فهرست مطالب

زمین شناسی کاربردی پیشرفته - سال دهم شماره 35 (بهار 1399)
 • سال دهم شماره 35 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/03
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم تاج بخشیان، محمدحسین محمودی قرائی*، اسدالله محبوبی، سید رضا موسوی حرمی صفحات 1-14

  برای بررسی کیفیت خاک در منطقه پالایشگاه گاز شهید هاشمینژاد از نظر سطح آلودگی به گوگرد تولیدی در این واحد صنعتی، 22 نمونه خاک از مناطق مجاور پالایشگاه و داخل آن برداشت شد. مقدار سولفات خاک در سه شکل قابل حل در آب، جذب شده و متصل به کربنات ها بهترتیب توسط آب دیونیزه، محلول M 032/0 NaH2PO4 و M 1 HCl استخراج شد. غلظت سولفات مجموع به روش هضم کامل خاک توسط مخلوطی از HF، HCl و HNO3 تعیین شد. مقدار ماده آلی و غلظت آنیون های کربنات و بیکربنات موجود در نمونه های خاک به روش تیتر کردن تعیین شد. در تمام نمونه های خاک برداشت شده، به ترتیب سولفات آلی، متصل به کربنات ها، قابل حل در آب و در نهایت جذب شده بیشترین غلظت را داشتند، که درمورد نمونه های خاک داخل پالایشگاه نه تنها این امر مشخص بود، بلکه از نظر تمامی این اشکال سولفات، غلظت بیشتری را نسبت به سایر نمونه ها نیز نشان دادند. شکل سولفات قابل حل در آب رابطه معکوسی با pH خاک داشت که نشان داد وجود سولفات توانسته تا حدودی موجب اکسیداسیون گوگرد و ترکیبات آن و غلبه محیط اسیدی در خاک شود.

  کلیدواژگان: پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد، هضم کامل، ماده آلی، سولفات جذب شده، ژیپس و انیدریت
 • سید زانیار سید موسوی، حسین توکلی، پرویز معارف وند، محمد رضائی* صفحات 15-30

  در این تحقیق تاثیر چرخه های مختلف انجماد-ذوب بر سرعت امواج فشاری و چگالی سنگ شیست بررسی شده است. بدین منظور، ابتدا 13 عدد گمانه در معدن انگوران حفاری و تعداد 25 نمونه استوانه ای آماده سازی گردید. سپس، نمونه ها در آزمایشگاه با استفاده از فرآیند انجماد-ذوب هوازده و پارامترهای سرعت امواج فشاری و چگالی خشک نمونه ها در چرخه های 0، 7، 15، 40 و 75 اندازه گیری گردید. تحلیل نتایج نشان دهنده کاهش نمایی سرعت امواج فشاری (50% کاهش) و چگالی خشک (20% کاهش) به ازای افزایش تعداد چرخه های انجماد-ذوب می باشد. همچنین، سرعت امواج فشاری با افزایش چگالی خشک به صورت نمایی افزایش می یابد. با برازش نتایج حاصله، دو رابطه تجربی مجزا جهت محاسبه سرعت موج فشاری و چگالی خشک در سنگ شیست به ازای چرخه های مختلف انجماد-ذوب و یک رابطه هم بین سرعت موج فشاری و چگالی خشک ارایه شده است. بعلاوه، بافت نمونه ها هم در حالت بکر و هم پس از اعمال 75 چرخه انجماد-ذوب به وسیله میکروسکوپ الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان دهنده متراکم بودن بافت نمونه ها قبل از هوازدگی و افزایش فاصله بین ناپیوستگی ها بعد از هوازدگی می باشد. در نهایت، نتایج اعتبارسنجی نشان داد که همخوانی خوبی بین خروجی حاصل از تحقیق حاضر و مطالعات قبلی وجود دارد.

