فهرست مطالب

تفسیر پژوهی - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 11 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/02
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدتقی اسماعیل پور معلم، بابک هادیان حیدری* صفحات 13-29

  آیه ی 17 سوره ی احقاف از آن گونه آیاتی است که پیرامون سبب نزول آن دیدگاه های متفاوت در میان مفسران فریقین مطرح شده است. گروهی از مفسران فریقین بر این باورند که سبب نزول آیه، عبدالرحمن بن ابی بکر است که به پدر و مادرش اف گفت؛ اما گروه دیگر از مفسران فریقین این نگرش را پذیرا نشده اند و سبب نزول آیه را شخص دیگری دانسته اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی سبب نزول و تفاوت رای در سبب نزول و شخصیت مد نظر آیه را در تفاسیر فریقین بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دیدگاه آن دسته از مفسران فریقین که سبب نزول آیه ی 17 سوره ی احقاف را عبدالرحمن بن ابی بکر دانسته اند، ناظر بر روایت جابر و مروان بن حکم است؛ اما این روایات دارای اشکالات فراوانی است تا آنجا که روایت اهل سنت -مستند بر سخن مروان بن حکم- برای آنکه با سخنان عایشه در تعارض است از صحت خارج می شود؛ ازاین رو، شماری از مفسران فریقین سبب نزول آیه ی 17 سوره ی احقاف را گروهی از کافران بیان کرده اند.

  کلیدواژگان: آیه ی 17 سوره ی احقاف، سبب نزول، عبدالرحمن بن ابی بکر، فریقین
 • ابراهیم اقبال، علی شریفی، فرزاد دهقانی* صفحات 31-61

  تحریف، عاملی است که اصالت و اعتبار هر کتاب و کلام معتبری را با آسیب همراه می کند. نسبت تحریف ‏به قرآن مجید، خواسته و یا ناخواسته در همین راستاست، اگر مسئله تحریف ناپذیری قرآن به اثبات ‏نرسد اعتبار قرآن به چالش کشیده می شود و هر گونه استناد به آن با مشکل اساسی روبه رو می شود. ‏دسته ای از شبهه های وارده از سوی شرق شناسان، در تحریف قرآن است که این شبهه ها، با رویکرد بی-‏اعتبار ساختن مطرح می شود. استاد و بزرگ آنان نولدکه آلمانی است که سامان دهنده مستندها و نظر-‏های شرق شناسان پیش از خود، تاثیر گذار بر افراد پس از خود در طرح این موارد است. شبهه های مربوط ‏به تحریف به زیادت، 4 شبهه است، شامل آیات(بخشی از آیه 23/ سجده؛ 15/ احقاف؛ 20/ مزمل؛ 44/ آل ‏عمران؛ 40/ احزاب؛ 2/ محمد؛ 2/ فتح) است. نولدکه و دیگر شرق شناسان با پیش فرض های نادرست از ‏جمله اعتقاد به نگارش قرآن بعد از وفات محمد(ص)، عدم درک تناسب برخی آیات قرآن، معیار اشتباه ‏در تقسیم بندی آیات به مکی و مدنی، مطالب برخی از منابع روایی، تفسیری، تاریخی و عدم توجه به ‏اسناد معتبر تاریخی به طرح این آراء مبادرت ورزیده اند؛ در این پژوهش که گردآوری به روش کتابخانه ای ‏و استنادی؛ تجزیه و تحلیل به صورت تحلیل محتوایی کیفی(توصیفی-تحلیلی) انجام شد، اثبات گردید ‏آیات مورد ادعا در کمال تناسب اعجازین با آیات قبل و بعد قرار دارند و تمام این شبهه ها به دلیل مبنای ‏غلط و در نتیجه بی اساس می باشد. ‏

  کلیدواژگان: تحریف به زیادت، شرق شناسان، نولدکه، شبهه ها _
 • سید محمدفردین جلالی*، بهنام بهاری صفحات 63-88

