فهرست مطالب

فصلنامه یافته
سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 83، بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/01/13
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدصادق آرمان فر*، رضا رجبی، شهناز شهربانیان، محمدحسین علیزاده صفحات 1-12
  مقدمه

  آزمون غربالگری حرکتی عملکردی (FMS) ابزاری است که توانایی تعیین پتانسیل فرد برای امکان ابتلاء به ناهنجاری های اسکلتی عضلانی و آسیب ورزشی را دارد.آزمون های FMS، شامل هفت آزمون حرکتی عملکردی می باشند که ارزیابی های تنه، قدرت و ثبات مرکزی، هماهنگی عصبی-عضلانی، عدم تقارن در حرکت و انعطاف پذیری را انجام می دهند.  هدف از اجرای این تحقیق تعیین نورم آزمون غربالگری حرکتی عملکردی در دانش آموزان پسر 17-15 ساله استان لرستان بود.

  مواد و روش ها

  روش تحقیق مطالعه حاضر  بر اساس ماهیت و نحوه گردآوری داده ها مقطعی (cross-sectional) و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. بدین منظور 370 دانش آموز پسر با اجرای7 تست FMS مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نورم آزمون FMS در دانش آموزان 15 ساله  1/79±15/66، در دانش آموزان 16 ساله 91/1±15/16 و در دانش آموزان 17ساله 75/1 ±17/16بود. می توان اعلام داشت نورم  FMS در این جامعه آماری نسبت به مطالعات مرتبط در این گروه سنی از وضعیت بهتری برخوردار هستند. همچنین نورم آزمون ها به تفکیک نشان داد که 80 درصد این جامعه از ثبات کافی در ناحیه مرکزی تنه برخوردار نیستند.

  بحث و نتیجه گیری

    در بسیاری از فعالیتهای ورزشی حرکات اندام فوقانی و تحتانی مستلزم داشتن ثبات و پایداری کافی در ناحیه مرکزی می باشد، چنانچه در این ناحیه ثبات نباشد انتقال انرژی به خوبی صورت نمی گیرد. از آنجایی که این گروه سنی در شروع مسابقات ورزشی رسمی قرار دارند و با توجه به این که سودمندی کلینیکی FMS با فقدان شاخص نورم در ایران محدود شده است متخصصین طب ورزش و مربیان تیم های ورزشی می توانند ارزش نمرات نورم را برای تشخیص و شناسایی افراد در معرض خطر ناهنجاری بدنی و آسیب در سنین مختلف استفاده نمایند و تمرینات بدنسازی و اصلاحی را بر اساس آن برنامه ریزی نمایند.

  کلیدواژگان: آزمون غربالگری حرکتی عملکردی، دانش آموزان پسر، نورم
 • مجتبی خاکساریان، صبا حسنوندی*، رقیه پیری، محمد مهدی سهرابی فرد صفحات 13-24
  مقدمه

  امروزه نوروفیدبک به عنوان روشی نوین در بهبود علایم بیش فعالی و صرع مورد استفاد قرار می گیرد. میزان کارآمدی این روش نوین درمانی در اختلالات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی این درمان در مبتلایان به بیش فعالی و صرع است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه این پژوهش را تمام کودکان مبتلا به ADHD و صرع در شهر کرج تشکیل دادند. نمونه این پژوهش شامل 60 کودک (15 نفر مبتلا به ADHD، 15 نفر مبتلا به صرع و 30 نفر گروه کنترل) به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در پیش آزمون سیاهه رتبه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (گویا، ایسکویت، گوی و کنورتی، 2000) برای کودکان تکمیل شد. این ابزار دیدگاه معلم را درباره رفتارهای دانش آموز در حوزه کارکردهای اجرایی منعکس می کند. در واقع ین ابزار، ابزاری برای غربالگری مشکلات کارکردهای اجرایی فراهم می کند. کارکردهای اجرایی قابل سنجش در این سیاهه شامل بازداری، انعطاف پذیری، کنترل هیجانی، آغازگری، حافظه کاری، برنامه ریزی/ سازماندهی، ساماندهی مواد و نظارت است. جهت اجرای پژوهش، برنامه بتا/ تتا برای همه آزمودنی ها استفاده شد. هدف افزایش امواج تتا و کاهش امواج بتا بود. پس از پایان 10 جلسه (5 هفته و هر هفته دو جلسه) اجرای نوروفیدبک، مجدد سیاهه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و برای استنباط داده ها از روش کوواریانس تک متغیری استفاده شد. نسخه 18 نرم افزار اماری spss جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد نمرات کارکردهای اجرایی در پیش آزمون و پس آزمون گروه های مورد مطالعه تفاوت معنادار دارد (P<0.001). همچنین ضریب تاثیر درمان نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی در گروه ADHD در مقایسه با گروه مبتلا به صرع و گروه کنترل بالاتر است (P<0.001).

  بحث و نتیجه گیری

  برمبنای یافته های به دست آمده، تاثیر نوروفیدبک در مبتلایان به ADHD و صرع موثر و متفاوت است. بنابراین، استفاده از نوروفیدبک در بهبود کارکردهای اجرایی مبتلایان به ADHD کارآمدتر است. این نتایج می تواند در حوزه درمان بیش فعالی با استفاده از روش های نوین موثر باشد.

