فهرست مطالب

علوم روانشناختی - پیاپی 89 (مرداد 1399)
 • پیاپی 89 (مرداد 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید سعید پورنقاش تهرانی*، سمیرا مرتضوی فر، سمیه مرتضوی فر صفحات 529-539
  زمینه

  تحقیقات متعدی پیرامون حمایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم هیجان انجام شده است، اما تاثیر حمایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم هیجان در پیش بینی سلامت روانی افراد مبتلا به اسکلروزیس چندگانه مورد غفلت واقع واقع شده است.

  هدف

  تاثیر حمایت اجتماعی و راهبردهای تنظیم هیجان در پیش بینی سلامت روانی افراد مبتلا به اسکلروزیس چندگانه بود.

  روش

  پژوهش از نوع همبستگی بود، جامعه آماری شامل کلیه افراد مراجعه کننده به مرکز درمانی اسکلروزیس سینا در فصل بهار سال 1397 بود، 200 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی (ریف، 1989)، تنظیم شناختی هیجان (گارنفسگی، 2001) و حمایت اجتماعی (زیمن، 1988). تحلیل داده ها با روش آماری رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد.

  یافته ها

  نشان داد که، در سطح (0/01 p<) حمایت اجتماعی ادراک شده و سبک های تنظیم هیجان واریانس بهزیستی روانشناختی تبیین کردند. همچنین مشخص شد که سبک های شناختی تنظیم هیجان و حمایت اجتماعی ادراک شده همبستگی ضعیف تا متوسط در سطح (0/05> p) دارند.

  نتیجه گیری

  حمایت اجتماعی و سبک های شناختی تنظیم هیجان قادر به پیش بینی بهزیستی روانشناختی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بودند.

  کلیدواژگان: سلامت روانی، راهبردهای تنظیم هیجان، حمایت اجتماعی، بیماران مبتلا به اسکلروز چندگانه
 • پیمان مام شریفی، نگار اکبری بجندی، نازنین اسدی* صفحات 541-551
  زمینه

  اعتیاد به اینترنت می تواند آسیب های روانشناختی در برداشته باشد. متغیرهای متعددی می توانند در اعتیاد به اینترنت نقش داشته باشند که می توان به کیفیت زندگی، رضایت از زندگی و راهبردهای مقابله با استرس اشاره کرد. مسیله تحقیق این است که آیا راهبردهای مقابله با استرس در رابطه بین کیفیت زندگی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت، نقش واسطه ای ایفا می کنند؟

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی تدوین مدل پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس کیفیت زندگی و رضایت از زندگی با نقش واسطه ای راهبردهای مقابله با استرس انجام گردید.

  روش

  طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه های علامه طباطبایی و الزهرا (س) در سال 98-1397 بودند. روش نمونه گیری به صورت در دسترس بود، به این صورت که از بین دانشجویان 300 نفر بر اساس ملاک های ورود و خروج پژوهش به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (1996)، پرسشنامه کیفیت سازمان جهانی بهداشت (1996)، پرسشنامه رضایت از زندگی داینر و همکاران (1985) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس (1981) بودند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که کلیه ی متغیرهای پژوهش به جز راهبرد مقابله ای هیجان مدار رابطه منفی معناداری با اعتیاد به اینترنت داشتند. نتایج تحلیل مسیر حاکی از برازش مناسب مدل بود که در آن هم کیفیت زندگی و هم رضایت از زندگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق راهبردهای مقابله با استرس) اعتیاد به اینترنت را پیش بینی کردند (0/001 >p).

  نتیجه گیری

  کیفیت زندگی و رضایت از زندگی در کنار سایر عوامل ازجمله شیوه ی مقابله با مشکلات فرد، نقشی کلیدی در اعتیاد به اینترنت ایفا می کنند و لزوم توجه به این عوامل در برنامه های پیشگیری ضروری است.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، کیفیت زندگی، رضایت از زندگی، راهبردهای مقابله با استرس
 • عاطفه حیرت*، مولود وطن خواهان صفحات 553-559
  زمینه

  مطالعات متعددی به تاثیر مهارت های ارتباطی و طرحواره درمانی بر ترس از صمیمت زوجین پرداخته اند. اما پیرامون اثربخشی آموزش تلفیقی مهارت های ارتباطی و طرحواره درمانی بر ترس از صمیمیت زنان شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

  هدف

  بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی مهارت های ارتباطی و طرحواره درمانی بر ترس از صمیمیت زنان مراجعه کننده به کلینیک های شهر اصفهان بود.

  روش

  پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره شهر اصفهان در زمستان سال 1397 بود. 30 نفر به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه ترس از صمیمیت (FIS) دسکاتنر و تلن (1991) و جلسات آموزش تلفیقی مهارت های ارتباطی و طرحواره درمانی طاهری (1394). تحلیل داده ها با استفاده روش تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد.

  یافته ها

  آموزش مهارت های ارتباطی و طرحواره درمانی بر ترس از صمیمیت زنان مراجعه کننده به کلینیک های شهر اصفهان تاثیر دارد (0/05 >p).

  نتیجه گیری

  ترس از صمیمیت زنان مراجعه کننده به کلینیک های شهر اصفهان بر اساس آموزش مهارت های ارتباطی و طرحواره درمانی بهبود یافت.

