فهرست مطالب

Issues in Language Teaching Journal - Volume:8 Issue: 2, 2020
 • Volume:8 Issue: 2, 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/03/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن شیرازی زاده*، لیلا تاجیک، هانیه امانزاده صفحات 1-24

  این مطالعه به بررسی رابطه بین تفکر در تدریس، استرس نقش و تاب آوری در میان مدرسین ایرانی زبان انگلیسی میپردازد. بدین منظور شیوه پژوهشی آمیخته جهت پاسخ به پرسش های این پژوهش اتخاذ شد. در بخش کمی 122 مدرس ایرانی زبان انگلیسی، به سه پرسشنامه مربوط به تدریس تفکر محور، تاب آوری و استرس پاسخ دادند. نتایج همبستگی نشان داد که در حالیکه رابطه مثبت معناداری بین تفکر در تدریس و تاب آوری وجود دارد، رابطه بین تفکر در تدریس و استرس نقش منفی است. رگرسیون چندگانه نشان داد که از میان پنج بعد تفکر در تدریس، تفکر فراشناختی و انتقادی پیش بینی کننده ابهام نقش و تفکر انتقادی پیش بینی کننده تضاد نقش است. نتایج همچنین نشان داد که تفکر فراشناختی و انتقادی پیش بینس کننده تاب آوری نیز هستند. در بخش کیفی این پژوهش، مصاحبه های رو در رویی با 11 نفر از شرکت کنندگان در بخش اول پژوهش ترتیب داده شد. هدف ازین مصاحبه ها بررسی این مطلب بود که تفکر در تدریس چگونه میتواند ایجاد کننده یا بازدارنده استرس و تاب آوری باشد. پس از پیاده سازی متن مصاحبه های صوتی، داده ها از طریق رویکرد نظریه بنیادین تحلیل و بررسی شد. نتایج نشان داد که تفکر در تدریس از طریق تقویت روحیه و هویت حرفه ای معلمان منجر به تاب آوری میشود. همچنین تحلیل داده های مصاحبه مشخص کرد که تفکر در تدریس از طریق دانش افزایی و ایجاد آمادگی میتواند هم به تاب آوری وهم به استرس منجر شود.

  کلیدواژگان: تفکر در تدریس، استرس نقش، تاب آوری، مدرسان زبان انگلیسی
 • سارا قاسم زاده*، مجید نعمتی، جلیل فتحی صفحات 25-50

  در آموزش نوین، معلمان به عنوان بخش اصلی و مهم نظام های آموزشی قلمداد شده و مسیولیت پیشبرد آموزش را بر عهده دارند. شایان ذکر است که معلمان نقش تاثیرگذاری در برنامه ریزی و ارایه یک برنامه آموزشی موثر و معتبر دارند. در زمینه های مختلف آموزشی به طور گسترده به نقش بااهمیت متغیرهای مرتبط با معلمان در تاثیرگذاری بر عملکرد آنها و نتایج یادگیری دانش آموزان اذعان شده است. با این حال، پژوهش های نسبتا کمی راجع به متغیرهای معلمان در زمینه تدریس زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (EFL) صورت گرفته است. برای پر کردن این خلاء، پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش شیوه انعکاسی و خودکارآمدی معلمان در پیش بینی فرسودگی شغلی میان معلمان EFL ایرانی انجام شد. بدین منظور، سه مقیاس اعتبارسنجی شده برای اندازه گیری این متغیرها در 171 معلم به کار رفت. همچنین جهت تحلیل داده ها از مدل سازی معادله ساختاری برای آزمایش مدل ساختاری مفروض استفاده شد. این نتایج نشان داد که شیوه انعکاسی معلم 12.1% واریانس، و خودکارآمدی معلم 25.2% واریانس فرسودگی شغلی را شامل می شود. با وجود تاثیر یکتای هر دو متغیر بر فرسودگی شغلی تدریس، معلوم شد که خودکارآمدی معلمان پیش بینی کننده قویتری برای فرسودگی شغلی است. در پایان، نتایج و پیامدهای آنها مورد بحث قرار گرفت.

  کلیدواژگان: شیوه انعکاسی معلم، خودکارآمدی، معلمان EFL، فرسودگی شغلی، مدل سازی معادله ساختاری
 • بهمن ابراهیمی، هیوا ویسی* صفحات 51-82

