فهرست مطالب

مدیریت کسب و کار - پیاپی 45 (بهار 1399)
 • پیاپی 45 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • محمد ذاکری، زینب اسماعیلی*، محمد رحیمیان صفحات 1-20
  امروزه با توجه به چالش هایی که سازمانها با آن مواجه هستند، ایجاد سازمان شاد یکی از نیازهای استراتژیک برای موفقیت در بلندمدت می باشد؛ هدف اصلی این تحقیق، نقش شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی با توجه به نقش میانجی دلبستگی شغلی شرکت بیمه آسیا می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 1220 نفر از مدیران و کارکنان بیمه آسیا تشکیل می دهند که 292 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر از نوع هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی می باشد. پایایی سوال ها از طریق آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. فرضیه های پژوهش از طریق مدل معادلات ساختاری و به وسیله نرم افزار spss و smartpls3 مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به جز تاثیر شادی و نشاط در محیط کار بر جذابیت سازمانی دیگر فرضیات مورد تایید قرار گرفت. متغیر میانجی دلبستگی شغلی نقش کامل و معناداری در تاثیر شادی در محیط کار بر جذابیت سازمانی دارد. به عبارت دیگر متغیر مستقل شادی و نشاط در محیط کار زمانی بر جذابیت سازمانی تاثیر دارد که متغیر میانجی دلبستگی شغلی وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: شادی و نشاط در محیط کار، جذابیت سازمانی، دلبستگی شغلی، مدل معادلات ساختاری
 • علی امیدی، وحیدرضا میرابی*، ادریس محمودی صفحات 21-52

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگویی جامع برای پذیرش بانکداری الکترونیک در بانک مسکن ایران انجام شده است. مطابق با الگوی نظام مند نظریه ی داده بنیاد، مدیران فناوری اطلاعات بانک مسکن در 20 استان به عنوان خبرگان مورد مصاحبه کیفی عمیق قرار گرفتند. پس از کدبندی مصاحبه ها در 3 مرحله، الگویی برای پذیرش بانکداری الکترونیک بانک مسکن شناسایی شد. نتایج نشان داد که 5 عامل به عنوان عوامل اثرگذار بر پذیرش بانکداری الکترونیک موثر هستند: صرفه جویی در هزینه ها، مدیریت نیازهای مشتریان، اطمینان ادراک شده، کیفیت عملکردی ادراک شده و ارزش ادراک شده. در مرحله ی بعد بر اساس مدل به دست آمده، اقدام به طراحی پرسشنامه و تدوین 18 فرضیه شد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مدل تحقیق آزمون شد. نتایج این مرحله حاکی از آن بود که هر 5 عامل مذکور از طریق نگرش مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیک، بر پیامدهایی همچون رضایت مشتری، وفاداری و اعتماد تاثیر غیرمستقیم دارند.

  کلیدواژگان: بانکداری الکترونیک، اطمینان ادراک شده، کیفیت عملکردی ادراک شده، ارزش ادراک شده، رضایت مشتری، وفاداری
 • سید شهاب الدین دهقان بنارکی، زین العابدین امینی سابق*، احسان ساده صفحات 53-73
  هدف این نوشتار، بررسی نقش رفتارهای هیجانی در نوسانات قیمت سهام سازمان بورس و اوراق بهادار است. بدین منظور، از الگوی سه عاملی فاما و فرنچ تعدیل شده بر اساس شاخص های ارزیابی احساسات سرمایه گذار استفاده گردیده است. این مطالعه بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سال های 1392 تا 1397 با نمونه انتخابی شامل 122 شرکت انجام پذیرفته است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون خطی تعمیم یافته (EGLS) انجام پذیرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از افزایش توضیح دهندگی الگوی قیمت سهام با افزودن شاخص های احساسات است. شاخص های احساسات سرمایه گذار مورد استفاده در این پژوهش، شامل تصمیم لحظه ای، اثر برگشت بلندمدت بر نوسانات قیمت سهام وصرف ارزش از دیدگاه نسبت قیمت به سود هر سهم، اثر اندازه، اثر زیان گریزی است. شاخص اول و دوم احساسات سرمایه گذار، تاثیر معناداری بر قیمت سهام داشته، در خصوص شاخص سوم رابطه معناداری در الگوی مشاهده گردید؛ ضمن آنکه، اثر زیان گریزی تاثیر مثبتی در قیمت سهام داشت.
  کلیدواژگان: رفتارهای هیجانی، نوسانات قیمت سهام، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
 • مسعود خوارزمی، مهدی باقری*، محمدحسین رنجبر صفحات 74-91

  چایکی سازمانی یکی از مباحث مهم و مورد بحث در حوزه های مدیریت سازمانی است از طرفی دیگر انعطاف پذیری سازمانی عاملی اثر گذار بر چرخه عمر و فعالیت سازمانی محسوب می گردد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی چابکی سازمانی با انعطاف پذیری سازمانی در موسسات آموزش عالی و مطالعه ی موردی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس انجام گرفت. بدین منظور تعداد 159 نفر از کارکنان این واحد دانشگاهی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی استاندارد شده ای است که بر اساس پیشینه های علمی موجود گردآوری، ترکیب و تعدیل گردید و سپس روایی و پایایی آن مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. به منظور تجریه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی و معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین دو متغیر چابکی سازمانی و انعطاف پذری کارکنان رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. بر این اساس می توان پیشنهاد داد به منظور افزایش سطح انعطاف سازمانی، چابکی سازمانی را می بایست بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی، کارکنان دانشگاه آزاد، بندرعباس
 • آرش حاجی کریمی، حسین شکیبی* صفحات 92-110
  هدف تحقیق حاضربررسی تاثیر عوامل شتاب دهنده استارتاپ ها بر عملکردشان با نقش تعدیلگر رهبری خلاقانه است. بدون استفاده از فرآیندهای خلاقانه و نوآوری، محصول جدید محکوم به نابودی است. مدیران با پیوند نوآوری به نیازهای جامعه، فرصت های ظهور توسعه محصول جدید را به نفع خود سوق می دهند. این پژوهش با در نظر گرفتن 112 شرکت دانش بنیان در کشور ایران، به بررسی اهمیت تعامل فرآیند خلاقانه در عملکرد محصول جدید پرداخت. داده های جمع آوری شده با ابزار پرسشنامه با استفاده از نرم افزار pls تجزیه وتحلیل شد. نتایج بیانگر این است که همه عوامل سرعت توسعه محصول جدید تاثیرگذار هستند. عوامل شتاب دهنده سرعت توسعه محصول جدید سبب بهبود بر عملکرد توسعه محصول جدید تاثیر گذار است . افزایش سرعت توسعه محصول جدید، کاهش چرخه زمان تولید با حفظ کیفیت مناسب و قابلیت اطمینان بالا است. سرعت توسعه محصول جدید بیانگر قدرت انطباق پذیری با تغییرات محیطی شرکت است. رهبری خلاقانه نقش تعدیل گر مثبت در رابطه مولفه های تعامل فرآیند خلاقانه بر عملکرد توسعه محصول جدید دارد. پشتیبانی مدیران و رهبران از ایده های جدید از مرحله شروع ایده پردازی تا مرحله تجاری سازی، تضمین کننده موفقیت در فرآیند خلاقانه و عملکرد بهتر توسعه محصول جدید می شود.
  کلیدواژگان: عملکرد محصول، سرعت توسعه محصول جدید، رهبری خلاقانه
 • سحر ستایش، فرهاد حنیفی*، غلامرضا زمردیان صفحات 111-137