  کلیدواژگان: نوروفیدبک، کارکردهای اجرایی، بیش فعالی، صرع
 • نغمه خدامی، مختار ملک پور*، امیر قمرانی، حمید آتش پور صفحات 25-38
  مقدمه

  اختلال نافرمانی مقابله ای یکی از رایج ترین تشخیص های اختلالات سلامت روان در دوران کودکی می باشد،که الگوی عودکننده از رفتارهای منفی کارانه، نافرمانی، سرکشی و خصم آلود در برابر اشخاص صاحب قدرت است که تاثیرات وسیعی بر فرد، خانواده، مدرسه و اجتماع دارد. از این رو پروتکل آموزش مهارت های ذهن آگاهی ویژه کودکان با نافرمانی مقابله ای در راستای بهبود تعامل کودک با معلم تدوین گردید. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثر بخشی آموزش مهارت های ذهن آگاهی ویژه کودکان با نافرمانی مقابله ای و درمان شناختی - رفتاری  بر تعاملات کودک با معلم اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  طرح پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. تعداد 60 کودک نافرمان مقابله ای 8 تا 12 ساله به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (روش مداخله: آموزش مهارت های ذهن آگاهی و درمان شناختی -رفتاری) و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه رابطه معلم- دانش آموز و پرسشنامه علایم مرضی کودکان (CSI-4) بود.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که آموزش ذهن آگاهی و درمان شناختی-رفتاری بر افزایش تعامل کودک با معلم تاثیر معنی دار داشته است. همچنین بررسی ها نشان داد که  بین افزایش تعامل کودک با معلم تحت آموزش ذهن آگاهی و تحت درمان شناختی-رفتاری تفاوت معنی دار وجود دارد (001/0=p).

  بحث و نتیجه گیری

  افزایش تعامل کودک با معلم در گروهی که تحت درمان شناختی-رفتاری بوده اند، بیشتر از افزایش تعامل کودک با معلم در گروهی که تحت آموزش ذهن آگاهی بوده اند، می باشد.

  کلیدواژگان: کودکان نافرمانی مقابله ای، ذهن آگاهی، شناختی - رفتاری، تعامل کودک با معلم
 • رضا حاجی حسین، اعظم مسلمی، زهرا اسلامی راد* صفحات 39-47
  مقدمه

  برخی از میکروارگانیسم های یوکاریوت از جمله تک یاخته تاژکداری به نام تریکوموناس تناکس در ایجاد بیماری های پریودنتال موثر هستند. هدف از مطالعه کنونی، بررسی مقالات ایرانی در خصوص شیوع تریکوموناس تناکس در ایران به منظور به دست آوردن توصیف جامع از شیوع این انگل در کشور است.  

  روش ها

  به منظور بررسی، مقالات پژوهشی که در مورد شیوع تریکوموناس تناکس بر روی جمعیت ایران انجام شده بود، جستجوی نظام مندی در بانک های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی انجام شد. فرایند جستجو منجر به ورود 9 مقاله به این مرور نظام مند  گردید که همه آنها در متاآنالیز وارد شدند.

  یافته ها

  در مقالات مرور شده جمعا 1651 نفر از نظر آلودگی به تریکوموناس تناکس مورد آزمایش قرار گرفته بودند. بر اساس مدل اثرات تصادفی شیوع این انگل درایران 07/0 با فاصله اطمینان 95% (13/02،0/0) بود (P< 0.001).

  بحث و نتیجه گیری

  یافته های مطالعات تجربی حداکثر شیوع تریکوموناس تناکس در ایران را 6/36 درصد نشان می دهد. از طرفی، شیوع این انگل در بیماران دچار پریودنتیت بیش از افراد سالم است. بنابراین، انگل مذکور می تواند یک نگرانی جدی در سلامت حفره دهان باشد. لذا ضروری است که با استفاده از روش های استاندارد شیوع این عفونت برآورد شود. همچنین عوامل مرتبط با شیوع این انگل نیز مورد بررسی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بیماری های پریودنتال، بیماری های انگلی، تریکوموناس تناکس، تک یاخته حفره دهانی
 • معصومه عبدی*، کیومرث کرمی زاده صفحات 48-55
  مقدمه

  باکلوفن یک آگونیست  فعال کننده ی مرکزی گیرنده ی گاماآمینو بوتیریک اسید است و در درمان اسپاسم های عضلانی به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد. دوز خوراکی باکلوفن در گرفتگی ها 40 تا 80 میلی گرم روزانه است. مسمومیت با این دارو در دوزهای بالا رخ می دهد ولی در بیمار حاضر مسمومیت با 75 میلی گرم رخ داده است.

  گزارش مورد

   خانمی 76 ساله که با کاهش سطح هوشیاری ناگهانی مراجعه نموده است. سابقه ی بیماری های دیابت، سکته مغزی، فشار خون و مشکلات کلیوی را ذکر نمی کند. ایشان به علت اسپاسم عضلات گردن و شانه قرص باکلوفن 25 میلی گرمی خوراکی مصرف نموده و بعد از مصرف 75 میلی گرم، دچار علایم مسمومیت شده است. سایر علل احتمالی کاهش سطح هوشیاری از قبیل سکته مغزی، مصرف تریاک و سابقه دیابت رد شد و تشخیص مسمومیت با باکلوفن بررسی شد.