  پژوهش حاضر با استفاده از مدل پیشنهادی سویلز (2004) به بررسی و تحلیل سبک نگارش در مقدمه ی مقالات علوم رایانه ای محققان ایرانی و بین المللی، که به زبان انگلیسی نگارش شده-اند، می پردازد. بدین منظور، دو گروه از مقالات ایرانی و خارجی منتشر شده در مجلات معتبر ایرانی و بین المللی گردآوری شدند. نتایج نشان داد که گذر اصلی 1 و فرعی 1«مشخص نمودن مطلب کلی»، گذر اصلی 2 و فرعی A1 «نمایش شکاف در بیشینه»، گذر اصلی 3 و فرعی 1 «بیان هدف پژوهش بصورت توصیفی و هدفمند»، گذر اصلی 3 و فرعی 4 «خلاصه نویسی روش تحقیق» گذر اصلی 3 و فرعی 6 «بیان اهمیت پژوهش» با فراوانی بیشتری در مقدمه-ی مقالات مورد پژوهش نمایان شدند. گذر اصلی 2 و فرعی 2 «بیان توجیه مثبت» یافت نشد و دیگر گذرهای فرعی با قراوانی بسیار کمتری ظاهر شدند. یافته های این پژوهش بر به کارگیری رویکرد ژانری در امر آموزش شیوه ی نگارش مقالات علمی تاکید بسیار می کند. همچنین، نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه از نوشتارهای علمی از نظر گذر اصلی 3 و فرعی 7 «مشخص نمودن ساختار مقاله» مشاهده نشد. یافته های این پژوهش بر بکارگیری شیوه ی ژانری-محور در امر آموزش مهارت نوشتار علمی دارد. زیرا این روش منجر به افزایش سطح آگاهی یادگیرنده نسبت به ساختارهای نحوی موجود در مقدمه ی مقالات علمی در رشته ب علوم رایانه ای شده که نتیجه ی آن شاید تقویت مهارت نگارش دانشگاهی نزد دانشجویان علوم رایانه ای باشد

  کلیدواژگان: تحلیل ژانری، علوم رایانه ای، مقالات علمی، مقدمه
 • مریم طاهری، داود مشهدی حیدر * صفحات 83-107

  با توجه به قلت مطالعات در مورد تاثیر ارزیابی پوشه ای بر مهارت نوشتاری زبان آموزان زبان انگلیسی، و همچنین تاثیر تعامل بین ارزیابی پوشه ای ومیزان مهارت خود محوری زبان آموزان، پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر ارزیابی پوشه ای بر روی بهبود مهارت نوشتاری دانشجویان کارشناسی با میزان مهارت خودمحوری بالا و میزان مهارت خودمحوری پایین انجام شده است. . بدین منظور، از طریق آزمون(Oxford Placement Test) OPT ، تعداد 60 دانشجوی کارشناسی دختر، از میان 145 دانشجو انتخاب شده و به طور تصادفی به یک گروه کنترل (شامل 30 شرکت کننده) و یک گروه تحقیق (شامل 30 شرکت کننده) تقسیم شدند. گروه تحقیق براساس نحوه پاسخگویی آنها به پرسشنامه Academic Self-regulated Learning Scale (A-SRL-S) به دو گروه میزان مهارت خود محوری بالا (15 شرکت کننده)، و میزان مهارت خود محوری پایین (15 شرکت کننده) تقسیم شده اند. . در گروه کنترل از روش های سنتی تدریس و ارزشیابی استفاده شده در حالیکه دانشجویان گروه تحقیق از ارزیابی پوشه ای بهره برده اند . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارزیابی پوشه ای بر روی بهبود توانایی پاراگراف نویسی فراگیران تاثیر قابل توجهی داشته است(p=0.001) ؛ افزون بر این، نتیجه نشان داده است که فراگیران دارای میزان مهارت خود محوری بالا درمقایسه با فراگیران دارای میزان مهارت خود محوری پایین، بهره ی بیشتری از ارزیابی پوشه ای برده اند(p = 0.000) . نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند در تدریس ، تدوین برنامه درسی و آزمون سهم مفیدی داشته باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی پوشه ای، میزان خودمحوری بالا و پایین، مهارت نوشتاری، زبان آموزان زبان انگلیسی
 • فرزاد علیجانیان*، فریبا مبینی، پریسا قاسمی صفحات 109-135

  مطالعه حاضر تلاشی است در جهت بررسی رابطه میان سطح توانش زبانی زبان آموزان ایرانی و میزان حساسیت بین فرهنگی آنها، و همچنین ارتباط میان دانش واژگانی زبان دوم و سطح حساسیت به تفاوت های میانفرهنگی، می باشد. در این راستا، تعداد 220 نفر زبان آموز ایرانی زبان انگلیسی انتخاب و پس از اجرای آزمون تعیین سطح توانش زبانی آکسفورد، 150 نفر (70 نفر مرد و 80 نفر زن) به عنوان زبان آموزان سطح متوسط و متوسط به بالا برای شرکت در مطالعه انتخاب گردیدند. در ادامه، آزمون سطح دانش واژگانی نیشن برگزار گردید. در پایان نیز پرسشنامه حساسیت بین فرهنگی چن و استاراوستا توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون حاکی از آن بود که همبستگی معناداری میان سطح توانش زبانی شرکت کنندگان و میزان حساسیت بین فرهنگی آنها وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سطح توانش زبانی می تواند تا 55.4 درصد در پیش بینی سطح حساسیت میانفرهنگی افراد موثر باشد. بعلاوه، یافته های این مطالعه نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری میان سطح دانش واژگانی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی و حساسیت بین فرهنگی آنها وجود دارد. نتایج حاکی از آن بود که دانش واژگانی افراد می تواند تا 17.3 درصد در پیش بینی میزان حساسیت بین فرهنگی آنها موثر واقع شود. نتایج حاصل از این مطالعه می تواند راهکارهای مهم و موثری برای کلیه فعالان حوزه زبان انگلیسی، مولفین مواد آموزشی و مدرسان ایرانی زبان انگلیسی بهمراه داشته باشد.

