فهرست مطالب

نشریه سیاست و روابط بین الملل
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/07/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فریبرز ارغوانی پیرسلامی*، سارا اتابکی صفحات 9-34

  بحران آب با گذشت زمان در منطقه ی خلیج فارس به یکی از عناصر موجد وضعیت خطرناک از لحاظ سیاسی تبدیل شده و این امر محتمل به نظر می رسد که در آینده ای نه چندان دور، یک عامل زیست محیطی مثل کمبود آب ممکن است به تنهایی مسیر را برای ایجاد تنش سیاسی هموار سازد. در این راستا نوشتار حاضر، با تاکید بر اهمیت بحران آب و تاثیر آن بر امنیت کشورهای حوزه ی خلیج فارس در پی ارایه ی پاسخ به این پرسش است که تاثیر بحران آب بر امنیت کشورهای حوزه ی خلیج فارس چیست و چه راهکارهای منطقه ای در جهت رفع بحران آب و دفع ناامنی و بی ثباتی سیاسی اتخاذ شده است؟ این مقاله با تاکید بر سطح تحلیل منطقه ای و استفاده از روش توصیفی- تبیینی، در قالب فرضیه بر این اعتقاد است که مساله ی کمبود آب در بلندمدت و در صورت تداوم، به بحران زیست محیطی آب تبدیل شده که در این صورت به نظر می رسد شرایط تعارض و نهایتا تخاصم بین کشورهای منطقه ی خلیج فارس محتمل باشد. با این حال، یافته های این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مدیریت جمعی در قالب همکاری مانند: بهره برداری بهینه از منابع آبی مشترک در منطقه ی خلیج فارس، سرمایه گذاری عمومی در زیر ساخت های بهره برداری از منابع آبی، تصفیه کردن آب دریا، توسعه ی سرویس های جمع آوری آب های زاید و همکاری های مسالمت آمیز نهادها در سطح منطقه ای، بر روند جلوگیری و غلبه بر بحران زیست محیطی آب و همکاری در ایجاد ثبات سیاسی تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: بحران آب، امنیت، محیط زیست، خاورمیانه، خلیج فارس
 • عباس اسدی* صفحات 35-61
  این مقاله با رویکرد نظری و با روش توصیفی تحلیلی کوشیده است تا به این سوال اصلی تحقیق پاسخ دهد که رسانه ها، به خصوص رسانه های بین المللی، چگونه گفتمان های بین المللی را به وجود می آورند و آنها را دچار قبض و بسط می کنند؟ محقق برای یافتن پاسخ سوالات، یکی از ژانرهای مهم روزنامه نگاری؛ یعنی«تفسیر» را به عنوان واحد تحلیل مورد مطالعه و بررسی قرار داده و تلاش نموده است تا ضمن این که گفتمان را از منظر روزنامه نگارانه بازتعریف و بازنگری نماید، چارچوبی متفاوت و جدید نیز برای فهم گفتمان و نحوه ی زایش و قبض و بسط آن به دست دهد.یافته های تحقیق نشان می دهند که شناخت اهمیت و جایگاه تفسیر در رسانه های بین المللی در تولید گفتمان ها، می تواند نسبت به درک بهتر مسایل و موضوعات روز داخلی و بین المللی کمک نماید و مهم تر از همه این که، تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه ی سیاست های داخلی و خارجی را یاری کند تا در جهت گیری های کشورمان در برابر رسانه های غربی، با شناخت بهتر عمل کنند.