  کلیدواژگان: معدن انگوران، شیست، چرخه انجماد-ذوب، سرعت موج فشاری، چگالی خشک
 • مسعود ساعت ساز*، محبوبه سبزی اتیوند، عبدالرضا قدس صفحات 31-46
  در این پژوهش، مطالعات هواشناسی، زمین شناسی، آب شناسی و ژیوفیزیکی برای ارزیابی زیست محیطی جایگاه دفن پسماند واقع در 13 کیلومتری جنوب باختر زنجان انجام پذیرفته است. رسیدن به هدف، دربرگیرنده توسعه یک مدل در سامانه اطلاعات جغرافیایی، بررسی های مقاومت سنجی ژیوالکتریک و اندازه گیری نرخ نفوذ با بهره گیری نفوذسنج حلقه مضاعف در جایگاه دفن پسماند است. ارزیابی آسیب پذیری آبخوان نسبت به آلودگی نشان داد که جایگاه در گستره میانه آسیب پذیری جای دارد. آزمون های نفوذ پذیری حلقه مضاعف تاکید می نمایند که جایگاه دفن یک جایگاه قابل قبول است که به نسبت، نرخ کم نفوذپدیری را نشان می دهد . در این پژوهش، با بهره گیری از 10 سونداژ الکتریکی قایم با آرایه شلومبرژه نشان داده شد که اندازه مقاومت الکتریکی نهشته ها در جایگاه از 20 تا 35 اهم متر برای انباشت پسماندهای تازه یا مرطوب و از 120 تا200 اهم متر برای انباشت های خشک و قدیمی نوسان دارد. زیانه آلودگی شیرابه پهنایی کم-وبیش برابر یک کیلومتر داشته و تا عمقی در حدود 55 متری گسترش یافته است. شکل زبانه نشان می دهد که مهاجرت شیرابه سمت شمال شرق است. با نگرش به عمق سطح ایستابی برآوردشده در بیش از 86 متری و سرعت نفوذ محاسبه شده برابر 95/1 میلی متر در ساعت، چنین می توان نتیجه گیری کرد که حداقل تا سال 1404 زبانه آلودگی به سطح آب زیرزمینی نخواهد رسید.
  کلیدواژگان: آبخوان، آزمون نفوذپذیری حلقه مضاعف، پیمایش های ژئوفیزیکی، آسیب پذیری آب زیرزمینی، جایگاه دفن پسماند، زنجان
 • کورش بهادری*، زهرابیگم حجازی زاده، محمد سلیقه صفحات 47-59
  افزایش غلظت میزان گازهای گلخانه ای منجر به تشدید پدیده ای بنام گرمایش جهانی گردیده است، پدیده ای که باعث شده تا میانگین دمای سالانه سطح کره زمین طی قرن گذشته 0.74 درجه سانتی گراد افزایش یابد. گرمایش جهانی پدیده ای است که اثرات ناخوشایند فراوانی بر زندگی انسان ها و جانوران می گذارد. رخداد و شدت یافتن پدیده هایی نظیر خشکسالی ، کاهش بارندگی ، افزایش رخداد روزهای گرد وخاک و سیلاب نیز ناشی از پدیده تغییر اقلیم و نهایتا گرمایش جهانی در دنیا بوده است. در این تحقیق جهت بررسی پدیده گرمایش جهانی در استان خوزستان با استفاده از روش های معمول سری های زمانی (میانگین های متحرک، معادله خط روند-ضریب خط روند) و آزمون ناپارامتریک من کندال، تغییرات درجه حرارت میانگین سالانه هوا طی دوره 2016-1988 در 8 ایستگاه سینوپتیک هواشناسی (آبادان- اهواز- امیدیه- بستان- دزفول رامهرمز- ماهشهر- مسجد سلیمان) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله حاکی از افزایش قابل ملاحظه دمای میانگین هوا در تمام ایستگاه های استان بوده، به نحوی که ایستگاه های منتخب طی دوره مطالعاتی (به جزایستگاه مسجدسلیمان روند افزایشی در سطح 5 درصد) روند افزایشی معنی داری در سطح 1 درصد نشان می دهند. همچنین ایستگاه های بستان و رامهرمز به ترتیب با 0.107 و 0.097 درجه سانتیگراد در هر سال، بیشترین ضریب افزایش درجه حرارت سالانه را دارا بوده اند.
  کلیدواژگان: گرمایش جهانی، سری های زمانی، میانگین متحرک، معادله خط روند، ناپارامتریک
 • علیرضا زراسوندی*، هوشنگ پورکاسب، عبدخلیل فاطمی، زهرا فریدونی، محمود قاسمی صفحات 60-77
  منطقه مشایخ در استان چهارمحال و بختیاری و از لحاظ ساختاری، در کمربند زاگرس مرتفع واقع شده است. این منطقه از دو کانسار ده معدن و دره یاس با فاصله ی حدودا 2 کیلومتری، تشکیل شده است. حداکثر کانه زایی در ارتباط با واحدهای کربناته ی حاوی مواد آلی در کانسار ده معدن می باشد. حضور گنبد نمکی دو آب و گسل معکوس آب ونک در اطراف منطقه ی مورد مطالعه باعث تغییر در میزان شوری، Eh، Ph و تحرک سیال کانه دار شده است. نتایج زمین شیمی، بیانگر وجود ناهنجاری منفی Eu و Ce، غنی شدگی عناصر نادر خاکی سنگین (HREE) نسبت به عناصر نادر خاکی سبک (LREE) برای کانسار ده معدن می باشد که بسیار مشابه با کانسارهای مس رسوبی کمربند مس آفریقای مرکزی است. کانسار دره یاس هم، ناهنجاری منفی Ceو تهی شدگی HREE نسبت به LREE را نشان می دهد. به طور کلی، نتایج بیانگر این است که سیالی شور با شرایط اکسیدان، فلزات را از واحدهای قدیمی تر شسته و به حوضه ی رسوبی وارد کرده است. سپس، در اثر برخورد سیالات کانه دار با یک واحد کربناته ی حاوی مواد آلی، مواد معدنی در یک شرایط احیایی ته نشین شده اند. در نهایت، ماده معدنی، تحت تاثیر فرآیندهای برون زاد و هوازدگی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مس رسوبی، ده معدن، دره یاس، منطقه مشایخ، چهارمحال و بختیاری
 • محمدحسین قبادی، عبدالرضا نوریزدان* صفحات 78-95