  نرخ سود بانکی از ابزارهای پولی مهم اقتصاد است مقامات پولی با تغییر مدیریت شده آن میتوانند بخش واقعی اقتصاد را تحریک کنندایران به دلیل ناکارایی بانکی نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران پایین اما بهره دریافتی از تسهیلات گیرندگان بالاستدر چنین شرایطی برخی صاحب نظران معتقدند که با کاهش شکاف نرخ سود علی الحساب بانکی هزینه تمام شده کالاها و خدمات کاهش ثانیا سرمایه گذاری در نتیجه تولید افزایش می یابد و این هر دو کاهش تورم را به دنبال دارد و زمینه اشتغال پایدار را فراهم می آورد بجهت دستیابی به این هدف با استفاده از آزمون علیتگرنجر جهت علیت و ارتباط میان شکاف نرخ تسهیلات سپرده و نرخ تورم مشخص و فرم تابعی نحوه ارتباط میان این متغیرها تعیین گردیدبر اساس ادبیات تحقیق متغیرهایی دیگری به عنوان متغیرهای مستقل در الگو لحاظ و فرم تابعی نهایی طراحی شده در چارچوب الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای دوره زمانی 97-1357 برآورد شد آزمون علیتگرنجر نشان داد که رابطه علیت یک طرفه از نرخ تورم به شکاف نرخ تسهیلات سپرده وجود دارد نتایج بیانگر است اگر شوکی غیرمنتظره به متغیر شکاف نرخ تسهیلات سپرده وارد شود، زمانی نزدیک به چهار دوره لازم است تا آثار شوک تعدیل و اقتصاد به تعادل اولیه باز گردد.

  کلیدواژگان: شکاف نرخ تسهیلات، تورم، آزمون علیت، الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده
 • علی داودی، کرم الله دانش فرد*، عبدالخالق غلامی صفحات 138-164

  هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی برنامه ریزی منابع انسانی بخش عمومی با رویکرد اثربخشی و بهره وری سازمانی می باشد. جامعه مورد بررسی کارشناسان و مدیران وزارت ارشاد اسلامی در استان فارس می باشد. در این پژوهش تعداد 100 نفر از مدیران ارشد و فرآیندی به عنوان نمونه در نظر گرفته شده اند که به دلیل محدود بودن تعداد افراد جامعه از روش تمام شماری استفاده شده است. به دلیل کمبود اطلاعات در زمینه مدیریت منابع انسانی و همچنین ماهیت مدیریتی این تحقیق، جامعه موردنظر، باید از میان مدیران و کارشناسان خبره سازمان وزارت ارشاد اسلامی استان فارس مورد مطالعه انتخاب می شد که تعداد جامعه آماری این پژوهش را توجیه می کند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی از تکنیک کتابخانه ای استفاده شد. 18 عامل شناسایی شده که به وسیله 59 گویه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تکنیک تحلیل عامل اکتشافی 18 عامل به سه دسته عوامل شغلی، عوامل سازمانی و عوامل فردی تقسیم بندی شدند. با استفاده از تکنیک تحلیل عامل تاییدی به بررسی گویه ها، عوامل فرعی و عوامل اصلی پرداخته شد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی منابع انسانی، بخش عمومی، اثربخشی، بهره وری منابع سازمانی
 • حسین شریفی نیا، هوشنگ مومنی وصالیان*، علیرضا دقیقی اصلی، مرجان دامن کشیده، مجید فشاری صفحات 165-185

  قدرت بازار به عنوان توانایی تنظیم قیمتی بالاتر از هزینه نهایی به صورت سودآور، تعریف شده و از نظر تجربی بخش عمده ای از مطالعات را در قالب الگوهای ساختاری و غیرساختاری طی سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این مطالعه ارزیابی قدرت رقابتی در 18 بانک خصوصی و دولتی ایران با بهره گیری از سه نوع متفاوت معادلات درآمدی و قیمتی مربوط به مدل پانزار- راس (حالت های مقیاس بندی شده یا مقیاس بندی نشده) طی سال های 1396-1387 و سپس مشخص نمودن نوع بازار برای بانک های مورد مطالعه می باشد. نتایج حاصل از برآورد نشان داد که قدرت بازاری محاسبه شده برابر با 59/0 بوده که دلالت بر رقابت انحصاری بانک ها داشته و لحاظ اثر مقیاس (اندازه بانک ها)، سبب رقابتی تر نشان دادن این صنعت می شود. همچنین متغیرهای توضیحی قدرت بازاری و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی های کل دارای اثرگذاری مثبت و معنی دار بر درآمد کل بانک ها در دوره مورد بررسی می باشند.

