فهرست مطالب

آموزه های قرآنی - سال هفدهم شماره 31 (بهار و تابستان 1399)
 • سال هفدهم شماره 31 (بهار و تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • علی اصغر هادوی نیا* صفحات 3-26

  نظریه های اقتصادی را می توان با تناسب سه گستره توزیع، تولید و مصرف به سه گروه تقسیم نمود. در این میان نظریات توزیع از آن جهت که با عدالت اقتصادی رابطه تنگاتنگی دارند، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردارند. نظام های اقتصادی از جهت شدت و قوت پرداختنشان به نظریات توزیع قابل تقسیم می باشند. در نظام سرمایه داری، نظریات توزیع در کنار نظریات تولید و مصرف از قوت کمتری برخوردارند. در اقتصاد اسلامی به دلیل اهمیت داشتن عدالت اقتصادی، نظریه توزیع از همان ابتدا مورد بحث قرار گرفته است. می توان پیش آهنگ این امر را کتاب اقتصادنا معرفی کرد.
  این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که اقتصاد چگونه می تواند از تخصیص و توزیع کارآمد منابع (طبیعی انسانی) و درآمد برخوردار باشد؟ به عبارت دیگر در اقتصاد اسلامی تخصیص و توزیع منابع (طبیعی انسانی) و درآمد بر اساس چه معیار یا معیارهایی صورت می پذیرد؟ هندسه حاکم بر این معیارها چگونه است؟
  روشی که در بیان این نظریه پیموده شده است، پرداختن به معیارهای توزیعی و طبقه بندی کردن آن هاست. در واقع در این روش، هر نظریه توزیع می بایست به معرفی معیارهای توزیعی مورد نظر خود پرداخته و به صورت منطقی، رابطه بین آن ها را روشن سازد. در نظریه توزیع از دیدگاه قرآن کریم، پنج معیار توزیعی نقش آفرین هستند. اولین معیار که می توان از آن به عنوان اصلی ترین معیار عمومی توزیع یاد کرد، کاهش نابرابری در درآمد است. چهار معیار دیگر یعنی: نیاز واقعی ضروری، کار مباشری، نیاز واقعی متوسط شخصی (در حد کفاف و شان) و نیاز واقعی متوسط دیگران (در حد کفاف و شان)، معیارهای اختصاصی می باشند.

  کلیدواژگان: نظریه توزیع، کاهش نابرابری، برابری نسبی، نیاز واقعی، کار
 • بهزاد بسطامی، زینب سادات حسینی*، حبیب الله حلیمی جلودار، حیدر جانعلی زاده صفحات 27-52

  نخبه شناسی یکی از موضوعات راهبردی جهت رشد و توسعه هر جامعه ای است. قرآن کریم بنا به قاعده جهان شمولی، ویژگی هدایتی و تبیین موضوعات کلیدی، دارای سازوکاری جهت بیان مولفه های نخبگی می باشد. دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نخبه بر مبنای توانمندی ها و اثربخشی آن در جامعه و شاخصه های نخبگی بر اساس آموزه های وحیانی مورد نظر می باشد. این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی و با مطالعه متون دینی و جامعه شناسی انجام شده است. نخبگی در قرآن کریم بر خلاف فرهنگ غربی که بر پایه تفکر «اومانیستی» استوار شده، بر مبنای انتخاب بهتر «به گزینی» از هر حیث، در سایه «مدیریت توحیدی» و «اثربخشی» در جامعه پی ریزی شده است. بر اساس مولفه های فوق، سه سطح نازل، میانی و عالی برای نخبگان در قرآن کریم قابل تصور می باشد و طبق این شاخصه ها می توان بازتعریف «نخبه» را از منظر قرآن تبیین نمود.

