فهرست مطالب

نظریه و عمل در برنامه درسی - پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
 • پیاپی 14 (پاییز و زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • جمشید امیدی، سید احمد هاشمی*، عباس قلتاش، علی اصغر ماشینچی صفحات 5-34

  آموزش کارآفرینی اثر قابل توجهی در رشد اقتصادی جوامع دارد. هدف از آموزش کارآفرینی، پرورش مهارت ها و ویژگی های کارآفرینانه است. با پرورش این مهارت ها در سنین پایین تر، می توان در آینده، جوانانی توانمند، خلاق و نوآور در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشت. هدف این تحقیق، ارایه الگویی مطلوب، جهت طراحی برنامه درسی آموزش کارآفرینی برای دوره اول متوسطه است. حوزه مورد مطالعه، شامل متون و اسناد تالیفی در حوزه های برنامه درسی و آموزش کارآفریی است. جامعه آماری، متخصصان و اساتید دانشگاه، و نمونه آماری، 30 نفر از متخصص برنامه درسی و کارآفرینی بودند که به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات فیش های مطالعاتی و مصاحبه، و روش انجام پژوهش، آمیخته است. یافته های پژوهش شامل الگویی طراحی شده، است جهت آموزش کارآفرینی، برای دانش آموزان متوسطه اول.

  کلیدواژگان: برنامه درسی، آموزش کارآفرینی، دانش آموزان، دوره اول متوسطه
 • ساراسادات خلیفه سلطانی، کورش فتحی واجارگاه*، نعمت الله فاضلی، محبوبه عارفی، گلنار مهران صفحات 35-70

  جنسیت، درک و تفسیر متفاوتی از تجربه تربیتی را القاء می کند و درنتیجه، این تفاسیر متفاوت از تعاملات، و ظرفیت های بالقوه می توانند نگاهی تازه به آموزش عالی را فراهم سازند. مقاله حاضر با بهره گیری از پژوهش روایتی و با رویکرد نظری پساساختارگرایی به جنسیت در پی توصیف تجربه زیسته زنان دانشجو دکترا رشته علوم تربیتی و چگونگی درک و تفسیر آنان از جنسیت در طی مسیر تحصیل در آموزش عالی است. مشارکت کنندگان در پژوهش، شش تن از دانشجویان زن دکترا مشغول به تحصیل در رشته علوم تربیتی در یکی از دانشگاه های دولتی شهر تهران هستند که روایت هایشان از طریق دو مصاحبه گرداوری شد. مصاحبه نخست به صورت روایتی درباره سفر تربیتی آن‎ها در آموزش عالی به صورت حضوری و مصاحبه دوم به صورت نیمه ساختاریافته باتمرکز بر موقعیت های خاص بازگو شده در مصاحبه نخست، از طریق پیام رسان های اینترنتی انجام شد.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، تجربه زیسته، جنسیت
 • احمد زارعی، مرضیه دهقانی*، کیوان صالحی صفحات 71-96

  تقویت فرهنگ مشارکت والدین در فرایندهای مدیریتی و تربیتی مدارس، از نشانه های نظام آموزشی کارآمد به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی محدودیت های مشارکت والدین در مدارس متوسطه انجام گرفته است. داده ها با استفاده از فن مصاحبه نیمه ساختارمند با 18 نفر از والدین، مدیران ، معلمان  و دانش آموزان در سطح 3 مدرسه از منطقه 6 تهران گردآوری شده و بر اساس راهبرد کلایزی تحلیل و مقوله بندی شده است. راهبرد های اعتباربخشی به داده ها با استفاده از روش های ممیزی بیرونی ، چند سویه سازی، بازبینی اعضاء  و درگیری طولانی مدت  پژوهشگر در جریان مصاحبه انجام شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، محدودیت های مشارکت والدین/ مدرسه را می توان در 3 مقوله کلی شامل عوامل مرتبط با مدرسه، عوامل مرتبط با والدین و عوامل مرتبط با نوجوانان معرفی نمود.

