فهرست مطالب

 • سال چهل و چهارم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پونه دهقان*، فرهاد حسین پناه، معین مرادپور، سولماز داوند صفحات 341-345
  سابقه و هدف

  امروزه چاقی دارای روندی فزاینده در اکثر جوامع است که مشکلات و عوارض زیادی به دنبال دارد. با تشخیص دقیق تر چاقی شکمی می توان اقدام های مناسبی را در بیماران در راستای بهبود شرایط آن ها و کاهش عوارض ناشی از سندرم متابولیک انجام داد. این مطالعه برای بررسی همبستگی چربی احشایی شکمی توسط سونوگرافی با اندازه گیری دور کمر در مکان های مختلف در جمعیت بزرگسال انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی 155 نفر از جمعیت 20 تا 70 سال بالغان تهران sequential انتخاب شدند و اندازه دور کمر در اندازه گیری درست زیر پایین ترین دنده (Wc1)، در باریک ترین ناحیه (Wc2) و در نقطه وسط بین پایین دنده ها و ایلیاک کرست (Wc3) اندازه گیری وارتباط آن با چربی شکمی توسط سونوگرافی بررسی شد.

  یافته ها

  همبستگی معناداری بین اندازه های دور کمر در هر سه نقطه با میزان چربی احشایی وجود نداشت (r=0.6). بر اساس Wc1 و Wc2 و Wc3 میزان فراوانی سندرم متابولیک به ترتیب 9/ 22 درصد، 8/ 21 درصد و 7/ 25 درصد بود که تفاوت معناداری نداشت .P > 0.05

  نتیجه گیری

   کارآیی اندازه گیری دور کمر در مکا نهای مختلف در جمعیت بزرگسال برای تشخیص چاقی شکمی مشابه بوده و اندازه گیری در هر یکاز این سه محل قابل انجام است.

  کلیدواژگان: چاقی، دور کمر، بالغین
 • مریم حیدری، صدیقه پویا، سید محمود هاشمی*، کاوه بقایی، محمدرضا زالی صفحات 346-351
  سابقه و هدف

  IBD بیماری چندین عاملی است که در دو عنوان عمومی بیماری کرون و کولیت اولسراتیو طبقه بندی می شود. تاکنون مدل های حیوانی ابزارهای گسترده ای برای شناسایی علل سببی این بیماری ارایه داده است. روش های متعددی از جمله استفاده از ترکیب های شیمیایی برای ایجاد مدل حیوانی کولیت معرفی شده اند. در این مطالعه، از سویه موشی C57BL / 6 برای ایجاد کولیت با استفاده از دکستران سدیم سولفات (DSS) استفاده شد و به دلیل اثر این ماده در شدت علایم بالینی و بقای حیوانات، آثار دوزهای مختلف 5/1، 2 و 3٪ DSS، برای ایجاد مدل موشی ارزیابی شد.

  روش ها

  در این مطالعه تجربی،  برای القای بیماری کولیت آزمایشگاهی، موش ها به چهار گروه مورد و شاهد (در هر گروه پنج موش) تقسیم شده و DSS به مدت چهار روز به آب آشامیدنی موش ها اضافه شد و به مدت هفت روز با آب معمولی پیگیری شد. برای ایجاد مدل مزمن بیماری، این روند در سه دوره تکرار شد. تظاهر بالینی کولیت در موش ها از جمله: کاهش وزن بدن، خونریزی و اسهال به طور روزانه بررسی شد، موش ها در روز 34 قربانی شده و مورد بررسی های میکروسکوپی و ماکروسکوپی قرار گرفتند. نتایج مطالعه با استفاده از نرم افزار Graphpad Prism نسخه پنج تجزیه و تحلیل و گزارش شد.

  یافته ها

   در گروه 3درصد DSS، بروز بالای مرگ و میر با علایم بالینی شدید مشاهده شد، چهار موش از پنج موش در گروه مطالعه، (05/0 >p-Value) ولی در گروه 5/1 درصد DSS تفاوت معنا داری در مقایسه با گروه سالم مشاهده نشد. همچنین استفاده از 2درصد DSS منجر به القای کولیت با علایم متوسط و بدون مرگ و میر در موش ها شد.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد استفاده از 2درصد DSS، با پروتکل ارایه شده می تواند به عنوان یک دوز بهینه  سبب القای کولیت تجربی در موش C57BL/6 ماده شود.