  بحث و نتیجه گیری

  توصیه می شود که تجویز باکلوفن در افراد مسن و بیماران با اختلال کلیوی با احتیاط صورت گیرد و به بیمار یا همراهان در زمینه ی شناخت عوارض و علایم مسمومیت باکلوفن و مراجعه ی سریع به بیمارستان آموزش داده شود. همچنین توصیه می شود در صورت شواهدی از عدم کارکرد صحیح کلیه، از داروهای جایگزین باکلوفن برای کنترل درد و اسپاسم عضلانی استفاده گردد

  کلیدواژگان: باکلوفن، مسمومیت، کاهش سطح هوشیاری
 • لیلا زارعی، مهری کوهکن*، رحیم محمدی، امیر بلوری صفحات 56-68
  مقدمه

  التیام زخم حاصل برهم کنش پیچیده ای از وقایع سلولی و بیوشیمیایی می باشد که منجر به بازیابی انسجام بافتی و قدرت کششی آن می گردد. دیابت در انسان یک عامل موثر در تاخیر ترمیم زخم می‏ باشد. تحقیقات انجام شده بر روی آلکالوییدهای پیرولیزیدین موید خواص آنتی اکسیدانی آنها می باشدکه سبب تسهیل روند التیام زخم می شوند. . هدف ارزیابی کاربرد ترکیب سنتزی جدید (متیل'2- متیل-1,3-دی اکسو -1'٬1'٬2'٬3'٬5'٬6'٬7'a7 -اکتا هیدرو اسپایرو] ایندن-'2٬3-پیرولیزیدین-'2[2- کربوکسیلات (ترکیب 6) بر روی التیام زخم های برداشتی تمام ضخامت پوست در موش صحرایی دیابت بود.

  مواد و روش ها

  60 سر موش صحرایی  نر نژاد ویستار پس از ایجاد زخم به سه گروه 20 تایی تقسیم بندی شدند. گروه 1: کنترل سالم، گروه 2: کنترل دیابتی (القای دیابت در موش ها و ایجاد زخم باز و تزریق داخل صفاقی 100 میکرولیتر DMSO 25/0 درصد به مدت 1 هفته)، گروه 3: گروه درمان (القای دیابت در موش ها و ایجاد زخم باز همراه با تزریق 100 میکرولیتر داخل صفاقی ترکیب (6) به مدت 1 هفته با دوز 60 میکروگرم/ کیلوگرم که در DMSO 25/0 درصد حل شده بود. مطالعات بافت شناسی در روزهای 7، 14 و 21 و درصد کاهش سطح زخم در روزهای 3، 6، 9، 12، 15، 18 و 21 انجام گرفت.

  یافته ها

  مطالعات بافت شناسی بیانگر کاهش معنی دار سلول های التهابی و افزایش معنی دار فیبروبلاست ها در گروه درمان در مقایسه با گروه کنترل دیابتی بود (P<0.05). درصد سطح زخم در گروه درمان نسبت به گروه کنترل دیابتی کاهش معنی داری نشان داد (P<0.05).

  بحث و نتیجه گیری

   درمان با ترکیب جدید (6) سبب افزایش سرعت ترمیم زخم برداشتی در موش های صحرایی دیابتی گردید.

  کلیدواژگان: زخم برداشتی، موش صحرایی، Indene-2، 3'-pyrrolizidine، بافت شناسی، دیابت
 • مریم محلوجی، آسیه احمدی دستگردی*، رضا شرافتی چالشتری صفحات 69-83
  مقدمه

  از آنجا که کاربرد روش هایی به منظور به حداقل رساندن فساد اکسیداتیو و میکروبی در محصولات گوشتی از نظر اقتصادی و بهداشتی دارای اهمیت می باشد، انجام مطالعات بیشتر در زمینه ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی عصاره گیاهان طبیعی در گوشت و محصولات گوشتی ضروری به نظر می رسد.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش خواص ضد میکروبی عصاره اتانولی سماق بر جمعیت میکروبی گوشت چرخ شده تلقیح شده با ایکلای مقاوم به چند دارو بررسی شد. عصاره میوه سماق به روش خیساندن استخراج شد. اندازه گیری محتوای فنل کل عصاره با استفاده از معرف فولین سیوکالتیو و اندازه گیری محتوای فلاوونویید کل عصاره بر اساس روش کلریمتری آلومینیوم کلراید انجام شد. فعالیت آنتی اکسیدانی با آزمون احیاء آهن (FRAP) بررسی شد. بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره گونه مورد نظر با استفاده از روش چاهک انجام شد. بعد از تزریق عصاره و تلقیح میکروب به گوشت چرخ شده، نمونه ها به یخچال با دمای 4 درجه سانتی گراد منتقل و دوره نگهداری شش روزه برای آزمایشات میکروبی شامل شمارش کل، سودوموناس، اشرشیاکلی، کپک و مخمر آغاز گردید.

  یافته ها

  میزان کل ترکیبات فنلی معادل 852/290 میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره و همچنین میزان فلاوونویید موجود در عصاره 508/4 میلی گرم کویرستین بر گرم عصاره بود. توانایی احیاکنندگی عصاره از 79/380 تا 04/744 میکرومول آهن بر میلی گرم عصاره گزارش گردید. نتایج آزمایشات ضد میکروبی نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی رشد عصاره سماق به تریتب 66/166 و mg/ml 33/333 بود. افزودن عصاره سماق به نمونه های گوشت چرخ شده به طور معنی داری توانست از رشد تمام میکروارگانیسم ها جلوگیری کند. با افزایش غلظت عصاره این توانایی افزایش یافت.

  بحث و نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گرفت عصاره سماق منبع قابل ملاحظه ای از ترکیبات آنتی باکتریال و آنتی اکسیدان است و احتمالا می توان از آن در فرآورده های غذایی مانند گوشت و فرآورده های گوشتی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدانی، ایکلای مقاوم به چند دارو، سماق، ضد میکروبی، عصاره، گوشت
 • منیره محمدپناه، الهام موجودی، بی بی فاطمه حقیرالسادات*، راحله احسانی صفحات 84-95
  مقدمه

  با توجه به پیشرفت روند استفاده از گیاهان دارویی در علم پزشکی، خواص متعددی برای اسانس گیاه اسطوخودوس از جمله خواص آنتی اکسیدان، ضدباکتری، ضدسرطان و ضدالتهابی به اثبات رسیده است. نانولیپوزوم ها قادرند تا عملکرد عوامل زیستی را از طریق بهبود حلالیت، پایدار نمودن دارو در شرایط آزمایشگاهی و محیط فیزیولوژیک، افزایش دهند. هدف از این مطالعه، سنتز نانوسامانه های لیپوزومی حامل اسانس گیاه اسطوخودوس، افزایش کارایی نانوحامل ها در دارورسانی و بهبود عملکرد درمانی سرطان بود.