  یکی از مهم ترین آیات قرآن مجید آیه شریفه تطهیر می باشد .شیعه به صورت اجماع و با تکیه بر روایاتی که از طرق گوناگون وارد شده اعتقاد دارد که آیه تطهیر در باره پنج تن آل عبا (اصحاب کساء) نازل شده ‏است؛ حتی ام سلمه و عایشه که خود شاهد بر نزول آیه بوده و امید داشته‏اند که مشمول این آیه باشند بر دلالت آن فقط بر پنج تن تصریح کرده‏اند، افزون بر اینها، دانشمندان بزرگ اهل تسنن نیز براساس روایات یادشده، معتقد به نزول آیه تطهیر در شان آل کسا شده یا بدان اعتراف کرده اند. با این حال، معدودی از افراد، با نظرات شخصی خود، کوشیده‏اند تا این آیه را یا فقط به زنان پیامبر(ص) اختصاص دهند و یا علاوه بر پنج تن، همسران آن حضرت را نیز مشمول آن بدانند. گروهی نیز دامنه شمول آن را گسترده‏تر دانسته و عموم خاندان پیامبر (ص) را در زمره اهل بیت شمرده‏اند. بدیهی است که اجتهاد شخصی آنان در مقابل نصوص و روایات معتبر باطل و مردود است. سیاق آیه نیز حکایت از اراده تکوینی خداوند بر زدودن آلودگی ها از اهل بیت دارد .

  کلیدواژگان: آیه تطهیر، اهل بیت (ع)، شیعه، اهل سنت، اصحاب کساء
 • محمدرضا خانی، محمدعلیاسعدی اسعدی، رحمان عشریه* صفحات 89-115

  یکی از اساسی ترین مسایل مرتبط با روش تفسیری قرآن به قرآن، بررسی جایگاه روایات تفسیری در این روش تفسیری است. علامه طباطبایی و استاد صادقی تهرانی از مفسران شیعی و مشهور در این روش تفسیری هستند. برخی از پژوهشگران بر این باورند که این دو اندیشمند با تکیه بر روش تفسیر قرآن به قرآن، منکر رجوع به سنت در تفسیر قرآن هستند. اگر چه ظاهر ابتدایی برخی عبارات این دو تفسیر موهم چنین مطلبی است ولی توجه به قراین موجود در کلام ایشان و توجه به مشی عملی آنان در تفسیر قرآن، خلاف این مطلب را ثابت می کند. از منظر علامه، قرآن کریم در دلالت لفظی و در بیان مرادات واقعی مستقل است و نقش سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) تنها نقش تعلیمی و هدایتی است در فهم آنچه قرآن بنفسه و مستقلا دلالت بر آن دارد. استاد صادقی تهرانی نیز قرآن کریم را در بیان مرادات واقعی خود مستقل می داند به طوری که معصوم می تواند آیات قرآن را با تکیه بر خود قرآن تفسیر کند. اما قاصرین با توجه به درجه قصورشان در رسیدن به مقاصد قرآن کریم، نیازمند بیان معصوم بوده به طوری که در پناه بیان معصوم به همان چیزی می رسند که قرآن بنفسه و مستقلا دلالت بر آن داشت. این نوشتار با روش تطبیقی به جایگاه سنت در تفسیر قرآن به قرآن از منظر دو تفسیر المیزان و الفرقان اشاره کرده است و پس از آن به بررسی تطبیقی نمونه هایی از آیات قرآن در این دو تفسیر پرداخته است

  کلیدواژگان: تفسیر قرآن به قرآن، سنت، علامه طباطبایی، صادقی تهرانی
 • محمدجواد سامی، علی مطوری*، علیرضا خنشا صفحات 117-131

