فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری تجربی - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، بهار 1399)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا رمضانی، زینب انصاری اصل*، الهام حویزی صفحات 11-20

  تهیه داربست هایی با خواص مناسب جهت کشت و رشد سلول های مختلف یکی از اهداف مهم مهندسی بافت تلقی می شود. پلیمرهای زیست سازگار از جمله پلی اکریلونیتریل حجم عمده ای از مطالعات را به خود اختصاص داده اند. در این پژوهش، به منظور اصلاح سطح پلی اکریلونیتریل (PAN) و کامپوزیت های حاصل از آن با درصدهای مختلف از چارچوب فلز-آلی آهن(III)، PAN/x%Fe-MOF، از پلاسمای اکسیژن استفاده شده است. شیمی سطح این ترکیبات به کمک اسپکتروسکوپی مادون قرمز (FT-IR) مورد بررسی قرار گرفت. پایداری مورفولوژی نانوفیبرهای تهیه شده پس از استفاده به عنوان داربست هایی برای کشت سلولی و چسبندگی سلول ها بر آنها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی گردید. فعالیت متابولیکی و بقای سلول های اندوتلیالی کشت شده بر داربست ها نیز با روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد داربست های الکتروریسی شده PAN/x%Fe-MOF، به ویژه داربست های اصلاح شده توسط پلاسمای اکسیژن به علت زیست سازگاری بالا بستر مناسبی برای اتصال و تکثیر سلول های اندوتلیالی فراهم می کنند.

  کلیدواژگان: پلاسمای اکسیژن، پلی اکریلونیتریل، چارچوب فلز- آلی، ‏زیست سازگاری، نانوفیبر
 • الهام مدنی، اعظم مشفق، محبوبه سترکی، اکرم تهرانی فرد* صفحات 21-31

  علف کش ها بر پایه گلایفوسیت برای انسان بی ضرر است ولی استفاده گسترده آن ها در زمین های کشاورزی و آلودگی سیستم های آبی سبب ایجاد نگرانی هایی درباره سمیت آن شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات رانداپ بر وزن، شاخص گنادوسوماتیک (GSI)، تغییرات هیستوپاتولوژی آبشش و بیضه ماهی کپور معمولی بود. 32 عدد ماهی کپور معمولی مولد (72/103 ±75/1723 گرم) به صورت تصادفی در 4 گروه هر کدام با 8 عدد ماهی  قرار گرفتند.  یک گروه (کنترل) بدون مواجهه با علف کش بود و 3 گروه (تیمار) در معرض آفت کش رانداپ در 4 غلظت (5، 10 و 15 میلی گرم در لیتر) به مدت 10 روز قرار گرفتند. پس از دوره تیمار، طول و وزن و شاخص GSI تعیین شد و نمونه بافت آبشش و بیضه جهت بررسی های بافت شناسی تهیه شد. بر اساس نتایج مواجهه توسط دوز 20 میلی گرم بر لیتر رانداپ سبب کاهش معنی دار وزن در روز دهم و شاخص GSI در روزهای پنجم و دهم شد (05/0P<).  در ماهی های مواجه شده با رانداپ (20 میلی گرم بر لیتر) نکروز و بهم ریختن ساختار تیغه های آبششی، چسبیدن تیغه های آبششی به یکدیگر، جدا شدن غشای پایه و پاره شدن اپیتلیوم آبششی و بیرون ریختن سلول های خونی مشاهده شد. در بیضه ماهی های مواجه شده با دوز بالای گلایفوسیت افزایش تعداد اسپرماتوگونی به دلیل کاهش اسپرماتوژنز، تخریب اسپرماتوسیت ها، کاهش اسپرماتوزوا، کاهش قطر لوله های اسپرمی، از بین رفتن مجاری بینابینی و تخریب سلول های سرتولی در مشاهده شد. غلظت های تحت کشنده رانداپ اثرات سمی بر ساختار آبشش و عملکرد تولید مثلی ماهی کپور معمولی نر مولد دارد.

  کلیدواژگان: آبشش کپور معمولی، بیضه، سمیت، گلایفوسیت
 • محمود تلخابی*، هدیه خانبان صفحات 33-41

  سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs)، سلول های بنیادی چندتوانی هستند که پتانسیل تمایز به دودمان های بافت همبند را داشته و ویژگی های منحصربه فردی از قبیل تعدیل سیستم ایمنی و ترشح فاکتورهای رشد را دارند. آنزیم هیستون متیل ترانسفراز G9a یکی از فاکتورهای دخیل در کنترل رفتار و ویژگی بسیاری از سلول های بنیادی می باشد. از این رو، بررسی نقش G9a در کنترل رفتار و پتانسیل MSCs دارای اهمیت می باشد. MSCs از مغز استخوان رت استخراج شده و در محیط آزمایشگاهی کشت شدند. سپس با استفاده از فلوسایتومتری بیان مارکرهای CD73 و CD90 و عدم بیان مارکر CD45 در سلول های استخراج‎شده بررسی شد. سپس MSCs مشتق از مغز استخوان (BM-MSCs) در پاساژ سوم با استفاده از غلظت های مختلف A366 (یک مهارکننده اختصاصی آنزیم G9a) تیمار شدند. میزان تمایز به استخوان BM-MSCs تیمارشده با A366، با استفاده از بررسی فعالیت آلکالین فسفاتاز و رنگ‎ آمیزی الیزارین رد و نیز بیان ژن های استخوانی تعیین شد. BM-MSCs به صورت چسبنده رشد کرده و مورفولوژی فیبروبلاستی/ستاره ای داشتند. همچنین بیش از 85 درصد سلول ها برای دو مارکر CD73 و CD90 مثبت بوده و مارکر CD45 را بیان نمی کردند. همچنین تیمار BM-MSCs با غلظت 1، 3 و 5 میکرومولار از A366 موجب کاهش پتانسیل تمایز سلول ها به سمت سلول های استخوانی شد. A366 به عنوان یکی از تنظیم کنندگان اپی ژنتیکی، پتانسیل تمایز به استخوان را کاهش می دهد. استفاده از این تنظیم کننده ها برای درمان سرطان، ممکن است ترمیم و هومیوستازی بافتی را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: آنزیم ‏G9a، اپی ژنتیک، استئوژنز، سلول های بنیادی مزانشیمی، ‏A366‎
 • حسن قهاری* صفحات 43-56

