فهرست مطالب

 • پیاپی 73 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آزاده ابویی، سید علیرضا افشانی*، محمدحسین فلاح، علی روحانی صفحات 4-28
  هدف

  هدف این پژوهش بررسی پیامدهای روان شناختی ناباروری بر زنان نابارور بود.

  روش

  پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام شد. نمونه در این مطالعه 21 نفر از زنان نابارور بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب و مطالعه شدند. فرایند نمونه گیری نظری تا اشباع داده ها ادامه یافت. ابزار اصلی این مطالعه مصاحبه بود و  اطلاعات جمع آوری و تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد پیامدهای روان شناختی ناباروری به ترتیب عبارتند از: 1.درماندگی درمانی 2.احساس پوچی 3.خودسرزنشگری 4.برون ریزی هیجانات شدید منفی 5.اختلالات روان شناختی 6.مصرف داروی اعصاب 7.افکار خودکشی 8. انزواطلبی 9.مشاجره با همسر به خاطر احساس تنهایی 10.خانه های سوت و کور. به نظر می رسد زنان نابارور وضعیت روان شناختی نامساعدی را تجربه می کنند.

  نتیجه گیری

   یافته ها شامل 6 مقوله اصلی و یک مقوله هسته تحت عنوان زایش ناتوانی شد. زایش ناتوانی اشاره به این مفهوم دارد که زنانی که تجربه ناباروری دارند به مرور زمان و به دلیل مواجهه با پیامدهای ناباروری ممکن است در بقیه جنبه های زندگی خود نیز احساس ناتوانی داشته باشند. تبیین نتایج به طورکلی نشان دهنده وجود «زایش ناتوانی» و احساس پوچی در جامعه هدف بوده است که نهایتا منجر به اختلالات روان شناختی، مصرف داروهای روانپزشکی و خانه های سوت و کور می شود.

  کلیدواژگان: پیامدهای ناباروری، زایش ناتوانی، درماندگی درمانی
 • آسیه شریعتمدار*، زهرا مهدوی صفحات 29-58
  هدف

  برنامه های تلویزیونی و اخبار، سرشار از صحنه هایی است که  یادآوری می کند زندگی، بدون شک پایان خواهد یافت. هدف از پژوهش حاضر بررسی بازنمایی اخبار مرگ و نمادهای هیجان ساز آن در کانال های خبری مجازی بود.

  روش

  روش تحقیق کیفی و ازنوع تحلیل مضمون بود. جامعه مورد مطالعه کانال های خبری مجازی و نمونه به صورت در دسترس شامل چهار کانال پرمخاطب بود که در آن اخبار مرگ در ماه های اردیبهشت تا مرداد 1398 بررسی شد. اینکه کدام ماه از کدام کانال انتخاب شود، به صورت تصادفی بود و نمونه گیری تا اشباع داده ها ادامه یافت.

  یافته ها

  بر اساس تحلیل مضامین اخبار، بازنمایی اخبار مرگ در ده مضمون عوارض جسمانی و بیماری ، حوادث غیرعمدی، مرگ مغزی، سوء مصرف الکل و مواد، خودکشی، کشتار جمعی، قتل ، قصاص، سهل انگاری منجر به مرگ و مرگ و کشتار حیوانات و بازنمایی شیوه های جلب توجه و افزایش هیجان در پنج مضمون صحنه پردازی  و برجسته سازی (حساس بودن محل و زمان وقوع، نماد ترس و دلهره و ایجاد تضاد)، نمادهای محرک تصور و خیال (همایندی و تداعی، وضعیت ناتمام و مبهم)، نمادهای کمی (افزایش آماری و حجم پوشش خبری)، نمادهای اهمیت (مسیولیت گوینده خبر و شهرت) و اشاره به تابوها (تجاوز منجر به مرگ) طبقه بندی شد.

  نتیجه گیری

  تفاوت میان بازنمایی این عوامل مرگ ومیر در پژوهش های پیشین و اخبار، در بررسی و ارایه شیوه های پیشگیری در پژوهش هاست. در حالی که در اخبار مرگ ومیر، آگاهی بخشی و ارایه راهکارهای مفید پیشگیرانه تقریبا در حد صفر بوده است. این مساله موجب نشخوار مداوم رویدادهای منفی می شود که هیجانات اندوه، ترس و خشم را افزایش و موجب احساس ناامنی مردم می شود.