  کلیدواژگان: نخبه، به گزینی، رشد، اثربخشی
 • سید محمود مرویان حسینی*، علی کرمی صفحات 53-76

  بر اساس آموزه های اسلامی، زندگی سالم از اندیشه و اعتقادات مثبت و متعالی نشیت می گیرد. این اندیشه و نگرش مثبت، زیرساخت رفتارهایی مبتنی بر عواطف است که رنج بیماری های روحی روانی را کاهش می دهد و همسران را متقاعد به مقاومت در برابر بحران های زندگی می نماید و موجب همتایی و کفویت فکری و اعتقادی بر مبنای هستی شناسی و انسان شناسی دین محور می شود. سبک زندگی اهل بیتM و بخش قابل توجهی از توصیه های کاربردی ایشان به زوجین برای دستیابی به روابط سالم و موفق، بر محور نگرش سازی به زندگی در سایه ایمان و عقلانیت می باشد. به رغم تفاوت های جسمی، روانی و جنسیتی بین زوجین، نگرش مثبت در زندگی زناشویی، بستر سازگاری بیشتر و خدمت عاشقانه و صادقانه همسران به یکدیگر و ارتقاء کیفیت های زندگی می باشد. روابط منطقی و تفکر خلاق برای حل مشکلات درون خانوادگی و رشد نسل پویا و توانا، ره آورد نگرش مثبت در روابط همسران است. تدوین دیدگاه های اسلامی در این زمینه و آموزش آن به همسران در کاهش چالش های روابط همسران تاثیر جدی دارد.
  این مقاله تلاشی در جهت تبیین این نوع دیدگاه است. روش تحقیق در این نوشتار بر اساس مطالعات اسنادی و روش توصیفی می باشد.

  کلیدواژگان: نگرش مثبت، روابط همسران، خانواده، اسلام
 • محمدرضا بهادری، صاحبعلی اکبری*، سیدکاظم طباطبائی پور صفحات 77-100

  حق آزادی بیان در آموزه های اسلام و میثاق های بین المللی جزء حقوق سیاسی مدنی انسان ها و یکی از پذیرفته ترین اصول حیات اجتماعی بشر شمرده شده است. از یک سو در روزگار کنونی، محور مناقشه درباره آزادی بیان، حدود آن است و از سوی دیگر، ربط و نسبت میان موٴلفه های سنت و مدرنیته از دل مشغولی های جدی محققان و پژوهشگران می باشد. از این روی این مقاله بر آن است تا با کاویدن و سراغ گرفتن از مرزهای قلمرو کلان آزادی بیان در اسناد بین المللی و موازنه آن ها با آموزه های قرآن کریم به عنوان اولین مصدر تشریع مسلمانان، حدود و ثغور آزادی بیان را بررسی نماید و در این مسیر با توجه به اینکه در زمینه آزادی بیان و مرزهای آن، یکی از کهن ترین چالش های آدمیان در ادوار گوناگون تاریخ با ساختارهای قدرت و نظام حاکم بوده است، این پژوهه با تمرکز بر سرگذشت حضرت موسیu در حکومت فرعون، مرزهای پیش بینی شده در اسناد بین المللی را به بحث و نقد می کشاند.
  بر همین اساس و با در نظر گرفتن فزونی نشست های منطقه ای و فرامنطقه ای در باب آزادی بیان و حجم بالای مرزهای خرد و کلان آزادی بیان در اسناد بین المللی، ابتدا مهم ترین معاهدات فرامنطقه ای را ذکر کرده و سپس آن ها را با آموزه های قرآنی حکایت حضرت موسیu و فرعون مقایسه و نقد می کند. نتایج این پژوهش نشانگر آن است که از بین حدود آزادی بیان در این اسناد، تنها مرز «حمایت از حقوق دیگران» قابل استناد است و دیگر حدود، علی رغم تلاش های فراوان در عرصه بین المللی، محدودیت های بسیار کلی و مبهمی است که آزادی بیان را تهدید و تحدید می کند.

  کلیدواژگان: مرزهای آزادی بیان، قرآن، اسناد بین المللی، حضرت موسی، فرعون
 • مصطفی کریمی، حمیدرضا مقیمی اردکانی* صفحات 101-128

