فهرست مطالب

پژوهش های ادیانی - پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مرتضی سازجینی*، رحمان عشریه، محمدعلی رضایی اصفهانی صفحات 8-33

  امین قضایی در کتاب نامه هایی برای محمد (ص) پیامبر؛ پژوهشی بر ریشه های قرآن احکام اسلامی را متاثر از مذهب یهود می داند و معتقد است متن کنونی قرآن، نامه ها و ملحقاتی بوده که از طرف فرقه ای یهودی مسیحی به نام «ابیونی ها» برای پیامبر اسلام (ص) ارسال می شده است. این جستار مدعیات امین قضایی را به روش تحلیلی انتقادی و با رویکرد تاریخی بررسی می کند. با بررسی تاریخ فرقه ابیونی و مطالعه تطبیقی آموزه های آیین آنها با اسلام و همچنین امکان ارتباطشان با پیامبر (ص) در حجاز، این مطلب مشخص شده است که هیچ ارتباطی بین فرقه مذکور با پیامبر اسلام (ص) وجود نداشته و قضایی با آگاهی سطحی از آداب و مناسک فرقه ابیونی و پیش نهادن مستندات شاذ، فرضیه هایی را مطرح کرده است که تاریخ درباره این فرقه چنین مستنداتی را تایید نمی کند، به طوری که می توان گفت دیدگاه وی درباره قرآن هیچ گونه پشتوانه علمی ندارد.

  کلیدواژگان: ابیونی، قرآن، نامه، شبهه، امین قضایی
 • علی الماسی*، جعفر مقصودی صفحات 36-58

  مسئله «شریعت، طریقت و حقیقت» از مسایل اختلافی میان شیعه و گنابادیه است. نگاهی که اسلام و شیعه دارد نه فقط منجر به نفی شریعت و احکام شرعی نمی شود، بلکه التزام به آن را ابتدایا و استدامتا تقویت می کند. گنابادیه ابتدایا مانند شیعه است، اما گرچه در ظاهر عباراتشان، استدامتا نیز تمسک به شریعت را لازم می دانند، ولی در برخی از دیگر عباراتشان تهافت وجود دارد. همچنین، در عمل، التزام همیشگی و مستمر به شریعت را لازم نمی دانند. به همین دلیل است که از دیدگاه کلام و نیز فقه شیعه، برخی دیدگاه ها در مسئله «طریقت، شریعت، حقیقت» پذیرفتنی نیست. هدف مقاله نیز معطوف به نکته مذکور است که با بررسی دیدگاه گنابادیه، نقدهای شیعه به آنها را بیان می کند. در پژوهش حاضر در صددیم چیستی «شریعت، طریقت و حقیقت» را بررسی، و با نگاه اسلامی و شیعی نقد کنیم. ابتدا تفاوت این سه مقوله را بیان می کنیم. سپس تلازم آنها با یکدیگر، و مراحل سلوک و جایگاه هر سه را نشان می دهیم. در این میان، جایگاه و نقش «قطب» در شریعت آشکار خواهد شد. این تحقیق بنیادین با روش اسنادی و با مراجعه به کتب، پایگاه های اینترنتی و نرم افزارها صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: شریعت، طریقت، حقیقت، اسلام، شیعه
 • داود معماری*، مریم قلی پور صفحات 60-83

  قرآن کریم در داستان حضرت نوح (ع) به عنوان یکی از عبرت آموزترین قصه های قرآنی به وضوح تقابل حق و باطل را نشان داده و درباره هر دو گروه، شخصیت های مهم و برجسته ای را ترسیم، و برای نسل های بعدی الگوپردازی و نمادسازی کرده است. نمادسازی در قصه نوح (ع) در دو دسته «افراد و شخصیت ها» و «حوادث و وقایع» انجام شده است. قهرمانان یا شخصیت های مثبت داستان عبارت اند از حضرت نوح (ع) که نماد پایداری و استقامت در راه حق است و پیروان اندکش که نماد رستگاری و حسن عاقبت اند. ضدقهرمانان یا شخصیت های منفی، یعنی ملا و مترفین لجوج و کافر، زن و پسر نوح (ع)، نیز نمادهای حق گریزی و باطل اند. به علاوه، قرآن هنرمندانه برخی از وقایع و حوادث را نیز در این داستان نمادسازی کرده است. طوفان، کشتی و عمر نوح (ع) که به ترتیب در ادبیات دینی از دیرباز نماد مکر و قهر الاهی، نجات بخشی و امنیت، و مشیت ربوبی تلقی شده اند. توجه به این نمادسازی ها در قصه های قرآنی، در ترسیم روشن تر این حکایات عبرت آموز در رسانه های نوشتاری و تصویری کارساز است.

