فهرست مطالب

مطالعات تاریخ انتظامی - پیاپی 24 (بهار 1399)

نشریه مطالعات تاریخ انتظامی
پیاپی 24 (بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ولی دین پرست* صفحات 1-18
  تیمور در طول سی سال حکومت خود به لشکرکشی های متعددی پرداخت و در اغلب جنگ ها بر دشمنان پیروز شد. او بر توقتمش خان فرمانروای اردوی زرین، حاکمان مغولستان، سلطان بایزید اول عثمانی، ممالیک مصر و غیره غلبه کرد. وی با به کارگیری جنگ روانی و تاکتیک های مختلف رزمی نظیر غافلگیری، به دست آوری اطلاعات نظامی از موقعیت دشمن از طریق خبرگیران، به راه انداختن سپاهی عظیم با تجهیزات کامل، جابه جایی سریع لشکر، استتار نفرات سپاه، نقب زدن، کندن خندق، اعطای بخشش های فراوان به لشکریان، تقدیر از شجاعان در میادین جنگ و برپایی جشن های مکرر جهت تقویت روحیه سربازان موفق به کسب این پیروزی ها شد. بررسی چگونگی دست یابی تیمور به پیروزی های مکرر در میادین جنگ در طی لشکرکشی های متعدد مسئله این پژوهش است. تلاش شده به شیوه تحلیلی و توصیفی و با اتکا به منابع تاریخی به این سوال پاسخ داده شود چه عواملی موجب دستیابی تیمور به پیروزی های مکرر در میادین جنگ می شد؟ در نتیجه گیری نشان داده شده که بهره گیری از شیوه های مختلف نظامی، اطلاعاتی، تدارکاتی و روانی در پیروزی های تیمور موثر بوده است.
  کلیدواژگان: تیمور، فنون رزم، تجهیز سپاه، لشکرکشی ها
 • سجاد حسینی*، جعفر آقازاده، حمیده آرمون، علیرضا حسینی صدر صفحات 19-38
  جلوس محمدعلی شاه قاجار بر سریر سلطنت موجب افزایش تقابل بین مشروطه خواهان و مستبدین شد. در این مجادله، وزنه مستبدین دولتی از نظر نیروی انسانی و تجهیزات نظامی بر قوای آزادی خواه مردمی سنگینی می کرد. بدین جهت مشروطه خواهان در برهه های مختلف مبارزات خویش، شیوه ترور را برگزیدند و در این راه حیدر خان عمواوغلی به علت هوش سرشار و توان فنی به کمک ایشان شتافت. وی ضمن ساخت بمب، برنامه عملیات اغلب این ترورها را طراحی و اجرا کرد. این پژوهش بر آن است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه‎ای و اسنادی، ضمن ترسیم اوضاع سیاسی- نظامی آذربایجان در دوره استبداد صغیر و جایگاه شجاع نظام مرندی در جنگ های داخلی آذربایجان درصدد پاسخ به این سوال برآید که ترور شجاع نظام مرندی چه تاثیری بر تحولات انقلاب مشروطه ایران در آذربایجان داشت؟ نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که ترور موفقیت‎آمیز شکرالله خان شجاع نظام مرندی- از مهره های اصلی قوای استبداد در آذربایجان- موجب شکستن حصر تبریز گشت و در پی آن راه مهم و استراتژیک تبریز - جلفا بار دیگر گشوده شد. همچنین این ترور زمینه، اهتزاز پرچم مشروطه، در شهرهای شمالی و غربی آذربایجان را میسر ساخت.
  کلیدواژگان: آذربایجان، مشروطیت، استبداد صغیر، ترور، شجاع نظام مرندی، حیدرخان عمواوغلی
 • داود صالحی*، حسین کوهستانی، طاها منصوری صفحات 39-54