  خانواده سنگ بنای اجتماع است و اگر خانواده سالم و متعالی باشند می توان به داشتن جامعه ای مستحکم و استوار، امیدوار بود. والدین می توانند با تعمیق اندیشه های صحیح و الهی از روش و تکنیک متناسب با سن فرزندان استفاده و آنها را انسان، نمونه و وارسته تربیت نمایند. بدیهی است که نقش صبر بعنوان یک اصل در تمامی این شیوه ها و تعالیم تربیتی نقش برجسته و والا داشته، می توان آنرا کلید طلایی تربیت نامید. نتایج بررسی روان شناسانه با محور قرآنی (132 طه) نشان می دهد مفهوم گسترده اصطبر به معنی صبر، با استمرارصفاتی چون شکیبایی، مراقبت آگاهانه، برنامه ریزی متناسب کلید تربیت فرزندان خواهد بود. این مقاله به روش استنادی و به شیوه کتابخانه صورت گرفته، تقریب مطالب روان شناسی با محوریت آیات قرآن تحلیل و روایی مطالب بانگرشی کلامی تنظیم شده است. نتایج نشان می دهد که صبر به عنوان کلید طلایی می تواند در امر تربیت فرزندان کارایی فراوانی داشته باشد.

  کلیدواژگان: اسلام، تربیت، روان، صبر، نوجوان
 • رقیه صادقی نیری*، فاطمه میری اقدم صفحات 133-160
  دین اسلام در شرایطی ظهور کرد که مصادف بود، با واقعیت های تلخ بسیاری در زندگی و اندیشه بشری که زیرپاگذاشتن حرمت، کرامت و ارزش های وجودی زن، بارزترین آن ها بود. قرآن کریم و اقدامات پیامبر اکرم (ص)، نشان از احیای کرامت زن و ایجاد اندیشه های جدید در باور مردم نسبت به شخصیت زنان دارد. موفقیت در جایگزینی گفتمان جدید نسبت به دیدگاه رایج، کار ساده ای نبوده و نشان از حرکتی برنامه ریزی شده و مستمر دارد. بی شک بررسی تاریخی اقدامات قرآن کریم و سنت پیامبر(ص) در این راستا می تواند ما را به الگویی جامع برای حرکت های بعدی و گفتمان‎ سازی های جدید در حوزه های دیگر، رهنمون سازد. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد در ارتباط با موضوع زنان، قرآن کریم و سنت پیامبر گام به گام و به فراخور شرایط موجود، پیش رفته و با طی مراحل پنج گانه ای به این مهم دست یافته اند. این مراحل شامل موارد زیر است: 1- مرحله تشخیص و مسئله شناسی موضوع که یکی از اساسی ترین بخش ها برای حل هر مشکلی است. 2- مرحله تبیین مسئله 3- مرحله تبلیغ گفتمان جدید 4- مرحله تثبیت گفتمان جدید که به تحکیم جایگاه اندیشه جدید در ذهن و باور مردم می پردازد و یکی از عناصر اصلی آن، تکرار در بستر زمان است. 5- مرحله تعمیق و رفتارسازی که به ایجاد قوانینی در راستای احیای حقوق زنان و وارد ساختن گفتمان جدید در رفتار وعمل می‎ پردازد. نزول آیات متعدد در قرآن و صدور احادیث فراوان از معصومین نحوه این گفتمان سازی را آشکار می سازد.
  کلیدواژگان: تکریم شخصیت زنان، گفتمان وگفتمان سازی، گفتمان سازی قرآن و سنت
 • آزاده عباسی* صفحات 161-185
  یمن از دیرباز دارای موقعیت مهم جغرافیایی و تاریخی بوده است ؛ یمن یکی از اولین سرزمین هایی است که مردم آن مسلمان شده اند ؛ می توان گفت از ابتدایی ترین امور در مسیر مسلمان شدن ، آشنایی با قرآن و در مرحله بعد آگاهی از تفسیر آیات الهی است. این پژوهش بر آنست تا به این سوال پاسخ دهد که سیر تطور تاریخی تفسیر در یمن چگونه بوده است ؟در پژوهش حاضر به مطالبی همچون جایگاه تاریخی یمن و نحوه ورود اسلام به این سرزمین پرداخته شده است . سپس سیر تاریخی تفسیر قرآن در ادوار مختلفی همچون دوران نبی اکرم (ص) ، دوران صحابه ، زمان تابعین و بعد از آن یعنی دوران تبع تابعین و همچنین ادوار پس از آن تا دوران متاخر به تفکیک مورد دقت و بررسی واقع شده است . در پایان نیز برخی از مهمترین تالیفات تفسیری یمن مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: یمن، تفسیر قرآن، تاریخ تفسیر، تفسیر در یمن
 • سجاد محمدفام* صفحات 187-215
  نوع دوستی و ترحم و تمایل به احسان و خوبی ریشه در فطرت انسان ها دارد و از این رو سنت حسنه وقف ریشه در ذات انسان ها داشته و قبل از اسلام در ادیان سابق هم بوده است. اسلام هم سیره ی جاری ادیان و ملل پیشین را به عنوان یک عمل نیکو و مقبول تاکید کرده است، ولی بعد از پیدایش اسلام این سنت پسندیده رونقی دیگر گرفت و با اثر پذیری از جهان بینی اسلامی و برخورداری از پشتوانه احکام شرعی به شکلی استوار و جهت دار در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به جریان خود ادامه داد. بر اساس آیات نورانی قرآن کریم کارکردهای زیادی را می توان برای وقف عنوان کرد که در این نوشتار به عنوان در آمدی بر این کارکردها به ده مورد آن اشاره شده است که از جمله آنها می توان از کارکرد معنوی، کارکرد اقتصادی، کارکرد علمی و فرهنگی، کارکرد اخلاقی و کارکرد اخروی نام برد.
  کلیدواژگان: صدقه جاریه، کارکرد اقتصادی، کارکرد علمی و فرهنگی، کارکرد عرفانی، کارکرد اخلاقی
 • جلال مصطفایی اجلالیه، داود معماری* صفحات 217-244