  کلیدواژگان: رقابت، قدرت بازاری، بانک های دولتی و خصوصی، الگوی پانزار- راس
 • سمیرا قشقایی، قاسم بخشنده*، رویا اولین چهارسوقی، زهرا حسینی صفحات 186-202
  چکیده مطالعه سبک های مختلف تصمیم گیری در گروه های مختلف، به درک بهتر بازار کمک می کند زیرا زمانی که مشتریان به خوبی شناخته شوند می توان به آن ها در انجام خرید بهتر کمک کرد. پژوهش حاضر هشت سبک تصمیم گیری اسپرولز و کندال (کمال گرایی، مدگرایی، برندگرایی، حساس به قیمت، لذت گرایی، سردرگم با چندین انتخاب، تمایل بدون برنامه ریزی و عادت گرایی) را در میان مصرف-کنندگان با ویژگی های جمعیت شناختی متفاوت (جنسیت، سن، وضعیت تاهل، تحصیلات، شغل، درآمد و اندازه خانوار) بررسی نموده است. در این راستا داده هایی از 530 مصرف کننده آبمیوه های سن ایچ در استان خوزستان که به روش در دسترس انتخاب شده بودند جمع آوری و با استفاده از آزمون های آنووا و آزمون تی به کمک نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته های بدست آمده تفاوت های جمعیت شناختی مصرف کنندگان دارای سبک های مختلف تصمیم گیری را مشخص نمود. در نهایت نیز با توجه به یافته های بدست آمده بحث و پیشنهاد های کاربردی ارایه شد. کلید واژه ها: سبک تصمیم گیری، رفتار مصرف کننده، تفاوت های جمعیت شناختی، مدل اسپرولز و کندال
  کلیدواژگان: سبک تصمیم گیری، رفتار مصرف کننده، تفاوت های جمعیت شناختی، مدل اسپرولز و کندال
 • عاطفه شکاری، سید نجم الدین موسوی*، عبدالخالق غلامی صفحات 203-225
  هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - اکتشافی انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی- کمی استفاده شده است؛ به طوری که در روش کیفی از مصاحبه عمقی و در روش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری اول تحقیق شامل اساتید، متخصصین و کارشناسان خبره حوزه بازاریابی ورزشی، کارشناسان بازاریابی در دانشگاه خلیج فارس، اتاق بازرگانی و اداره گمرک استان بوشهر و جامعه آماری دوم کاربران شبکه اینستاگرام بودند. نمونه آماری اول پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی بین 15 تا 30 نفر در نظر گرفته شد. نمونه آماری دوم پژوهش، به دلیل نامعلوم بودن حجم جامعه، 384 نفر به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل دو نوع پرسش نامه باز و پرسش نامه طیف لیکرت که توسط 384 نفر از کاربران فضای مجازی به روش تصادفی ساده استفاده شد. تحلیل نتایج این مطالعه به روش معادلات ساختاری با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. نتایج نشان داد به ترتیب شاخص های مزیت ها، کیفیت تبلیغات، آگاهی بخشی در سطوح اجتماعی و درآمدزایی با مجذور 94/0، 85/0، 78/0 و 66/0 تغییرات متغیر پذیرش تبلیغات کالاهای ورزشی را تبیین می کنند. به طور کلی تبلیغات از طریق شبکه اینستاگرام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی ورزشی می تواند نقش مهمی در راهبردهای بازاریابی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: تبلیغات، اینستاگرام، کالاهای ورزشی، مدل پذیرش تکنولوژی
 • میلاد فرزین، مجید فانی*، مرضیه صادقی صفحات 226-245
  هدف این تحقیق «تاثیر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کننده بر رضایت و وفاداری به برند در صنایع چوب و کاغذ استان مازندران» می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی- مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف کننده صنایع چوب استان مازندران می باشد که تعداد جوامع آنها نامحدود است. با توجه به فرمول کوکران 384 نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.89 بدست آمده است که نشانگر تایید پایایی پرسشنامه مورد نظر می باشد. نهایتا مجموعه داده ها به کمک نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج پژوهش نشان دادند که بین ابعاد ارزش ویژه برند با رضایت مصرف کننده (بجز، رفتار کارکنان و آگاهی از برند) و وفاداری به برند (بجز خودپنداره ایده آل و هویت برند) تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد و همچنین بین رضایت مصرف کننده و وفاداری به برند تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، رضایت مصرف کننده، وفاداری به برند
 • فرزانه زارع مهرجردی* صفحات 246-271
  هویت نام تجاری در کانون فعالیت های کسب و کار هر شرکتی قرار دارد و مدیریت فرایند کسب و کار کلید دستیابی سازمان به هویتی متمایز نزد مصرف کنندگان است. در این مطالعه به ارایه مدل هویت نام تجاری شرکت مبتنی بر مدیریت فرایند کسب و کار پرداخته شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک مطالعه کاربردی است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایشی مقطعی است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت فرایند کسب و کار کاندوس و دبرا (2016) و پرسشنامه هویت برند باتاچاریا و سن (2003) استفاده شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضریب Rho بررسی شده است. همچنین برای اعتبارسنجی پرسشنامه از روایی همگرا، روایی واگرا و شاخص HTMT بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل مدیران شرکت گلچین بوده و با روش تحلیل توان 210 نفر در این مطالعه شرکت کرده اند. برای بررسی مدل مفهومی پژوهش از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. نتایج نشان داده است که عوامل سازمانی، فرایندی، فنی و مدیریتی هریک به صورت جداگانه بر هویت نام تجاری شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارند. براساس دستاوردهای این مطالعه مشخص شده است مدیریت فرایند کسب و کار نقش عمده ای در تبیین هویت نام تجاری شرکت دارد.
  کلیدواژگان: هویت نام تجاری، مدیریت فرایند کسب وکار، عوامل فنی، عوامل فرایندی
 • فتانه بهاروند*، میلاد گوران صفحات 272-293

