فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 79، تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 24
|
 • مجید میرمحمدخانی، فاطمه پاک نظر*، علی رشیدی پور صفحات 373-379

  بعد از آغاز همه گیری کووید-19 در شهر ووهان چین و گسترش آن به کشورهای دیگر، مقابله با آن به عنوان یک اضطرار بین المللی در همه کشورها به طور جدی در دستور کار دولت ها قرار گرفت. کشور ما نیز از این همه گیری مصون نماند. اقدامات موثر برای مبارزه با این ویروس جدید، قطعا باید مبتنی بر شناخت صحیح الگوی اپیدمیولوژی و ارزیابی انتشارآن در جامعه باشد. در این شرایط درک صحیح و  استفاده به جا از شاخص ها یا روش های مبتنی بر علم اپیدمیولوژی بیش از پیش مورد نیاز مسیولین و تصمیم گیرندگان است. یکی از مهم ترین و پرکاربردترین این شاخص ها که در اغلب همه گیری ها من جمله همه گیری کووید-19 مورد توجه و استفاده قرار می گیرد، عدد مولد پایه (R0) است. با توجه به افزایش نیاز جامعه پزشکی و کارکنان بهداشتی به درک عمیق تر مفاهیم اپیدمیولوژی در برخورد علمی با همه گیری ها، نگارش این مقاله با هدف تعریف و کاربرد R0 در ارزیابی و پایش الگوی اپیدمیولوژی کووید-19 در جامعه  انجام شد.

  کلیدواژگان: کووید-19، همه گیری، اپیدمیولوژی، عدد مولد پایه
 • مهسا زرگر، عباس جمشیدی زاد، آیدین رحیم طایفه، احسان هاشمی، علی نجفی، مهدی شمس آرا، محمدحسین مدرسی* صفحات 380-388
  هدف

  ژن SPATA19 در مراحل تکوینی بیضه و برخی ارگان ها بیان دارد، ولی تاکنون عملکرد آن فقط در بیضه بررسی شده است. در این مطالعه با بهره گیری از روش CRISPR/Cas9 nickase ضمن تولید موش ناک اوت Spata19 برای مطالعات بعدی در سایر ارگان ها، مسیری موثر برای تولید این موش ها ارایه دادیم.

  مواد و روش ها

   با استفاده از وکتور pX335 و gRNA های طراحی شده، پلاسمیدهای CRISPR/Cas9 nickase سنتز شدند. هر کدام از پلاسمیدها به باکتری E.coli ترانسفورم شدند و انتخاب کلونال انجام شد. پس از استخراج پلاسمیدها از باکتری، به نسبت مساوی با یکدیگر ترکیب شدند. مخلوط حاصل به پیش هسته ی نر تزریق شد. زیگوت حامل پلاسمید به اویداکت موش فاستر منتقل شد. پس از طی دوران بارداری موش های متولد شده مورد آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها

   با استفاده از روش CRISPR/Cas9 nickase موش های ناک اوت با حذف 2 نوکلیوتیدی ایجاد کردیم. این حذف در سه سطح DNA، RNA و پروتیین مورد بررسی قرار گرفت. حذف 2 نوکلیوتیدی در سطح DNA و RNA به وسیله توالی یابی تایید شد. با ترجمه ی توالی RNA جهش یافته مشخص شده که این حذف کدون خاتمه زودرس ایجاد می کند. در بررسی فنوتیپی نیز عقیم بودن موش های هموزیگوت نر (Spata19-/-) تایید شد.

  نتیجه گیری

   با تولید موش های ناک اوت Spata19 ما یک پروتکل برای تولید موش های ناک اوت ارایه می دهیم. این موش ها می تواند به عنوان موش های نابارور و برای بررسی ویژگی های بیش تر ژن Spata19 به کار گرفته شود.

  کلیدواژگان: ناک اوت، Spata19، CRISPR، Cas9 nickase، موش، اسپرم، pX335
 • زهرا میرعزیزی، ساجده خورشیدی، اکبر کارخانه* صفحات 389-395
  هدف

  یکی از داروهای موثر در درمان سرطان، دگزامتازون است. دگزامتازون به عنوان یکی ازایمن ترین گلوکوکورتیکوییدها شناخته شده است؛ اما هنوز به دلیل آب گریزی و فراهمی زیستی پایین عوارض جانبی مرتبط با آن وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه، طراحی حامل رهایش کنترل شده دگزامتازون به منظور غلبه بر محدودیت ها و کاهش عوارض جانبی آن است.

  مواد و روش ها

   الیاف الکتروریسی شده در سه غلظت (w/v) 10%، (w/v) 14% و (w/v) 18% از پلی لاکتیک اسید حاوی (w/v) 5% دگزامتازون، توسط فرآیند آمینولیز با کمک 1،6 دی آمینوهگزان/ ایزوپروپانول خرد شدند. مورفولوژی الیاف و خرده الیاف به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی ارزیابی شد. بازده بارگذاری دارو درون خرده الیاف و میزان رهایش تجمعی دگزامتازون از خرده الیاف در 144 ساعت اندازه گیری گردید.

  یافته ها

   با ارزیابی مورفولوژی الیاف مشخص شد که میانگین قطر الیاف در نمونه (w/v) 18% نسبت به نمونه (w/v)  14% و در نمونه (w/v)  14% نسبت به نمونه (w/v)  10% به ترتیب، 1/13% و 5/17% افزایش یافت. طول الیاف خردشده در نمونه (w/v) 18% نسبت به (w/v)  14% و در نمونه(w/v)  14% نسبت به (w/v)  10%، به ترتیب 07/24% و 8/7% کاهش یافت. بازده بارگذاری دارو در خرده الیاف برابر با 85% محاسبه شد. درصد تجمعی رهایش دگزامتازون از خرده الیاف با افزایش غلظت پلیمری، افزایش یافت.

  نتیجه گیری

   طراحی سامانه رهایش کنترل شده ذرات غیر کروی از پلی لاکتیک اسید با مدل رهایش درجه صفر می تواند در افزایش بازده درمانی و کاهش عوارض جانبی ناشی از دوز زیاد دگزامتازون مناسب باشد.

  کلیدواژگان: دگزامتازون، سرطان ها، پلی لاکتیک اسید، داروهای ضد سرطان
 • محمدحسن جوکار، سیما صدیقی، مهرداد اقایی، اشرف محمدخانی، ملیحه مرادزاده* صفحات 396-403

  سایتوکاین های التهابی در بیماران دیابت تیپ 2 (T2D) و سندروم متابولیک افزایش می یابد. این مقاله مروری بروی مارکرهای التهابی ازجمله پروتیین واکنشی (CRP) C، فاکتور نکروز کننده تومور (TNF-α)، و ادیپونکتین، یک سایتوکاین مترشحه از بافت چربی و مرتبط با حساسیت انسولین، بحث می کند. با وجود این که تحقیقات نشان می دهند این سایتوکاین ها نقش مهمی در پیشرفت بیماری دیابت تیپ II را بازی می کنند اما هنوز نقش ادیپونکتین، به عنوان بهترین استراتژی، در تغییر پاسخ های التهابی چالش برانگیز است

  کلیدواژگان: دیابت شیرین نوع 2، پروتئین واکنشی C، فاکتور نکروز کننده تومور-α، ادیپونکتین، سایتوکاین ها
 • صنم نامی*، علی عاقبتی ملکی، زهره بابالو، لیلی عاقبتی ملکی صفحات 404-410

  روزه داری یکی از اساسی ترین آیین های دین اسلام می باشد. بدن روزه داری را به عنوان یک استرس در نظر گرفته و سعی می کند از طریق مسیری تحت عنوان (مدیریت خود تنظیمی استرس) با آن مقابله نماید. اثرات روزه داری بر بیماری های مختلف و شرایط فیزیولوژیک مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و اثرات مثبت آن در بسیاری از بیماری ها نشان داده شده است. بررسی اثرات روزه داری بر سیستم ایمنی افراد سالم به طور کلی نشان دهنده تاثیر تعدیل کنندگی روزه داری بر شبکه کموکاینی، استرس اکسیداتیو و سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی می باشد. روزه داری باعث کاهش سایتوکاین های پیش التهابی، کموکاین ها، آنتی بادی ها، CRP و سلول های سیستم ایمنی شده و باعث افزایش اینترفرون گاما، TNF-α، آنزیم نیتریک اسید سنتتاز القایی، اندورفین و اندوکانابینویید می گردد. علاوه بر این روزه داری تاثیری بر مارکرهای استرس اکسیداتیو از جمله مالون دی آلدیید (MDA)، گلوتاتیون (GSH)، گلوتاتیون پراکسیداز و سطح کاتالاز ندارد. هم چنین روزه داری اثرات مفیدی بر بیماری های خود ایمنی داشته و در اکثر موارد باعث تعدیل بیماری می گردد. تحقیقات مختلفی نشان داده اند که روزه داری به همراه شیمی درمانی قادر است بدون این که اثر ضد سرطانی داروهای شیمی درمانی کاهش یابد عوارض جانبی شیمی درمانی را کاهش داده و حتی باعث کاهش رشد برخی از سلول های سرطانی در شرایط آزمایشگاهی شود. اگر چه شیمی درمانی به همراه روزده داری گزینه مناسبی در درمان سرطان برای پیش آگهی بهتر است ولی به مطالعات کارآزمایی بالینی بسیار دقیق قبل از استفاده از آن به عنوان یک روش استاندارد تعریف شده وجود دارد.

  کلیدواژگان: روزه داری، سیستم ایمنی، سرطان، شیمی درمانی
 • مهدی فروغیان، سمانه عبیری، حمیده اکبری، وجیهه شایسته بیلاندی، سید رضا حبیب زاده، فاطمه آل سنا، نیکتا تقی پور، نوید کلانی، اسماعیل رعیت دوست* صفحات 411-418
  هدف

  با توجه به تناقضات موجود در خصوص اثربخشی لیدوکایین داخل وریدی (IV) به ویژه در بخش اورژانس (ED)، مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثر ضد درد لیدوکایین و مورفین وریدی در مدیریت و کاهش درد حاد ناشی از ترومای اندام طراحی شده است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه سویه کور می باشد که در بخش اورژانس بیمارستان پیمانیه جهرم انجام شد. بیماران مبتلا به ترومای حاد اندام 16 تا 65 ساله که نیاز به کنترل درد داشتند، وارد مطالعه شدند. گروه اول لیدوکایین وریدی (1.5 میلی گرم بر کیلوگرم) و گروه دوم مورفین وریدی (mg/kg 1/0) دریافت نمودند. نمرات درد، عوارض جانبی و علایم حیاتی در بدو ورود و  15، 30، 45 و 60 دقیقه پس از تزریق ارزیابی شد.

