فهرست مطالب

رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1398)

مجله رویکردهای پژوهشی کارآفرینانه در کشاورزی
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1399/03/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فیض الله منوری فرد*، سید حمید موحد محمدی، احمد رضوانفر صفحات 1-14

  فرآیندهای یاددهی و یادگیری به عنوان قلب فعالیت های آموزشی نقشی غیر قابل انکار در توسعه ی توانمندی های فکری و عملی دانشجویان (شامل توانمندی های کارآفرینانه) بازی می کند. از سوی دیگر، یادگیری در محیط های آموزشی تابعی از مجموعه ی مولفه های برنامه ی درسی است. این بدان معنی است که صلاحیت های دانش آموختگان تنها بر اساس یکی از مولفه های برنامه ی درسی تبیین نمی شود بلکه برآیندی از تمام آن مولفه ها است. مع العسف، پژوهش های انجام شده در زمینه ی نقش برنامه ی درسی بر صلاحیت های دانشجویان (از جمله شایستگی های کارآفرینانه ی آنان) تنها به یک یا دو مولفه ی برنامه ی درسی توجه داشته اند و سایر مولفه ها را نادیده گرفته اند. بنابراین، پژوهش حاضر در تلاش برای واکاوی اثر مولفه های برنامه درسی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان در مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی استان البرز است. بدین منظور، اقدام به گردآوری داده ها به صورت میدانی و تحلیل آنها در محیط نرم افزار  SPSSWin20 شد. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد کشاورزی، در استان البرز بودند (2004 =N) که از این میان، 178 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. روش نمونه گیری طبقه ای انتساب متناسب در دو مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) و دکتر جوانشیر بود. یافته های آمار توصیفی  حاکی از پایین بودن سطح روحیه ی کارآفرینی دانشجویان در هر دو مرکز بود. تحلیل همبستگی نشان داد که بین همه ی مولفه های برنامه درسی (روش تدریس، محتوا، محیط فیزیکی، فراگیر، آموزشگر، ارزشیابی و قوانین و مقررات) با روحیه کارآفرینی دانشجویان رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. در نهایت، چهار مولفه محتوای آموزشی، دانشجو، ارزشیابی و آموزشگر وارد تحلیل رگرسیون گام به گام شدند و در مجموع، 3/69 درصد از واریانس متغیر وابسته روحیه ی کارآفرینی دانشجویان را تبیین کردند.

  کلیدواژگان: مولفه های برنامه درسی، روحیه ی کارآفرینی، استقلال طلبی، ریسک پذیری
 • خلیل میرزایی*، مرجان سپه پناه صفحات 15-30

  از راهکارهایی که در روند اشتغال زایی جوامع اهمیت فراوانی دارد، توسعه کارآفرینی است که در صورت شناسایی ابعاد و زمینه های آن می تواند به طور موثری به پیش برد اهداف توسعه پایدار کشاورزی کمک کند. از آنجا که در ایران و طبق قانون، شرکت های فنی، مهندسی و خدمات مشاوره ای کشاورزی متولی اصلی امور مربوط به کشاورزی در روستاها و سایر مناطق کشور شده اند، در این مقاله سعی شده است، تاثیر ویژگی های کارآفرینی اعضای این شرکت ها بر تمایل آن ها به کارآفرینی، مورد ارزیابی و شناسایی قرار گیرند. برای این منظور از روش پیمایشی استفاده شد و داده ها با کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری شد. برای تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار اعضاء هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا قرار گرفت و با توجه به این که، از پرسشنامه استاندارد بهره گرفته شده است، پایایی آن تایید شد. جامعه آماری تحقیق شامل 50 نفر اعضای شرکت های فنی، مهندسی و خدمات مشاوره ای کشاورزی در شهرستان همدان و ملایر بوده است که به صورت تمام شماری انجام گردیده است. برای تحلیل اطلاعات، از دو روش آمار توصیفی از جمله میانگین، انحراف معیار و ضریب تغییرات و تحلیلی از جمله: ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر با بهره گیری از نرم افزار SPSS/22 استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد که بین سن، جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه کار افراد مورد مطالعه و روحیه کارآفرینی آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد و نیز بین روحیه کارآفرینی و برخی خصلت های مربوط به کارآفرینی نظیر اعتماد به نفس، شجاعت در کار، روحیه کار گروهی، انگیزه و ابتکار، رقابت پذیری، قانون مداری و نظم، خودیاری، ریسک پذیری و علاقه مندی به شغل رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ریسک پذیری، خلاقیت، بهره وری و استقلال طلبی
 • آمنه سواری ممبینی* صفحات 31-48