  کلیدواژگان: گفتمان، قبض و بسط، روزنامه نگاری، روزنامه نگاری بین المللی، تفسیر
 • علی باقری دولت آبادی*، حسین فخرایی صفحات 63-91
  مقایسه ی انقلاب ایران با انقلاب فرانسه و روسیه گویای آن است که انقلاب ایران به اندازه ی دو انقلاب دیگر نتوانسته بر کشورهای اروپایی تاثیرگذار باشد. این درحالی است که در ایران انقلابیون از همان ابتدا به دنبال صدور انقلاب خود به بخش های مختلف جهان بودند. سوالی که مطرح می شود این است که چرا صدور انقلاب از سوی ایران، نتوانسته نتایج مورد انتظار را به همراه داشته باشد؟ برای این منظور از رویکرد گفتمانی لاکلا و موفه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ گفتمان انقلاب اسلامی به دلیل عدم دسترسی و عدم اعتبار، که از شاخصه های برتری یک گفتمان می باشد، نتوانسته است به اسطوره سازی دست زند و در نتیجه بازتاب چشمگیری در اروپای غربی داشته باشد. علاوه بر این، مدرنیته ی غربی توانسته با مداخلات هژمونیک، بی قراری ها را مهار و گفتمان خویش را تثیبت نماید. همچنین تداوم هژمونی گفتمان غرب را می توان مرهون برجسته سازی و حاشیه رانی توسط گفتمان مذکور دانست
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی ایران، اروپا، نظریه ی گفتمان، اسلام سیاسی، مدرنیسم
 • اصغر جعفری ولدانی، حدیث آسمانی* صفحات 93-115

  عربستان سعودی و ایالات متحده ی امریکا، دهه های طولانی است که روابط گسترده ی خود را در همه ی عرصه ها ازجمله نفت و اسلحه به شکلی تنگاتنگ و استراتژیک حفظ نموده اند. عربستان مهم ترین واردکننده ی تسلیحات و تجهیزات نظامی از امریکا می باشد و از این طریق سود بسیار زیادی به حساب شرکت های بزرگ تسلیحاتی این کشور وارد می شود. ازآنجاکه در طی سال های اخیر با افزایش بازیگری عربستان در مناقشات منطقه، این میزان از واردات تجهیزات نظامی چندین برابر افزایش یافته است، سوال مهم آن است که افزایش حجم و تعداد تسلیحات از سوی عربستان چه تاثیری بر روی ساختار نظامی و قدرت مانور این کشور در عرصه ی تحولات منطقه ای داشته است؟ این مقاله در چارچوب نظریه ی واقع گرایی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، درصدد اثبات این فرضیه است که افزایش کمی در حوزه ی تجهیز ارتش به مدرن ترین انواع ادوات و تسلیحات نظامی، به تنهایی عامل تعیین کننده در افزایش قدرت نظامی یک کشور نمی باشد، بلکه باید فاکتورهای مهم دیگری همچون دسترسی به دانش روز نظامی، در اختیار داشتن منابع انسانی کافی، هوش نظامی و تولید تاکتیک ها و استراتژی های نوین جنگی، بومی سازی تسلیحات و عدم وابستگی نظامی را در این خصوص در نظر گرفت. عدم توجه به موارد مذکور و تاکید عربستان سعودی بر روی افزایش کمی صرف، در کنار وابستگی تسلیحاتی و نظامی به قدرت های بزرگ -به ویژه امریکا- ازجمله عواملی است که سبب شده تا شاهد افزایش موثری در قدرت نظامی این کشور در عرصه ی تحولات منطقه ای نباشیم.

  کلیدواژگان: روابط نظامی، عربستان، عناصر کیفی قدرت، آمریکا، عناصر کمی قدرت، قدرت نظامی
 • مجید روحی دهبنه، سجاد مرادی کلارده* صفحات 117-138
  فرهنگ و نقش آن در حوزه ی دیپلماسی و سیاست خارجی ،به ویژه با ظهور نظریات سازه-انگاری و انتقادی در روابط بین الملل از اهمیت به سزایی برخوردار شده است. در سیاست خارجی ایران نیز به ویژه در موضوع هسته ای، نقش فرهنگ شیعی-عاشورایی پررنگ است؛ به طوری که، گفتمان این فرهنگ با تاکید بر حق گرایی، نفی سازش و ذلت، ایستادگی در برابر زور و... به وضوح بر مطالبات و استراتژی ایران تاثیرگذار بوده است. مقاله ی حاضر با روش تحلیلی و استفاده از نظریه ی سازه انگاری درصدد پاسخگویی به این سوال اصلی است که فرهنگ شیعی و نماد عاشورا چه تاثیری بر مواضع مقامات ایران در موضوع هسته ای طی سال های 1392-1384 در برابر غرب داشت؟ فرضیه ی مقاله بدین شرح است که تاثیر فرهنگ شیعی و نماد عاشورا بر مواضع مقامات ایران به صورت ایستادگی در برابر غرب، اثبات حقانیت ایران، نفی سازش و سلطه پذیری در برابر آمریکا، نمایان بوده است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد مطالعه ی این موضوع است. نتیجه ی مهم مقاله بدین شرح است که فرهنگ شیعی و نماد عاشورا مواضع مقامات ایران در برابر غرب در موضوع هسته ای را به سمت مفاهیم عمیق هویتی چون: عدالت محوری، شهادت طلبی، ظلم ستیزی، حق گرایی، استکبار ستیزی و نفی سازش سوق داد که با ارایه ی تصویری ذهنی به فرسایشی شدن مذاکرات و عمیق ترشدن بی اعتمادی به غرب منجر شد.