  کلیدواژگان: محدودیت و موانع، مشارکت والدین، مدارس متوسطه، پدیدار شناسی
 • ناهید السادات غضنفری هاشمی، نعمت الله موسی پور*، علی حسینی خواه صفحات 97-148

  مفهوم «هم‎افزایی» اولین بار در حوزه علوم زیستی و سپس در حوزه علوم مدیریتی پا به عرصه گذاشت. پس از ورود موفقیت‎آمیز این مفهوم در حوزه های علوم رفتاری، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم ارتباطات، بکارگیری آن در حوزه برنامه درسی نیز رایج شد. در این ورود، ترکیب «برنامه درسی هم‎ افزا» شکل گرفت. این صورت‎بندی مفهومی به نوعی از برنامه‎ریزی درسی اشاره دارد که برنامه درسی را با پوششی گسترده ‏تر از گذشته مطرح می‎کرد. «برنامه درسی هم‎افزا» ظرفیتی برای ورود کارگزاران مدرسه‎ای به عنوان اجزای برنامه درسی فراهم می‎آورد و از این طریق، از معنای مرسوم برنامه درسی فراتر می‎رود. این تصویر تازه از برنامه‎ درسی، با تشریح دو بخش برنامه درسی صامت و برنامه درسی ناطق تبیین می‎گردد. در این مقاله، علاوه بر تشریح هویت این برنامه، مبانی، ویژگی‎ها و دستاوردهای برنامه درسی هم‎افزا معرفی می شود.

  کلیدواژگان: برنامه درسی هم‎افزا، هم‎افزایی، تلفیق، تعامل و گفتمان نظام‎گرا
 • فاطمه اسداللهی، محمود مهر محمدی*، ابراهیم طلایی، جواد حاتمی صفحات 149-192
  هدف

  پژوهش حاضر قصد دارد به تبیین نظری روایت نگاری تاملی به عنوان یک راه کار توسعه حرفه ای در برنامه درسی کارورزی دانشجو معلمان بپردازد.

  روش

  به کار گرفته شده «سنتز فرا تفسیر» است. ابتدا، ادبیات مطالعات بیست سال اخیر، با روش نظام مند تفسیر و نقد شدند تا لنزهای نظری متنوع و رایج مشخص شود. سپس، مطالعاتی که در خصوص کلید واژه های عنوان مدل نظری ارایه دادند، انتخاب و مولفه های آنها تحلیل گردید. نهایتا، مفاهیم استخراج شده، مطابق با پارادایم های معرفتی دیدگاه ها طبقه بندی شدند.

  یافته ها

  اولا، یافته های مفهومی حاصل از مدل های نظری در ابعاد قابل ملاحظه ای (حدودا دوازده مفهوم) همدیگررا پوشش می دهند. دوما، روایت نگاری تاملی و توسعه حرفه ای ترکیبی از یادگیری فردی و گروهی در زمینه های خصوصی و عمومی است.

  نتایج

  ارایه یک مدل مفهومی و مقایسه آن با نقشه برنامه کارورزی دانشگاه فرهنگیان است.

  کلیدواژگان: تامل، عمل تاملی، روایت نگاری تاملی، توسعه حرفه ای، سنتز فراتفسیر
 • هادی درزی رامندی، مرجان کیان*، عفت عباسی، غلامرضا حاجی حسین نژاد صفحات 193-230

  هدف پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی برنامه درسی مبتنی بر فعالیت های فوق برنامه در دوره ابتدایی است. برای دستیابی به این هدف از روش سنتزپژوهی در طراحی الگو و تکنیک دلفی در اعتبارسنجی استفاده شد. جامعه هدف شامل اسناد بالادستی، مکتوب کتابخانه ای و الکترونیکی فعالیت های فوق برنامه ملی و بین المللی و متخصصان برنامه ریزی درسی بود. روش نمونه گیری هدفمند بود. یافته ها نشان داد الگوی برنامه درسی فعالیت های فوق برنامه برای دانش آموزان دارای ویژگی های اساسی در زمینه غنی سازی یادگیری، برنامه درسی و اوقات فراغت دانش آموزان، افزایش عملکرد تحصیلی، رفع نواقص و کاستی های برنامه درسی رسمی نظام آموزشی و توجه به ویژگی ها، استعدادها، تفاوت ها و توانایی های فردی، محلی- منطقه ای است. به نحوی که ویژگی های هریک از عناصر نه گانه برنامه درسی متناسب با شرایط دانش آموزان و نظرات متخصصین به ترتیب اهمیت شناسایی شد

