فهرست مطالب

شطرنج - پیاپی 349 (فروردین 1399)
 • پیاپی 349 (فروردین 1399)
 • 52 صفحه، بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1399/03/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مسابقات شطرنج نامزدی (کاندیداتوری) قهرمانی جهان دور اول
  صفحه 5
 • مسابقات شطرنج نامزدی (کاندیداتوری) قهرمانی جهان دور دوم
  صفحه 10
 • مسابقات شطرنج نامزدی (کاندیداتوری) قهرمانی جهان دور سوم
  صفحه 15
 • مسابقات شطرنج نامزدی (کاندیداتوری) قهرمانی جهان دور چهارم
  صفحه 22
 • مسابقات شطرنج نامزدی (کاندیداتوری) قهرمانی جهان دور پنجم
  صفحه 28
 • مسابقات شطرنج نامزدی (کاندیداتوری) قهرمانی جهان دور ششم
  صفحه 33
 • مسابقات شطرنج نامزدی (کاندیداتوری) قهرمانی جهان دور هفتم
  صفحه 40
 • چقدر شطرنج می دانید؟
  صفحه 46
 • اخبار کوتاه ایران و جهان
  صفحه 51