  کلیدواژگان: فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی، حساسیت میان فرهنگی، سطح توانش زبانی زبان دوم، دانش واژگانی زبان دوم
 • حسام آغشته* صفحات 137-162

  تحقیق حاضر به بررسی فرایند تلطیف کلام در گفتمان ناظران مدرسین زبان انگلیسی در ایران می پردازد تا دریابد که ناظران ایرانی برای رسیدن به تعادل لازم بین صراحت کلام و احترام طرف مقابل به هنگام ارایه بازخورد منفی به مدرسین از چه ابزارهای تلطیفی استفاده می کنند. با استفاده از نمونه گیری در دسترس، 10 جلسه بازخورد بعد از بازدید کلاس ها از سه مرکز آموزشی کانون زبان ایران، مرکز زبان دانشگاه شیراز و موسسه زبان سفیر در سه شهر شیراز، تهران و مشهد ضبط و بازنویسی شد. داده های به دست آمده با استفاده از تقسیم بندی ارایه شده توسط واجنریب (1994) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان میدهد که ناظران در ایران از آنچه که واجنریب (1994) "تلطیف بالاتر از سخن" می نامد استفاده می کنند که حد وسط "افراط درتلطیف " و "تفریط در تلطیف" می باشد. اما برای تلطیف موثرتر انتقادات خود و ترویج تفکر و تعمق در میان مدرسین، ناظران در ایران می توانستند استفاده بهتری از ابزارهای تلطیفی داشته باشند. بیشترین ابزار تلطیفی که ناظران ایرانی از آن بهره بردند به ترتیب شامل نشانه های تردید، افعال وجهی، جملات استفهامی، جمله واره ها و عبارات احتیاط آمیز بودند در حالی که دیگر ابزارها به طور قابل توجهی کمتر مورد استفاده قرار گرفتند. این نشان می دهد که ناظران برای استفاده موثرتر از ابزار تلطیفی باید دوره های لازم را بگذرانند. یافته های این تحقیق کمک شایانی به برنامه های تربیت مدرس، مراکز آموزش زبان انگلیسی و ناظران این مراکز خواهد کرد تا در کارهای نظارتی خود و به هنگام ارایه بازخوردهای منفی، موثرترین استفاده را از ابزارهای تلطیفی داشته باشند تا بتوانند انتقادات خود را صریح و در عین حال احترام آمیز بیان کنند.

  کلیدواژگان: احترام، تلطیف، گفتمان نظارتی و نظارت
 • سیما ضیایی*، بهزاد قنسولی، ضرغام قبانچی، حسام الدین شهریاری صفحات 163-185

  هدف این مقاله بررسی نقش دو متغیر تیپ شخصیتی و هوش روایی نوشتاری در کیفیت نوشتار زبان دوم است. ابتدا، شاخص سنجش 13گزینه ای با استفاده از تعریف رندال ازهوش روایی طراحی شد.شرکت کنندگان مرحله اول انیمیشن کوتاهی را دیده و روی کاغذ تعریف کردند. نوشته های آنها بر مبنای شاخص طراحی شده نمره گذاری شد.محاسبات آماری (EFA) عوامل مستتردرشاخص سنجش را تعیین وگزینه های ناهمخوان را حذف کردند. سه عامل انسجام داستان، شناسایی و معرفی عناصر داستان، و فصاحت و بلاغت،عوامل ایجادکننده ارتباط بین گزینه های شاخص سنجش شناسایی شدند که ٪47/57 واریانس موجود را توضیح میدادند.شاخص سنجش نهایی، شاخصی10 گزینه ای با اعتبار 88/0 می باشد. ازگروه دوم خواسته شد تا خاطره ای به انگلیسی بنویسند و پرسشنامه Big Five Inventory را نیز پاسخ دهند. نوشته های آنها یکباربرمبنای شاخص طراحی شده درمرحله قبل و یکباربرمبنای شاخص نمره گذاری نوشتار که با استفاده ازراهنمای ویگل طراحی شد نمره گذاری شدند.برای پاسخ به سوالات تحقیق،محاسبات آماری همبستگی، رگرسیون و مدل سازی در SEM برروی این دو گروه نمره و نمرات مربوط به شخصیت انجام شد. وجدان کاری تنها نوع شخصیت است که با هوش روایی نوشتاری مرتبط است. رابطه بین هوش روایی نوشتاری و توانایی نوشتار زبان دوم هم به اثبات رسید.همچنین، سه عامل مستتر در شاخص سنجش دارای قدرت پیش بینی هوش روایی نوشتاری شناخته شدند. در نهایت با استفاده ازAMOS 20،مدلی ارایه شد که رابطه متغیرهای مورد مطالعه را نشان دهد. درپایان کاربرد و فواید این مطالعه در تدریس و ارزشیابی نوشتار زبان دوم شرح داده شد.