  کلیدواژگان: قصه های قرآنی، داستان نوح (ع)، نمادسازی، شخصیت های مثبت، شخصیت های منفی
 • حامد آل یمین* صفحات 86-108

  اخوان المسلمین یکی از بزرگ ترین و تاثیرگذارترین نهادها و جریان های فرهنگی و سیاسی اجتماعی معاصر در جهان اسلام است. تاثیر حسن البنا، به عنوان موسس اخوان المسلمین، در این جماعت به خصوص نوع زیست دینی اش، که تصوف و عرفان است، انکارپذیر نیست. رویکرد دینی وی متاثر از تصوف و عرفان به دوران نوجوانی اش باز می گردد. در این دوران او از مریدان رسمی طریقه ای صوفی به نام «طریقه حصافیه شاذلیه» بود و تحت تاثیر و تعلیم شیخ و موسس این طریقه عرفانی قرار داشت. از تاسیس اخوان المسلمین، طرح ریزی و نظام سلسله مراتبی اش تا ارتباط میان اعضا با یکدیگر و با مرشد عام، همگی برگرفته از زیست دینی متاثر از تصوف و عرفان است که در تار و پود اخوان المسلمین نفوذ کرده است. سعی وی در به کاربستن محتوا و روش صوفیانه همواره انتقادهایی را از جانب سلفیه در پی داشته است. اگرچه اخوان المسلمین پس از مدتی از تصوف و عرفان فاصله گرفتند و در زمره جماعت های سلفی به شمار آمدند، اما نفوذ زیست دینی متاثر از تصوف و عرفان از طریق حسن البنا در لایه های درونی اخوان المسلمین، امروزه نیز دیده می شود. تاکید بر این رویکرد صوفیانه و عارفانه در اخوان المسلمین می تواند مانعی برای به افراط کشیده شدن اخوان المسلمین به سمت سلفیت باشد. این بررسی، زیست دینی ناشی از تصوف و عرفان حسن البنا را در پی ریزی جماعت اخوان المسلمین نشان می دهد و تحلیل می کند.

  کلیدواژگان: حسن البنا، تصوف، عرفان، دین، اخوان المسلمین، ذکر، مراسم میلاد اولیا
 • طیبه سادات طبایی*، یوسف دانشور نیلو، رضا الهی منش صفحات 110-128
  هدف و مقصد کلی حیات معنوی در مسیحیت ارتدوکس با مفهوم «خداگونگی» بیان می شود. در سرتاسر فیلوکالیا که مجموعه ای بزرگ و معتبر در عرفان مسیحیت ارتدوکس است، تصریح می شود که انسان مخلوقی است که مقرر شده است خدا شود. به این معنا که آنچه انسان به آن فراخوانده می شود صرفا اطاعت از خدا در قالب سبکی از زندگی اخلاق محور نیست، بلکه او باید علاوه بر زیست اخلاقی به گونه ای بی واسطه و با تکیه بر درون و ذات خود در موجودیت و شکوه خدا که یگانه ای تثلیثی است، شریک شود. مقدربودن خداگونه شدن برای انسان از منظر نویسندگان و مفسران فیلوکالیا پیام اصلی این کتاب و مضمونی است که این متن عظیم و متشکل از متون مختلف را «یگانه و یک دست» کرده است. در این مقاله می کوشیم مفهوم «خداگونگی» را از منظرهای متفاوت بکاویم و در پایان به نتیجه ای مشخص درباره چگونگی امکان آن از نگاه قدیسان فیلوکالیا دست یابیم.
  کلیدواژگان: خداگونگی، عرفان مسیحی، مسیحیت ارتدوکس، مقامات عرفانی انسان، فیلوکالیا
 • قربان علمی*، افسانه فهیمی صفحات 130-156

