فهرست مطالب

مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - پیاپی 82 (بهار 1399)
 • پیاپی 82 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه صفحات 1-4
 • سید محمدتقی موحد ابطحی* صفحات 5-24
  هدف

  کثرت روزافزون رویکردهای ارایه شده در زمینه علم دینی، فرایند آموزش، سیاستگذاری و برنامه ریزی در زمینه علم دینی را مشکل ساخته است. صاحب نظران علم دینی در ایران، با برجسته کردن مشابهت های مبنایی، دیدگاه های ارایه شده در زمینه علم دینی را طبقه بندی کرده اند. هدف مقاله، معرفی و نقد طبقه بندی های موجود نظریه های علم دینی بود.

  روش

  در مرحله توصیف رویکردهای موجود علم دینی از روش کتابخانه ای و در مرحله ارزیابی رویکردها از روش تحلیلی استفاده شد.

  یافته ها

  طبقه بندی های موجود همه رویکردهای علم دینی را پوشش نداده اند و بیشتر به رویکردهای معرفتی در زمینه علم دینی توجه کرده اند. همچنین به تنوع دیدگاه نظریه پردازان این عرصه توجه نداشته اند.

  نتیجه گیری

  با معرفی و نقد طبقه بندی های موجود رویکردهای علم دینی، زمینه برای ارایه طبقه بندی دقیق تر، منسجم تر و جامع تر در زمینه علم دینی فراهم شد.

  کلیدواژگان: علم دینی، طبقه بندی رویکردهای علم دینی، خسرو باقری، سید محمدمهدی میرباقری، حسین سوزنچی، عبدالحسین خسروپناه، مجید کافی، حسین بستان
 • کریم مهری* صفحات 25-46
  هدف

  مقاله حاضر به دنبال تدوین نظریه ای در خصوص تحول معرفتی بر اساس روش داده بنیاد بر اساس بیانات مقام معظم رهبری بوده است.

  روش

  پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شده و از روش نظریه پردازی داده بنیاد ثانویه برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم ترین پرسشهای تحقیق حاضر این بود که: چه مدل نظری ای تحول معرفتی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می کند؟ چه تغییراتی در علوم انسانی در ایران باید رخ دهد که تحول معرفتی صورت گیرد؟ راهبردهای کنشی آن چیست؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟

  یافته ها

  یافته ها شامل چندین مقوله عمده بدین شرح است: متعین های تبیین اسلام راستین، اسلام برنامه جامع سعادت انسان، فقه برنامه زندگی، به عنوان شرایط علی درونی؛ اشتیاق در دنیای امروز برای فهم صحیح دین و معادلات جهانی قابل تغییر به عنوان شرایط علی بیرونی؛ تبیین فهم عمیق و اجتهاد، تعریف و تبیین صحیح فقه به عنوان شرایط مداخله گر؛ فعال شدن فقاهت و اجتهاد؛ اجتهاد پویا، احتیاج به نوآوری و تولید علم، به عنوان بستر فهم عمیق دین، تولید فکر دینی رسالت حوزه های علمیه، لزوم تبیین مبانی دین و انقلاب و مدل حکومتی اسلام توسط حوزه، پاسخ حوزه به سوالات و شبهات روز به عنوان راهبرد کنشی و احیای قدرت دین و توجه به معنویت؛ ثمره حرکت به سمت معارف اسلام، تلفیق علوم‏ انسانی‏ غربی و علوم‏ انسانی‏ اسلامی به عنوان پیامدهای تحول معرفتی و مقوله هسته ای این بررسی، تحول معرفتی است.

  نتیجه گیری

  الگوی بومی مدل نظری ارایه شده برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری، به خوبی تحول معرفتی را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: تحول معرفتی، علوم انسانی، اجتهاد پویا، نظریه پردازی داده بنیاد، تفسیری- برساختی
 • نادر نادری، وجه الله قربانی زاده، محمد امینی* صفحات 47-70
  هدف

  این مقاله درصدد بود تا ویژگی ها و شرایط اخلاقی لازم برای دانشگاه را هنگام گذار به دانشگاه نسل سوم، از دیدگاه رهبر انقلاب استنباط کند.