  سفیدبالک ها (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) جزو یکی از آفات مهم کشاورزی می باشند که در مزارع، گلخانه ها و باغات خسارت قابل توجهی به انواع محصولات کشاورزی وارد می آورند. طی بررسی های فونستیک انجام شده بر اساس جمع آوری شفیره های سفیدبالک ها از سطح برگ گیاهان میزبان در مناطق مختلف استان گیلان، هیجده گونه سفیدبالک جمع آوری و شناسایی گردیدند. گونه های جمع آوری شده عبارتند از: Aleurocanthus woglumi Ashby, 1915، Aleurochiton acerinus Haupt, 1934، Aleurolobus marlatti Quaintance, 1903، Aleurolobus moundi David & Subramaniam, 1976، Aleurolobus olivinus Silvestri, 1911، Aleyrodes elevatus Silvestri, 1934، Aleyrodes lonicerae Walker, 1852، Aleyrodes proletella (Linnaeus, 1758)، Bemisia afer (Priesner & Hosny, 1934)، Bemisia carpini (Koch, 1857)، Bemisia mesasiatica Danzig, 1969، Bemisia tabaci (Gennadius, 1889)، Dialeurodes citri (Ashmead, 1885)، Dialeurodes kirkaldyi (Kotinsky, 1907)، Parabemisia myricae (Kuwana, 1927)، Siphoninus phillyreae (Haliday, 1835)، Trialeurodes packardi (Morrill, 1903) و Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856). سفیدبالک های شناسایی شده در نه جنس و یک زیرخانواده (Aleyrodinae) قرار دارند. در پژوهش حاضر علاوه بر معرفی سفیدبالک های گیلان، کلید شناسایی و نیز میزبان های گیاهی هر یک از گونه ها نیز معرفی می گردند.

  کلیدواژگان: پراکنش، سفیدبالک، فون، کلید شناسایی، گیاه میزبان، گیلان‏
 • ندا زمانی، محمد فضیلتی، حسین صلواتی، مهرآنا کوهی دهکردی* صفحات 57-66

  امروزه استفاده از رنگ های طبیعی در مواد غذایی و دارویی به دلیل اثرات سمی گزارش شده از رنگ های مصنوعی، اهمیت زیادی دارد. فیکوسیانین، یک رنگدانه آبی طبیعی است که علاوه بر کاربردهای تجاری گسترده در صنایع غذایی، آرایشی و دارویی، فعالیت های ضدقارچی، آنتی اکسیدانی و ضدسرطانی آن نیز به اثبات رسیده است. در مطالعه حاضر، فعالیت ضدقارچی فیکوسیانین استخراج شده از اسپیرولینا پلاتنسیس روی قارچ کاندیدا آلبیکنس بررسی شد. فیکوسیانین از طریق روش سونیکاسیون استخراج شد و توسط رسوب گذاری آمونیوم سولفات و روش دیالیز، خالص سازی شد. نمونه تخلیص شده، از طریق جذب UV اسپکتروفتومتر و FT-IR، بررسی شد و فعالیت ضدقارچی غلظت های مختلف فیکوسیانین در مقابل کاندیدا آلبیکنس روی پلیت های سابارود دکستروز آگار تحت شرایط استریل، مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج UV اسپکتروفتومتر، پیک های وسیعی در طول موج های 280، 620 و 652 نانومتر به دست آمد. ساختار و پیوندهای مولکولی فیکوسیانین، توسط روش FT-IR، مشخص شد. فعالیت ضدقارچی فیکوسیانین در مقابل قارچ کاندیدا آلبیکنس تایید و بیشترین فعالیت ضدقارچی در غلظت های 20 و 25 میلی گرم بر میلی لیتر فیکوسیانین، مشاهده شد. در مطالعه حاضر کاربرد فیکوسیانین تاثیر ضد قارچی مناسبی علیه کاندیداآلبیکنس نشان داد .به نظر می رسد این رنگدانه بتواند با  مطالعات تکمیلی به عنوان جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی در درمان عفونت های کاندیدایی استفاده شود.