  حکیمان استفاده از دروغ برای رسیدن به مصلحتی مهم تر را جایز می شمارند. آیا می توان حتی احتمال بیان خلاف واقع را به خاطر مصلحتی در مورد کلام خدای حکیم معقول دانست؟ اگر این احتمال در مورد سخنان خداوند معقول باشد و عدم وقوع آن اثبات نشود، واقع نمایی قرآن مورد تردید خواهد بود. در نتیجه نمی توان در حوزه های معرفتی از هدایت های قرآنی به صورت یقینی بهره گرفت.
  نوشتار حاضر در ابتدا با روش عقلی و در ادامه از طریق تحلیل آیات قرآن، امکان راهیابی القاء خلاف واقع مصلحتی به قرآن کریم را رد کرده است. برخی دلیل هایی که برای رد این مدعا ارایه شده، ناکافی است، ولی تلاش شده برهان های ارایه شده ترمیم و تکمیل شود و مدعا با برهان عقلی کافی به اثبات برسد و سپس با استناد به قرآن بر صحت این مدعا تاکید شود. نتیجه این است: قرآن کریم مصالحی مانند سطح فهم مخاطب، به زبان قوم سخن گفتن و مسایل هنری را مراعات کرده است؛ ولی لازمه آن، القاء مصلحتی خلاف واقع نیست و هیچ یک از مصادیقی که به عنوان دروغ مصلحتی مطرح می شود، شاهد بر این امر نیست.

  کلیدواژگان: قرآن، مصلحت اندیشی، دروغ مصلحتی، واقع نمایی، رعایت سطح فهم مخاطبان، زبان قوم، ویژگی های هنری
 • محمدمسعود سعیدی* صفحات 129-151

  با وجود اختلاف در تعاریفی که متخصصان از معنویت داشته اند، اکثر این تعریف ها در این خصوصیت توافق دارند که معنویت یک سبک رفتاری است که همه زندگی شخص را در مسیر ارتباط با یک امر قدسی جهت می دهد. با مرور تمام قرآن و روش کدگذاری و نظم دهی مفهومی آیات آن می یابیم که نزدیک ترین محتوای قرآنی به این خصوصیت، تقرب جستن و تلاش برای نزدیک شدن به خداوند به عنوان رفتاری نسبتا پایدار در زندگی است. بنابراین معنویت قرآنی در واقع، سلوکی با ویژگی های خاص است. مبنای روان شناختی این سلوک امید داشتن به خدا و آخرت، و مقصد آن، خدایی با جمیع صفاتی است که هر کدام به نحوی مشوق این سلوک هستند. چیستی، مبنا و مقصد معنویت در قرآن، هسته مرکزی آن هستند. قرآن ملازمات و موانع این سلوک و نیز پیامدهای آن را که در واقع برآوردن نیازهای بنیانی انسان هستند، بیان کرده است.

  کلیدواژگان: قرآن، معنویت، سلوک معنوی، تقرب جستن
 • وحید خاصیان سرابی، غلامرضا رئیسیان*، منصور معتمدی، علی اسدی اصل صفحات 153-178

  تربیت اخلاقی یکی از موضوعات ارزشمندی است که مکاتب گوناگون با رویکردهای مختلف به آن پرداخته اند. قرآن کریم نیز با توجه به مبانی و اهداف این موضوع از منظر خود، راهکارهایی را برای تربیت اخلاقی ذکر کرده است. در این تحقیق سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین رابطه عبد و رب در قرآن پرداخته و آن را به عنوان یک راهکار تربیت اخلاقی مطرح کند. بر اساس این تحقیق، پذیرش رابطه عبد و رب به عنوان اساسی ترین رابطه انسان و خدا از طرف انسان، به تربیت اخلاقی او منجر می شود. تبیین این مطلب را باید در مولفه های به دست آمده از رابطه عبد و رب مثل مالکیت، تربیت کننده، تدبیرگر، حکم کننده بر اساس علم و حکمت، قدرت مطلق رب و دعا کردن و اطاعت محض عبد و نمودهای این اطاعت و همچنین ثمره این رابطه یعنی تقوا پیگیری کرد. لذا قرآن بر اساس رابطه عبد و رب، برای پذیرش این رابطه از طرف انسان و در نتیجه تربیت اخلاقی او، روش هایی مانند اثبات ربوبیت خداوند و عبد بودن انسان برای متربی، توجه دادن متربی به مظاهر ربوبیت خداوند در هستی و جان آدمی و دعوت متربی به تقوا بر اساس رابطه عبد و رب را به کار برده است.