  یافته ها

  60 بیمار با میانگین سنی 10/11±31/35 سال وارد مطالعه شدند. مشخصات دموگرافیک و نمره درد در دو گروه مشابه بود. میانه درد در زمان 15 دقیقه بعد از تزریق دارو در گروه مورفین وریدی بالاتر از گروه لیدوکایین بود (035/0=P). ولی در زمان 60 دقیقه بعد از تزریق، در گروه لیدوکایین بالاتر از گروه مورفین وریدی بود (045/0=P). در زمان های دیگر تفاوت معنی داری بین گروه های مطالعه مشاهده نشد. هم چنین بین دو گروه لیدوکایین وریدی و مورفین وریدی از لحاظ ضربان قلب حین تزریق دارو معنی دار بود (012/0=P) اما از لحاظ عوارض جانبی تفاوت معنی دار وجود نداشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

   بر اساس نتایج مطالعه حاضر، لیدوکایین وریدی می تواند به عنوان یک جایگزین مناسب به منظور مدیریت اضطراری درد در بخش اورژانس مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: لیدوکائین، مورفین، درد حاد، زخم ها و آسیب ها
 • لیدا وحیدی مطلق*، شاهرخ مکوند حسینی، محمود نجفی، غلامرضا زمانی قلعه تکی صفحات 419-427
  هدف

  صرع یکی از شناخته شده ترین و شایع ترین اختلالات دستگاه عصبی است که به میزان زیادی زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد گروهی بر کیفیت زندگی و مولفه های آن در گروهی از بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان، صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک طرح کاربندی کنترل شده تصادفی با سنجش پیش آزمون- پس آزمون و  پیگیری2 ماهه، همراه با گروه کنترل بود که از میان بیماران مبتلا به صرع مقاوم به درمان مراجعه کننده به انجمن صرع شهر تهران، با مصاحبه تشخیصی توسط متخصص اعصاب، تعداد 20 بیمار با تشخیص قطعی صرع مقاوم به دارو با کنترل دقیق معیارهای ورود و خروج، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای در جلسات گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد حضور پیدا کردند، در حالی که گروه کنترل ملاقات ساده با درمانگر داشتند. پرسش نامه کیفیت زندگی مخصوص بیماران مصروع (QOLIE-31-P) در هر سه مرحله ذکر شده تکمیل گردید و داده های استخراج شده با تحلیل مانکوا تحلیل شدند.

  یافته ها

  تفاوت های معناداری میان میانگین نمرات دو گروه در مراحل پس آزمون و پیگیری برای تمامی مولفه های کیفیت زندگی به دست آمد (001/0<p).

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج به دست آمده، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موجب بهبود کلیه ابعاد کیفیت زندگی در بیمارن مبتلا به صرع مقاوم به درمان می شود، لذا به عنوان درمان تکمیلی در کنار درمان دارویی قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: روان درمانی، درمان پذیرش و تعهد، صرع مقاوم به درمان، کیفیت زندگی، درمان گروهی
 • ناهید رهبر*، فرحناز قهرمانفرد، زهرا ترشیزی، راهب قربانی صفحات 428-436
  هدف

  تاموکسیفن در زنان مبتلا به سرطان پستان ممکن است اثرات نامطلوب ثانویه بر اندومتر داشته باشد. مطالعه‏ی حاضر با هدف بررسی سونوهیستروگرافی در ارزیابی اختلالات اندومتر در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  مطالعه به صورت مقطعی بود که بر روی 40  خانم مبتلا به سرطان پستان تحت درمان با تاموکسیفن با دوز 20 میلی گرم در روز و حداقل به مدت 6 ماه،که طی سال های 1397 تا 1398 توسط انکولوژیست جهت معاینات دوره ای به بیمارستان امیرالمومنین (ع) سمنان ارجاع شده بودند، انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز شامل مشخصه های فردی بیماران و نیز نتایج سونوهیستروگرافی، پاتولوژی و سونوگرافی واژینال در چک‏لیست جمع‏آوری داده ها ثبت شد.

  یافته ها

  میانگین‏±‏انحراف معیار سن بیماران 4‏/‏6‏±‏0‏/‏46 سال، 39 نفر (5‏/‏97‏%) آمنوره بودند. میانگین±‏انحراف معیار مدت ابتلا به سرطان پستان 3‏/‏1‏±‏1‏/‏3 سال و مدت مصرف تاموکسیفن 7‏/‏13‏±‏3‏/‏26 ماه بود. سونوهیستروگرافی بدون عارضه خاصی در همه بیماران انجام گرفت. مهم ترین یافته‏ها در سونوهیستروگرافی شامل ضخامت اندومتر بالای 5 میلی متر در 6 مورد (15‏%)، ضایعه اکوژن در کاویته رحم در 4 مورد (10‏%)، و کیست ساب‏اندومتریال در13 مورد (5/32‏%) بود. یافته‏های سونوگرافی واژینال در 16 بیمار مبنی بر افزایش ضخامت اندومتر بود در حالی که بررسی آن ها با سونوهیستروگرافی نشان داد که یافته‏های غیرنرمال تنها در 50% (8 نفر) آنان دیده شد. هماهنگی کلی سونوهیستروگرافی با پاتولوژی، هیستروسکوپی و سونوگرافی واژینال به ترتیب  80‏%، 80% و 75% بود.

  نتیجه گیری

   یافته ها نشان داد که زنان تحت درمان با تاموکسیفن مستعد ضایعات پاتولوژیک اندومتری مانند پولیپ و هیپرپلازی هستند؛ سونوهیستروگرافی به خوبی تحمل شده و هماهنگی کلی مطلوبی با یافته‏ های پاتولوژی دارد (80‏%) و در مقایسه با سونوگرافی واژینال می‏تواند موجب کاهش تعداد مداخلات هیستوپاتولوژیک غیرضروری در بیماران شود.

  کلیدواژگان: سونوهیستروگرافی، سونوگرافی واژینال، هیستروسکوپی، تاموکسیفن، سرطان پستان، اختلال اندومتر
 • علی راوری، مرجانه ایرانی، طیبه میرزایی*، محدثه رئیسی، حسام الدین عسکری مجدآبادی صفحات 437-445
  هدف

  پیروی از الگوی مصرف دارو جزء مهمی در درمان فشارخون است. سالمندان غالبا پایبندی پایینی نسبت به مصرف داروهای فشار خون دارند. به نظر می رسد فراموشی یکی از مهم ترین دلایل عدم پایبندی به مصرف داروها و در نهایت عدم کنترل فشار خون در سالمندان است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر ارسال پیامک یادآور مصرف دارو بر کنترل فشارخون سالمندان بود.

  مواد و روش ها

   این مطالعه کارازمایی تصادفی شده بر روی 100 نفر از سالمندان مبتلا به فشارخون مراجعه کننده به کلینیک های فشارخون شهر کرمان در سال 1396 انجام شد. فشارخون افراد قبل از شروع مداخله اندازه گیری شد. در ماه اول روزانه دو بار، ماه دوم هفته ای دو نوبت و ماه سوم هفته ای یک نوبت پیامک یادآور مصرف دارو به گروه مداخله ارسال شد. در گروه کنترل هیچ گونه پیامی ارسال نشد. قبل از شروع مداخله، در پایان ماه اول، دوم و سوم فشارخون بیماران کنترل و ثبت گردید.

  یافته ها

   میانگین سنی افراد مورد مطالعه 72/64 سال و میانگین مدت زمان ابتلا به فشارخون آن ها 46/6 سال بود. قبل از انجام مداخله، تفاوت معنی داری بین فشارخون دو گروه وجود نداشت. یک ماه بعد از مداخله، تفاوت معنی داری بین فشارخون دیاستول دو گروه وجود داشت (0001/0=P). در ماه های دوم و سوم بعد از مداخله، تفاوت معنی داری بین فشارخون سیستول و دیاستول دو گروه وجود داشت (0001/0=P).

  نتیجه گیری

   ارسال پیامک یادآور مصرف دارو برای سالمندان می تواند در کنترل فشارخون سیستول و دیاستول سالمندان موثر باشد.

  کلیدواژگان: پیامک زدن، پرفشاری خون، سیستمهای یادآور، کارآزمایی بالینی تصادفی سازی شده
 • لیدا صباغ کرمانی، مسعود فضیلت پور*، سید محمدحسین موسوی نسب، حسین علی ابراهیمی میمند صفحات 446-451
  هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی (MiCBT) بر حالات عاطفی (افسردگی، اضطراب، استرس) و کیفیت زندگی (سلامت جسمانی و روانی) افراد مبتلا به MS صورت گرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه است. تعداد 30 نفر از بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن بیماران MS شهر کرمان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های مداخله با درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه گواه گمارده شدند. از پرسش نامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) و پرسش نامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس MSQOL-54 به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که سلامت جسمانی و روانی و به طور کلی کیفیت زندگی در گروه MiCBT نسبت به گروه گواه به طور معناداری افزایش و افسردگی، اضطراب و استرس به طور معناداری کاهش یافته است.

  نتیجه گیری

   درمان شناختی- رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان مداخله ای موثر در کاهش مشکلات روان شناختی بیماران مبتلا به MS از جمله افسردگی، اضطراب و استرس و افزایش سطح کیفیت زندگی آن ها پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، سلامت روانی، حالت های هیجانی، کیفیت زندگی، ذهن آگاهی
 • آزاده دهقانی، مهناز سنجری، صدیقه سالمی، زیلا مقبولی، خدیجه میرزایی* صفحات 452-460
  هدف

  از عوامل استرس زا در پرستاران می توان به کمبود امکانات شغلی و ارتباط با مسایل مرگ ومیر اشاره کرد. تاثیر رژیم های غذایی کم کربوهیدرات بر خلق و خو و روان هنوز به خوبی روشن نشده است. هدف از این مطالعه بررسی امتیاز پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات (LCD) Low carbohydrate diet و تاثیر آن بر امتیاز استرس ادراک شده در پرستاران می باشد.

  مواد و روش ها

   در مجموع تعداد 270 پرستار وارد مطالعه شده و از سه روز یادآمد غذایی جهت محاسبه امتیاز پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات آن ها استفاده شد. پرسش نامه 10 موردی PSS (Perceived Stress Score) برای ارزیابی استرس ادراک شده استفاده شد. تفاوت میانگین متغیرهای اندازه گیری شده بین سهک های امتیاز LCD و هم چنین ارتباط خطی امتیاز غذایی و امتیاز استرس ادراک شده نیز سنجیده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که در بین سهک های امتیاز LCD، امتیاز بالاتر همسو با امتیاز استرس ادراک شده پایین تر در پرستاران بود (023/0=P). از میان سایر فاکتورها تنها دور باسن در بین سهک های امتیاز استرس ادراک شده اختلاف معناداری داشت. (01/0=P). هم چنین رابطه ی خطی معکوس معناداری بین امتیاز رژیم غذایی کم کربوهیدرات و امتیاز استرس ادراک شده در پرستاران تحت مطالعه دیده شد (048/0= P:229/0-=β).