  کلیدواژگان: اسپیرولینا پلاتنسیس، سونیکاسیون، فعالیت ضدقارچی، فیکوسیانین، ‏کاندیدا آلبیکنس
 • محمدجواد پیروزبخت، سعید خانزادی*، داور شاهسونی، حسن باغیشنی صفحات 67-74

  اکسیداسیون از زیان آورترین فرآیندهای شیمیایی می باشد که خصوصیات غذا و سلامت مصرف کنندگان را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات بیومارکرهای اکسیداسیون گوشت ماهی قزل آلا طی نگهداری در دمای 4درجه سانتی گراد و  همچنین مقایسه این تیمارها با نمونه های موجود بازارمی باشد. در این مطالعه نمونه های صیدشده قزل آلا (15n=) برای 96 ساعت در 4 درجه سانتی گراد نگهداری شد و مقدارمالون دی آلدهید (MDA) و گروه های کربونیل پروتیین ها در زمان های بلافاصله پس از صید، 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از صید اندازه گیری گردید. همچنین تعداد 30 ماهی قزل آلا از بازار تهیه و میزان پارامترهای مذکور سنجش گردید. مقدار MDA در ماهی قزل آلا در زمان صید 117/0 میکرومول بر گرم وزن بافت بود که طی نگهداری به مدت 96 ساعت به طور معنی داری (05/0>P) افزایش و به 189/0 رسید. گروه های کربونیل نیز از 72/1463 نانومول بر گرم وزن بافت هنگام صید، طی 96 ساعت با افزایش معنی داری به 19/1756 نانومول بر گرم رسید. براساس نتایج مطالعه ی حاضر مقادیر MDA و گروه های کربونیل در زمان های مختلف اندازه گیری، به طور معنی دار در مقایسه با زمان صفر افزایش داشتند. مقدار MDA در نمونه های اخذ شده از بازار 17/0 میکرومول بر گرم وزن بافت بود که با نمونه تیمار نگهداری شده طی 72 ساعت اختلاف معنی داری نداشت. گروه های کربونیل ماهی قزل آلای بازار 15/1551 نانو مول بر گرم وزن بافت بود که اختلاف معنی داری با نمونه های تیمار طی زمان های 48 و 72 ساعت نشان نداد. افزایش معنی دار مالون دی آلدهید و گروه های کربونیل پروتیین های گوشت در این مطالعه نشان دهنده افزایش میزان اکسیداسیون لیپیدها و پروتیین ها طی نگهداری در 4  درجه سانتی گراد می باشد.

  کلیدواژگان: آسیب اکسیداتیو گوشت، گروه های کربونیل، مالون دی آلدهید، ‏ماهی قزل آلا
 • سینا تقویمی*، مرضیه اسدی، همایون خزعلی صفحات 75-83

  مطالعات نشان دادند که گرلین محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- تیرویید را مهار می کند. گرلین موجب افزایش اشتها از طریق مسیر Agouti Related Protein (AgRP) و نوروپپتید Y (NPY) و کاهش هورمون های تیروییدی می گردد. مورفین با اثر بر هورمون های هیپوفیزی نظیر TSH موجب کاهش هورمون های تیروییدی می شود. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر این برهم کنش بر روی میزان هورمون های تیروییدی می باشد. در این مطالعه 21 عدد موش صحرایی نر Wistar به وزن g 250-200 به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شد. گروه ها اول nmol5 گرلین، گروه دوم µg1 مورفین و گروه سوم nmol5 گرلین به همراه µg1 مورفین دریافت کردند. همه تزریق ها در حجم µl3 و از طریق بطن سوم مغز انجام پذیرفت. نمونه های خونی از یک روز قبل از اولین تزریق تا یک روز پس از آخرین تزریق جمع آوری شدند و برش گیری از مغز جهت اطمینان از محل صحیح کانول گذاری صورت گرفت. پلاسمای خونی جهت تعیین میزان هورمون های 3T و 4T به روش Radio Immunoassay آنالیز گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که تزریق درون بطنی گرلین و مورفین موجب کاهش معنی دار میانگین غلظت پلاسمایی هورمون های تیروییدی می گردد (0/05<P) و نتایج برهمکنش این دو ماده نیز باعث تقویت اثر کاهشی بر روی هورمون های تیروییدی است (0/05<P). گرلین و مورفین سبب کاهش معنی دار میانگین غلظت هورمون های3T و 4T شده و تزریق همزمان این دو ماده اثر کاهشی را تقویت می کند.

  کلیدواژگان: گرلین، مورفین، 3‏T‏ و 4‏T
 • سید رضا پورربی*، علیرضا محجل نایبی صفحات 85-96

  بیماری آلزایمر فرم مشترکی از دمانس پیشرونده مغزی است و معمولا بین دهه های ششم تا نهم زندگی رخ می دهد با توجه به این که ما بین هورمون های استروییدی و بیماری های نورودژنراتیو ارتباط مستقیمی وجود دارد بنابراین در این مطالعه اثر هورمون تستوسترون بر روی موش های صحرایی دریافت کننده داروی استرپتوزوتوسین (STZ) که عامل اختلالات حافظه و یادگیری است مورد بررسی قرار گرفت.تمام مطالعات بر روی موش های صحرایی نر نژاد ویستار صورت گرفت. در این تحقیق موش های صحرایی نر با تزریق داخل بطنی داروی استرپتوزوتوسین (mg/kg/icv3) در روزهای اول و سوم، و اختلالات حافظه بعد از 2 هفته با استفاده آزمون یادگیری احترازی غیر فعال انجام شد. عمل جراحی گنادکتومی و حذف بیضه ها، در دیگر گروه ها به صورت مجزا صورت گرفت. 2 هفته بعد تست الایزا برای اندازه گیری مقدار تستوسترون و اختلالات حافظه بعد از 4 هفته با استفاده از آزمون یادگیری احترازی غیرفعال انجام شد. هورمون تستوسترون (mg/kg/sc 1) به مدت 6 روز تزریق شد. داروی فلوتامید به عنوان آنتاگونیست گیرنده های آندروژنی (mg/kg/ip 10) و داروی تاموکسی فن به عنوان آنتاگونیست گیرنده های استروژنی (mg/kg/ip 1)، داروی لتروزول به عنوان مهارکننده آنزیم آروماتاز (mg/kg/ip 4) به مدت 6 روز بعد از اولین تزریق داروی استروپتوزوتوسین مورد استفاده قرار گرفت.استفاده از داروی استرپتوزوسین و عمل جراحی گنادکتومی باعث کاهش مشخص حافظه کوتاه مدت (STL1) و حافظه بلندمدت (STL2) در آزمون یادگیری احترازی غیر فعال گردید. جایگزینی هورمون تستوسترون در موش های صحرایی گنادکتومی شده، و گروه دریافت کننده داروی استرپتوزوتوسین، به طور معنی داری STL1 و STL2  را در حد گروه کنترل افزایش داد. استفاده از داروهای فلوتامید، لتروزول و تاموکسی فن حافظه و یادگیری را به صورت معنی دار نسبت به گروه کنترل از بین برد همچنین جایگزینی تستوسترون در گروه های گنادکتومی و دریافت کننده داروی استروپتوزوتوسین به طور معنی داری اختلالات حافظه و یادگیری را بهبود بخشید.استفاده از هورمون تستوسترون، اختلالات حافظه و یادگیری را در موش های صحرایی آلزایمری و گنادکتومی شده را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: استرپتوزوتوسین، بیماری آلزایمر، تاموکسی فن، تستوسترون، ‏فلوتامید، لتروزول‏
 • زهرا عالیوند دارانی، عاطفه چمنی* صفحات 97-107