  کلیدواژگان: هوش روایی نوشتار، معیار سنجش هوش روایی نوشتار، مدل روانشناختی نوشتار زبان دوم، تست شخصیت 5گانه، تحلیل اکتشافی
 • مهناز مصطفائی علائی*، امیر کاردوست، عبدالباسط سعیدیان صفحات 187-211

  برای روشن تر کردن ارتباط بین تکیه گاه سازی آموزشی و وسایل دیداری، این مطالعه نیمه تجربی گروهی 14 نفره از زبان آموزان ایرانی مقطع متوسط را مورد بررسی قرار داد و این کار از طریق تهیه نمودار با هدف تقویت توانایی نوشتن آنها انجام داده شد. بعد از گرفتن پیش آزمون از شرکت کنندگان، هشت کلمه ناشناخته مشخص شدند و از طریق تصاویر بصری به عنوان مداخله، تکیه گاه سازی آموزشی انجام شد. روند تکیه گاه سازی آموزشی شامل سه مرحله ترتیبی، تحت عناوین احتمالات، محو شدن، و انتقال بود. از یک پرسشنامه محقق ساخته و یک مصاحبه نیمه ساختار یافته بعد از مرحله مداخله به عنوان پس آزمون برای بررسی درک و نظر شرکت کنندگان در مورد روند تکیه گاه سازی آموزشی نمودار استفاده شد. نتایج پرسشنامه نشان داد که تکیه گاه سازی آموزشی بصری به زبان آموزان کمک می کند تا معنای واژگان مورد نظر و حتی برخی از نکات دستوری در مطالب را بهتر بفهمند. علاوه بر این، تکیه گاه سازی آموزشی بصری به آنها کمک کرد تا مواد آموزشی را با ماهیت های مختلف تولید کنند. نتایج همچنین حاکی از آن است که هر سه ویژگی تکیه گاه سازی آموزشی با تکیه گاه سازی آموزشی بصری مطابقت دارند. سرانجام ، نتایج مصاحبه نشان داد که زبان آموزان نسبت به تکیه گاه سازی آموزشی بصری نگرش مطلوبی دارند و مرحله سوم آن را به عنوان چالش برانگیزترین انتخاب کردند. می توان نتیجه گرفت که این یافته ها به اثربخشی تکیه گاه سازی آموزشی بصری در بهبود توانایی نوشتن دانش آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی اعتبار می بخشند.

  کلیدواژگان: کمک های بصری، نمودارها، تکیه گاه سازی آموزشی، توانایی نوشتن، یادگیرندگان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
 • صدیقه صمدیان*، احمد محسنی صفحات 213-242

  هدف این تحقیق مشخص نمودن مشکلات انسجام و پیوستگی در نوشتار زبان آموزان سطح متوسط ایرانی و اینکه تا چه حد نوشتار آنها دارای انسجام است. نوشته توصیفی 40 زبان آموز سطح متوسط، پاسخهای 10 پرسشنامه از ده معلم مجرب که در سطح متوسط به زبان آموزان تدریس داشتند و پاسخهای 4 مصاحبه شونده که به طور داوطلبانه در مصاحبه با محقق شرکت نمودند، اطلاعات جمع آوری شده توسط محقق بود. از روش تحقیق ترکیبی (کمی و کیفی) برای پاسخگویی به سوالات تحقیق استفاده شد. نتایج بدست آمده ضعف نوشته زبان آموزان را در انسجام و پیوستگی نشان داد. تحقیقات گویای عدم آگاهی زبان آموزان از بعضی از ویژگیهای نوشته یکپارچه و عدم تمرین، کمک و بازخورد کافی از سوی معلمان در نوشتن منسجم زبان آموزان می باشد. نتایج تحقیق و پیشنهادات آموزشی کاربردی دربرگزاری بخش نوشتن در کلاس به بهبود انسجام نوشتن زبان آموزان کمک خواهد نمود.

  کلیدواژگان: انسجام، پیوستگی، سطح متوسط
 • سامان جمشیدی، سعید رضایی *، محمد حسن زاده، محمود دهقان صفحات 243-273

  از زمان بازگشایی جعبه سیاه مفهوم "هویت نویسنده"، کمبود مدلی بر اساس چارچوب های نظری جامع، نیاز را برای ساخت مدلی مستحکم برای این مفهوم را پررنگ کرده است. بدین منظور، اهداف اصلی این پژوهش بواسطه ی رویکرد سه مرحله ای ذیل تحقق یافتند که شامل فرضیه سازی مدل هویت نویسنده، ساخت و بررسی روایی پرسشنامه بر اساس این مدل و سنجش مدل بر اساس داده های حاصل از پرسشنامه میباشد. جامعه آماری این پژوهش را، 30پاسخ دهنده در سنجش اولیه، 60پاسخ دهنده در مرحله بررسی پایایی، 140پاسخ دهنده در تحلیل عامل اکتشافی، 175پاسخ دهنده در تحلیل عامل تاییدی تشکیل داده اند. در مرحله ی اول، مدل هویت نویسنده بر اساس مدل هویت نویسنده ی (Ivanic (1998، مدل صدای نویسنده ی (Prior (2001، مطالعه ی دقیق پیشینه ی تحقیقاتی و مشورت با متخصصان، شکل گرفت. در مرحله ی دوم، پرسشنامه ای بر اساس مدل ساخته شده، تهیه و روایی آن مورد برسی قرار گرفت. . بنابر نتایج آزمون کرونباخ آلفا، میزان همبستگی درونی این پرسشنامه 73/0 تخمین زده شد. به دنبال آن، نتایج تحلیل عامل اکتشافی مدل نهایی را متشکل از چهار عامل هویت و صدای نویسنده، نقش نویسنده، پیشینه ی نویسنده و سبک نویسنده ارایه داد. سوم، در مرحله ی تحلیل عامل تاییدی، از مدلسازی معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس (AMOS) برای ارزیابی مدل ارایه شده استفاده شد که نتایج آن برازش مدل چهار عاملی را تایید کرد. نتایج این پژوهش چند مرحله ای به منظور نشان دادن نقس اساسی هویت نویسنده در نوشتار دانشگاهی برای نویسندگان مبتدی و حرفه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: نگارش دانشگاهی، هویت نویسنده، پرسشنامه
 • سعید صفدری* صفحات 275-303

