فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت راهبردی - پیاپی 74 (پاییز 1398)
 • پیاپی 74 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شناسایی عوامل موثر بر اجرای استراتژی های بازاریابی با استفاده از تحلیل میدان نیرو
  طهمورث حسنقلی پور، محمدعلی شاه حسینی، زهره دهدشتی شاهرخ، قاسم جوکار* صفحات 13-48

  اجرای استراتژی بازایابی یک مرحله کلیدی در فرایند بازاریابی استراتژیک در سازمان می باشد. با وجود اهمیت و نقش کلیدی اجرای استراتژی های بازاریابی در موفقیت و بهبود عملکرد شرکت ها، این موضوع یک چالش همیشگی برای شرکت ها باقی مانده است. مجموعه متنوعی از عوامل می توانند به عنوان حامی و یا مانع اجرای استراتژی های بازاریابی عمل کنند. بنابراین هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل تسهیلگر و بازدارنده اجرای استراتژی های بازاریابی در صنعت کاشی و سرامیک می باشد. این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی و بهره گیری از تکنیک تحلیل میدان نیرو عوامل تسهیلگر و بازدارنده در اجرای استراتژی های بازاریابی را شناسایی می کند. در این پژوهش از مصاحبه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شده است. عوامل تسهیلگر اجرای استراتژی های بازاریابی در چهار مقوله اصلی شامل زیرساخت های سازمانی، رهبری و مدیریت، فاکتورهای عملیاتی و هوشمندی رقابتی و عوامل بازدارنده اجرای استراتژی های بازاریابی نیز در چهار مقوله اصلی از جمله عوامل محتوایی، عوامل اجتماعی-انسانی، عوامل محیطی و عوامل کارکردی-وظیفه ای استخراج شدند. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش شرکت ها با تقویت نیروهای تسهیلگر و تضعیف نیروهای بازدارنده می توانند احتمال موفقیت در پیاده سازی برنامه های استراتژیک بازاریابی و در نتیجه رسیدن به اهداف استراتژیک خود را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: استراتژی، بازاریابی، اجرا، عوامل تسهیلگر، عوامل بازدارنده
 • ارائه مدل شبیه سازی عامل بنیان جهت پیش بینی عملکرد تیم کاری در جهت بهبود راهبردهای مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی: گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران)
  فاطمه اسکندر، رضا رادفر*، عباس طلوعی اشلقی صفحات 49-73

  با توجه به اهمیت نقش منابع انسانی در سازمان ها، برنامه ریزی راهبردی برای دستیابی به میزان بهینه تعداد منابع انسانی در سازمان از اهمیت بالایی برخودار می باشد. هدف از تحقیق ارایه مدلی جهت شبیه سازی و پیش بینی عملکرد تیمی در گروه مدیریت صنعتی در جهت شناسایی عملکرد منابع انسانی در جهت بهبود راهبردهای مدیریت منابع انسانی می باشد. شاخص های تاثیرگذار بر عملکرد تیمی با استفاده از مطالعات قبلی در حوزه پژوهش شناسایی واستخراج شده و سپس با شناسایی فرآیندهای های تاثیرگذار بر عملکرد تیمی، زمان های انجام هر وظیفه در سه حالت خوشبینانه، محتمل وبدبینانه در نظر گرفته شده است. ورودی های مدل شبیه سازی تعداد دانشجویان، تعداد اعضای هییت علمی، تعداد کارشناسان می باشد. خروجی های مربوط به عملکرد تیمی بر اساس مطالعات مرتبط به سه دسته تقسیم می شود. تعداد کتاب، مقالات و پایان نامه ها، میزان مطلوبیت اعضای تیم و تعداد وظیفه ها در حالت انجام شده، رد شده، نیاز به دوباره کاری و منتظر شروع به عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شده است. شبیه سازی با استفاده از نرم افزار AnyLogic انجام شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که مطلوبیت مدیرگروه و کارشناس آموزش برای چند سناریو مختلف در نظر گرفته شده، دارای بیشترین مقدار می باشد، همچنین تعداد وظایفی که منتظر شروع انجام می باشند نیز در همه سناریو ها از مقدار قابل توجهی برخوردار است که نیاز است تا گروه برای بهبود راهبردهای مدیریت منابع انسانی در گروه مدیریت صنعتی سیاست های جدیدی را اتخاذ کند.