  کلیدواژگان: فعالیت های فوق برنامه، طراحی، اعتبارسنجی، عناصر برنامه درسی، دوره ابتدایی
 • احد عظیمی آقبلاغ*، فیروز محمودی صفحات 231-260

  این پژوهش با هدف توصیف تجارب زیسته سرباز معلمان از کار در مدارس ابتدایی روستایی انجام شد. مطالعه حاضر در سال تحصیلی  97-1396 با رویکرد کیفی، از نوع پدیدار شناسانه روان شناختی، با نمونه گیری هدف مند و با مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته با 12 نفر از سرباز معلمان شاغل در مناطق آموزش و پرورش هشترود و نظرکهریزی انجام گرفت. تجزیه و تحلیل متن مصاحبه ها به صورت دستی و با استفاده از الگوی کلایزی انجام شد. راهبرد های اعتباربخشی به داده ها با استفاده از روش های ممیزی بیرونی ، چند سویه سازی، بازبینی اعضاء  و درگیری طولانی مدت  پژوهشگر در جریان مصاحبه انجام شده است. یافته های حاصل از مصاحبه ها در چهار مرحله و با خوشه های معنایی اصلی"انگیزه"، " چالش های آموزشی" ، "منزلت و شان معلمی"، "مسایل حرفه ای" و"ابهام" و چندین خوشه معنایی فرعی استخراج شد. پیشنهاد می شود با تدارک سازوکار قانونی، سرباز معلمان اجازه شرکت در آزمون استخدامی ماده 28 آموزش و پرورش را داشته باشند. در صورت قبولی و  موفقیت در گذراندن دوره یکساله مهارت ها و صلاحیت های معلمی، از آن ها در آموزش و پرورش استفاده شود.

  کلیدواژگان: تجارب زیسته، سرباز معلمان، دوره ابتدایی
 • مجید حق وردی*، زهرا گویا صفحات 261-294

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر استفاده از راهبرد رسم شکل، در حل مسایل کلامی ریاضی است. این مطالعه، به تاثیر استفاده از انواع ترسیم های شبکه ای، سلسله مراتبی و ماتریسی معرفی شده توسط نوویک و هرلی (2001) در حل مسایل کلامی پرداخت. شرکت کنندگان در این پژوهش، 40 دانش آموز پایه دهم بودند که به صورت تصادفی ساده، انتخاب شدند. ابتدا، آزمونی شامل شش مسیله کلامی بدون استفاده از هیچ نوع شکل، به دانش آموزان داده شد. پس از یک هفته، آزمون دوم متشکل از همان مسایل شامل اشکال مذکور، به شرکت کنندگان ارایه شد. نتایج نشان داد که تنها استفاده از شکل های ماتریسی در متن مسایل کلامی، به بهبود حل مسیله آنها منجر شد و دو نوع ترسیم دیگر، تاثیری بر بهبود حل مسیله دانش آموزان نداشت. لذا، پیشنهاد می شود که به جای افزودن شکل به مسایل، تناسب انواع شکل ها با ساختار مسایل لحاظ شود و رسم شکل به تنهایی، به بهبود حل آن کمک نمی کند.