  کلیدواژگان: بیماری التهابی روده، مدل حیوانی، کولیت تجربی، دکستران سدیم سولفات
 • پانته آ حاجی میرزا شفیع سلطانی_فلورا فروزش*_مهدی شعبانی صفحات 352-359
  سابقه و هدف

  سرطان کولورکتال یکی از شای عترین سرطان ها و عامل مرگ بر اثر سرطان در جهان است. دگزامتازون، یک داروی گلوکوکورتیکوییدی و دارای خواص ضد تکثیری و ضد التهابی است که قادر به مهار رشد و القا آپوپتوز در رده های سلولی سرطان میلوما انسانی است. هدف از این تحقیق تعیین اثر این دارو روی رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال انسانی با تکیه بر روی بیان ژن های مسیر خارجی آپوپتوزی Fas و FasL و بیان ژن های مسیر داخلی آپوپتوزی Bax و Bcl-2 است.

  مواد و روش ها

  تحقیق به روش تجربی انجام شد. پس از کشت رده سلولی HT-29 ، سلول ها تحت تیمار با غلظت های مختلف دگزامتازون) 1/ 0 میکرومول الی 1000 میکرومول (و زمان های مختلف) 24 ، 48 و 72 ساعت قرار گرفتند. بررسی سمیت با تست MTT ارزیابی و IC50 تعیین شد. برای بررسی کمی تغییر بیان رونوشت ژ نهای Fas/FasL و RNA ،Bax/Bcl-2 ، از سلول های تیمار شده و تیمار نشده استخراج شد و پس از سنتز cDNA ، بیان رونوشت ژن ها توسط quantitative Real time-PCR ارزیابی و آنالیز داده ها با استفاده از روش لیواک سنجیده شد.

  یافته ها

  دگزامتازون در غلظت 1000 میکرومول به کاهش سلول های زنده در هر سه بازه زمانی 24 ، 48 و 72 ساعت منجرشده است، اما این غلظت بعد از 48 ساعت انکوباسیون به عنوان IC50 تعیین شد. پس از تیمار سلول ها در غلظت IC50 ، سطح بیان رونوشت ژنهای Fas و FasL در مقایسه با سلول های تیمار نشده تغییر معنا دار مشاهده نشد (p <0.05). در حالی که سطح بیان رونوشت ژ نهای Bax و Bcl-2 به طور معنا دار در مقایسه با سلول های تیمار نشده به ترتیب افزایش و کاهش یافت (p <0.05). دگزامتازون به روش وابسته به دوز و زمان روی رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال انسانی اعمال اثر کرده است.

  نتیجه گیری

  دگزامتازون می تواند سبب مهار رشد در رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال انسانی و همچنین به القا آپوپتوز از طریق مسیر داخلی منجر شود، درحالی که تاثیری روی القا آپوپتوز از طریق مسیر خارجی ندارد. بنابراین تیمار رده سلولی HT-29 سرطان کولورکتال انسانی با غلظت معینی از دگزامتازون میتواند بیان ژن های دخیل در مسیر داخلی آپوپتوز را در راستای مرگ برنامه ریزی سلول تغییر دهد.

  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، آپوپتوز، دگزامتازون، رده سلولی HT-29
 • صمد صفرزداه گرگری*، محمدعلی آذربایجانی، صفر صفرزداه گرگری، بهرام آذری گرگری، سینا اسماعیلی صفحات 360-365
  سابقه و هدف

  فعالیت ورزشی و مصرف آنتی اکسیدا نها یکی از عوامل پیشگیری از بروز سارکوپنی و آپوپتوزی در عضلات افراد سالمند به شمار می رود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تمرین های هوازی و مصرف مکمل ویتامین D بر عوامل آپوپتوز و سارکوپنی در رت های سالمند است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 50 سر رت نر مسن 20 تا 22 ماهه 20 ± 220 گرم وزن (به صورت تصادفی به 5 گروه 10 سری شامل: کنترل) C (، سالین) ، S ویتامین D  VD (، تمرین) T (و تمرین تداومی+ویتامین D (VDT تقسیم شدند. گرو ه های تمرینی به مدت هشت هفته و چهار روز در هفته با سرعت  8 تا 20m/min و شیب ثابت 10 درصد و مدت 30 تا 60 دقیقه روی تریدمیل دویدند و ویتامین D نیز روزانه به مقدار 5/ 0 میکروگرم تزریق شد. میزان پروتیین های 2-BAX,BCL ،فولیستاتین و میوستاتین، 24 ساعت بعد از آخرین تمرین از عضله تمامی رت ها و در حالت بی هوشی ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنووای یک راهه و آزمون تعقیبی شفه در سطح معناداری 05 / 0 استفاده شد.