  هدف این مقاله شناسایی عوامل درون دینی دخیل در وقوع عرفی شدگی در آیین کاتولیک است که برای رسیدن به آن از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است. یافته های این تحقیق راجع به عوامل درونی در وقوع عرفی شدگی در کاتولیسیسم در سه دسته می گنجد: الف. پیش زمینه های تاریخی موروثی، ب. بسترهای کتاب مقدسی الاهیاتی، ج. عوامل درون ساختاری دینی (نهاد دین). در این میان با توجه به اینکه جامعه دینداران، به ویژه در قرون وسطا، بیشترین ارتباط و پیوندشان به واسطه ساختار کلیسامحور کاتولیسیسم، با ملموس ترین نمود و نماینده خارجی دین، یعنی نهاد دین، بوده است تا الاهیات و پیشینه تاریخی آن دین، عملکرد ناصواب نهاد دین به مثابه نهادی تعیین کننده در ساختار دینی کاتولیسیسم در اروپای کاتولیک، در کم اعتبارشدن دین، بیش از دو عامل دیگر موثر بوده است.

  کلیدواژگان: کاتولیسیسم، عوامل درون دینی، عرفی شدگی، نهاد دین
 • روح الله آدینه*، حامد افشاریان صفحات 158-180

  الاهیات جاناتان ادواردز الاهیاتی عقلانی است. او معتقد است «عقل» توان اثبات حقانیت تعالیم کتاب مقدس را دارد و بدین اعتبار همنوا با کسانی است که ایمان دینی را واجد وجهی شناختی قلمداد می کنند. اما در الاهیات ادواردز عناصر «تجربه» و «احساس» نیز منزلتی اغماض ناپذیر دارند. وی، بسان شلایرماخر، تجربه دینی یا احساس معنوی را گوهر ایمان دینی می داند و معتقد است اگر انسان از وضعیت زلال وجودی محروم باشد نمی تواند زیبایی تعالیم دینی را درک کند. در حقیقت، ناب اندیشی محصول عقلانیت صرف نیست، بلکه حاجتمند «قلبی هدایت شده» و مصفای از هر گونه گناه و تمایلات ناروا است. ادواردز معتقد است انسان باید برای شناخت خدا و کلامش، نخست ساحت ارادی و عاطفی اش را بپیراید و از گناه دوری کند. در حقیقت، این عواطف و اعمال ما هستند که نقش خویش را بر پیشانی افکار ما می زنند و عقل انسان همواره به پیروی از تمایلاتش عمل کرده است. الاهیات ادواردز پرده از «فرمانروایی قلب» و «فرمان برداری عقل» برمی دارد. حکایت انسان همین است که او به چیزی می اندیشد و چیزی را حقیقت می پندارد که دوستش دارد. ادواردز معتقد بود برای اثبات ایمان دینی، اول باید مومن بود نه فیلسوف و متکلم. این «قلب سلیم» است که عقل را مستقیم می سازد تا راه خویش را به سوی اندیشه های درست دینی بیابد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی قلب سلیم و عقل مستقیم و تاثیر قلب بر عقل را در الاهیات جاناتان ادواردز تبیین می کند.

  کلیدواژگان: قلب سلیم، عقل مستقیم، الاهیات، جاناتان ادواردز
 • آزاده رضایی، فاطمه لاجوردی* صفحات 182-203

  کتاب مکاشفه یوحنا، از مجموعه متون آپوکالیپسی در سنت یهودی مسیحی است که درون مایه اصلی شان رویدادهای مربوط به پایان زمان است. از موضوعات محل توجه محققان، وجه اشتراک تمامی این متون در اشاره به شرایط اجتماعی دوره زمانی شان است که از آن با عنوان «شرایط بحران» یاد می شود. نویسنده کتابمکاشفه نیز در نخستین بخش آن، یعنی «نامه ها به کلیساهای آسیا»، به شرایط اجتماعی مسیحیان روزگار خود در اواخر سده نخست میلادی، که در هفت شهر آسیای صغیر ساکن بودند، اشاراتی دارد. برخی از اشارات ضمنی و آشکار نویسنده در متن نامه ها بر این دلالت دارد که مسیحیان آن مناطق از لحاظ اجتماعی و نیز از لحاظ پایداری بر اعتقادات دینی شان (از منظر نویسنده) در وضعیت نامطلوبی به سر می بردند. در این مقاله می کوشیم با استفاده از متن نامه ها و برخی شواهد تاریخی دلایل پدیدآمدن چنین شرایطی برای مسیحیان آن منطقه را بررسی کنیم.