  آیت الله عبدالحسین طیب اصفهانی در تفسیر وزین اطیب البیان از تفاسیر معاصر شیعه، با بهره گیری نسبتا گسترده از احادیث معصومین(ع) به تبیین معارف قرآنی و غالبا دفاع از مبانی و اصول کلامی و اعتقادی شیعی برآمده و علاوه بر نقد و بررسی اسناد بسیاری از روایات ، به نقد و تحلیل محتوایی و متنی آنها نیز پرداخته است. اولین مرحله نقد متنی، بررسی صدور یا عدم صدور آن متن از معصوم(ع) است که به عبارتی واقعی و یا احتمالا جعلی بودن آن را اثبات می کند. از مهم ترین ملاک های مفسر اطیب البیان در تبیین صحت صدور متن روایات می توان به، عدم مخالفت متن حدیث با قرآن کریم، عدم مخالفت متن حدیث با عقل، عدم مخالفت متن حدیث با سنت قطعی، عدم مخالفت متن حدیث با گزارش های مسلم تاریخی و عدم متن حدیث با مبانی کلامی شیعه اشاره نمود. در مواجهه با احادیث متعارض نیز آیت الله طیب روایاتی را که با قرآن کریم هماهنگ و یا به معصوم(ع) منتسب هستند، بر روایات مخالف آن ترجیح می دهد.

  کلیدواژگان: صحت صدور متن، نصوص قرانی، سنت، ادله عقلی، وقایع تاریخی
 • مسعود معصومی*، محمد مرادی صفحات 245-263