  روش

  مقاله حاضر، حاصل پژوهشی است که از نظر هدف، بنیادین؛ از نظر ماهیت داده، کیفی و از نظر روش، تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه سخنان رهبر انقلاب، از ابتدای تصدی مقام رهبری تا سال 1398.

  یافته ها

  اخلاق به عنوان یکی از الزامات دانشگاه نسل جدید در کشور ایران، در بر دارنده این زیرمقوله هاست: نیک سرشتی در نیت و رفتار، وحدت و یگانگی نیروهای انسانی، مقابله با ابتذال، محبت و صمیمیت بین نیروها، فداکاری و گذشت در مسیر پیشرفت کشور، تحمل و مدارا هنگام اختلاف نظر، نظم و انضباط در امور، حسن ظن به نتیجه تلاشها، نقدپذیری، میانه روی، تواضع، دوری از تظاهر، وقت شناسی در کارها.

  نتیجه گیری

  مولفه های اخلاقی می توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق آنچه امروز دانشگاه نسل سوم می نامیم و نیز در تعالی همه جانبه آن نقش ایفا کنند.

  کلیدواژگان: دانشگاه نسل سوم، دانشگاه کارآفرین، اخلاق، اخلاق اسلامی
 • نسیم اشرافی* صفحات 71-88
  هدف

  پژوهش حاضر به دنبال راهکارهای معرفتی در نظام معرفتی آثار معماری گذشتگان بود؛ زیرا به نظر می رسید معماری اسلامی در دوران معاصر با وجود کثرت مبانی نظری، در مقام اجرا عقیم مانده است.

  روش

  پژوهش حاضر با روش تحلیلی- تفسیری و با روش کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی اشتراوس و کوربین، مولفه های اصلی نظام فطری معمار مسلمان را در حوزه نظر و عمل جستجو کرده است.

  یافته ها

  تحقق معماری اسلامی در گذشته در قالب نگرش نظام محور در مقام نظر و عمل همراه بوده و به عبارتی؛ نگرش نظام محور پلی برای رساندن نظر به عمل بوده است.

  نتیجه گیری

  مولفه های توحید، ولایت، صدق و امن، ورودی نظام معرفتی در مقام نظر و مولفه های تواضع، احسان، سلوک و وفا، کارکرد نظام فطری در مقام عمل، عوامل اصلی تحقق معماری اسلامی یا تجلی نظر در عمل در این حوزه محسوب می شدند..

  کلیدواژگان: نظام، فطرت، معمار، فتوت نامه
 • پریناز طوقدار حسینی، صادق ملکی آوارسین* صفحات 89-110
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه های موثر بر اسلامی شدن دانشگاه ها در دانشگاه آزاد اسلامی تبریز انجام شد.

  روش

  روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و ماهیت آن، کاربردی است. جامعه آماری 512 نفر و حجم نمونه آماری 105 نفر به صورت هدفمند انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل عاملی، آزمون تی مستقل، یومن- ویتنی و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد.

  یافته ها

  اساتید، مولفه های فرهنگی- تربیتی و آموزشی را بر اسلامی شدن دانشگاه موثر می دانند. با مقایسه میانگین رتبه ای، مولفه های فرهنگی- تربیتی، آموزشی، پژوهش- فناوری و مدیریتی در اولویت اول تا چهارم قرار دارند. در مولفه های چهارگانه مزبور بین دیدگاه اساتید بر حسب جنسیت، گروه تحصیلی، سطح تحصیلات، سنوات خدمت و مرتبه علمی، تفاوت معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد مولفه های فرهنگی- تربیتی و آموزشی، تاثیر قابل توجهی در اسلامی شدن دانشگاه ها دارند. توجه و توسعه راهبردمحور این مولفه ها، موجب اسلامی شدن دانشگاه خواهد شد..

  کلیدواژگان: اسلامی شدن، فرهنگی- تربیتی، آموزشی، پژوهش- فناوری، مدیریتی
 • فاطمه سادات هاشمیان*، سید احمد غفاری قره باغ صفحات 111-128
  هدف

  هدف از این پژوهش، اثبات این فرضیه بود که تمدن غربی با فاصله گرفتن از وجه فطری و تغییر در نظام قراردادی و اعتباری، در زیرساختهای اخلاق دچار بحران شده و برایند این تمدن، افول کرامت انسانی بوده است.