  جوامع کف زی به عنوان دومین و سومین سطح غذایی، مورداستفاده آبزیان قرار گرفته و می توانند به عنوان نمایه ای از میزان کل تولید و شاخصی برای کیفیت آب محسوب گردند. هدف از این تحقیق، بررسی تغییرات تنوع و تراکم ماکروبنتوزها در بخشی از رودخانه زاینده رود در چهار فصل سال 1396 و استفاده از آن ها برای تعیین شرایط کیفی آب رودخانه می باشد. به این منظور شش ایستگاه نمونه برداری در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی انتخاب و در هر ایستگاه با سه تکرار، نمونه برداری از رسوب انجام شد. شناسایی نمونه ها با استفاده از استریومیکروسکوپ دوچشمی و کلیدهای شناسایی فون بنتیک انجام شد. در نهایت، نه خانواده متعلق به هفت راسته شناسایی گردید که در میان آن ها Monhysteridae  و Oligochaeta و Hirudinea بیشترین میزان غالبیت را داشتند. همه فصول و ایستگاه ها بر اساس شاخص ASPT، در رده آلودگی آلی شدید قرار دارند. بر اساس نتایج شاخص EPT، در فصل بهار، کیفیت آب در رده خوب ارزیابی گردید. تابستان و پاییز در رده فقیر و زمستان در رده ضعیف قرار گرفت. شاخص شانون وینر برای همه فصول در طبقه کیفی آلودگی متوسط و کلیه ایستگاه های مورد مطالعه هم در ردیف آلودگی زیاد قرار گرفتند. همه فصول مورد مطالعه براساس شاخص BMWP در ردیف آلودگی متوسط قرار دارند. در ایستگاه های 1 و 3، آب دارای کیفیت پایین ارزیابی گردید و مابقی ایستگاه ها در ردیف آلودگی متوسط قرار گرفت.

  کلیدواژگان: زاینده رود، شاخص زیستی، کیفیت آب، ماکروبنتوزها‏
 • پیمان کرمی، کامران شایسته* صفحات 109-121

  به منظور بررسی مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی (Ovis orientalis) در استان مرکزی، از مدل های متکی بر داده های حضور/عدم حضور شامل جنگل تصادفی و درخت طبقه بندی و رگرسیون استفاده شد. به این منظور، تعداد 215 نقاط حضور از مناطق راسوند، چال خاتون، الوند، پلنگاب، هفتاد قله، جاسب، کلاهه، برازجان و خرقان به همراه 10000 نقطه عدم حضور وارد مدل سازی شدند. 30 درصد نقاط حضور/عدم حضور به صورت تصادفی به آزمون اختصاص داده شدند. در اجرای مدل، از 12 متغیر تاثیرگذار در پراکنش قوچ و میش استفاده شد. با استفاده از آزمون یودن حدآستانه مناسب محاسبه شد. اعتبار سنجی برای نقشه های پیوسته و باینری با استفاده آماره های مربوطه انجام گرفت. بر اساس نتایج مدل جنگل تصادفی نسبت به مدل درخت طبقه بندی و رگرسیون کارایی بیشتری داشت. یافته های دو مدل نشان داد که فاصله از مراتع باکیفیت با تیپ پوشش های Astragalus-Agropyrum و Artemisia sieberi-Stipa، بیشترین تاثیر را در پراکنش گونه دارند. در روش درخت طبقه بندی، متغیرهای ارتفاع و فاصله از مراتع فقیر و در روش جنگل تصادفی ارتفاع و شیب در رده های بعدی ازنظر تاثیرگذاری بر مطلوبیت زیستگاه هستند. مناطق الوند، چال خاتون، راسوند، کلاهه، خرقان و جاسب جز مناطق حفاظت شده ای هستند که بیش از نیمی از وسعت آن ها برای قوچ و میش به عنوان زیستگاه بالقوه مطلوب است. این یافته لزوم حفاظت بیش از پیش زیستگاه گونه در مناطق مذکور را آشکار می کند. نتایج این مطالعه کارایی روش جنگل تصادفی در مدل سازی زیستگاه را به عنوان یک روش غیر پارامتری، منعطف و تفسیر پذیر نشان می دهد.