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه پیشنهاد دهنده ی ارتباط احتمالی امتیاز بالاتر رژیم غذایی کم کربوهیدرات با امتیاز استرس ادراک شده کم تر در پرستاران مورد مطالعه بود.

  کلیدواژگان: رژیم کم کربوهیدرات، فشار روانی، پرستاران
 • سیروس تقی زاده دلخوش، هادی فهروندی*، راهب قربانی صفحات 461-466
  هدف

  انحرافات وضعیتی یکی از اختلالات عضلانی اسکلتی است، به نظر می رسد برخی از تمرینات ورزشی و شاخص توده ی بدنی بر روی وضعیت بدن تاثیر گذار است، به همین روی هدف از پژوهش حاضر تعیین انحرافات پاسچرال در ورزشکاران پاورلیفتینگ چاق و دارای اضافه وزن و مقایسه انحرافات پاسچرال بین این دو گروه می باشد.

  مواد و روش ها

   ورزشکاران مرد پاورلیفتینگ 18 تا 35 ساله بر اساس شاخص توده بدنی به یکی از دو گروه چاق (25 نفر با شاخص توده بدنی 30 و یا بیش تر) و یا اضافه وزن (50 نفر با شاخص توده بدنی 25 تا 9/29) وارد شدند و از آن ها در صفحات ساجیتال و فرونتال با بهره گیری از خط شاقولی و یک ®symmetrograph تصویربرداری شد، و سپس انحرافات نقاط کلیدی پاسچر بر روی تصاویر بررسی گردید.

  یافته ها

   ورزشکاران در هر دو گروه تنها در صفحه فرونتال در سطوح سر، ستون فقرات گردنی و کمری دارای وضعیت طبیعی بودند، هم چنین انحراف وضعیتی در ورزشکاران چاق در صفحه ساجیتال در سطح ستون فقرات سینه ای (008/0=P) و در صفحه فرونتال در سطوح ساق (019/0=P) و کتف (029/0=P) در مقایسه با  ورزشکاران دارای اضافه وزن به شکل معناداری کم تر بود.

  نتیجه گیری

   یافته ها نشان داد که انحرافات وضعیتی در ورزشکاران با شاخص توده بدنی بیش تر، در برخی از سطوح کم تر می باشد. به نظر می رسد ورزشکاران چاق دارای حجم عضلات بیش تری بوده، و در برابر نیروهای آسیب زننده محافظت شده بودند.

  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی (شاخص توده بدنی)، ورزشکاران پاورلیفتینگ، وضعیت بدنی
 • علی سلیمانی نژاد، پریسا طاهری تنجانی*، یدالله ابوالفتحی ممتاز، سهیلا خداکریم صفحات 467-476
  هدف

  با افزایش جمعیت سالمندان، حفظ سلامت آن ها یکی از مهم ترین اولویت های دولت ها به شمار می رود. از جمله بیماری های شایع در این دوران سوءتغذیه و افسردگی است که منجر به نتایج نامطلوبی گردد. هدف مطالعه ملی حاضر تعیین ارتباط بین سوءتغذیه و افسردگی در سالمندان ایرانی بود.

  مواد و روش ها

  در مطالعه مقطعی حاضر(که در سال 1397 انجام شد) که داده های آن از طرح ملی سیمای سلامت سالمندان استخراج شد، 1133 نفر سالمند شرکت کردند. این طرح ملی به بررسی وضعیت سلامت افراد 60 سال و بالاتر در پنج استان کشور با نمونه گیری خوشه ای از 106 مرکز بهداشتی درمانی در 66 شهرستان پرداخته است. از پرسش نامه های ارزیابی مختصر تغذیه ای (MNA, Mini Nutritional Assessment) و مقیاس افسردگی سالمندان (GDS-15,Geriatric Depression Score) استفاده شد.

  یافته ها

  حدود 47% از شرکت کنندگان مردان بودند. میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان 22/7 ±11/69 بود. میزان شیوع افسردگی 7/35% (5/28%مردان و 3/42% زنان) وسوءتغذیه 1/6% (4/5% مردان و 7/6% زنان) به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که افراد در معرض خطر سوءتغذیه 3 برابر بیش تر از افراد طبیعی خطر ابتلا به افسردگی را دارند. ((59/2-60/4)=CI ،45/3=OR ،001/0P)

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع نسبتا بالای افسردگی سالمندان ایرانی نسبت به برخی از کشورها و افزایش تعداد سالمندان در معرض خطر ابتلا به سوءتغذیه، به کارگیری مداخلات لازم می تواند کمک کننده باشد. هم چنین با وجود ارتباط میان سوءتغذیه و افسردگی، کارشناسان بهداشتی و درمانی در طول درمان سالمندان مبتلا به افسردگی، سوء تغذیه و یا هر دو بایستی به جنبه های جسمی و روحی توجه داشته باشند.

  کلیدواژگان: افسردگی، سوء تغذیه، سالمند، ایران
 • آرزو حمامی ابرند آبادی، راهب قربانی، غلامحسین مهدوی نژاد، حسین میلادی گرجی* صفحات 477-482
  هدف

  اضطراب در وقت امتحان، امری شایع در میان دانشجویان است. از طرفی گوش دادن به تلاوت قرآن کریم ممکن است نشانه های اضطراب را کاهش دهد. لذا هدف این مطالعه بررسی تاثیر مدت زمان گوش دادن به تلاوت قرآن کریم قبل از شروع امتحان بر میزان اضطراب دانشجویان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی بر روی دو گروه از دانشجویان رشته روان شناسی دانشگاه سمنان انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه فردی و پرسش نامه اضطراب امتحان اشپیل برگر بود. دو گروه از دانشجویان در دو نوبت امتحان جداگانه شرکت داشتند. برای گروه اول دانشجویان، قبل از شروع امتحان به مدت 5/2 دقیقه تلاوت قرآن کریم پخش گردید و برای گروه دوم دانشجویان، قبل از شروع امتحان به مدت 5 دقیقه آوای قرآن کریم پخش گردید. پرسش نامه اضطراب امتحان قبل و پس از گوش دادن به آوای قرآن توسط دانشجویان تکمیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین نمره اضطراب امتحان قبل از شروع امتحان در گروهی که 5/2 دقیقه قرآن گوش کردند 6/45 و در گروهی که 5 دقیقه قرآن گوش کردند 3/48 بود که این اختلاف معنی دار نبود. در حالی که نمره اضطراب امتحان بعد از تلاوت 5/2 و 5 دقیقه ای قرآن کریم به ترتیب 7/40 و 8/46 کاهش یافت که از نظرآماری اختلاف معنی داری بود (003/0=P).

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که تلاوت 5/2 دقیقه قرآن کریم جهت کاهش اضطراب قبل از شروع امتحان موثرتر از تلاوت 5 دقیقه بود. بنابراین توصیه می شود مدیران و سیاست گذاران برنامه های آموزشی جهت آرامش و کاهش استرس دانشجویان قبل از شروع امتحان از پخش صوت زیبای قرآن به مدت کوتاه استفاده کنند.

  کلیدواژگان: میزان اضطراب امتحان، آوای قرآن، دین و روان شناسی، دانشجویان، اسلام
 • ضیاالدین صفوی فرخی، عاطفه امینیان فر، عباس زیاری، محبوبه رحمتی*، سجاد خراسانی صفحات 483-491
  هدف

  کمردرد مزمن غیر اختصاصی از مشکلات عمده و هزینه بر اسکلتی-عضلانی می باشد که عوامل زیستی-روانی متعددی بر روی آن تاثیر می گذارند. شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن یکی از روش های نوین در درمان بیماران مبتلا به درد مزمن مطرح شده است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر افزودن درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن به تمرینات ثباتی بر روی ضخامت عضله مولتی فیدوس کمری، ناتوانی، باورهای اجتنابی ناشی از ترس و باورهای فراشناختی در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی می باشد.

  مواد و روش ها

   این تحقیق کارآزمایی بالینی بر روی 40 فرد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی (20 نفر گروه مداخله و 20 نفر گروه کنترل) با دامنه سنی 45-18 انجام شد. نمره پرسش نامه های ترس از درد، ترس از حرکت، ناتوانی ناشی از کمردرد و باورهای فراشناختی این افراد ثبت گردید. ضخامت عضله مولتی فیدوس کمری در سطح مهره L5 به وسیله اولتراسونوگرافی اندازه گیری شد. در گروه شاهد تمرینات ثباتی در طی 8 هفته (3 تکرار در هفته) انجام پذیرفت. گروه آزمون علاوه بر تمرینات فوق، تحت درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن طی 8 هفته (2 تکرار در هفته) قرار گرفتند. پس از پایان دوره درمان متغیرها مجددا در دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که افزودن درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن به تمرینات ثباتی تفاوت معناداری در افزایش ضخامت عضله مولتی فیدوس کمری نسبت به گروه شاهد ندارد (76/0=P) اما موجب کاهش باورهای اجتنابی ناشی از ترس (ترس از درد و ترس از حرکت)، ناتوانی و باورهای فراشناختی می شود.

  نتیجه گیری

  عوامل روان شناختی همراه با درد که یکی از عوامل تداوم کمردرد است با درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن احتمالا تحت تاثیر قرار می گیرند و ترکیب تمرینات ثباتی با این درمان به بهبود بیش تر بیماری کمک می کند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، عضلات پارا اسپاینال، ورزش درمانی، کمردرد
 • فاطمه رستم زاده شوطی، فرزاد زهساز* صفحات 492-496
  هدف

  ژن PGC-1α نقش مهمی در تنظیم متابولیسم انرژی سلولی و تحریک افزایش توده میتوکندریایی سلول داشته و آگاهی از وضعیت پلی مورفیسم این ژن در پسران نوجوان غیر ورزشکار احتمالا بتواند در انتخاب و استعدادیابی ورزشی نوجوانان پسر مفید باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین تاثیر نوع پلی مورفیسم ژن PGC-1α بر عملکرد ورزشی پسران نوجوان غیر ورزشکار ارومیه بود.

  مواد و روش ها

   تحقیق حاضر به صورت نیمه تجربی و به شیوه میدانی به اجرا درآمد به گونه ای که 124 نوجوان پسر غیر ورزشکار ارومیه ای (با میانگین ± انحراف معیار سن 69/0±14/11 سال، وزن 97/10±09/41کیلوگرم، قد 78/7±18/143سانتی متر و BMI 16/4±85/19) در نمونه گیری مربوط به بزاق برای تعیین پلی مورفیسم PGC-1α و در آزمون های میدانی آندرسن، پرش طول درجا، پرش آبالاکوف و دوی 20 متر سرعت شرکت کردند. بررسی پلی مورفیسم های ژن فوق به روش PCR-RFLP انجام شد.