  پژوهشهای اخیر در انگیزه یادگیری زبان دوم بر نقش موثر افق ذهنی شخصی و تصاویر آینده-محور از خود در انگیزه زبانآموزان تاکید دارد. این نقش بویژه در محیط زبان خارجی که فراگیران دسترسی ناچیزی به موقعیتهای ارتباطی واقعی ندارند مهمتر است. لذا، توان فراگیران در ایجاد تصاویر واضح نقش اساسی در بهبود انگیزه یادگیری ایشان دارد. پژوهش حاضر ارتباطات احتمالی میان ظرفیت تصویرسازی، سبکهای حسی، جنسیت و راهنماهای خود زبان دوم (خودآرمانی و خود الزامی زبان دوم) را بررسی کرده است. تعداد 311 زبان آموز ایرانی بالغ به یک پرسشنامه جواب دادند. همبستگی، رگرسیون و آزمون تی برای تحلیل نتایج اجرا شدند. نتایج نشان داد که رابطه معناداری میان ظرفیت تصویرسازی و راهنماهای خود زبان دوم وجود دارد. یافته ها نشان دادند که توانایی بیشتر در ایجاد تصاویر ذهنی با راهنماهای خود زبان دوم و ارتقا انگیزه ارتباط تنگاتنگ دارد. همچنین، نتایج حاکی از این است که سبکهای حسی دیداری و شنیداری در ایجاد تصاویر و افق ذهنی موثرند و هر دو رابطه مثبتی با ظرفیت تصویرسازی و راهنماهای خود زبان دوم زبان آموزان دارند. اما، داده ها رابطه معناداری میان سبک جنبشی و ظرفیت تصویرسازی و راهنماهای خود زبان دوم را نشان ندادند. بعلاوه، نشان داده شد که راهنماهای خود، سبکهای حسی و ظرفیت تصویرسازی تحت تاثیر جنسیت قرار ندارند. نتایج این پژوهش بر ماهیت چندحسی افق ذهنی تاکید داشته و منافع بالقوه آموزش تصور در کلاسهای زبان خارجی را گوشزد می کنند.

  کلیدواژگان: ظرفیت تصویرسازی، سبک حسی، راهنماهای خود، جنسیت، انگیزه
 • عباسعلی زارعی موینی*، فاطمه کاویاری روستایی صفحات 305-335

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تدریس مهارت خواندن بر اساس جهار مدل DARTs, RAP, PALS, و THIEVES بر درک مطلب، خود کارآمدی در خواندن و اضطراب خواندن انجام شد. بدین منظور تعداد 184 زبان آموز دختر در مقطع دبیرستان در شهر زنجان بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این زبان آموزان در چهار گروه قرار گرفتند و هریک از گروه ها بصورت تصادفی و به مدت هشت جلسه در معرض آموزش مهارت خواندن با استفاده از یکی از مدل های یاد شده قرار گرفتند. پیش و پس از دوره آزمایش، از همه زبان آموزان آزمون درک مطلب بعمل آمد و همه شرکت کنندگان به پرسش نامه های خودکارآمدی در خواندن و اضطراب خواندن پاسخ دادند. داده های به دست آمده، با استفاده ار فرایند تحلیل کوواریانس مورد پردازش قرار گرفت. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین 4 گروه از نظر خودکارآمدی در خواندن و اضطراب خواندن وجود ندارد. ولی از نظر درم مطلب گروه RAP بطور معنی داری از گروه THIEVES بهتر بود.همچنین، تنها مدل های PALS و RAP خودکامدی در خواندن را بهبود بخشیدند. علاوه بر این، مدل هایDARTs THIEVES و RAP در درک مطلب تاثیر مثبت داشتند و اضطراب خواندن را کاهش دادند. این در حالی بود که مدل PALS در درک مطلب تاثیر منفی داشت و اضطراب خواندن را افزایش داد.

  کلیدواژگان: درک مطلب، خودکارآمدی در خواندن، اضطراب خواندن، مدل های آموزش خواندن
|
 • Mohsen Shirazizadeh *, Leila Tajik, Hanieh Amanzadeh Pages 1-24

  The present study is an attempt to discover the relationships among reflection, role stressors and resilience. To this end, a mixed-method approach was adopted. In the quantitative phase, 122 EFL teachers completed three questionnaires namely English Language Teaching Reflection Inventory, Teacher Role Stressors Scale and Connor-Davidson Resilience Scale. The results of correlation indicated that there is a significant positive relation between reflection and resilience. However, the correlation between reflection and role stressors was found to be negative. Multiple regression revealed that of the five components of reflection, metacognitive and critical reflection are significant predictors of role ambiguity while only critical reflection can predict role conflict. Metacognitive and practical reflection were also found to be significant predictors of teachers’ resilience. In the qualitative phase, fifteen face-to-face interviews were conducted with the participants who had also taken part in the first phase of the study. Data were transcribed, coded and thematically structured based on a grounded theoretical perspective. The two main themes which emerged out of the interviews confirmed that reflection leads to resilience through strengthening teachers’ professional identity while it also leads to resilience or stress through making teachers prepared and knowledgeable. The possible justifications of the obtained results as well as the implications of this study for teaching English and teacher education in EFL context are discussed.