  کلیدواژگان: بازنمایی اخبار مرگ، نمادهای هیجان ساز، کانال های خبری مجازی
 • فاطمه اصلاحی*، خدیجه ابوالمعالی الحسینی، علی اصغر اصغرنژاد، جواد خلعتبری صفحات 59-98
  هدف

  ذهن آگاهی به عنوان یک درمان جدید، ریشه در فرهنگ شرق داشت، هدف از این مطالعه شناسایی استعاره های بومی و فرهنگی مبتنی بر ذهن آگاهی در سه دفتر اول مثنوی معنوی مولانا بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر تحلیل محتوا و جامعه آن سه دفتر اول مثنوی معنوی بود. انتخاب نمونه به صورت هدفمند صورت گرفت و تعداد (1027)، استعاره در سه دفتر شناسایی شد. ابتدا استعاره های مرتبط با هر یک از 9 مولفه ذهن آگاهی شناسایی و سپس فراوانی آنها تعیین شد. از تحلیل محتوا با استفاده از نرم افزار  MAXQDA برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

    در این پژوهش تعداد استعاره ها در دفتر اول تقریبا دو برابر دفتر دوم و سوم بود. بر اساس یافته ها، استعاره های شناسایی شده مرتبط با مولفه های اصلی ذهن آگاهی، به ترتیب فراوانی از تعداد بیشتر به کمتر، عبارت از: عدم واکنش، اعتماد (اطمینان)، عدم قضاوت، بخشندگی (مهربانی)، بردباری، پذیرش و قدرشناسی (سپاسگزاری)، ذهن مبتدی و رها کردن/ نچسبیدن بودند. به عبارت دیگر عدم واکنش از بیشترین فراوانی و رها کردن/ نچسبیدن از کمترین فراوانی برخودار بودند. در این پژوهش برای مولفه عدم واکنش، زیرمولفه ‎های تسلیم، نجنگیدن و سکوت، و برای مولفه عدم قضاوت زیر مولفه های روشن بینی، وسعت دید و عدم مقایسه استخراج شدند. همچنین در این پژوهش با توجه به مفهوم کلی ذهن آگاهی و بر اساس استعاره های جستجو شده، 4 مولفه عمل با آگاهی، مشاهده و توصیف، درک (همدلی) و تعادل، به عنوان مولفه های دیگر ذهن آگاهی کشف و شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  به درمانگران و مشاوران پیشنهاد می شود که به منظور انتقال بهتر مفاهیم و آسان سازی آموزش و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت، از استعاره های بومی و فرهنگی مبتنی بر ابیات مولانا استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، استعاره، مولانا، مثنوی معنوی
 • احمد عرب زاده، منصور سودانی*، مهرانگیز شعاع کاظمی، مسعود شهبازی صفحات 99-121
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تاب آوری و بهزیستی روان شناختی زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر بود.

  روش

  این پژوهش روی  3 زوج (6 نفر) که با نمونه گیری داوطلبانه و هدفمند انتخاب شده بودند، در چارچوب طرح شبه آزمایشی تک موردی از نوع خط پایه ی چندگانه هم زمان، طی 10 جلسه برای هر زوج، به همراه  پیگیری سه ماهه انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (2003) و مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1989) بود. داده ها به روش ترسیم دیداری، شاخص تغییر پایا و فرمول درصد بهبودی تحلیل شدند.

  یافته ها

  رفتاردرمانی دیالکتیکی باعث افزایش تاب آوری زوج ها شده (19/83 درصد بهبودی) و اثرآن تا پایان دوره پیگیری سه ماهه حفظ شد (71 درصد بهبودی). همچنین رفتاردرمانی دیالکتیکی توانست بهزیستی روان شناختی زوج ها را افزایش دهد (28/44 درصد بهبودی) که اثر آن تا پایان دوره پیگیری سه ماهه ماندگار بود (83/69 درصد بهبودی). شاخص تغییر پایای آنها هم حاکی از معنی دار بودن این تغییرات بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  نتایج تحلیل معنی داری بالینی، گویای اثربخشی  مداخله آموزشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در افزایش تاب آوری و بهزیستی روان شناختی زوج های ناسازگار بود و متغیر یادشده می تواند میزان بالایی از تغییرپذیری تاب آوری و بهزیستی روان شناختی را در شرایط ناسازگاری زوج ها تبیین نماید.