  روش

  این تحقیق به روش کتابخانه‏ای و توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است.

  یافته ها

  جوهره تمدن غرب مدرن متاثر از فرهنگ آن بر سه اصل اومانیسم، سکولاریسم و سوبژکتیویسم مبتنی است که باعث دوری انسان از هویت و فطرت الهی خویش و محروم شدن وی از درک حقیقت و کمال حقیقی شده است.

  نتیجه گیری

  جامعه غربی دچار بحرانهای عمیق اخلاقی از جمله سودمحوری و لذت گرایی شده که منجر به از بین رفتن تعابیر ارزشی مانند ایثار و تقوی و زهد و انفاق و خیرخواهی و عدالت طلبی و عبور از تمامی مرزهای اخلاقی و ارزشی شده که حاصل آن، بی ارزش شدن انسانیت و نابودی ارزشهای معنوی و انسانی است که از عوامل افول این تمدن محسوب می شود.

  کلیدواژگان: فرهنگ، تمدن، مدرنیسم، بحران اخلاقی
 • مرضیه برزن*، کریم نجفی برزگر، اصغر قائدان، سید حسن قریشی صفحات 129-150
  هدف

  این پژوهش به بررسی مرجعیت علمی امام سجاد(ع) در میان اهل سنت پرداخته است تا علاوه بر اثبات شایستگی علمی امام و حقانیت شیعه در پیروی از ایمه (ع)، نقطه مشترک دیگری را بین دو مذهب بزرگ اسلامی (شیعه و سنی) برای تحکیم وحدت معرفی کند.

  روش

  این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی جایگاه علمی و فقهی امام سجاد (ع) از دیدگاه اهل سنت با استفاده از داده های تاریخی و حدیثی پرداخته است.

  یافته ها

  اگر چه اهل سنت در سالهای آغازین امامت امام سجاد (ع) چندان با این جایگاه آشنا نبودند، اما مقام علمی و فقهی ایشان در سالهای بعد، بارها ستوده شد و او را فردی ثقه، فاضل، فقیه و امین دانسته اند؛ تا جایی که ایشان به عنوان مرجع دینی و پیشوای شریعت، محل رجوع اهل سنت نیز بودند.

  نتیجه گیری

  مرجعیت امام در وادی عمل در مصادیقی چون: اعتبار سندی روایات حضرت، تلمذ علمای اهل سنت در محضر امام و نقل روایات امام از سوی آنان، شرکت در مجالس علمی، مشاوره و مذاکره علمی علما با امام و تاثیرپذیری از مواعظ ایشان و... توسط اهل سنت به اثبات رسیده است.

  کلیدواژگان: امام سجاد(ع)، اهل تسنن، تقیه، خلفای اموی، مرجعیت علمی و فقهی
 • صغری خیرجوی* صفحات 151-168

  حقایقی که پیامبران با وحی الهی دریافت کرده اند بهترین راه شناخت حقیقت هستی است و سعادت انسان در گرو درک صحیح تر و کامل تر آن است.

  هدف

  بررسی مبانی نظریه تفسیری ابوزید در خصوص فهم قرآن.

  روش

  پژوهش حاضر رویکردی توصیفی تحلیلی و انتقادی دارد.

  یافته ها

  مبانی نظریه تفسیری این اندیشمند، برگرفته از گرایشهای مختلف هرمنوتیک، به ویژه هرمنوتیک فلسفی و مکاتب مختلف، حتی مارکسیسم است که باعث شده دیدگاه های او از انسجام کافی برخوردار نباشد. او با استفاده از روش های تجربی برای ایجاد سازگاری بین سنت و مدرنیته، مفهوم وحی و روش فهم را اصلاح و در برخی موارد کلام خدا را سوگیرانه می فهمد. همچنین پذیرش آرای هرمنوتیکی غربی بدون نقادی باعث شده ناتوانی عقل انسان در شناخت بسیاری از امور را نادیده گرفته و به فهمی محدود و ناکافی از مراد کلام الهی برسد.

  نتیجه گیری

  وظیفه خطیر همه عالمان اسلامی و اندیشمندان مسلمان آن است که وحی الهی را صحیح تر و کامل تر بفهمند. هرگز نباید تصور کرد فهم کلام حق تعالی پایان یافته و همه آنچه برای سعادت بشر نازل شده، فهم و دریافت شده است. به همین سبب، تلاش آنان را با همه امکانات مادی و معنوی برای فهم کلام الهی به گونه ای که حقیقت آن آشکار شود، می طلبد.