  نتایج

  میزان پروتیین های BAX و میوستاتین در گروه های VDT و T نسبت به گروه کنترل در حد معناداری کاهش یافته بود 013 / P=0 ، برای میوستاتین و P=0/03 ، برای BAX در گروه VDT و 017 / P,=0 برای میوستاتین و 027 / P=0 برای BAX در گروه T. همچنین میزان پروتیین های 2-BCL و فولیستاتین در این گروه ها در حد معناداری افزایش یافته بود 01 / P=0 ، برای فولیستاتین و 01 / P=0 ،برای 2-BCL در گروه VDT و 005 / P,=0 برای فولیستاتین و 024 / ،P=0 برای 2-BCL در گروه T. نسبت 2-BAX/BCL نیز کاهش معناداری داشت، ولی در نسبت میوستاتین بر فولیستاتین تفاوت معنا داری بین گروه ها مشاهده نشد .05 / P<0

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که هشت هفته تمرین های هوازی سبب کاهش عوامل آپوپتوزی شامل پروتیین BAX و 2-BCL و عوامل سارکوپنی میوستاتین و فولیستاتین در عضلات رت های سالمند می شود و اگر انجام این تمرین ها همراه با دریافت ویتامین D باشد شاید از ایجاد سارکوپنی یا آپوپتوز عضلانی در رتهای سالخورده جلوگیری میکند.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، سارکوپنی، تمرینات تداومی، ویتامین D
 • جمشید راهب*، وحید احمدیانپور، جواد مولا، فتاح ستوده نژاد نعمت االلهی صفحات 366-373
  سابقه و هدف

  مطالعه هایی که در گذشته روی خون مبتلایان به سرطان پروستات با استفاده از روش DLS و بررسی تغییرهای اندازه پروتیین کرونا انجام شده، نشان داده است که این آزمایش با اختصاصیت و حساسیت زیاد، کاربردی است، اما این روش در ایران تاکنون بررسی نشده بود و بنابراین در این مطالعه قصد بر این است تا با انجام این روش توسط نانوذره طلا، به تشخیص سرطان پرستات در بین بیماران ایرانی بپردازیم.

  مواد و روش ها

  تحقیق به روش توصیفی انجام شد. سرم خون 60 مرد ایرانی با سن بین 40 تا 90 سال شامل 20 نمونه سالم، 20 نمونه مبتلا به خو شخیمی و 20 نمونه مبتلا به سرطان پروستات جمع آوری شد. تغییرهای پراکنش نوری توسط DLS از سطح نانوذرات طلا مخلوط شده با این سر مها اندازه گیری شده و پاسخ ها با شاخص PSA افراد مقایسه شد. تحلیل نتایج نسبت D2/D1 با استفاده از آزمون های t-test & ANOVA انجام شد.

  یافته ها

  بعد آزمون های آماری تفاوت معناداری در اندازه ساختار پروتویین کرونا در بین سه گروه مردان مبتلا به سرطان و مردان مبتلا به خو شخیمی و مردان سالم مشاهده نشد. ارتباط بین میزان پراکنش نور و سطح سرم PSA نیز یافت نشد.

  نتیجه گیری

   به نظر می رسد از آنجا که انجام این آزمون نیاز به تجهیزات پیشرفته ثابت نگه داشتن دما دارد و همچنین محدودی تهایی DLS برای تشخیص سرطان پروستات این آزمون نمی تواند روشی ساده و دقیق برای تشخیص زودهنگام این سرطان باشد، پیشنهاد می شود از روش های دیگری برای تشخیص استفاده شود.

  کلیدواژگان: تشخیص زودهنگام، پروتوئین کرونا، نانوذرات سیتراته طلا، دی ال اس، سرطان پروستات
 • نرگس غلامی، الهام پوربختیاران، لطیف گچکار، سیده مریم موسوی ویشکایی* صفحات 374-377
  سابقه و هدف

  مننژیت یکی از عفونت های جدی و تهدید کننده حیات در نوزادی محسوب می شود و عامل مهم موربیدتی و مورتالیتی در نوزادان است و به دلیل هم پوشانی تظاهرات کلینیکی سپسیس و مننژیت تشخیص به موقع آن با علایم اولیه و تست های آزمایشگاهی دشوار است. با توجه به اهمیت روزافزون موضوع، فراوانی مننژیت، علایم بالینی، یافته های پاراکلینیک و ریسک فاکتورهای احتمالی مرتبط و نتیجه نهایی و درمان در نوزادان که با تشخیص مننژیت در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1392تا 1396 بستری شده اند، بررسی شد. هدف اصلی این طرح برنامه ریزی مناسب برای ارتقای سلامت نوزادان با استفاده از این یافته ها ونتایج است.