  فرو چاله ها در دشت های پوشیده از رسوبات کواترنر با سنگ بستر انحلال پذیر، فراوانی بیش تری دارند. بیش تر دشت ها در منطقه زاگرس چین خورده در ایران کارستی هستند. این پژوهش در گستره ای به مساحت 155 کیلومترمربع باهدف ارزیابی عوامل موثر در فرو چاله زایی در محل قدیمی دریاچه های جایدر گوری بلمک در جنوب شهر پل دختر، جنوب غرب ایران انجام شده است. این دریاچه ها در اثر وقوع بهمن سنگی سیمره در جنوب غرب ایران تشکیل شده بودند. در این منطقه رسوبات دریاچه ای ناشی از ایجاد سدهای زمین لغزشی گسترش دارند. بر اساس نتایج حاصل از انجام مطالعات ژیوفیزیکی در منطقه به روش های GPR با آنتن 10 مگاهرتز و توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (ERT)، ضخامت رسوبات دریاچه ای قدیمی جایدر در محل دشت جایدر به طور متوسط 70 متر و در محل دریاچه قدیمی گوری بلمک کمتر از 10 مترمی باشد. سنگ بستر رسوبات هر دو دریاچه سازند تبخیری گچساران است. سازند مذکور ازنظر سنی به سنوزوییک تعلق دارد. مقاومت فشاری تک محوری و کششی بخش ژیپس سنگ بستر به ترتیب 39/16 و 5/1 مگا پاسکال است. حداقل 4 دسته درزه در توده سنگ بستر گسترش دارد. منشا مواد پرکننده درزه ها، ناشی از فرسایش واحدهای مارنی سازند گچساران و رسوبات دریاچه ای می باشند. ..

  کلیدواژگان: فروچاله، سازند گچساران، انحلال پذیری ژیپس، واگرایی مواد پرکننده درزه ها، بهمن سنگی سیمره، پل دختر
 • ایمان زحمت کش*، ابوذر محسنی پور، امین امرائی صفحات 96-109

  پارامترهای ژیومکانیکی و پتروفیزیکی مخزن همانند سرعت موج برشی، تخلخل و تراوایی از جمله پارامترهای مهمی هستند که در شبیه سازی مخازن هیدروکربوری و استراتژی های اکتشافی نقش موثری ایفا می کنند. اخیرا روش های هوش مصنوعی به منظور پیش بینی این پارامترها با استفاده از داده های چاه پیمایی به کاربرده شده اند. بااین حال پیش بینی ویژگی های مخازن ناهمگن همواره با دشوارهای بسیاری همراه است و به سختی پاسخ مناسبی به دست آمده است. در این مطالعه تلاش شده است تا پارامترهای مخزنی سرعت موج برشی، تخلخل و تراوایی با استفاده از روش نوین ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO-ANN)، در مخزن هتروژن آسماری میدان منصوری تخمین زده شود. سپس عملکرد این مدل ترکیبی با روش های کلاسیک و مرسوم شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم تطبیقی استنتاج نروفازی (ANFIS) و همچنین روش ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک (GA-ANN) مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده عملکرد بسیار مناسب روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در تخمین پارامترهای مخزنی است. بنابراین می توان از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات به عنوان یک روش قدرتمند در تخمین سایر پارامترهای مخزنی به خصوص در مواقعی که دقت بالای پیش بینی لازم باشد استفاده نمود.