  یافته ها

   از بین سه نوع عملکرد ورزشی مختلف (استقامتی، توانی، سرعتی)، پلی مورفیسم PGC-1α فقط بر عملکرد استقامتی آزمودنی ها تاثیر معنی داری داشته و گروهی که دارای ژنوتیپ Gly/Gly غالب بودند، عملکرد استقامتی بهتری داشتند.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که پلی مورفیسم PGC-1α نوجوانان غیر ورزشکار عامل تعیین کننده ای در عملکرد استقامتی آن ها بوده، ولی عامل تعیین کننده ای در عملکرد ورزشی سرعتی و توانی نمی باشد.

  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، PGC-1α، استقامت، توان، سرعت، نوجوانان
 • حسین رجبی، هادی طالشی آهنگری* صفحات 497-504
  هدف

  اغلب رادیوایزوتوپ های تابش کننده بتا و گاما که برای درمان مورد استفاده قرار می گیرند برای تصویربرداری مناسب نیستند. تصاویر برمشترالونگ یا دوربین گاما کمرا می تواند توزیع رادیونوکلیید درون ضایعه و خارج از آن را نشان دهد. پراکندگی های ثانویه از پرتوهای گامای انرژی های بالاتر و برمشترالونگ باعث آلودگی در پنجره انرژی و کاهش کنتراست تصاویر می شود و اعتبار سنجی کمی سازی تصاویر قابل انجام نیست. بنابراین صحت روش های تصحیح پراکندگی از اهمیت بالایی برخوردار است. با استفاده از روش پنجره انرژی می توان از طیف پهن برمشترالونگ بیش ترین میزان سیگنال به نویز را به دست آورد و با فیلتر ترمیم واینر کدر شدگی سیستم را تصحیح کرد.

  مواد و روش ها

   جهت انجام شبیه سازی ها  و اعتبارسنجی سیستم از یک بطری آب محتوی رادیوداروی فسفر-32 تصویربرداری صورت گرفت. کد مونت کارلوی GATE برای بررسی طیف پرتوهای برمشترالونگ فسفر 32 درون کبد به کار رفت. شبیه سازی ها در حضور کولیماتور و بدون کولیماتور صورت گرفت و تابع کار کولیماتور محاسبه شد. هم چنین از فانتوم زوبل برای مدل سازی از تصویربرداری کبد به کار گرفته شد. از فیلتر واینر به عنوان تصحیح کننده رزولوشن استفاده شد.

  یافته ها

  علی رغم مقدار ناچیز الکترون های رسیده به کولیماتور طیف قابل توجهی تولید می شود. تابع کار و تصویر شبیه سازی شده کبد محاسبه شد. پس از استفاده از فیلتر واینر تغییر معنی داری در رزولوشن مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  طیف انرژی پرتوهای برمشترالونگ پس از برخورد به کولیماتور تغییر شکل می یابد. هم چنین، نوع بافت و اندازه بیمار در شکل طیف انرژی تاثیرگذار است. نتایج نشان داد که تصویربرداری گاما کمرا و کمی سازی از رادیوداروی فسفر-32 در کبد، قابل انجام است. هیچ دلیل قانع کننده ای برای این که نشان دهد فیلتر واینر در تصویربرداری پلنار مفید است، به دست نیامد.

  کلیدواژگان: پزشکی هسته ای، برمشترالونگ، مونت کارلو، کبد، فسفر- 32
 • محمدحسین مروت* صفحات 505-517
  هدف

  اشریشیا کلای یکی از رایج ترین سیستم باکتریایی برای تولید پروتیین های نوترکیب دارویی محسوب می شود. تولید بیش از حد اسید استیک (استات) به عنوان یک محصول ناخواسته ی جانبی، مانعی بر سر راه استفاده از ای. کلای به شمار می رود. در این پژوهش، برای حل مشکل ترشح اضافی استات، از یک روش مهندسی متابولیک مبتنی بر فناوری آنتی سنس استفاده شد.

  مواد و روش ها

   یک پلاسمید نوترکیب حاوی توالی کد کننده اینترفرون نوترکیب بتای انسانی و سه قطعه آنتی سنس بر علیه ژن های استات کیناز، فسفوترانس استیلاز و پیروات اکسیداز طراحی شد. اثرات ایجاد شده توسط آن بر فیزیولوژی سلولی و بیان اینترفرون بتا و غلظت استات در باکتری ای. کلای بررسی شد.

  یافته ها

   غلظت mRNA ژن های هدف گیری شده در سویه ی حاوی قطعات آنتی سنس در مقایسه با سویه ی کنترل کم تر شده بود. با استفاده از فناوری آنتی سنس، غلظت استات در محیط کشت کاهش یافته بود. بیان قطعات RNA آنتی سنس تاثیر نامطلوبی بر روند رشد سلولی ایجاد نکرد. به علاوه، بیشینه ی مقدار اینترفرون بتای نوترکیب در سویه ی کنترل شده با فناوری آنتی سنس در مقایسه با سویه ی کنترل بیش تر شده بود.

  نتیجه گیری

  استفاده از فناوری آنتی سنس به منظور مهندسی متابولیک چرخه ی استات در ای. کلای موفقیت آمیز بود. فناوری توصیف شده در این پژوهش، قابلیت به کار گرفته شدن برای تولید سایر پروتیین نوترکیب دارویی، را دارا می باشد.

  کلیدواژگان: ای. کلای، پروتئین نوترکیب، استات، فناوری آنتی سنس، اینترفرون بتا
 • جمیل زرگان*، مجید میرزائی ندوشن، حسین ثباتی، حمیدرضا گودرزی، اشکان حاجی نورمحمدی، فیروز ابراهیمی صفحات 518-528
  هدف

  مقاومت باکتری های بیماری زا به آنتی بیوتیک ها به عنوان یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی در جهان گزارش شده است. تحقیقات اخیر نشان داده است که زهر برخی از مارهای سمی دارای فعالیت ضد میکروبی و ضد توموری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت ضد باکتریایی زهر مار شاخدار ایرانی بر علیهEscherichia coli ، Bacillus subtilis و Staphylococcus aureus، هم چنین بررسی اثرات ضد سرطانی غلظت های احتمالی دارای بیش ترین اثر ضد باکتری از سم این مار بر رشد سلول های سرطانی کبد در شرایط آزمایشگاهی بود.

  مواد و روش ها

   اثرات ضد باکتریایی سم در غلظت هایμg/ml  400-25/6 با استفاده از روش های MTT reduction،MIC assay، Disc diffusion assay و Well diffusion test مورد بررسی قرار گرفت. از تتراسایکلین در غلظت 50 میکروگرم در میلی لیتر به عنوان آنتی بیوتیک استاندارد استفاده شد. هم چنین اثرات ضد سرطانی سم خام در غلظت های μg/ml 400-50 با استفاده از روش MTT assay، قرمز خنثی و کامت قلیایی بر روی سلول سرطانی کبد (HepG2) مطالعه گردید.

  یافته ها

  یافته های ما نشان می دهد که زهر افعی شاخدار ایرانی  دارای اثرات ضد باکتری بوده و این اثر بر علیه باکتری های گرم مثبت در مقایسه با باکتری های گرم منفی بیش تر می باشد. هم چنین سم خام این افعی با القاء آپاپتوزو نکروز سبب مرگ و میر در سلول های سرطانی کبد شده است.

  نتیجه گیری

   این مطالعه نشان داد که زهر خام افعی شاخدار ایرانی دارای فعالیت ضد باکتری و ضدسرطانی می باشد. این نتایج زهر این افعی را به عنوان کاندید مناسبی جهت جداسازی مولکول های با اثرات ضد باکتریایی و اثرات ضد سرطانی معرفی می نماید.

  کلیدواژگان: سم مار، ضد سرطان، سمیت سلولی، ضد باکتری، مار شاخدار ایرانی
 • سارا سادات خاتمی، فاطمه توکلی، حسین باقری، رضا سالاری نیا، امیررضا حصاری، فائزه قاسمی* صفحات 529-533
  هدف

  میزان بروز سرطان کبد به طور پیوسته در حال افزایش است. در حال حاضر، ژن درمانی برای بهبود چالش های پزشکی گوناگونی از جمله درمان سرطان مورد بررسی قرار می گیرد. فیبرومودلین از طریق تعامل با فاکتورهای رشد و رسپتورهای مسیرهای پیام رسانی در بسیاری از فرآیندهای زیستی و فیزیولوژیکی دخالت می نماید. این مطالعه با هدف بررسی اثرات بیان ژن فیبرومودلین بر روی مسیرهای پیام رسانی NFkB و TGFβ در سلول های سرطان کبد با رویکرد بررسی ژن های مسیرهای مولکولی درگیر در این سرطان انجام شد.

  مواد و روش ها

   سلول های سرطان کبد انسانی Huh-7 کشت داده شد و اثر تیمار با فیبرومودلین بر روی رشد و تکثیر سلول ها با استفاده از تست MTT سنجیده شد. سپس با استفاده از لیپوفکتامین، ژن فیبرومودلین را به داخل سلول ها ترانسفکت کرده و بیان ژن های SMAD2/3 و TGFβ را با استفاده از روش Real time-PCR مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها

   تاثیر فیبرومودولین بر بیان ژن های TGFβ و SMAD2/3 در رده ی سلولی سرطان کبد انسانی Huh-7 بررسی شد. نتایج نشان داد فیبرومودولین موجب تنظیم کاهشی این ژن ها در سلول های ترانسفکت شده با ژن فیبرومودولین در مقایسه با سلول های کنترل گردید. هم چنین نتایج MTT نشان داد که تیمار با فیبرومودولین موجب افزایش رشد و تکثیر سلول های Huh-7 به طریق وابسته به دوز می شود.

  نتیجه گیری

  مطالعه ی حاضر نشان داد فیبرومودلین به طور معناداری میزان بیان ژن های مسیر  TGFβ و NFKB را در سلول های سرطان کبد کاهش داد. هم چنین تیمار رده ی سلولی سرطان کبد با فیبرومودلین سبب افزایش رشد سلول ها گردید. به نظر می رسد ژن فیبرومودلین دارای اثرات ضد سرطانی بر روی سلول های سرطان کبد است.