  کلیدواژگان: استان مرکزی، جنگل تصادفی، درخت طبقه بندی و رگرسیون، قوچ ‏و میش، مطلوبیت زیستگاه‏
 • زینب امانزاده، فلور زرگری*، علیرضا خلیل آریا صفحات 123-130

  دیابت یک اختلال متابولیکی است که با افزایش قند خون و سپس نقص در ترشح انسولین، مقاومت به عمل انسولین و یا هر دو ایجاد می گردد. تحقیقات نشان می دهد عصاره آبی چای سفید خواص آنتی اکسیدانی دارد ولی مطالعات اندکی در مورد اثرات هیپرگلیسمیک و هیپرلیپیدمیک آن انجام گرفته است. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر عصاره آبی چای سفید بر پروفایل لیپیدی و گلوکز خون در رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می باشد. دریک مطالعه تجربی 32 سرموش صحرایی نر نژاد ویستار به چهار گروه هشت تایی به طور تصادفی تقسیم شدند؛ گروه اول، گروه کنترل که از رژیم غذایی استاندارد استفاده نموده و روزانه یک سی سی آب مقطر از طریق گاواژ دریافت کردند؛ گروه دوم، رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود؛ گروه سوم: رت های سالمی که عصاره آبی چای سفید (5/1 درصد) را مصرف کردند. گروه چهارم، رت های دیابتی شده که عصاره آبی چای سفید (5/1 درصد) را مصرف کردند. پس از دوره تیمار سی روزه، خون گیری جهت تعیین میزان گلوکز و پروفایل چربی انجام گرفت و اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد عصاره آبی چای سفید میزان سرمی گلوکز، تری گلیسیرید، کلسترول و LDL را کاهش و سطح سرمی HDL را به طور معنی داری افزایش می دهد (05/0P<).با درنظرگرفتن یافته ها، مشخص می شود که عصاره آبی چای سفید می تواند بر هیپرگلیسمی و هیپرلیپیدمی ناشی از دیابت موثر باشد.

  کلیدواژگان: تری گلیسیرید، چای سفید، دیابت، کلسترول، گلوکز، ‏LDL، ‏HDL
 • بی بی فاطمه فانی یزدی، اسماعیل فتاحی*، ناصر مهدوی شهری، محمدمهدی قهرمانی سنو صفحات 131-142

  برهم کنش بین ماتریکس خارج سلولی و سلول‎ها در جهت گیری رفتار سلول‎ها نقش اساسی دارد. تاکنون داربست‎های مختلفی جهت بررسی رفتار سلول‎ها در شرایط سه بعدی ساخته شده اند. هدف از این مطالعه، بررسی برهم کنش بین داربست سلول زدایی شده مزانتر گاو با بافت بلاستمای حاصل از لاله گوش خرگوش نر نژاد نیوزلندی می باشد. بافت مزانتر با ابعاد mm5×mm5 تهیه و پس از استفاده از روش های فیزیکی (انجماد آهسته و ذوب سریع) و روش های شیمیایی (استفاده از سدیم دو دسیل سولفات SDS و تریتون X-100) سلول زدایی شده و سپس مراحل شستشو و استریل کردن صورت گرفت. این قطعات به عنوان داربستی در حلقه های بافت بلاستمای حاصل از پانچ لاله گوش خرگوش مونتاژ و کشت داده شد. در روزهای 3، 7، 10، 15 و 21 کشت، نمونه برداری انجام گردید. برهم کنش های بین داربست و سلول‎های بافت بلاستما به کمک روش های بافت شناسی و مطالعات میکروسکوپ نوری، فلورسنت و الکترونی نگاره و گذاره، مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه رفتار سلول‎های بلاستمایی در روزهای مختلف کشت علاوه بر مهاجرت و استقرار سلول‎های بلاستما روی داربست سلول زدایی شده مزانتر نشان داد که این داربست قادر به بازیابی ساختار مویرگ های خونی، سلول‎های فیبروبلاستی و چربی نیز می باشند. براساس یافته های بافت شناسی، نتایج نشان داد که بافت بلاستما دارای سلول‎های پویایی است که می توانند به داخل داربست مهاجرت کنند. از طرف دیگر ویژگی های ماتریکس سلول زدایی مزانتر گاو، می تواند اتصال، مهاجرت و احتمالا تمایز سلول‎های بلاستمایی را در شرایط In vitro پشتیبانی نماید.

  کلیدواژگان: برهم کنش سلول ماتریکس، بلاستما، داربست سه بعدی مزانتر، ‏سلول‎ ‎زدایی، مهاجرت
|
 • Mohammad Reza Ramezani, Zeinab Ansari-Asl *, Elham Hoveizi Pages 11-20

  Preparation of scaffolds with special characters for growing of different cells is considered as an important goal of tissue engineering. In this study, polyacrylonitrile (PAN) and its composites with different percentages of Fe (III) metal-organic frameworks (PAN/x%Fe-MOF) were treated with oxygen plasma. The surface chemistry of these compounds was studied using FT-IR spectroscopy. The morphology stability of the nanofibers after cell-scaffold adhesion was investigated by scanning electron microscopy (SEM). Metabolic activity and survival of endothelial cells cultured on scaffolds were evaluated by MTT method. In conclusion, the results of this study showed that PAN/x%Fe-MOF scaffolds, in particular oxygen plasma treated scaffolds, provide a suitable support for binding and proliferation of endothelial cells due to their high biocompatibility.