  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیکی، تاب آوری، بهزیستی روان شناختی
 • مائده هاشمیان*، کوروش نامداری، احمد عابدی صفحات 122-144
  هدف

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درمان مبتنی بر امید بر سلامت روان شناختی و معناداری زندگی دختران نوجوان افسرده بود.  

  روش

    روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دختران مقطع متوسطه شهر اصفهان در سال 1395 بود و نمونه آماری پژوهش 24 نفر از افرادی بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده  و نمره آنها در پرسشنامه افسردگی بک 2 دربازه 16 تا46 بوده واز طریق مصاحبه بالینی تشخیص افسردگی گرفتند. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. سپس امید درمانی گروهی در 8 گام برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا شد وگروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. از پرسشنامه های سلامت روان (GHQ)  و معناداری زندگی (MLQ) در مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که امید درمانی گروهی بر افزایش سلامت روان و معناداری زندگی دختران افسرده گروه آزمایش تاثیر معناداری داشته است.

  نتیجه گیری

  میتوان نتیجه گرفت که امید درمانی گروهی میتواند مداخله ای موثر در ارتقای سلامت روان و معناداری زندگی دختران نوجوان افسرده باشد.

  کلیدواژگان: امید درمانی، افسرده، سلامت روان، معناداری زندگی
 • حمید هاشم مطوری*، محمدرضا عابدی، پریسا نیلفروشان صفحات 145-169
  هدف

  هدف این مطالعه بررسی رابطه معنای شغلی و بهزیستی ذهنی با میانجیگری رضایت شغلی بود.

  روش

  این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی بود. در این پژوهش 280 نفر از کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های معنای شغلی (ورزسنیسکی، 1999)، بهزیستی ذهنی (مولوی و همکاران، 1387) و رضایت شغلی (ویسوکی و کروم، 1994)  بود. داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد معنای شغلی امرارمعاش بر بهزیستی ذهنی اثر مستقیم و منفی معنادار(05/0 < P) و معنای شغلی مسیر پیشرفت بر بهزیستی ذهنی اثر مستقیم و مثبت معنادار داشت.(001/0 <p).ضمن اینکه معنای شغلی رسالت بر بهزیستی ذهنی از طریق رضایت شغلی تاثیر غیرمستقیم و مثبت معناداری داشت (01/0 <p). نقش میانجیگری رضایت شغلی در رابطه معناهای شغلی امرارمعاش و مسیر پیشرفت با بهزیستی ذهنی تایید نشد.

  نتیجه گیری

  به طورکلی یافته ها نشان داد که از میان معناهای مختلف شغلی، معناهای شغلی امرارمعاش و مسیر پیشرفت اثر مستقیم بر بهزیستی ذهنی و معنای شغلی رسالت از طریق رضایت شغلی اثر غیرمستقیم بر بهزیستی ذهنی دارد.

  کلیدواژگان: معنای شغلی، رضایت شغلی، بهزیستی ذهنی
 • رقیه موسوی، فاطمه سادات فاطمی*، یادگار شانازی صفحات 170-189

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تحمل ناکامی و انگیزه تایید با سازگاری عاطفی دانش آموزان دختر انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری مورد پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر سوم دوره متوسطه دوم منطقه 6 آموزش و پرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 98-1397 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 200 نفر دانش آموز دختر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه تحمل ناکامی هارینگتون (2005)، مقیاس انگیزه تایید تری پاتی (1991) و سازگاری عاطفی دانش آموزان سینها و سینگ (1993) بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که بین تحمل ناکامی، انگیزه تایید و سازگاری عاطفی با همدیگر رابطه معناداری وجود دارد. و همچنین متغیرهای انگیزه تایید و تحمل ناکامی می توانند سازگاری عاطفی را پیش بینی کنند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان استفاده شد.

  نتیجه گیری

  بنابراین، براساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که تقویت تایید جویی و تحمل ناکامی می تواند در تربیت دانش آموزان با سازگاری عاطفی بالا موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: تحمل ناکامی، انگیزه تایید، سازگاری عاطفی
|
 • Azade Abooei, Seyedalireza Afshani*, Mohammadhossein Fallah, Ali Ruhani Pages 4-28
  Aim

  This research has studied psychological dynamics of infertility on referred women. Mehtods: In this research, the sample of 21 infertile women to be studies were selected through purposeful sampling. Theoretical sampling process continued until data saturation. The information was gathered and data analysis was carried out by open and axial coding.