  کلیدواژگان: ترس از صمیمیت، مهارت های ارتباطی، طرحواره درمانی
 • الهه ذبیحی جلالی زواره، سمیه کاظمیان*، عبدالرحیم کسایی صفحات 561-566
  زمینه

  پژوهش های متعددی پیرامون شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پایه نهم انجام شده است. اما در زمینه پژوهش از نوع کیفی و نقش دوران کودکی در انتخاب رشته تحصیلی خلا پژوهشی در بافت کشور وجود دارد.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفی عوامل موثر در دوران پیش از دبستان و دبستان، بر انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان پایه نهم انجام گرفت.

  روش

  این پژوهش از نوع کیفی و نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه نهم یکی از مدارس منطقه 2 شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود، تعداد 16 نفر به روش نمونه گیری نظری به عنوان نمونه انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود. تحلیل داده ها به شیوه اشتراوس و کوربین (1998) انجام شد.

  یافته ها

  عوامل به دست آمده در دوره پیش از دبستان شامل پیگیری علایق و توانمندی ها و آماده سازی فضای بروز علایق و توانمندی های فرد است. در دوران دبستان، عوامل محتوایی شامل تجربیات فرد و واکنش های رفتاری اطرافیان و در قسمت عوامل فرآیندی مربوط به این دوران، کدهای محوری مشاهده و الگوبرداری (تاثیر دیگران) و درون فکنی حاصل شد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت که در دوره پیش از دبستان خانواده و اقوام در ایجاد و پیگیری رغبت ها و توانمندی های فرد موثر می باشند، در دوران دبستان به دلیل افزایش سن و پیچیده تر شدن فرآیندهای شناختی، و همچنین ورود به مدرسه، عوامل تاثیرگذار متنوع تر می شوند.

  کلیدواژگان: انتخاب رشته، پایه نهم، پیش از دبستان، دبستان
 • سیاوش کیانی*، پرویز صباحی، شاهرخ مکوندحسینی، پروین رفیعی نیا، محمودرضا آل بویه صفحات 567-578
  زمینه

  تحقیقات متعددی در زمینه تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و درمان شناختی رفتاری انجام شده است. اما پژوهشی که به مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت ‏نگر بر خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد مزمن مغفول مانده است.

  هدف

  مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش‏ و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏نگر بر خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد مزمن بود.

  روش

  پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری به مدت 3 ماه همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به درد مزمن مراجعه‏ کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم شهر تهران در تابستان 98 بود که تعداد 45 نفر به عنوان نمونه انتخاب و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه گماشته شدند. ابزار پژوهش عبارت اند از: پرسشنامه خودکارآمدی درد نیکولاس (2007) مداخله درمان پذیرش ‏و تعهد (هیز و همکاران، 2013) و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏ نگر (بن‏نینک، 2014). داده‏ ها با استفاده از شاخص‏های آمار توصیفی و روش اندازه‏گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ‏ها

  بین درمان مبتنی بر پذیرش ‏و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت‏نگر با گروه گواه در خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد مزمن تفاوت معناداری وجود داشت (0/001 >P). اما بین درمان مبتنی بر پذیرش‏ و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت ‏نگر در خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به درد مزمن تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05 <P).

  نتیجه‏ گیری

  درمان مبتنی بر پذیرش‏و تعهد و درمان شناختی - رفتاری مثبت ‏نگر روش‏های موثری برای افزایش خودکارآمدی درد در بیماران مبتلا به درد مزمن می‏باشند.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد، درمان شناختی - رفتاری مثبت نگر، خودکارآمدی درد، بیماران، درد مزمن
 • علی محمدباقر، محمدعلی محمدی فر*، علی اکبر امین بیدختی، بلال ایزانلو صفحات 579-591
  زمینه

  تحقیقات متعددی به بررسی رابطه کارکردهای اجرایی مغز با تاب آوری در ورزشکاران پرداخته اند، اما پیرامون پژوهش با موضوع بررسی نقش مولفه های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجی گری تاب آوری شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

  هدف

  بررسی موفقیت شطرنج بازان حرفه ای تحت تاثیر نقش مولفه های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجی گری تاب آوری بود.

  روش

  طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تمامی شطرنج بازان حرفه ای دارای ریتینگ ایران از سوی فدراسیون مربوطه در سال 1396-97 بودند.545 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: مقیاس تاب آوری کانر و داویدسون (1991-1979)، آزمون عملکرد مداوم دیداری شنیداری (انجمن روان پزشکی آمریکا، 2002)، آزمون برج لندن شالیس (1982) و نمره ریتینگ ورزشکاران شطرنج. تحلیل داده ها با روش ضریب تعیین و بارهای عاملی انجام شد.

