فهرست مطالب

پژوهش سلامت - سال پنجم شماره 2 (زمستان 1398)
 • سال پنجم شماره 2 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسلم شهرکی، شیلا نایبی فر*، محمود فاضل بخششی صفحات 71-80
  مقدمه

  به دلیل سبک زندگی غیرفعال، شیوع بیماری های قلبی- عروقی در چند دهه اخیر افزایش یافته است. شواهد علمی نشان دهنده خواص درمانی زنجبیل می باشند. پژوهش حاضر بررسی اثر یک دوره تمرین تناوبی شدید کوتاه مدت و گیاه دارویی زنجبیل بر شاخص های منتخب خطر قلبی عروقی در ورزشکاران مرد بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش نیمه تجربی حاضر با طرح پیش آزمون-پس آزمون در46 مرد پیشکسوت فوتبالیست (50-40 سال) انجام شد، که در چهار گروه تمرین (12 نفر)، تمرین و زنجبیل (10 نفر)، زنجبیل (12 نفر) و کنترل (12 نفر) بطور تصادفی تقسیم شدند. تمرینات تناوبی شدید میدانی به مدت چهار هفته و هر هفته سه جلسه، و زنجبیل نیز به مدت چهار هفته، روزانه 3000 میلی گرم به اجرا درآمدند. مقادیر سرمی CRP و اندازه گیری مقادیر فشار خون سیستول و دیاستول استراحتی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون سنجش شدند. برای مقایسه تغییرات بین گروهی از آزمون تحلیل کواریانس با آزمون تعقیبی بونفرنی و تغییرات درون گروهی با کمک تست t زوجی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  مداخله همزمان تمرین و زنجبیل کاهش معناداری را در سطوح سرمی شاخص CRP، فشار خون دیاستول و سیستول استراحتی در مقایسه با گروه کنترل (0.001=P) باعث شد. بعلاوه بهبود معناداری در مقادیر پایه CRP سرمی(0.004=P)، فشار سیستول (0.001>P) و دیاستول استراحتی (0.001=P) در گروه تمرین+ زنجبیل نسبت به پس آزمون به دنبال چهار هفته مداخله حاصل شد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد، مصرف همزمان گیاه دارویی زنجبیل و انجام تمرین های تناوبی شدید می تواند تاثیر مثبتی بر شاخص های خطر قلبی- عروقی داشته باشد و می توان به عنوان راهکارهای غیر دارویی از این دو ابزار در جهت پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، زنجبیل، پروتئین واکنشگر سی، فشار خون سیستول، فشار خون دیاستول
 • محمد خمرنیا، فاطمه کیفیت پناه، مینا معصومی، فریبا علیزاده، حسین انصاری، فرزانه منتظری فر، رضا میرزایی، فاطمه ستوده زاده*، فریبا رمضانی سیاه خلک صفحات 81-88
  مقدمه

  با توجه به روند افزایش مصرف غذاهای آماده، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان مصرف غذاهای آماده و ارتباط آن با میزان افسردگی و شاخص توده ی بدنی در دانشجویان علوم پزشکی انجام شد.

  مواد و روش ها

   این مطالعه ی مقطعی در سال 1396 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 600 نفر از دانشجویان علوم پزشکی بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. در این مطالعه از پرسشنامه های دموگرافیک و استاندارد برای سنجش میزان افسردگی (ابزار بک) و مصرف غذای آماده استفاده شد. داده های بدست آمده با استفاده از متدهای کای اسکویر و تی تست مستقل در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.

  یافته ها

  73 درصد از دانشجویان در یک هفته از غذای آماده استفاده می کردند. اکثریت دانشجویانی که مصرف متوسط و بالای غذای آماده داشته اند، مجرد (91 درصد) و مذکر (54 درصد) بودند. نتایج مطالعه حاکی از ارتباط بین مصرف غذای آماده و متغیرهای دموگرافیک و نیز شاخص توده بدنی بود. همچنین مصرف بیشتر غذای آماده ارتباط معنی داری با میزان افسردگی در دانشجویان داشت (0.05>P).

  نتیجه گیری

   مصرف زیاد غذای آماده ارتباط معنی داری با متغیرهای دموگرافیک و میزان افسردگی دانشجویان دارد. لذا مصرف آن ها باید در بین دانشجویان به دقت کنترل و پایش گردد تا از بروز تاثیرات منفی آن بر روند تحصیلی و آموزش دانشجویان پیشگیری شود.