  کلیدواژگان: شرایط بحران، نامه ها به کلیساهای آسیا، رومیان، یهودیان، نیکولاییان
 • هادی نوری* صفحات 206-232
  تاریخ ادبیات هر ملت تاریخ واقعی آن ملت را منعکس می کند. با این همه، این مسئله مطرح است که چرا دولت ایران در عهد باستان به منزله یکی از دو ابرقدرت بزرگ جهانی زمانه مطرح بوده اما سنت ادبی اش، هم وزن این سنت سیاسی نبوده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا اوستا در مقام مهم ترین متن ادبی ایران باستان محصول عهد ساسانی است یا کتابت آن را باید متعلق به دوره حیات زرتشت دانست؟ در پاسخ به این پرسش، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: دیدگاه نخست می گوید اوستا از ابتدا صورت شفاهی داشته و سپس در عهد ساسانی با ابداع خط اوستایی به نگارش درآمده است. دیدگاه دوم می گوید اوستا از زمان حیات زرتشت به صورت متن ادبی درآمده و نسخه های مکتوب آن با حمله اسکندر به ایران از میان رفته است. برای بررسی این دو دیدگاه از روش مطالعه اسناد کتاب خانه ای با تمرکز بر اسناد دست اول و دست دوم استفاده شد. در این مقاله، دیدگاه نخست نقد می شود و دیدگاه دوم بر اساس مستندات تایید می گردد. سپس گفته می شود که علت توجه ویژه به اوستا در عهد ساسانی ضرورت گردآوری و تدوین متون پراکنده اوستا در جهت تاسیس دین رسمی هماهنگ با دولت متمرکز ساسانی بوده است.
  کلیدواژگان: اوستا، متن ادبی، روایت شفاهی، دین رسمی
 • پرستو کلاهدوزها*، حمید عابدیها صفحات 234-262
  چرایی واگرایی و چگونگی همگرایی در اسلام، مباحثی است که پیشینه ای به درازای تاریخ این دین دارد، خصوصا که طبق فرموده قرآن کریم، تمام انسان ها ابتدا امت واحده ای بودند که بر اثر اختلافات از انسجام فاصله گرفتند. بنابراین، انبیا مبعوث شدند تا عوامل تفرقه را از بین ببرند و دوباره وحدت را میان آنها برقرار کنند. گسستگی یا پیوستگی هر جامعه به تفکرات و باورهای آن جامعه وابسته است. برای برپایی جامعه ای اسلامی و متحد، نخست باید در صدد اصلاح فکر و باور مسلمانان بود تا بتوان ریشه های افتراق عقیدتی را از بین برد. در مقاله پیش رو ابتدا عوامل اولیه واگرایی مسلمانان در جریان سقیفه و حاکمیت امویان و بازگشت به اشرافیت جاهلی تشریح و تحلیل می شود. سپس ریشه های انحطاط جوامع اسلامی را در چند محور اصلی بررسی و تحلیل می کنیم که عبارت است از: تعطیلی فقه و اجتهاد؛ برپایی تصوف دنیاگریز؛ التقاط و مسخ مفاهیم دینی؛ مشاجره های تفرقه انگیز کلامی؛ نفوذ اندیشه های بیگانه.
  کلیدواژگان: اسلام، واگرایی، همگرایی، تحجر، اجتهاد
 • وحید عسکرپور* صفحات 264-292