  Keywords: Biocompability, Metal-organic frameworks, ‎nanofiber, oxygen plasma, polyacrylonitrile
 • Elham Madani, Azam Moshfegh, Mahbubeh Setorki, Akram Tehranifard * Pages 21-31

  Glyphosate based pesticides are safe for humans, but their widespread use in agricultural areas and water contamination raised serious concerns about its toxicity. The aim of this study was to investigate the effects of different doses of roundup on body weight, gonadosomatic index (GSI) and histological alterations of gill and testis in common carp. 32 common carp broodstock (1723.75 ± 72.72gr) were randomly divided into 4 groups of 8 fish. . One group (control) had no exposure to herbicide and 3 groups (treatment) were exposed to rounduppesticide at 4 concentrations (5, 10 and 15 mg/L) for 10 days. After treatment period, body length, body weight and GSI index were determined and gill and testis samples were prepared for histological studies. Based on the results, exposure to roundup at a dose of 20 mg/L caused a significant decrease in body weight on the10th day and GSI index on the 5th and 10th day (p<0.05). In fishes exposed to roundup (20mg/L) necrosis and disintegration of gill lamellae structure, adhesions of gill lamellae, separation of basement membrane and damage of gill epithelium and exudation of blood cells were observed. In the testis of fish exposed to the highest dose of roundup, an increase in the number of spermatogonium due to reduced spermatogenesis, degradation of spermatocyte, reduction of spermatozoa, reduction of sperm storage tubules diameter and destruction of interstitial duct and sertoli cells were observed. The results indicated destructive effects of sublethal doses of roundup on gill structure and reproductive performance of common carp.

  Keywords: common carp, Gill, Glyphosate, Testis, Toxicity
 • Mahmood Talkhabi *, Hedieh Khanban Pages 33-41

  Mesenchymal stem cells (MSCs) are multipotent stem cells that have potential to differentiate into connective tissue lineages. They also have special properties such as immunomodulation and secretion of growth factors. Histone methyltransferase G9a is one of the factors that control stem cells behaviors and features. Hence, it is important to study the role of G9a in MSCs biological behaviors and potentials. MSCs were isolated from rat bone marrow and cultured in vitro. Then, the expression of positive markers (CD90 and CD 73) and negative markers (CD45) were analyzed using flowcytometry. BM-MSCs were treated with different doses of A366, and then were differentiated to osteocyte. Osteogenesis were analyzed using oil red staining and real time-PCR.  BM-MSCs were expanded as adherent cells with fibroblastic morphology. More than 85% of cells were positive for CD73 and CD90, and negative for CD45. The treatment of BM-MSCs with A366 reduced osteogenesis as evaluated by oil red staining and gene expression analysis. A366, as an epigenetic regulator decreases the osteogenic potential of BM-MSCs. Use of these regulators for cancer therapy, might influence tissue regeneration and homeostasis.

  Keywords: A366, Epigenetics, G9a, Mesenchymal stem ‎cell, Osteogenesis
 • Hassan Ghahari * Pages 43-56

  Whiteflies (Hemiptera: Sternorrhyncha: Aleyrodidae) are one of the most important agricultural pests in fields, greenhouses and orchards which damage to various agricultural crops. Up on the conducted samplings through 2000-2004 in different regions of Guilan province on the base of collecting the whiteflies’ pupae from the host plants, 18 species including, Aleurocanthus woglumi Ashby, 1915, Aleurochiton acerinus Haupt, 1934, Aleurolobus marlatti Quaintance, 1903, Aleurolobus moundi David & Subramaniam, 1976, Aleurolobus olivinus Silvestri, 1911, Aleyrodes elevatus Silvestri, 1934, Aleyrodes lonicerae Walker, 1852, Aleyrodes proletella (Linnaeus, 1758), Bemisia afer (Priesner & Hosny, 1934), Bemisia carpini (Koch, 1857), Bemisia mesasiatica Danzig, 1969, Bemisia tabaci (Gennadius, 1889), Dialeurodes citri (Ashmead, 1885), ialeurodes kirkaldyi (Kotinsky, 1907), Parabemisia myricae (Kuwana, 1927), Siphoninus phillyreae (Haliday, 1835), Trialeurodes packardi (Morrill, 1903) and Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856) were determined. The identified aleyrodids are belonging to nine genera, and all in the subfamily Aleyrodinae. In addition to introducing of aleyrodids of Guilan, identification key and host plants are given for all the species.

  Keywords: Distribution, Fauna, Guilan, host plant, ‎identification key, whitefly
 • Neda Zamani, Mohamad Fazilati, Hossein Salavati, Mehrana Koohi-Dehkordi * Pages 57-66

  Nowadays, use of natural colors in food and medicine, due to toxic effects of synthetic colors is so important. Phycocyanin (PC) is an innate blue pigment with many mercantile usages in foods, cosmetics and medicines extracted from Spirulina platensis. In addition, it has been proven that phycocyanin has antifungal, antioxidant and anticancer activities. The present study was undertaken to value the antifungal activity of phycocyanin which was separated from the blue green algae Spirulina platensis cultured in Iran.  Phycocyanin extracted by sonication and centrifugation and purified by ammonium sulfate sedimentation and dialysis method. Purified sample was tested by UV Spectrophotometer absorption and FT-IR and antifungal activity of phycocyanin in different concentration was investigated against Candida albicans, on sabouraud dextrose (SD) agar plates, under sterile conditions. In UV Spectrophotometer, a wide peak range at 280, 615, 652 nm was gained. Also, structure and molecular bonds of phycocyanin was confirmed via FT-IR. An Anticandidal activity of phycocyanin was confirmed and maximum anti-fungal activity was observed in 20 and 25 mg/ml concentration of phycocyanin. In the present study, the use of phycocyanin has shown an antifungal effect against Candida albicans. This pigment seems to be a good alternative to chemical drugs in the treatment of Candidiasis.