  کلیدواژگان: غذای آماده، افسردگی، شاخص توده بدنی، دانشجو
 • سحر محسنی*، احمد میرگل، حجت عباس نژاد صفحات 89-95
  مقدمه

  درک خطرپذیری نوجوان به عنوان اقتضای قابل انتظار و نه به عنوان یک رفتار انحرافی ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین محیط مدرسه و کلاس درس با رفتارهای پرخطر و استعداد به اعتیاد دانش آموزان متوسطه بود.

  مواد و روش ها

   جهت انجام این پژوهش از یک طرح پژوهشی همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان متوسطه اول در سال تحصیلی 1397- 1398 شهر زاهدان تشکیل می دادند که به روش خوشه ای چندمرحله ای و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارهای اصلی گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل محیط کلاس درس و مدرسه آلفرد و همکاران (2004)، خطرپذیری نوجوانان ایرانی (1390) و استعداد به اعتیاد (1991) بود. داده ها در مدت سه هفته جمع آوری شدند و سپس با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیون خطی در نرم افزار 23Spss  تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین محیط کلاس و مدرسه با رفتارهای پرخطر (20.0=r) در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. همچنین رابطه معناداری بین استعداد به اعتیاد با محیط کلاس و درس (0.23=r) دانش آموزان در سطح 95 درصد اطمینان وجود داشت.

  نتیجه گیری

  پیشگیری از رفتارهای پرخطر همواره راحت تر، کم هزینه تر و موثرتر از درمان آن می باشد. بنابراین ایمن سازی فضای مدارس میتواند موجب کاهش بروز رفتارهای خطرناک در دانش آموزان شود.

  کلیدواژگان: محیط کلاس، محیط مدرسه، رفتارهای پرخطر، اعتیاد، دانش آموز
 • محمدرضا زینتی زاده، عباس زارع میرک آبادی، حمیدرضا میرزایی، محمداسماعیل اکبری، پیمان خیراندیش زرندی* صفحات 96-102

  سرطان به عنوان یکی از عوامل مهم مرگ ومیر انسان در جهان بوده و بار اقتصادی عظیمی بر سیستم های سلامت کشورها تحمیل می کند. بنابراین امروزه محققان به دنبال داروهای ضد سرطان جدید با اثربخشی بیشتر و عوارض جانبی کمتر می باشند. در سراسر جهان اقدام به توسعه داروهای ضدسرطان از منابع طبیعی رو به افزایش است. زهر جانوران جزء منابع زیستی مهم و باارزش به شمار می آیند که به اعتقاد برخی دانشمندان از امیدهای آینده بشر جهت درمان بعضی از بیماری های صعب العلاج من جمله سرطان هستند. این ترکیبات بیولوژیک شامل انواع نوروتوکسین ها، آنزیم ها، پپتیدها، کربوهیدرات ها، مواد معدنی و پروتیین ها با فعالیت بیولوژیکی و شیمیایی خاص بوده و دارای پپتیدهای موثری همچون هیالورونیدازها، فوسفولیپازها، اسفنگومیلینازها، الکالین فسفاتازها، کولین استرازها، متالوپروتیینازها، دیس اینتگرین ها و غیره می باشند. درواقع این ویژگی ها آن ها را تبدیل به یک گزینه جذاب در توسعه ی عوامل ضدسرطانی کرده است. در این تحقیق، جانورانی که زهر آن ها دارای این خصوصیات بیولوژیک است، مورد بررسی قرارگرفته اند.

  کلیدواژگان: سرطان، ضد سرطان، زهر حیوانات، زنبور، مار، عقرب
 • فریبا اسدی، محمدعلی زرقی، ملیحه مزروعی، فاطمه بهادر* صفحات 103-109
  مقدمه