  پژوهش حاضر با هدف تبیین مدل ارتباط بین هوش معنوی و نگرش به کسب وکار در دانشجویان انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه ولایت به تعداد 500 نفر بوده و نمونه آماری به تعداد 217 نفر با روش تصادفی و استفاده از جدول مورگان انتخاب گردید. از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی (کینگ و دسیکو، 2009) و نگرش به کسب و کار (آشن و همکاران، 1998) جهت گردآوری داده ها استفاده شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش انجام کار از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. به منظور تایید مدل تحقیق از مدل معادلات ساختاری و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تاییدی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام در نرم افزارهای AMOS 23 و SPSS 23 استفاده گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت معنادار بین هوش معنوی و نگرش به کسب و کار می باشد. همچنین، تایید شد که بین تمامی ابعاد هوش معنوی با نگرش به کسب و کار رابطه مثبت معنادار وجود دارد و از میان چهار بعد هوش معنوی، بعد "تفکر انتقادی وجودی" در تبیین نگرش دانشجویان به کسب و کار نقش دارد.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، نگرش به کسب و کار، مدل معادلات ساختاری
 • ملوک طهماسبی*، سید احمد احمدی صفحات 294-318
  پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک در منطقه مرکزی ایران شامل استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری به روش تحقیق کیفی و از نوع تحلیل مضمون انجام گرفته است. جمع آوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته با 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران مهدهای کودک که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، دیدگاه آن ها در مورد عملکرد مربیان مهدهای کودک بررسی شد، با شناسایی و دسته بندی مقوله ها و مضامین، از دل داده های مصاحبه چند مولفه از مدیریت عملکرد مربیان بدست آمد که شامل پنج مولفه و مقوله کلی در قالب مدل پارادایمی از جمله شرایط و عوامل تاثیرگذار فردی ، شرایط و عوامل سازمانی در مورد کار و فعالیت مربیان، شرایط و عملکرد مسیولان (مدیران و مسیولان سازمان بهزیستی، رهبری و مدیریت مهدهای کودک، انتظارات مربیان از مسیولین، خصوصیات شخصیتی مربیان، پایگاه و موقعیت اجتماعی مربیان)، استراتژی بهبود عملکرد اعضای مربیان: استراتژی سخت افزاری (ایجاد مراکز رشد و بالندگی مربیان)، نتایج و پیامدها (درون سازمانی: فرایند یاددهی - یادگیری، بیرون سازمانی: پاسخگویی به نیازهای جامعه)، چگونگی و فرایند مدیریت عملکرد مربیان مهدهای کودک (در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری) و روابط میان ابعاد و مولفه های مختلف آن را منعکس می نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد، عملکرد مربیان، بهبود عملکرد مربیان، مهدهای کودک
 • محمد نافعی، لیلا اندرواژ*، حمیدرضا سعیدنیا صفحات 319-334
  هدف این مطالعه ارایه مدل ارزش ویژه برند تحت تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بوده است. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، یک پژوهش کیفی بوده است که با رویکرد گرندد تیوری انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق بوده است. با بکارگیری نمونه گیری هدفمند با 12 نفر از خبرگان آشنا به موضوع (صاحبنظران در حیطه بازاریابی رسانه های اجتماعی و مدیران شرکت های فعال در حوزه بازاریابی و شرکت های مجازی تهران) مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان دهنده بیش از 260 کد یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و 53 مفهوم و 26 مقوله بوده که در قالب مدل شامل فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی (پدیده اصلی)، شفافیت قوانین و استانداردهای موجود (بستر حاکم)، حمایت و پشتیبانی (شرایط علی)، مسیولیت اجتماعی شرکت (راهبردها)، فعالیت های مدیریتی-ترویجی و عوامل مربوط به مشتریان (شرایط مداخله گر) و ارزش ویژه برند (پیامدها) قرار گرفت.
  کلیدواژگان: فعالیتهای بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارزش ویژه برند، تئوری گرندد، رسانه های اجتماعی
 • نجف نجفی، صدیقه طوطیان اصفهانی* صفحات 335-351
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر استراتژی آینده نگر و تدافعی بر درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری استراتژی تجاری از روش امتیازدهی ترکیبی میلز و اسنو (2003) و برای اندازه گیری درماندگی مالی از مدل آلتمن تعدیل شده استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 131 شرکت (1048 مشاهده سال_شرکت) و دوره مطالعه سال های 1389 تا 1396 را در بر می گیرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های ترکیبی و رویکرد حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین استراتژی تجاری و درماندگی مالی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی در شرکت های آینده نگر، درماندگی مالی بیشتر است و در شرکت های با استراتژی تدافعی کاهش می یابد. در ارتباط با متغیرهای کنترلی، یافته ها نشان داد که بین اندازه هییت مدیره، اهرم مالی، اندازه شرکت، سن شرکت و زیان سال جاری با درماندگی مالی رابطه مثبت و معنادار، و بین استقلال هییت-مدیره، مالکیت نهادی، نسبت وجه نقد و نسبت جاری با درماندگی مالی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: استراتژی تجاری، استراتژی آینده نگر، استراتژی تدافعی، درماندگی مالی، بورس اوراق بهادار تهران
 • فاطمه نورشرق دهاقانی، حسن اسماعیل پور*، حسین صفرزاده، بهروز قاسمی صفحات 352-375
  با توجه به اهمیت بازار و نقش هنجارها و ارزش ها در کنترل آن در تحقیق حاضر به بررسی محیط های موثر بر هنجارهای اخلاقی بازاریابی پرداخته شده است که باهدف بررسی عوامل محیطی موثر بر نظام بازاریابی اخلاقی بر اساس مدل پیرس و رابینسون مبتنی بر رهیافت اسلامی- ایرانی با تاکید بر صنایع غذایی استان اصفهان انجام یافته است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت، توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است و در زمره مطالعات میدانی قرار دارد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای تهیه ادبیات تحقیق و از روش دلفی مبتنی بر تحقیقات میدانی و ابزار پرسشنامه، برای جمع آوری داده های آماری استفاده شده است. پرسشنامه ی پژوهش بر اساس مولفه های بازاریابی اخلاقی با توجه به فرهنگ اسلامی ایرانی مبتنی بر محیط ها و هنجارها تدوین گردیده و روایی پرسش نامه به روش محتوایی توسط متخصصان و به روش صوری توسط تعدادی از افراد جامعه آماری و به روش آماری تحلیل عاملی مرتبه اول تایید شده است. پایایی کل پرسش نامه با آلفای کرونباخ 810/0 تایید گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل 30 نفر از اعضای هییت علمی و متخصصین بازاریابی به عنوان خبرگان در روش دلفی و 1660 نفر از مدیران ارشد، مدیران اجرایی و مدیران بازاریابی و فروش صنایع غذایی استان اصفهان بودند. حجم نمونه ی مورد تحلیل براساس فرمول کوکران 315 نفر براورد گردید. در تحلیل داده های آماری از دو روش آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزارهای SPSS ، LISREL و PLS استفاده شده است. نتایج و یافته های تحلیل داده ها نشان داد که؛ محیط وظیفه ای سازمان بر کلیه هنجارها تاثیر معنی دار داشت. محیط داخلی سازمان بر کلیه هنجارها به جز هنجارهای اجتماعی و هنجارهای مذهبی تاثیر معنی دار داشت و محیط دوردست سازمان بر کلیه هنجارها به جز هنجارهای فردی، تاثیر معنی دار داشت.
  کلیدواژگان: نظام بازاریابی اخلاقی، محیط وظیفه ای، داخلی، دوردست، فرهنگ اسلامی- ایرانی
 • مهدی نعیمی نظام اباد، حسین وظیفه دوست*، محمدعلی عبدالوند، بهناز خدایاری صفحات 376-404