  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، عبد و رب، عبد، رب، تقوا
 • سیداحمد میرخلیلی، مرتضی مطهری فرد*، مرتضی توکلی محمدی صفحات 179-202

  تفسیر حقوقی قرآن کریم یکی از روش های مطالعه میان رشته ای بین علم حقوق و قرآن کریم است. با توجه به موضوع، مسایل و غایت علم حقوق و آنچه که از جامعیت، کمال و حکمت قرآن کریم انتظار می رود، می توان بعضی موضوعات در علوم انسانی را به لحاظ ایدیولوژیک به قرآن عرضه نمود و بستر مبنایی برای نظریه پردازی در آن را به دست آورد. در خلال این امر، عظمت و برتری قرآن کریم نسبت به دیگر منابع علمی، قابلیت گسترش ابعاد علم حقوق بر اساس حقیقت وجودی انسان و جهان و... به دست خواهد آمد. در این تحقیق با معطوف نمودن این روش به یکی از موضوعات علم حقوق تحت عنوان مشارکت و معاونت در جرم، به تنقیح ابعاد حقوقی قرآن کریم در این باره پرداخته خواهد شد. نتیجه اصلی این تحقیق، معرفی آیات متضمن مفهوم مشارکت و معاونت در جرم است که غالبا در کتب متقدم و متاخر و مقالات صرفا به دو یا سه آیه در این باب استناد می شده است. از نتایج دیگر تحقیق، وجه تفکیک معاون و مشارک در جرم از مباشر و میزان مجازات هر یک و تطبیق و مقایسه با دستاوردهای فقهی و حقوقی است. روش تحقیق در این نگاره، تعریف موضوع، شناسایی آیات مرتبط، دسته بندی آن ها، به کار بردن قواعد تدبر و تفسیر در آن، تحلیل حقوقی و نظم بخشی به نتایج حاصله است.

  کلیدواژگان: تفسیر حقوقی، معاونت، مشارکت، جرم، قرآن
 • سید محمود طیب حسینی، عباس رحیملو* صفحات 203-230

  از آرایه های دانش بدیع که با هنجارگریزی دستوری و فریب آرایی، سخن را زیبا و گیرا می کند، فن «تاکید الشیء بما یشبه نقیضه» است. این پژوهش پس از مطالعه کاوش های ادب سنجان در گستره تاریخ دانش بلاغت، در پی پرده برداری از سازوکار این صنعت ادبی و دلالت های معنایی گونه های آن رفته است. با کندوکاو نظری در فرایند این آرایه به دست می آید که کارکرد این فن در گزاره های هنری، می تواند همچون تاکید، مبالغه، و گاهی تعلیق به محال و شبه برهان ادبی باشد. با این دستاوردها آشکار می شود که اگر مفسری در نمونه های برجسته این آرایه در قرآن، تنها به برایند تلاش برخی نحوپژوهان بسنده کند، دلالت های معنایی و نمودهای زیبایی آیه ها را آشکار نکرده و گاه در برداشت از متن دچار لغزش می شود. آشنایی با این شیوه بلاغی، گاه از حمل بی دلیل واژگان بر معانی غیر ظاهر پیشگیری کرده و در تفسیر یکپارچه آیات با این فن ادبی نیز یاریگر است.

  کلیدواژگان: بدیع، هنجارگریزی دستوری، متناقض نما، آشنایی زدایی، استثنای منقطع
 • محمد محقق، کاظم قاضی زاده* صفحات 231-257

  جری و تطبیق قرآن از جنبه های مختلف بررسی شده است؛ مبانی، کاربردها، نمونه ها و اقسام جری و تطبیق. اما در این میان ملاک درستی یا نادرستی کاربرد این قاعده تفسیری آن چنان که شایسته است، بررسی نشده است. نظر به اهمیت این قاعده و استفاده از این قاعده توسط همه گروه ها و فرق اسلامی مخالف با یکدیگر، ضرورت بررسی ملاک های جری و تطبیق روشن می شود. از آنجا که بیشتر جری و تطبیق های انجام شده توسط اهل بیتM و مفسران واقعی قرآن درباره خود یا دوستان یا دشمنان ایشان است، رضایت و محبت دو ملاک در بخش معرفتی اعتقادی و تطبیق آیات بر اهل بیتM مطرح و بررسی شده و ملاک مجالست، مشابهت و متابعت از ملاک های بخش اخلاقی رفتاری در تطبیق های انجام شده بر دوستان و دشمنان اهل بیتM است که در این مقاله آمده است. این نوشتار به بررسی و اثبات این ملاک ها، همراه ذکر نمونه و دلیل برای هر ملاک پرداخته است.