  پژوهش های دانشگاهی ابزاری برای شناسایی مشکلات آموزشی، پژوهشی و بهداشتی هستند که به ارایه راه حل می پردازند. این مطالعه با هدف بررسی علل بازدارنده انجام این فعالیت ها از دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی و بهداشت طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  این یک مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی بود که در آن 152 نفر از دانشجویانی که حداقل دو ترم تحصیلی را گذرانده بودند به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای متشکل از سه بخش اطلاعات دموگرافیک، موانع شخصی و موانع سازمانی جمع آوری شد. سپس توسط نرم افزار SPSS 22 با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  61.2 درصد از شرکت کنندگان زن و مابقی مرد بودند. نتایج نشان داد 83.9 درصد از افرادی که کار پژوهشی انجام داده اند، سابقه شرکت در کارگاه پژوهشی نیز داشته اند. طبق آزمون تی زوجی تفاوت معنی داری بین میانگین نمره موانع سازمانی (9.89±51.5) و موانع شخصی (10.41±46.8) بدست آمد (P=0.00). به عبارتی موانع سازمانی تحقیق بیشتر از موانع شخصی بوده است. همچنین از دیدگاه دانشجویان این مطالعه، آشنا نبودن به اصول آماری و اهمیت بیشترخدمات بالینی نسبت به خدمات پژوهشی، به ترتیب مهم ترین مانع شخصی و سازمانی بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به مهمترین موانع سازمانی و شخصی بدست آمده در این پژوهش، می توان با برگزاری کارگاه هایی در جهت اهمیت پژوهش در ارایه بهتر خدمات بالینی و بیان اهمیت امر تحقیق، فراهم کردن امکانات بیشتر پژوهشی و همچنین برگزاری کارگاه های پژوهشی و آماری بیشتری با کیفیت آموزشی بالاتر گامی در جهت رفع مشکلات پژوهشی دانشجویان برداشت.

  کلیدواژگان: دانشجو، تحقیقات دانشگاهی، موانع پژوهشی
 • فریبا نامدار، شیما شهیاد، فریده بهرامی، زهرا بهاری، محمدتقی محمدی* صفحات 110-117

  هیپرگلیسمی مزمن در طی دیابت دلیل اصلی آسیب به بافت عصبی و اختلال در عملکرد نورون ها است که به عنوان نوروپاتی دیابتی تعریف می شود. این عامل از طریق فعال سازی طیف وسیعی از مارکرهای مخرب سلولی در مغز و سپس نقص در فرآیند یادگیری و حافظه، منجر به نوعی فراموشی می شود که دمانس دیابتی نام دارد. افزایش تولید و تجمع رادیکال های آزاد که منجر به آسیب اکسیداتیو در بافت مغز می گردد، از مسیرهای کلیدی صدمه به نورون ها و بافت عصبی است. این رادیکال ها، علاوه بر صدمه به ساختارهای سلولی، از طریق فعال کردن مسیرهای سیگنالی مختلف منجمله PI3-kinase، AKT و ERK1/2 سبب القای تولید انواع سیتوکاین های پیش التهابی و پروتیین mTOR (mammalian target of rapamycin) در مغز شده و سپس به واسطه هیپرفسفریلاسیون پروتیین تاو و تجمع پروتیین بتاآمیلویید نقش کلیدی در تخریب نورونی و دمانس ناشی از دیابت ایفا می کند. نانوذرات فولرن (C60) به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی و جاذب رادیکال آزاد می تواند از تجمع انواع رادیکال های آزاد در بافت مغز در حین دیابت جلوگیری نماید. استفاده از این نانوذرات می تواند با مهار مسیرهای سیگنالی مخرب که با افزایش تولید رادیکال های آزاد  فعال می گردند از ایجاد آسیب نورونی و نوروپاتی دیابتی جلوگیری نماید. بنابراین، با توجه به عدم ایجاد سمیت قابل توجه این نانوذرات در محیط های زیستی، بکارگیری آن ها می تواند به عنوان یک شیوه نوین درمانی برای حفظ سلامت مغز و جلوگیری از وقوع نوروپاتی و دمانس در طی دیابت مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استرس اکسیداتیو، نوروپاتی دیابتی، فراموشی، فولرن، آنتی اکسیدان
 • بابک قطبی، ساسان ناوخاصی، شادی قبادی*، زهرا شهسواری، ناهید کهریزی صفحات 118-125

  با گسترش بیماری کووید-19 از چین به دیگر کشورها، کادر پزشکی مراکز ارایه خدمات سلامت برای بیماری های ویژه با چالش شناسایی موارد مشکوک کووید-19 در میان بیماران تب دار با عفونت های تنفسی حاد مواجه شدند. هدف ما در این مطالعه بررسی راهبردهای مدیریت اضطراری بیمارستان در طی بیماری همه گیر کووید-19 بود. در این مطالعه تمامی پژوهش های مرتبط با بیماری کووید-19 و تمامی راهکارهایی که در کشور چین و سازمان بهداشت جهانی مورد استفاده قرار گرفته اند بررسی شده و در نهایت راهکارهای مناسب بیمارستانی برای مقابله با این بیماری بررسی شدند. نتایج این پژوهش برای محیط های تریاژ، درمانگاه های بیماری تنفسی حاد، قرنطینه ی بیمار در محیط های مراقبت از سلامتی، رویه ها و آزمایش ها، کارکنان، ردیابی تماس، سیستم مراقبت از سلامتی و آموزش عمومی (اقدامات غیر دارویی) راهکارهایی را بیان نموده است.