  کلیدواژگان: راهبردهای مدیریت منابع انسانی، عملکرد تیمی، شبیه سازی، عامل بنیان، پیش بینی
 • ارائه الگوی کاربردی درزمینه تصمیم گیری خرید در شرایط عدم اطمینان محیطی در بازار مسکن
  محمد حقیقی*، مهدی ریوندی، علیرضا ایرانی صفحات 75-114
  در دنیای امروز عدم اطمینان از بازار مسکن آسیب های زیاد اجتماعی - اقتصادی را برای هر کشور در بردارد، این موضوع سبب نوسان در عدم خرید و سرمایه گذاری مسکن می شود. هدف اصلی این پژوهش ارایه یک الگوی راهبردی جهت اطمینان سازی در تصمیم گیری مصرف کنندگان در شرایط عدم اطمینان در بازار مسکن می باشد.  پژوهش حاضر ازنظر هدف، بنیادی و کاربردی بوده است و ازنظر ماهیت جزء پژوهش های پیمایشی محسوب می شود و ازنظر رویکرد این پژوهش، جزء پژوهش های کیفی می باشد. جامعه آماری خبرگان حوزه مسکن (خبرگان بنگاه های معاملاتی ملک و خبرگان سازمان مسکن و شهرسازی و ارگان های تابعه) استان تهران شهرستان تهران است. با استفاده از  اشباع نظری درنهایت 20 خبره و کدگذاری 241 عبارت و معرفی 9 مفهوم که در شش مقوله عمده مدل پارادایمی مورد دسته بندی قرار گرفت در این پژوهش مشارکت نمودند. نتایج به دست آمده در شش حالت که، شامل عدم اطمینان محیطی ، گفتمان اطمینان طلبی ، عوامل مداخله گر، عوامل بستر، استراتژی های رقابتی و مشروعیت بخشی به خرید شناسایی شده است و پیامد این الگوی تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان خرید، بهبود عملکرد فروش شرکت ها می باشد. با توجه به عدم اطمینان های محیطی در بازار مسکن، تقویت گفتمان اطمینان طلبی در خرید مصرف کننده دارای اهمیت است که زمینه را برای بهبود مشروعیت سرمایه گذاری سرمایه گذار مهیا می نماید.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری خرید، رفتار مصرف کننده، عدم اطمینان محیطی، بازار مسکن
 • تدوین سناریوهای گذار به وضعیت بهبودیافته ساختار سیاست گذاری علم و فناوری در ایران
  اسماعیل کلانتری، غلامعلی منتظر*، سید سپهر قاضی نوری صفحات 115-143
  تامل بر ساختار نهادی سیاستگذاری علم و فناوری در چند دهه اخیر مورد توجه اندیشمندان این حوزه قرار گرفته است. به رغم درک اهمیت این موضوع در ایران، آشفتگی ساختار نهادی به معنی تعدد نهادهای سیاستگذار و تعاملات ناموثر آنها موجب برانگیختن انتقادات فراوانی میان اندیشمندان شده است. در این پژوهش ابتدا از طریق اسناد و مدارک سیاستی حوزه علم و فناوری و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان این حوزه در ایران، وضعیت موجود ساختار نهادی سیاستگذاری علم و فناوری در ایران در سطح ملی ترسیم و اشکالهای آن تبیین می شود؛ سپس برای برون رفت از وضعیت موجود و بر اساس نظریات خبرگان، دو سناریو به عنوان ساختار بهبودیافته سیاستگذاری علم و فناوری در ایران پیشنهاد شده که شامل سه سطح «تدوین سیاستها و اولویتهای ملی»؛ «طراحی برنامه ها و سیاستهای اجرایی»؛ و «ارزشیابی سیاستی» به ایفای نقش در این حوزه می پردازند. دو پیش فرض اصلی در طراحی این سناریوها، پرهیز از حذف نهادهای سیاستگذار، دست کم در کوتاه مدت، و نیز اجتناب از تاسیس نهادی جدید در این حوزه بوده است. شایان ذکر است این سناریوها به عنوان سناریوهای دوران گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب طراحی شده اند.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری علم و فناوری، ساختار نهادی، سناریوهای بهبودیافته، ایران
 • راهبردهای کلان صنعت بانکداری با رویکرد سناریو نویسی
  فرهاد شمشیری، عبدالحمید ابراهیمی* صفحات 145-169
  هدف این پژوهش، تعیین سناریوهای صنعت بانکداری با رویکرد آینده پژوهی و چگونگی دستیابی به سناریوهای امکان پذیر است. این تحقیق بر اساس هدف، تحقیقی -کاربردی است که با استفاده از روش های کیفی، اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و شبکه های اطلاعاتی و آماری است. در این تحقیق جامعه آماری مدیران و متخصصان صنعت بانکداری می باشند که با توجه به نوع اطلاعات لازم برای انجام تحقیق، یک نمونه شامل 66 نفر از افراد خبره و صاحب نظر در حوزه بانکداری به صورت نمونه گیری غیر احتمالی و قضاوتی انتخاب شد. روش این پژوهش مبتنی بر سناریو نگاری است؛ بنابراین پس از تدوین پرسش آغازین و مشخص کردن موضوع اصلی، تشکیل پانل خبرگان، انجام مصاحبه های اکتشافی و مشخص کردن نیروهای پیشران،64 متغیر به عنوان عوامل اولیه موثر بر صنعت بانکداری در قالب یک ماتریس 64*64 در اختیار خبرگان قرار گرفت و بعد به کمک نرم افزار میک مک،12 عامل کلیدی استخراج و به 38 وضعیت مختلف طبقه بندی گردید. سپس این وضعیت ها برای تمام عوامل کلیدی به صورت ماتریس 38*38 در اختیار متخصصین قرار داده شد و در نرم افزار سناریو ویزارد تحلیل گردید. درنهایت هم 3 سناریوی قوی،1 سناریوی باورکردنی و 8 سناریوی ضعیف شناسایی و برای توسعه صنعت بانکداری راهبردهایی ارایه شد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، صنعت بانکداری، سناریو نگاری
 • استراتژی مسئولیت اجتماعی در بانک های دولتی با رویکرد فرهنگ ایرانی اسلامی
  کاظم عسگری، شهریار عزیزی*، اصغر مشبکی صفحات 171-201