  موضوع امنیت در شهر ها و مرز های دوره ساسانی بسیار پیچیده است بدیهی است که تامین امنیت در هر کشوری با توان داخلی بنیادی ترین اصل استقلال آن محسوب می شود. ساسانیان نیز از این امر مستثنا نبوده و جهت برقرای امنیت بر توان نیروی داخلی تکیه داشته اند. ارتش، در دوره ساسانیان با روی کار آمدن اردشیر بابکان (226-241م) نظم و قدرت بیشتری گرفت و هدف اردشیر از احیای قدرت نظامی حفظ آرامش و امنیت تمامی شهر های کشور بود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل دفاعی ساسانیان در ابعاد مختلف ازجمله پدافند عامل و غیرعامل در شهر اردشیرخوره است. نگارندگان در این پژوهش به بررسی تدابیر امنیتی و دفاع از شهر اردشیرخوره دوره ساسانی پرداخته و با بررسی های صورت گرفته مشخص می شود اردشیر علاوه بر ایجاد ارتش منظم جهت دفاع عامل؛ برای امنیت شهر اردشیرخوره نیز تدابیری خاص اندیشیده بوده که قبل از ساسانیان کمتر بدین امور توجه می شده است. احداث قلعه، حفر خندق و ایجاد حصار در اطراف شهر از جمله اقدامات ساسانیان برای دفاع غیر عامل از شهر بوده است. اردشیرخوره اولین شهر امپراتوری ساسانیست که امنیت شهر در اولویت طراح قرار گرفته و بانی شهر از پدافند های ایجادی برای حفظ امنیت شهر بهره برده است. پژوهش حاضر بنیادین و روش به کار رفته، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات پژوهش به شیوه کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گرد آوری شده است. جنبه نوآوری تحقیق، شناسایی تدابیر امنیتی شهر اردشیرخوره ساسانیان می باشد که کمتر به آن توجه شده است.

  کلیدواژگان: ساسانیان، اردشیر خوره، دفاع عامل، غیرعامل
 • رضا عبادی جامخانه*، پیمان حسنپورآزاد، خدیجه نوروزی صفحات 55-62
  آفات کشاورزی به گیاهان یا جاندارانی گفته می شود که با ازدیاد آن ها در مزرعه و استفاده مستقیم یا غیرمستقیم از محصول، باعث کاهش کمی یا کیفی محصول شده و رابطه مستقیمی با مقوله امنیت اقتصادی- اجتماعی در طول تاریخ حیات جامعه ایران به ویژه در عصر ناصری داشته است. این مقاله بر اساس روش تاریخی از نوع توصیفی- تحلیلی  بوده و به بررسی موضوع زندگی عامه مردم و ارتباط آن با بلایای کشاورزی پرداخته است. هدف این پژوهش پیامدهای امنیتی و اجتماعی بلایای کشاورزی در جامعه ایران عهد ناصری با اتکا به اسناد و منابع عصر قاجاریه است. یافته های پژوهش نشان می دهد بیماری ها و آفات کشاورزی از قبیل: ملخ زدگی، سن گندم و کرم ابریشم با مولفه های ناامنی چون: تداوم قحطی ها، بسیاری از نابسامانی ها، قاچاق و گرانی مواد غذایی، رشد انواع فقر اجتماعی و فرهنگی و معیشتی، کمبود نان، شیوع بیماری های وبا و طاعون، افزایش واردات کالا از اروپا، گسترش اختلافات ارضی و آبی میان روستاییان، مهاجرت روستاییان و ترک محل زندگی رابطه مستقیم و تاثیرگذاری داشته است.
  کلیدواژگان: حیات اجتماعی، کشاورزان، ایران، قاجار، آفات گیاهی، ناامنی
 • موسی کرمی*، احسان شکیب نژاد صفحات 63-92
  اعمال قدرت و استفاده ی نظامی-امنیتی از دریای خزر، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، چالشی جدی برای امنیت کشورهای پیرامون آن و از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. نظر به اهمیت تاریخچه ی انتظامی-امنیتی دریای خزر در فهم جایگاه کنونی آن از نظر ژیوپولتیکی و ژیواستراتژیکی، پژوهش فرارو در صدد آن است که به روش توصیفی-تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای، به سیر تحولات امنیتی-نظامی حاکم بر دریای خزر از دوران صفویه تا انعقاد کنوانسیون 2018 آکتایو می پردازد و به بررسی مهم ترین وجوه امنیتی-نظامی کنوانسیون مربوطه دست می یازد. در این راستا، تاریخ یاد شده به دو بخش اصلی تقسیم می گردد که مقاله بر اساس آن پیش می رود: از دوران صفویه تا فروپاشی شوروی  و از فروپاشی شوروی تا کنوانسیون 2018 آکتایو. مطالعه ی این فرآیند تاریخی نشان می دهد که ما شاهد حرکتی از یک جانبه گرایی به سوی چندجانبه گرایی در عرصه ی امنیتی-انتظامی در حوضه ی دریای خزر هستیم. حرکتی که بر پایه و در نتیجه ی آن، کنوانسیون سال 2018 آکتایو میان کشورهای ساحلی دریای خزر منعقد گردید. این کنوانسیون سندی امنیت محور است که به صورت بالقوه می تواند در راستای پایان دادن به یک جانبه گرایی برخی کشورهای منطقه و حضور نظامی کشورهای غیرخزری مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حیات اجتماعی، کشاورزان، ایران، قاجار، آفات گیاهی، ناامنی
 • صادق رحیمی کیا*، جواد موسوی دالینی صفحات 93-120