  کلیدواژگان: موضوع هسته ای، مواضع مقامات ایران، هویت، فرهنگ شیعی، غرب
 • ناصر فرشادگهر، یاسر قائمی*، لیلا جمور صفحات 139-165
  روسیه در چارچوب سیاست اوراسیاگرایی، به دنبال تقویت روابط خود با کشورهای خاورمیانه و دستیابی به اهداف و منافع مسکو است. بدین جهت خود را به یک بازیگر کلیدی و موثر در بحران سوریه مبدل کرد. فعالیت های روسیه در خاورمیانه و درگیری در بحران سوریه، باعث افزایش ارتباط و همکاری با ایران شد. میزان تماس های کنونی روسیه و ایران در تاریخ پس از فروپاشی شوروی بی سابقه است. مقامات روسیه و ایران یک پایه ی محکم از گفتگو و همکاری دوجانبه را بنا کرده اند. اما با وجود این پتانسیل برای تعامل و همکاری، اتحاد استراتژیکی بین دو کشور شکل نگرفته و هنوز موانع جدی وجود دارد که حتی می تواند این همکاری را متوقف کند. بر این اساس، این پرسش مطرح می شود که سیاست اوراسیاگرایی روسیه چگونه بر روابط روسیه با ایران تاثیرگذار بوده است و بحران سوریه چه نقشی در این روابط داشته است؟ فرضیه ای که پژوهش بر اساس آن به نگارش درآمده، این است که؛ سیاست اوراسیاگرایی روسیه جایگاه ایران را در سیاست خارجی روسیه پررنگ کرده و روابط نسبتا تداومی دو کشور در بحران سوریه، باعث تحول در روابط تهران-مسکو شده است اما عوامل ساختاری نظام بین المللی و منطقه ای مانع از اتحاد راهبردی و استراتژیک دو کشور گردیده است. پژوهش حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی و به روش توصیفی-تحلیلی به نگارش درآمده و به منظور مشاهده ی علمی و دقیق یافته های پژوهش، از رویکرد نظری واقع گرایی ساختاری بهره گرفته شده است.
  کلیدواژگان: روسیه، ایران، بحران سوریه، همکاری و اتحاد، واقع گرایی ساختاری
 • حسین فرزانه پور، ناصر یوسف زهی* صفحات 167-192
  تقویت و ثبات مناسبات اقتصادی کشورهای یک منطقه، تا حد زیادی منوط به رفع چالش های امنیتی آنان است. این مهم، درخصوص تعاملات بازرگانی ایران و افغانستان نیز که در منطقه ای تنش زا واقع شده اند، صدق می کند. مهم تر آنکه، ایران با وجود موانع امنیتی منطقه ای و فرامنطقه ای کنونی، توانسته در بازار این کشور نفوذ بسیاری یابد. با این حال، روابط اقتصادی فعلی دو کشور، به شدت از چالش های غالبا امنیتی شده تاثیر پذیرفته است. با هدف اثبات این ادعا، سوال اصلی نوشتار حاضر و با تمرکز بر سال های 2017-2001م. آن است که مهم ترین چالش ها و محدودیت های امنیتی حاکم بر مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان در سطوح ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای کدامند؟ در پاسخ باید گفت که تداوم نگاه امنیتی ایران به افغانستان، منازعات منطقه ای پیرامون دو کشور، و امنیتی شدن ژیوپلیتیک و هویت ایران و افغانستان در سطح جهانی توسط آمریکا، مهم ترین چالش های مدنظر هستند. تحلیل مذکور، در چارچوب انتقادی نظریه ی امنیتی شدن مکتب کپنهاگ، با روش علی و فن گردآوری کتابخانه ای اطلاعات، انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یکی از علل اصلی عدم رشد مناسبات اقتصادی ایران و افغانستان طی سال های گذشته، رویکرد امنیتی حاکم بر مناسبات تهران-کابل و پویش های امنیتی فراملی بوده است. بر این اساس، ارتقای تعاملات اقتصادی دو کشور می طلبد تا بسیاری از موضوعات و تهدیدات بیش از آنکه در حوزه ی امنیت جای گیرند، می بایست توسط دولتمردان در حوزه ی سیاست حل وفصل شوند.
