فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 1 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • لیلا جویباری، شیما رحیمیان، سهیلا کلانتری*، سولماز هلاکو صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  بروز سرطان پستان در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است و بیماران مبتلا نیازمند مراقبت و اقدامات آگاهانه که بیانگر مراقبت فیزیکی و روانی است، می باشند. مطالعه حاضر به صورت مطالعه موردی مراقبتی بر اساس مدل مراقبت انسانی واتسون برای یک بیمار مبتلا به سرطان پستان انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت مطالعه موردی مراقبتی بر اساس مدل مراقبت انسانی واتسون و فرآیند مراقبتی کاریتاس بر روی یک بیمار مبتلا به سرطان پستان در طی 3 مرحله انجام شده است. برای شناسایی مشکلات و نیازهای بیمار از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای تحلیل داده ها از شیوه تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی استفاده شد.

  یافته ها

   نیازها و مشکلات تعیین شده بیمار با استفاده از مدل مراقبت انسانی واتسون و مداخلاتی نظیر حمایت اجتماعی، حمایت معنوی، استفاده از تکنیک های انرژی درمانی و یوگا به طور قابل توجهی تعدیل یافت.

  نتیجه گیری

   عملکرد پرستاری کل نگر مبتنی بر تیوری مراقبت انسانی در مددجویان مبتلا به سرطان، مستلزم مراقبت یکپارچه خلاق، توام با احترام، اطمینان بخش همراه با توجه به جنبه های معنوی و توجه به تمامی ابعاد انسان است که این هدف از طریق انرژی درمانی، مشاوره های روانشناسی، شرکت در گروه های حمایتی و همتایان صورت می پذیرد.

  کلیدواژگان: مدل مراقبت انسانی، واتسون، سرطان پستان، مطالعه موردی مراقبتی
 • فرزانه زارعی*، روناک شاهوی صفحات 14-28
  زمینه و هدف

  حرفه ای شدن از مفاهیم بنیادی و پایه ای پرستاری و مراقبت است و در مسیر اخلاقی عمل کردن شاغلین یک حرفه، خود فهمی حرفه ای بسیار مهم و اولین گام است. مطالعه حاضر با هدف تبیین دیدگاه دانشجویان رشته فوریت های پزشکی در مورد مفهوم حرفه ای گری انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کیفی 10 نفر از دانشجویان رشته فوریت های پزشکی مشارکت نمودند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند تا رسیدن به اشباع داده ها استفاده شد. مصاحبه ها پیاده سازی شد و متون حاصله به دقت و بارها بررسی و با روش تحلیل محتوا کدگذاری و طبقه بندی شدند.

  یافته ها

  از تحلیل داده ها 3 طبقه اصلی (تعریف حرفه ای گری، اهمیت حرفه ای گری و مشخصات فرد حرفه ای) و 15 طبقه فرعی (منفعت اجتماعی، آرامش، عدالت، ضرورتی برای فوریت پزشکی، کم شدن اشتباهات، رعایت ایمنی، ارتقاء کیفیت، انجام صحیح وظایف، مسیولیت پذیری، در نظر گرفتن بیمار، اجرای صحیح پروسیجرها، علم و اطلاعات کافی و به روز، ارتباط خوب، مدیریت و اخلاق حسنه) استخراج گردید.

  نتیجه گیری

  مضامینی که از داده های این مطالعه پدیدار شد نشان دهنده دقت و توجه خاص دانشجویان به موضوع حرفه ای گری است که علی رغم اینکه مطالعه تخصصی نداشتند یا آموزش خاصی ندیده بودند اما به ادراکات مهمی در این زمینه رسیده بودند که قابل توجه بود. دانشجویان به اکثر موارد در منشور حرفه ای گری اشاره داشتد. مواردی مانند تعالی و افتخار اصلا بیان نشدند و برخی موارد نیز خیلی موردتوجه دانشجویان نبود. لذا به نظر می رسد توجه و اهتمام بیشتر به آموزش حرفه ای گری به عنوان واحد درسی مجزا ضروری باشد.

  کلیدواژگان: حرفه ای گری، تحلیل محتوای کیفی، دانشجو
 • محمد عظیمی*، شهرام رنجدوست صفحات 29-46
  زمینه و هدف

  برنامه درسی یکی از مهم ترین عناصر و عوامل تاثیرگذار در تعیین میزان موفقیت و شکست نظام های آموزش عالی محسوب می شوند. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی تکلیف محور در رشته آموزش پرستاری است.