  کلیدواژگان: قرآن، هرمنوتیک، فهم، هرمنوتیک فلسفی، مدرنیته
 • علی سرلک*، فاطمه سعیدی صفحات 169-188
  هدف

  هدف در این پژوهش، دستیابی به مبانی ارزش شناختی اخلاق از دیدگاه نهج البلاغه بود تا با شناخت آن، بتوان معیارها و ضوابط اخلاقی را بر اساس آموزه های نهج البلاغه استخراج کرد.

  روش

  این مقاله با روش داده بنیاد انجام شده است.

  یافته ها

  با توجه به معیارهای ارزشی اخلاق در دو مکتب وظیفه گرا و غایت گرای اخلاقی، در مکتب اخلاقی امام علی (ع) گزاره هایی مبنی بر اخلاق وظیفه گرای قاعده نگر و سودگرای قاعده نگر وجود دارد؛ ولی این امر بدین معنا نیست که این مکتب اخلاقی به طور کامل منطبق با این دو دیدگاه اخلاقی است.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق، گویای آن است که دو اصل عدالت و حق طلبی، به عنوان معیار ارزش شناختی اخلاق در نهج البلاغه مطرح شده است. معیارهای تحقق اصل عدالت در نهج البلاغه عبارتند از: رعایت انصاف و مساوات، قرار دادن هر چیز در جای خودش، رعایت حقوق و اعتدال و میانه روی در روابط انسانها؛ و معیارهای تحقق اصل حق طلبی عبارتند از: تحقق آنچه واقعیت و امر واقعی است، رسیدن و دستیابی به حقیقت امور، اجازه و اختیار داشتن انسانها در امور مختلف، در نظر گرفتن استحقاق انسانها و مطالبه حقوقشان.

  کلیدواژگان: اخلاق علوی، معیار ارزش شناختی اخلاق، وظیفه گرایی اخلاقی، غایت گرایی اخلاقی، نهج البلاغه
 • میثم بلباسی*، یوسف باقری صفحات 189-218
  هدف

  نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش بود که نظریه های منشا پیدایش هویت ملی بر اساس چه پارادایم ها و رویکردهایی قابل طرح و توضیح است.

  روش

  برای پاسخ به سوال مقاله، از روش توصیفی- تحلیلی و تکنیک مطالعات کتابخانه‎ای بهره گرفته شده است.

  یافته ‏ها

  یافته های تحقیق نشان دادند که منشا پیدایش هویت ملی بر اساس شش پارادایم نظری ازلی‎انگاری، جاویدانگاری، مدرنیسم، نمادگرایی قومی، ابزارانگاری و پست‎مدرنیسم، و چهار رویکرد نظری ذات‎گرایی، سازه‎انگاری، گفتمانی و زیست‎جهانی، قابل توضیح و تفسیر و تبیین است که در این مقاله به همه این نظریه‎ها پرداخته شده است.

  نتیجه‏ گیری

  چیستی هویت و پاسخ به پرسش «من کیستم؟» همواره یکی از سوالهای معرفتی و مسایل اساسی بشریت از ابتدا تا کنون بوده که هیچ گاه رنگ کهنگی به خود نگرفته و از جدیدترین مباحث عصر مدرن و پسامدرن به حساب آمده است. از نتایج این مطالعه؛ تقسیم‎بندی مناسب نظریات پراکنده منشا پیدایش هویت ملی، در قالب پارادایم‎ها و رویکردهای مختلف است که در کسب شناخت و معرفت درست در تحلیل موضوعات و پدیده‎های هویتی در عرصه‎های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، هنری، ادبی و غیره... بسیار تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: هویت، ملیت، پارادایم، هویت ملی، رویکرد
 • سید حامد عنوانی، سید حسین سید موسوی*، وحیده فخار نوغانی، سیدمرتضی حسینی شاهرودی صفحات 219-238
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی (ره) انجام شد.