  کلیدواژگان: رسم شکل، راهبرد حل مسئله، شکل های شبکه ای، سلسله مراتبی، ماتریسی
 • مرضیه سرداری، فیروز محمودی*، اسکندر فتحی آذر، رحیم بدری صفحات 295-318

  هدف کلی از انجام این پژوهش تاثیر روش تدریس وارونه و دعوت به پژوهش شواب بر پیشرفت تحصیلی درس زیست شناسی دانش آموزان پایه ی دهم با تعدیل گری تفکر انتقادی می باشد.این پژوهش، از نوع تحقیق نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل می باشد.  و جامعه آماری آن شامل دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان تبریز در سال تحصیلی 95-96 می باشد. حجم نمونه متشکل از 69 دانش آموز پایه دهم بود که به کمک روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش شامل پرسشنامه تفکر انتقادی ریتکس و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته در درس زیست شناسی بود. نتایج نشان داد که تفکر انتقادی تواسته است در  پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که به روش دعوت به پژوهش شواب آموزش دیده اند به عنوان تعدیلگر عمل کند در حالی که در  دانش آموزانی که به روش آموزش دیده اند نتوانسته است به عنوان تعدیلگر عمل کند.

  کلیدواژگان: دعوت به پژوهش شواب، روش وارونه، تفکر انتقادی، پیشرفت تحصیلی
 • محمد نوروزنژادقادی*، فرهاد سراجی، محمدرضا یوسف زاده چوسری صفحات 319-356

  پژوهش حاضر به مطالعه، درک و تبیین تجربیات اولیاء دانش آموزان و مدیران مدارس از مشارکت والدین در امور مدرسه ای فرزندان پرداخته است. این پژوهش با رویکرد پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. به این منظور 8 مدیر و 6 ولی دانش آموز از مدارس ناحیه 1 و 2 شهر همدان به شیوه هدفمند انتخاب و داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شدند. داده های گردآوری شده به روش استرابرت و کارپنتر (2003) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان می دهد که در هر دو گروه تعریف یکسانی از مشارکت وجود ندارد و افراد به وجوه مشارکت اشاره می کنند. در مورد ساختار، مدیران به انجمن اولیاء و مربیان به عنوان نهاد رسمی متکی هستند و والدین به ارتباط شخصی با عوامل مدرسه توجه دارند. زمینه های مشارکت در مدارس متنوع است و عواملی از قبیل انگیزه و بنیه والدین، تعامل مثبت مدیران و وجود  فرهنگ مشارکتی در سازمان مدرسه می تواند آن را تقویت کند.

  کلیدواژگان: مشارکت والدین، پدیدارشناسی، مدیران، اولیاء دانش آموزان
 • حسین شرفی، بختیار شعبانی ورکی*، محمدسعید عبدخدایی، علی مقیمی صفحات 357-394

  هدف اصلی این مقاله تبیین دشواری های رویکردهای ارزشیابی موجود و پیشنهاد رویکرد بدیلی برای رفع این دشواری هاست. بنابراین نخست رویکردهای موجود ارزشیابی مورد نقد و بررسی قرارگرفته اند، آنگاه با ابتنا به رویکرد عصب پدیدار شناسی و با الهام از تحلیل لایه ای علی، نظریه انتگرال ویلبر و منطق فازی، ارزشیابی انتگرال پیشنهاد شده است. مهمترین ویژگی های این رویکرد در ارزشیابی عبارتند از، نگرش هولوگرافیک به حیات پیچیده آدمی، در نظرگرفتن روابط علی، هیورستیک و متعامد ذهن، مغز، بدن و  محیط در ارزشیابی و توجه هم زمان به لایه سطحی تجربه اجتماعی و داده های کمی و آن وجه از تجربیات یادگیرنده که پدیداری، اول شخص و مفهومی است.

