فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/25
 • تعداد عناوین: 3
|
 • الهام ازنب صفحات 1-19

  تامین مالی برای کسب‌وکارها یکی از مشکل‌ترین مسایلی است که کارآفرینان در هنگام راه انداری کسب‌وکار و همچنین در طول فعالیت به آن نیازمند هستند. در حوزه تامین مالی موارد بسیاری وجود دارد که پیش روی کارآفرین جهت تامین مالی کردن کسب‌وکار و پروژه های کارآفرین قرار می دهد. بهترین روشی که کارآفرین در هنگام راه‌اندازی کسب‌وکار، جهت تامین مالی کردن، به آن نیاز دارد روش های غیر روش های تامین مالی سنتی است؛ که مسیر را برای کارآفرین دشوار و بعضا از وظایف مدیریتی غافل می‌نماید. ازاین‌رو، بنیان‌گذاران خلاق منبع مالی جدیدی به نام تامین مالی جمعی را معرفی کرده اند. روشی که بسیار سریع که کارآفرین را به هدف تامین مالی می رساند و با حذف فاصله جغرافیایی، هزینه موردنیاز از مردم جامعه که تعداد بی‌شماری وجود دارد را جمع‌آوری می کند. درروش تامین مالی جمعی مالکیت کارآفرین همچنان در اختیار خود کارآفرین قرار می گیرد و درعین‌حال کارآفرین برای کسب‌وکار خود به منابع مالی دسترسی پیداکرده است. همچنین با مشارکت افراد در هنگام جمع‌آوری اهداف بازاریابی برای کسب‌وکارها مزبور محقق می شود زیرا تامین‌کنندگان مالی، سفیران بالقوه محصول و خدمات هستند و در هنگام تامین مالی کردن به‌صورت هم‌زمان باعث بازاریابی دهان‌به‌دهان و معرفی محصول و خدمت و ارتقا فروش کالای مزبور می شوند. هدف مطالعه پیش رو این است که به روش توصیفی و با مرور مطالعه برخی نمونه ها و سایر متون کاربردهای تامین مالی جمعی را برای کسب‌وکارهای نوپا بررسی کند.

  کلیدواژگان: تامین مالی جمعی، کسب وکارهای نوپا، انواع تامین مالی جمعی
 • سمیه صایب نیا*، فاطمه مقرب صفحات 20-33

  بسیاری از برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران توسعه گردشگری را یکی از ارکان اصلی توسعه ذکر می‌کنند که گردشگری روستایی هم جزیی از آن محسوب می‌شود. توسعه گردشگری روستایی امکان افزایش درآمد خانوارهای روستایی، اشتغال‌زایی و جلوگیری از مهاجرت‌های روستایی را در بستر بهبود کیفیت زندگی و توزیع متعادل خدمات و تسهیلات رفاهی در مناطق روستایی فراهم می‌کند. در این راستا ازجمله روستاهای داش دیبی و شاوون در شهرستان گرمی، منابع و پتانسیل‌های سنتی، فرهنگی - اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی فرصت بزرگی در توسعه گردشگری روستایی در شهرستان گرمی به شمار می‌رود که شناخت جاذبه و پتانسیل‌های گردشگری، امکانات، انتظارات گردشگران و برنامه‌ریزی متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی ضرورت دارد. مقاله حاضر، پژوهشی به‌منظور تدوین راهبردهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از SWOT است که روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده و اطلاعات موردنیاز به دو روش اسنادی - کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری‌شده است و با استفاده از این مدل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در قالب 4 جدول تدوین شد. جامعه آماری تحقیق را سرپرستان خانوار محدوده روستاهای داش دیبی و شوون و مسیولان ذی‌ربط و گردشگران است.

  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، توسعه پایدار، راهبردهای توسعه، تکنیک SWOT، شهرستان گرمی، روستای داش دیبی و شویون
 • دکتر عبدالطیف کر، محمد حسینی صفحات 34-52

  بیکاری نوجوان و جوانان تحصیل‌کرده و پیامدهای اجتماعی ناشی از آن در شرایط بحرانی کشور، کارآفرینی را به‌عنوان یک موضوع مهم مطالعاتی، موردنظر پژوهشگران رشته‌های مختلف قرار داده است. تجربه کشورهای موفق حاکی از آن است که نهاد آموزش‌وپرورش به‌عنوان عامل اصلی بهسازی نیروی انسانی و توسعه پایدار نقشی شگرف در زمینه کارآفرینی دارد. هدف این پژوهش ارزیابی تحقیقات کارآفرینی دانش‌آموزی در ایران است. این پژوهش برای اولین در ایران به شیوه فرا تحلیل انجام گرفت. 12 مقاله علمی – پژوهشی در زمینه کارآفرینی دانش‌آموزی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که توزیع جغرافیایی پژوهش‌ها محدود بوده است و بیشتر از منظر روان‌شناختی موردبررسی قرارگرفته‌اند. پژوهش‌ها بیشتر جنبه نظری داشته و راهکارهای عملیاتی ارایه نداده‌اند. آموزش کاربردی کارآفرینی از طریق بومی‌سازی برنامه‌های کارآفرینی دانش‌آموزی در سطوح نگرشی، سیاستی و عملیاتی کشورهای توسعه‌یافته مانند فنلاند می‌تواند شاه کلید و راهکار کاربردی در زمینه کارآفرینی دانش‌آموزی باشد.

  کلیدواژگان: فرا تحلیل، بیکاری، کارآفرینی، آموزش وپرورش، دانش آموزان
|
 • Elham Aznab Pages 1-19

  Financing for businesses is one of the most difficult issues that entrepreneurs need when starting a business as well as during their business life. The best way an entrepreneur needs to get financing when starting a business is through non-traditional financing methods, which ignore the difficult path for the entrepreneur and some of the managerial tasks. Hence, the creative co-founders have introduced a new source of crowdfunding collective financing. A fast-paced way of getting the entrepreneur to finance, and by eliminating geographical distances, costing the community a huge number of people, the entrepreneur continues to be available to the entrepreneur in the form of crowdfunding, while the entrepreneur has access to financial resources for his business as well as with the participation of individuals in collecting marketing goals for the acquisition. These things come true because there are funders, potential ambassadors for the product and services. And, when financing at the same time, promote word-of-mouth marketing and product introduction and sales promotion. Investigate a community for startups.

  Keywords: crowdfunding, startup businesses, types of crowdfunding
 • Pages 34-52

  Unemployed youth and educated youth, and the social consequences of it in the critical condition of the country, have made entrepreneurship an important research topic for researchers in various disciplines. The experience of successful countries has shown that education as a key factor in human resource improvement and sustainable development plays a huge role in entrepreneurship. The purpose of this study is to evaluate student entrepreneurship research in Iran. This study was conducted for the first time in Iran by meta-analysis method. 12 scientific research articles on student entrepreneurship were compared. The findings of the study indicate that the geographical distribution of the studies is limited and have been studied from a psychological perspective. Most research has been theoretical and has not provided operational solutions. Applied Entrepreneurship Education By localizing student entrepreneurship programs at the attitudinal, policy, and operational levels of developed countries such as Finland can be a key and practical guide to student entrepreneurship.

  Keywords: Meta-analysis, Unemployment, Entrepreneurship, Education, Students