  درک رفتار مصرف کنندگانی که ذهنیت اخلاقی دارند، بستر ارزشمندی را برای موفقیت تولیدکنندگان و بازاریابان پدید می آورد. هدف اصلی این تحقیق، طراحی الگوی رفتار اخلاقی مصرف کنندگان صنعت مواد غذایی در استان گلستان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از نظر روش، از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، مصرف کنندگان صنعت مواد غذایی در استان گلستان به تعداد نامعین می باشد. بنابراین تعداد نمونه آماری 384 نفر است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که دانش مصرف کننده درباره مسایل زیست محیطی، اجتماعی، رفاه حیوانات، سلامت و مسایل فرهنگی-مذهبی موجب شکل گیری نگرانی او در این زمینه ها می شود. بر اساس نتایج، ارزش های جهان شمولی و خیرخواهانه مصرف کنندگان مواد غذایی استان گلستان با نگرانی اخلاقی آنها در ارتباط است. یافته ها همچنین نشان داد که رابطه معناداری بین نگرانی های اخلاقی مصرف کنندگان و رفتارهای اخلاقی آنها وجود دارد. شناسایی مصرف کنندگانی که ارزش های جهان شمولی و خیرخواهانه بالایی دارند و تلاش در جهت ارایه محصولات اخلاقی و منطبق بر ارزش های مورد نظر آنها، موجب رضایت مندی این مصرف کنندگان و دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد شد. ترویج رفتارهایی از جمله خرید از فروشگاه های محلی و مصرف محصولات ارگانیک و رفتارهایی چون مشارکت در اعتراض و راهپیمایی علیه شرکت های فاقد مسیولیت اخلاقی نیز مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: ارزش های جهانشمولی، ارزش های خیرخواهانه، رفتارهای اخلاقی، صنعت مواد غذایی، نگرانی های اخلاقی
 • میر مرتضی موسوی، عسگر پاکمرام*، جمال بحری ثالث، حسن قالیباف اصل صفحات 405-439

  چکیده بانک ها به عنوان مهم ترین نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی، نقش به سزایی در رشد و پیشرفت کشورها دارند. رسالت بانک ها عمدتا بر این اصل استوار است که از یک سو وجوه سرگردان جامعه را در قالب سپرده ها (منابع) جمع آوری و از سوی دیگر سعی در تخصیص بهینه منابع تحت عنوان تسهیلات (مصارف) در بخش های گوناگون اقتصادی نمایند تا بتوانند مطابق با اهداف دولت در راستای تحقق توسعه پایدار از منابع جمع آوری شده به صورت هدفمند استفاده کنند. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر تعامل بین مدیریت منابع و مصارف و کارایی عملیاتی بانک ها است. جهت رسیدن به این هدف، از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی،هت رسیدن به این هدف، از مدل های رگرسیونی به روش داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1391 تا 1397 و با انتخاب کلیه بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که مدیریت منابع و مصارف بر کارایی عملیاتی بانک ها تاثیر معنی داری دارد. همچنین تاثیر معنی دار حاکمیت شرکتی بر تعامل بین مدیریت مصارف و کارایی عملیاتی بانک ها مشاهده گردید.

  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، مدیریت منابع و مصارف، کارایی عملیاتی، صنعت بانکداری
 • اصغر بهبودی، شهلا سهرابی* صفحات 440-456
  هدف از انجام این تحقیق ارایه الگویی جهت همراستایی استراتژی های کسب وکار با استراتژی های مدیریت دانش می باشد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نطر ماهیت گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان رسمی و قراردادی شاغل به کار در شرکت های سایپا و پژوهشگاه نیرو در مجموع به تعداد800 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعداد 260 نفر بعنوان نمونه تعیین و به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. سوالات پرسشنامه، حاوی متغیرهای دانش ضمنی، دانش صریح، استراتژی شخصی سازی، کدگذاری، استراتژی تمایز و رهبری هزینه می باشد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ، استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی، آزمون همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای Amos21, SPSS18 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که بین استراتژی مدیریت دانش و استراتژی کسب وکار رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، دانش ضمنی، دانش صریح، کدگذاری، شخصی سازی
|
 • Mohamad Zakery, Zeinab Esmaeili *, Mohamad Rahimian Pages 1-20
  Creating a happy organization is one of the strategic needs for long-term success in today's world considering the challenges facing the organizations. The present study seeks to investigate the role of workplace happiness and vitality on organizational attractiveness considering the mediating role of job engagement in the Asia Insurance Company. The research statistical population is consisted of 1220 managers and employees of Asia Insurance among them, 292 people were selected as sample size according to Cochran formula. The present study is an applied research in terms of the purpose and a descriptive-survey in terms of the method. The questions reliability was confirmed by Cronbach's alpha and hybrid reliability approach and the research hypotheses were tested by structural equation modeling using SPSS and Smartpls3 Software. According to the research findings, other hypotheses were confirmed except the effect of workplace happiness and vitality on organizational attractiveness. The mediating variable of job engagement has a complete and significant role in the effect of workplace happiness on organizational attractiveness; that is, the independent variable of workplace happiness and vitality affects organizational attractiveness by the mediating role of job engagement.
  Keywords: workplace happiness, joy, organizational attractiveness, job attachment, structural equation modeling
 • Ali Omidi, VahidReza Mirabi *, Edris Mahmudi Pages 21-52

  The purpose of this study was to identify a comprehensive model for accepting e-banking in MASKAN Bank of Iran. In accordance with the systematic model of the Grounded theory, IT managers of the Maskan Bank in 20 provinces were interviewed with profound qualities as experts. After encoding the interviews in 3 stages, a model for accepting Banking Electronics Bank was identified. The results showed that five factors are effective factors in accepting e-banking: cost savings, customer needs management, perceived assurance, perceived functional quality and perceived value. In the next step, based on the obtained model, a questionnaire was designed and 18 hypotheses were formulated. After data collection, using the Structural Equation and LISREL software, the research model was tested. The results of this stage indicated that all of the five factors, due to customer attitudes toward e-banking, have indirect effects on such outcomes as customer satisfaction, customer loyalty and trust.