  امروزه آموزش عالی کشاورزی در کشور، با توجه به سرعت تغییر و تحول ها، کارآیی لازم را نداشته و فراگیران را برای سازگاری با شرایط متحول بخش کشاورزی آماده نمی کند. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری دانشجویان کارشناسی ارشد سه دانشکده ی مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشکده ی کشاورزی و دانشکده ی علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به تعداد 112 نفر انتخاب گردید. روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای محقق ساخت برمبنای پیشنهادهای ارایه شده درگردهمایی روسای دانشکده های کشاورزی سراسر کشور می باشد. مهم ترین نتایج آمار توصیفی بیانگر آن است که از میان پیشنهادهای ارایه شده سه پیشنهاد رفع مشکلات موجود در زمینه ی تشخیص صلاحیت ثبت شرکت های مهندسی مشاور، ارتباط موثر و سیستماتیک دانشکده ها با مراکز استانی مرتبط با بخش پژوهش و در نظر گرفتن هزینه ی استهلاک دستگاه های موجود در آزمایشگاه و رفع مشکل آزمایشگاه ها به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده و در اولویت بودند. همچنین مهم ترین نتایج آمار استنباطی نشان داده است که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر مورد مطالعه در خصوص مولفه برنامه ریزی، پیشنهاد ایجاد رشته ها و گرایش های مورد نیاز و تقویت تخصص های بین رشته ای و بازنگری در رشته های موجود به فراخور نیاز هر منطقه با اطمینان 99%  تفاوت آماری معنی داری وجود داشت.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، توسعه، آموزش عالی کشاورزی، خوزستان
 • مرضیه موسوی*، سعید محمدزاده، پریسا پاک، محمدجواد فتاحی صفحات 49-70

  مدیریت، مهمترین عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ یک جامعه است و روند حرکت را از وضع موجود به سوی وضع مطلوب کنترل می کند. بر این اساس توجه به ساختار مدیریت در جوامع روستایی یکی از موضوعات اساسی در تحلیل مسایل روستایی کشور است. رویکردهای مختلفی در زمینه مدیریت روستایی وجود دارد که یکی از جدیدترین و مهمترین آنها، حکمروایی مطلوب و خوب روستایی می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی و تحلیل وضعیت موجود مدیریت محلی روستاها به لحاظ عملکرد با شاخص‎های 8 گانه حکمروایی مطلوب است. برای این منظور از روش شناسی توصیفی- تحلیلی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق یازده روستای دهستان ‎های نبوت و سراب شهرستان ایوان می باشد که 122 نفر به صورت تصادفی ساده مطالعه شده اند. نتایج بررسی وضعیت عملکرد مدیران روستایی در شاخص ‎های هشتگانه حکمرانی خوب روستایی نشان می دهد، در بین هشت شاخص مورد بررسی میانگین چهار شاخص مشارکت، پاسخگویی، شفاف بودن و عدالت بیشتر از میانگین مبنا بوده است و میانگین چهار شاخص کارآیی، قانون‎ مداری، مسئولیت‎ پذیری، اجماع پذیری از میانگین مبنا کمتر بوده است. منفی شدن شاخص انحراف از میانگین اکثر شاخص‎های مذکور، ضعف عملکرد دهیاری‎ها در اکثر شاخص‎های حکمرانی خوب را از دیدگاه پاسخگویان نشان می دهد.

  کلیدواژگان: مدیریت روستایی، حکمرانی، مشارکت مردمی، دهیاری
 • نصیبه پورفاتح* صفحات 71-81

  هدف از این پژوهش ارزیابی هر یک از پارادایم های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان می باشد. جهت گردآوری داده ها از شیوه توصیفی - پیمایشی استفاده شد که به لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان رشد و دکتری سال 97- 98 این دانشکده به تعداد 304 نفر بود، که حجم نمونه با توجه به جدول مورگان برابر با 120 نفر تعیین گردید. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد . که پس از تعیین روایی و پایایی آن در بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جهت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS نسخه  20 استفاده گردید. نتایج آمار توصیفی در این پژوهش نشان داد که ویژگی عملگرایی در دانشجویان دانشکده کشاورزی مورد مطالعه اولویت اول و تحمل ابهام اولویت آخر را کسب نمود. نتایج آمار استنباطی نیز نشان داد که میان پاسخگویان زن و مرد از نظر ویژگی ریسک پذیری تفاوت معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد. مقایسه پاسخگویان براساس هشت رشته تحصیلی مختلف نشان داد که در میان آنان از نظر رویاپردازی تفاوت معناداری در سطح اطمینان 99درصد وجود دارد همچنین نتایج نشان داد که میان دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد از نظر ویژگی های کانون کنترل، نیاز به موفقیت و سلامت فکری اختلاف معناداری در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاداتی کاربردی ارایه گردیده است.