  یافته ها

  سه مولفه برنامه ریزی و سازماندهی، توجه مداوم و کنترل پاسخ به طور معنادار بر متغیر کارکرد های اجرایی بار شدند (0/05>P). مولفه های پنج گانه تاب آوری نیز به طور معناداری بر متغیر مکنون تاب آوری بار شدند (0/05 >P). متغیر کارکرد های اجرایی و تاب آوری تاثیر مستقیم، مثبت و معنادار بر موفقیت شطرنج بازان داشتند (0/05 >P). اثر ساختاری کل متغیر کارکرد های اجرایی نیز اثر غیر مستقیم آن به واسطه تاب آوری بر کارکرد های اجرایی معنادار بود (0/05 >P).

  نتیجه گیری

  با تقویت کارکرد های اجرایی میزان و احتمال موفقیت و مدال آوری شطرنج بازان افزایش یافت.

  کلیدواژگان: شطرنج، کارکرد های اجرایی مغز، تاب آوری
 • نازنین شیدان فر، شکوه نوابی نژاد*، ولی الله فرزاد صفحات 593-606
  زمینه

  مطالعات متعددی پیرامون بررسی اثر بخشی  زوج درمانی هیجان مدار  و ایماگوتراپی بر صمیمیت زوجین ، کیفیت روابط و تعارضات زناشویی زوجین انجام شده است. اما پژوهشی که به مقایسه اثر  زوج درمانی هیجان مدار و ایماگوتراپی بر سازگاری فردی زوجین  پرداخته باشد مغفول مانده است.

  هدف

  مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و ایماگوتراپی بر سازگاری فردی زوجین در سال های اولیه ازدواج بود.

  روش

  پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل زوجین ناسازگار مراجعه کننده به مراکز سلامت و سرای محله و مشاوره در شهر تهران مناطق (1، 8) در سال 1395 بود. 24 زوج به روش داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (12 زوج) جایگزین شدند. ابزار پژوهش عبارتند از: جلسات زوج درمانی هیجان مدار (جانسون، 2004)، جلسات ایماگوتراپی (هندریکس، 2004) و پرسشنامه پرسشنامه سازگاری بل (1961). تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد.

  یافته ها

  هر دو رویکرد زوج درمانی هیجان مدار و ایماگوتراپی بر سازگاری فردی زوجین تاثیر داشتند (0/001 >p).

  نتیجه گیری

  ایماگوتراپی و زوج درمانی بر روی سازگاری فردی زوجین تاثیرگذار بود و سبب افزایش سازگاری فردی زوجین شدند.

  کلیدواژگان: زوج درمانی هیجان مدار، زوج درمانی ایماگوتراپی، سازگاری فردی، زوجین
 • سعید شاکری، حسین ابراهیمی مقدم*، خدیجه ابوالمعالی صفحات 607-617
  زمینه

  مطالعات متعددی به بررسی عوامل گرایش به استفاده از داروهای نیروزا  و بررسی خودکارآمدی، تصویر بدنی و تلقین پذیری ورزشکاران پرداخته اند. اما پیرامون تبیین مدل معادلات ساختاری رابطه گرایش به استفاده از داروهای نیروزا در ورزشکاران بدنسازی براساس خودکارآمدی، تصویربدنی و تلقین پذیری با میانجی گری انگیزش موفقیت شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

  هدف

  تبیین مدل معادلات ساختاری رابطه گرایش به استفاده از داروهای نیروزا در ورزشکاران بدنسازی شهر تهران براساس خودکارآمدی، تصویربدنی و تلقین پذیری با میانجی گری انگیزش موفقیت بود.

  روش

  از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه ورزشکاران رشته بدنسازی باشگاه های شهر تهران در سال 97 بود، تعداد 600 نفر به روش تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.. ابزار عیارتند از: پرسشنامه تلقین پذیری محقق ساخته (1398)، پرسشنامه تصویر بدنی (برون، کش و میکولکا، 1990): پرسشنامه ادارک از موفقیت (رابرتز، ترشو و بلاگی، 1998)، پرسشنامه خودکارآمدی (شوارزر و جروسالم، 1981)، پرسشنامه گرایش به مواد نیروزا (حبیبی و همکاران، 1395). داده ها با مدل معادلات ساختاری و آزمون اثر میانجی تحلیل شد.

  یافته ها

  بین خودکارآمدی و تصویر بدنی با گرایش به استفاده از مواد نیروزا رابطه منفی و معنی داری وجود داشت، بین تلقین پذیری و گرایش به استفاده از مواد نیروزا رابطه معنی داری وجود نداشت، بین تلقین پذیری و گرایش به استفاده از مواد نیروزا رابطه معنی داری وجود نداشت. بین تصویر بدنی و تلقین پذیری با انگیزش موفقیت رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (0/01 ˂P)، بین انگیزش موفقیت و گرایش به استفاده از مواد نیروزا رابطه منفی و معنی داری وجود نداشت و بین خودکارآمدی و انگیزش موفقیت رابطه منفی و معنی داری وجود داشت (0/05 ˂P).

  نتیجه گیری

  نمی توان بر اساس خودکارآمدی، تصویر بدنی و تلقین پذیری گرایش به استفاده از مواد نیروزا را تبیین کرد.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، تصویر بدنی، تلقین پذیری، گرایش به استفاده از مواد نیروزا، انگیزش موفقیت
 • علی اکبر نخعی شامحمود، علی عرب*، علی فرنام صفحات 619-628
  زمینه

  مطالعات متعددی پیرامون اثر بخشی روان درمانگری و بررسی توانش های سازش یافتگی و هیجانات منفی معتادان انجام شده است. اما پژوهشی که به بررسی اثربخشی روان بنه درمانگری گروهی بر توانش های سازش یافتگی و هیجانات منفی معتادان مصرف کننده سنتی و صنعتی تحت درمان متادون  پرداخته باشد مغفول مانده است.  