  کلیدواژگان: ارزشیابی انتگرال، روش کمی و کیفی، عصب پدیدارشناسی، نظریه انتگرال، تحلیل علی لایه ای
 • حسین قربانی، ابراهیم میرشاه جعفری*، احمدرضا نصر، محمدرضا نیستانی صفحات 395-442

  هدف پژوهش حاضر طراحی و اعتباربخشی الگوی مطلوب برنامه درسی کارورزی مبتنی بر خودشرح حال نویسی مشارکتی در نظام تربیت معلم ایران است. در این پژوهش تلاش شده است تا نخست با استفاده از روش اسنادپژوهی، منابع و متون تخصصی مرتبط با موضوع، مورد تحلیل قرار گیرد تا مبانی علمی خودشرح حال نویسی مشارکتی استخراج شده و متعاقب دلالت های عناصر برنامه درسی این نوع از کارورزی  تدوین گردد. در گام دوم، پرسشنامه محقق ساخته تدوین و به منظور اعتباربخشی الگوی پیشنهادی از نظرات اساتید برنامه درسی و مدرسان واحدهای درسی کارورزی در دانشگاه فرهنگیان استفاده شده است. طبق یافته های پژوهش اجرای مطلوب برنامه درسی کارورزی نیازمند هم یاری و فعالیت های مشارکتی و چندجانبه میان دانشجو معلمان، استادان و معلمان راهنما است و آنچه به این هم یاری معنا می بخشد روایت ها و تجارب زندگی قابل پیوند با اهداف واحدهای درسی کارورزی و موضوعات درسی است.

  کلیدواژگان: تربیت معلم، کارورزی، خودشرح حال نویسی، پژوهش روایی، یادگیری مشارکتی
|
 • Jamshid Omidi, Seyyd Ahmad Hashemi*, Abbas Gholtash, Aliasghar Mashinchi Pages 5-34

  Entrepreneurship education has a significant effect on the economic growth of societies. The goal of entrepreneurship education is to develop skills and entrepreneurial skills. By developing these skills at an earier age, young, capable, creative and innovative people can be found in all aspects of social, cultural, political and economic life. The purpose of the research is to model for designing an entrepreneurship education curriculum for the the junior high School students. Field of study is includes texts and authoritative documents of curriculum and entrepreneurship education. The tatistical population of the experts and professors of the university, and the statistical sample, wer 30 curriculum and entrepreneurship specialists who were selected by avilable method. The data gathering tool was a questionnaire and interview. The method of research is mixed. The research findings inglude a patterned design for entrepreneurship education for the junior high School students.

  Keywords: curriculum, Entrepreneurship education, students, the junior high School
 • Sarasadat Khalifeh Soltani, Kourosh Fathi Vajargah*, Nematollah Fazeli, Mahboubeh Arefi, Golnar Mehran Pages 35-70

  Gender informs different understanding and interpretations of educational experience and hence these different interpretations of interactions and potential capacities offer a new perspective on higher education and can even cause changes in higher education. Applying narrative inquiry and post-structural approach to gender, this paper attempts to describe lived experience of women doctoral students in Education as well as their understanding of gender in the pathways of higher education to doctoral level.

  Keywords: gender, higher education, lived experience
 • Ahmad Zarei, Marzieh Dehghani*, Keyvan Salehi Pages 71-96

  The aim of this study was to examine the restrictions of parental involvement in secondary schools. The research approach was qualitative and phenomenological. The instrument for data collection was a semi-structured interview and research data was gathered  from 6 parent, 5 teachers, 3 principal and 4 students in three schools in Tehran 6th district. The content of the living experiences of those groups was analyzed according to Colaizzi pattern. The research results showed the restrictions of parental involvement in 3 Emergent Theme and 7 Theme Clusters including, school related factors  such as, Lack of Teacher and principals Preparation, Teachers Preconceptions about Parental Culpability, Home-School Scheduling Conflicts and Cultural difference between school / home. As parent related factors such as, Socio-economic condition and Lack of parental understanding of the value of their role, and finally, adolescent related factor such as, vagueness as to the role of parent involvement during adolescent years.