  مواد و روش ها

  اسانس گیاه اسطوخودوس با استفاده از تکنیک تقطیر آبی و توسط دستگاه کلونجر استخراج و سپس توسط کروماتوگرافی گازی آنالیز گردید. لیپوزوم ها نیز با تکنیک فیلم لایه ی نازک سنتز شدند. بعد از بارگذاری اسانس در نانوحامل ها تکنیک های متعددی از جمله کارایی جذب دارو، اندازه، پتانسیل زتا، پروفایل رهایش دارو و مورفولوژی سطحی، بر روی نانولیپوزوم ها انجام گرفت.

  یافته ها

  نانولیپوزوم ها تحت شرایط تعیین شده بازده بالایی از انکپسولاسیون و بارگذاری اسانس (4/3 ± 60) %، اندازه ی کم (28/7 ± 3/68) نانومتر و بار سطحی تقریبا خنثی (2- تا 5/4- میلی ولت) را نشان دادند. میزان رهایش اسانس از نانوذرات در مدت زمان 72 ساعت در شرایط فیزیولوژیک و شرایط سلول سرطانی، به ترتیب برابر با %98/63 و %63/87 بود. نانولیپوزوم ها دارای مورفولوژی کروی بوده و اسانس هیچ گونه میانکنش نا به جایی با سامانه ایجاد نکرد.

  بحث و نتیجه گیری

   بر اساس نتایح به دست آمده، نانوحامل های لیپوزومی می توانند حامل هایی مناسب برای اسانس روغنی گیاه اسطوخودوس در شرایط سلول سرطانی باشند. با این وجود مطالعات بیشتر جهت تشخیص سمیت سلولی بر روی رده های سلول های سرطانی و نرمال انسانی باید انجام گیرد.

  کلیدواژگان: : گیاهان دارویی، اسانس روغنی گیاه اسطوخودوس، لیپوزوم، نانوحامل
 • رجب رشیدی*، توران یاراحمدی صفحات 96-109
  مقدمه

  با توجه به افزایش دانش و آگاهی در مورد انتقال بیماری ها، مشخص شده است که بیماری های مشخصی می توانند از طریق استخرهای شنا و سواحل آلوده به واسطه تماس یا بلعیدن آب آلوده منتقل شوند. مطالعه حاضر جهت بررسی شاخص های بهداشتی آب استخرهای شنا در استان لرستان و مقایسه آن با استانداردهای موجود در کشور در دو فصل زمستان و تابستان در سال 95 انجام گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، از کل استخرهای سرپوشیده و فعال استان لرستان که تعداد آنها در سال 95 به 20 عدد می رسید, در طی دو فصل زمستان و تابستان نمونه برداری انجام شد و پارامترهای فیزیکی شامل pH , درجه حرارت و کدورت و پارامترهای شیمیایی, شامل میزان کلر آزاد باقیمانده و پارامترهای میکروبی شامل کلیفرم کل, کلیفرم مدفوعی، سودوموناس آیروژینوزا، استافیلوکوک اوریوس, استرپتوکوک مدفوعی و باکتری های هتروتروف مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری هر 2 هفته یکبار و به مدت 6 ماه انجام شد به گونه ای که در هر فصل 120 نمونه و در مجموع 240 نمونه بارعایت اصول نمونه برداری سنجش کیفیت میکروبی استاندارد انجام شد. در نهایت داده ها با استفاده از نسخه 16 نرم افزار SPSS از طریق آمار توصیفی و همچنین آنالیز واریانس یک طرفه، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  بررسی ها نشان داد که میزان کلر آزاد باقیمانده در 58/59 %,  pHدر 07/67%, کدورت در 66/61% و دما در 08/77% نمونه های مورد بررسی در حد مطلوب بود. در هیچ کدام از استخرها استرپتوکوک مدفوعی و استافیلوکوک اوریوس از حد استاندارد تجاوز نکرد. میزان کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی, سودوموناس آیروژینوزا, استافیلوکوک اوریوس, استرپتوکوک مدفوعی و باکتری های هتروتروف به ترتیب در 91/62% , 75/73%, 25/66%, 66/91%, 49/97% و 08/82% درصد موارد وضعیت مطلوب بوده است. آنا لیز آماری داده ها نشان داد ارتباط بین جمعیت باکتریها و کلر آزاد باقیمانده رابطه معنی دار و معکوس و بین جمعیت باکتریها و کدورت  رابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد. (p<0/005)

  بحث و نتیجه گیری

    بر اساس نتایج، پارامترهای کلر و کدورت و کل کلیفرم کمترین تطابق را با استاندارد داشت که نشان دهنده پایش مداوم کلر آزاد باقیمانده همراه با تنظیم  pHآب استخر ها می باشد.