  Keywords: Antifungal activity, Candida albicans, ‎Phycocyanin, sonication, Spirulina platensis
 • Mohammad Javad Pirouzbakht, Saeed Khanzadi *, Davar Shahsavani, Hasan Baghishani Pages 67-74

  Oxidation is one of the most harmful chemical processes that affect the properties of food and health of consumers. The aim of this study was to determine the process of changes in the biomarkers of meat oxidation in trout during storage at 4°C as well as comparing these treatments with similar ones on the market. For this purpose the samples of trout (n=15) collected and maintained at 4°C for 96 hours and their MDA and carbonyl groups were measured every 24 hours (0, 24, 48, 72 and 96 hours). Also, the same samples (n=30) were taken from the markets to measure those parameters. MDA levels in trout increased significantly from the initial value of 0.117 μmol/gw (in time of catch) to 0.189 μmol/gw within 96 hours (P<0.05). The amount of carbonyl groups in the salmon increased significantly from initial value of 1463.72 nmol/gw to 1756.19 nmol/gw within the 96 hours. MDA level of market trout was 0.17032 μmol/gw and did not show a significant difference with the samples collected and maintained for 72 hours. The amount of carbonyl groups in the trout of the market was 1551.15 nmol/gw and there was no significant difference with the treated samples during 48 and 72 hours. A Significant increase in the level of malondialdehyde and carbonyl groups of meat indicate an increase in the oxidation of lipids and proteins during storage at 4°C.

  Keywords: Carbonyl groups, malondialdehyde, meat ‎oxidative damage, Trout
 • Sina Taghvimi *, Marzieh Asadi, Homayoun Khazali Pages 75-83

  Previous studies have shown that ghrelin inhibits the activity of Hypothalamus-Pituitary-Thyroid (H-P-T) axis. It is also proved that ghrelin increases the appetite via Agouti Related Protein and neuropeptide Y Pathway, decreases T3 and T4 secretion. Also morphine by effect on Pituitary hormones like TSH decreases T3 and T4 concentrations. Thus, the goal of this study was to determine the influence of the interaction between ghrelin and morphine on thyroid hormones concentration. Twenty one male Wistar rats weighing 200-250 g were randomly divided into 3 groups. The groups received 5 nmol ghrelin, 1µg morphine or 5 nmol ghrelin together with 1µg morphine in third cerebral ventricle in volumes of 3 μl .The blood samples were collected every day. Starting one day before and up to one day after injections. Brain slices were taken to ensure that the place of the canulae was right. The plasma was analysed by Radioimmunoassay technique to determine T3 and T4 concentrations. The results showed that the i.c.v injection of ghrelin and morphine significantly decreased the mean plasma concentrations of thyroid hormones (P<0.05). Co-administration of these two substances in some of groups showed that decrease mean plasma concentrations of thyroid hormones (P<0.05). This study showed that ghrelin and morphine significantly decreased mean plasma concentration of T3 and T4. Co-administration of two substances in some of groups showed that decrease mean plasma concentration of thyroid hormones (p<0.05).

  Keywords: Ghrelin, male rat, morphine, Triiodotyronine ‎‎(T3), Thyroxine (T4)‎
 • Seyed Reza Pourrabie *, Alireza Mohajjel Naebi Pages 85-96

  Alzheimer's disease is a common form of progressive dementia and usually occurs between the sixth and ninth decades of life, given that there is a direct relationship between steroid hormones and neurodegenerative diseases, so the present study was designed to explore effect of testosterone in memory impairment induced by intra-cerebroventricular (icv) injection of streptozptocin (STZ) as a model of sporadic Alzheimer disease (AD). Study was carried out on male Wistar rats. Adult male Wistar rats were intracerebroventricularly (icv) infused with STZ (3mg/kg/icv) on d 1 and d 3, and a passive avoidance task was assessed 2 weeks after the first injection of STZ. Castration surgery was performed in another group of rats, and the passive avoidance task was assessed 4 weeks after the operation. Testosterone (1 mg/kg.d, SC), the androgen receptor antagonist flutamide (10 mg/kg.d, ip), the estrogen receptor antagonist tamoxifen (1 mg/kg.d, ip) or the aromatase inhibitor letrozole (4 mg/kg.d, ip) were administered for 6 d after the first injection of STZ.  STZ administration and castration markedly decreased both STL1 (the short memory) and STL2 (the long memory) in passive avoidance tests. Testosterone replacement almost restored the STL1 and STL2 in castrated rats, and significantly prolonged the STL1 and STL2 in STZ-treated rats. Administration of flutamide, letrozole or tamoxifen significantly impaired the memory in intact rats, and significantly attenuated the testosterone replacement in improving STZ- and castration-induced memory impairment. Testosterone administration ameliorates STZ- and castration-induced memory impairment in male Wistar rats.