  کلیدواژگان: جری و تطبیق، ملاک تطبیق، ملاک جری، انواع جری
 • ابوالفضل خوش منش، فاطمه علیان نژادی* صفحات 259-282

  تقسیم قرآن مجید به سوره ها، امری بر اساس حکمت الهی است و توجه به آن، از زمان آغاز نزول و نیز در آموزه های پیامبر اکرمN و اهل بیتM، با تعابیر و از زوایای گوناگون وجود داشته و کمتر کسی است که این تقسیم بندی را صرفا از روی تصادف و فاقد معنا بداند. سوره شناسی و توجه به ساختار سوره ها، امری است که در زمان های اخیر بیش از پیش محل توجه واقع شده و از جمله مشخصات مهم سبک و اسلوب قرآن و پایه ای برای تدبر نظام مند دانسته شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و نیز توجه به آنچه تا کنون در این زمینه انجام شده است، چگونگی بازتاب ساختار و ارتباطات درونی سوره ها را در تفاسیر قرآن مورد تتبع قرار داده است. پژوهشی از این دست، جایگاه مفاهیمی مانند وحدت موضوعی، جامعیت واحد، ساختار هندسی، تفسیر ساختاری و نظم ساختاری را بیشتر و بهتر تبیین می کند و نشان می دهد که شکل گیری و تکامل شناخت ساختار سوره می تواند یکی از عوامل و راهکارهای استنباط مفاهیم از آیات و سوره های قرآن کریم باشد.

  کلیدواژگان: ساختار سوره، تفاسیر قرآن کریم، ساختارشناسی، نظم، ارتباط
 • مهدی کرامتی، سیدمحمد مرتضوی*، ایوب اکرمی صفحات 283-304

  محمدطاهر بن عاشور (12961393 ق.) عالم و فقیه تونسی با توجه به جامعیت و احاطه بر علوم مختلف، در کتاب سی جلدی التحریر و التنویر، آیات قرآن را تفسیر کرده است. مقاله پیش رو در پی پاسخ به این پرسش است که آیا ابن عاشور توانسته به دور از هر عیب و نقصی به هدف خود دست یابد؟ نویسنده پس از بررسی تفسیر ابن عاشور، نخست به معرفی مولف و ساختار تفسیری او پرداخته، سپس اشکالات وی را کشف، تبیین و پس از آن به برخی از مصادیق آن اشاره می کند. بخشی از آسیب ها و اشکالاتی که در این مقاله ذکر شده، اشکالات ساختاری، و بخشی از آن ها اشکالات روشی است که اهم آن عبارت است از: ضعف تقسیم بندی، حجم زیاد و ایراد مطالب غیر ضروری، ضعف استدلال، نقل نادرست اقوال، ارجاع نامناسب، کم توجهی به تناسب و نظم میان آیات، ناآشنایی با تشیع و تحمیل آرای فرقه ای بر آیات. روشی که در تحقیق پیش رو اتخاذ گردیده، انتقادی بوده است.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، تفسیر، ابن عاشور، التحریر و التنویر
 • صفحه 305
|
 • Ali Asghar Hadavi Nia * Pages 3-26

  Economic theories can be divided into three groups according to the three scope of distribution, production and consumption. In this regard, distribution theories are of special importance because they are closely related to economic justice. Economic systems can be divided into distributional theories in terms of their intensity and strength of their payment. In the capitalist system, theories of distribution, along with theories of production and consumption, are less powerful. In Islamic economics, because of the importance of economic justice, the theory of distribution has been debated from the beginning. The premise of this can be described in the books of economic. This article is going to answer the question, how can the economy have the efficient allocation and distribution of resources (natural-human) and income? In other words, in Islamic economics, according to what criteria or cases are the allocation and distribution of resources (natural-human) and income? What is the geometry governing these criteria? The way in which this theory is expressed is to address the distribution criteria and classify them. In fact, in this method, each distribution theory must introduce its own distribution criteria and logically clarify the relationship between them. From the perspective of the Holy Quran, five distribution criteria play a role in the theory of distribution. The first criterion that can be considered as the main general criterion of distribution is the reduction of income inequality. The other four criteria are: the actual necessary need, the supervisory/directory job, the actual average personal need (to the extent of adequacy and dignity), and the actual average need of others (to the extent of adequacy and dignity) are specific criteria.