  Keywords: Electronic banking, Perceived Assurance, Perceived Functional Quality, perceived value, Customer Satisfaction, loyalty
 • Sayyed Shahabuddin Dehghan Banaraki, Zeinolabedin Amini Sabegh *, Ehsan Sadeh Pages 53-73
  The purpose of this paper is to investigate the role of emotional behaviors in stock price fluctuations of the Stock Exchange and Securities Organization. To this end, the adjusted three-factor model of Fama and French has been used based on the indicators of investor sentiment. Based on the information published by the companies listed on the Tehran Stock Exchange, this study was conducted between 2013 and 2018 with a sample of 122 companies. The research hypotheses were tested using a generalized linear regression (EGLS) model. The test results of the hypotheses indicate an increase in the explanatory value of the stock price pattern by adding emotional indicators. Indicators of investor sentiment used in this study include instantaneous decision, long-term return effect on stock price fluctuations and value consumption from the perspective of price-to-earnings ratio, size effect, and loss avoidance effect. The first and second indicators of investor sentiment had a significant effect on stock prices. Regarding the third indicator, a significant relationship was observed in the model, while the loss-making effect had a positive effect on stock prices.
  Keywords: Emotional Behaviors, Stock Price Fluctuations, Tehran Securities, Exchnage Organization
 • Masoud Kharazmi, Mehdi Bagheri *, MohammadHossein Ranjbar Pages 74-91

  Organizational agility is one of the most important and discussed issues in the field of organizational management. On the other hand, organizational flexibility is a factor impacting on the life cycle and organizational activity. Based on this, the present study is conducted in order to investigate the relationship between organizational agility and organizational flexibility in higher education institutions within a case study of the employees of the Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch. For this purpose, using cluster sampling method 159 employees of the mentioned university were selected and studied. Data collection tool is a standardized questionnaire based on existing scientific backgrounds that is collected, compiled and modified. Then, its validity and reliability is examined. Data analysis and the research hypotheses’ test is done through factor analysis and structural equations using Smart PLS software. The results of the study revealed that there is a positive and significant relationship between the two variables of organizational agility and employee flexibility. Accordingly, it can be suggested that to increase the rate of organizational flexibility, organizational agility should be improved.

  Keywords: Organizational Agility, Organizational flexibility, Azad University Employees, Bandar Abbas
 • Arash Haji Karimi Pages 92-110
  The purpose of this study is to investigate the impact of startup accelerators on their performance with a moderating role of creative leadership. Without use of creative processes and innovation, the new product is doomed to destruction. Managers drive innovation by linking community needs to new product development opportunities. This study, considering 112 knowledge-based companies in Iran, explored the importance of engaging the creative process in new product performance. Data were analyzed using the questionnaire using pls software. The results indicate that all factors affect the speed of new product development. The factors accelerating the pace of new product development are improving the performance of new product development. Increasing the speed of new product development, reducing the production cycle time by maintaining good quality and high reliability. The speed of new product development reflects the power of adaptation to the changing environment of the company. Creative leadership has a positive moderating role in the relationship between components of the creative process interaction on new product development performance. Managers and leaders support new ideas from the idea start-up stage to the commercialization stage, ensuring success in the creative process and better performance of the new product development.
  Keywords: Product performance, Speed of new product development, creative leadership
 • Sahar Setaiesh, Farhad Hanifi *, GholamReza Zomorodian Pages 111-137

  Bank interest rates are one of the most important monetary tools in the economy that managed by monetary authorities can stimulate real economic downturn. In countries such as Iran, because of the inefficiency of the banking system, interest rates paid to low-income depositors are high but some interest-holders have high interest rates. By reducing the interest rate gap of bank accounts, the cost of finished goods and services decreases, and secondly, investment and thus production increases, both of which lead to lower inflation and provide stable employment. To this end, the causal relationship was first determined using causality-Granger causality test and the relation between deposit facility rate and inflation rate was determined and the functional form of the relationship between these variables was finally finalized in the self-explanatory model with the intervals. Extended (ARDL) for the period 1977-1977 Estimation of the causality-granger test results showed that there is a one-way causality relationship between inflation rate and deposit facility gap. Results showed inflation rate variables, legal deposit ratio, exchange rate changes and land price index. In the short and long term, the positive effect on the deposit facility gap is positive, and M. They are rich

  Keywords: Facility rate gap, inflation, causality test, self-explanatory pattern with widespread delays
 • Ali Davodi, KaramAllah Danesh Fard *, Abdolkhalegh Gholami Pages 138-164

  The purpose of this study is to present a model of human resource planning in the public sector with an effective approach and organizational productivity. The community is experts and managers of the Ministry of Islamic Guidance in Fars province. In this research, 100 senior managers and process managers are considered as examples, due to the limited number of people in the community, a total number method has been used. Due to the lack of information on human resource management as well as the management nature of this research, the community should be selected from the directors and experts of the Ministry of Islamic Guidance of the Islamic Republic of Fars province, which justifies the statistical population of the study. In order to identify the factors influencing human resource planning, library technique was used. 18 factors identified were evaluated by 59 items. In the exploratory factor analysis technique, 18 factors were classified into three groups of occupational factors, organizational factors, and individual factors. Using confirmatory factor analysis technique, we examined the items, sub factors and the main factors.

  Keywords: Human resource planning, Public sector, effectiveness, organizational resource productivity
 • Hossein Sharifinia, Hooshang Momeni Vesalian *, Alireza Daghighiasli, Marjan Damankeshideh, Majid Feshari Pages 165-185

  The evaluation of market competition is one of the main issues in the industrial and monetary economics. So, the main objective of this article is to estimate the banking market structure in private and governmental banks during the period of 2006-2017. For achieving this purpose, at the first step we computed the banking sector's market competition by Panzar-Rosse approach. In the second step we evaluated the impact of market competition on total revenue of banks by using dynamic panel data regression with generalized method of moment approach. The results of model estimation indicated that the market competition in thesae banks has been estimated over the 0.59. Henve, the market structure is similar to incomplete competition. Moreover, the lag of total revenue and equity return have positive and wage rate has negative impact on total revenue of banks during the period of study. Keywords: Market Competition, Banking System, Private and Government Owened Bank's. Panzar and Rosse Approach