  مواد و روش بررسی

  در این مطالعه داده های موجود پرونده های نوزادان مبتلا به مننژیت و سپسیس که در سال های 1392تا 1396 در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بستری شده بودند، بررسی شد و میزان شیوع مننژیت و سپسیس، علایم بالینی نوزادان مبتلا به مننژیت، نتایج پاراکلینیک، ریسک فاکتورها و نتایج درمان و عوارض بررسی شد.

  یافته ها

   از بین 3612 نوزاد با تشخیص سپسیس در 5 سال شیوع مننژیت، 2/2 درصد بود. شایع ترین علایم کلینیکی  Poor feeding 43 درصد (خوب شیر نخوردن) و تب 42 درصد بود. نوزادان پره ترم مبتلا به مننژیت، به طور معناداری بیشتر از نوزادان ترم مبتلا به آپنه شدند 004/0 : Pvalue. همچنین نوزادان پره ترم مبتلا به مننژیت، در مقایسه با  نوزادان ترم مبتلا با اختلاف معناداری دچار early meningitis (مننژیت زودرس) در سن کمتر از هفت روز با 26درصد: Pvalue و B/C مثبت با 005/0 : Pvalue و   CSF/C مثبت با 40درصد : Pvalue شدند. CSF/C 12.3 درصد مننژیت مثبت بود. 7/3درصد نوزادان فوت کردند و  9/4 دیرصد دچار سکل نورولوژیک شدند.

  نتیجه گیری 

  در این پژوهش، شیوع مننژیت در سپسیس کمتر از سایر مقاله های منتشر شده در سایر نقاط جهان است. علایم بالینی عفونت در نوزادان غیر اختصاصی بود. بنابراین در همه نوزادانی که شک به سپسیس در آن ها وجود دارد، بررسی های ضروری و آزمایش های لازم و Lp برای تعیین کانون عفونت باید انجام شود.

  کلیدواژگان: سپسیس، نوزادان، مننژیت
 • مریم اصل ذاکر، مهدی جعفری، سمیرا سیار* صفحات 378-384
  سابقه و هدف

  دیابت شایعترین بیماری متابولیک در جهان است. مهمترین عامل در کنترل این بیماری خودمراقبتی است. هدف از این مطالعه ارزیابی عوامل شخصیتی و سبک های مقابله ای بر رفتار خودمراقبتی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 می باشد.

  مواد و روش ها

   مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی بوده که در آن 121 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 از طریق نمونه گیری هدفمند وارد مطالعه شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسش نامه دموگرافیک، پرسش نامه شخصیت سرشت و منش کلونینجر و همچنین پرسش نامه سبک های مقابله لازاروس م یباشد.

  نتایج

  به وسیله ی نرم افزار SPSS نسخه 23 و آزمون های توصیفی، همبستگی به دست آمد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن بود که بین ویژگی های شخصیت و سبک های مقابله و خودمراقبتی در بیماران دیابتی نوع 2 ارتباط معنی دار وجود دارد و برخی از مولفه های شخصیتی و سبک های مقابله توانستند خودمراقبتی دیابتی را پیش بینی کنند. خود مراقبتی دیابتی با مولفه شخصیتی خودراهبردی  05 /r=0/23 ،P <0 و از بین سبک های مقابله، با جستجوی حمایت اجتماعی 001 / r=0/52 ،P <0 (مسئولیت پذیری) 05 / r=-0/20 ،P <0  رابطه دارد. وهمچنین در این مطالعه تمام سبک های شخصیتی به غیر از وابستگی به پاداش با سبک های مقابله داراری رابطه معنی دار بودند.

  نتیجه گیری

  می توان از ارتباط بین ویژگی های شخصیت و سبک های مقابله در بیماران مبتلا به دیابت به منظور پیشگیری، غربالگری وهمچنین آموزش در افراد مبتلا و همچنین خانواده های آنها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: دیابت، ویژگی های شخصیت، سبک های مقابله
 • شرمین شایان* صفحات 385-390
  سابقه و هدف

  با توجه به اهمیت نوع دوستی و عوارض شناخته شده نداشتن آن و خلا اطلاعاتی در مورد وضعیت آن در دانشجویان رد ه های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، این تحقیق در سال 1397 انجام شد.

