فهرست مطالب

چغندر قند - سال سی و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • سال سی و پنجم شماره 2 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اثرات جانبی برخی از مهمترین علف کش های چغندرقند بر ماکروفیت آبزی غیرهدف
  علی اصغر چیت بند*، محبوبه نبی زاده صفحه 1
 • اثر نانو سیلیس و تبوکونازول روی برخی صفات فیزیولوژیکی، رشد و عملکرد شکر سفید چغندرقند تحت تنش خشکی
  شاهرخ نام جویان، اباذر رجبی*، علی سروش زاده، مجیدآقا علیخانی صفحه 2
 • شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر گسترش بیمه محصول چغندرقند در بین چغندرکاران در دشت قزوین با تاکید بر مولفه های اقتصادی
  محمدجواد مهدی زاده راینی، حمید محمدی* صفحه 4
 • بررسی تحمل به شوری جمعیت های اصلاحی و هیبریدهای چغندرقند در محیط گلخانه و مزرعه
  عبدالمجید خورشید*، اباذر رجبی، ایرج برنوسی، امیر فیاض مقدم، محمدرضا ملک زاده صفحه 5
 • برآورد تابع تقاضای واردات شکر ایران (رهیافت ARDL)
  پریچهر نجفی، مسعود فهرستی ثانی*، یدالله بستان، احمد فتاحی اردکانی صفحه 6
 • بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند در برابر پوسیدگی های ریشه ناشی از R. solani و F. oxysporum
  سمیه مشاری*، رقیه همتی، سید باقر محمودی، عادل پدرام صفحه 7
|
 • Side effects of most important sugar beet herbicides on aquatic non-target macrophyte
  AliAsghar Chitband *, Mahbubeh Nabizade Page 1
 • Impact of nano silicon and tebuconazole foliar application on some physiological traits, growth and white sugar yield of sugar beet under drought stress
  Shahrokh Namjoyan, Abazar Rajabi *, Ali Sorooshzadeh, MajidAgha Alikhani Page 2
 • Performance of ten sugar beet varieties for growth, yield and juice quality under different soil salinity levels
  Farrag Abu Ellail * Page 3
 • Identification and ranking of factors affecting the spread of sugar beet crop insurance among beet farmers in Qazvin plain with emphasis on economic components
  Mohammadjavad Mehdizadeh Rayeni, Hamid Mohammadi * Page 4
 • Evaluation of salinity tolerance of sugar beet breeding populations and hybrids in greenhouse and field conditions
  Abdolmajid Khorshid *, Abazar Rajabi, Iraj Bernousi, Amir Fayaz Moghadam, M.R. Malekzadeh Page 5
 • Estimation of Iran Sugar Import Demand Function (ARDL Approach)
  Parichehr Najafi, Masoud Fehresti Sani *, Yadollah Bostan, Ahmad Fatahi Ardakani Page 6
 • Evaluation of sugar beet commercial cultivars resistance against root rots caused by R. solani and F. oxysporum
  Somayyeh Moshari *, Roghayeh Hemati, S.B. Mahmoudi, Adel Pedram Page 7