  کلیدواژگان: الگوریتم ازدحام ذرات، مدل الگوریتم ازدحام ذرات-شبکه عصبی (PSO-ANN)، پارامترهای مخزنی، تراوایی
 • نازی مظهری*، مرجان کریمی، پروین بیات، محمدصالح برومند صفحات 110-120

  یکی ازاهداف سنجش از دور زمین شناختی، تلاش برای بهبود روش های نقشه برداری انواع سنگ ها و کانی هاست. شناسایی آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده در اثر فعالیت های نامحدود معدنی با استفاده از این داده ها از لحاظ اقتصادی و زمانی مقرون به-صرفه بوده است. بارزسازی هر چه سریعتر این آلودگی ها در زمینه حل مشکلات زیست محیطی گام مهمی برداشته خواهد شد. بدون شک استفاده از این فناوری در مطالعات اکتشافی ، منابع طبیعی و زیست محیطی نه تنها سرعت انجام مطالعات را بیشتر می کند، بلکه از نظر دقت، هزینه و نیروی انسانی نیز بسیار با صرفه تر است. هدف از این تحقیق، بارزسازی باطله های معدنی سرب-روی انگوران با استفاده از داده های استر می باشد. بررسی رفتار سنگ ها و کانی های و استفاده از روش های ترکیب رنگی کاذب (R:1,G:6,B:3)، تحلیل مولفه های اصلی و نسبت گیری باندی به صورت ترکیب رنگی کاذب (R3/2,G5/3,B8/4) موجب نقشه برداری باطله های معدن گردید. استفاده از سه PC اول و بررسی مقدار ویژه بردار نشان می دهد که مولفه های پنجم و نهم با مقادیر ویژه بردار 72/0 و 65/0 دلالت بر رفتار طیفی کانی های کربناته و رسی در باندهای 8 و 6 دارد. اعتبارسنجی پردازش های انجام شده در نهایت از طریق طیف های کتابخانه ای، طیف های بازنویسی شده و طیف تصویر صورت گرفت.

  کلیدواژگان: معدن سرب-روی انگوران، سنجنده استر، ترکیب رنگی کاذب، تحلیل مولفه اصلی، نسبت گیری باندی
|
 • Maryam Tajbakhshian, Mohammad Hossein Mahmudy Gharaie *, Asadollah Mahboubi, Reza Mussavi Harami Pages 1-14

  To study soil quality in Shahid Hashemi Nezhad gas refinery region in view of pollution level of produced sulfur in this industrial unit, 22 soil samples collected from inside and adjacent areas of the refinery. Sulfate content of soil was extracted in three phases water soluble, absorbed, and occluded with carbonates by deionized water, 0.032 M NaH2PO4 and 1 M HCl, respectively. The concentration of total sulfate was determined by soil complete digestion with a mixture of HF, HCl and HNO3. The content of organic matter and CO32- and HCO3- anions concentrations in the soil samples were measured using titration method. Organic, occluded with carbonates, water soluble and absorbed sulfate had the maximum concentration in the soil samples respectively, that inside refinery samples had more concentration than the other samples regarding all these phases. Water soluble sulfate had a reverse correlation with soil pH that showed sulfate occurrence could slightly oxidize sulfur and its compounds and acidic environment dominance in the soil.

  Keywords: Shahid Hashemi Nezhad gas refinery, Complete digestion, Organic matter, Absorbed sulfate, Gypsum, anhydrite
 • Seyed Zanyar Seyed Mousavi, Hossein Tavakoli, Parviz Moarefvand, Mohammad Rezaei * Pages 15-30

  The effects of freezing-thawing cycles on the compressional wave velocities and dry density of schist rock have been investigated in this research. For this purpose, 13 boreholes were drilled in the Angouran mine and 25 cylindrical specimens were prepared. Then, the samples were weathered in the laboratory by freezing-thawing process and the compressional wave velocity and dry density of samples were measured in freeze-thaw cycles of 0, 7, 15, 40 and 75. The results analysis indicates an exponentially decrease in the compressional wave velocities (50% reduction) and dry density (30% reduction) with increasing the number of freeze-thaw cycles. Also, wave velocities exponentially increased with increasing the dry density. By fitting the concluded results, two empirical equations to calculate the compressional wave velocity and dry density in schist rock for different numbers of freeze-thaw cycles and also an equation between compressional wave velocity and dry density have been presented. In addition, the texture of samples was studied in intact situation and after 75 cycles of freezing-thawing by an electronic microscope. The obtained results indicated that the samples texture is condensed before weathering, whereas the discontinuities spacing is increased after weathering. Finally, verification results proved that there is a good conformity between the outputs of current study and other investigations.