  مواد و روش ها

  این تحقیق به روش توصیفی روی 224 نفر شامل 80 نفر سال اول ، 74 نفر پس از آزمون جامع علوم پایه، 70 نفر سال آخر انجام شد. این افراد به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحل های انتخاب شدند. ویژگی شخصیتی نوع دوستی در 18 شاخص در یک طیف پنج گزینه ای؛ هرگز، گاهی، معمولا، بیشتر اوقات و همیشه سنجش شد و نقش سال تحصیلی، سن، جنس و... به عنوان عوامل مرتبط در سه طبقه نوع دوستی محدود، نوع دوستی ریسک پذیر و نوع دوستی ساده با آزمون کای دو قضاوت آماری شد.

  یافته ها

   این تحقیق روی تعداد 224 نفر دانشجوی پزشکی در مقاطع تحصیلی مختلف انجام شد. دانشجویان نوع دوستی خود را در 30.3 درصد هرگز و 15.3 درصد گاهی اعلام کردند و شدت نوع دوستی در 43 درصد ساده بوده است. نوع دوستی ریسک پذیر با افزایش سن کاهش و در زنان کمتر از مردان بوده است. P<0.001

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد با افزایش مقطع تحصیلی، ویژگی شخصیتی نو عدوستی افزایش سال اول 3.78 و پس از آزمون جامع علوم پایه 4.02 و سال آخر4.12 می یابد و نیز رفتار نوع دوستانه ساده 43 درصد ، رفتار نوع دوستانه محدود 26 درصد و رفتار نوع دوستانه ریسک پذیری 31 درصد بوده و نشان می دهد که رفتار نوع دوستانه ریسک پذیر کاهش یافته و این برای آینده پزشکی جای نگرانی دارد زیرا اگر بیماری مشکل دار باشد، پزشکان در درمان ریسک نم یپذیرند زیرا اساس پزشکی باید بر اساس نوع دوستی باشد و وظیفه پزشک با نوع دوستی همگن است، لازمه پزشکی نوع دوستی است و البته در معیار ورود لحاظ نمی شود.به علاوه مطالعه ای نشده است که این ویژگی شخصیتی در دانشجویان چگونه است خلا اطلاعات بنابراین این تحقیق روی دانشجویان پزشکی در سه مقطع اول، پس از آزمون جامع علوم پایه و آخر در سال 1397 انجام شد. بیمار مشکل ساز خواهد شد. این تحقیق به بررسی علل و اقدام های لازم برای ارتقای پدیده نوع دوستی بویژه نو عدوستی ریسک پذیر توصیه م یکند.

  کلیدواژگان: ویژگی شخصیتی نوع دوستی، دانشجویان پزشکی، پرسشنامه سانجای
 • فریور لاهیجی، آرش ملکی، حمیدرضا ابوعلی* صفحات 391-394
  سابقه و هدف

  (Amniotic band syndrome (ABS یک ناهنجاری مادرزادی نادر است که ممکن است هر ناحیه ای از بدن جنین را درگیر کند. در این مقاله ما به گزارش یک بیمار دچار ABS با درگیری در اندام فوقانی پرداختیم. ABS سبب آمپوتاسیون، syndactyly و lymphedema در انگشتان دست شده بود. یکی از انگشتان قطع شده دوباره در بخش فوقانی پشت جنین، بین دو اسکاپولا چسبیده بود. در این توده شبیه انگشت هیچ گونه بافت استخوانی وجود نداشت.

  کلیدواژگان: Amniotic band syndrome، قطع عضو، heterotopic reimplantation، آنومالی مادرزادی
 • الهه ابوعلی*، محمد صالحی صفحات 395-400
  سابقه و هدف

  عفونت هلیکوباکترپیلوری به عنوان یک ریسک فاکتور مهم در ایجاد اولسر، گاستریت و بدخیمی شناخته شده است، ولی به تازگی اثر سیستمیک عفونت هلیکوباکترپیلوری روی ارگان های دیگر مانند عفونت کبد و ایجاد کبد چرب غیرالکلی، پیدا شده است. پیدا کردن شیوع HPI دربیماران NAFLD به دلیل اینکه شیوع NAFLD در جهان رو به افزایش است، مورد توجه قرارگرفته است. هدف از انجام این پژوهش تعیین شیوع هلیکوباکترپیلوری در بیماران کبد چرب غیرالکلی مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان لقمان حکیم در سال 97 - 1396 بود.