  Keywords: Reflection, Resilience, stress, EFL teachers
 • Sarah Ghasemzadeh *, Majid Nemati, Jalil Fathi Pages 25-50

  In modern education, teachers are regarded as a central and focal part of educational systems and are responsible in the development of education. It should be mentioned that teachers have an influential role in planning and offering an effective and significant educational program. The significant role of teacher-related variables in affecting teachers’ performance and learning outcomes of students has been widely acknowledged in various educational contexts. Therefore, the investigation of teacher variables has received research attention in English as a Foreign Language (EFL) context. To contribute to this line of research, the current study was set to investigate the role of teacher reflection and self-efficacy in predicting burnout among Iranian EFL teachers. To this end, three validated scales measuring these variables were administered to a number of 171 male and female teachers. As for the data analysis, Structural Equation Modeling was utilized to test the hypothesized model of the constructs. The results indicated that teacher reflection accounted for 12.1% of the variance, and teacher self-efficacy accounted for 25.2% of the variance in burnout. Although both variables had a unique effect on teaching burnout, teacher self-efficacy turned out to be a stronger predictor of burnout. Concerning the implications, teacher education programs may pay more serious attention to teacher self-efficacy and reflection as they proved to play a significant role in reducing teacher burnout.

  Keywords: English for teacher reflection, self-efficacy, EFL teachers, Burnout, structural equation modeling
 • Bahman Ebrahimi, Hiwa Weisi * Pages 51-82

  Introduction functions as a showcase in research articles (RAs). It motivates the reader to read the rest of the paper. However, writing a well-crafted introduction is a complex task, mainly when the writer generates the manuscript in another language. This study investigated the rhetorical differences/similarities employed in the introductions of RAs published in Iranian and international ISI journals in Computer Sciences (CS) using Swales (2004) CARS model. Two sets of CS RAs (30 each) were randomly selected. Frequency and non-parametric tests were used to examine the differences between the two groups of introductions. The results indicated that M 1 S 1 (Generalizing the topic), M2 1A (Indicating the gap), M3 S1 (Describing the research), M3 S4 (Methods Summary), and M 3 S 6 (Stating research advantages) were used with high frequencies. M 2 S 2 (Announcing positive justification) was absent, and the others were in low preferences. Also, the Analysis illustrated a statistically significant variation between the introductions concerning the use of M3S7 (Demarcating the Research Organization). Findings support genre-based pedagogy in scientific writing classes to make the graduate CS students aware of these rhetorical structures conventional to introductions in CS RAs.

  Keywords: Genre Analysis, Computer Science, Research Articles, Introduction
 • Maryam Taheri, Davood Mashhadi Heidar * Pages 83-107

  Due to the scarcity of quantitative studies as to the impact of portfolio assessment on EFL students’ writing ability and the significant impact of the interaction between portfolio assessment and self-regulation strategy, the present study aimed to explore whether portfolio assessment has any significant effect on improving Bachelor of Arts (BA) English as a foreign language (EFL) students’ paragraph writing ability, and whether this effect differs within high/low self-regulated learners or not. To do so, 60 intermediate female students were chosen out of 145 learners through the administration of a standard version of Oxford Placement Test (OPT). The participants were randomly assigned into one control (30 participants) and one experimental group (30 participants). The experimental group was assigned into two groups of high and low self-regulated learners, (15 participants for each group), based on Magno’s (2009) Academic Self-regulated Learning Scale (A-SRL-S) questionnaire. Participants of the control group were taught and assessed based on traditional teaching and assessment, whereas those in the experimental group were taught and assessed via portfolio-based instruction and assessment techniques. The analysis of the results of the study revealed that portfolio assessment has a significant effect on improving writing ability (p=0.001). The results also showed that high self-regulated learners have taken more advantage of portfolio assessment than the low self-regulated ones (p = 0.000). The results obtained from the present study can have beneficial contributions to teaching, curriculum development, and testing.

  Keywords: portfolio assessment, high, low self-regulation, writing ability, EFL learners
 • Farzad Alijanian *, Fariba Mobini, Parisa Ghasemi Pages 109-135

  This study aimed to explore any type and level of association between Iranian EFL learners’ proficiency level and their intercultural sensitivity on the one hand, and the possible relation between vocabulary knowledge and sensitivity to cultural differences on the other. To this end, Oxford Quick Placement Test (OQPT) was administered to 220 EFL leaners. Based on the results of this test, a homogenized sample of 150 EFL learners (70 male and 80 female) at intermediate and upper-intermediate levels was selected. Afterwards, the participants took Vocabulary Levels Test (VLT) developed by Nation, and validated by Webb, Sasao, and Balance. Finally, Intercultural Sensitivity Scale (ISS) by Chen & Starosta was administered. The results of Pearson correlation analyses revealed a statistically significant correlation between the participants' proficiency level and their intercultural sensitivity. The results of regression analyses also indicated that language proficiency contributes as much as 55.4 percent to the prediction of level of intercultural sensitivity. Moreover, a significant positive correlation was detected between EFL learners’ L2 vocabulary knowledge and their intercultural sensitivity level. Further, the results revealed that Iranian EFL learners’ L2 vocabulary knowledge can offer contributions up to 17.3 percent to the prediction of intercultural sensitivity level. These findings can offer prominent implications for all practitioners, material developers, and EFL instructors who are primarily preoccupied with linguistic competence. The results can motivate them to consider intercultural sensitivity as a complementary element to EFL learners’ linguistic knowledge, as well as their communicative commands.