   مواد و روش ها

   این پژوهش کیفی به صورت پدیدارشناسی انجام گردید. داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 متخصص پرستاری جمع آوری و با  روش Colaizzi تحلیل شد.

  یافته ها

   با تحلیل و ادغام یافته ها 2 مولفه اصلی شامل «وضعیت موجود و مطلوب برنامه درسی تکلیف محور» و 12 مولفه فرعی شامل «غیرقابل پیش بینی بودن محیط بالینی، تضاد بین تلفیق نقش استادی و پرستاری، عدم توانمندی اساتید، امکان مداخله اندک روی بیمار به دلیل مسایل حقوقی، مدت محدود تحصیل، مسایل مالی، عدم تطبیق آموزش ها با انتظارات، درگیر کردن دانشجو با تکالیف عملی، برگزاری کارگاه های آموزشی، از بین بردن فاصله بین محیط یادگیری و محیط بالینی، اجرای موقعیتی و غیرمتمرکز برنامه های پرستاری، تغییر در دانش و نگرش پرستاران» استخراج گردید.

  نتیجه گیری

   نتایج به دست آمده نشان می دهد که از میان مولفه های فرعی به دست آمده از تحلیل پاسخ های متخصصین آموزش پرستاری، مهم ترین مولفه اصلی در بررسی وضع موجود برنامه درسی تکلیف محور (غیرقابل پیش بینی بودن محیط بالینی) و در مولفه اصلی وضع مطلوب (از بین بردن فاصله بین محیط یادگیری و محیط بالینی) است.

  کلیدواژگان: برنامه درسی تکلیف محور، وضع موجود و وضع مطلوب، آموزش پرستاری
 • آرزو امیدپور، مجید برادران*، فرزانه رنجبر نوشری صفحات 47-57
  زمینه و هدف

  نوجوانی دوره بسیار حساس و بااهمیتی است که دارای ویژگی های منحصربه فرد است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش قدردانی بر همدلی و مهارت های ارتباطی دختران نوجوان بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به روش آزمایشی و طرح پژوهشی پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 3258 از دانش آموزان دختر پایه هشتم شهر رشت در سال تحصیلی 99-1398 بود که از بین آن ها نمونه ای به تعداد 40 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های مهارت های ارتباطی کویین دام (2004) و همدلی جولیف و فارینگتون (2006) و آموزش قدردانی ایمونز و مک کالوگ (2003) استفاده شد. داده های پژوهش با تحلیل کوواریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که آموزش قدردانی بر افزایش همدلی و مهارت های ارتباطی دختران نوجوان اثرگذار است (0/001>p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج یافته های این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که همدلی و مهارت های ارتباطی از ویژگی های منحصر به فرد در نوجوانان می باشد و برای افزایش این ویژگی ها استفاده از آموزش قدردانی موثر است.

  کلیدواژگان: آموزش قدردانی، همدلی، مهارت های ارتباطی
 • مریم عزیزی، بهاره زارعی، حسین رحیمی، سید محمد موسوی میرزایی، نجمه جوان، سید ابوالفضل وقار سیدین* صفحات 58-71
  زمینه و هدف

  اسکلروز متعدد یک بیماری غیرقابل درمان است که نیازمند خودمدیریتی مناسب است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر برنامه خودمدیریتی همتا محور با برنامه پرستار محور بر خودمدیریتی بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 81 بیمار مبتلا به اسکلروز متعدد عضو مرکز جامع درمان بیماری های خاص وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1397 به صورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابتدا فرم اطلاعات دموگرافیک و مقیاس خودمدیریتی برای همه تکمیل گردید. سپس، این بیماران به صورت تصادفی ساده به دو گروه همتا محور و پرستار محور تخصیص یافتند. جلسات برنامه خودمدیریتی توسط پرستاری مجرب برای 4 گروه پرستار محور و همچنین توسط فرد همتا برای 4 گروه همتا محور به مدت 6 جلسه حدودا 5/1 ساعته، هر هفته یک جلسه، برگزار شد. بلافاصله پس از اتمام مداخله و دو ماه بعد از آن، مقیاس خودمدیریتی برای همه ی شرکت کنندگان تکمیل شد.