  کلیدواژگان: شاخص های بهداشتی، استخر شنا، لرستان
 • پیمان آسترکی، شیما هاشمی، علی گراوند*، فرزاد ابراهیم زاده، مریم احدی، مهناز صمدبیک صفحات 110-120
  مقدمه

  یکی از مهمترین شاخص‎های ارزیابی مراکز اورژانس، محاسبه زمان انتظار بیماران برای دریافت خدمات تشخیصی و درمانی می‎باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین مدت زمان انتظار ارایه خدمات اورژانس در بیمارستان‎های آموزشی شهر خرم آباد انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی مقطعی است که در سال 1396 انجام گردید. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان‎های آموزشی درمانی دارای بخش اورژانس شهر خرم آباد بود. نمونه‎گیری به شیوه تصادفی طبقه‎ای چندمرحله‎ای انجام گردید. برای گردآوری داده‎ها از یک چک لیست روا و پایا و از طریق مشاهده استفاده گردید و داده ها با استفاده از SPSS-19 و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مرتبط تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  سه بیمارستان مورد بررسی مجموعا دارای 166 تخت اورژانس بودند، 6/70% (573 نفر) از بیماران به اتفاق همراه به بخش اورژانس مراجعه کرده بودند، بیشترین نوع مشاوره مربوط به مشاوره با متخصصین داخلی 5/44% (361 مورد) بود.  فاصله تریاژ و اولین ویزیت 37/8 دقیقه، فاصله اولین ویزیت و اولین اقدام تشخیصی 27/31 دقیقه، فاصله ارسال اولین اقدام تشخیصی و نتیجه مشاوره پزشکی 6/9 ساعت و فاصله درخواست مشاوره پزشکی و نتیجه مشاوره پزشکی 38/7 ساعت بود.

  بحث و نتیجه گیری

   با توجه به نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می شود، تعداد پرسنل بخش اورژانس و بخش های پاراکلینیکی مرتبط با آن در بیمارستان‎ها افزایش یافته، تا باعث کاهش مدت زمان انتظار افراد جهت دریافت خدمات بخش اورژانس گردد. همچنین پیشنهاد می شود که مسیولین تصمیمات لازم مبنی بر استفاده از پرسنل بیشتر در شیفت شب در بخش اورژانس را در دستور کار قرار دهند.

  کلیدواژگان: بیمارستان، زمان انتظار، ارائه خدمات اورژانس
 • خاطره ترابی، نوشین نقش*، محبوبه مدنی صفحات 121-130
  مقدمه

  کاروتنوییدها گروه مهمی از رنگدانه های طبیعی هستند که توسط گیاهان و برخی میکروارگانیسم ها نظیر قارچ ها تولید می شوند این رنگدانه های مفید دارای خواص مفیدی از جمله خاصیت آنتی اکسیدانی نیز می باشند. هدف از پروژه حاضر تولید کاروتنویید توسط قارچ فوزاریوم اگزوسپوریوم و تاثیر آن بر آنزیم های کبدی در موش های سوری نر است.

  مواد و روش ها

  قارچ فوزاریوم اگزوسپوریوم در محیط سابورودکستروز آگار کشت داده شد. در این روش فرایند استخراج کاروتنوییدها بوسیله روش حلال در شرایط بهینه مخلوط حلال های استون، متانول و پترولیوم اتر به مدت 24 ساعت انجام شد. درمرحله بعد 24 راس موش سوری نر بطور تصادفی در 3 گروه هشت تایی تقسیم بندی شدند. 2 گروه از گروه های تیمار تزریق داخل صفاقی (mg/kg 32و16) کاروتنویید را دریافت کردند در ضمن به گروه شاهد 2/0 میلی لیتر از سرم فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی تزریق شد. سپس خونگیری از قلب موش ها صورت گرفت و فاکتورهای کبدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزارspss21  تحلیل شدند و تمامی داده ها با روش ANOVA مقایسه گردید. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کاروتنویید استخراج شده از قارچ فوزاریوم اگزوسپوریوم موجب تغییراتی در میزان فعالیت آنزیم های کبدی شد. در گروه  تزریق غلیظ (mg/kg 32) میزان آنزیم های SGPT و ALP  کاهش معنادار ایجاد شد .

  بحث و نتیجه گیری

  خاصیت آنتی اکسیدانی کاروتنوییدها در دوز غلیظ باعث بهبود عملکرد کبد و کاهش فعالیت آنزیم های کبدی شده است. این عملکرد احتمالا بدلیل خاصیت آنتی اکسیدانی کاروتنوییدها با کنترل استرس اکسیداتیو و به دام انداختن رادیکال آزادها می باشد با توجه به شباهت فیزیولوژیک بدن انسان و موش می توان استفاده از کاروتنویید حاصل شده در دوز غلیظ را به عنوان کاربرد در صنایع غذایی پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: قارچ فوزاریوم اگزوسپوریوم، آنزیم های کبدی، کاروتنوئید، موش سوری نر
|
 • MohamadSadegh Armanfar*, Reza Rajabi, Shahnaz Shahrbanian, MohamadHossin Alizadeh Pages 1-12
  Background

  Functional movement screening (FMS) is a tool that could be used to determine the individual's potential for developing musculoskeletal abnormalities and sports injuries. FMS tests include seven functional movement tests that evaluate the trunk, power and central stability, neuromuscular coordination, and motor as well as flexibility asymmetries. The present study aimed at determining the functional movement screening scores in 15-17 year-old male students in Lorestan province.

  Materials and Methods

  The research method was based on the nature and method of collecting cross-sectional and purposeful data. For this purpose, 370 male students were evaluated by performing 7 FMS tests.

  Results

  The mean composite FMS score was 15.16 ± 1.79, 16.15 ± 1.91, and 16.17 ± 1.75 in 15, 16 and 17-year-old students. It could be stated that the FMS score in this statistical population is better than the related studies in this age group. Moreover, the test pattern separately showed that 80% of the population lacked sufficient stability in the central region of the trunk.

  Conclusion

  In many sports activities, movements of the upper and lower extremities require sufficient stability in the central region. If there is no stability in this region, energy transfer does not occur properly. This age group is close to commence official sports competition. Furthermore, the clinical efficiency of FMS has been limited by the lack of score index in Iran. Hence, sports medicine experts and sports team instructors can use the values of the norm scores to identify the people who are exposed to the risk of physical abnormality and injury at different ages. Moreover, they can use them to schedule fitness and corrective exercises.