  Keywords: Iranian EFL learners, intercultural sensitivity, L2 proficiency level, L2 vocabulary knowledge
 • Hessam Agheshteh * Pages 137-162

  This study investigated mitigation in the supervisory discourse of Iranian language teacher supervisors to see what mitigation devices these language teacher supervisors in Iran used to achieve a balance message clarity and politeness when delivering negative feedback. Using convenient sampling, 10 post-observation feedback conferences from Iran Language Institute, Shiraz University Language Center, and Safir English Language Academy in Shiraz, Tehran, and Mashhad were recorded and transcribed. The data were examined using Wajnryb's (1994) typology of mitigation devices. The findings of the study indicated that Iranian language teacher supervisors tended to use what Wajnryb (1994) called “above-the-utterance-level” mitigation, something between “hyper-mitigation” (highly mitigated language) and “hypo-mitigation” (hardly mitigated language) though they could have made a more appropriate use of the host of possible mitigation devices to further soften their rather directive language thereby promoting reflection on the part of the teachers. The most frequently used mitigation devices included qualm indicators, modal verbs, interrogatives, clause structures and hedging modifiers respectively with the rest of the mitigation devices considerably underused indicating that training in supervisory discourse is essential for Iranian language teacher supervisors. The findings hold implications for teacher education programs, language teaching institutes and language teacher supervisors to consider and work on mitigation devices to be able to deliver negative feedback both clearly and politely.

  Keywords: Mitigation, politeness, supervision, supervisory discourse
 • Sima Ziaei *, Behzad Ghonsooly, Zargham Ghabanchi, Hesamoddin Shahriari Pages 163-185

  The aim of this paper was to investigate the role of two cognitive factors, namely, personality traits and narrative writing intelligence (NWI) in L2 writing. The total of 416 English learners participated in this study in two different phases. For the purpose of this study, a narrative writing intelligence scale (NWIS) was designed and used to score the writings of the first group of participants which included 200 Iranian learners of English in an EFL institute. The first writing task, which was a film recounting, contributed to designing this scale. Randall’s (1999) definition of narrative intelligence was the guideline to design the primary draft of NWIS. All 200 written film recounting were scored by this scale. The scores were transferred to SPSS 18.0. and Exploratory Factor Analysis was run. NWIS’ construct validity and reliability were confirmed. Moreover, the underlying dimensions causing correlation among the observed variables were reduced in three factors which account for 57.47% of the variance of the scale. The factors were named as Unity of the plot, Identification (of characters, objects, and ideas), and Voice and Rhetoric. The second group, who were female university students of EFL, were given two tasks, namely, writing a memory and filling Big-Five Personality test. Their writings were evaluated twice; once by employing the NWIS and once by a tailor-made writing scoring guide taken from Weigle’s (2002) guideline. Transferring all scores to Amos. 20, a SEM model was proposed by the researchers. The result shows the proposed model has good fit indices.

  Keywords: Big-Five personality traits inventory, exploratory factor analysis, L2 writing SEM model, narrative writing intelligence, narrative writing intelligence scale
 • Mahnaz Mostafaei Alaei *, Amir Kardoust, Abdulbaset Saeedian Pages 187-211

  To better illuminate the link between scaffolding and visual aids, this quasi-experimental study attempted to scaffold an intact group of 14 intermediate-level Iranian English as a foreign language (EFL) learners through providing graphs with the aim of enhancing their writing ability. Ensuring lack of familiarity with eight unknown words, they were scaffolded through visual images. The scaffolding process included three respective phases of contingency, fading, and transferring. As post-tests for checking the learners’ understanding of and opinion about the graph scaffolding process, a researcher-made questionnaire and a semi-structured interview followed the treatment phase. The results of the questionnaire showed that visual scaffolding aided the learners to better grasp the meaning of the target vocabularies and even some grammatical points in the materials. Moreover, the visual scaffolding helped them to produce the material in different modalities. The results also indicated all the three characteristics of scaffolding were met by the visual scaffolding. Finally, the interview results revealed the learners had favorable attitude toward visual scaffolding and considered the third phase of the scaffolding as the most challenging one. It can be concluded that the findings gave credence to the effectiveness of visual scaffolding in improving EFL students’ writing ability.