  یافته ها

  قبل از مداخله تفاوت آماری معناداری از لحاظ میانگین نمره خودمدیریتی کل و ابعاد آن بین دو گروه وجود نداشت. آنالیز آماری نشان داد که نمره کل خودمدیریتی و ابعاد آن به طور معناداری در هر دو گروه در طول زمان افزایش یافته است (0/001>p)، همچنین نتایج نشان داد که با گذشت زمان، در گروه خودمدیریتی پرستار محور نمرات خودمدیریتی کل (0/001>p) و ابعاد رفتارهای حفظ سلامتی (0/001>p)، تبعیت/ممانعت از درمان (0/02>p) به طور معناداری افزایش بیشتری از گروه خودمدیریتی همتا محور نشان دادند.

  نتیجه گیری

  به کارگیری برنامه های خودمدیریتی به شیوه پرستار محور جهت ارتقاء خودمدیریتی مبتلایان به اسکلروز متعدد توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: اسکلروز متعدد، برنامه خودمدیریتی پرستار محور، برنامه خودمدیریتی همتا محور، خود مدیریتی
 • ریحانه سبحانی، عذرا زبردست*، سجاد رضائی صفحات 72-87
  زمینه و هدف

  رحم و پستان بخش مهمی از تصویر جنسی یک زن از خویشتن است، با توجه به تاثیرات روانی حذف ارگان های زنانه بر ارزش گذاری بدن و تنظیم و مقابله روانی افراد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه ی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، تصویر بدنی و رضایت جنسی زنان با و بدون سابقه جراحی هیسترکتومی و ماستکتومی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع علی-مقایسه ای بود. 135 نفر (45 نفر هیسترکتومی شده، 45 نفر ماستکتومی شده و 45 نفر زنان عادی) به صورت نمونه گیری در دسترس، در سال 98 در شهر رشت انتخاب شدند و به پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان Garnefski، نگرانی از تصویر بدنی Littleton  و مقیاس عملکرد جنسی (FSFI-6) داوطلبانه پاسخ دادند.

  یافته ها

   در راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بین سه گروه زنان تفاوت معنادار وجود دارد؛ راهبردهای زنان ماستکتومی شده (31/13 درصد) در مقایسه با زنان هیسترکتومی شده (28/53 درصد)، سازش یافته تر بود. در نگرانی از تصویر بدنی، زنان گروه ماستکتومی شده  (68 درصد) از نظر نگرانی از تصویر بدنی، نگران تر از زنان گروه هیسترکتومی شده (77/43 درصد) بودند. در رضایت جنسی، زنان گروه هیسترکتومی شده (18/11درصد)، رضایت جنسی کمتری نسبت به زنان گروه ماستکتومی شده (19/49درصد)، داشتند. زنان گروه عادی از نظر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، نگرانی از تصویر بدنی و رضایت جنسی شرایط متعادل تری داشتند.

  نتیجه گیری

  نوع راهبرد شناختی تنظیم هیجان زنان هیسترکتومی و ماستکتومی شده، در عملکرد و رضایت جنسی تاثیرگذار است. تخلیه ی پستان در ماستکتومی، اثرات منفی بیشتری بر تصویر بدنی فرد می گذارد.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، رضایت جنسی، ماستکتومی، تصویر بدنی، هیسترکتومی
 • علیرضا حیدری*، محمد عرب، بهزاد دماری، زهرا خطیرنامنی، منصوره لطفی صفحات 88-94
  زمینه و هدف
  </span></span></strong> بیماری فنیل کتونوری یکی از شایعترین بیماریهای متابولیک است که در صورت عدم غربالگری و درمان به موقع منجر به بروز عقب ماندگی غیر قابل برگشت شدید می گردد. مطالعه با هدف تعیین ترجیحات والدین مبتلایان به فنیل کتونوری و ارایه کنندگان خدمات درمانی به منظور مقایسه پیامدهای غربالگری با عدم غربالگری انجام شد</span></span><span style="font-family:Times New Roman,serif;">.</span></span></span></span></span>
  مواد و روش</span></span></strong> ها:</span></span></strong> این مطالعه بصورت مقطعی و در سال 1394 اجراشد. 214 نفر از والدین مبتلایان به فنیل کتونوری و 31 کارشناس مسیول از بیمارستانهای منتخب فنیل کتونوری در کل کشور به روش سرشماری در مطالعه شرکت نمودند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بر مبنای رویکرد مبادله زمانی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار</span></span><span style="font-family:Times New Roman,serif;"> SPSS.23 </span></span></span>و آزمون ویلکاکسون تحلیل گردید</span></span><span style="font-family:Times New Roman,serif;">.</span></span></span></span></span>
  یافته ها:</span></span></strong> میانگین نمره ترجیحات والدین در وضعیت غربالگری شده و تحت درمان (0/74) و در وضعیت بیمار (0/47) بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (0/001>P). میانگین نمره ترجیحات ارایه کنندگان خدمات درمانی در وضعیت غربالگری شده و تحت درمان (73/0) و در وضعیت بیمار (29/0) بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (0/001>P)</span></span></span></span>
   نتیجه</span></span></strong> گیری:</span></span></strong> با توجه به اینکه نمره ترجیحات والدین و ارایه کنندگان خدمات درمانی در وضعیت غربالگری شده و تحت درمان نسبت به غربالگری نشده به طور قابل ملاحظه ای بیشتر بود، گسترش کمی و کیفی مراکز نمونه گیری و درمانی در بعد منطقه ای و ملی جهت شناسایی و درمان بهنگام بیماران و نیز اقدامات آموزشی و حمایتی جهت والدین جهت درمان رژیمی مستمر پیشنهاد می گردد.</span></span></div>
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، فنیل کتونوری، غربالگری، درمان رژیمی
 • موسی سجادی، منصور سلطانی، مهدی بصیری مقدم، محبوبه مقبل صفحات 95-105
  زمینه و هدف