  بانکها از طریق گردآوری سرمایه های خرد و سرگردان در نظام اقتصادی و اعطای امتیاز و در کنار آن ارایه خدمات بانکی و مالی با استراتژی های متنوع، موتور توسعه اقتصاد کشورها تلقی می شوند. فعالیت های بانکی یا هر استراتژی مرتبط به آن، در بستر یک جامعه انجام و اجرا می شود و بانک نمی تواند نسبت به مسیولیت خود در قبال جامعه ای که در آن فعالیت دارد بی تفاوت باشد. یکی از کاربردی ترین و درعین حال موثرترین استراتژی های نوین بانک ها، بکارگیری صحیح و دقیق استراتژی  CSR است. بانک از طریق استراتژی مسیولیت اجتماعی خود، می تواند تصویر مثبتی نسبت به برند خود ایجاد و عملکرد اقتصادی خود را بهبود دهد. در کشور ما مختصات فرهنگی، آمیخته ای از آداب و سنن ملی و باستانی و در عین حال اسلامی و مذهبی است. با توجه به این که استراتژی اتخاذ شده در بانک ها درحوزه مسیولیت اجتماعی، عموما سرچشمه غربی دارد و بر اساس مختصات آن جوامع تدوین شده است، لذا نگرشی نوین در بکارگیری این استراتژی ضروری است. این پژوهش بر مبنای انجام مصاحبه های عمیق با 10 نفر از خبرگان بانکی و فرهنگی با تامین اصل اشباع نظری انجام شده است. از محتوای مصاحبه ها با فن تحلیل تم، چهارحوزه اصلی استخراج شد که به تفکیک،پانزده مولفه فرهنگی درحوزه مشتریان، چهارده مولفه فرهنگی درحوزه کارکنان، چهارده مولفه فرهنگی درحوزه آحادجامعه و 9مولفه فرهنگی درحوزه محیط زیست و در مجموع پنجاه و دو مولفه احصاء شد تا بتوان با نگرشی نوین، استراتژی مسیولیت اجتماعی بانک های دولتی را با رویکرد فرهنگ ایرانی اسلامی تدوین و اجرایی نمود.