  Keywords: Distribution theory, Inequality reduction, Equivalent equality, Real needs, Work
 • Behzad Bastami, Zeinab al-Sadat Hosseini *, Habibollah Halimi Jelodar, Haidar Janalizadeh Pages 27-52

  Elite studies are one of the strategic issues for the growth and development of any society. According to the universal rule, the Holy Quran has a guiding feature and explanation of vital issues, and has a mechanism for expressing the components of the elite. Achieving a comprehensive and complete definition of the elite based on its capabilities and effectiveness in society and the characteristics of the elite are based on the revealed revelatory teachings. This research has been done by descriptive-analytical method and by studying religious and sociological texts. Contrary to Western culture, which is based on “humanist” thought, elitism in the Holy Qur'an is based on a better choice in every way, in the shadow of “monotheistic management” and “effectiveness” in society and based on the above components, three levels of descending, middle and excellent for the elite in the Holy Quran can be imagined and according to these characteristics, the redefinition of “elite” from the perspective of the Qur'an can be explained.

  Keywords: Elite, Better selection, Growth, Effectiveness
 • Seyed Mahmoud Marvian Hosseini *, Ali Karami Pages 53-76

  According to Islamic teachings, a healthy life arises from positive and transcendent thoughts and beliefs. This positive thought and attitude is the infrastructure of emotional behaviors that reduce the suffering of mental illness and persuade spouses to resist the crises of life and cause equality and each other’s mind similarity based on the ontology and anthropology of religion. People of the Household/Ahl al-Bayt’s (pbuh) lifestyle and a significant portion of his practical advice to couples to achieve healthy and successful relationships are based on an attitude toward living in the shadow of faith and rationality. Despite the physical, psychological and gender differences between couples, the positive attitude in married life is the basis for more compatibility and loving and honest services of spouses to each other and improving the quality of life. Logical relationships and creative thinking to solve problems within the family and the growth of a dynamic and capable generation are the result of a positive attitude in spousal relationships. Developing Islamic perspectives on this subject and teaching it to spouses has a serious impact on reducing the challenges of spousal relationships. This article is an attempt to explain this kind of view. The research method in this paper is based on documentary studies and descriptive methods.

  Keywords: Positive attitude, Spousal relationships, Family, Islam
 • Mohammad Reza Bahadori, Sahebali Akbari *, Seyed Kazem Tabatabai Poor Pages 77-100

  The freedom of speech right is one of the civil political rights of human beings and one of the most accepted principles of human social life in the teachings of Islam and international treaties. On the one hand, in the present age, the focus of the debate on freedom of speech is its limits, and on the other hand, the relationship between the components of tradition and modernity is one of the serious concerns of researchers and scholars. Therefore, this article intends to explore and delineate the boundaries of freedom of speech in international documents and their balance with the teachings of the Holy Quran as the first source of Muslim legislation, to examine the limits of freedom of speech and in this direction, considering that in the field of freedom of speech and its borders has been one of the oldest challenges of human beings in different periods of history with the structures of power and the ruling system. By focusing on the story of Moses in Pharaoh’s reign, this study discusses the boundaries which set out in international documents. Accordingly, and by considering the increasing number of regional and trans-regional meetings on freedom of expression and the increase volume of micro and macro limitations of freedom of speech in international documents, at first have mentioned the most important trans-regional treaties and then compares them with the Qur'anic teachings of the story of Moses prophet and Pharaoh. The results of this study indicate that among the limits of freedom of speech in these documents, only the limit of “protection of the rights of others” can be invoked, and other limits, despite many efforts in the international arena, are very general and vague limitations which threatens and restricts freedom of expression.