  تپه زاغه، واقع در شصت کیلومتری جنوب قزوین، محوطه ای کم ارتفاع با 15 هکتار وسعت است که در 14 فصل کاوش شده است. این مقاله به مجموعه ای مهم از یافته های این محوطه اختصاص دارد که عبارت اند از: «پیکرک های انسان ریخت چکمه ای». آنچه نگارش این مقاله را موجب شده به آزمون گذاشتن مطالعه ای جزیی نگرانه، دقیق و عینی درباره گونه ای از پیکرک های انسان ریخت زاغه در نسبت با بافت های باستان شناختی درون محوطه ای است تا بتوانیم معنای هستی شناختی حضور پیکرک های چکمه ای را از بطن همین مطالعه بافت گرایانه نمایان کنیم. در این پژوهش صرفا بر پیکرک های معروف به «چکمه ای» تمرکز شده و آنها نیز بر اساس متغیرهای اندازه، نمایش اندام ها، بافت کشف، اندام های جنسی، تزیینات، شکستگی ها و ویژگی های خاص به شکلی طبقه بندی شده توصیف شده اند. سه بافت اصلی این محوطه نیز در نسبت با پیکرک های موضوع مطالعه عبارت اند از: کلیت استقرار زاغه، بنای منقوش و گمانه باستان شناختی K. برای معناکاوی پیکرک های موضوع مطالعه در چارچوبی باستان شناختی، آنها درون زمینه های «جهان آنیمی»، «چرخه زندگی» و «نسبت های بوم شناختی» جای داده شده اند. حاصل پژوهش آنکه، پیکرک های انسان ریخت چکمه ای، در بافت استقرار هزاره ششم/پنجمی زاغه، با استفاده از همان قابلیت های مادی خویش، عرصه ای را برای اندیشیدن به امر نااندیشیدنی فراهم کرده اند.
  کلیدواژگان: پیکرک های چکمه ای، جهان آنیمی، زاغه، باستان شناسی دین
 • رحیم کرمی، مرتضی رزاق پور* صفحات 294-312
  مبانی نظری کیش مانوی اصولا عرفانی است. زهد، ریاضت، گیاه خواری، تزکیه و تهذیب نفس، نیکی، راستی، پاکی، جوان مردی، باور به جدایی مطلق نور و ظلمت و خیر و شر، و اهمیت کسب معرفت در این دین برای دست یابی به رستگاری از مباحث مهم مانویت است. مانویان معرفت به ذات خداوند را شرط اصلی رستگاری می دانستند. از این رو، باورهای این دین در حوزه معرفت شناسی در خور توجه است. از سوی دیگر، مولوی نظمی را در شیوه تفکر عرفانی اش وضع کرده که خاستگاهش همچنان محل تامل دانشمندان است. اگرچه زهد، تزکیه، تهذیب نفس، جوان مردی، و جدایی نور و ظلمت در اندیشه های مولوی با آنچه مانی و مانویان می گفتند بسیار شباهت دارد، جدایی انسان از اصل خویش، بی اعتنایی به جهان مادی، به ویژه اهمیت معرفت و دانش در خداشناسی و خودشناسی از مولفه های بسیار مهم در ساختار معرفت شناسی مانی و نیز مولانا است. جستار حاضر پس از واکاوی عناصر معرفت شناسانه دو عرفان مانوی و مولوی می کوشد پیوندهایی را بیابد که ممکن است میان مولفه های این دو نگرش باشد.
  کلیدواژگان: عرفان، مانوی، معرفت شناسی، مولوی
|
 • Murtiza Sazjini *, Rahman Ushriyyih, MohammadAli Rizaei Isfihani Pages 8-33