  مواد و روش ها

   این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود که بیماران کبد چرب غیرالکلی مراجعه کننده به کلینیک گوارش بیمارستان لقمان حکیم به روش نمونه گیری با مراجعه مستمر انتخاب شدند.

  روش

  نمونه گیری با مراجعه مستمر انتخاب شدند. بعد از تایید کبد چرب غیرالکلی به وسیله سونوگرافی، تست سرولوژی آنتی بادی ضد هلیکوباکترپیلوری IgG درخواست شد. سپس داده های گردآوری شده کد بندی و وارد کامپیوتر شد. از آزمون های کای دو و تی - مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شده است. شیوع با سطح اطمینان 95 درصد تعیین شد و آزمون های آماری در سطح معناداری 5 درصد انجام شده است.

  یافته ها

  در این مطالعه 181 بیمار کبد چرب غیرالکلی بررسی شدند. سن بیماران 95 / 11 ± 15 / 44 سال بود. 70 نفر 7/ 38 درصد (مرد و 111 نفر) 3/ 61 درصد  زن بودند. یک نفر 55 / 0درصد (از بیماران کبد چرب گرید چهار، 15 نفر) 29 / 8درصد (کبد چرب گرید سه، 51 نفر) 18 / 28 درصد (کبد چرب گرید دو و اغلب بیماران) 114 نفر) 63 درصد کبد چرب گرید یک داشتند. هلیکوباکترپیلوری در بین 114 نفر 63 درصد از بیماران مثبت بود. شیوع تست IgG مثبت در بین زنان 64 درصد و در بین مردان 4/ 61 درصد بود. تفاوت آماری معناداری در شیوع تست IgG مثبت بین زنان و مردان مشاهده نشد.(0.731=p). اگرچه شیوع هلیکوباکترپیلوری در بین افرادی که از دخانیات استفاده نمی کردند کمتر از سایر افراد بود، ولی از نظر آماری تفاوت آماری معناداری در شیوع هلیکوباکترپیلوری برحسب وضعیت مصرف دخانیات بیماران مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در بیماران کبد چرب غیرالکلی به نسبت بالاست. این شیوع زیاد می تواند دلیلی برای وجود رابطه احتمالی بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و کبد چرب غیرالکلی باشد..

  کلیدواژگان: عفونت هلیکوباکترپیلوری، کبد چرب غیر الکلی، کبد چرب
 • فرزانه خیری، سید محمود هاشمی، داور امانی* صفحات 401-414
  سابقه و هدف

  میکروبیوتا شامل انواع انگل ها، ویروس ها، آرکیی باکترها و باکتری هاست. بین میکروبیوتای افراد و سیستم ایمنی آن ها ارتباط دوطرفه وجود دارد و یکدیگر را تنظیم می کنند. در مطالعه های زیادی پیوندمیکروبیوتای مدفوع Fecal Microbiota Transplantation (FMT)  درانواع بیماری های گوارشی و غیر گوارشی استفاده شده و آثار مفیدی در بیماران مبتلا به کلستریدیوم دیفیسیل داشته است. هدف از نگارش این مقاله مروری، آشنایی با میکروبیوتای انسان و عوامل تاثیرگذار بر آن، بررسی رابطه بین میکروبیوتا و انواع بیماری های انسانی، آشنایی با روش درمانی FMT وکاربرد آن در برخی از بیماری های گوارشی و غیر گوارشی است.

  مواد و روش بررسی

  برای نگارش این مقاله مروری با استفاده از واژگان کلیدی، Fecal Microbiota Transplantation، میکروبیوتا، سیستم ایمنی به جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی Scopus، Google Scholar، Pub Med وScience Direct پرداختیم. در پایان 127 مقاله انگلیسی زبان که در آن ها کلمه های کلیدی موردنظر به کار رفته بود، انتخاب شدند.