  Keywords: Borders of freedom of speech, Quran, International documents, Prophet Moses, Pharaoh
 • Mostafa Karimi *, Hamidreza Moghimi Ardakani Pages 101-128

  Scholars know the use of lies to achieve more important benefits. Is it even possible to consider the possibility of an untrue statement to be reasonable because of the discretion of the word of the wise God? If this possibility is reasonable about the words of God and its non-occurrence is not proven, the authenticity of the Qur'an will be questioned. As a result, Qur'anic guidance cannot be used conclusively in epistemological fields. The present article, first by rational method and then by analyzing the verses of the Qur'an, has ruled out the possibility of finding a way to induce a false interest in the Holy Qur'an. Some of the reasons given for rejecting this claim are insufficient, but an attempt has been made to correct and complete the presented arguments and to prove the claim with sufficient rational proof, and then to emphasize the validity of this claim by quoting the Qur'an. The result is that the Holy Qur'an uses good intentions such as the level of understanding of the audience, speaking the language of the people, and observing artistic issues, but it does not require the induction of unprofitable interests, and none of the examples presented as white lies testify to this.

  Keywords: Quran, Expediency, White lying, Realism, Observing the level ofunderstanding of the audiences, The language of the people, Artisticcharacteristics
 • Mohammad Massoud Saeedi Pages 129-151

  Despite differences in the definitions of spirituality by experts, most of these definitions agree that spirituality is a behavioral style that directs one’s entire life in connection with a sacred thing. Reviewing the entire Qur'an and the method of codification and conceptual arrangement of its verses, we find that the closest Qur'anic content to this feature is approaching and trying to approach God as a relatively stable behavior in life. Thus, Qur'anic spirituality is, in fact, a discipleship with special characteristics. The psychological basis of this discipleship is hoping for God and the Hereafter, and its destination is a god with all the attributes that each of them is somehow encouraged by this behavior. The central core of the Qur'an is nature, basis and destination of spirituality. The Qur'an states the requirements and obstacles of this behavior, as well as its consequences, which are in fact the fulfillment of basic human needs.

  Keywords: Quran, Spirituality, Spiritual discipleship, Approach
 • Vahid Khasian Sarabi, Gholamreza Raeisian *, Mansour Motamedi, Ali Asadi Asl Pages 153-178

  Moral education is one of the valuable topics that various schools have addressed with different approaches. According to the basics and objectives of this issue, the Holy Quran has mentioned approaches for moral education from its perspective. In this research, an attempt has been made to explain the relationship between servant and lord in the Qur'an in a descriptive-analytical way and to present it as a solution of moral education. According to this research, accepting the relationship between servant and lord as the most basic relationship between man and God by man leads to his moral education. The explanation of this matter should be followed in the components obtained from the relationship between the servant and the lord such as ownership, educator, prudent, ruler based on knowledge and wisdom, the absolute power of the lord and praying and obedience of the servant and the manifestations of this obedience and also the result of this relationship which is piety. Therefore, based on the relationship between servant and lord, the Qur'an, in order to accept this relationship by man and as a result of his moral training, has used methods such as proving God's lordship and man’s servitude to a teacher, paying attention to the manifestations of God’s lordship in existence and human life and a teacher inviting to piety based on the relationship between servant and lord.

  Keywords: Moral education, Servant, lord, Lord, Piety
 • Seyed Ahmad Mirkhalili, Morteza Motahari Fard *, Tavakoli Mohammadi Pages 179-202

  Legal interpretation of the Quran is one of the methods of interdisciplinary study between the science of Law and the Holy Qur'an. According to the topic, the issues of the science of law and what is expected of the comprehensiveness, perfection and wisdom of the Holy Qur'an, can be offered some issues in the liberal arts in ideological view to the Qur'an, and can be obtained a platform for theorizing it. In this regard, the greatness and superiority of the Holy Qur'an to other scientific resources will be obtained the ability to expand the knowledge of rights based on the truth of Human and the world and etc. In this study, with the focus of this method, one of the issues of the science of Law under the title of participation and accessory in crime will be dealt with the expurgation of legal dimensions of the Holy Qur'an. The main result of this research is the introduction of verses including the concept of participation and accessory, which are often invoked to two or three verses of this field in articles and the prior and later books. Other results of the research include the separation of the abettor and accomplice in the crime from the perpetrator and the amount of punishment for each and the implementation and comparison with the jurisprudential and legal achievements. The research method in this depiction is to define the subject, identify the related verses, categorize them, apply the rules of contemplation and interpretation in it, legal analysis and ordering the achieved results.