  Keywords: Market Competition, Banking system, Private, Government Owened Bank's. Panzar, Rosse Approach
 • Samira Ghashghayi, Ghasem Bakhshandeh *, Roya Avalin Chaharsoughi, Zahra Hosseini Pages 186-202
  Abstract Studying different decision-making styles in different groups helps to better understand the market because when customers are well characterized, we can better help them to make a purchase. The present research explored Sproles and Kendall’s eight decision-making styles of consumers (perfectionist and high-quality conscious, novelty-fashion conscious, brand conscious, price conscious, recreational and hedonistic conscious, confused by over choice, impulsive and careless, and habitual and brand loyal) with different demographic characteristics (gender, age, marital status, education, occupation, income, and household size). In this regard, the data of 530 consumers (selected by the convenience sampling method) of Sunich juices in Khuzestan province were collected. Afterward, the data were analyzed by ANOVA and T-test using SPSS software. The results revealed the demographic differences of consumers with different decision-making styles. Finally, the discussion and practical suggestions were presented based on the findings. Keywords: Decision-making style, Consumer behavior, Demographic differences, Sproles and Kendall model
  Keywords: Decision-making style, Consumer behavior, Demographic differences, Sproles, Kendall model
 • Atefeh Shekari, Sayyed Najmoddin Mosuavi *, Abdolkhalegh Gholami Chenarestan Olya Pages 203-225
  The purpose of this study was to explain the model of attitude towards advertising in sporting goods through Instagram using technology adoption model. This research is applied in terms of purpose and descriptive - exploratory in nature and method. In this study, qualitative-quantitative method has been used. So that the qualitative method used in-depth interviews and the quantitative method by a researcher-made questionnaire. The first statistical population of the study Includes professors, experts and experts in sports marketing, marketing experts at Persian Gulf University, Chamber of Commerce and Customs Office of Bushehr Province And the second statistical population were users of the Instagram network. The first statistical sample of the study was randomly selected from 15 to 30 people. The second statistical sample of the study, due to the unknown volume of the population, 384 people were selected randomly and purposefully. The tool used included two open-ended questionnaires and a Likert spectrum questionnaire provided by 384 cyberspace users Simple random method was used. Analysis of the results of this study by structural equation method Done with SPSS and PLS software. The results showed respectively Indicators of benefits, quality of advertising, awareness at social levels, and monetization with Squared 0.94, 0.85, 0.78 and 0.66 Variable changes explain the acceptance of sporting goods advertising. In general, advertising via Instagram as one of the most important sports marketing tools can play an important role in marketing strategies.
  Keywords: Advertising, Instagram, Sporting Goods, Technology acceptance model
 • Milad Farzin, Majid Fani *, Marzieh Sadeghi Pages 226-245
  The purpose of this study is "the effect of brand equity on consumer satisfaction and brand loyalty in Wood & Paper industry of the Mazandaran Province ". The research method used in this study is descriptive and correlational-structural equation modeling(SEM) technique. Statistical population of this study is all consumers of Wood & Paper industry of the Mazandaran Province that is unlimited their number. 384 samples are selected based on Cochran formula. The data collection tool is a standard questionnaire, and Cronbach's alpha coefficient test is used to assess the reliability. The obtained alpha equals to 0.862 which represents the reliability of questionnaire design. Finally, the data set is analyzed using LISREL software. The results show that there is a significant and positive effect between dimensions of brand equity with consumer satisfaction (except, employee behavior and brand awareness) and brand loyalty (except ideal self- image and brand identity), and customer satisfaction will have a positive and significant effect on brand loyalty, too
  Keywords: brand equity, Consumer Satisfaction, brand loyalty
 • Farzaneh Zare Mehrjerdi * Pages 246-271
  Brand identity is centre of any business, and managing the business process is the key to achieve a distinct consumer identity. In this study, we present a company brand identity model based on business process management. The purpose of this study is an applied study and is a cross-sectional survey in terms of data collection method. Data were collected using Kondos & Debra (2016) Business Process Management Questionnaire and Bhattacharya and Sen Brand Identity Questionnaire (2003). The reliability of the questionnaire was assessed using Cronbach's alpha, composite reliability and Rho coefficient. Also, convergent validity, divergent validity and HTMT index were used to validate the questionnaire. Statistical population included managers of Golchin Company and 210 people participated in this study through power analysis method. Partial least squares method and Smart PLS software were used to investigate the conceptual model. The results show that the organizational, process, technical and managerial factors have a significant positive impact on the brand identity of the company. Based on the findings of this study, business process management has been found to play a major role in explaining corporate brand identity.
  Keywords: Brand Identity, Business process management, technical factors, process factors
 • Fataneh Baharvand *, Milad Gouran Pages 272-293

  The purpose of this study was to explain the relationship between spiritual intelligence and business attitude in students. The statistical population consisted of all students of Management and Accounting Department in Velayat University, numbered 500. 217 students were selected as research sample using Morgan table. Spiritual intelligence (King & Deccico, 2009) and business attitude (Aution et al., 1998) standard questionnaires were used to collect data. This applied research is in descriptive-survey type. Cronbach's alpha test was used to determine the reliability of the questionnaires. In order to confirm the research model, the Structural Equation Modelling was used and Confirmatory Factor Analysis, Pearson Correlation test and Stepwise Regression in SPSS 23 and AMOS 23 software were applied for analyzing the data. The results indicated a significant positive relationship between spiritual intelligence and business attitude. It was also confirmed that there was a significant positive relationship between all aspects of spiritual intelligence and attitude to business; and among the four dimensions of spiritual intelligence, "Existential Critical Thinking" plays a role in explaining students' attitude to business.