  نتیجه گیری

   پیوند میکروبیوتای مدفوع (FMT) یکی از روش های درمانی جدید در حیطه پزشکی است که سبب بهبود و تعدیل میکروبیوتای دستگاه گوارش می شود. به همین دلیل، پزشکان و محققان در تلاش هستند تا از این روش برای درمان انواع بیماری های گوارشی و غیر گوارشی استفاده کنند. میکروبیوتای دستگاه گوارش در متابولیسم، تعدیل سیستم ایمنی، سنتز انواع ویتامین ها و... حایز اهمیت هستند. در حال حاضر FDA ، روش FMT را در مورد بیماران مبتلا به کلستریدیوم دیفیسیل که به درمان های استاندارد پاسخ نمی دهند، پیشنهاد کرده است. در حال حاضر کاربرد روشFMT در سایر بیماری ها از جمله IBD بسیار کم است اما با این وجود، هنوز یک روش درمانی موثر در برخی از این بیماران است. همچنین هنوز نگرانی هایی در ارتباط با استفاده بالینی از FMT وجود دارد که برطرف کردن آن ها مستلزم اجرای مطالعه های دقیق بیشتری در این زمینه است.

  کلیدواژگان: FMT، پیوند میکروبیوتا مدفوع، میکروبیوتا، بیماری های سیستم ایمنی
 • ندا اکبری، مقصود پیری*، محمدعلی آذربایجانی، مریم دلفان صفحات 415-421
  سابقه و هدف

  تمرینات ورزشی منظم با حجم متفاوت در سطح گلوکز خون نوسان ایجاد کرده، بیان ژن را تعدیل می کند و هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن های MMP-2 ، COL-III و عملکرد قلبی میوکارد موش های صحرایی مبتلا به دیابت نوع2 بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع تجربی است. بدین منظور 16 سر موش نر دیابتی به دو گروه 8 تایی;  تمرین تناوبی شدید (HIIT) و کنترل (C) تقسیم شدند . القاء دیابت به صورت پلت با رژیم غذایی پرچرب  (30 درصد چربی و 25 درصد فروکتوز) به مدت 24 هفته انجام شد. پس از آخرین جلسه تمرین و ریکاوری بعد از آن، آزمودنی ها قربانی و بطن چپ آن ها استخراج شد. جهت تعیین بیان ژن های  MMP-2 و COL-III از روش PCRReal time- و برای سنجش عملکرد قلبی از M-mode  اکوکاردیوگرافی استفاده شد. جهت مقایسه گروه ها از آزمون t مستقل در سطح آلفای 05/0 استفاده شد.

  یافته ها

  بیان ژن های MMP-2 و COL-III در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل به ترتیب (001/0=p) و (02/0=p) کاهش معناداری را نشان دادند. وزن در هیچ یک از گروه ها تغییر معناداری نداشت. گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل تغییر معناداری را نشان دادند. کسر تخلیه ای (EF) و کسر کوتاه شدگی (FS) به ترتیب (001/0=p) و (01/0=p) در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری داشتند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که احتمالا تمرین HIIT می تواند با کاهش بیان ژن های MMP-2 و COL-III کاردیومیوپاتی دیابتی را کاهش داده و عملکرد قلب را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، MMP- 2، COL-III، مقاومت به انسولین، M-mode اکوکاردیوگرافی
|
 • Pooneh Dehghan*, Farhad Hosseinpanah, Moein Moradpour, Solmaz Davand Pages 341-345
  Background

  Obesity is an increasing bothersome problem worldwide. Accurate diagnosis of abdominal obesity would result in better therapeutic approaches to decrease the burden of problem across the societies. The purpose of the present study was to determine the correlation between abdominal visceral fat measured using ultrasound with waist circumference at different locations in adult population.

  Materials and methods

  In the present cross-sectional survey, 155 sequential adults, aged 20 to 70 years, in Tehran were enrolled and the correlation between abdominal visceral fat, measured using ultrasound, and waist circumference was assessed at different locations.

  Results

  The results of the current study demonstrated no significant correlation between abdominal visceral fat and waist circumference at different locations (r=0.6). The frequency rates of metabolic syndrome were %21.8 ,%22.9, and %25.7 in Wc1, Wc2, and Wc3, respectively, without significant differences (P > 0.05).

  Conclusion

  There is no correlation between abdominal visceral fat and waist circumference at different locations, and measurement of each point may be performed.

  Keywords: Abdominal obesity, Diagnosis, Adults
 • Maryam Heidari, Sedigheh Pouya, Seyed Mahmoud Hashemi*, Kaveh Baghaei, MohammadReza Zali Zali Pages 346-351
  Background and aim

  IBD is a multifactorial disease in two general titles of Crohn's disease and ulcerative colitis. Animal models have provided extensive tools for identifying the underlying causes of the disease. Several methods, including the use of chemical compounds, have been introduced to induce animal model of colitis. In the present study, C57BL / 6 strains were used to induce colitis using dextran sodium sulfate (DSS) and due to the effect of the amount of this substance in the severity of clinical sign and survival, the effects of different doses of 1.5, 2, and 3% DSS were evaluated to create a mouse model in different groups.