  کلیدواژگان: سرطان های کبد، فیبرومودلین، مسیر پیام رسانی NF-kappa B، عامل بتای رشد متغیر
 • مهدیه مهرپوری، رامین یوسف پور، آوا صفراوغلی آذر، داوود بشاش* صفحات 534-541
  هدف

  سمیت بالا و عوارض جانبی داروهای شیمی درمانی از عوامل محدود کننده مصرف این عوامل می باشند، لذا جستجو برای یافتن داروهای جدید با سمیت کم تر و کارآیی بیش تر ادامه دارد. ملاتونین، محصول اصلی غده پینه آل، نه تنها نقش مهمی در تنظیم ریتم شبانه روزی ایفا می کند، بلکه هم چنین اثرات آنتی پرولیفراتیو و آپوپتوزی را در طیف گسترده ای از تومورها اعمال می نماید. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر داروی ملاتونین در کاهش بقا و القای آپوپتوز در سلول های NB4 (مشتق شده از لوسمی پرومیلوستیک حاد) است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، جهت ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک ملاتونین، سلول های NB4 با غلظت های مختلف دارو (5/0، 1 و 2 میلی مولار) تیمار شدند. سپس فعالیت متابولیک سلول ها، القا آپوپتوز، میزان فعالیت کاسپاز 3، تولید ROS و هم چنین بیان ژن های مرتبط با آپوپتوز به ترتیب از طریق تست های MTT assay، رنگ آمیزی Annexin-V/PI، کیت ارزیابی فعالیت کاسپاز 3، کیت ارزیابی ROS سلولی و RQ-PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج حاصل نشان داد که ملاتونین منجر به کاهش فعالیت متابولیک سلول های NB4 به صورت وابسته به دوز و زمان می گردد (05/0<p). هم چنین، نتایج بیانگر آن است که احتمالا تاثیر ضد لوسمیک ملاتونین از طریق القاء فعالیت کاسپاز 3، افزایش سطح داخل سلولی ROS و تغییر سطح بیان ژن هایBcl-2 ، Survivin و Bax صورت می گیرد (05/0<p).

  نتیجه گیری

   نتایج این مطالعه نشان داد که ملاتونین دارای اثرات سایتوتوکسیک در سلول های NB4 بوده و به عنوان یک داروی کاندید امیدبخش در درمان APL مطرح می باشد.

  کلیدواژگان: ملاتونین، آپوپتوز، سرطان خون پرومیلوسیتی حاد
 • مصطفی سجادیان، مریم تیموری* صفحات 542-549
  هدف

  یکی از عوامل مهم ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی، سویه استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به دارو است، وجود پمپ افلاکس (nor A) از توانایی های این باکتری در ایجاد مقاومت های دارویی است. آهن به شکل نانوذرات با فعالیت ضد میکروبی علیه باکتری ها مورد استفاده قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر نانوذره اکسید آهن سنتز شده از عصاره گیاه کاکوتی بر بیان ژن پمپ افلاکس استافیلوکوکوس اوریوس با استفاده از روش Real-time PCR می باشد.

  مواد و روش ها

  تشکیل نانوذرات آهن سبز با استفاده از عصاره اتانولی گیاه کاکوتی و محلول نمک آهن صورت گرفت و با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEM و TEM شناسایی شد. سویه های استافیلوکوکوس اوریوس از بیمارستان ها و آزمایشگاه های شهر تهران جمع آوری و جداسازی شد. خاصیت ضد میکروبی نانوذرات سبز علیه سویه ها بررسی شد. استخراج  DNA، RNA و cDNA صورت گرفت و بیان نسبی ژن norA در ایزوله های استافیلوکوکوس اوریوس با روش Real Time PCR ارزیابی شد.

  یافته ها

   سویه های مختلف، تحت تاثیر نانوذره آهن، تغییر بیان مختلفی را نشان دادند که از نظر آماری تفاوت معنا داری در مقایسه با بیان ژن gmk دارد (05/0<p). میزان بیان ژن norA در سویه های مختلف، کاهش معناداری نشان داد که بیان کننده ی فعالیت ضد پمپ افلاکسی عصاره گیاه مورد نظر است.

  نتیجه گیری

  نانوذرات اکسیدآهن سنتز شده از عصاره گیاه کاکوتی به عنوان یک مهارکننده پمپ افلاکس در ایزوله های استافیلوکوکوس اوریوس عمل می کند و پتانسیل استفاده در صنایع دارویی و بیولوژیکی را دارد.

  کلیدواژگان: گیاه کاکوتی، استافیلوکوکوس اورئوس، پمپ افلاکس، Real-time PCR، عصاره های گیاهی
 • نعمت ستوده اصل، سعید ماهیگیر، فاطمه پاک نظر، مجید میرمحمدخانی* صفحات 550-555
  هدف

  برنامه معتادان گمنام (Narcotics Anonymous: NA) جلساتی جهت افزایش تداوم ترک اعتیاد در افراد بعد از دوره سم زدایی می باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه نگرش دو گروه از بیماران شرکت کننده در برنامه معتادان گمنام و بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون نسبت به سوء مصرف مواد در سمنان در سال 1396 بود.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه مقطعی مقایسه ای-تحلیلی، 90 مرد مجرد 20 تا 40 ساله شامل دو گروه 30 نفری (گروه درمان نگه دارنده با متادون و گروه معتادان گمنام) و یک گروه 30 نفری از افراد بدون سابقه مصرف از نظر نگرش نسبت به مواد مورد مطالعه قرار گرفتند. برای اندازه گیری نگرش، از پرسش نامه "نگرش سنج مواد مخدر" استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش تفاوت معنی داری میان سه گروه از نظر نمره نگرش به طور کلی و نیز هر یک از حیطه های اثرات، خطرات و مصرف نشان داد، به طوری که نگرش در گروه درمان با متادون از دو گروه دیگر نامطلوب تر و در گروه معتادان گمنام، مطلوب تر از دو گروه دیگر بود (001/0<p).

  نتیجه گیری

   طبق نتایج تحقیق به نظر می رسد در مقایسه با درمان نگه دارنده با متادون، شرکت در جلسات آموزشی معتادان گمنام، می تواند در بهبود یا اصلاح نگرش نسبت به سوء مصرف مواد نقش بیش تری داشته باشد.

  کلیدواژگان: نگرش، اختلالات مرتبط با مواد، اختلالات مرتبط با اوپیویید، متادون
 • زینب رضایی، محمد مرندی، حجت الله علایی*، فهیمه اسفرجانی صفحات 556-562
  هدف

   بیماری پارکینسون ناشی از کاهش پیشرونده نورونهای دوپامینرژیک در استریاتوم است که منجر به اختلالات میتوکندریایی و حرکتی می شود. در این مطالعه، اثر تمرین استقامتی متوسط بر نقص حرکتی و بیان mRNA برای PPAR-γ، PGC-1α  (فاکتورهای میتوکندریایی) و BDNF در رت های پارکینسونی مدل 6-هیدروکسی دوپامین (OHDA-6) بررسی شد.

  مواد و روش ها

    32 موش نر بالغ به چهار گروه  مساوی 1. حامل (شم)، 2. حامل+ تمرین استقامتی  3. پارکینسون و 4. پارکینسون+تمرین استقامتی  تقسیم شدند. مدل پارکینسون با تزریق یک طرفه -هیدروکسی دوپامین به داخل  دسته میانی مغز جلویی (Medial forbrain bundle) تزریق شد. گروه شم فقط حامل 6-هیدروکسی دوپامین  را دریافت کرد. 2 هفته پس از جراحی، گروه های تمرینی روزانه به مدت 30 دقیقه  و برای  30 روز متوالی روی نوارگردان دویدند. 6 هفته پس از جراحی، چرخش ناشی از آپومورفین و بیان mRNA برای PPAR-γ، PGC-1α و BDNF از طریق روش Real Time-PCR در هیپوکمپ موش ها  ارزیابی شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که تزریق OHDA-6 سبب افزایش معنادار تعداد چرخش ها  (001/0≤p)، کاهش معنادار در بیان PPAR-γ و  BDNF و افزایش جبرانی در بیان mRN PGC-1α می شود. تمرین استقامتی  تا حدودی توانست این اختلالات را اصلاح نماید.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرین استقامتی می تواند اختلال حرکتی و نقص در بیان فاکتورهای میتوکندریایی را در بیماران پارکینسونی اصلاح نماید.

  کلیدواژگان: بیماری پارکینسون، تمرین استقامتی، آپومورفین، BDNF
|
 • Majid Mirmohammadkhani, Fatemeh Paknazar*, Ali Rashidy Pour Pages 373-379

  After the onset of the COVID-19 outbreak in Wuhan, China, and its spread to other countries, confrontation with it as an international emergency in all countries was seriously on the agenda of governments. Our country was not immune to this outbreak. Effective measures to combat this new virus would be certainly based on a proper understanding of the epidemiological pattern and its evaluation in the community. Under these circumstances, proper understanding and use of epidemiology-based indicators or approaches are more than ever needed by authorities and decision-makers. One of the most important and commonly used indices that have been used in most epidemics, including the COVID-19 outbreak, is the Basic Reproduction Number (R_0). Given the increasing need for the medical community and health care staff to deepen their understanding of the epidemiological concepts in dealing with epidemics, this article aimed to define R_0 and its application in the evaluation and monitoring of the COVID-19 epidemiological pattern in society

  Keywords: COVID-19, Outbreaks, Epidemiology, Basic Reproduction Number
 • Mahsa Zargar, Abbas Jamshidizad, Aidin Rahim Tayefeh, Ehsan Hashemi, Ali Najafi, Mehdi Shamsara, MohammadHossein Modarressi* Pages 380-388
  Introduction

  SPATA19 gene is expressed in developmental stages of testis and some organs, but so far its function has only been examined in the testis. In this study, we provided an effective pathway for the generation of these mice using new CRISPR / Cas9 nickase method while generating Spata19 knockout mice for future studies in other organs.

  Materials and Methods

  CRISPR / Cas9 nickase plasmids were synthesized using pX335 vector and designed gRNAs. So, each plasmid was transformed into E.coli and clonal selection was performed. The plasmids extracted from the bacteria were mixed in equal proportions and injected into the male pronucleus. Correspondingly, the zygotes carrying the plasmid were transferred to Oviduct of Foster mice. After pregnancy extent, born mice were analyzed.

  Results

  We generated global knockout mice using CRISPR/Cas9 nickase technology. This deletion was examined at three levels of DNA, RNA and protein. Generated 2 nucleotides deletion was confirmed by sequencing at three levels of DNA, RNA and protein. By translating the mutated RNA sequence, it was determined that this deletion could cause premature stop codon. Phenotypic analysis confirmed infertility of male homozygous mice (Spata19 -/-).

  Conclusion

  By generating Spata19 knockout mice, we present a protocol for generation of knockout mice. These mice could be applied as the infertile male mice and also for further characterization of Spata19 gene.

  Keywords: Knock Out, Spata19, CRISPR, Cas9 Nickase, Mouse, Sperm, pX335
 • Zahra Mirazizi, Sajedeh Khorshidi, Akbar Karkhaneh* Pages 389-395
  Introduction

  One of the effective drugs in the treatment of cancer is dexamethasone. Dexamethasone is known as one of the safest glucocorticoid, but there is still side-effects, due to its hydrophobicity and low bioavailability. The purpose of the present study is to design a controlled release carrier for dexamethasone in order to overcome constraints and reduce side effects.

  Materials and Methods

  In the current experimental study, electrospun fibers were prepared in three Polylactic acid concentrations of 10% (w/v), 14% (w/v) and 18% (w/v) containing 5% (w/v) dexamethasone and were broken by aminolysis process using 1.6 diaminohexan / isopropanol. The morphology of the fibers and broken fibers was evaluated by scanning electron microscopy. The amount of drug loaded and cumulative percentage of drug-released from the broken fibers was determined in 144 h.