  کلیدواژگان: امنیتی شدن، افغانستان، ایران، مکتب کپنهاگ، روابط اقتصادی
|
 • Fariborz Arghavani Pirsalami *, Sara Atabaki Pages 9-34

  In the last decades, the Persian Gulf region had encountered one of the most dangerous crisis that it can produce political crisis. Water crisis as a environmental factor seems, in not far future, probably will change the region conditions to out of control position. This article aim is to evaluate of water crisis impacts on the Persian Gulf regional security. The problem that the article is seek to answer it, is what are the main impacts of water crisis on the Persian gulf countries security? And what are the important regional solutions to resolve and manage of it? As a hypothesis, the article with emphasis regional analysis level and descriptive- explanative method argues the problem of water shortcomings in longtime can change to environmental crisis and it seems conflicts and finally war will be inevitable in the future. The findings of the article shows some solutions and instruments can be useful to mitigate consequences of the crisis. The instruments are included: collective management methods such as common cooperation to optimal use of water resources, common investments in infrastructure of water resources, sea water infiltration, developments of gathering machines to sewerage and peaceful cooperation of institution in regional level to mitigate of political tensions and consequences.

  Keywords: Water Crisis, security, Environment, Middle East, Persian Gulf
 • Abbas Asadi * Pages 35-61
  In this paper, we have attempted to present the process of birth and development of discourses as well as their bill and expansion. This article claims that every discourse derives from the relation between events and interpretations. This means that every discourse gets its identity in the context of interpretations. As interpretations are based on rational reasoning and critical debate, and as one of the forms of reflection of social awareness, they create a way to deal with thoughts and ideas, leading to a dialogue between journalism and society. In fact, journalism, through commentary, engages in events that are debating and poses questions to them and changes their geometry and content, which ultimately leads to the emergence of discourse. In fact, many of the issues that come up in a society as "discourse" are issues that are analyzed by the media and repeated interpretations. This paper, with a descriptive analytical approach, wants to answer the question that how "commentary" acts as a major journalistic genre in the production of discourses, and how discourses are expanded and expanded, and this situation at a level how does international journalism happen?
  Keywords: Discourse, Bills, Expansion, Journalism, International Journalism, Interpretation
 • Ali Bagheri Dolatabadi *, Hosein Fakhraee Pages 63-91
  The comparison of the Iran revolution with the French and Russian revolutions shows that the Iran revolution has not been able to affect the European countries as much as two other revolutions. This is despite the fact that in Iran, revolutionaries from the very beginning sought to export their revolution to various parts of the world. The question that arises is why the export of the revolution by Iran failed to bring the expected results? For this purpose, the Laclau and Mouffe discourse approach has been used. The findings of the research show that the discourse of the Islamic Revolution has not succeeded in making myths due to lack of availability and credibility, which is one of the characteristics of the superiority of a discourse And thus failed to have a remarkable reflection in Western Europe. In addition, Western modernity has been able to managed dislocation through hegemonic interventions. Also, the continuity of Western hegemony can be attributed to the highlighting and marginalization of the discourse mentioned.
  Keywords: Islamic Revolution of Iran, Western Europe, Theory of Discourse, Political Islam, Modernism
 • Asghar Jafari Valdani, Hadith Asemani * Pages 93-115

  For decades, Saudi Arabia and the United States have maintained extensive relations in all fields, including oil and weapons, in a tightly-construed manner. Saudi Arabia is the most important importer of weapons and military equipment from the United States and this makes it profitable for large arms companies in the country. As the number of military equipment imports increased several times over the past years, with the increase in Saudi Arabia's regional disputes. The important question is »how increasing in the volume and number of weapons from Saudi Arabia affects the military structure and military maneuverability of the country in regional developments? This article seeks to highlight the fact that a quantitative increasing in military equipment to the most modern types of military weapons and weapons is not an alone determining factor in increasing the military strength of a country. Rather, other important factors such as access to military daytime knowledge, adequate human resources, military intelligence and the production of tactics and new war strategies, weapons localization and military unreliability should be considered. Not paying attention to these issues, and Saudi Arabia's emphasis on a quantitative increase, coupled with military and military dependence on the great powers, especially the United States is one of the important factors that have not led to an increase in the effectiveness of the country's military power in the area of regional change.