  هدف

  اثربخشی روان بنه درمانگری گروهی بر توانش های سازش یافتگی و هیجانات منفی معتادان سنتی و صنعتی بود.

  روش

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه معتادان تحت درمان مرکز ترک اعتیاد امید فردا، زیر نظر سازمان بهزیستی شهر بیرجند بود. بر اساس نمونه گیری در دسترس 45 نفر بعنوان نمونه انتخاب و در سه گروه (15 نفری، مصرف کننده مواد سنتی، مصرف کننده مواد صنعتی و گروه گواه) جایگزین شدند. ابزار عبارتند از: پرسشنامه سازش یافتگی اجتماعی بل (1961)، پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس (DASS- 21) لاویبوند و لاویبوند (1999) و آموزش روان بنه درمانگری (غلامرضایی و طهرانچی، 1395). تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل کوواریانس انجام شد.

  یافته ها

  روان بنه درمانگری گروهی بر بهبود سازش یافتگی عاطفی و کاهش هیجانات منفی تاثیر معنادار داشت (0/05> p).

  نتیجه گیری

  برای افزایش توانش های سازش یافتگی و کاهش هیجانات منفی معتادان مصرف کننده سنتی و صنعتی تحت درمان متادون می توان از روان بنه درمانگری گروهی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: روان بنه درمانگری، توانش های سازش یافتگی، هیجانات منفی، معتادان سنتی و صنعتی
 • محمدمهدی زارع، حسین بقولی*، سلطان علی کاظمی، حجت الله جاویدی صفحات 629-637
  زمینه

  تحقیقات  متعددی به بررسی اجتناب تجربه ای، تنیدگی، افسردگی و اضطراب جانبازان پرداخته اند. اما پژوهشی که به بررسی مقایسه اجتناب تجربه ای در جانبازان مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه همراه با نشانگان افسردگی، اضطرابی و عادی پرداخته باشد مغفول مانده است.

  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه اجتناب تجربه ای در جانبازان مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه همراه با نشانگان افسردگی، اضطرابی و عادی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر پس رویدادی بود. از این رو تعداد 35 نفر از جانبازان مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه همراه با نشانگان افسردگی، 35 نفر از جانبازان مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه همراه با نشانگان اضطرابی و 35 نفر از جانبازان مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه پس از تشخیص اولیه روان پزشک و مصاحبه بالینی ساختار یافته به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه ها از نظر متغییرهای جمعیت شناختی با یکدیگر همتا شدند. پرسشنامه پذیرش و عمل (بوندو همکاران، 2011)؛ چک لیست اختلال تنیدگی پس از سانحه (ویرایش نظامی-1994)؛ پرسشنامه افسردگی بک (ویرایش-II-1996)؛ پرسشنامه اضطراب بک (ویرایش-II-1996) و پرسشنامه جمعیت شناختی در میان افراد شرکت کننده اجرا شد. داده ها از طریق روش تحلیل واریانس یک متغیره (ANOVA) و آزمون تعقیبی جهت مقایسه زوجی گروه ها مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  پژوهش حاضر نشان داد سازه شناختی اجتناب تجربه ای در بیماران مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه همراه با نشانگان افسردگی در مقایسه با دو گروه دیگر بیشتر بود (0/001 >P).

  نتیجه گیری

  از این مطالعه می توان نتیجه گرفت بیماران مبتلا به اختلال تنیدگی پس از سانحه همراه با نشانگان افسردگی از اجتناب تجربه ای و فرار افکار بیشتری برخوردار بودند

  کلیدواژگان: اختلال تنیدگی پس از سانحه، اجتناب تجربه ای، اضطراب و افسردگی
 • زهرا نریمان، اصغر آقایی جوشقانی*، هادی فرهادی صفحات 639-646
  زمینه

  مطالعات متعددی به بررسی  عوامل خیانت و ایجاد روابط فرازناشویی  و سازش یافتگی زناشویی زوجین  پرداخته اند. اما پژوهشی که  به بررسی مقایسه اعتیاد به عشق و سازش یافتگی زناشویی در متاهلین با و بدون روابط فرازناشویی پرداخته باشد مغفول مانده است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اعتیاد به عشق و سازش یافتگی زناشویی در متاهلین با و بدون روابط فرازناشویی انجام شد.