   آموزش دانشجویان پرستاری در مورد مباحث تهویه مکانیکی اهمیت زیادی در جهت جلوگیری از عوارض ناخواسته و مخاطره انگیز ناشی از استفاده نادرست از دستگاه ونتیلاتور برای بیماران دارد؛ بنابراین این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر آموزش به روش شبیه ساز برخط با روش سخنرانی بر رضایت مندی و عملکرد دانشجویان در مباحث تهویه مکانیکی انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی با طرح دو گروهی، با شرکت 48 نفر از دانشجویان ترم 7 پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که شرایط ورود به مطالعه را داشتند در سال 1397 انجام شد. نمونه ها به روش در دسترس انتخاب و به روش بلوک کردن به دو گروه تخصیص یافتند. ابزارهای مطالعه شامل فرم اطلاعات دموگرافیک، پرسش نامه رضایت از روش تدریس و چک لیست ارزیابی عملکرد بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آمار توصیفی و استنباطی مانند کای اسکویر، ویلکاکسون، تی مستقل و من  یو ویتنی در سطح معناداری کمتر از 05/0 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که گروه شبیه ساز بر خط بعد از مداخله نمره رضایت مندی بالاتر و 10 روز بعد از مداخله نمره عملکرد بالاتری را نسبت به گروه سخنرانی گزارش کردند (0/001>p)  همچنین، 10 روز بعد از مداخله میانگین مدت زمان اجرای سناریو در گروه شبیه ساز برخط به طور معنی داری کمتر از گروه سخنرانی بود (0/001>p).

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های مطالعه حاضر استفاده از روش شبیه ساز برخط می تواند در راستای آموزش مباحث تهویه مکانیکی به عنوان یک روش جدید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تهویه مکانیکی، دانشجوی پرستاری، عملکرد، رضایت مندی، سخنرانی، شبیه ساز بر خط
 • سوسن حیدرپور *، روژین فعلی، کامران یزدانبخش، فاطمه حیدرپور صفحات 106-116
  زمینه و هدف

   اضطراب یکی از شایع ترین علایم همراه در مادران بارداراست و با عواقب ناگوار مادری و نوزادی همراه است، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب بارداری و پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه به روش شبه تجربی و با استفاده از طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. 60 زن باردار نخست زای مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. گروه کنترل مراقبت های معمول بارداری و گروه مداخله علاوه بر مراقبت های معمول بارداری، هشت جلسه 60 تا 90 دقیقه ای مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی دریافت کردند. قبل، بلافاصله بعد و یک ماه پس از مداخله پرسشنامه اضطراب بارداری وندنبرگ توسط هر دو گروه تکمیل شد. بعد از زایمان چک لیست پارامترهای فیزیولوژیک (وزن، قد، سن بارداری و نمره آپگار) نوزادان مادران هر دو گروه تکمیل شد. یافته ها پس از ورود به نرم افزار SPSS نسخه 25 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  اضطراب بارداری قبل از مداخله بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر آماری تفاوت معنادار نداشت (0/694=P) ولیکن در بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله تفاوت معنادار بود (0/001 <P). پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان متولدشده از زنان گروه مداخله و کنترل در بعد از زایمان تفاوت معناداری نداشت.

   نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه مشاوره مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب بارداری موثر بود ولیکن تاثیری بر پارامترهای فیزیولوژیک نوزادان در هنگام تولد نداشت.

  کلیدواژگان: اضطراب، بارداری، پارامترهای فیزیولوژیک
|
 • Leila Jouybari, Shima Rahimian, Sohila Kalantary*, Solmaz Halakou Pages 1-13
  Background & Aim

   There has been a growing cancer rate over the past years, and cancer patients require conscious care and measures that indicate physical and psychological care. This was a care case study performed on a female breast cancer patient based on Watson's model of human care.

  Materials & Methods

   This was a care case study performed on a patient with stage three breast cancer using Watson's model of human care and the Caritas care process in three stages. In the research, semi-structured interviews were conducted to identify the patient’s needs and problems. Moreover, data analysis was performed applying the content analysis method with the inductive approach.

  Results

  The needs and problems pointed out by the patient were considerably modified using Watson's model of human care and interventions such as social support, spiritual support, energy therapy, and yoga.

  Conclusion

  A holistic nursing performance based on the theory of human care in patients with cancer requires integrated, creative, respectful, and reassuring care that takes spiritual aspects and all human dimensions into account. This goal can be met through energy therapy, psychological counseling, and participation in support and peer groups.

  Keywords: Human Care Model, Watson, Breast Cancer, Care Case
 • Farzaneh Zarei*, Ronak Shahoi Pages 14-28
  Background & Aim

   Being a professional is one of the fundamental concepts of nursing and care, and professional self-understanding is the first important step toward acting morally in a profession. This study aimed to explore the perspective of students of emergency care regarding the professionalism concept. 

  Materials & Methods

   This qualitative research was performed on 10 students of emergency care. Data were collected using semi-structured interviews until reaching data saturation. The interviews were transcribed and their texts were evaluated several times, followed by coding and classification of the contexts by content analysis method. 

  Results

   Data analysis led to the extraction of three main categories (definition of professionalism, the importance of professionalism and characteristics of professionals) and 15 subcategories (social benefits, peace, justice, a necessity for medical emergency, reduced errors, safety observance, improvement of quality, doing the tasks accurately, accountability, taking the patient’s situation into account, accurate performing of procedures, up-to-date and sufficient knowledge, proper communication, management, and a good mood).

  Conclusion

   The themes revealed based on the results of the present study demonstrated students’ meticulous attention to the topic of professionalism. These individuals had reached important perceptions in this regard despite a lack of specialized study or specific training in this area, which was considerable.

  Keywords: Professionalism, Qualitative Content Analysis, Student
 • Mohammad Azimi*, Shahram Ranjdost Pages 29-46
  Background & Aim

  A curriculum is one of the most important factors and elements affecting the level of success and failure of enhance education systems. Therefore, the purpose of this research is to investigate the current and optimal status of the task-based curriculum in the field of nursing education. 

  Materials & Methods

   This research was performed qualitatively as a phenomenology. Data were collected using semi-structured interviews with 12 nurses and analyzed using the Colaizzi method.

  Results

   Data analysis and integration led to the extraction of 2 main components of “existing and desirable status of the homework-based curriculum” and 12 sub-components of “unpredictability of the clinical environment, the conflict between integrating the role of professors and nursing, teachers' inability to intervene, the possibility of poor patient intervention due to legal issues, limited educational time, financial problems, mismatches with expectations, engaging students with practical assignments, holding workshops, closing the gap between learning and clinical environments, situational and decentralized implementation of nursing programs, and change in nurses' knowledge and attitude”.

  Conclusion

   The results  show that among the sub components obtained from the analysis of the responses on Nursing Education Specialists, the most important main components in examining the currents situation of the Task-oriented Curriculum (unpredictability of the clinical environment) and  in the components  the main is the desired situation(Eliminate the distance between the learning environment and the clinical environment).

  Keywords: Task -based Curriculum, Current Status, optimal Status, Nursing Education
 • Arezoo Omidpoor, Majid Baradaran*, Farzane Ranjbar Noshari Pages 47-57
  Background & Aim

  Adolescence is a very sensitive and important stage and has several unique features. This study aimed to evaluate the effect of gratitude training on empathy and communication skills of female adolescents.