  In his book Letters for The Prophet Muhammad; A Research into the Origins of  Koran Amin Qazaei views Islamic rules as influenced by Judaism, contending that the present text of Koran consists of letters and annexes sent from a Jewish-Christian sect Ebionites to the Prophet of Islam. This study examines Amin Qazaei’s claims using a critical-analytic method and with a historical approach. Through the examination of the history of Ebionites and a comparative study of their religious teachings and Islam it is ascertained that there was no connection between the sect and the Prophet of Islam. Having a shallow knowledge about customs and rites of Ebionites and presenting rarely cited documents, Amin Qazaei has raised such unconfirmed hypotheses that one could say that his viewpoint on Koran lacks any scientific support.

  Keywords: Ebionite, Koran, letter, question, Amin Qazaei
 • Ali Almasi *, Ja’Far Maqsudi Pages 36-58

  The issue of exoteric path, esoteric path and mystical truth (sharī’a, ṭarīqa, ḥaqīqa respectively), is a matter of debate between Shia and the Gonabadi Sufism. Islamic and Shiite views not only do not lead to negation of exoteric path and jurisprudential decrees, but also strengthen adherence to them, both at the beginning and continuously. The Gonabadi Sufis are like Shia in the beginning, but, although in some of their words they also deem it indispensable to adhere consistently to the exoteric path, there is a contradiction of this view in some of their other words. Furthermore, in practice they do not treat as indispensable permanent and consistent adherence to exoteric path. This is why theosophy and Shiite jurisprudence regard as unacceptable some of the viewpoints of Gunabadi Sufism on the issue. The aim of this article is to set out Shia criticisms of the Gunabadi Sufism through examination of the latter’s viewpoint. First it differentiates the three above mentioned categories, and then shows the necessary connection among them, the stages of spiritual wayfaring (sūlūk)and the position of each of the three. Meanwhile, the position and role of qūtb in exoteric path will be elucidated. This basic research was conducted using the documentary research method by reference to books, internet bases and software.

  Keywords: shari’a, ṭariqa, ḥaqiqa, Islam, Shia
 • Davud Memari *, Maryam Qulipur Pages 60-83

  In the story of Noah (PBUH) as one of its most salutary stories Koran clearly illustrates the opposition between the right and wrong, depicting, modeling and conducting symbolization for the posterity of significant and outstanding characters with regard to both sides of the opposition. Symbolization in the story of Noah has been conducted under the two categories of “characters” and “events”. Heroes or positive characters are Noah (PBUH) symbolizing adherence and resistance on the right pathway, and his few followers who stand for salvation and good ending. Antiheroes or negative characters i.e. the stubborn and unbelieving affluent (mala’) and extravagant (mūṭrīfīn), including the wife and son of Noah (PBUH), are the symbols of evading the truth and of the wrong. Furthermore, Koran has artistically conducted symbolization of some events in the story. The storm, ark, and age of Noah (PBUH) have long been considered the symbols of divine planning and wrath, salvation and safety, and divine destiny respectively. Attention to these symbolizations in Koranic stories helps a clearer depiction thereof in written and visual media.

  Keywords: Koranic stories, the story of Noah (PBUH), symbolization, positive characters, negative characters
 • Hamid AlI Yamin * Pages 86-108

  The Society of Muslim Brothers, better known as the Muslim Brotherhood, is a major and most influential institution as well as cultural and political-social current in the Islamic world. Undeniable is al-Banna’s influence in the capacity of the founder on MB, especially through the mystical kind of his religious life. The impact of Sufism and mysticism on his religious approach went back to his teens, when he was officially an acolyte in a Sufi branch Tariqa Hisafiyyah Shadhiliyyah, and was influenced and taught by the latter’s Sheikh and founder. Since its inception, MB’s design and hierarchical system as well as the relationship of the members with each other and with the supreme guide (mūrshīd ām) all have been adapted from al-Banna’s religious Sufism-impacted life which penetrated the warp and woof of MB. His efforts to apply Sufi content and methods have always given rise to criticisms from the Salafis. Although MB came to distance themselves from Sufism and count as a Salafi denomination, the religious life which is influenced by Sufism via Hassan al-Banna in the inner layers of MB is still visible today. Emphasis on the Sufi and mystical approach in MB can form an obstacle to their being driven into Salafi extremism. This study shows and analyzes the role in founding MB played by Hassan al-Banna’s religious life deriving from Sufism and mysticism.