  کلیدواژگان: راهبردها، مدیریت بیمارستانی، کووید-19
 • پروانه اصفهانی*، محبوبه حسینی، مزگان اصفهانی صفحات 126-135
  مقدمه

  ارایه خدمات با کیفیت بالا در بیمارستان ها منجر به افزایش میزان وفاداری بیماران و در نتیجه بهبود عملکرد بیمارستان ها می شود. این پژوهش با هدف فراتحلیل رابطه بین کیفیت خدمات بیمارستانی و وفاداری بیماران در بیمارستان های  ایران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  برای انجام این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شد. برای این منظور کلیه مقالات منتشر شده در زمینه ارتباط بین کیفیت خدمات بیمارستانی و وفاداری بیماران در بیمارستان های ایران در بازه زمانی 1391 تا پایان اسفند سال 1398 در پنج پایگاه داده ای و یک موتور جستجوگر مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، تعداد 11 مقاله شرایط ورود به این مطالعه را داشتند که با استفاده از نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین اندازه اثر کیفیت خدمات بیمارستانی بر وفاداری بیماران معادل 0.66 بود که بر مبنای نظام تفسیری کوهن این میزان تاثیر در حد زیاد ارزیابی شد. بر مبنای مدل تصادفی، اندازه اثر در بیماران بستری، سرپایی و همه بیماران به ترتیب برابر با 0.74، 0.45 و 0.66 بوده است. از طرفی دیگر، اندازه اثر در بیمارستان های نیروهای مسلح 0.76، خصوصی 0.71،  دولتی 0.62 و بیمارستان های دولتی و خصوصی 0.55 بود. اندازه اثر بر مبنای مدل تصادفی در استان تهران و سایر استان ها به ترتیب برابر با 0.84 و 0.64 بود که این ارتباط در همه متغیرها معنادار بود (0.0001=P).

  نتیجه گیری

  ارایه خدمات با کیفیت  بر میزان وفاداری بیماران موثر است. لذا مدیران بیمارستان ها ضمن برنامه ریزی در راستای ارتقای کیفیت خدمات، باید زمینه را برای توجه به ابعاد و مولفه های افزایش میزان وفاداری بیماران به بیمارستان فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: فراتحلیل، کیفیت خدمات بیمارستانی، وفاداری، بیمار، بیمارستان، اندازه اثر
|
 • Moslem Shahraki, Shila Nayebifar*, Mahmood Fazel Bakhsheshi Pages 71-80
  Introduction

  Scientific evidences indicate on beneficial effects of ginger on cardiovascular disease. This study was to investigate the effect of a short period of intense intermittent exercise and ginger on selected cardiovascular risk factors in male athletes.

  Materials and Methods

  The present quasi-experimental study performed on 46 male soccer players (40-50 years old) with pre-test and post-test design, divided into four groups as exercise (n=12), exercise and ginger (n=10), ginger (n=12) and control (n=12). Severe intermittent training was performed for four weeks, accompany with ginger (3,000 mg daily). Serum C-reactive protein (CRP) levels and systolic and diastolic blood pressure (BP) were measured in both pre-test and post-tests. To analyzing data, covariance analysis test with Bonferroni post hoc test and paired t-test were used in SPSS software.

  Results

  Concurrent exercise and ginger intervention significantly decreased serum CRP (P=0.001), diastolic blood pressure (P=0.001) and resting systolic (P=0.001) compared to the control group. In addition, significant improvement in baseline serum CRP (P=0.04), systolic BP (P<0.001) and resting diastolic BP (P=0.001) was observed in the Ginger + exercise group after four weeks.

  Conclusion

  Concurrent ginger consumption and intensive aerobic exercise have a positive effect on cardiovascular risk factors and can be used as non-pharmacological solutions to prevent cardiovascular diseases.