  Materials & Methods

  This experimental research was performed using a pre-test and post-test research design with a control group. The statistical population included 3258 eighth-grade female students in Rasht, Iran in the academic year of 2019-2020. In total, 40 individuals were selected and randomly divided into two test and control groups. Data were collected using the communication skills questionnaire by Quinn Dam (2004), the empathy questionnaire by Juliff & Farrington (2006), and Emmons & McCullough’s appreciation training questionnaire (2003). Moreover, data analysis was performed using a multivariate analysis of covariance.

  Results

  In this study, the results were indicative of the effectiveness of gratitude training on improved empathy and communication skills of female adolescents (P<0.001).

  Conclusion

  According to the results of the study, empathy and communication skills are among the unique features of adolescents, which can be improved by gratitude training.

  Keywords: Gratitude Training, Empathy, Communication Skills
 • Maryam Azizi, Bahare Zarei, Hossein Rahimi, Seyed Mohammad Mousavi Mirzaei, Najmeh Javan, Seyyed Abolfazl Vagharseyyedin* Pages 58-71
  Background & Aim

  Multiple Sclerosis (MS) is an incurable disease that requires proper self-management. This study aimed to compare the effects of peer-led and nurse-led self-management programs on the self-management of patients with MS.

  Materials & Methods

  This randomized clinical trial study was performed on 81 patients with MS, who were members of the comprehensive treatment center for special diseases affiliated to Birjand University of Medical Sciences in 2018, selected by convenience sampling. First, the participants completed the demographic characteristics form and the self-management scale, and then attended self-management programs held by an experienced nurse in four nurse-led groups and a peer in four peer-led groups. The intervention was carried out in the form of six sessions (1.5 hours) held once a week. Notably, the self-management scale was completed by all subjects immediately and two months after the intervention.

  Results

  In this study, no significant difference was observed between the two groups in terms of the total mean score of self-management and its dimensions before the intervention (P>0.05). However, the total score of self-management and its dimensions significantly increased in the two groups over time (P<0.001). According to the results, there was a significantly higher increase in the total self-management score (P<0.001), as well as health maintenance behaviors (P<0.001) and following/avoiding the treatment (P=0.02) scores in the nurse-led groups, compared to the peer-led groups.

  Conclusion

  According to the results of the study, using nurse-led self-management programs could improve self-management in patients with MS.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Nurse-led Self-management Program, Peer- led Self-management Program, Self-management
 • Reyhaneh Sobhani, Azra Zebardast*, Sajjad Rezaie Pages 72-87
  Background & Aim

  Uterus and breasts are an important part of a woman's sexual self-image. Given the psychological effects of the removal of female organs on body esteem and psychological adjustment and coping of individuals, the present study aimed to compare the cognitive emotion regulation strategies, body image, and sexual satisfaction of women with and without a history of hysterectomy and mastectomy surgeries.

  Materials & Methods

  This causal-comparative research was performed on 135 women (45 with a history of hysterectomy and 45 with a history of mastectomy, and 45 normal) selected by convenience sampling in Rasht, Iran in 2019. The participants completed the Garnefsky's Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ-P), Littleton's Body Image Concern Inventory (BICI), and Short Form Sexual Functioning Scale (FSFI-6) voluntarily.

  Results

  In this study, there was a significant difference among the three groups of women in terms of the cognitive emotion regulation strategies; in this regard, the strategies of women with a history of mastectomy (31.13%) were more compromised, compared to women with a history of hysterectomy (28.53%). Regarding body image, women undergoing a mastectomy (68%) were more concerned with their body image, compared to those undergoing a hysterectomy (43.77%). On the other hand, women in the hysterectomy group (18.11%) had a lower sexual satisfaction, compared to the subjects in the mastectomy group (19.49%). In addition, normal women were more balanced in terms of cognitive emotion regulation strategies, body image concerns, and sexual satisfaction.

  Conclusion

  According to the results of the study, the type of cognitive emotion regulation strategy of women with a history of hysterectomy and mastectomy surgeries affected their sexual satisfaction and performance. Furthermore, mastectomy had a greater negative impact on the body image of individuals.