  روش

  روش انجام این تحقیق، کتابخانه ای بود که با روش تحلیل داده ها از آثار امام خمینی انجام شد. بدین صورت که ضمن ارایه تعریف سبک زندگی سیاسی با ترسیم مهم ترین عوامل موثر در تحقق سبک زندگی سیاسی، امکان تحقق این سبک در ساحت زندگی سیاسی امام، بررسی و با بررسی جایگاه عرفانی ایشان، نحوه ضرورت یافتن آن سبک تبیین شد.

  یافته ها

  تحقق سبک زندگی سیاسی، مستلزم برخورداری صاحب سبک از باورهای فکری خاص، تشخیص مهم ترین وظایف و اهداف سیاسی و در نهایت، الزام به تحقق سبک در ساحت زندگی سیاسی بود. علاوه بر آن، عواطف و شرایط محیطی صاحب سبک بایستی با باورها و تلقی او از سیاست رابطه هم افزایی داشته باشد. همچنین سبک پذیری مخاطبان و پیروان صاحب سبک، شرط نهایی برخورداری از سبک بود.

  نتیجه گیری

  سبک زندگی سیاسی امام از فاخرترین سبکهای این ساحت از زندگی بود. امکان تحقق سبک، ریشه در نگرش فقهی و فلسفی ایشان داشت، ولی ضرورت تحقق آن در ساحت زندگی سیاسی، در پی ریزی و رهبری یک انقلاب مردمی- الهی، ناشی از مقام عرفانی امام بود.

  کلیدواژگان: امام خمینی، سبک زندگی سیاسی، سبک پذیری، انسان کامل
 • علی محمد میرجلیلی*، محمدحسین فلاح، احمد زارع زردینی، سمیه یوسفی صفحات 239-251
  هدف

  از آنجا که انگاره های نادرست از خداوند به شدت بر رفتار و تعامل ما با خداوند و انسانها اثرگذار است، این پژوهش با هدف شناسایی علل انگاره های نادرست از خداوند انجام شد و در پی آن بود به این سوال پاسخ دهد که عوامل پیدایش تصورات نادرست از خداوند در بین افراد چیست.

  روش

  بدین منظور از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 نفر از دانشجویان دختر مقطع لیسانس دانشگاه میبد که از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع انتخاب شدند، اطلاعات پژوهش جمع آوری شد. داده ها بعد از مصاحبه با 18 نفر به نقطه اشباع رسید، ولی برای حصول اطمینان تا 22 نفر ادامه یافت. پس از پیاده کردن مصاحبه های ضبط شده و گزاره نویسی، به تحلیل داده ها به روش تفسیری پرداخته شد و کدهای اولیه استخراج شدند. این کدها بر اساس شباهت ها دسته بندی و طبقه بندی شده و در قالب مقولات شکل گرفتند.

  یافته ها

  75 مفهوم در کدگذاری اولیه و 32 مقوله در کدگذاری باز به دست آمد که با حذف موارد تکراری، به 52 مفهوم و 19 مقوله تقلیل یافت که علل خداانگاره های نادرست را تشکیل می دهند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، برخی از علل خداانگاره های نادرست عبارتند از: غلبه حس گرایی در معرفت شناسی، نقص اطلاعات، راحت طلبی، عدم آموزش/ عدم آموزش صحیح و... .

  کلیدواژگان: خداانگاره های نادرست، عوامل، مطالعه کیفی، تحلیل محتوا
|
 • M.T Movahed Abtahi* Pages 5-24
  Objectives

  The growing approaches offered in the field of religious science cause problems in the process of education, policy-making and planning in the field of religious science. Religious scholars in Iran, by highlighting the basic similarities, have classified the approaches presented in the field of religious science. The purpose of this article is to introduce and criticize the existing classifications of approaches of religious science.

  Method

  The library method has been used in the description of the existing approaches and the analytical method has been used in the evaluation of the approaches.

  Results

  Existing classifications have not covered all approaches in this field. They have paid more attention to epistemological approaches in the religious science and have not considered the diversity of theorists.

  Conclusion

  By introducing and criticizing the existing classifications, the opportunity has been prepared for presenting a more accurate, coherent and comprehensive classification in the field of religious science.

  Keywords: religious science, classification of religious science approaches, bagheri kh, mirbagheri s.m.m, souzanchi h, khosropanah a.h, kafi m, bostan h
 • K.Mehri* Pages 25-46
  Objectives

  The present paper seeks to formulate a theory of knowledge evolution based on the data-based approach of the Supreme Leader.