  کلیدواژگان: استراتژی مسئولیت اجتماعی، نظام بانکی، فرهنگ ایرانی اسلامی، تحلیل تم
|
 • Identification of Factors Influencing the Implementation of Marketing Strategies Using Force Field Analysis
  Tahmores Hasangholi Pour, MohammadAli Shahhoseini, Zohreh Dehdashti Shahrokh, Ghasem Jokar * Pages 13-48

  Implementing marketing strategy is a key step in the strategic marketing process. Despite the importance and key role of implementing marketing strategies for the success and improvement of corporate performance, it is still a serious challenge for companies. A variety of factors can act as a support or Barrier to the implementation of marketing strategies. Therefore, the main objective of this research is to identify the driving and restrictive factors for implementing marketing strategies in the ceramic tile industry using qualitative research method and utilizing the force field analysis technique. In this research, interviews were used as data collection tools. The results of this study showed that the driving factors for the implementation of marketing strategies consist of four main groups: organizational factors, leadership and management, operational factors and competitive intelligence. Restrictive factors for implementing marketing strategies were also divided in four main categories including: content factors, socio-human factors, Environmental factors and functional factors. Based on the results of this research, companies can increase the likelihood of successful implementation of strategic marketing plans and thereby achieve their strategic goals by strengthening the driving forces and weakening the restrictive forces.

  Keywords: strategy, Marketing, Implementation, driving factors, Restrictive factors
 • A simulation model to predict and improve the performance of the working team and achieve better human-resource management strategies (case study: industrial management group, Faculty of Management and Economics of Azad University, Tehran University of Sciences and Research)
  Fatemeh Eskandar, Reza Radfar *, Abas Toloi Pages 49-73

  Given the importance of the role of human resources in organizations, strategic planning for achieving the optimum number of human resources in an organization is vital. The purpose of this research is to present a model for simulating and predicting team performance in industrial management teams in order to identify human-resource performance and improve human-resource management strategies. The factors that influence team performance are identified and extracted from previous studies, and then the timing of each task is examined in three scenarios, i.e. optimistic, probabilistic and Web-based, by identifying the processes that influence team performance. Model inputs are the number of students, the number of faculty, and the number of experts. Based on related studies, team performance outputs are three categories: The number of books, articles and theses; the desirability of team members; and the number of tasks completed, rejected, needed to revise or waiting in queue. The simulation was performed using AnyLogic software. The results show that the desirability of the group manager and the training expert have the highest values in most scenarios, and the number of tasks in the execution queue has a significant value in all scenarios. In some cases it is essential that new policies be adopted to improve HRM strategies in the industrial management group.