  Keywords: functional movement test, male students, norm
 • Mojtaba Khaksarian, Saba Hasanvandi*, Roghayeh Piri, MohammadMahdi Sohrabifard Pages 13-24
  Background

  Nowadays, neurofeedback is used as a new method to improve the symptoms of ADHD and epilepsy. The effectiveness of this new therapeutic approach in various disorders has been investigated. The purpose of this study was to compare the efficacy of this treatment in patients with hyperactivity and epilepsy.

  Materials and Methods

  This study was quasi-experimental with pretest and post test and the control group. The study population comprised all the children with ADHD and epilepsy in Karaj. The sample consisted of 60 infected children (15 indivuduals suffering from ADHD, 15 people with epilepsy and 30 controls) who were selected by the random sampling method. In the pre-test, the behavioral behavior (executive summary) for children was completed. This tool reflects the teacher's view of student behaviors in the field of executive functions. In fact, it provides a tool for screening the performance problems. Executable executive functions in this log include inhibition, flexibility, emotional control, initiation, work memory, planning / organizing, inventory management and monitoring. To conduct the research, the beta / theta program was used for all the subjects. The aim was to increase theta waves and decrease beta waves. After completing 10 sessions (5 weeks and 2 sessions per week), the neurofeedback was run and the log was re-entered. Descriptive statistics (mean and standard deviation) were used to analyze the data and the one-variable covariance method was used to infer the data. Spss version 18 was used to analyze the data.

  Results

  The findings of the research indicated that the performance scores in the pre-test and post-test of the studied groups were significantly different )P<0.001(. Moreover, the effect of neurofeedback treatment on the improvement of executive functions in the ADHD group was higher than the epileptic and control groups )P<0.001(.

  Conclusion

  Based on the findings, neurofeedback is efficient but its effect is different in patients with ADHD and epilepsy. Hence, the use of neurofeedback is more effective in improving the performance of ADHD patients. These results can be useful in the field of overactive treatment using novel methods.

  Keywords: neurofeedback, executive functions, hyperactivity-deficit attention, epilepsy
 • Naghme Khodami, Mokhtar Malekpour*, Amir Ghamarani, Hamid Atashpour Pages 25-38
  Background

  Oppositional defiant disorder is one of the most common diagnoses of mental health disorders in childhood, which is a recurrent pattern of negative caring behaviors, disobedience, rebellion, and hostility toward the power holder. It has a profound impact on the individual, the family, the school and the community. Hence, the protocol for training the mindfulness skills of children with oppositional defiant disorder was developed to improve the child's interaction with the teacher. The purpose of this study was to compare the effectiveness of mindfulness training for children with oppositional defiant disorder and cognitive-behavioral therapy on the child-teacher interactions.

  Materials and Methods

  The research method was a semi-experimental pretest-posttest and follow-up with a control group. Sixty 8 to 12-year-old oppositional defiant children were selected by available sampling and were randomly assigned into two experimental groups (interventional technique: mindfulness skills training and cognitive-behavioral therapy) and a control group. Measurement tools consisted of a Teacher-Student Relationship Questionnaire and Questionnaire CSI-4.

  Results

  The results of the analysis of variance with repeated measures indicated that mindfulness training and cognitive-behavioral therapy had significant effects on enhancing the child interactions with the teacher. Studies have also showed a significant difference between the increasing child-teacher interaction with mindfulness training and cognitive-behavioral therapy ((P =0.001).

  Conclusion

  The rise of child-teacher interactions in the cognitive-behavioral group is greater than the increase in the child-teacher interactions in the group with mindfulness training.

  Keywords: children with oppositional defiant, mindfulness, cognitive- behavioral, child interaction with teacher
 • Reza Hajihossein, Azam Moslemi, Zahra Eslamirad* Pages 39-47
  Background

  Some eukaryotic microorganisms, including flagellated protozoan called Trichomonas tenax, are effective in causing periodontal diseases. The purpose of this study is to review Iranian articles on the prevalence of Trichomonas tenax in order to provide a comprehensive description of the prevalence of this parasite in the country.

  Methods

  To investigate the research articles on the prevalence of Trichomonas tenax on the Iranian population, a systematic search was conducted in Persian and English databases. The search process led to the inclusion of 9 articles into this systematic review, all of which entered meta-analysis.

  Results

  In the reviewed articles, a total of 1,651 people had been examined for Trichomonas tenax infection. Based on the random effects model, the prevalence of this parasite in Iran was 0.07 with a 95% confidence interval (0.02-0.13) (P< 0.001).

  Conclusion

  The findings of the experimental study showed that the maximum Trichomonas tenax prevalence in Iran was 36.6%. On the other hand, the prevalence of this parasite is higher in patients with periodontitis than in healthy individuals. Hence, the parasite can be a serious concern for the health of the oral cavity. Therefore, it is necessary to estimate the prevalence of this infection using standard methods. Moreover, the factors associated with the prevalence of this parasite should be examined.

  Keywords: periodontal diseases, parasitic disease, trichomonas tenax, buccal cavity protozoa
 • Masoomeh Abdi*, Kiumars Karamizadeh Pages 48-55
  Background

  As a central activator agonist of the gamma-amino-butyric acid receptor, baclofen is widely used in the treatment of muscle spasms. The oral dose of baclofen in cramps is 40 to 80 mg daily. Poisoning with this drug occurs at high doses, but it occurred with 75 mg in the patient who participated in the present study.