  روش

  طرح پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان و مردان متاهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در بهار 1397 بود که از بین آن ها تعداد (58 مرد و 50 زن دارای روابط فرازناشویی) و تعداد (59 مرد 49 زن بدون رابطه فرازناشویی) به روش نمونه گیری دردسترس به عنوان نمونه های تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اعتیاد به عشق (پی بادی، 2005) و پرسشنامه سازش یافتگی زناشویی (اسپاینر، 1976) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل آزمون t گروه های مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل نشان داد که دو گروه متاهلین دارای روابط فرازناشویی و بدون روابط فرازناشویی در متغیرهای سازش یافتگی زناشویی و اعتیاد به عشق با هم تفاوت معنی داری دارند (0/05>P). بدین صورت که گروه متاهلین با روابط فرازناشویی نسبت به گروه متاهلین بدون روابط فرازناشویی به شکل معناداری دارای اعتیاد به عشق بیشتر و سازش یافتگی زناشویی کمتر بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، لازم است که ابتدا با استفاده از مطالعه کیفی مناسب، عوامل ایجاد کننده روابط فرازناشویی در متاهلین شناسایی و سپس با بکارگیری زوج درمانی، تلاش شود تا با بهبود سازش یافتگی زناشویی در این زوجین، عشق و علاقه بین آنها نیز افزایش یابد.

  کلیدواژگان: اعتیاد به عشق، سازش یافتگی زناشویی، روابط فرازناشویی
 • زیبا امام دوست، سعید تیموری*، غلامرضا خوی نژاد، علیرضا رجایی صفحات 647-655
  زمینه

  مطالعات متعددی به مقایسه اثر بخشی شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی و واقعیت درمانگری و تنظیم شناختی هیجان پرداخته اند. . اما پیرامون  بررسی مقایسه اثربخشی شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی و واقعیت درمانگری بر تنظیم شناختی هیجان در مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

  هدف

  مقایسه تاثیر شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی و واقعیت درمانگری بر تنظیم هیجان مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود.

  روش

  این پژوهش با استفاده از روش نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و یک دوره پیگیری یک ماهه با استفاده از طرح دو گروه آزمایش و یک گروه گواه انجام شد. جامعه مادران دارای کودک مبتلا به طیف اوتیسم شهر مشهد بود که 36 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 12 تایی گمارش شدند. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله و یک ماه بعد در مرحله پیگیری به پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران (2001) پاسخ دادند. یک گروه آزمایش تحت شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی (محمدخانی و خانی پور، 1396) و گروه دوم تحت واقعیت درمانگری (ووبولدینگ، 2013) به مدت ده جلسه 90 دقیقه ای بصورت هفتگی قرار گرفته و هیچ مداخله ای طی این مدت بر گروه گواه صورت نگرفت. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین تاثیر دو درمان بر نمرات متغیر تنظیم شناختی هیجان وجود دارد (0/05 ≤P) و شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی در مقایسه با واقعیت درمانگری تاثیر بیشتری بر تنظیم شناختی هیجان مادران دارد.

  نتیجه گیری

  به منظور بهبود تنظیم شناختی هیجان مادران کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم می توان از روش شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، شناخت درمانگری مبتنی بر ذهن آگاهی، واقعیت درمانگری، تنظیم شناختی هیجان
|
 • Seyed Saeid Pournaghash Tehrani*, Samira Mortazavifar, Somayeh Mortazavifar Pages 529-539
  Background

  Several studies have been done on social support and emotion regulation strategies, but the impact of social support and emotion regulation strategies on predicting mental health of people with multiple sclerosis has been neglected.

  Aims

  The effect of social support and emotion regulation strategies on predicting mental health of people with multiple sclerosis.

  Method

  This was a correlational study. The population consisted of all those who referred to Sina Sclerosis Medical Center in spring(2018), 200 were selected by convenience sampling method. The research instruments were the Psychological Well-being Questionnaire (Reef, 1989), Cognitive Emotion Regulation (GARNFEIGS, 2001) and Social Support (Zimman, 1988). Data were analyzed using multiple regression and Pearson correlation coefficient.

  Results

  The results showed that, at the level of (p< 0/01) perceived social support and emotion regulation styles explained psychological well-being variance. It was also found that cognitive styles of emotion regulation and perceived social support had a weak to moderate correlation at the level (p< 0/05).

  Conclusions

  Social support and cognitive emotion regulation styles were able to predict psychological well-being in patients with multiple sclerosis

  Keywords: Mental health, emotion regulation strategies, social support, patients with multiple sclerosis
 • Peyman Mamsharifi, Negar Akbari Bejandi, Nazanin Asadi* Pages 541-551
  Background

  Internet addiction can cause psychological damage. Various variables can contribute to internet addiction, such as quality of life, life satisfaction, and stress coping strategies. The research question is whether stress coping strategies play a mediating role in the relationship between quality of life and life satisfaction with internet addiction?

  Aims

  The purpose of this study was to develop a model for predicting internet addiction based on quality of life and life satisfaction with mediating role of stress coping strategies.

  Method

  The present research was a descriptive-correlational study. The statistical population of the study consisted of all students at Allameh Tabataba'i and Al-Zahra Universities in the year 2018-19. The sampling method was available in which 300 students were selected as sample group based on admission and exit criteria. Research tools were Young Internet Addiction Questionnaire (1996), World Health Organization Quality Questionnaire (1996), Diener et al. Life Satisfaction Questionnaire (1985), and Billings and Mouse Coping Strategies Questionnaire (1981). Data were analyzed using Pearson correlation test and path analysis.