  Keywords: HRM strategies, team performance, Simulation, Agent Based, forecasting
 • Providing a practical model for purchasing decisions in the context of environmental uncertainty in the housing market
  Mohamad Haghighi *, Mehdi Reyvandi, ALIREZA IRANI Pages 75-114
  The main purpose of this study is to present a strategic model for assuring consumer investment decision making in Uncertainty conditions in the housing market. The purpose of this study was fundamental and applied and it is considered as a research component in nature and from the perspective of this research it is qualitative research. Statistical population of Housing Experts (Property Trading Experts and Housing and Urban Development Experts) is Tehran province. Using theoretical saturation finally 20 experts and coding 241 phrases and introducing 9 concepts that were classified into six major categories of paradigm model participated in this study. The results were identified in six cases, including environmental uncertainty, discourse, confounding factors, context factors, competitive strategies and legitimacy of purchasing and the consequence of this decision making model in terms of purchasing uncertainty, Improving the sales performance of companies. Given the environmental uncertainties in the housing market, it is important to reinforce the discourse of consumer confidence in consumer purchasing that paves the way for improving investor investment legitimacy.
  Keywords: Purchasing decision making, Consumer behavior, Environmental uncertainty, Housing market
 • Developing Transition Scenarios to the Improved Situation of Science and Technology Policy Structure in Iran
  Esmaeel Kalantari, Gholamali Montazer *, Seyed Sepehr Ghazinoory Pages 115-143
  The institutional structure of science and technology policy-making has been the focus of scholars in recent decades. Despite the importance of this issue in Iran, the turbulence of the institutional structure has meant the multiplicity of policy makers and their ineffective interactions have caused a great deal of criticism among scholars. In this study, firstly, through the policy documents of science and technology and interviews with 20 experts in this field in Iran, the status of the institutional structure of science and technology policy making in Iran at national level is explained. Then, in order to get out of the current situation and based on the views of experts, two scenarios have been proposed as an improved structure of science and technology policy making in Iran is based on the OECD model in three stages of "formulating national policies and priorities"; "designing programs and policies"; and "policy evaluation". The two main presuppositions in designing these scenarios have been to avoid eliminating policy makers, at least in the short term, and to avoid establishing a new institution in this field. It is worth noting that these scenarios are designed as transitional scenarios from the current situation to the desired situation
  Keywords: Science, Technology Policy, Institutional Structure, Improved Scenarios, Iran
 • Banking industry macro strategies with the scenario approach
  Farhad Shamshiri, Abdulhamid Ebrahimi * Pages 145-169
  The purpose of this study is to determine the scenarios of the banking industry with a future studies approach and how to achieve the possible scenarios. This research by purpose is research and practical that collects information using qualitative methods. Data collection tools are questionnaires, interviews, taking notes and statistical and information networks. In this research, the statistical population are the managers and specialists of the banking industry who, According to the type of information needed to conduct the research, a sample of 66 experts in the field of banking was selected in a way non-probability and judgmental sampling. The methodology of this research is based on scenario writing.So After formulating the initial question and identifying the main subject, forming an expert panel, conducting exploratory interviews and identifying the driving forces, 64 variables were provided to the experts in the form of a 64 * 64 matrix as the primary factors affecting the banking industry. Then, using the Mic Mac software, 12 key factors were extracted and classified into 38 different situations.then, These situations were presented to the experts for all key factors in a 38 * 38 matrix and analyzed in the Scenario Wizard software. Finally, 3 strong scenarios, 1 believable scenario and 8 weak scenarios were identified and Strategies were presented to develop the banking industry.
  Keywords: utures studies, Banking industry, Scenario
 • The Social Responsibility Strategy in State Banks with Iranian Islamic Culture Approach
  Kazem Asgari, Shahriar Azizi *, Asghar Moshabaki Pages 171-201

  Banks are considered the countries’economic development engine through collecting small and wandering capitals in economic system and granting privilege besides providing banking and financial services through various strategies. Banking activities with any related strategy are done in community domain and banks can not be indifferent to their responsibilities toward the society in which they perform their activities. One of the most practical, and yet efficient new strategies of the banks is the careful and accurate use of CSR strategy. Banks can create a positive image regarding their brand and improve their economic function by means of their social responsibility strategy. In our country, cultural features consist of national and ancient customs and traditions while being Islamic and religious. Since the adopted strategy in banks in social responsibility domain have mostly western origin and have been compiled based on those societies’ features, then a new approach for the use of this strategy is necessary. This research has been done based on deep interviews with 10 university and banking system experts and fulfilling the theoretical saturation hypothesis.Via Tem Analaysis method, four main domains were extracted from the contents of the interviews which separately consist of 15 cultural features in clients’ domain, 14 cultural features in staff’s domain, 14 cultural features in community domain and cultural features in environment’s domain, totally 52 features were recognized so that with a new approach to be able to compile and implement the state banks’ social responsibility strategy with Iranian Islamic approach.

  Keywords: Social responsibility strategy, Banking system, Iranian Islamic culture, Tem analysis