  کلیدواژگان: ویژگی های کارآفرینی، ریسک پذیری، کانون کنترل
 • فاطمه رحیمی فیض آباد*، لطیف محمدزاده صفحات 82-98

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تمایل دانشجویان به استفاده از یادگیری الکترونیکی و به روش پیمایش انجام گردید. جامعه ی آماری این پژوهش 260 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان نمونه ای 152 نفری از آن ها برای تحقیق به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در این راستا از پیمایش، که در زیرمجموعه تحقیقات توصیفی قرار دارد استفاده گردید. جمع آوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از پرسشنامه انجام شد. روایی پرسشنامه مورد استفاده از سوی گروهی از متخصصان بررسی و تایید شد و برای تعیین میزان پایایی بخش های مختلف پرسشنامه، از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده شد (80/0 تا 92/0). برای تعیین عامل های موثر بر تمایل از مدل معادله های ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS20 استفاده شد. یافته ها نشان داد، متغیرهای موانع زیرساختی و تجهیزاتی و درک رفتار دیگران عوامل مرتبط در رابطه با با پیش بینی تمایل دانشجویان می باشند، این متغیرها در مجموع قادر بودند، 84% از تمایل دانشجویان نسبت به استفاده از یادگیری الکترونیکی را تبیین کنند. در پایان پیشنهادهایی به منظور بهبود خدمات رسانی یادگیری الکترونیک و افزایش تمایل دانشجویان در استفاده از خدمات یادگیری الکترونیک ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تئوری شناخت اجتماعی، دانشجویان کارشناسی ارشد، یادگیری الکترونیک
|
 • F.Monavarifard*, S.H.Movahed mohammadi, A. rezvanfar Pages 1-14

  The purpose of this study was analyzing effects of curriculum components on entrepreneurial spirit of students. Statistic Population of this research was consisted of students of Agricultural Jihad ministry in Alborz province (N= 2004); that 178 persons were selected as sample by use stratified random sampling proportional allocation in tow Higher Education Centers (Imam Khomeini and Javanshir). Data were analyzed by using SPSS software. The Results of descriptive statistics showed that the entrepreneurial spirit of students was lower than expected, and they entrepreneurial spirit was low. The results of correlation analysis showed that between all components of the curriculum with student’s entrepreneurial spirit, with confidence %99 have a positive and significant relationship. The results of analysis of regression indicated that 69/3% of dependent variable changes were explained by four independent variables such as educational content, student, teacher and evaluation.

  Keywords: Curriculum components, Entrepreneurial spirit, Risk taking, Independence
 • Kh. Mirzaei*, M. Sepahpanah Pages 15-30

  One of the important ways in the community employment trend is entrepreneurship developments which it can effectively help achieve the goals of sustainable development of agriculture if its dimensions and aspects be identified. Since in Iran and according to law, technical and engineering companies and agricultural advisory services are responsible for agricultural issues in rural areas and other areas, in this study, it has been tried to identify and evaluate the influence of entrepreneurial characteristics of members of technical and engineering companies and agricultural advisory services on their willingness to the entrepreneurship. For this purpose, survey method was used and and data were collected using questionnaires and interviews. The statistical society of this research were 50 people who were all the members of technical and engineering companies and agricultural advisory services of Hamedan and Malayer City and the questionnaire was completed by using whole number. The results show that there is not a significant relationship between the age, gender, education level, work experience of patients and their entrepreneurial spirit; and, there is a significant relationship entrepreneurial tendency and some properties related to entrepreneurship like: confidence, courage at work, teamwork sprit, motivation and initiatives, competition, order and the law, risk-taking and job interest.