  Results

  The results showed that all variables of the research except for the emotion-focused coping strategy had a significant negative relationship with internet addiction. The results of the path analysis indicated that the model fit in well, in which both quality of life and life satisfaction directly and indirectly (through stress coping strategies) predicted Internet addiction (p< 0/001).

  Conclusions

  Quality of life and life satisfaction appear to play a key role in Internet addiction, along with other factors, including how to deal with individual problems, and the need to pay attention to these factors in prevention programs.

  Keywords: Internet addiction, quality of life, life satisfaction, coping strategies
 • Atefeh Heyrat*, Molod Vatan Khahan Pages 553-559
  Background

  Several studies have investigated the effect of communication and schema therapy on couple's fear of intimacy. But there is a research gap on the effectiveness of integrated communication skills training and schema therapy on women's fear of intimacy.

  Aims

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of integrated communication skills and schema therapy on fear of intimacy in women referred to Isfahan clinics.

  Method

  This study was a quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population was all women referred to counseling clinics in Isfahan in winter of 2018. Thirty subjects were selected by convenience sampling method and were randomly assigned into two experimental and control groups (n= 15). Research tools are: Dekatner & Telen (1991) Intimacy Fear Questionnaire (FIS) and Taheri Integrated Skills Therapy and Schema Therapy Sessions Taheri (2015). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  Communication Skills and Schema Therapy training had an effect on fear of intimacy in Isfahan clinics (p< 0/05).

  Conclusions

  Fear of intimacy of women referred to Isfahan clinics based on communication skills and schema therapy was improved.

  Keywords: Fear of intimacy, communication skills training, schema therapy
 • Elahe Zabihi Jalali Zavareh, Somaye Kazemian*, Abdolrahim Kasaee Pages 561-566
  Background

  Numerous studies have been carried out to identify the factors influencing the choice of field of study for ninth grade students. But in the field of qualitative research and the role of childhood in selecting the field of study, there is a vacuum in the context of the country.

  Aims

  The purpose of this study was to Qualitative Study of the Role of Pre-school and Elementary School periods on Field Selection of educational for ninth grade students.

  Method

  This study was a qualitative and data-based theory. The statistical population consisted of The ninth grade students one of the schools in district 2 of Tehran city were academic year1395-96, 16 were selected by theoretical sampling method. The data were collected through semi-structured and in-depth interviews. Data analysis was performed by method of Strauss and Corbin (1998).

  Results

  Factors obtained in the pre-school period include pursuing interests and abilities and preparing the environment for the emergence of one's interests and abilities. In the elementary school period, the content factors include individuals’ experiences and relatives’ behavioral reactions, and in the section of the process factors associated with this period, the axial codes were observe and modeling (influence of others) and internalization.

  Conclusions

  In the pre-school period, families and relatives are effective in creating and pursuing one's desires and abilities, during elementary school due to increasing age and more complex cognitive processes, as well as school entry. Factors are becoming more diverse.

  Keywords: Choice of field, ninth grade, pre-elementary, elementary
 • Siavash Kiani*, Parviz Sabahi, Shahrokh Makvand Hosaini, Parvin Rafienia, Mahmudreza Alebouyeh Pages 567-578
  Background

  Several studies have been conducted on the impact of acceptance-based and cognitive-behavioral therapy. But research comparing the efficacy of acceptance-based and commitment-based therapy and positive cognitive-behavioral therapy on pain self-efficacy in patients with chronic pain remains neglected.

  Aims

  To compare the efficacy of acceptance and commitment based therapy and positive cognitive-behavioral therapy on pain self-efficacy in patients with chronic pain.

  Method

  This study was a quasi-experimental study with a 3-month-old instructor with 3 witnesses. The statistical population consisted of all patients with chronic pain referred to Hazrat Rasool Akram Hospital in Tehran in summer of 2019. 45 patients were selected as the sample and randomly assigned to one of the two groups. Research tools are: Nicholas Pain Self-efficacy Questionnaire (2007), Acceptance and Commitment Therapy Intervention (Hayes et al., 2013) and Positive Cognitive-Behavioral Therapy (Ben Nink, 2014). Descriptive statistics and repeated measures analysis were used.

  Results

  There was a significant difference between acceptance and commitment based therapy and positive cognitive-behavioral therapy with the control group in pain self-efficacy in patients with chronic pain (P< 0/001). But there was no significant difference between acceptance and commitment based therapy and positive cognitive-behavioral therapy in pain self-efficacy in patients with chronic pain (P< 0/05).

  Conclusions

  Acceptance and commitment based therapy and positive cognitive-behavioral therapies are important in increasing my pain self-efficacy.

  Keywords: Acceptance, commitment-based therapy, positive cognitive-behavioral therapy, pain self-efficacy, patients, chronic pain
 • Ali Mohammadbagher, Mohammadali Mohammadifar*, Aliakbar Aminbidokhti, Balal Izanloo Pages 579-591
  Background

  Several studies have investigated the relationship between executive functions of the brain with resilience in athletes, but there is controversy regarding research on the role of components of executive functions in brain through mediating the research gap resilience.

  Aims

  To investigate the success of professional chess players influenced by the role of components of executive functions of the brain by investigating the mediating resilience.