  قرآن کریم، به دلایل گوناگون نیازمند تفسیر و تبیین است، و از جمله راه کارهای تفسیر آن، آثاری است که از اولیای دین به مثابه میراثی بزرگ به ما منتقل شده و در این میان، روایات تفسیری پیامبر اکرمو اهل بیت ایشان که به استناد بسیاری از آیات و روایات، تنها کسانی هستند که آگاهی کامل به معارف قرآن و مقصود آن دارند، به عنوان هدیه ای ارزشمند به دست ما رسیده است. این روایات سرشار از مثال اند و در این نوشته تلاش شده تا با ارایه تعریف مثال، به بررسی کارکردها و فواید آن در روایات تفسیری به صورت ویژه، پرداخته و ویژگی های تشبیهی آنها که، عموما نسبت بدان غفلت می شود مورد بررسی قرار گیرند. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتاب خانه ای به فرجام رسیده، به این نتیجه دست یافته که بهره گیری از روش ها و به کار گیری مثل در تفسیر قرآن، مفید و دلنشین و تبعیت از این گونه سیره تفسیری راهگشای مفسران است. با چنین روشی است که می توان مفاهیم بلند و والای قرآنی را در قالبی محسوس و روح نواز و قابل فهم به مخاطبان ارایه کرد و به هدف نهایی که تفهیم مطالب و بعد از آن عمل به آیات است نایل آمد.

  کلیدواژگان: مثال، ضرب المثل، _ روایات تفسیری، _ تمثیل در روایات تفسیری
 • نصرت نیل ساز، نهله غروی نایینی، فرزانه فهیم* صفحات 265-288

  جبایی یکی از بزرگترین مفسران و نظریه پردازان معتزلی در قرن سوم است. آرای وی همواره مورد استفاده و استناد مفسران دیگر بوده است. نظریه های جبایی قرن ها محل بحث علمای شیعی و حتی اهل سنت بوده اند. شیخ طوسی در مسیر دفاع از عقاید شیعه در تبیان موارد متعددی از آرای معتزلیان را نقل و گاه نقد کرده است. سید بن طاووس، نواده شیخ طوسی، نیز در سعدالسعود مجادلات بسیاری با مفسران معتزلی دارد. از آن جاکه شیخ طوسی در تبیان و سید بن طاووس در سعدالسعود، در مقایسه با دیگر مفسران، به آرای جبایی بیشتر پرداخته اند، وجوه اشتراک و تفاوت نقل و نقد این دو عالم بزرگوار در این مقاله بررسی خواهد شد. در حالی که سیدبن طاووس، با رویکردی منتقدانه و با دیدگاه های متفاوتی از مفسران ‍یشین با استناد به شواهد قرآنی، روایات و اقوال دیگر مفسران برخی از اشتباهاتی که جبایی در تفسیر و فهم آیات داشته را پاسخ می دهد، شیخ طوسی در تبیان بارها اشاراتی به تفسیر جبایی داشته که گاه آن ها را نقد و گاه نظر وی را ستوده است.

  کلیدواژگان: سید بن طاووس، شیخ طوسی، سعدالسعود، تبیان، جبایی
 • محمدهادی یدالله پور*، نسیبه یدالله پور صفحات 289-314

  اهلیت یکی از مفاهیم کلیدی در شناخت دقیق عصر پیش از اسلام و بازشناسی خاستگاه آن در عصر خلفا در تاریخ سیاسی اسلام است. نوشتار حاضر بعد از معناشناسی، جاهلیت، در قرآن و نهج البلاغه بر آن است تا مولفه های جاهلیت، درقرآن کریم و نهج البلاغه را ارایه نماید. اگرچه انگاره اندیشمندان در معناشناسی جاهلیت بر آن است که بر فرهنگ خاصی اطلاق می شود اما مولفه های جاهلیت در قبل از اسلام با بعد از آن می تواند متمایز و متفاوت بوده باشد، بدین سبب نگارش حاضر تلاش دارد تا از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه به بررسی مفاهیم و مولفه های جاهلیت و تبیین زمینه ها و خاستگاه آن بپردازد. تاکید امام علی (ع) بر بازگشت اندیشه ها و رفتارهایی که حاکی از جاهلیت بعد از رحلت جاسوز پیامبر اکرم (ص) و قبل از بدست گرفتن قدرت توسط آن حضرت (ع) دارد و نشانه های (نمادها و نمودها) آن بر اهمیت این نوشتار دلالت دارد. رواج تعصبات کور قومی و قبیله ای، دوری از اندیشه حقیقت طلبانه و حق مدارانه، شخصیت زدگی و دنیا طلبی ، ظلم و ستم، خرافه گرایی، ظاهر پرستی و زهد فروشی، فراموشی اخلاق در رفتار سیاست مداران و حضور داستان گویان و قصه سرایان در عرصه اندیشه سازان ، مولفه ها و نمودها و نماد های جاهلیت در جامعه است.