  Keywords: Durability, Freeze, thaw process, Angouran mine, Dry density
 • Masoud Saatsaz *, Mahboubeh Sabzietivand, Abdolreza Ghods Pages 31-46
  In this study, climatological, geological, hydrogeological and geophysical investigations were carried out in order to assess the environmental suitability of a waste landfill located 13 km southwest of Zanjan. Achieving this aim was based on developing a GIS-based model, geoelectrical surveying and the measurement of infiltration rate using a double-ring infiltrometer in the landfill. The assessment of the vulnerability of the aquifer to pollution showed that the landfill is situated in a moderate vulnerable area. Double ring permeability tests confirm the landfill is an acceptable site showing a relatively low permeability rate. In this study, using ten vertical electrical soundings in Schlumberger array, it is shown that the electrical resistivity of deposits in the landfill varies from 20-35 Ω-m for fresh and wet dumps to 120-200 Ω-m for dry and old dumps. The leachate plume has a width of about one km and spreads to a depth of about 55 m. The shape of the plume shows the leachate migration is towards the northeast. Considering the estimated groundwater depth at more than 86 m and calculated infiltration rate equal to 1.95 mm/hour, it can be concluded that the contaminant plume will not reach the water table up to 2024.
  Keywords: Aquifer, Double ring permeability tests, Geophysical surveys, Groundwater vulnerability, Landfill site, Zanjan
 • Kurosh Bahadori *, Zahra Baigom Hedjazizadeh, Mohamad Saligheh Pages 47-59
  Increasing the concentration of greenhouse gases leads to global warming is a phenomenon called resonance phenomenon that has led to an average annual temperature of 0.74 ° C over the last century the Earth's surface to rise. Global warming is a phenomenon that many adverse effects on human life and affects animals. Find phenomena such as droughts and intensity of rainfall . What reduction - Increased occurrence of dust and Sylabha.nyz days of climate change caused by global warming in the world ultimately was. In this study, to investigate the phenomenon of global warming in the province using the usual methods of time series (moving averages, trend-factor equation Trendline) and Mann-Kendall test, the average annual air temperature changes over the period 2016-1988 to 8 stations synoptic meteorology (Ahvaz, Abadan and Dezful Bustan- omydyeh- Ramhormoz-Mahshahr-MasjedSoleiman)is examined. The results obtained indicate a significant increase in average temperature of the air at all stations in the province so that the selected stations during the study period (except station in Masjed Soleyman, rising at 5% level) show the significant increase in the level of 1% of the stations 0.107 and 0.097, respectively Vramhrmz take degrees Celsius per year, the highest annual rate of increase in temperature have had
  Keywords: Global warming, Time series, Moving averages, Trend line equation, Trend line coefficient, nonparametric
 • Alireza Zarasvandi *, Houshang Pourkaseb, Abde-Khalil Fatemi, Zahra Fereydouni, Mahmoud Ghasemi Pages 60-77
  Mashayekh area is located in Charmahal and Bakhtiari province and is structurally located in the high Zagros belt. This region is characterized by two mining districts, namely, the Dehmadan and the Darreh-Yas, approximately two kilometers apart. The most mineralization is associated with organic-bearing carbonate rocks in the Dehmadan deposit. The presence of Do-ab salt dome and Ab-Vanak reverse fault in around of the study area have been resulted in changing the salinity, Eh, pH and movement of ore forming fluids. The geochemical results represent negative Ce and Eu anomalies, Light Rare Earth elements (LREE) enrichment relative to Heavy Rare Earth Elements (HREE) in the Dehmadan deposit that the features are analogous to that of central African Zambian belt sedimentary copper deposits. Darreh-Yas deposit also shows weak negative Ce anomaly and HREE enrichment relative to LREE. In general, the results indicate that metals of old units have been leached by high saline brines with oxic conditions and entered into sedimentary basins. Then, the reaction of ore-forming fluid with organic-bearing carbonate rocks lead to ore deposition in a reduced condition. Finally, the ore has been undergone by late-stage supergene and weathering processes.
  Keywords: Sedimentary-hosted copper, Dehmadan, Darreh-Yas, Mashayekh area, Chaharmahal va Bakhtiari
 • Mohammad Hossien Ghobadi, Abdulreza Nooryazdan * Pages 78-95