  Keywords: High Intensity Interval Training, Ginger, C-reactive protein, Systolic Blood Pressure, Diastolic Blood Pressure
 • Mohammad Khammarnia, Fatemeh Kefayat Panah, Mina Masomi, Fariba Alizadeh, Hossien Ansari, Farzaneh Montezerifar, Reza Mirzaei, Fatemeh Setodezadeh*, Fariba Ramezani Siakholak Pages 81-88
  Introduction

  Given the increasing consumption of fast foods, this study was aimed to determine the amount of consumption of fast foods in students and its possible relationship with depression and body mass index in students.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted in 2016. The study population consisted of 600 medical students who were selected using stratified random sampling. In this study, demographic and standard questionnaires were used to measure depression (Beck's tool) and food intake. The data were analyzed using chi-square and independent t-test in SPSS software.

  Results

  73% of students have been consumed fast foods at least one per week. The majority of students with moderate to high intake of fast foods were single (91%) and male (54%). There was a relationship between fast foods and demographic variables and body mass index. Also, higher consumption had a significant relationship with depression in evaluated medical students (P<0.05).

  Conclusion

  Higher intake of fast foods has a significant relationship with obesity and depression in students. Thus, it should be carefully monitored to prevent of negative impacts on students' education.

  Keywords: Fast Food, Depression, Body Mass Index, Student
 • Sahar Mohseni*, Ahmad Mirgol, Hojjat Abbasnezhad Pages 89-95
  Introduction

  Understanding risky behaviors of teenagers as a prerequisite, not as deviant behavior, is essential. The present study was aimed to finding the possible relationship between school environment with risky behaviors and addiction among high school students.

  Materials and Methods

  This study was a correlational research project contributing all high school students in the academic year of 2018-2019 in Zahedan city. Participant were selected from a sample size by multi-stage cluster method using Cochran's formula. Data collected via Alfred et al.'s (2004) classroom and school environment, the risk of Iranian adolescents (2011), and addiction predisposition (1991) questionnaires over a three-week period and then analyzed using correlation coefficient and linear regression tests in Spss software.

  Results

  There was a positive and significant relationship between classroom and school environment with high-risk behaviors (r=0.20) at 95% confidence level. There was also a significant relationship between addiction talent and classroom environment (p=0.23) at 95% confidence level.

  Conclusion

  Preventing high-risk behaviors is always easier, less expensive, and more effective than treating them. Therefore, securing school's environment can reduce the risk of risky behaviors in students.

  Keywords: Classroom Environment, School Environment, Risky Behaviors, Addiction, Student
 • MohammadReza Zinatizadeh, Abbas Zare Mirakabadi, HamidReza Mirzaei, MohammadEsmaeil Akbari, Peyman Kheirandish Zarandi* Pages 96-102

  Cancer is one of the leading causes of human death in worldwide and imposes a huge economic burden on the health providing systems in countries. So today, researchers are looking for new anti-cancer drugs with more potency and fewer side effects. Worldwide, the development of anti-cancer drugs from natural resources is on the rise. Animal venom is one of the most important and valuable biological resources, and some scientists believe that it is one of the future hopes of humans to cure some incurable diseases, including cancer. These biological compounds include a variety of neurotoxins, enzymes, peptides, carbohydrates, minerals, and proteins with specific biological and chemical activities that have effective peptides such as hyaluronidases, phospholipases, sphingomyelinazes, cholinesterase, and alkaline phosphatase and so on. In fact, these biologic features make them an attractive issue in developing anti-cancer agents. In this study, animals who their venom have these biological characteristics have been studied.

  Keywords: Cancer, Anti-Cancer, Animal Venoms, Bee, Snake, Scorpion
 • Fariba Asadi, Mohammadali Zarghi, Malihe Mazroei, Fatemeh Bahador* Pages 103-109
  Introduction

  Academic studies provide solutions for educational, research, and health problems. This study was investigated the inhibitors of these research activities from the perspective of paramedical students.

  Materials and Methods

  This was a cross-sectional descriptive-analytical study contributing 152 students who had completed at least one year of study. The data was collected through a questionnaire consisting of three sections as demographic information, personal barriers and organizational barriers. Then, they were analyzed in SPSS 22 software using descriptive and analytical statistics methods.

  Results

  61.2% of the participants were women. 83.9% of the student who did the research, had a history of research workshops. According to the T-pair test, a significant difference was observed between mean score of organizational disincentive (51.95±9.89) and personal disincentive factors (46.8±10.41) (P=0.00). In other words, organizational disincentive factors have been greater than individual one. Also, from the students' point of view, the lack of familiarity with statistical principles and the greater importance of clinical services than research services were the most important personal and organizational disincentive factors, respectively.