  Keywords: Risk taking, Creativity, Productivity, Independence
 • A.Savari mombeini Pages 31-48

  Today, higher education in agriculture in the country, due to the speed of change and transformation, does not have the necessary efficiency and does not prepare learners to adapt to the changing conditions of the agricultural sector. Every year, during a meeting of heads of agricultural colleges and professional debates, proposals to improve Higher education in agriculture and fixes existing problems are formulated. The present study proposals in a number of meetings in order to eliminate obstacles to agricultural development Higher education by the farm has deans. In terms of practical purpose terms of how research methodology and data collection descriptive – survey. The population of the three faculties of engineering graduate students of agricultural and rural development, the Department of Agriculture and Department of Animal Sciences College of Agriculture and Natural Resources Ramin province, 112 people were selected. Sample is stratified sampling. Data collection questionnaire construction is achieved. Data was gathered by a researcher-made questionnaire is.Descriptive statistics indicate that most of the suggestions offered three suggestions to fix the problems in the field of consulting engineering company registration authority to recognize, communicate effectively and systematically colleges with relevant provincial centers Research And consider the depreciation cost devices in the laboratory and Troubleshooting Laboratories Ranked first and third respectively assigned to them in the preferences. The most important results of inferential statistics have shown that the views of students, the component planning of the study, Proposed the creation of the required fields and trends and to strengthen interdisciplinary expertise and Revising existing courses according to the needs of each region, there was no significant difference with 99% confidence.

  Keywords: Agricultural higher education, barriers to higher education development, Suggestions provided
 • M. Mousavi*, S. Mohammad Zadeh, P. Pak, M. J. Fatahi Pages 49-70

  Management is the most important factor in the life, growth and development or death of a society and controls the movement of the current from the current state to the desired state. Accordingly, paying attention to the management structure in rural communities is one of the basic issues in analyzing the country's rural issues. There are different approaches to rural management that one of the newest and most important of them is favorable and good rural governance. Accordingly, the aim of this study is to investigate and analyze the current situation of local rural management in terms of performance based on the eight indicators of good governance. For this purpose, descriptive-analytical methodology, library resources and field research (questionnaire) were used. The statistical sample of the study is eleven villages of Nabovat and Sarab villages of Ivan county and 122 people were selected and read randomly. The results of the study show that the performance status of rural managers in the eight indicators of good rural governance, among the eight indicators examined, the average of the four indicators of participation, accountability, transparency and justice was higher than the average basis and the average of the four indicators of efficiency, rule of law, responsibility, and consensus was lower than the average. deviation from the mean index most of these indicators were negative and showed that from the respondents' point of view, the performance of Rural Municipality Administers in most indicators of good governance is weak.

  Keywords: Rural management, governance, public participation, Rural Municipality Administer
 • N. Pourfateh Pages 71-81

  The purpose of this study is to evaluate each of the personality paradigms of entrepreneurship among graduate students of descriptive - survey method is used To collect the data and the purpose of the application. The study sample included master's and PhD students 97-98 years of University of Khuzestan Ramin number was 304, the sample size of 120 patients was determined according to Morgan table. The measurement tool in this study is a researcher-made questionnaire. After determining its validity and reliability, it has been distributed among the statistical sample members. Descriptions and data analysis software SPSS version 20 was used. Descriptive statistics results in this study show that pragmatism features studied at agricultural college students won first and last priority ambiguity tolerance. The results of inferential statistics also showed that the risk of female and male respondents in terms of features, there are significant differences at a confidence level of 95%. Compare respondents based on eight different fields of study showed that among them the dream, there are significant differences in the level of 99%. The results showed that among PhD students and master the characteristics of locus of control, and mental health need to be successful there are significant differences at a confidence level of 99% And between respondents based on three different age groups in terms of tolerance of ambiguity there are significant differences in the level of 95 percent. Finally, based on the results of practical suggestions are provided.

  Keywords: characteristics of entrepreneurs, Risks, Locus of Control
 • Fatemeh Rahimi Feyzabad *, Latif Mohammadzadeh Pages 82-98

  This survey study was conducted to investigate of the factors affecting on intentions of students to using E-learning. The statistical population composed of 260 Agricultural Sciences and Natural Resource of Khuzestan students master degree students of whom a sample of 152 persons, based on Krejcie and Morgan table, was selected through a simple random sampling manner. In this regard, the survey, which is in the subset of descriptive research, was used. Data were collected using a questionnaire. Validity of the questionnaire was approved by a group of experts and its reliability, also, was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient (80% to 92%). Structural equation modeling was used to determine factors influencing intentions of master degree students through AMOS20. The results revealed that, barriers infrastructure and equipment and perception of other behavior variables are the most important factors to predict students intention. These variables in total could predict 84% of variations in students intention. Finally, based on the research results, some suggestions were provided to improve E-learning services, as well as to enhance students’ intention towards the use of E-learning.

  Keywords: Social Cognitive Theory, Master degree students, E-learning