  Method

  The methodology of this study is qualitative methodology and secondary data theory is used to conduct research operations. The most important questions in the present study will be "What theoretical model of epistemic evolution explains the supreme leader's view?" What changes in the humanities in Iran will trigger the epistemic transformation? What are its action strategies? And what are the consequences of these strategies?

  Results

  The findings include several major themes. Definitions of Explaining True Islam, Islam's Comprehensive Plan of Human Prosperity, Jurisprudence of the Plan of Life, as the Internal Causal Conditions; Today's Wish to Understand Religion and Equations Universal Changeable as External Causes; Explaining Deep Understanding and Ijtihad, Defining and Explaining Jurisprudence as Intervening Conditions; Activating Poverty and Ijtihad; Religious Thought The mission of the seminaries, the necessity of explaining the fundamentals of religion and revolution, and the Islamic model of government by the field, the field's response to The Doubts and Doubts of the Day as a Practical Strategy for Reviving the Power of Religion and Paying Attention to Spirituality The Fruit of Moving Towards Islamic Knowledge, the Integration of Western Humanities and Islamic Humanities as Consequences of the Epistemic Transformation and the Nuclear Category It covers the major categories above.

  Conclusion

  The native model of the proposed theoretical model, based on the Supreme Leader's guidelines, explains the epistemic evolution well.

  Keywords: knowledge evolution, humanities, dynamic ijtihad, data-based theory, interpretative –constructive
 • N. Naderi, V.Ghorbanizadeh, M. Amini* Pages 47-70
  Objectives

  This article aims to infer features and ethical qualifications for transition toward Third Generation university from Iran leader’s view.

  Method

  This is a fundamental research through gathering and analyzing qualitative data based on content analysis method. The studied media society is the entire the Iran leader’s statement and remarks from 1368 to 1398.

  Results

  Findings show that ethic as a TGU’s integral aspect consists of the following aspects: intention-based and behavior-based good, union among human resources, resisting uncontrolled relationship among male and female, affection among human resources, self-sacrificing and forgiving over the development path, tolerance when disagreement, being organized at all works, Being optimist about gaining achievement, Embracing criticism, Being temperate, being modest, to avoid pretending, punctuality.

  Conclusion

  Ethical components can either directly or indirectly play important rule in fulfilling what we call Third Generation University.

  Keywords: third generation university (tgu), entrepreneur university, ethic, islamic ethic
 • N.Ashrafi* Pages 71-88
  Objectives

  The present study sought to apply epistemic approaches to the epistemic system of architectural works of the past. For it seems that Islamic architecture in the contemporary era has remained sterile in spite of the multitude of theoretical foundations.

  Method

  The present study, by using analytical-interpretive method and by open, axial and selective three-step coding method of Strauss and Corbin, searches the main components of the native architectural system in the field of view and practice.

  Results

  The realization of Islamic architecture in the past has been accompanied by a system-centered attitude in terms of theory and practice. In other words, the system-centered approach has been a bridge to action.

  Conclusion

  The components of monotheism, guardianship, truth and security as the input of the epistemic system in view and the components of humility, ehsan, conduct and vafa as the function of the natural system as the main factors were the main factors of the realization of Islamic architecture or expression in practice in this field.

  Keywords: system, nature, architect, past thesis
 • P. Toghdar Hosseini, S.Maleki Avarsin* Pages 89-110
  Objectives

   The aim of present study is to investigate and prioritize the effective components on Universities Islamicization in Islamic Azad University of Tabriz.

  Method

  research method for this study is descriptive-survey and its nature is practical. Statistical population of the study (n=512) and sample size includes 105 participants, who were selected in purposeful method. Research measurement tool is a scholar-made questioner. Factor analysis, independent t-test, Uman-Witney and one-way variance analysis were used for data analysis.

  Results

  Instructors believe that cultural-training and educational components are effective factors in Islamicization of universities. In comparison the ranking of indicators such as cultural- training, educational, research & technological and management respectively are located in place from one to four. Underlying those four mentioned factors, there was no significant difference among instructors’ point of view based on their sex, academic field, level of education, job history and academic scientific rank.