  Keywords: Military relations_Saudi Arabia_qualitative & quantitative elements of power_America_military power
 • Majid Rohi Dehbane, Sajad Moradi Kelardeh * Pages 117-138
  Culture and its function in the sphere of diplomacy and foreign policy, particularly with the advent of constructivism and critical theories, serve an instrumental role in politics and diplomacy of countries throughout the globe. Hence culture, in particular, Shia-Ashoura one, is of the utmost prominence to Islamic Republic of Iran’s policy especially as regards the sphere of nuclear activities so that the discourse of this culture, which stresses truthfulness, rejection of compromise and humiliation, and resistance to violence, has evidently been the dominant language of Iran’s policy towards nuclear talks overtwo past decades. Such discourse has exerted its beneficial impact on the demands and strategies of the country through the negotiation. With respect to the discourse, the prime question arisen in the current paper is that what was the effect of Ashoura and its culture has been in Iranian officials Positions in nuclear issue in the west in 1384-1392? This paper studies this issue with library resources. The hypothesis is, the leading role of the culture in Iran’s unaccompanied confrontation and resistance to the West from one side, and from the other side the country’s vindication of rightfulness, rejection of compromise and submission to West, in particular America. The main conclousion of the paper is, Shiite-Ashora Culture Pushed Iranian officials Positions in nuclear issue in 1384-1392 to identity concepts such as centrality of justice, Martydom, oppression, upright, Arrogance and rejection of compromise that to see a mental image led to erosion negotiations and deepening distrust to the west.
  Keywords: Nuclear issue, Iranian officials Positions, identity, Shia-Ashoura culture, west
 • Nasser Farshadgohar, Yasser Ghaemi *, Laila Jomor Pages 139-165
  Russia within the framework of Eurasian politics Seeking to strengthen its relations with Middle Eastern countries and achieving the goals and interests of Moscow, That's why he turned himself into a key Actor in the Syrian crisis. Russia's activities in the Middle East and conflict in the Syrian crisis, increased communication and cooperation with Iran. Current Russian and Iranian contacts, in history on after Soviet collapse Unprecedented. Russian and Iranian authorities a solid foundation of bilateral dialogue and cooperation have established, but despite the potential for engagement and collaboration, The strategic alliance is not formed between the two countries And there are still serious obstacles that can even stop this cooperation. accordingly, The question arises as follows, Russian Eurasian Politics How has the Russian relationship with Iran been influenced and What role has the Syrian crisis played in this relationship? The hypothesis which the research is based is that, Russian Eurasian Politics Has highlighted Iran's position in Russian foreign policy And relatively continuous relationships Two countries in the Syrian crisis Has caused a change in Tehran-Moscow relations, But the structural factors of the international and regional system Has prevented strategic and strategic unification of the two countries. The present study uses library and internet data And written descriptive-analytical method And to see the scientific and exact findings of the research The theoretical approach to structural realism has been used.
  Keywords: Russia, Iran, Syrian crisis, cooperation, unity, structural realism
 • Hossein Farzanehpour, Naser Yosefzehy * Pages 167-192
  The strengthening and stability of the economic relations of the countries of a region is largely due to the resolution of their security challenges. This is important in the case of Iran-Afghanistan trade deals that have been made in a tense region. importantly, despite current security barriers, Iran has been able to influence the Afghanistan's market. However, the current economic relations between the two countries often have been heavily influenced by the secured challenges. In order to prove this claim, the main question of this paper is focusing on the years 2001-2017, It is that which of the most important security challenges and constraints governing the economic relations between Iran and Afghanistan at national, regional and transnational levels. In response, the continuation of Iran's security concerns to Afghanistan, regional conflicts around the two countries, and the securitization of the geopolitics and the identity of Iran and Afghanistan at the global level by the United States are the most important challenges. this analysis has been carried out in the critical context of the securitization theory of the Copenhagen School. The research results indicate that one of the main reasons for the lack of economic growth in Iran and Afghanistan over the past years has been the security approach to the Tehran-Kabul relations, that influenced by transnational security scanners. Accordingly, the promotion of the economic interactions between the two countries requires that many issues and threats be resolved by governments in the field of politics than they are in the security field.
  Keywords: securitization, Afghanistan, Iran, Buzan, Economic Relations