  Findings

  The research findings showed psychological consequences of infertility to be, in order: 1. Therapeutic helplessness, 2. Meaninglessness, 3. Self-criticism, 4. Expression of strong negative emotion, 5. Psychological disorders, 6. Use of psychological medications, 7. Suicidal ideation, 8. Isolationism, 9. Marital arguments over being alone, and 10. Empty and boring houses.  It appears infertile women experience adverse psychological situation.

  Conclusions

  The findings of the research include 11 main categories and 1 core category named “birth (increase) of inability”, which refers to the concept of infertile women may, for acceptable reasons and over time, experience a sense of inability in other life domains. In general, the results show a growing existence of inability and meaninglessness in the target population, which eventually leads to psychological disorders, use of psychological medications, and boring homes.

  Keywords: Infertility consequences, increased inability, therapeutic helplessness
 • Asieh Shariatmadar*, Zahra Mahdavi Pages 29-58
  Aim

  Television and news programs are full of scenes that remind us that life will no doubt end. The purpose of this study was to investigate the representation of death news and its exciting symbols in virtual news channels.

  Methods

  The research method was qualitative and thematic analysis was used. The population of the study included virtual news channel contents and the sample were four high-profile news channels in which the news of death during the period of May-August 2019 was reviewed. Month and channel selection were random and sampling continued until data saturation.

  Findings

  Based on the analysis of news themes, the representation of death news was categorized in ten themes: physical and disease complications, unintentional accidents, brain death, alcohol and drug abuse, suicide, mass killing, murder, retribution, negligence leading to death, and death and killing of animals, as well as representations of attention-grabbing practices and increased excitement were categorized into five themes of stimulating imagination (sensitive location and time of occurrence, symbol of fear and apprehension and conflict), imaginative symbols (sympathetic and associative, unfinished affair and ambiguity), quantitative symbols (statistical increase and volume of news coverage, symbols of importance (reporter’ responsibility and fame), and references to taboos (rape leading to death).

  Conclusion

  The difference between the representations of mortality factors in research and news differs in presenting prevention methods in research. Meanwhile, in the news of death, awareness and the provision of useful preventive strategies have been nearly zero. This causes continuous rumors of negative events that increase emotions of sadness, fear and anger and cause people to feel insecure.

  Keywords: News, death, mortality, emotion, virtual, representation
 • Fatemeh Eslahi*, Khadijeh Abolmaali Alhoseini, Asghar Asgharnejad Farid, Javad Khalatbari Pages 59-98
  Aim

  Mindfulness, as a new therapy method, has its roots in the culture of the East. The aim of this study is to identify the cultural and mindfulness-based metaphors in the Rumi's Masnavi (three chapters of first book).

  Methods

  The current research analyzes the content of the above-mentioned section of Masnavi. The sampling was targeted and 1027 metaphors were identified. The metaphors attributed to the 9 components of mindfulness were identified, and their abundance was also cosidered. MAXQDA coding software was used to analyze the extracted data.

  Findings

  The investigations showed that the number of the metaphors in the first chapter was two times more than the second and third chapters. The metaphors related to the components of mindfulness according to the number were sorted as follows: the non-striving, trust (confidence), non-judging, generoslty (kindness), patience, acceptance and gratitude, beginner's mind and letting go. In other words, the non-striving and letting go were respectively used most and least frequently. The sub-components of surrender, non-fighting and silence were identified for the non-striving component. The sub-components of insight, inclusiveness, and non-comparing was distinguished for the non-judging component . In addition, based on the researched metaphors and the concept of mindfulness, four new components of awareful action, observation and describing, understand (empathy) and balance, as other components of mindfulness were also discovered.

  Conclusion

  For the means of facilitating the conveyance of concepts, education and therapy with cognitive-based mindfulness, it is suggested that  therapists and counselors use the folk and cultural metaphors in the poems of Rumi.

  Keywords: Mindfulness, metaphor, Rumi, Masnavi
 • Ahmad Arabzadeh, Mansour Sodani*, Mehrangiz Shoa Kazemi, Masoud Shahbazi Pages 99-121
  Aim

  The aim of the present study was to investigate the effectiveness of dialectical behavioral therapy on resilience and psychological well-being of couples referring to Bushehr counseling centers.

  Methods

  This study was performed on 3 couples (6 people) who were selected through voluntary and purposeful sampling. Data collection tools were Connor and Davidson Resilience Scale (2003) and Ryff Psychological Well-being Scale (1989). Data were analyzed by visual mapping, reliable change index and recovery percentage formula.