  Conclusion

  Considering the most important organizational and personal disincentive factors barriers obtained in this study, it can be stated that the importance of research in providing better clinical services, providing research facilities and also holding higher quality research workshops can reduce students' research problems.

  Keywords: Student, Disincentive Factors, Academic Research
 • Fariba Namdar, Shima Shahyad, Farideh Bahrami, Zahra Bahari, MohammadTaghi Mohammadi* Pages 110-117

  Chronic hyperglycemia during diabetes is the leading cause of nerve tissue damage and neuronal dysfunction, which is defined as diabetic neuropathy. This activation, through the activation of a wide range of destructive cellular markers in the brain and then a defect in the learning and memory process, leads to a kind of forgetfulness called diabetic dementia. Increased production and accumulation of free radicals that lead to oxidative damage in brain tissue is one of the key pathways to damage neurons and nerve tissue. In addition to damaging cellular structures, these radicals induce various brain pathways, including PI3-kinase, AKT, and ERK1/2, by inducing the production of various inflammatory cytokines and mTOR (mammalian target of rapamycin) proteins in the brain. It then plays a key role in the destruction of neurons and dementia caused by diabetes by hyper-phosphorylation of tau protein and accumulation of beta-amyloid proteins. Fluorine nanoparticles (C60), as a powerful antioxidant and free radical scavenger, can prevent the accumulation of a variety of free radicals in brain tissue during diabetes. The use of these nanoparticles can prevent neuronal damage and diabetic neuropathy by inhibiting destructive signaling pathways that are activated by increased production of free radicals. Therefore, due to the lack of significant toxicity of these nanoparticles in biological environments, the use of these agents can be considered as a new treatment to maintain brain health and prevent neuropathy and dementia during diabetes.

  Keywords: Oxidative Stress, Diabetic Neuropathy, Dementia, Fullerene, Antioxidant
 • Babak Ghotbi, Sasan Navkhasi, Shadi Ghobadi*, Zahra Shahsavari, Nahid Kahrizi Pages 118-125

  Upon spread of Covid-19 from China to other countries, medical staff at health care providing centers for special diseases have been challenged to identify suspected cases of Cuvid-19 among febrile patients with acute respiratory infections. Our aim in this study was to investigate hospital emergency management strategies during the epidemic of covid-19. In this study, all researches related to covid-19 management and all the strategies have been recommended and used in China and the World Health Organization were reviewed, and finally the appropriate hospital strategies to deal with this disease were examined. The results of this study introduce solutions for triage management, acute respiratory disease clinics, patients' quarantine in health care providing centers, procedures and experiments, staff, call tracking, health care system and general education (non-pharmacological interventions).

  Keywords: Strategies, Hospital Management, Covid-19
 • Parvaneh Esfahani*, Mahbobeh Hossieni, Mozhgan Esfahani Pages 126-135
  Introduction

  Providing high quality services in hospitals increases patient loyalty and improves hospital performance. This study analyzed the relationship between the quality of hospital services and patient loyalty in Iranian hospitals.

  Materials and Methods

  This study was conducted using a meta-analysis method. For this purpose, all published articles on the relationship between the quality of hospital services and patient loyalty in Iranian hospitals in the period from 2012 to the end of March 2017 were reviewed in five databases and a search engine. Finally, 11 papers were included in the study, which were analyzed using Comprehensive Meta-Analysis software.

  Results

  The results showed that the mean effect of hospital services quality on patient loyalty was 0.66, which was highly evaluated based on Cohen's interpretive system. Based on the randomized model, the effect size in inpatients, outpatients and all patients was 0.74, 0.45 and 0.66, respectively. On the other hand, the size of the effect was 0.76in the army forces hospitals, 0.71 in the private hospitals, 0.62 in the public hospitals and 0.55 in the public and private hospitals. The size of the effect based on the random model in Tehran province and other provinces was 0.84 and 0.64, respectively, which was significant in all variables (P = 0.0001).

  Conclusion

  Providing quality services affects patients' loyalty. Therefore, hospital managers, while planning to improve the quality of services, should provide the ground for paying attention to the dimensions and components of increasing patient loyalty to the hospital.

  Keywords: Meta-Analysis, service quality, loyalty, patient, hospital, Effect size