  Keywords: restrictions, parental involvement, Secondary school, phenomenology
 • Nahid Hashemi, Nematolah Musapour*, Ali Hosseinikhah Pages 97-148

  The concept of “synergy” initially emerged in bioscience and management science accordingly followed by its success in behavioral, social, political and relation science, synergy was applied in curriculum development. The concept of synergistic curriculum was formed which covers curriculum in a wider aspect. The so-called consept provides school educationalists with opportunities to put curriculum concept into practice which go beyond the conventional curriculum. The synergistic curriculum focuses on two sections of the curriculum: The silent and talking curriculum. The present article elaborate these points as well as the achivments of synergistic curriculum.

  Keywords: : Synergistic Curriculum based on synergy, Synergy, Integration, Interaction, Systemic discourse
 • Fatemeh Asadollahi, Mahmood Mehrmohammadi*, Ebrahim Talaee, Javad Hatami Pages 149-192

  The article aim is theoretical clarification of reflective narrative writing as a professional development approach in student teacher internship curriculum. Method meta interpretation is used in order to percept the relation between reflective narrative writing and professional development in three Steps: first, reflective narrative writing literature was reviewed to identify theoretical lenses. second, studies that suggest theoretical models on issues such as; »reflective«,»reflective practice«, »reflective narrative writing«, »professional development« were chosen and their findings were analysis conceptually.third, the excluded concepts were categorized in epistemological paradigms of previous lenses. Findings show the conceptual findings of theoretical models on four above issues are blanketed in notable aspects (about towleve concepts).Also, both reflective narrative writing and professional development are kinds of individual and collective learning. Providing a conceptual framework and comparing it with internship curriculum plan of Farhangiyan university are the study results.

  Keywords: reflective, reflective practice, reflective narrative writing, professional development, meta interpretive synthesis
 • Hadi Darzi Ramandi, Marjan Kian*, Effat Abbasi, Gholamreza Hajhossein Nejad Pages 193-230

  The purpose of this study is to design and validate the curriculum study pattern based on extra - curricular activities in the elementary stage.to achieve this goal, has been used synthesis method in pattern design and Delphi method in validation.The statistical population of this study consists of upstream and library and electronic documents of national and national in the curricular activities and   curriculum study specialists. Also, the sampling method is purposive.Findings demonstrated the curriculum study pattern for students with basic features in the field of learning enrichment, curriculum and leisure time, improve academic performance, elimination deficiencies and shortcomings of the formal curricula of the educational system, and attention to the characteristics, talents, differences and abilities of individual, local and regional. so that the characteristics of each of the nine elements of the curriculum fit in accordance with the conditions of the students and experts opinions, respectively

  Keywords: design, validation, curriculum elements, extracurricular activities
 • Ahad Azimi Aghbolaq*, Firooz Mahmoodi Pages 231-260

  The present study aims to describe the lived experiences in teachers’ soldier about to work in rural primary schools. The study conducted in the academic year of 2017-2018 with qualitative approach and psychological phenomenological type, with purposeful sampling and in-depth semi-structured interview with twelve teacher s soldier that working in Hashtrood and Nazar Kahrizi education area. The analysis of date    carried out with Colaizzi model. For truthworth to this study, we uses of member checking, external audit, Triangulation and Prolonged Engagement methods. The findings of the interviews were extracted in four Emergent Theme inclusive "motivation", "educational challenges", "teacher dignity", "professional issues" and "ambiguity" and several Theme Clusters. Finally, recommended that the teacher s soldier be allowed to participate in the education recruitment exam through section 28 by providing a legal mechanism. Use them in education if they passing a year of teaching skills and competencies.

  Keywords: Lived experiences, soldier teachers, elementary course
 • Majid Haghverdi*, Zahra Gooya Pages 261-294

  The purpose of this research was to investigate the effect of using diagram- drawing strategy on solving mathematical word problems of Grade 10 students in Iran.. There were 40 students that participated in this study. The data collected via one test consisting of six problems. For this test, three types of diagrams namely; network, hierarchy and matrix, were applied. The test was administered twice; first time without diagrams and second time after one week, adding diagrams to that test. the effect of three types of diagrams on solving word problems, was investigated. The results showed that, the only one that made a significant effect on students’ improvement of solving problems, was matrix diagrams. The research is suggested that the appropriateness of diagrams in relation to the structure of problem is crucial. This implies that only adding diagrams to word problems, do not guaranty the students’ improvement in word problem solving.