  Case Report

   A 76-year-old woman with a sudden decrease in the level of consciousness presented herself. She does not mention a history of diabetes, stroke, hypertension and kidney problems. She has been taking oral baclofen tablets due to spasm of the neck and shoulder muscles, and has been poisoned after taking 75 mg.

  Conclusion

  We recommend that baclofen be administered cautiously in the elderly and in patients with renal impairment. Moreover, the patient or the companion should be informed not only about the signs and complications of the consumption of baclofen but also about the necessity of referring to the hospital promptly. Furthermore, the use of alternative drugs instead of baclofen is recommended to control the pain and muscle spasm if there is evidence of renal dysfunction.

  Keywords: baclofen, poisioning, reduction of the consciousness level
 • Leila Zarei, Mehri Kouhkan*, Rahim Mohammadi, Amir Bolouri Pages 56-68
  Background

  Wound healing is the interaction of a complex cascade of cellular and biochemical actions leading to the restoration of structural and functional integrity with regaining the strength of injured tissues. Diabetes is effective in delaying the wound healing process in human beings. It has been reported that pyrozilidine derivatives bear antioxidant activity and antioxidant agents that accelerate wound healing process. The aim of the present study was to assess the activity of Methyl 2'-Methyl-1,3-dioxo-1,1',2',3,5',6',7',7a'-octahydrospiro[indene-2,3'-pyrrolizidine]-2' carboxylate (6) on the full-thickness excisional wound healing in diabetic rats. 

  Material and Methods

  60 male Wistar rats were randomized into three groups of 20 animals following the creation of the wound. Group 1 (normal control): creation of the wound with no further intervention. Group 2 (diabetic control): induction of diabetes in the animals and creation of the wound with the intraperitoneal administration of 100 microliter DMSO (0.25%) for one week. Group 3 (treatment): induction of diabetes in the animals and creation of the wound with the intraperitoneal administration of 100 microliter of the synthetized agent (60 µg/kg) dissolved in DMSO (0.25%) for one week. Induction of diabetes in the animals of groups 2 and 3 was performed using streptozotocin. Histologic studies were conducted on the days 7, 14 and 21 post wounding. Planimetric studies were carried out on the days 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 21 post wounding. 

  Results

  The histologic studies indicated a significant decrease in inflammatory cells and a noticeable increase in fibroblasts (P<0.05).

  Conclusion

  It could be concluded that treatment with the synthetized agent (6) could increase wound healing rate in diabetic rats.

  Keywords: excisional wound, Wistar rats, Indene-2, 3'-pyrrolizidine, histology, diabetes
 • Maryam Mahlooji, Asiye Ahmadi Dastgerdi*, Reza Sharafati Chaloshtori Pages 69-83
  Background

  Since the application of certain methods to minimize the oxidative and microbial spoilage in meat products is economically and hygienically significant, further studies are required to evaluate the antioxidant and antimicrobial activities of plant extracts in meat and meat products.

  Materials and Methods

  The aim of the present study was to investigate the antimicrobial effect of sumac extract in ground beef contaminated with multidrug resistance E. coli. Sumac extract was extracted by maceration method. The total phenol content of the extract was measured by Folin-Ciocalteo, and the total flavonoid content was determined by aluminum chloride method. Antioxidant activity was evaluated by iron reduction test (FRAP). The antimicrobial effect of the extract was evaluated using well diffusion method. After the inoculation of the minced meat, the samples were transferred to the refrigerator at 4 ° C, and a six-day storage period for microbial tests including the total count, Pseudomonas, Escherichia coli, mold and yeast started.

  Results

  The total amount of phenolic compounds was 290.852 mg/g, and the amount of flavonoids was 4.508 mg/g. The antioxidant ability of the extract was reported 380.79-744.04 µmol iron/mg. The results of the antimicrobial tests indicated that the minimum inhibitory and lethal concentrations were 166.66 mg/ml and 333.33 mg/ml, respectively. Adding sumac extract to minced meat samples significantly prevented the growth of all microorganisms. This activity increased with the rise of concentration.

  Conclusion

  It could be concluded that sumac extract is a remarkable source of antimicrobial and antioxidant compounds and might be used in food products such as meat and meat products.

  Keywords: Antioxidant, Antimicrobial, Extract, Meat, Multidrug Resistance E. coli, Sumac
 • Monireh Mohammadpanah, Elham Mojodi, Fatemeh Haghiralsadat*, Raheleh Ehsani Pages 84-95
  Background

  According to the progressive trend of herbal application in modern medicine, various studies have shown several properties for Lavandula angustifolia essential oil such as antioxidant, anti-bacterial, and anti-inflammatory effects. Nano liposomes are able to enhance the performance of bioactive agents by improving their solubility and stability. The aim of this study is the synthesis nanoliposomal systems containing Lavandula angustifolia essential oil to achieve a greater efficiency in drug delivery and improve the therapeutic functionality.

  Material and Method

  The essential oil of Lavandula angustifolia was obtained by a clevenger instrument using hydrodistillation method. The essential oil was analyzed by gas-mass chromatography. Liposomes were prepared using the thin-film hydration technique. Nano-vesicles were evaluated by several techniques such as entrapment efficiency, size, zeta potential, release kinetic profile and surface morphology.

  Results

  The nanoliposomes under the suitable conditions exhibited high entrapment efficiency of essential oil (60 ± 3.4) %, low average size (68.3 ± 7.28) nm, and an approximately neutral surface charge (-2 to -4.5 mV). The study of its releasing has also indicated controlled release by both 37°C in pH=7.4, and 42°C in pH=5.4 (63.98% and 87.63%). Moreover, the results of electron microscopy of nanoliposomes showed stability without a great increase in their particle sizes and spherical shape.