  Keywords: Visual aids, Graphs, scaffolding, writing ability, EFL learners
 • Sedigheh Samadian *, Ahmad Mohseny Pages 213-242

  The main concern of this study was to identify Iranian intermediate EFL learners’ problems in cohesion and coherence of writing performance as well as the extent to which they utilized cohesion and coherence in their writing. It is important for EFL and ESL learners the ability to compose a piece of descriptive text. Despite its significance, there is a gap in the literature about how Iranian EFL learners write essays in this genre that this study intends to fill. The research design involved the utilization of mixed research method in addressing the research questions. The study addressed a corpus of 40 intermediate language learners’ descriptive essays, 10 experienced teachers that they were themselves at intermediate level as the questionnaire respondents and four interviewees’ answers from those volunteer experienced teachers. The results of the study revealed lack of cohesion and coherence in the participants’ essays and their writing performance in terms of these two variables was not acceptable. Therefore, the obtained findings, by implication, indicated that they had neither some aspects of cohesive and coherent writing, nor had enough support, practice and feedback on their written text in terms of cohesion and coherence. Some pedagogical implications of this study would be applicable to the language learners’ writing in terms of these two aforementioned variables as well as the results were expected to aid in setting the writing sections of classes for improvement of language learners’ written texts particularly in terms of cohesion and coherence.

  Keywords: Coherence, Cohesion, intermediate
 • Saman Jamshidi, Saeed Rezaei *, Mohammad Hassanzadeh, Mahmood Dehqan Pages 243-273

  From when the black box of authorial identity has been unpacked, the paucity of authorial identity model on the basis of a comprehensive theoretical framework addressed the need to establish a robust one (Cheung, Stupple, & Elander, 2015). The current study was comprised of three main phases including hypothesizing a model of authorial identity, developing and validating a questionnaire based on the model and finally testing the model based on the questionnaire data. The participants, including M.A. and PhD students, were 30 for initial piloting, 60 for reliability estimation, 140 for exploratory factor analysis, and 175 for confirmatory factor analysis. At first, drawing on Ivanič’s (1998) model of writer identity and Prior’s (2001) ways of classifying voice, reviewing the related literature, and consulting with a cadre of experts, a model of authorial identity was proposed. Secondly, a questionnaire was developed and validated based on the hypothesized model. The reliability of the questionnaire, estimated through Cronbach’s alpha, was 0.73. Following that, exploratory factor analysis identified four components, namely authorial voice and identity, authorial persona, authorial background, and authorial style. Ultimately, SEM was run using AMOS in the confirmatory factor analysis phase to test the model. The results of this multi-phase research are presented and discussed for underlining the key role of authorial identity in academic writing for both novice and professional academicians.

  Keywords: academic writing, authorial identity, questionnaire
 • Saeed Safdari * Pages 275-303

  Recent research on second language (L2) motivation emphasizes the significant role of personal vision and future-oriented self images on L2 learners’ motivation. This role is even more important in EFL contexts where learners have scarce access to authentic communicative situations. Therefore, EFL learners’ capacity to form vivid images can have an essential role in enhancing their motivation to learn. This article reports on a research study that investigated the potential links among Iranian EFL learners’ imagery capacity, sensory styles, gender and future L2 self-guides (ideal L2 self and ought-to L2 self). A total of 311 adult Iranian EFL learners responded to a self-report questionnaire. Several correlation, multiple regression and t-tests were performed to analyze the data. The results revealed a significant association between EFL learners’ imagery capacity and their future L2 self-guides. The findings show that higher ability at generating mental images is strongly related to improved future L2 self-guides and increased motivation. Also, the results demonstrate that both visual and auditory sensory styles are involved in forming imagery and vision, and are both positively associated with EFL learners’ capability for imagining their future L2 self-guides. However, the analyses failed to find any significant connection between kinesthetic style and imagery capacity or L2 self-guides. Additionally, it was shown that self-guides, sensory styles and imagery capacity are not affected by gender. The results indicate the multisensory nature of vision and imply the potential benefits of visualization and imagery training in the language classroom.

  Keywords: imagery capacity, sensory style, self-guides, Gender, motivation
 • Abbas Ali Zarei *, Fateme Kavyari Roustai Pages 305-335

  This study compared the effect of four reading models on reading comprehension, foreign language reading anxiety (FLRA), and reading self-efficacy. In order to do so, 184 female Iranian senior high school EFL students at intermediate English reading level were selected through convenience sampling in three high schools and one language institute in Zanjan. The participants were in four intact groups. Each group was randomly assigned to one of the treatment conditions— ‘Direct Activities Related to Texts’ (DARTs), Peer-Assisted Learning Strategies (PALS), ‘Read, Ask, and Put into your own words’ (RAP), and ‘Title, Headings, Introduction, Each first sentence, Visuals, End of each part, Summary’ (THIEVES) models. These models were taught for eight sessions. Data were collected using the reading comprehension part of the Michigan Test of English Language Proficiency (MTELP), Foreign Language Reading Anxiety Scale (FLRAS), and Reading Self Efficacy Questionnaire (RSEQ). The collected data were analyzed using three one-way ANCOVA procedures. The results showed that the four models did not significantly differ in terms of their effect on foreign language reading anxiety and reading self-efficacy. However, there was a significant difference between the effect of THIEVES and RAP on reading comprehension in favor of RAP. Besides, only RAP and PALS improved reading self-efficacy. Moreover, DARTs, THIEVES, and RAP improved reading comprehension and decreased reading anxiety, whereas PALS increased reading anxiety and negatively affected reading comprehension. The theoretical and pedagogical implications of the findings are also discussed.

  Keywords: PALS, RAP, reading comprehension, Reading self-efficacy, THIEVES