.
  Objective

  The aim of the present study is to evaluate the prevalence of depression, anxiety, and suicidal ideation among patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis in Qazvin, Iran.

  Methods

  This descriptive cross- sectional study was performed on 120 patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis in Qazvin, Iran. Prior to study, their demographic and laboratory data were recorded. Dialysis adequacy was assessed using urea reduction ratio (URR) and KT/V formula. Data collection tools were Beck’s Depression Inventory, Beck’s Anxiety Inventory and Beck Scale for Suicidal Ideation. Collected data were analyzed using Pearson correlation test and t-test.

  Findings

  The mean level of depression in patients was 13.72 where 79 (65.8%) had depressive symptoms. The severity of symptoms was mild in 47 (39.2%), moderate in 21 (17.5%), and severe in 11 (9.2%). Moreover, the mean level of anxiety was 9.73 where 16 (13.3%) had anxiety symptoms. Of 120 patients, only 8 (6.7%) had suicidal ideation. There was a significant negative association between dialysis adequacy and the severity of depression, anxiety and suicidal ideation. Anxiety symptoms were more frequent among unemployed patients, and the increase in age was associated with the increase in suicidal ideations (P<0.05).

  Conclusion

  Regarding the high prevalence of depressive symptoms and existence of anxiety symptoms in patients undergoing hemodialysis in Qazvin, assessment of these psychiatric disorders along with effective therapeutic interventions should be considered.

  Keywords: Depression, Anxiety, Suicidal ideation, Chronic kidney disease, Hemodialysi
 • Zohreh Fakhrie-Kashan, Meysam Sharifdini* Pages 562-575

  Strongyloidiasis is caused by intestinal nematode called Strongyloides stercoralis (S. stercoralis) which can lead to hyperinfection syndrome and disseminated infections. If not diagnosed and properly treated, it can even lead to death. The sensitivity of parasitological methods is not high enough and multiple stool sampling over consecutive days is essential to improve the detection rate. The agar plate culture method is more sensitive to the detection of S. stercoralis in fecal samples than other parasitological techniques. Serological tests have demonstrated higher sensitivity, but they have low specificity because of cross-reactivity with other helminthes. Moreover, they are not helpful for follow-up of treatment, because they cannot distinguish between new and old infections. Recently, some Polymerase Chain Reaction (PCR)-based techniques have been developed for detection of S. stercoralis with high sensitivity and specificity. These methods are rapid but expensive and need well-equipped laboratories. In this paper, conventional and novel methods for laboratory diagnosis of strongyloidiasis are reviewed.

  Keywords: Diagnosis, Strongyloides stercoralis, Human, Strongyloidiasis