  برقراری نظم و امنیت شهرها در نگاه اول یک وظیفه انتظامی محسوب می شود که جوانب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه را در برمی گیرد. حکومت های مستقر در ایران برای آن که بتوانند جامعه خود را تحت نظم و امنیت درآورند و سلطه خود را بر آنها روا دارند، به ایجاد تشکیلات منسجم و کارآمدی زدند که نتیجه آن به وجود آمدن تشکیلاتی به نام مناصب انتظامی و امنیتی بوده است. پژوهش در امور انتظامی و امنیت در زمره موضوعاتی است که به دلایلی مانند کمبود اسناد، مدارک تاریخی و منابع تحقیقی، کمتر موردتوجه محققان مسایل دوره افشاریه و زندیه قرارگرفته است. مسئله پژوهش حاضر، بررسی مناصب برقراری نظم و امنیت در دوره افشاریه و زندیه و کارکرد و جایگاه آنان است. در این پژوهش با بهره گیری از روش تاریخی، مناصب برقراری نظم و امنیت در دوره افشاریه و زندیه در سطوح مختلف مورد شناخت و واکاوی قرارگرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دستگاه انتظامی ایران عصر افشاریه و زندیه تفاوت چندانی با نظام اداری و انتظامی حکومت صفویه نداشت. دلیل آن از یک سو ساختار موجود به ارث رسیده از قرون قبل و مشابه حکومت صفویه بوده و از سویی دیگر دوره حکومت افشاریه و زندیه به قدری کوتاه بود که فرصتی برای به وجود آوردن تشکیلات جدید و نوین نبود. علاوه بر این حکومت های یادشده قدرت و توان ایجاد چنین تشکیلاتی را نداشتند.

  کلیدواژگان: نظم و امنیت، افشاریه، زندیه، نادرشاه، کریم خان، مناصب انتظامی
|
 • Vali Dinparast * Pages 1-18
  During his 33 years of ruling, Teimour had done many military expeditions and he often won. He dominated Tougetmash Khan the commander of the golden army, rulers  of Mogolestan, first Bayazid Soltan of Usmani, lands of Egypt and….Applying mental conflicts and various military techniques such as surprising, gaining military information about the position of enemies by reporters, launching a great corps with perfect equipments, rapid movement of the army, hiding the soldiers, burrowing, digging ditches, giving a lot of rewards to the armies, appreciating the braves in war scenes and holding frequent celebrations to improve soldier spirits,he succeeded to achieve these victories.  The research problem is to evaluate how Teimour reached frequent victories in wars during several expeditions. It has been tried to answer the question by a descriptive _analytical method using library sources. It is concluded that exploitation of various military, information, procurment  and mental strategies had been effective in Teimour victories.
  Keywords: Teimour, War tactics, Corp equipment, expeditions
 • Sajjad Hoseini *, Jafar Aghazadeh, Hamideh Armoon, Alireza Hoseini Sadr Pages 19-38
  Sitting on the throne by Mohammed Ali Shah Qajar increased the conflict between constitutionalists and Tyrants.  In this contention, public Tyrants were more powerful than folk liberals in terms of human forces and military equipments.  Thus in their fights, the constitutionalists sometimes selected the way of assassination. To do so, Heidar Khan Amoughlu helped them because of his rich intelligence and technical power. Beside making bombs, he often planned and implemented the operation program of these assassinations. This research aims to map the military _political situation of Azerbaijan during minor tyranny and the position of Sh.N.Marandy in civil wars using a descriptive _analytical method relying on library sources to answer the question that how the assassination of Sh.N.Marandy affected the transformations of Iran Constitutional revolution in Azerbaijan? Results of this research show that the successful assassination of Shokrallah Khan Sh.N.Marandy _of major pillars of tyranny power in Azerbaijan _ caused the break of siege in Tabriz. Consequently the important strategic road of Tabriz _ Jolfa had been opened.  Moreover this assassination provided grounds to wave the constitutional flag in northern and western cities of Azerbaijan.
  Keywords: Azerbaijan, Constitutional, minor tyranny, assassination, Sh.N.Marandy, H.khan Amouglu
 • Davod Salehi *, Hosein Koohestani, Taha Mansurii Pages 39-54