  Results

  The result of fiber morphology evaluation showed that fiber diameter of 18% (w/v) compared to 14% (w/v) and in 14% (w/v) compared to 10% (w/v) increased by 13.1% and 17.5% respectively. Length of broken fibers in sample 18% (w/v) compared to 14% (w/v) and in the sample 14% (w/v) compared to 10% (w/v) decreased by 24.07% and 7.8%, respectively. The drug loading efficacy in broken fibers was 85%. The cumulative release of dexamethasone from the broken fibers increased with increasing polymer concentration.

  Conclusion

  The design of a polylactic acid non-spherical controlled-release release system with a zero-degree release model can be useful for increasing therapeutic efficacy and reducing the side effects of high-dose dexamethasone.

  Keywords: Dexamethasone, Neoplasms, Polylactic Acid, Antineoplastic Agents
 • MohammadHassan Jokar, Sima Sedighi, Mehrdad Aghaei, Ashraf Mohamadkhani, Maliheh Moradzadeh* Pages 396-403

  Inflammatory cytokines increase in patients with type 2 diabetes (T2D) and metabolic syndrome. This review focuses on inflammatory cytokines such as C-reactive protein (CRP), tumor necrosis factor (TNF-α), and adiponectin, a cytokine produced by adipose tissue and associated with insulin sensitivity. Despite the major role of cytokines in the development of T2D, in the case of adiponectin still is a matter of debate as the best strategy to change proper inflammatory response.

  Keywords: Type 2 Diabetes Mellitus_C - reactive protein_Tumor Necrosis Factor-alpha_Adiponectin_Cytokines
 • Sanam Nami*, Ali Aghebati Maleki, Zohreh Babaloo, Leili Aghebati Maleki Pages 404-410

  Fasting is one of the most basic religions in Islam. The body considers fasting as a stress and tries to cope with it through a path called self-regulating stress. The effects of fasting on various diseases and different physiological conditions have been evaluated and its positive effects have been shown in many diseases. The effects of fasting on the immune system of healthy people in general indicate the effect of fasting moderator on the chemokine network, oxidative stress and intrinsic and acquired immune system. Correspondingly, fasting reduces the pre-inflammatory cytokines, the chemokines, the antibodies, the CRP and the immune system cells, and increases IFN-γ, TNFα, iNOS, Endorphine and endocannabinoids. In addition, fasting does not have an effect on oxidative stress markers such as Malondialdehyde (MDA), glutathione (GSH), glutathione peroxidase, and catalase levels. Fasting also has beneficial effects on autoimmune diseases and, in most cases, moderates the disease. Various studies have shown that fasting with chemotherapy can reduce the adverse effects of chemotherapy without even reducing the anti-cancer effect of chemotherapy drugs, and even reduce the growth of some cancers in vitro. Although, chemotherapy with fasting is a better option for cancer treatment for prognosis, there are very precise clinical trials prior to using it as a standardized method. In this review article, we discuss the significance of fasting effects on various diseases and different physiological conditions and their physiological elements on the chemokine network, oxidative stress and intrinsic immune system in cancer development.

  Keywords: Fasting, Immune System, Cancer, Chemotherapy
 • Mahdi Foroughian, Samaneh Abiri, Hamideh Akbari, Vajiheh Shayesteh Bilandi, Seyed Reza Habibzadeh, Fatemeh Alsana, Nikta Taghipour, Navid Kalani, Esmaeal Rayat Dost* Pages 411-418
  Introduction

  The present study aimed to compare analgesic effects of IV lidocaine vs. IV morphine on the management and relief of acute pain caused by the extremity trauma.

  Materials and Methods

  The present study was a triple-blind randomized clinical trial that was conducted in the emergency department of Peymanieh Hospital of Jahrom. Patients aged 16 to 65 with acute extremity traumas and the need for pain control were eligible for the study. Meaningly, one group received IV Lidocaine (1.5 mg/kg) and another group received IV Morphine (0.1 mg/kg). Pain scores, side effects, and vital signs were evaluated in the admission, and 15, 30, 45, and 60 minutes after the injection. Data were analyzed by descriptive and inferential statistical tests in SPSS software at a significant level of P< 0.05.

  Results

  60 patients with a mean age of 35.31 ± 11.10 years were included in the study. Correspondingly, demographic characteristics and pain scores were similar in both groups. Median pain was higher in the intravenous morphine group than the Lidocaine group at the 15th minute after the injection (P= 0.035), but it was higher in the Lidocaine group than the IV morphine group at the 60th minute after the injection (P= 0.045). There was no significant difference between research groups at other times. Furthermore, there was a significant difference between IV Lidocaine and morphine in terms of pulse rates during the drug injection (P= 0.012), but no significant difference was seen in terms of their side effects (P>0.05).

  Conclusion

  Based on the research results, IV Lidocaine could be considered as an appropriate alternative for the emergency pain management in the emergency department.

  Keywords: Lidocaine, Morphine, Acute Pain, Wounds, Injuries
 • Lida Vahidi Motlagh*, Shahrokh Makvand Hosseini, Mahmood Najafi, Gholamreza Zamani Ghaleh Taki Pages 419-427
  Introduction

  Epilepsy is one of the most known and prevalent functional disorders of the nervous system that greatly affects patients' lives. In this account, this experimental research aimed to examine the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on improvement of the quality of life and its components in a group of drug refractory epileptic patients.

  Materials and Methods

  A randomized controlled trial design by pre-test, post-test and 2-month follow-up with control group was applied. Population of the study consisted of all drug-refractory epileptic patients of the Tehran Epilepsy Association. After the clinical interview by a neurologist, 20 patients with drag-refractory diagnosis were selected and randomly divided to two experimental (n=10) and control (n=10) groups and inclusion/exclusion criteria were controlled for. Two groups were matching by age, education and gender. The research informed consent provided from all subjects. Experimental group participated in 8 sessions of 90 minutes of group Acceptance and Commitment Therapy, while the control group had only simple meetings with the therapist. The quality of life in epilepsy questionnaire (QOLIE-31-P) were administered for both groups in 3 stages.

  Results

  Significantly differences were found in the posttest and follow-up stages between the means of two groups for Quality of Life and its components (P<0.001).

  Conclusion

  It could be concluded that, the acceptance and commitment therapy was an effective intervention on improving the quality of life and its components in drug refractory epileptic patients could be recommended as adjunct therapy along with their medication.

  Keywords: Psychotherapy, Acceptance, Commitment Therapy, Drug Resistant Epilepsy, Quality of life, Group Therapy
 • Nahid Rahbar*, Farahnaz Ghahremanfard, Zahra Torshizi, Raheb Ghorbani Pages 428-436
  Introduction

  Tamoxifen may have secondary adverse effects on the endometrium. The aim of this study was to investigate the endometrial evaluation in women with breast cancer under tamoxifen therapy with Saline infusion Sonohysterography (SIS).

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed on 40 breast cancer patients under adjutant tamoxifen (20 mg/day for at least 6 months) therapy referred to Amir-al-Momenin hospital in Semnan, Iran, gynecological clinic, by oncologist during 2018 to 2019. Requested data including individual characteristics and results of vaginal sonography, Sonohysterography, Pathology and   hysteroscopy were recorded in checklist.

  Results

  The mean±SD age of patients was 46.0 ± 6.4 years.  39 patients (97.5%) had amenorrhea. The mean±SD duration of breast cancer was 3.1±1.3 years and the duration of tamoxifen use was 26.3 ± 13.7 months. Sonohysterography was performed without any complication in all patients.  The most important findings in the Sonohysterography were endometrial thickness ≥ 5 mm in 6(15%), echogenic lesion in uterine cavity in 4(10%) and subendometrial cysts in 13 (32.5%) patients. Notably, vaginal sonography found endometrial thickness ≥5 in 16 cases, while Sonohysterography had abnormal findings just in 8 (50%) patients. Overall agreement of Sonohysterography with pathology, hysteroscopy and vaginal sonography was 80%, 80% and 75% respectively.

  Conclusion

  The findings showed that patients under adjutant tamoxifen therapy are at risk for endometrial pathologies such as polyps and hyperplasia. Sonohysterography is well tolerated and has a good overall agreement with pathologic findings and in comparison with vaginal sonography reduces unnecessary invasive interventions.

  Keywords: Saline Infusion Sonohysterography, Hysteroscopy, Vaginal Sonography, Tamoxifen, Breast Cancer, Endometrial Abnormality
 • Ali Ravari, Marjaneh Irani, Tayebeh Mirzaei*, Mohadeseh Raeisi, Hesamedin Askari Majdabadi Pages 437-445
  Introduction

  Following the drug use pattern is among the important factors in treating hypertension. Elderly people often have low adherence to blood pressure medication. Forgetfulness seems to be one of the most important reasons for non-adherence to medication and ultimately for lack of control of blood pressure in the elderly. The aim of the present study was to evaluate the effect of sending drug use reminder SMS on controlling the blood pressure in elderlies.

  Materials and Methods

  The present randomized-clinical trial study was conducted on 100 elderlies suffering from hypertension who referred to blood pressure clinics in Kerman city (Iran) in 2017. Blood pressure of the subjects was measured before the intervention. In the first, second, and third months, a drug use reminder SMS was sent to intervention group twice a day, twice a week, and once a month, respectively. In the control group, no SMS was sent. Before the intervention, and after the first, second, and third months of intervention, the blood pressure of subjects was controlled and recorded.

  Results

  The mean age of subjects was 64.72 years old and the mean age of morbidity was 6.46 years. Before the intervention, no significant difference was observed between two groups in terms of blood pressure. Relatively, one month after the intervention, a significant difference between the two groups was observed in terms of diastolic blood pressure (P=0.0001). In the second and third months after the intervention, there was a significant difference between systolic and diastolic blood pressure (P=0.0001).

  Conclusion

  Sending drug use reminder SMS to elderlies can control the systole and diastolic blood pressure

  Keywords: Text Messaging, Hypertension, Reminder Systems, Randomized Controlled Trials
 • Lida Sabagh Kermani, Masoud Fazilat Pour*, Seyed MohammadHossein Mousavi Nasab, HosseinAli Ebrahimi Mimand Pages 446-451
  Introduction

  The present study was designed to investigate the effectiveness of mindfulness-integrated cognitive behaviour therapy on emotional states (depression, anxiety, & stress) and quality of life (physical health and mental health) of adults with multiple sclerosis.

  Materials and Methods

  The studied population included all patients who referred to Kerman MS society among them 30 patients were selected using purposive sampling method and they were divided by random into the intervention group of MiCBT and a control group. Depression, Anxiety, stress scale (DASS-21) and quality of life of people with MS [MSQOL-54] questionnaire was employed as the measurement tool.

  Results

  Results showed that physical health, mental health and quality of life, in general, was significantly increased and depression, anxiety, stress were significantly decreased in the MiCBT group when compared with the control group.