  Sinkholes are more abundant, in the quaternary-covered basins with soluble bedrock. In the folded Zagros in Iran, the Most of plains are karstic. This research was carried out in an area of 155 km2 in location of old the Jaydar and the Gori Balmak lakes, in south of Poldokhtar city, SW Iran. The purpose of this study was to evaluate the factors affecting the formation of sinkhole. In this area are expanding lake sediments of the Seymareh landslide dams. The thickness of lake sediments have been estimated using geophysical studies include GPR with 10 MHz antenna and ERT, respectively an average 70 m and less than 10 m in the Jaydar and Gori Balmak plains. The bedrock of study area is the Gachsaran Formation (Middle Miocene) includes gypsum massive and marl. Uniaxial compressive strength (UCS) and tensile strength of gypsum section of bedrock is respectively 16.39 and 1.5 MPa. At least 4 joint sets are expanded in the bedrock. The source of the filling materials of the joints is eroded marl units of Gachsaran Formation and lake sediments. The dispersion of joints filling material is approved by Crumb, dual hydrometer and chemical tests. The dual consolidation test showed that the covering sediments of bed rock are collapsible. Pezometric data show that the average depth of groundwater in the past 10 years has loss about 3 m and lies at a depth of 20 m at ground level now. Field observations show less than 32 sinkholes in the study area

  Keywords: Sinkhole, Seymareh landslide, Jaydar Lake, Poldokhtar
 • Iman Zahmatkesh *, Abouzar Mohsenipour, Amin Amraei Pages 96-109

  The geomechanical and petrophysical parameters of the reservoir such as shear wave velocity, porosity and permeability are regarded as the most important elements in estimating reserves, reservoir simulation, and overall field exploitation strategies. Recently, several methods of artificial intelligence techniques have been used to predict this parameter by using well log data. However, predicting the characteristics of heterogeneous reservoirs always has been facing many problems and an appropriate response is rarely achieved. In this paper, a new methodology is presented for reservoir parameters (shear wave velocity, porosity and permeability) estimation by combining artificial neural network and Particle Swarm optimization (PSO) in Asmari formation of mansuri oilfield. Performance of proposed hybrid scheme was evaluated by comparing the results with the Neural Network and Nero-Fuzzy methods as well as hybrid genetic algorithm–neural network strategy (GA–NN). Comparison of the results shows that PSO-ANN outperforms all the other methods and it can be considered as a powerful tool for reservoir parameters estimation, especially in cases where a precise estimation criterion is crucial.

  Keywords: hybrid particle swarm optimization –neural network strategy (PSO–ANN), Reservoir parameters, Permeability, Particle Swarm Optimization
 • Nazi Mazhrai *, Marjan Karimi, Parvin Bayat, Mohammad Saleh Broumand Pages 110-120

  One of the main purposes of geological remote sensing is trying to improve mapping methods of various rock and minerals. In recent decades, with the development of Remote Sensing, this technology has been proposed as an effective method for mapping of rock units. remote Sensing technology has been very helpful by using satellite data to control and monitor various pollutions in managing different sources and also its economical to use these data to identify enviromental pollution caused by unlimited mining activities and with fast detection of these kind of pollution, it has been very useful for solving enviromental problems. Undoubtedly the use of this technology in exploratory studies, natural and environmental resources not only increases the speed of studies, but is also much more efficient in terms of accuracy and cost and manpower. The purpose of this study is mine tailings detection of the Anguran Pb-Zn mining area using false color combination (R:1,G:6,B:3), principal component analysis (PCA), and band ratios [R3/2,G5/3,B8/4]. The use of the first three PC and the evaluation of the eigenvector shows that the fifth and ninth components with eigenvectors of 0.72 and 0.65 indicate the spectral behavior of carbonate and clay minerals in bands 8 and 6. image processings validated by the USGS library spectra, the Resampled USGS library spectra and Z-Profile images.

  Keywords: Anguran Pb-Zn Mining, ASTER sensor, False Color Combination, Principal component analysis, Band ratios