  کلیدواژگان: قرآن، نهج البلاغه، جاهلیت، معناشناسی، تبارشناسی
|
 • Ebrahim Eghbal, Ali Sharifi, Farzad Dehghani * Pages 31-61
 • Mohammad Fardin Jalali *, Behnam Bahari Pages 63-88

  One of the most important verses in the Holy Qur'an is the noble verse of Tathir. The Shia, in a consensus and based on the traditions which have been entered in various ways, believe that the verse of purification has been revealed about the five Al-Aba (Companions of kasa), even the Imam Salma and Ayesha Who themselves saw the revelation of the verse and hoped that this verse should be included on the implication of only five of them, besides, the great scholars of Sunnis also based on these narrations, believed in the descent of the verse of purification in dignity kassa or have confessed to it. However, few individuals, with their own opinions, have tried to attribute this verse or only to the Prophet's women (PBUH) or to include the wives of the Prophet in addition to the five. A group has included the scope of its inclusion wider, and the public has considered the Prophet's family as a household. Obviously, their personal ijtihad is void and contrary to the authentic narratives and narrations. The verse of the verse also reflects God's evolutionary will on eliminating pollution from the household.

 • Khani, Mohammad Reza, Mohammad Asadi, Rahman Oshriyeh * Pages 89-115

  One of the most important issues related to the Qur'anic interpretation of the Qur'an is the study of the position of interpretative narratives in this interpretative method. Allameh Tabatabai and Master Sadeqi Tehrani are from Shiite and famous commentators in this method of interpretation. Some scholars believe that these two thinkers, relying on the Qur'anic interpretation method, deny referring to tradition in the interpretation of the Qur'an. Although the elemental appearance of some of the terms of these two interpretations of the conjunction is such a statement, the consideration of the evidence in his words and the attention to their practical approach to the interpretation of the Qur'an proves the opposite. From the perspective of the Allameh, the Holy Qur'an is independent in its verbal implications and in the expression of true notions, and the role of the Prophet's (PBUH) and Ahlul-Bayt (AS) is only a teaching and guiding role in understanding what the Quran means and independently implies. Professor Sadeqi Tehrani also considers the Holy Quran in expressing its true self, so that the innocent can interpret Qur'anic verses based on the Quran itself. However, due to the extent of their failure to achieve the goals of the Holy Qur'an, the Qasrins need to be innocent, so that in the guise of innocent expressions, they reach the same thing as the Qur'an has implicitly implied.

 • Mohammad Javad Sami, Ali Matouri *, Ali Reza Khonsa Pages 117-131

  The family is the cornerstone of society, and if a healthy and transcendent family is to be found, one can hope for a solid and stable society. Parents can use their age-appropriate methods and techniques by deepening their true and divine thoughts and make them human, exemplary and dependent. Obviously the role of patience as a principle has played a prominent and prominent role in all of these educational practices and can be called the golden key to education. The results of the psychological study of the Qur'anic axis (132 tahs) indicate that the broad concept of patience means patience, with patience such as patience, conscious care, proportional planning being the key to children's education. This article is based on a citation-based library method. The approach of psychology is based on the verses of the Quran.The results show that patience as a golden key can be effective in raising children.