  Conclusion

  As a result, mindfulness-integrated cognitive behaviour therapy is suggested as an effective intervention in decreasing psychological problems of people with MS, including depression, anxiety and stress and in improving their quality of life.

  Keywords: Multiple Sclerosis, Mental Health, Emotional States, Quality of Life, Mindfulness
 • Azadeh Dehghani, Mahnaz Sanjari, Sedigheh Salemi, Zhila Maghbooli, Khadijeh Mirzaie* Pages 452-460
  Introduction

  Stressful factors in nurses include a lack of job opportunities and a connection to death issues. The efficacy of low-carbohydrate diet (LCD) on mood and emotion has not yet been elucidated. Therefore, the purpose of present study was to investigate the impact of LCD adherence score on perceived stress score (PSS) among nurses.

  Materials and Methods

  For the assessment of LCD adherence score, all 270 nurses completed three, separate, 24-hour food recall questionnaires. The ten-item PSS questionnaire was also completed. The mean differences in measured parameters between tertiles of LCD adherence score and linear association was checked between LCD score and PSS.

  Results

  Findings showed that higher adherence to LCD score was associated with lower PSS among enrolled nurses (P= 0.023). In addition, hip circumference was significantly different in tertiles of PSS (P= 0.01); whilst linear regression showed a significant negative association between LCD adherence score and PSS (β=-0.229; P value = 0.048).

  Conclusion

  The present study suggests that higher LCD adherence score could be associated with lower perceived stress among nurses.

  Keywords: Carbohydrate-Restricted Diet, Physiological Stress, Nurses
 • Cyrus Taghizadeh Delkhoush, Hadi Fahrvandi*, Raheb Ghorbani Pages 461-466
  Introduction

  Postural deviations are one of the musculoskeletal disorders. It seems that some exercises and body mass index could affect postural conditions. Therefore, the purposes of the present study was to determine and compare the postural deviations in obese and overweight powerlifting athletes.

  Materials and Methods

  The male powerlifting athletes aged 18 to 35 years old entered to one of two groups based on their body mass index, 25 athletes for obese group (BMI: ≥ 30) and 50 athletes for overweight group (BMI: 25-29.9). The Sagittal and Frontal planes were photographed using a plumb line and a symmetrograph®, and then deviations of the postural key points were investigated on the images.

  Results

  Athletes in both groups only had normal posture in the head, cervical and lumbar vertebral levels in the frontal plane, and also the deviations in obese athletes in the sagittal plane at the level of the thoracic vertebral (P=0.008), and in the frontal plane at the level of the leg (P=0.019) and the scapula (P=0.029) were significantly lower than those of overweight athletes.

  Conclusion

  It is demonstrated that Postural deviations in powerlifting athletes with higher body mass index were lower in some levels. Interestingly, it seems that, the obese athletes may be protected against the injurious forces due to the greater muscle mass.

  Keywords: Body Mass Index, Weight Lifting, Posture, Athletes
 • Ali Soleimaninejad, Parisa Taheritanjani*, Yadollah Abolfathi Momtaz, Soheila Khodakarim Pages 467-476
  Introduction

  Considering the increasing pace of population ageing, health maintenance of the elderly is one of the top priorities of governments. Depression and malnutrition are very common problems with various consequences for the elderly population. The purpose of the present national study was to determine the relationship between malnutrition and depression in an Iranian elderly population in 2017.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study was perfomed in 2017, data were extracted from the Iran National Health Survey of the Elderly, evaluating 1133 elderly people. Relatively, this national survey focused on the health status of individuals aged 60 years or above, who were selected from 106 health centers in 66 cities of Iran via cluster sampling. For data collection, the Mini Nutritional Assessment (MNA) and Geriatric Depression Score (GDS-15) were used.

  Results

  Nearly 47% of the participants were male. The mean±SD of the participants’ age was 69.11±7.22 years. The prevalence of depression was 35.7% (28.5% in men vs. 42.3% in women), while the prevalence of malnutrition was 6.1% (5.4% in men vs. 6.7% in women). The results of multivariate logistic regression showed that the risk of depression was three times higher in people at risk of malnutrition compared to normal people (P< 0.001, OR= 3.45, CI (4.60-2.59)).

  Conclusion

  Considering the relatively higher prevalence of depression in the elderly population of Iran compared to some other countries, besides the increasing number of elderly people at risk of malnutrition, use of proper interventions can be helpful. Despite the association between malnutrition and depression, healthcare professionals should consider both physical and mental aspects in the treatment of elderly people with depression, malnutrition, or both.

  Keywords: Depression, Malnutrition, Aged, Iran
 • Arezoo Hammami Abrand Abadi, Raheb Ghorbani, Gholamhosein Mahdavi Nejad, Hossein Miladi Gorji* Pages 477-482
  Introduction

  Test anxiety is common among university students. On the other hand, listening to the recitation of the Holy Quran may relieve symptoms of anxiety. Thus, this study was designed to examine the effects of the length of listening time to the recitation of the Holy Quran on test anxiety levels of students before starting the test.

  Materials and Methods

  This study was a quasi-experimental design which performed between two groups of psychology students of Semnan University (Iran). The data amassment instruments included demographic questionnaire and the Spielberger Test Anxiety Inventory (TAI). In this way, two groups of students participated in two separate tests. For the first group of students, the Quran was recited for 2.5 min before starting the test. For the second group of students, the Quran was recited for 5 min before starting the test. The test anxiety questionnaire was completed before and after listening to Quran by students.

  Results

  The results showed that the average of test anxiety score were 45/6 and 48/3, for students who recited 2.5 and 5 min of the Qur'an before starting the test, respectively which this difference was not significant. While, test anxiety score was decreased to 40.7 and 46.8 after reciting of the Holy Quran between the two groups of students who recited 2.5 and 5 min of the Qur'an, respectively; which was statistically significant (P=0.003).

  Conclusion

  The results of this study showed that the Holy Quran recitation for 2.5 min before starting the test execution was more effective than a 5-min recipe to reduce test anxiety. Therefore, it is recommended that managers and policy makers of educational programs use from playing the sound of Quran in a short time at the beginning of each test.

  Keywords: Test Anxiety Scale, Quran Recitation, Religion, Psychology, Students, Islam
 • Ziaeddin Safavi Farokhi, Atefe Aminian Far, Abbas Ziari, Mahboubeh Rahmati*, Sajad Khorasani Pages 483-491
  Introduction

  Non-specific chronic low back pain is a large and costly musculoskeletal problem. It is affected by biological and psychological factors. There is preliminary evidence that mindfulness based cognitive therapy might be beneficial in chronic low back pain. The purpose of this study was to investigate the effect of Mindfulness based cognitive therapy in combination with stability exercise on thickness of the lumbar multifidus muscle, disability, fear avoidance beliefs and metacognitive beliefs in patients with non-specific chronic low back pain.

  Materials and Methods

  This clinical trial study was performed on 40 non-specific chronic low back pain participants aged between 18-45 years. The participants were randomly assigned in two intervention and control groups. The scores of fear of pain, fear of movement, disability and metacognitive beliefs questionnaires were recorded. Correspondingly, the thickness of the lumbar multifidus muscle at the level of the L5 vertebra was measured by ultrasonography. The control group performed 8 sessions of stability exercises within 8 weeks (3 repetitions per week). The intervention group received stability exercises as mentioned above and mindfulness based cognitive therapy for 8 weeks (2 repetitions per week). At the end of the 8 weeks intervention, the variables immediately were assessed in both groups.

  Results

  The results showed that there was no significant between-group difference on effect lumbar multifidus muscle thickness (P=0.76); but there were significant reduction in the avoidance of fear (fear of pain and fear of movement), disability, and meta-cognitive beliefs in the intervention group compared to the control group. (P= 0.000)

  Conclusion

  Psychological factors associated with pain is one of the factors of low back pain continuation. The combination of mindfulness based cognitive therapy and stability exercises can help to further improvement of low back pain.

  Keywords: Mindfulness, Paraspinal Muscles, Exercise Therapy, Low Back Pain
 • Fatemeh Rostam Zadeh Shuti, Farzad Zehsaz* Pages 492-496
  Introduction

  PGC-1α gene plays an important role in regulating cellular energy metabolism and stimulating the increased cell mitochondrial mass. Understanding the status of this gene polymorphism in non-athletic male adolescents may be helpful in choosing and identifying the sport talented male adolescents. The purpose of the present study was to investigate possible association between PGC-1α gene polymorphisms and physical performance in non-athletic male adolescents of Urmia (Iran).

  Materials and Methods

  The research was quasi-experimental in a field manner in which 124 non-athletic male adolescent of Urmia (age mean: 11.14±0.69 years old; weight mean: 41.09±10.97 kg; height: 143.18±7.78 cm and BMI: 19.85±4.16) participated in the saliva tests to determine PGC-1α polymorphism and in the field tests of Andersen, standing broad jump, Aalakov jump, counter-movement jump and 20-m sprint. Gene polymorphisms was performed were determined using the PCR-RFLP method.

  Results

  Among the three different types of exercise performance (endurance, power, speed), PGC-1α polymorphism only had a significant effect on the endurance performance of the subjects and remarkably, the group with the dominant Gly/Gly genotype had a better endurance performance.

  Conclusion

  The results of this study indicated that PGC-1α polymorphism of non-athlete adolescents was a determinative factor in their endurance performance, but not a determinative one in their speed and power performance.

  Keywords: Polymorphism, PGC-1α, Endurance, Power, Speed, Adolescents
 • Hossein Rajabi, Hadi Taleshi Ahangari* Pages 497-504
  Introduction

  Most beta and gamma radiation radioisotopes used for treatment are not suitable for imaging. The bremsstrahlung images on a conventional gamma camera helped to localize the radionuclide within and outside of the lesion. Secondary scattering of gamma rays of higher energy and bremsstrahlung causes contamination in the energy window and reducing the contrast and resolution of the images and the quantization validation of the images cannot be performed. Therefore, the accuracy of scatter correction methods is of great importance. The method involves the use of energy window, empirically selected broad bremsstrahlung energy to enhance the signal to noise ratio and a wiener restoration filter to compensate for system blur.

  Materials and Methods

  To simulate and validate the system, a water bottle containing Phosphorus-32 (P32) radio was taken. GATE package was used to determine the spectrum of bremsstrahlung radiation from P32 inside the liver and Zubal phantom was used to model a liver. Importantly, simulations were performed in the presence of a collimator without collimator and the collimator function was calculated. Zubal Phantom was also used to model liver imaging. The Wiener filter was used as a resolution adjuster.

  Results

  Despite the small number of electrons reaching the collimator, a considerable spectrum is produced. Collimator function and simulated liver image were calculated. No significant change in resolution was observed after using the Weiner filter.

  Conclusion

  The energy spectrum of the beams was altered after collimation to the collimator. Also, the shape of the energy spectrum was influenced by the type of tissue and size of the patient. The results had shown that planar gamma camera imaging and quantitation of P32 can be done. There is no compelling reason to suggest that the Wiener filter is useful in planning a Plane.

