فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/27
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا چراغی *، امید فرضی صفحات 1-12

  مدل های با ضرایب متغیر به دلیل انعطاف پذیری و تفسیرپذیری بالایی که دارند، در دهه های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند. این مدل ها بسط طبیعی مدل های کلاسیک پارامتری هستند که با تفسیر پذیری خوب، محبوبیت زیادی در تجزیه و تحلیل داده ها به دست آورده اند. مدل های با ضرایب متغیر تعمیم یافته که تعمیمی برای مدل های با ضرایب متغیر هستند نیز همانند مدل های با ضرایب متغیر هستند با این تفاوت که با انواع مختلفی از متغیرهای پاسخ مواجه می شویم. به دست آوردن فاصله اطمینان در این مدل ها اهمیت بالایی دارد که روش های مختلفی برای به دست آوردن آن در مدل های با ضرایب متغیر وجود دارد. در این مقاله ضمن بیان روش های مختلف فاصله اطمینان در مدل های با ضرایب متغیر و تعمیم آن ها ، به بررسی مثال عددی با استفاده از نرم افزار R خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: ضرایب متغیر، انعطاف پذیر، ضرایب متغیر تعمیم یافته، فاصله اطمینان
 • سید محمدرضا حسینی علی آباد *، محمدعلی محمدپور تواسانی، علیرضا ابراهیمی، فرید حمزه ای صفحات 13-27

  در این پژوهش، قطعه ای به نام بلوکه سیلندر جهت تحلیل انتخاب شد. مقدار جابجایی، تنش و کرنش با مش مربعی و مثلثی در سیلندر1 تا 4 نیز بدست آمده است و طبق جواب های بدست آمده از نرم افزار آباکوس، بیشترین میزان آسیب در بلوکه سیلندر، در نواحی بین سیلندر ها بوده که بیشترین آمار خرابی در بلوکه را نشان می دهد که روغن سوزی، ورود آب به محفظه احتراق، و سوختن واشر سر سیلندر را نیز با خود به همراه دارد.

  کلیدواژگان: مدلسازی، تحلیل، آباکوس، بلوکه سیلندر، المان محدود
 • مصطفی لنگری زاده، نوید مشتاقی یزدانی *، محمدحسن علیائی طرقبه صفحات 44-54

  هدف اصلی این مقاله ارایه روشی برای بررسی سیگنالهای قلبی برای شناسایی افراد می باشد. برای این کار مجموعه داده‌های 48 ثبت ECG دوکاناله از بانک اطلاعاتی MIT-BIT دریافت و بعنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفت. هریک از این نمونه ها برای زمان یک ساعت و نرخ نمونه برداری 128 هرتز برای هر فرد استخراج شده است. هر فایل در قطعات زمانی 10 ثانیه تقسیم بندی و با استفاده از تبدیل موجک تا سطح 10 تجزیه گشت. با انتخاب ویژگی حد آستانه الگوریتم IDE برابر با 8/0، از بین 60 ویژگی ارایه شده تنها 7 ویژگی (انحراف معیار سیگنال، انرژی سیگنال، واریانس سیگنال، توان سیگنال، انحراف معیار سیگنال، نوان سیگنال و انحراف معیار سیگنال) از حد آستانه، مقدار بیشتری را دارا بودند. سپس این 7 ویژگی نیز به انواع روش های طبقه بندی برای کسب درصد پاسخگویی و هزینه محاسباتی وارد شد. هزینه محاسباتی روش KNN نسبت به سایر روش ها در هر دو حالت انتخاب ویژگی کمتر می‌باشد در صورتی که از لحاظ درصد درستی روش XCSLA در هر دو حالت انتخاب ویژگی بهترین روش بوده و حتی در انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم IDE تمامی طبقه بندی‌ها را به درستی تشخیص داده است. با توجه به نتایج حاصل از بکارگیری سیستم های طبقه بندی گسترش یافته به منظور تشخیص هویت افراد از روی سیگنال قلبی بر اساس نشانگان بالینی می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که این سیستم می تواند جایگزین مناسبی جهت شناسایی افراد بعنوان یک روش بیومتریک باشد هرجند لازم است تحقیق بیشتری روی این سیستم انجام شود. محدودیت اصلی این سیستم ممکن است در حالات مختلف انسان از جمله عصبانیت، شادی، غم و سایر وضعیت ها باشد که موجب تغییر در ریتم تپش قلب می گردد.