  Method

  The research design was descriptive correlational The statistical population of all professional chess players was Iranian rating by the relevant federation in 2017-2018. 545 individuals were selected as sample through available sampling method. Research tools include the Connor & Davidson Resilience Scale (1979–1991), the Continuous Audiovisual Performance Test (American Psychiatric Association, 2002), the London Shales Tower Test (1982), and the Chess Athletes Rating Score. Data analysis was performed using factor analysis and factor loadings.

  Results

  The three components of planning and organizing, continuous attention and response control were significantly influenced by the variables of executive functions (P< 0/05). The five components of resilience also significantly affected the present variable of resilience (P< 0/05). Variables of executive functions and resilience had a direct, positive and significant effect on the success of chess players (P< 0/05). The overall structural effect of executive functions variable also had a significant indirect effect through resilience on executive functions (P< 0/05).

  Conclusions

  By enhancing executive functions, the chances of success and mediation of chess players increased.

  Keywords: Chess, brain executive functions, resilience
 • Naznin Sheydanfar, Shokoh Navabinejad*, Valiholah Farzad Pages 593-606
  Background

  Numerous studies have been conducted to investigate the effectiveness of emotion-focused couple therapy and imagotherapy on couple intimacy, quality of relationships, and marital conflict. But research comparing the effects of emotionally-focused couple therapy and imagotherapy on individual adjustment in couples has remained neglected.

  Aims

  The aim of this study was to compare the efficacy of emotion-focused couple therapy and imagotherapy on the personal adjustment of couples in the early years of marriage.

  Method

  This was a quasi-experimental study with two experimental groups and one control group. The statistical population of the study consisted of maladaptive couples referring to neighborhood health and counseling centers in Tehran (1, 8) districts in 2016. Twenty-four couples were selected by voluntary sampling. They were randomly divided into two groups of experimental and control (12 couples). Research instruments were: Emotional Couple Therapy Sessions (Johnson, 2004), Imagotherapy Sessions (Hendrix, 2004), and Bell's Compatibility Questionnaire (1961). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.

  Results

  Both Emotional Coupling Therapy and Imagotherapy had a significant effect on couple's personal adjustment (p< 0/001).

  Conclusions

  Imagotherapy and couple therapy had an effect on couple's personal adjustment and increased couple's personal adjustment.

  Keywords: Emotional couple therapy, imagotherapy couple therapy, individual adaptation, couples
 • Saeed Shakery, Hossein Ebrahimi Moghadam*, Khadijeh Abollmali Pages 607-617
  Background

  Numerous studies have investigated the factors affecting the use of narcotic drugs and examining athletes' self-efficacy, body image and persuasion. But regarding the Explanation of structural equation models, there is a relationship between the tendency to use narcotic drugs in bodybuilding athletes based on self-efficacy, body image, and visibility mediated by the motivation to succeed in the research gap.

  Aims

  The aim of this study was to explain the structural equation modeling relationship between the tendency to use narcotic drugs in bodybuilding athletes in Tehran based on self-efficacy, body image and visualization with mediating motivation for success.

  Method

  It was a correlation type. The statistical population consisted of all bodybuilding athletes of Tehran city clubs in the year 97, 600 were selected randomly. The tool consisted of: Researcher-made Visibility Inventory (1398), Body Image Questionnaire (External, Cache & Mikulka, 1990): Perceptions of Success Questionnaire (Roberts, Tersch, & Blaggy, 1998), Self-efficacy Questionnaire (Schwarzer & Jerosalem, 1981), Nirosan Content Inventory (Habibi et al., 2016). Data were analyzed using structural equation modeling and mediation effect test.

  Results

  There was a significant negative relationship between self-efficacy and body image with the tendency to use inert substances, there was no significant relationship between indulgence and tendency to use inert substances, between indulgence and tendency to use There was no significant relationship between narcotic substances. There was a positive and significant relationship between body image and visibility with motivation for success (P˂ 0/01), there was no significant negative relationship between motivation for success and tendency to use narcotic substances, and between self-efficacy and motivation for success. There was a significant negative (P˂ 0/05).

  Conclusions

  Based on self-efficacy, body image and visualization tendency to use inert substances cannot be explained.

  Keywords: Self-efficacy, body image, visibility, tendency to use inert substances, success motivation
 • Ali Akbar Nakhee Shamahmood, Ali Arab*, Ali Farnam Pages 619-628
  Background

  Numerous studies have been conducted on the efficacy of psychotherapy and the evaluation of coping abilities and negative emotions of addicts. But research investigating the effectiveness of group therapy psychotherapy on coping abilities and negative emotions of traditional and industrial methadone-treated drug abusers has been neglected.

  objective

  The effectiveness of group corm psychotherapy was on coping abilities and negative emotions of traditional and industrial addicts.

  Method

  The research method was quasi-experimental with two experimental groups and one control group. The statistical population consisted of all addicts treated by Hope Tomorrow Addiction Treatment Center under Birjand Welfare Organization. Based on available sampling, 45 individuals were selected and replaced in three groups (15 people, traditional drug users, industrial drug users and control group). The instruments are: Bell's Social Adjustment Questionnaire (1961), Lovebond & Lovebird's Depression, Anxiety, Stress Questionnaire (DASS-21) (1999), and Mental Therapy Psychotherapy Training (Gholamrezaie and Tehranchi, 2016). Data were analyzed using covariance analysis.