  Keywords: Cognitive Emotion Regulation, Sexual Satisfaction, Mastectomy, Body Image, Hysterectomy
 • Alireza Heidari*, Mohammad Arab, Behzad Damari, Zahra Khatirnamani, Mansureh Lotfi Pages 88-94
  Background &
  Aim
  </strong> Phenylketonuria is one of the most common metabolic diseases that can lead to severe irreversible retardation if not screened and treated on time. The purpose of this study was to determine the parents' preferences of patients with phenylketonuria and healthcare providers to compare screening outcomes with non-screening.
  Materials &
  Methods
  </strong> This cross-sectional study was conducted in 2015. The participants consisted of 214 parents of phenylketonuria patients and 31 experts from selected phenylketonuria hospitals. Data collection tool was a questionnaire based on the Time Trade off approach. The data were analyzed by SPSS software and Wilcoxon test.
  Results
  </strong> The mean score of parental preference was in the screened and treated condition (0.74) and in the patient condition (0.47), which was statistically significant (P <0.001). The mean score of preferences of health care providers was in the screened and treated condition (0.73) and in the patient condition (0.29) which was statistically significant (p <0.001).</div>

  Conclusion
  </strong> Given that the mean score of parental and health preferences in screened and untreated patients was significantly higher than in the non-screened condition, the quantitative and qualitative expansion of sampling and treatment centers in the regional and national dimensions was identified and Early treatment of patients as well as educational and supportive measures for parents for continuous diet therapy are recommended</div>
  Keywords: Quality of life, Phenylketonuria, Screening, diet therapy
 • Moosa Sajjadi, Mansour Soltani, Mahdi Basiri Moghadam, Mahboubeh Moghbel* Pages 95-105
  Background & Aim

  Nursing students' education about mechanical ventilation issues is very important in preventing unwanted and risky complications due to improper use of ventilator for patients. Therefore, this study aimed to compare the effect of online simulator with lecture training on students' satisfaction and performance in mechanical ventilation.

  Materials & Methods

  This quasi- experimental study with two groups design was conducted in 2019 on 48 nursing students of 7 semester affiliated with nursing and midwifery college of Birjand University of Medical Sciences. Samples were selected by convenience method and divided into two groups by blocking method. Data collection tools included demographic information form, teacher dignity questionnaire and performance evaluation checklist. The collected data were analyzed by SPSS software version 22 and descriptive and inferential statistics such as Chi-square, Wilcoxon, independent t-test and Mann-Whitney at the significant level less than 0.05.

  Results

  The results showed that the online simulator group after the intervention had higher satisfaction score and 10 days after the intervention had higher performance score than the lecture group (P <0.001). Also, 10 days after the intervention, the average duration of scenario implementation in the online simulator group was significantly less than the lecture group (P = 0.01).

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, the use of an online simulator can be considered as a new method for training mechanical ventilation

  Keywords: Mechanical ventilation, Nursing student, Performance, Satisfaction, Lecture, Online simulator
 • Sousan Heydarpour *, Rozhin Feli, Kamran Yazdanbakhsh, Fatemeh Heydarpour Pages 106-116
  Background & Aim

   Anxiety is one of the most common accompanying symptoms in pregnant mothers and is associated with adverse maternal and neonatal consequences. The aim of the present study was to examine the impact of mindfulness-based counseling on the levels of anxiety during the pregnancy period and on newborns’ physiological parameters.

  Materials & Methods

   This study was a semi experimental pretest-posttest with a control group. Sixty primiparous pregnant women who referred to the health clinics of Kermanshah were selected using convenient sampling and were randomly assigned into either experiment or control group. The control group received routine prenatal care, and the experimental group underwent eight groups mindfulness-based counseling sessions (60-90min) twice a week, in addition to routine prenatal care. Before, immediately after and one month after the intervention, both groups completed the Vandenberg Gestational Anxiety Questionnaire. In addition, after delivery, the newborns’ physiological parameters (weight, height, gestational age and Apgar score) checklist was completed. The data was analyzed using Mann-Whitney, Independent t-test, and Friedman's tests using SPSS- 25.

  Results

   Pregnancy anxiety was not significant between the control and intervention groups before the intervention (p = 0.694). However, immediately and one month after the intervention the difference was significant (p≤ 0.001). After delivery, the physiological parameters of infants born to women in the intervention and control groups were not significantly different.

  Conclusion

   According to the study results, mindfulness-based counseling was effective in reducing pregnancy anxiety, but did not affect the physiological parameters of newborns at birth.

  Keywords: pregnancy, anxiety, physiological parameters