  Findings

  Dialectical behavioral therapy was able to increase the couple's resilience (83.19% recovery), which lasted for three months until the end of the follow-up period (71% improvement). Also, dialectical behavioral therapy was able to increase the psychological well-being of couples (44.28% improvement) which was permanent until the end of the three-month follow-up period (69.83% improvement). The sustainable change index also indicated a significant change (P> 0.05).

  Conclusion

  The results of clinical analysis of significance showed the effectiveness and importance of dialectical behavioral therapy intervention in enhancing couple resilience and psychological well-being of troubled couples and the mentioned variable could explain high rate of resilience and psychological well-being in maladaptive conditions.

  Keywords: Dialectical Behavioral Therapy, resiliency, psychological well-being
 • Maedeh Hashemian*, Koorosh Namdari, Ahmad Abedi Pages 122-144
  Aim

  the aim of this research was to investigate the effect of Hope Therapy on mental health and meaning in life of depressed teenage girls.

  Methods

  The research method was semi-experimental with pretest-posttest, and control group. The statistical population included all high school girls in Isfahan in 2016 and the statistical sample of the study included 24 girls who were selected by cluster sampling method and whose score on Beck-2 depression questionnaire was between 16 to 46, and who were diagnosed with depression through clinical interviews. These individuals were randomly assigned to two experimental and control groups. Afterwards, Hope Therapy was performed in a group format in 8 steps for the subjects in the experimental group, while the  control group did not receive any interventions. General Health Questionnaire (GHQ) and Meaning in Life Questionnaire (MLQ) were used in the pretest and posttest stages. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the data.

  Findings

  The findings showed that group hope-therapy had a significant effect on increasing mental health and meaning in life of depressed girls in the experimental group.

  Conclusion

  It can be concluded that hope therapy base on group can be an effective intervention in promoting mental health and meaning of life of depressed adolescent girls.

  Keywords: Hope therapy, depression, mental health, meaning in life
 • Mohammadreza Abedi*, Parisa Nilfrooshan Pages 145-169
  Aim

  This study aimed to evaluate the relationship between work meanings and subjective well-being through job satisfaction in Isfahan Oil Refining Company Staff.

  Methods

  In this study, 280 stuff members at Esfahan Oil Refinery were selected through sampling of quotas. The participants took job satisfaction, subjective well-being, and work meaning questionnaires. For the data analysis, the descriptive statistics method and structural equation modeling were used.  The mediating role were tested via bootstrapping test.

  Findings

  The results showed that job orientation and career orientation directly influence subjective well-being. Job orientation has significant negative effect on subjective well-being (p<0.05), and career orientation has significant positive effect on subjective well-being (p<0.001). Calling orientation has indirect effect on subjective well-being through job satisfaction (p<0.01). The mediating role of job satisfaction in the relationship between job and career orientation with subjective well-being was not significant.

  Conclusions

  Overall, the findings showed that amongst different meanings of work, providing daily living expenses and to progress, has direct influence on subjective well-being, while career mission through work satisfaction has an indirect effect on subjective well-being.

  Keywords: work meaning, job satisfaction, subjective well-being
 • Roghaye Mousavi, Fatemeh Sadat Fatemi*, Yadegar Shanazi Pages 170-189
  Aim

  In each period of life, a person has special relationships with others, and these relationships can enhance one's personal and social health or bring psychological harm. Adaptability, which is one of the most important signs of mental health in teenagers, can lead to psychological maladjustment under mental stress. The purpose of this study was to determine the relationship between frustration tolerance and approval motivation with emotional adjustment of female students.

  Methods

  The research method was descriptive-correlational. The statistical population included all third-grade high school students in 6th district of Tehran studying during the academic year 1397-98. The research sample consisted of 200 female students who were selected via cluster random sampling method. The tools used in this study were Harrington's Frustration Tolerance Questionnaire (2005), Trinity Patients Approval Motivation (1991), and Sinn and Singh's (1993) Students' Emotional Adjustment Scale.

  Findings

  Pearson correlation and multicollinearity regression methods were used to analyze the data. Findings showed that there was a significant relationship between frustration tolerance, and approval motivation with emotional adjustment. Also, the variables of frustration tolerance and approval motivation could predict emotional adjustment.

  Conclusion

  According to the findings of this study, reinforcement of the approval motivation and frustration tolerance can be effective in education of the  students with high emotional adaptability.

  Keywords: Frustration tolerance, approval motivation, emotional adjustment, students