  Keywords: Hassan Al-Banna, Sufism, mysticism, Religion, Muslim brotherhood, dhīkr, the ceremony for the birth of awlīa
 • Tayyibi Sadat Taba’I *, Yusuf Danishvar Nilu, Reza Elahimanish Pages 110-128
  The general goal and destination of spiritual life in orthodox Christianity is expressed through the concept of theosis (or deification). Throughout Philokalia which is a large and respected collection in the mystical orthodox Christianity, it is proclaimed that human beings are creatures which are decided to become God. That is to say, what they are called to is not merely obedience towards God in the form of a morality-oriented lifestyle. But, rather, in addition to leading a moral life, they should immediately and in reliance upon their inner self and essence share the being and majesty of God who is a hypostatic union. From the perspective of Philokalia’s authors and commentators, theosis is the prime message of the book and a theme which unifies and standardizes the huge text which is comprised from different texts. This article tries to explore theosis from different perspectives, and finally to reach a clear conclusion on the way it is possible in the view of the saints of Philokalia.
  Keywords: theosis (deification), Christian mysticism, Orthodox Christianity, human beings’ mystical statures, Philokalia
 • Gorban Elmi *, Afsaneh Fahimi Pages 130-156

  Using the descriptive-analytic method, this article aims to identify intra-religious factors involved in secularization within Catholicism. The research findings are included into three categories: the historical-inherited background, the biblical and theological background, and religious intra-structural factors (the institution of religion). Given that because of the church-oriented structure of Catholicism the community of believers had been more linked to the most tangible manifestation and external representative of religion i.e. the institution of religion than to theology and the historical background of the religion, the wrong performance of the institution played a more crucial part in discrediting religion than the two other factors.

  Keywords: Catholicism, intra-religious factors, Secularization, the institution of religion
 • Rohollah Adineh *, Hamed Afsharian Pages 158-180

  Building up a rational theology, Jonathan Edwards believed that reason is capable of vindicating biblical teachings. He thus concurred with those who regard religious faith as possessing a cognitive side. In Edward’s theology, however, the elements of “experience” and “feeling” also have an un-ignorable status. Like Friedrich Schleiermacher, he considered the religious experience or spiritual feeling as the substance of religious faith, insisting that if man is deprived of existential limpidity, he cannot perceive the beauty of religious teachings. In Fact, purity of thought is not merely a product of rationality, but also needs a guided and pure heart free of any sins and wrong dispositions. Edwards believed that to acquire knowledge of God and of his words, man first should purify his volitional and emotional areas and avoid sin. In fact, it is our emotions and deeds which stamp their influence on our thoughts, and man’s reason has always followed his dispositions. Edward’s theology unveils heart’s domination and reason’s submission. The story of man is he thinks about and regards as true that which he likes. Edwards maintained that to prove religious belief, first one needs to be a believer rather than a philosopher and theosophist. It is the pure heart which straightens the reason so it finds its way towards the right religious thoughts. Using the descriptive-analytic method, this research explains the pure heart and straight reason and the impact of the heart on the reason in Edwards’s theology.

  Keywords: the pure heart, the straight reason, Theology, Jonathan Edwards
 • Azadeh Rezaei, Fatemeh Lajevardi * Pages 182-203

  The Book of Revelation is among the apocalyptic texts (in the Jewish-Christian traditions) whose major theme is the events of the end time. One of the subjects of interest to researchers is the commonality among all these texts in pointing to the social situation in their era referred to as “crisis situation”. Along the same lines, The Book of Revelation ‘s author refers in the first chapter, “letters to seven churches of Asia”, to the social situation of Christians of his time in late first century AD, who inhabited seven cities of Asia Minor. Some of author’s direct and indirect references signify that socially and in terms of adherence to their religious beliefs the Christians in those areas were in an undesirable state. Using the letters and some historical evidence, this article tries to examine the reasons for that.