  Results

  Group corm psychotherapy had a significant effect on improving emotional adjustment and decreasing negative emotions (p< 0/05).

  Conclusions

  Group therapy can be used to increase coping abilities and reduce the negative emotions of traditional and industrial methadone-treated drug users.

  Keywords: Cormorant psychosis, Adaptation abilities, Negative emotions, Traditional, industrial addicts
 • Mohammad Mehdi Zare, Hossein Baghooli*, Soltanali Kazemi, Hojjatolah Javidi Pages 629-637
  Background

  Numerous studies have investigated the experience avoidance, stress, depression and anxiety of veterans. But research comparing empirical avoidance comparisons in veterans with post-traumatic stress disorder with depressive, anxiety, and normal syndromes has failed.

  Aims

  The purpose of this study was to compare the experience avoidance in veterans with post traumatic stress disorder with depression syndromes, anxiety syndroms and withot syndromes.

  Method

  The method of this study was post-event. Therefore, 35 veterans with post-traumatic stress disorder with depression syndrome, 35 veterans with post-traumatic stress disorder with anxiety syndrome and 35 post-traumatic stress disorder veterans Primary psychiatrists and structured clinical interviews were selected available sampling. The groups were matched in terms of demographic variables. Acceptance and action Questionnaire (Bondo et al., 2011); Post Traumatic Stress Disorder Checklist (Military Edition-1994); Beck Depression Inventory (II-1996); Beck Anxiety Inventory (II-1996) and Demographic Questionnaire Cognition was performed among the participants. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and post hoc tests to compare groups.

  Results

  The findings of the present study showed that the cognitive structure of experiential avoidance in patients with posttraumatic stress disorder with depression syndrome was higher than the other two groups (P< 0/001).

  Conclusions

  It can be concluded from this study that patients with Post Traumatic Stress Disorder with Depression Syndrome had more experience avoidance and escape of thoughts.

  Keywords: Post truamatic stress, experiential avoidance, depression, anxiety
 • Zahra Nariman, ASGHAR AGHAEI JOSHAGHANI*, Hadi Farhadi Pages 639-646
  Background

  Several studies have investigated the factors of infidelity and the creation of extramarital relationships and marital adjustment of couples. But research comparing addiction to marital love and marital adjustment in married couples with and without extramarital relationships has been neglected.

  Objective

  The purpose of this study was to compare marital addiction and marital adjustment in married couples with and without extramarital relationships..

  Method

  The research design was causal-comparative. The statistical population of the present study included all married men and women referring to Isfahan consultation centers in the spring of 2018 from whom 58 men and 50 women with extramarital relationships and 49 men and 59 women without extramarital relationship were selected as the research samples through convenient method. In order to collect data, Love Addiction Questionnaire (Paybody, 2005) and Extramarital Adjustment Questionnaire (Spiner, 1976) were used. Independent sample t-test was used in order to analyze the data.

  Results

  The results of the analysis showed that two married groups with extramarital relationships and without extramarital relationships are significantly different from each other in the variables of marital adjustment and love addiction (P<0/05) in a way that the married group with extramarital relationships had significantly higher degrees of love addiction and lower degrees of marital adjustment compared to the married group without extramarital relationships.

  Conclusions

  According to the results of the present study, it is necessary first to identify the factors creating extramarital relationships through appropriate qualitative study and to attempt to increase love between them through applying couple therapy via improvement of marital adjustment in these couples.

  Keywords: Love addiction, marital adjustment, extramarital relationships
 • Ziba Emamdoost, Saeed Teymouri*, Gholamreza Khoynejad, Alireza Rajaei Pages 647-655
  Background

  Numerous studies have compared the efficacy of cognitive therapy based on mindfulness awareness and reality therapy and cognitive emotion regulation. . But there is research about comparing the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy and reality therapy on cognitive emotion regulation in mothers of children with autism spectrum disorder.

  Aims

  The aim of this study was to compare the effect of cognitive therapy and reality therapy on emotion regulation in mothers of children with autism spectrum disorder.

  Method

  This study was a quasi-experimental with pre-test-post-test and a one-month follow-up period using two experimental and one control group design. Mothers of children with autism spectrum in Mashhad were selected by convenience sampling method and randomly assigned into three groups of 12 each. Subjects responded to Garnefsky et al.'s (2001) Cognitive Emotion Regulation Questionnaire before and after the intervention and one month after the follow-up. One group underwent mindfulness-based cognitive therapy (Mohammadkhani & Khanipour, 1396) and the other group underwent reality therapy (Wobolding, 2013) for ten 90-minute sessions weekly with no intervention during this period. The control group did not last long. Multivariate analysis of covariance and Scheffe post hoc tests were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that there was a significant difference between the effect of the two treatments on the variable scores of cognitive emotion regulation (P≤ 0/05) and cognitive mindfulness-based cognitive therapy had more effect on mothers' cognitive emotion regulation compared to reality therapy.

  Conclusions

  Mindfulness-based cognitive therapy can be used to improve cognitive emotion regulation in mothers of children with autism spectrum disorder.

  Keywords: Autism spectrum disorder, mindfulness based cognitive therapy, reality therapy, emotion regulation