  Keywords: Nuclear Medicine, Bremsstrahlung, Monte Carlo, Liver, Phosphorus-32
 • MohammadHossein Morowvat* Pages 505-517
  Introduction

  Escherichia coli (E.coli) is one of the most widely used hosts for the production of recombinant proteins. The main problem in getting high product yields and productivity is the accumulation of acetic acid (acetate) as an unwanted metabolic by-product. In this study, an antisense-based strategy as a metabolic engineering approach was employed to hamper the acetate excretion problem.

  Materials and Methods

  A recombinant plasmid containing the encoding genes for human recombinant interferon beta (rhINF-β) and three antisense oligonucleotides against acetate kinase, phosphotransacetylase and pyruvate oxidase B was designed. The effects of recombinant plasmid on the cell physiology, rhINF-β production and acetate excretion were studied in E. coli.

  Results

  The mRNA levels of the targeted enzymes were lowered in antisense-regulated cells compared to the control cells. The concentration of acetate in culture media was decreased due to the constructed plasmid. The expression of antisense RNA did not affect the cell growth, negatively. Besides, the rhINF-β production was enhanced in antisense-regulated strain compared to the control plasmid without antisense genes.

  Conclusion

  Application of an antisense strategy on the acetate pathway was successful in metabolically engineering E. coli. This enhancement of production yield by antisense technology suggests that this strategy may be successfully applied to high cell density fermentations of E. coli expression system to overexpress other recombinant proteins.

  Keywords: Escherichia Coli, Recombinant Proteins, Acetic Acid, Antisense Technology, Interferon Beta
 • Jamil Zargan*, Majid Mirzaei Nodushan, Hossein Sobati, Hamidreza Goodarzi, Ashkan Haji Noor Mohammadi, Firooz Ebrahimi Pages 518-528
  Introduction

  Antibiotic resistance has been reported as one of the world's most critical public health problems.
  Recent investigations have demonstrated that venom of some species of snakes have antimicrobial and anticancer activities. In this study, we investigated the antibacterial and anticancer effects of Persian horned viper venom. Antibacterial activity was examined on Escherichia coli, Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus bacteria and antitumor effect was analyzed on human hepatocellular liver carcinoma cell line (HepG2).

  Materials and Methods

  Bactericidal-activity of crude venom in concentrations of 6.25-400 μg/ml was performed using MTT reduction, minimum inhibitory concentration (MIC), agar-well diffusion and disc diffusion methods. Tetracycline (50 μg/ml) was used as standard antibiotic. Cytotoxic effect in HepG2 cell were measured by MTT reduction assay and confirmed with neutral uptake assay following exposure of cells with different concentrations of venom (50-400 μg/ml). Apoptotic effect was investigated using comet assay.

  Results

  Our findings demonstrated that venom displays higher inhibitory effects against Gram-positive bacteria as compared to Gram-negative. Furthermore, venom showed anticancer activity on HepG2 cell line through induction of apoptosis and necrosis.

  Conclusion

  This study showed that raw venom of Iranian horned viper has antibacterial and anti-cancer activity. These properties make venom of this viper a potential source for isolation of effective molecule(s) having antibacterial and antitumor activity.

  Keywords: Snake Venom, Antineoplastic Agents, Anti-Bacterial Agents, Pseudocerastes Persicus
 • Sara Sadat Khatami, Fatemeh Tavakoli, Hossein Bagheri, Reza Salarinia, Amirreza Hesari, Faezeh Ghasemi* Pages 529-533
  Introduction

  The incidence rate of liver cancer is continuously increasing. Currently, gene therapy is applied to improve various medical issues such as cancer treatment approaches. Correspondingly, fibromodulin involves in many biological and physiological processes through interaction with growth factors and signaling pathway receptors. The aim of this study was to investigate the effects of fibromodulin gene expression on NF-kB and TGF-β signaling pathways in liver cancer cells in order to investigate the molecular pathway genes involved in this cancer.

  Materials and Methods

  Huh-7 human liver cancer cells were cultured and the effect of fibromodulin on cell growth and proliferation was assessed using MTT assay. Then, fibromodulin gene was transfected into cells using lipofectamine and the expression of SMAD2 / 3 and TGF-β genes were investigated by Real-Time PCR method.

  Results

  The effect of fibromodulin on TGF-β and SMAD 2/3 expression genes was evaluated in liver cancer cell line. Fibromodulin down-regulated the TGF-β and NF-kB pathways in transfected cells, compared to the control. Also, MTT results demonstrated that treatment with fibromodulin increased growth and proliferation of Huh-7 cell line in a dose-dependent manner.

  Conclusion

  According to the results of the study, fibromodulin significantly decreased the expression levels of TGF/β and NF/kB pathway genes in liver cancer cell line. Furthermore, growth and proliferation of liver cancer cells were increased after treatment with fibromodulin. It seems that fibromodulin gene has anticancer effects on liver cancer cells.

  Keywords: Liver Neoplasms, Fibromodulin, Signaling Pathway, NF-kappa B, Transforming Growth Factor beta
 • Mahdieh Mehrpouri, Ramin Yousefpour, Ava Safaroghli Azar, Davood Bashash* Pages 534-541
  Introduction

  Given to the fact that the high toxicity and side effects of chemotherapeutic drugs have limited their clinical use, it is not surprising that novel therapeutic drugs with less toxicity and more efficacy have entered into the novel protocols. Relatively, Melatonin, a main product of pineal gland, not only plays a key role in the regulation of circadian rhythm, but also exerts anti-proliferative and apoptotic effects on a wide range of tumors. The aim of this study was to evaluate the anti-proliferative and apoptotic effects of melatonin in acute promyelocytic leukemia-derived cell line NB4.

  Materials and Methods

  NB4 cells were exposed to the increasing concentrations of the melatonin drug (0.5, 1, and 2 mM). Subsequently, metabolic activity, induction of apoptosis, caspase-3 activity, ROS production and apoptosis-related target genes were investigated using MTT assay, Annexin-V/PI staining, caspase-3 activity kit, cellular ROS assay kit and RQ-PCR analysis, respectively.

  Results

  Our data delineated that melatonin resulted in the reduction of metabolic activity of NB4 cells in a dose- and time-dependent manner (P<0.05). Furthermore, melatonin increased the percentage of apoptotic cells (P<0.05) probably through induction of caspase-3 activity, increment in the intracellular level of ROS and alteration in the expression level of Bcl-2, survivin and Bax.

  Conclusion

  The results of this study clearly indicated the anti-leukemic effect of melatonin in NB4 cells and is a promising as a candidate drug in the treatment of APL.

  Keywords: Melatonin, Apoptosis, Acute Promyelocytic Leukemia
 • Mostafa Sajadian, Maryam Teimouri* Pages 542-549
  Introduction

  One of the important factors causing nosocomial infections is drug-resistant Staphylococcus aureus strain, so correspondingly, having norA efflux pump is one of the bacterial's ability to generate drug resistance. Iron has been used as a nanoparticle with antimicrobial activity against bacteria. The aim of this study was to investigate the effect of iron oxide nanoparticles synthesized from ziziphora plant extract on Staphylococcus aureus efflux pump genes expression.

  Materials and Methods

  green iron nanoparticles were formed using ethanolic extract of ziziphora plant and iron salt solution and identified by SEM and TEM electron microscopy. The Staphylococcus aureus strains were collected and isolated from hospitals and laboratories in Tehran. Considerably, Antimicrobial activity of green nanoparticles against strains was investigated. DNA and RNA and cDNA were extracted and the relative expression of norA gene in Staphylococcus aureus isolates was evaluated by Real-time PCR method.

  Results

  Different strains, under the influence of iron nanoparticles, showed different expression changes That were statistically significant compared to gmk gene expression (P<0.05). The level of norA gene expression in different strains showed a significant decrease, which indicates the anti-pumping activity of efflux pump plant extract.

  Conclusion

  the iron oxide nanoparticles synthesized from ziziphora plant extract act as an inhibitor of efflux pump in Staphylococcus aureus isolates and have potential for use in pharmaceutical and biological industry.

  Keywords: Ziziphora clinopodioides, Staphylococcus aureus, Efflux pump, Real-time PCR, Plant Extracts
 • Nemat Sotodehasl, Saeed Mahigir, Fatemeh Paknazar, Majid Mirmohammadkhani* Pages 550-555
  Introduction

  Narcotics Anonymous (NA) program includes some meetings to extend the continuity of giving up addiction in patients after detoxification. The purpose of this study was to evaluate the attitudes of patients undergoing methadone maintenance therapy in comparison with narcotics anonymous towards drug abuse.

  Materials and Methods

  In this comparative-analytical cross-sectional study which was accomplished in Semnan, Iran, 90 single males 20 to 40 years old participated in the study as three balanced groups including Methadone Maintenance Therapy (MMT), NA and a group without past-history of drug use as controls were studied. To measure attitude, the questionnaire "Drug Attitude Questionnaire" was used.

  Results

  Findings showed that the difference between the three groups was significant in terms of attitude score in general and subscales of effects, risks and consumption, so that in the MMT group it was more and in the NA group it was less unfavorable than the other two groups (P<0.001).

  Conclusion

  Comparing to MMT, participation in the NA meetings may promote or improve the attitude of the patents towards drug abuse more.

  Keywords: Attitude, Substance-Related Disorders, Opioid-Related Disorders, Methadone
 • Zeinab Rezaee, Sayed Mohammad Marandi, Hojjatallah Alaei*, Fahimeh Esfarjani Pages 556-562
  Introduction

  Parkinson’s disease (PD) is characterized by progressive dopamine depletion in the striatum, and leads to mitochondrial and motor disorders. The present study investigated the effect of moderate endurance training on motor disorder and mRNA expression of PPAR-γ, PGC-1α and BDNF in 6-hydroxydopamine (6-OHDA) rat model of PD

  Materials and Methods

  Thirty two male Wistar rats were divided into 4 eqaul groups: 1. Vehicle (Sham), 2. Vehicle + endurance training, 3. 6-OHDA and 4. 6-OHDA + endurance training. The PD model obtained by unilateral injection of 6-OHDA (8µg/2µl) into the medial forebrain bundle, and the sham group recevied vehicle alone. Two weeks after the surgery, endurance training groups ran on a treadmill 30 min per day for 30 days. Six weeks after the surgery, the rat’s rotations due to apomorphine injection and hippocampal mRNA expression of PPAR-γ, PGC-1α and BDNF were analyzed using Real Time-PCR.

  Results

  6-OHDA lesioned rats showed increased rotations (P≤0.001), decreased expression of PPAR-γ and BDNF mRNA and compensatory increased in PGC-1α mRNA. Edurance training improved both behavioural and molecular changes.

  Conclusion

  It seems that endurance training can reduce motor disorder and defects in expression of the mitochondrial factors in Parkinson’s disease.

  Keywords: Parkinson Disease, Endurance Training, Apomorphine, BDNF