  Keywords: Diagram Drawing, Problem Solving Strategy, Network, Hierarchy, Matrix Diagrams
 • Marzieh Sardari, Firooz Mahmoodi*, Eskandar Fathiazar, Rahim Badri Pages 295-318

  The purpose of this research is the effect of Schwab’s invitation to inquiry method and flipping problem solving on the academic function on Biology course of students of tenth grade with modifying critical thinking.This research’s method is semi – experimental with pre – test and post – test and control group.  Its statistical community includes female students of tenth grade of Tabriz city at the academic years of 2015-2016.Sample size consists of 69students of tenth grade were chosen by multistage cluster sampling methodGathering information tools include Ricketts critical thinking questionnaire and teacher made academic achievement test on Biology course.Data were analyze by covariance analysis method..The results indicated, critical thinking could be able act as a mediator in the effect of Schwab’s invitation to inquiry method on achievement of students werethought by Schwab’s invitation to inquiry method. In the other way it couldn’t act as a mediator in flipping problem solving

  Keywords: flipping Classroom, Invitation to Inquiry schwab’s, nature of science, critical thinking, achievement
 • Mohamad Noroznezhadghadi*, Farhad Seraji, Mohamadreza Yosofzadeh Pages 319-356

  The present research aims to study, understand and explain the experiences of parents of students and school administrators from parent participation in school affairs of children. This research is conducted in a descriptive phenomenological approach. For this purpose, 8 managers and 6 students from Hamedan schools were selected by targeted method and data were collected by semi-structured interview. The collected data were analyzed by Straubert and Carpenter (2003). Findings show that in both groups there is no identical definition of participation and people refer to the funds of participation. In the structure, administrators rely on parent associations and coaches as formal institutions and parents focus on personal relationships with school agents. The fields of participation in schools are diverse and factors such as the motivation and parenting of parents, the positive interaction of managers and the existence of a participatory culture in the school organization can strengthen it.

  Keywords: Parental Participation, Phenomenology, Managers, Parents of Students
 • Hosein Sharafi, Bakhtiar Shabani Varaki*, MohammadSaeid Abdekhodaei, Ali Moghimi Pages 357-394

  The main purpose of this paper is to explain the difficulties of existing assessment approaches and suggest an alternative approach in order to overcome these difficulties. Therefore, firstly, the existing assessment approaches have been criticized and next an intergral assessment approach was presented based on the neuro-phenomenology which was inspired by the causal layered analysis, Ken Wilber's theory of integral and fuzzy logic. The most important features of this approach to assessment are holographic attitudes towards human life, reciprocal relationships between mind, brain, body and environment and a synchronous consideration of first-person experiential and third-person experimental approaches to cognition.

  Keywords: integral evaluation, quantitative, qualitative methods, neuro-phenomenology, integral theory, causal layered analysis
 • Hossein Ghorbani, Ebrahim MirShah Jafari*, AhmadReza Nasr, MohamadReza Neyestaniy Pages 395-442

  This study aims to designing and validation of internship curriculum pattern based on collaborative autobiography in Teacher Education in Iran. In this research, it has been attempted to first analyze the specialized texts related to the subject, in order to extract the Foundations of collaborative Autobiography, and subsequently the implications of curriculum elements of this kind of internship.In the second step, a researcher-made questionnaire was developed and in order to validate the proposed model, the views of the teachers of the curriculum and the instructors of the internship courses at Farhangian University were used. According to the findings, the desirable implementation of the internship curriculum requires collaborative and multidimensional collaborative and multidisciplinary activities among the students of science, teachers and teachers, and what makes this sense meaning the narratives and life experiences that can be linked to the goals Courses are internships and courses.

  Keywords: Teacher education, Internship, Autobiography, Narrative inquiry, Collaborative learning