  The security problem in cities and boundaries during Sasani is very complex that security in each country with internal ability is the most fundamental rule of it's autonomy. Sasanian was not an exception and they relied on internal force to supply security. During Sasanian, the army took more power and order  when Ardeshir. Babakan (226_241)  and his purpose was to recover military power and  to maintain security within all cities of the country. This research aims to study the defensive elements of Sasanian in different dimensions such as operating and non_operating systems in Ardeshir Khore . In this research the authors examined security measures and defending Ardeshir Khore city during Sasani and it is specified that in addition to create ordered army for defense, Ardeshir had taken some measures to secure Ardeshir Khore. Constructing castle,digging ditches and creating fences around the city are some practices by Sasanian to defend the city non_operativly.  Ardeshir Khore is the first Sasani empire city in which the security is prioritized and the city leader exploits defense systems to maintain the security in the city. The present research is fundamental in a descriptive _analytical method.  The research data has been collected by field observations and library ways. The research innovation is to identify security measures of Ardeshir Khore city which has been  less considered .

  Keywords: Sasani, Ardeshir Khore, Operating defense, Non, operating
 • Reza Ebadi *, Peyman Hasanpoor Azad, Khadijeh Noruzi Pages 55-62
  Agricultural pests are reffered to any plants or living things the proliferation of which in the farm and the use of products directly or indirectly cause the yield reduction quantitatively and qualitatively and it has had a direct relationship with the topic of social _economic security during the history of Iran especially in Naseri period. This paper has been conducted based on historical method in a descriptive _analytical manner and it studies the topic of general public living and it's relevance to the agricultural disasters.  The research objective is to study the social _security consequences of agricultural disasters in Iran during Naseri period relying on resources and documents of Qajar period.  The research findings showed that agricultural pests and diseases such as: grasshopper invasions, age of wheat and silkworms  had a direct effective relationship with unsecured factors like: continuation of famine, many disorders, food stuff smuggling, growth of various types of social, cultural and living poverties, bread shortage cholera and plague outbreaks, increase in the good import from Europe, expansion of land and water conflicts among rural communities, rural migrations and leaving the habitats.
  Keywords: Social, security consequences of agricultural disasters in Iran community during Naseri period
 • Mousa Karami *, Ehsan Shakibnezhad Pages 63-92
  The imposition of power and security _military usage of the Caspian sea, particularly after the Soviet union collapse, has been a serious security challenge for countries around it such as the Islamic republic of Iran.  Due to the importance of military _security history of the Caspian sea to understand it's present position geopolitically and geostrategicaly, the present research aims to investigate the military _security evolution ruling on the Caspian sea from Safavi period to the conclusion of Aktau 2018 convention in a descriptive _analytical method using library sources. It also assesses the most important military _security aspects of the related convention. In this regard, the mentioned history will be divdied into 2 main parts based on which the paper will advance: from Safavid period to the collapse of Russia to Aktau convention in 2018. The study of this historical process showed that we are witnessing a shift from unilateralism  to multilateralism in military _security context in the scope of Caspian sea.  A movement based on and as a result of which Aktau 2018 convention was concluded between coastal states of Caspian sea.  This convention is a security _based document that potentially can be used in order to terminate  unilateralism of some countries in the region and military presence of non_Caspian states.
  Keywords: Caspian Sea, history, Military, Security, Aktau convention
 • Sadegh Rahimikya *, Javad Mousavi Dalini Pages 93-120

  Research in the context of security and policing is a topic which has been less considered by researchers of Afshariye and Zandyie period due to the lack of documents, historical evidence and lower research sources.  Establishing order and security in cities is regarded as a policing task at first glance which encompasses social, economic, political and cultural aspects of society.  The established governments in Iran formed effective and cohesive organizations such that they could control and dominated  the community.  As a consequence an organ known as policing organization had  emerged. The present research problem is to study the ranks of establishing order and security during Afshariye and Zandyie and their positions and functions.  In this research the ranks of establishing order and security during Afshariye and Zandyie has been identified and explored using historical method.  The research results indicated that the policing system in Iran during Afshariye and Zandyie had not been significantly different from policing and administrative system during Safavid. It's reason was that ,on one hand the current structure was inherited from the past centuries and it was same as that of Safavid Government.  On the other hand, the period of ruling by Afshariye and Zandyie was too short so that there were no opportunity to create new organizations. Furthermore, the kings had not been able to form such an organizations.

  Keywords: Order, Security, Afshariye, Zandyie, Nadershah, Karimkhan, policing ranks