  کلیدواژگان: شناسایی افراد، تشخیص هویت، سیگنال قلب، نمونه برداری، تبدیل موجک، الگوریتم، طبقه بندی
 • مهدی مرادی *، حسام طایفه رحیمی صفحات 55-67

  در ساختمان‌ها معمولا به دلیل مسایل معماری و تاسیساتی ممکن است در دیوارهای برشی نیاز به تعبیه بازشو باشد. بازشدگی در دیوار برشی بر رفتار لرزهای آن تاثیر می‌گذارد. برای طراحی مناطق ناپیوسته‌ی سازه‌ای مثل دیوارهای برشی با بازشو، فرض اصلی تیوری خمش قابل اعمال نیست و روش‌های معمول آیین‌نامه‌ای نمی‌توانند برای آن ها استفاده شوند. برای طراحی چنین سازه هایی روش بست و بند می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. در طراحی سازه‌ها به روش بست و بند انتخاب مدلی خرپایی منطبق بر نواحی واقعی تنش یکی از مشکلات اصلی است. در این پژوهش برای رفع این مشکل روش بهینه‌سازی همگن کامل برای بدست آوردن مدل خرپایی بررسی شد. برای بررسی این روش بهینه‌سازی پنج نمونه طراحی و‌ مدل سازی شدند. سپس نتایج این نمونه ها با نتایج دیگر پژوهش های مشابه مقایسه شد. روش بهینه‌سازی همگن کامل توانست به خوبی به حداقل سازی مقدار فولاد مصرفی در دیوارهای برشی با بازشو کمک کند. نمونه‌های طراحی شده بر اساس این روش توانستند با تحمل بار نهایی قابل قبول و بیشتر از بار طراحی، حداقل وزن میلگرد را نسبت به دیگر نمونه‌های برگرفته از مطالعات گذشته داشته باشند.

  کلیدواژگان: بتن مسلح، دیوار برشی، بازشو، بهینه سازی همگن کامل
 • نوید فرخی *، محرم جعفری، اسماعیل اسماعیل زاده صفحات 68-75

  این پژوهش به مطالعه عددی انتقال گرما از گرم‌کن پمپ رسانش الکتریکی به دو هیدروکربن دی‌الکتریک نرمال- دکان و نرمال-دودکان می‌پردازد. مشاهده می‌شود که مقادیر متناظر آهنگ انتقال گرما برای نرمال-دودکان بیشتر از نرمال-دکان است و این مربوط به چگالی بالاتر نرمال-دودکان است که در دبی حجمی یکسان، جرم بیش‌تری از سیال وجود خواهد داشت و انتقال گرما افزایش خواهد یافت. به‌عنوان‌مثال، در سرعت‌های 5 و 50 میلی‌متر بر ثانیه، آهنگ انتقال گرما برای نرمال- دودکان نسبت به نرمال-دکان به ترتیب 9/8 و 3/13 درصد بیشتر می‌باشد. هم‌چنین، در مورد هر دو سیال، با افزایش سرعت جریان، دبی مقدار بیشتری خواهد داشت و این باعث افزایش انتقال گرما می‌شود. به‌طوری‌که برای سرعت 50 میلی‌متر بر ثانیه، آهنگ انتقال گرما نسبت به سرعت 5 میلی‌متر بر ثانیه برای نرمال- دکان و نرمال-دودکان به ترتیب 4/127 و 6/136 درصد افزایش می‌یابد.

  کلیدواژگان: سیال دی الکتریک، الکتروهیدرودینامیک، پمپ رسانش الکتریکی، انتقال گرما
|
 • Pages 28-43

  In this paper, two mixed filter functions are applied for the regularization of the Helmholtz equation. Bound of error is presented under a priori bound respect to the exact solution. At last, the numerical experiment shows the efficiency and effectiveness of these methods.

  Keywords: Ill-posed, Helmholtz equation, Regularization method, Cauchy problem, mixed filter function