  Keywords: Alzheimer disease, flutamide, letrozole, ‎Streptozotocin, tamoxifen, testosterone
 • Zahra Alivand Darani, Atefeh Chamani * Pages 97-107

  Macrobenthos communities are used as the second and third levels of food chain, and can be considered as an index of total production and water quality. This study aimed to investigate the density and abundance of macrobenthos in the Zayandeh-rood River in 2017 and use them to determine the river water quality. For this purpose, 6 sampling stations were selected completely randomly and sediment samples was collected at each station with three replications in 4 seasons. Benthos identification was performed using binocular stereomicroscope and Benthos identifiers keys. Finally, 9 families and 7 order were identified, among which Monhysteridae, Oligochaeta and Hirudinea had the highest abundance. All seasons and stations are classified as serious organic pollutants based on the ASPT index. According to the EPT index, in spring, water quality was assessed as good. Summer and fall were in poor and winter in very poor quality class. Shannon Weiner index for all seasons is in the moderately pollution class. All of the seasons according to the BMWP index, were in moderately class. Based on BMWP index, stations 1 and 3, the water in poor quality and the other stations were in the moderately quality.

  Keywords: Biological Index, Macrobenthos, Water quality, ‎Zayandeh-rood river‎
 • Peyman Karami, Kamran Shayesteh * Pages 109-121

  To investigate habitat suitability of Wild Sheep in Markazi province, presence/absent methods including Random Forest (RF), and Classification and Regression Tree (CART) were used. For this purpose, 215 presence points of the species from Rasvand, Chal-khtoon,, Alvand, Polangab, Haftad Gholeh, Jasb, Kolahe, Bazarjan and Kharaghan protected areas along with 10000 pseudo-absences points from the entire province were included in the modeling. 30% of the presence/absence points were randomly assigned to the test. In performing of the model, 12 effective variables regarding distribution of Wild Sheepwere used. By using Youden test appropriate threshold was calculated. Validation of continuous and binary maps was performed by using related statistics. According to the results, the RF model was more efficient than the CART. The findings of the two models showed that the distance from the high quality rangelands with the type of Astragalus-Agropyrum, Artemisia sieberi-Stipa, has the most effect on the distribution of species. In the tree CART method, the altitude and distance from poor rangelands variables and in the RF method, altitude and slope are in the later stages from affecting the habitat suitability point of view. Alvand, Chal-khtoon, Rasvand, Kolahe, Kharqan and Jasb are areas that more than half of their extent is suitable for Wild Sheep as a potential habitat. This find reveal the need for more protection of Wild Sheep habitat in these areas. The results of this study show the efficiency of the RF method in habitat modeling as a nonparametric, flexible and interpretable method.

  Keywords: Classification, Regression Tree, habitat ‎suitability, Markazi Province, Random forest, ‎wild sheep‎
 • Zeynab Amanzadeh, Felor Zargari *, Alireza Khalilaria Pages 123-130

  Diabetes mellitus is a metabolic disorder that is created by hyperglycemia and impaired insulin secretion, resistance to insulin action or both. Researches show that aqueous extracts of white tea has an antioxidant properties but few studies have been conducted on the effects of diabetic and hyperlipidemic. The aim of this study was to evaluate the effect of aqueous extract of white tea on the lipid profile and blood glucose in streptozotocin-induced diabetic rats. In the experimental study, 32 male Wistar rats were randomly divided into 4 groups of 8 were; First group, control group that received standard diet and a daily 1ml of distilled water via gavage; the second group, streptozotocin-induced diabetic rats; the third group, healthy rats aqueous extract of white tea (1.5 percent) were consumed; the forth group, diabetic rats that were consumed aqueous extracts of white tea (1.5 percent). After the treatment period (30 days) to determine blood glucose levels and lipid profile was performed and the data were analyzed with SPSS software (P<0.05). A significant decreases in serum levels of glucose, LDL, cholesterol and triglyceride and significant increase in levels of HDL and weight were observed in the group receiving aqueous extract of white tea (P<0.05). The results showed that aqueous extracts of white tea decreases serum levels of glucose, triglycerides, total cholesterol, LDL and HDL cholesterol levels significantly (P<0.05). The aqueous extracts of white tea is effective for hyperglycemia and hyperlipidemia in diabetic rats.

  Keywords: Cholesterol, Diabetes, Glucose, HDL, LDL, ‎triglyceride, white tea
 • Bibi Fatemeh Fani Yazdi, Esmail Fattahi *, Naser Mahdavi Shahri, Mohammad Mahdi Ghahramani Seno Pages 131-142

  The interaction between ECM and cells plays an important role in the direction of cellular behavior. So far, different scaffolds have been developed to examine the behavior of cells in three-dimensional conditions. The aim of this study was to investigate the interaction between the mesenteric decellularized scaffold of the bovin and the blastema tissue originated from the pinna of New Zealandwhite rabbit. Mesenteric bovine tissue (5 mm×5 mm) was decellularized using physical methods (slow freezing and snap freeze–thaw) and chemical agents (sodium dodecyl sulfate (SDS) and Triton Х-100) followed by washing and sterilization procedures.These parts were assembled as scaffolds inside the blastema rings from rabbit’s pinna. Sampling was carried out on days 7, 10, 15 and 21. Interactions between the scaffolds and the blastema tissue cells were studied by histological and fluorescence microscopy and electron microscopy.The study of the behavior of Blastema cells in different days of culture in addition to the migration and maintenance of Blastema cells on mesenteric decellularized scaffold showed that these scaffolds were able to restore the structure of blood capillaries, fibroblast and fat cells.Based on histological findings, the results indicate that the Blastema tissue has dynamic cells that can migrate into the scaffold.Furthermore the characteristics of the mesenteric decellularized ECM can support adhesion, migration and differentiation of blastema cells in vitro.

  Keywords: Blastema, Bovine mesentery scaffold, cell ‎matrix interaction, Decellularization, ‎maintenance‎