  Conclusion

  Results of study indicated that training-cultural and educational factors have significant effect on Islamicization of the universities. Strategic-based attention and development of these factors will lead to in Islamicization of universities.

  Keywords: islamicization, cultural-training, educational, research-technology, management
 • F.S.Hashemian*, A. Ghaffari Gharabagh Pages 111-128
  Objectives

  The aim of this study is to prove that western civilization had undergone a crisis in the moral infrastructure by distancing itself from the innate nature and the change in the contractual and credit system and the result of this civilization has been the decline of human dignity.

  Method

  This research has been done in the library method and analytical descriptive method.

  Results

  The essence of modern Western civilization affected by its culture is based on three principles of humanism, secularism and that the subjectivism separation of man from his divine nature and his absence from the realization of truth and truth is true.

  Conclusion

  The Western community has suffered deep moral crises including hedonism that has led to the loss of worthy interpretations like devotion and charity, charity, charity, and passing through all moral and valuable frontiers that it is worth the loss of humanity and the destruction of spiritual and human values that are one of the decline factors of this civilization.

  Keywords: culture, civilization, modernism, moral crisis
 • Marzieh Barzan *, K. Najafi Barzegar, A. Quedan, H.Qureshi Pages 129-150
  Objectives

  This research investigated the scientific authority of Imam Sajjad (AS) among the Sunnis, in addition to proving the scientific competence of the Imam and the Shia's legitimacy in following the Imams (AS), a common point between the two great Islamic religions Shiite and Sunni) to consolidate unity.

  Method

  This paper used descriptive-analytical method to study the scientific and jurisprudential position of Imam Sajjad (AS) from the Sunni point of view using historical and hadith data.

  Results

  Although the Sunni people in the early years of the Imamate of Imam Sajjad (AS) have not been familiar with this position, their scholarly and jurisprudential authority has been praised for many years later, and he has been praised by him as a proprietor of the Faith, Faqih(legist) , and Amin(trustee). They have known that as a religious authority and the ruler of the Shari'ah, he has also been the source of Sunni religion.

  Conclusion

  The Imam's authority in the Wadi of action is based on examples such as: the validity of the narrations of the Prophet, the traditions of the Sunni scholars in the presence of the Imams and the narration of the Imams by them, participation in scientific meetings, scientific consultations and talks with the Imams and the influence of their preaching and ...hasbeen Proved by Sunnis.

  Keywords: Imam Sajjad (AS), Sunnis, taqiyah (dissimulation), Umayyad caliphs, scientific authority, jurisprudence, Imamate
 • S. Kheirjooy* Pages 151-168

  The truths that the prophets have received through divine revelation are the best way to recognize the truth of existence, and human happiness depends on a more complete understanding of it.

  Objectives

  The main porpuse of the present research is to study the basis of Abouzid's interpretive theory of understanding the Qur'an.

  Method

  This research has a descriptive analytical and critical approach.

  Results

  The fundamentals of the interpretive theory of this thinker are based on various hermeneutical tendencies, especially philosophical hermeneutics and various Methods, even Marxism, which has made his views inadequately coherent. He uses empirical methods to create consistency between tradition and modernity, and he refines the concept of revelation and the method of comprehension, so in some cases the word of God is understood by bias. The acceptance of Western hermeneutics without criticism led to the disregard of the inability of the human mind to recognize many things and to reach a limited and insufficient understanding of the meaning of divine words.

  Conclusion

  It is the duty of all Islamic scholars and Muslim scholars to understand Divine Revelation more accurately and perfectly. One should never imagine that the comprehension of the Word of God has come to an end and that all that has been revealed to human happiness has been understood. Therefore, it requires their efforts with all material and spiritual possibilities for understanding the divine word in order to reveal the truth of the revelation.

  Keywords: qur'an, hermeneutics, understanding, philosophical hermeneutics, modernity
 • A.Sarlak*, F. Saeedi Pages 169-188
  Objectives

  The main purpose of the present study is to investigate the achievement of the fundamental cognitive value of ethics from the perspective of NahjalBalagha by realizing these principles and moral criteria based on the teachings of NahjalBalagha.

  Method

  This article is based on foundation data method.

  Results

  According to Fundamentals of cognitive value of morality in moral duty and ethical finalism, there are propositions of normative task-oriented and normative utilitarian ethics in the moral school of Imam Ali. But this does not mean that this moral is fully in line with these two moral perspectives.