 • Azadeh Abbasi * Pages 161-185
  Yemen has long been an important geographic and historical location; Yemen is one of the first territories where Muslims have become; it can be said that from the earliest point on the Muslim path, familiarity with the Qur'an, and then the awareness of the interpretation of the verses Divine In the present research, we have discussed issues such as the historical place of Yemen and how Islam has entered Islam. Then, the historical course of the Qur'anic interpretation was studied in different periods such as the time of the prophet , the time of the Companions, the time of the followers, and then the period of the followers of the followers, as well as the period after that, has been carefully and carefully analyzed until recently. In the end, some of Yemeni's most important commentary compilations have also been examined. This research seeks to answer the question of how the historical evolution of interpretation in Yemen has been ?
 • Sajjad Mohammadfam * Pages 187-215
 • Jalal Mostafaeiejlaliye, Davood Memari * Pages 217-244

  Abstract Ayatollah Abdul Hussein Tayyeb Esfahani, in the commentary of Vazin'Aatib al-Bayan, on contemporary Shi'ite interpretations, using a relatively broad use of the hadiths of the Imams (AS) to explain the Qur'anic teachings and often defend the principles and principles of the Shiite theological and beliefs, and in addition to criticizing and reviewing many documents. From narrations, they also critically analyze their content and textual content. The first stage of a text critique is the examination of the issuance or non-issuance of that text from the infallible Imams (AS), which in actual fact, or possibly fake, proves it. One of the most important criteria of the interpreter, Atab al-Bayan, in explaining the authenticity of the text of narratives is the lack of opposition to the text of the hadith with the Holy Quran, the lack of opposition to the text of the hadith with reason, the opposition to the text of the hadith with a definite tradition, the non-opposition of the hadith text to historical accounts And the lack of opposition to the text of hadith with the Shiite theological foundations. In the face of conflicting hadiths, Ayatullah Tayeb also likes the truth of the issuance of narratives that are coherent with the Holy Qur'an or to the infallibles (AS) on the opposite traditions.

 • Masood Masoomi *, Mohammad Moradi Pages 245-263
 • Nosrat Nilsaz, Nahleh Naieni, Farzaneh Fahim * Pages 265-288

  Jabie is one of the greatest commentators and theorists of the Mu'tazilite in the third century. His votes have always been used and cited by other commentators. The glorious theories of centuries have been the subject of discussion among Shiite scholars and even Sunni scholars. Seyyed bin Tawoos, the Sheikh Tusi nobleman, also has many discussions with the Mu'tazilian commentators in Saad al-Sa'd. Since Sheikh Tusi in Tebian and Seyyed bin Tavous in Saad al-Sa'd, compared with other commentators, have been focusing more on arrogance the points of sharing and the difference in the quotes and critique of these two magnificent worlds will be examined in this article. While Sayyed bin Peacock, with a critical approach and with different perspectives from others commentators, based on Qur'anic evidence, narrations, and other accounts of the commentators, responded to some of the mistakes made in interpreting and understanding the verses Sheikh Tusi, in his writings, repeatedly referred to a commentary that he sometimes criticized and praised.

 • Mohammad Hadi Yadollahpour *, Nasibeh Yadollahpoor Pages 289-314

  Ignorance is one of the key concepts in the understanding and recognition of the pre-Islamic era in the political history of Islam has its origins in the era of the caliphs. Paper after semantics, ignorance, the ignorance of the Quran and Nahj is to components, Holy Quran and Nahj provide. Although the idea thinkers in ignorance of it is semantics refers to a specific culture The components of ignorance before Islam and after it can be distinct, because writing tries to the Quran and Nahj to the concepts and components of ignorance and explain the context and the origin of it. The emphasis of Imam Ali (AS) on the return of thoughts and behaviors that indicate ignorance Jasvz after the death of the Prophet (PBUH) and before the assumption of power by the Prophet (PBUH) and signs (symbols and appearances) on the importance of the This article implies. Common ethnic and tribal prejudices blind, away from the idea of truth-seeking and truth-oriented, removing characters and world politics, oppression, superstitious, formalism and snuffle, forgetting ethics in the behavior of politicians and the story and the narrative in Guyana arena opinion makers, components and manifestations and symbol of ignorance in society.