  Conclusion

  Based on the achieved results, it was indicated that the liposomal nanovesicles could be a suitable carrier for the delivery of Lavandula angustifolia essential oil in conditions of cancerous cells. However, further studies are required to identify toxicity on human cancerous and normal cells.

  Keywords: Herbal medicine, Lavandula angustifolia essential oil, Liposome, Nano-carrier
 • Rajab Rashidi*, Tooran Yarahmadi Pages 96-109
  Background

  Given the increased awareness and knowledge regarding disease transmission, it has been established that specific diseases could be transmitted from contaminated swimming pools, river banks and sea shores via contact or swallowing contaminated water. The present study was conducted to examine the sanitary water indicators of the public swimming pools in Lorestan, Iran, and to compare these indicators with the current standards in Iran during the winter and summer of 2016.

  Materials and Methods

  In this descriptive cross-sectional study, water samples were taken from all indoor and active public swimming pools in Lorestan, Iran, consisting of a total of 20 swimming pools, during the winter and summer months. Physical parameters (including pH, temperature, and opacity), chemical parameters (including the remaining free chlorine), and microbial parameters (including total coliforms, fecal coliforms, Pseudomonas aeruginosa, streptococcus aureus, fecal streptococci, and heterotroph bacteria) were examined. Sampling was performed every two weeks for six months. 120 samples in each season and 240 samples on the whole were collected following the standard sampling principles of microbiological quality control.

  Results

  Our investigations indicated that the amount of remaining free chlorine was at a favorable level in 59.58% of the studied samples, pH was favorable at 67.07% of the samples, opacity was at a good level in 61.66% of the samples, and temperature was at an acceptable level in 77.08% of the samples. In none of the swimming pools, fecal streptococci and Staphylococcus aureus exceeded the standard levels. The total coliforms, fecal coliforms, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, fecal streptococci, and heterotroph bacteria were at a favorable condition in 62.91%, 73.75%, 66.25%, 91.66%, 97.49%, and 82.08% of the cases, respectively. Statistical analysis of the data showed that there was an inverse and significant relationship between bacterial populations and the remaining free chlorine levels. Moreover, there was a direct and significant relationship between bacterial populations and water opacity (p < 0.005).

  Conclusion

  According to the results, the parameters of chlorine levels, opacity, and total coliforms had the lowest correspondence with the standards, which suggests that the levels of remaining free chlorine should be continuously monitored and the pH of the water in the swimming pools should be constantly adjusted.

  Keywords: sanitary conditions, public swimming pools, Lorestan
 • Peyman Astaraki, Shima Hashemi, Ali Garavand*, Farzad Ebrahimzadeh, Maryam Ahadi, Mahnaz Samadbeik Pages 110-120
  Background

  One of the most significant indicators of the evaluation of emergency centers is the calculation of waiting time for patients to receive diagnostic and therapeutic services. The aim of the present study was to determine the waiting time for the provision of services in the emergency departments of teaching hospitals in Khorramabad.

  Materials and Methods

  This research was a cross-sectional study conducted in 2017. The study population consisted of all the patients referred to the emergency departments of educational hospitals with an emergency department in Khorramabad. Sampling was randomly carried out through multistage stratified sampling. A valid and reliable checklist was used to collect data, and the data were analyzed by SPSS- 19 by related descriptive and analytical statistical tests.

  Results

  The three investigated hospitals had a total of 166 emergency beds. 70.6% (573 patients) of the patients had attended the emergency departments with one of their companions, and the greatest frequency of consulation was related to internal medicine specialists (44.5%, 361 people). The gaps between the triage and the first visit, the first visit and the first diagnostic action, sending the first diagnostic action and the medical consultation result, and finally the medical consultation and the outcome of the medical consultation were 8.37 minutes, 31.27 minutes, 9.6 hour, and 7.38 hour respectively.

  Conclusion

  Regarding the results of this study, it is suggested that the number of emergency department staff and related para-clinical sections increase, thereby reducing the waiting time of people to receive emergency services. Moreover, the authorities are recommended to increase the number of the staff of the night shift in the emergency departments.

  Keywords: hospital, waiting time, emergency services
 • Khatreh Torabi, Nooshin Naghsh*, Mahbobeh Madani Pages 121-130
  Background

  Carotenoids comprise a significant group of natural pigments produced by plants and some microorganisms such as fungi. These useful pigments have beneficial properties, including the antioxidant property. The goal of the present project is to produce carotenoids by Fusarium oxysporum fungus and its effect on liver enzymes in male mice.

  Materials and Methods

  Fusarium exosporium fungus was cultured in a suburodecroserase agar medium. In this study, carotenoids were first extracted by the solvent method under optimal conditions of the solvent mixture of acetone, methanol and petroleum ether for 24 hours. The drying process of pigment extraction was carried out using Davis method. In the next stage, 24 male mice were randolmly divided into three groups of eight mice. Two treatment groups received carotenoid via intraperitoneal injection (16 and 32 mg / kg), and the last group received this product in the control group. 0.2 mL was of physiologic serum was injected intraperitoneally. Subsequently, heart blood was collected from the rats and liver factors were evaluated. The results were analyzed using SPSS 21 software and all the data were compared using the ANOVA method.

  Results

  The results showed that carotenoid extracted from Fusarium oxysporum fungus altered the activity of liver enzymes.The concentration of SGPT and ALP enzymes significantly decreased in the injectable group (32 mg / kg).

  Conclusion

  The antioxidant properties of carotenoids in thick doses reduced the activity of liver enzymes.This function is probably due to the antioxidant properties of carotenoids and the oxidative stress control and radical trapping of free radicals. Given the physiological similarities between the human body and mice, the use of high doses of carotenoids in food industries is recommended.

  Keywords: Fusarium oxysporum fungus, liver enzymes, carotenoid, male mice