  Keywords: Legal interpretation, Accessory, Accomplice, Crime, Quran
 • S.M. Tayeb Hosseini *, Abbas Rahimloo Pages 203-230

  One of the arrays of innovative knowledge that makes speech beautiful and captivating with aberrations and grammatical lawlessness is the technique of “Confirmation of something similar to its contradiction’. This article, after studying the explorations of literary men in the history of rhetoric, is going to uncover the mechanism of this figure of speech and the semantic implications of its types. A theoretical exploration of the process of this array reveals that the function of this technique in artistic propositions can be such as emphasis, exaggeration, and sometimes suspension of the impossible and quasi-literary argument. By these achievements, it becomes clear that if an interpreter in the prominent examples of this array in the Qur'an only suffice to the efforts of some scholars, the semantic implications and aesthetic manifestations of the verses will not be revealed and sometimes slip for interpretation. Familiarity with this rhetorical approach sometimes prevents the unreasonable carrying of words over seemingly meaningless ones, and also helps in the integrated interpretation of verses with this literary technique.

  Keywords: Novelty, Grammatical aberration, Paradox, Deconstruction, Exceptional exception
 • Mohammad Mohaghegh, Kazem Ghazizadeh * Pages 231-257

  The performance and application of the Qur'an have been studied from different angles. Fundamentals, applications, examples, and types of performance and application, but in the meantime the criterion for the correctness or incorrectness of this interpretive rule has not been properly examined. Based on the importance of this rule and the use of this rule by all opposing Islamic groups and sects, the need to examine the criteria for performance and implementation becomes clear. Since most of the performance and application made by the Ahl al-Bayt/People of the Household and the real commentators of the Qur'an are about themselves or their friends or enemies, the satisfaction and love of the two criteria in the epistemological section of belief and the application of verses to the Ahl al-Bayt has been discussed and following, similarity, community, the criteria of the ethical-behavioral section in the implementation made to the friends and enemies of the Ahl al-Bayt which is stated in this article. This article examines and proves these criteria, along with mentioning the examples the reason for each criterion.

  Keywords: Performance - application_Implementation criteria_Performance criteria_Performance types
 • Abolfazl Khoshmanesh, Fatemeh Aliyan Nezhadi * Pages 259-282

  The division of the Holy Quran into chapters is based on divine wisdom, and attention to it has existed since the beginning of the revelation, as well as in the teachings of the Holy Prophet (PBUH) and the “People of the Household” (AS), with interpretations and from various angles and few people consider this division to be purely accidental and meaningless. Knowing Surah and attention to the structure of chapters is something that has become more and more important in recent times and has been considered as one of the important characteristics of the style and style of the Qur'an and a basis for systematic thinking. Using the descriptive-analytical method and paying attention to what has been done so far in this field, the present article has followed the reflection of the structure and internal communications of the chapters in the interpretations of the Qur'an. Such research explains the position of concepts such as thematic unity, unit comprehensiveness, geometrical structure, structural interpretation, and structural order more and better and shows that the formation and evolution of understanding the structure of the surah can be one of the factors and strategies for deriving concepts from the verses and surahs of the Holy Quran.

  Keywords: Surah structure, Interpretations of the Holy Quran, Structuralism, Order, Relations
 • Mahdi Keramati, Seyed Mohammad Mortazavi *, Ayub Akrami Pages 283-304

  Mohammad Taher Ibn Ashur (1296-1393 AH), a Tunisian scholar and jurist, has interpreted the verses of the Qur'an in the thirty-volume book “al-Tahrir wa al-Tanwir” due to his comprehensiveness and encirclement of various sciences. The present article is going to answer the question of whether Ibn Ashur was able to achieve his goal without any flaws. After examining Ibn Ashur’s commentary, the author first introduces the author and his interpretive structure, then discovers, explains his problems, and then points to some of its examples. Some of the disadvantages and drawbacks mentioned in this article are structural defects and some of them are methodological problems, the most important of which are: weakness of division, large volume and objections of unnecessary content, weakness of reasoning, incorrect quotation of statements, improper reference, inappropriate, lack of attention to the appropriateness of the verses, unfamiliarity with Shiism and imposing sectarian views on the verses. The method used in the present study has been critical.

  Keywords: Pathology, Exegesis, Ibn Ashur, Al-Tahrir, al-Tanwir