  Keywords: the crisis situation, letters to seven churches of Asia, the Romans, the Jews, the Nicolaitans
 • Hadi Nuri * Pages 206-232
  Although each and every nation’s history of literature reflects their actual history, there is the question why the Persian literary tradition did not have the same weight that the ancient Persian government as one of the then two world superpowers did. The main question of the present article is whether Avista as the most important literary text of ancient Persia is a product of the Sassanid era, or writing of the book dates back to the life span of Zoroaster. There are two different answers to the question. According to the first, Avista existed in oral form and then was written in the Sassanid era when Avistan alphabet was coined. According to the second, however, Avista had been a written literary text since Zoroaster which was destroyed as a result of Alexander’s invasion of Persia. To examine the two answers, the article used the library research method with a focus on primary and secondary documents. The first answer is critiqued before the second is confirmed based on documentation. Next it is claimed that the special attention to Avista during the Sassanid dynasty was accounted for by the necessity of compiling fragmented Avista’s texts in order to establish an official religion in harmony with the Sassanid centralized government.
  Keywords: Avista, Literary Text, oral narratives, official religion
 • Parastoo Kolahdoozha *, Hamid Abediha Pages 234-262
  The reason for convergence, and the way divergence took place in Islam are the issues that have as long a background as the history of the religion, especially because, as Koran says, all human beings first formed one nation who came to diverge as a result of their differences. Thus, the prophets were God-appointed to eliminate the causes of division and establish unity among humankind again. Disconnection or connection in each and every society depends on the latter’s thoughts and beliefs. To establish an Islamic and united society first we should seek to reform the thoughts and beliefs of Muslims so as to be able to root out division of beliefs. The present article first explains and analyzes the primary causes of divergence among Muslims during the event of Saqīfah, the rule of the Ūmavīds and regression to the aristocracy of the Age of Ignorance (jāhīlīyyah). Next it examines the root causes of the decline of the Islamic societies with its main analytic focus on: abandonment of Islamic jurisprudence and ījtīhād; syncretism and metamorphosis of religious concepts; divisive theosophical disputes; the infiltration of foreigners’ thoughts.
  Keywords: Islam, Divergence, Convergence, bigotry, ījtīhād
 • Vahid Askarpour * Pages 264-292
  Located 60 kilometers to the south of Qazvin, Teppe Zaghe is a low area of 15-hectre breadth which has been explored during14 archeological seasons. This article is allocated to a significant set of finds on the site: anthropomorphic boot figurines. The reason for conducting this study was to test an atomistic, meticulous and objective study of a type of anthropomorphic figurines in Teppe Zagheh in relation to archeological intra-site contexts, so we can reveal the ontological meaning of the presence of boot figurines from within the contextualist study. This research merely focuses on statuettes known as boot figurines, describing them in a classified manner according to variables of size, exhibition of organs, the context of the find, sex organs, adornments, fractures and special features. The three main contexts on the site in relation to the figurines are: the totality of the location of Teppe Zagheh, the engraved monument, and the archeological guess k. To explore the meaning of the figurines within an archeological framework they were placed in the contexts of “the animist world”, “life cycle”, and “ecological relations”. The result of the research is that the anthropomorphic boot figurines in the context of the location of Teppe Zagheh in the fifth/sixth millennium BCE provided room for thinking the unthinkable.
  Keywords: boot figurines, animist world, Teppe Zagheh, archeology of religion
 • Rahim Karami, Murtiza Razzaghpur * Pages 294-312
  Although a comparative study of mysticism in two different schools of thought faces many difficulties, the large number of similarities in theoretical foundations among the schools of mysticism and mystical characters encourages researchers to conduct such studies. Always there is room for a study of Mani and Rumi as the two characters in Persian mysticism. The theoretical foundations of ‎Manichaeism are fundamentally mystical. Asceticism, austerity, vegetarianism, purification of the soul, good deeds, uprightness, cleanness,  belief in absolute separation of light and darkness, and of good and evil, as well as the significance of acquisition of knowledge in achieving salvation are central to Manichaeism. According to Manichaeism, knowledge about the divine essence is the basic condition for salvation, and therefore beliefs deriving from the religion are worthy of attention in the field of epistemology. On the other side, Rumi as one of the mystical poets, perhaps the greatest of them, has introduced an order into his mystical attitude whose origins continue to be the subject of scientists’ meditation. Asceticism, purification of the soul, chivalrousness, and separation of light and darkness in Rumi’s thought as well as the separation of man from his origins, indifference towards the material world, and especially the significance of knowledge of God and self-knowledge are very important components of the structure of the epistemologies of Mani and Rumi. Having explored the epistemological elements of the mysticisms of Mani and Rumi, the present article tries to find links that might exist between the two views.
  Keywords: mysticism, Manichaeism, Epistemology, Rumi