  Keywords: spiritual intelligence, Business Attitude, Structural Equation Modelling
 • Molouk Tahmasebi *, Seyed Ahmad Ahmadi Pages 294-318
  The purpose of this study was to design a model of the performance management of nursery school carers in the central region of Iran, including Isfahan, Yazd and Chaharmahal va Bakhtiari provinces, which was done by qualitative research method and its kind of analysis, By identifying and categorizing categories and themes, from the interview data, a number of components were obtained from managerial performance management that included five components and general categories in the form of a paradigmatic model including individual factors and factors, Organizational conditions and factors regarding the work and activity of coaches: (rules and regulations, organizational structure and culture, financial privileges and rights), conditions and performance of officials, strategy for improving the performance of coaches: (software strategy for issues of freedom and independence of child care centers) and hardware strategy (creating coaching centers for development), outcomes and outcomes (intra-organizational: learning process-learning, Outside the organization: responding to the needs of society), how and The performance management process of nursery school educators (in Isfahan, Yazd and Chaharmahal va Bakhtiari provinces) and the relationships between different dimensions and components of it are reflected.
  Keywords: Performance Management, Coach Performance, Coach Performance Improvement, Childhood Kindergarten
 • Mohammad Nafeii, Leila Andervazh *, Hamidreza Saeednia Pages 319-334
  The present study aims to present a brand equity model under the influence of social media marketing (SMM) activities. This study is qualitative research in terms of objective and nature, which was conducted based on the grounded theory (GT) approach. The data collection tools included in-depth interviews. To do this, using the purposeful sampling, 12 experts familiar with the subject (SMM experts and managers of companies active in the area of marketing and virtual companies in Tehran, Iran) were chosen and interviewed. Data were analyzed in the three open, axial, and selective coding stages. The results indicated that there are more than 260 initial codes or concepts from the interviews, 53 concepts, and 26 categories laying in the model, including SMM activities (main phenomenon), transparency of existing rules and standards (ruling bed), support (causal conditions), social responsibility of companies (strategies), managerial-promotional activities, customer-related factors (intervening conditions), and brand equity (outcomes).
  Keywords: Social media marketing, brand equity, Grounded Theory
 • Najaf Najafi, Sedighe Tootiyan Esfehani, * Pages 335-351
  The main purpose of this research is to investigate the effect of futuristic and defensive strategy on financial helplessness in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In this study, measuring business strategy from the mixed scoring method is done by Milz and Snow (2003) and so on to measure financial helplessness is used from Altam justified method. The statistical population of the study includes 131 companies and the study period covers the years from 1389 to 1396. The combined data method and the generalized least squares have been used by analyzing the information. The research show that there is a positive and significant relationship between business strategy and financial helplessness, In other words, in futures companies, financial helplessness is higher, and in companies with a defensive strategy, it decreases. In connection with control variables, the findings showed that the size of the board, financial leverage, company size, company age and loss this year with financial helplessness, there is a meaningful positive relationship and there is a negative and significant relationship between the independence of the board of directors, institutional ownership, the ratio of cash and the current ratio to financial helplessness.
  Keywords: Commercial Strategy, Future Strategy, Defense Strategy, Financial Relief, Tehran Stock Exchange
 • Fatemeh Noorshargh, Hasan Esmailpour *, Hossein Safarzadeh, Behrooz Ghasemi Pages 352-375
  Due to the importance of the market and the role of norms and values ​​in controlling it, the present study examines the environments affecting the ethical norms of marketing. Emphasis has been placed on the food industry in Isfahan province. The present study, in terms of practical purpose and in terms of nature, is descriptive-predictive of correlational type and is among the field studies. In this research, library method has been used to prepare research literature and Delphi method based on field research and questionnaire tools have been used to collect statistical data. The research questionnaire was compiled based on the components of ethical marketing according to the Iranian Islamic culture based on environments and norms and the validity of the questionnaire by content method by experts and formally by a number of statistical population and statistical method of factor analysis. Confirmed. The reliability of the whole questionnaire was confirmed with Cronbach's alpha of 0.810. The statistical population of this study included 30 members of the scientific board and marketing specialists as experts in the Delphi method and 1660 senior managers, executive managers and managers of marketing and sales of food industry in Isfahan province. The volume of the sample was estimated to be 315 according to the Cochran's formula. In the analysis of statistical data, two methods of descriptive and inferential statistics have been used in SPSS, LISREL and PLS software environments. The results and findings of the data analysis showed that; The organizational environment of the organization had a significant effect on all norms. The internal environment of the organization had a significant effect on all norms except social norms and religious norms, and the remote environment of the organization had a significant effect on all norms except individual norms.
  Keywords: Ethical Marketing System, task environment, internal, remote, Islamic-Iranian culture
 • Mehdi Naeimi Nezamabad, Hossein Vazifehdust *, MohammadAli Abdolvand, Behnaz Khodayari Pages 376-404

  Understanding the behavior of ethically minded consumers creates a valuable platform for the success of producers and marketers. The main purpose of the study is to design a model of ethical behavior of consumers in the food industry in Golestan province. The statistical population of the study consisted of consumers of food industry in Golestan province on an indefinite number. Structural equation modeling used to test the hypotheses using Smart Plus Software. The results revealed that there is a positive and significant relationship between consumer knowledge and personal values ​​​​with ethical concerns. Based on the results, the personal values of universalism and benevolence are related to ethical concerns. The findings also show that there is a significant relationship between consumers' ethical concerns and their ethical behaviors. Identifying consumers with high personal values of universalism and benevolence and providing ethical products to them will lead to their satisfaction and the achievement of goals. Promoting behaviors such as buying from local stores and consuming organic products, as well as participating in protests and marches against companies without ethical responsibility, will also be helpful.

  Keywords: Ethical Concerns, Ethical behaviors, Personal Values, Situational Variables
 • MirMorteza Mousavi, Asgar Pakmaram *, Jamal Bahrisales, Hasan Ghalibaf Asl Pages 405-439

  Banks, as the most important endpoints of our financial crisis, have also become increasingly aggressive. The mission of banks is mainly based on the principle of collecting wandering funds in the form of deposits and on the other hand trying to allocate resources optimally in different economic sectors so that they can meet government goals. Purposefully use resources collected to achieve sustainable development.To achieve this goal, hybrid regression models have been used as statistical sample for the period of 2012-2018 with the selection of all private banks accepted in the Tehran Stock Exchange. The results of the testing of research hypotheses show that the management of resources and expenses has a significant effect on the operational efficiency of banks. There was also a significant impact of corporate governance on the interaction between cost management and operational efficiency of banks.There was also a significant impact of corporate governance on the interaction between cost management and operational efficiency of banks.

  Keywords: : Corporate Governance, Resource, Cost Management, Operational Efficiency, Banking industry
 • Sghar Behboodi, Shahla Sohrabi * Pages 440-456
  The purpose of this research is to provide a model for aligning business strategies with knowledge management strategies. The research method is a descriptive survey from the point of view of practical purpose and in view of the nature of data collection. The statistical population of the study consisted of all formal and contract staff employed in Saipa companies and Niroo research institute in total of 800 persons. Using Morgan table and Krejcie number of 260 individuals were selected and randomly selected. A questionnaire was used to collect the data. Questionnaire questions include subject variables, explicit knowledge, personalization strategy, coding, differentiation strategy, and cost leadership. Cronbach's alpha method was used to measure the reliability of the questionnaire. Descriptive and inferential statistics, correlation test and structural equation modeling were used for data analysis using Amos21 and SPSS18 software. The results of this study indicate that there is a meaningful relationship between knowledge management strategy and business strategy.
  Keywords: tacit knowledge, explicit knowledge, codification, Personalization, Knowledge management