  Conclusion

  The research results indicate that the principle of justice and the principle of right have been raised a criterion of the cognitive value of morality in NahjalBalagha. The criteria for realizing establishment of principle of justice are: respect for fairness in human relationships, putting everything in its place, respect for equality among human beings, respect for rights and moderation. And criteria for the establishment of right-seeking principle, consist of implementation of reality and what that is real, true achievement to the reality of things, human authorization and discretion in different matters, taking into account the human entitlement and to expect and demand reciprocal their rights.

  Keywords: alawi ethics, fundamentals of cognitive value of morality, moral duty, ethical finalism, nahj-al-balagha
 • M.BelbasI*, Y.Bagheri Pages 189-218
  Objectives

  The present paper seeks to answer this question; what paradigms and approaches can elucidate the theories of the origins of national identity genesis?

  Method

  To answer the question of this essay, descriptive-analytical method and library study technique are used.

  Results

  The research results show that the origin of national identity based on six theoretical paradigms; Primordialism, Perennialism, Modernism, Ethno- symbolism, Instrumentalism, and Post-modernism and based on four theoretical approach; Essentialism, Constructivism, Discursive and Life-World can be explained, interpreted, and explained. in this assay all of this theories will be mentioned.

  Conclusion

  What is identity and answering the question of "Who am I?" Has always been one of the epistemological questions and fundamental issues of humanity from the beginning until now that never become out of fashion and it is one of the newest topics of the modern and postmodern era. Therefore, from results of this study is proper classification of dispersal theories about origin of national identity genesis in format of different paradigms and approaches that it has been very effective on gaining true cognition in analyzing of topics and identity phenomena in different fields of political, social, cultural, historical, artistic, literary and ets.

  Keywords: identity, nationality, paradigm, national identity, approach
 • H. Onvani, H. Seyyed Mousavi, V. Fafkhar Nooghani, M. Hosseini Shahroudi Pages 219-238
  Objectives

  The present study aims to investigate the possibility and necessity of Imam Khomeini's political lifestyle.

  Method

  The present article is a desk research based on the analysis of the data obtained from Imam Khomeini's works. First, a definition was presented for political lifestyle by outlining the most important factors affecting the realization of political life and then, the feasibility of this style in the political life of Imam was studied. In the next step, the realization of the political lifestyle had been explored through investigating the mystical status of this style.

  Results

  The realization of political lifestyle required the individual’s certain intellectual beliefs, recognition of the most important political tasks and goals, and ultimately realization of the style in the political life. In addition, the emotions and environmental conditions of the individual that has a style must have a synergistic relationship with his beliefs and perception of politics. Also, adaptation of the style by the audience and the followers of the individual having the style was the ultimate condition for possessing the style. 

  Conclusion

  Imam's political lifestyle was one of the most prominent styles of this area. The realization of style was rooted in his jurisprudential and philosophical attitudes, but its necessity in the realm of political life and in founding and the leadership of a democratic divine revolution stemmed from his mystical status.

  Keywords: imam khomeini's political life, lifestyle, factors creating style, perfect man
 • A.M Mirjalili*, M.H.Fallah, A.Zareh Zarrin, S.Yosofi Pages 239-251
  Objectives

  Since false beliefs about God have a profound effect on our feelings, behaviors, and interactions with God and other human beings, this study aims to identify the causes of false beliefs about God.

  Method

  To answer the question, what are the most important factors behind the misconceptions about God? Data were collected through semi-structured interviews with 22 undergraduate female students of Meybod University who were selected through purposive sampling with maximum diversity. The data reached the saturation point after interviewing 18 people, but continued to 22 for confidence. After conducting the recorded interviews and proposing the data, the data were interpreted in an interpretive manner and the initial codes were extracted and categorized based on similarities.

  Results

  Based on the findings of the study, 75 concepts were found in the original coding and 32 categories in the open coding, which were reduced to 52 concepts and 19 categories by eliminating duplicates, which are the causes of incorrect images of god.

  Conclusion

  The authores conclude that some of the causes of incorrect images of god are as follow: From Empiricism in epistemology, information deficits, comfort loving (pleasure seeking), lack of education, inadequacy, etc.

  Keywords: false images of god, causes, qualitative study, content analysis