  Methods

  In the current experimental study, to induce colitis, mice were divided into four case and control groups (5 mice in each group) and DSS was administrated in drinking water for 4 days and followed for 7 days with normal water. To create a chronic disease model, this process was repeated over three cycles. Clinical manifestations of colitis in mice were monitored daily including weight loss, bleeding, and diarrhea. The mice were sacrificed on day 34 and examined under microscopic and macroscopic examinations. The results of the study were analyzed and reported using Graph pad Prism 5 software.

  Results

  In the DSS-3% group, high incidence of mortality with severe clinical symptoms was observed in 4 out of 5 mice in the study group (p-value <0.05), but in the DSS-1.5% group there was no significant difference in comparison with the healthy group. In addition, administration of 2% DSS resulted in the induction of moderate to no-mortality colitis in mice.

  Conclusion

  It seems that using 2% DSS with the proposed protocol can induce experimental colitis in female C57BL / 6 mice as an optimal dose.

  Keywords: Inflammatory bowel disease, Animal model, Experimental colitis, Dextran sodium sulfate
 • Pantea Hajimirza Shafiesoltani, Flora Forouzesh*, Mahdi Shabani Pages 352-359
  Background

   Colorectal cancer is one of the most common cancers and among the most common causes of cancer death worldwide. Dexamethasone is a glucocorticoid medication which has anti-proliferative and anti-inflammatory properties that induce apoptosis and growth inhibition in human myeloma cell lines in vitro. The aim of the current study was to determine the effects of dexamethasone against human colorectal cancer HT-29 cell lines, relying on the expression of genes which are involved in extrinsic (Fas and Fasl) and intrinsic pathway of apoptosis (Bax and Bcl2).

  Materials and methods

  An experimental study was conducted.  HT-29 cell line was cultured and then treated with various concentrations of dexamethasone (from 0.1 to 1000 µM) for 24h, 48h, and 72h incubation. The cytotoxicity was measured using MTT assay and IC50 was determined. Then, RNA was extracted from treated and untreated cells and cDNA was synthesized. Gene expression was investigated using qReal-Time PCR method. Data analysis was performed using the livak method.

  Results

    Dexamethasone at 1000µM significantly inhibited the growth of treated HT-29 cells after 24h, 48h, and 72h incubation and IC50 was 1000μM after 48h. After treating cells at IC50 concentration, the mRNA expression of Fas and FasL did not change significantly in comparison with untreated cells (p <0.05), while Bax and Bcl-2 mRNA expression increased and decreased respectively in comparison with untreated cells (p <0.05). Dexamethasone was effective against human colorectal cancer HT-29 cell line in a dose -dependent manner and induced the intrinsic genes of apoptosis.

  Conclusion

    Dexamethasone can inhibit the growth of human colon cancer HT-29 cell lines and induces apoptosis through the intrinsic pathway of apoptosis, while it has no effect on the extrinsic pathway of apoptosis.

  Keywords: Colorectal cancer, Apoptosis, Dexamethasone, HT-29 cell line
 • Samad Safarzadeh Gargari*, MohamadAli Azarbayjani, Safar Safarzadeh Gargari, Bahram Azari Gargari, Sina Ismaili Pages 360-365
  Backgroundm

   Exercise training and antioxidant consumption is one of the important factors in preventing the sarcopenia and apoptosis in aging muscles. The aim of the presenstudy was to investigate the effects of aerobic exercise and vitamin D supplementation on apoptosis and sarcopenia in aging rats.

  Materials and methods

  In the current experimental study, 50 aging rats (Age: -22-20month old; Weight: 20±220 g) were randomly divided into five groups of 10 rats: control(C), Salin (S), vitamin D(VD), training (T), and vitamin D + training (VDT). Exercise groups ran on treadmill four days a week for eight weeks with a specific speed and %10 incline and received .05 vitamin D injection on a daily basis. BAX , BCL2-, follistatin, and myostatin proteins were assessed 24 hr after the last exercise and in anesthetic state on soleus muscle. All data were analyzed running one way ANOVA and scheffe at the significance level of P<0.05.

  Results

  BAX and myostatin significantly decreased in VDT and T groups compared to control group (p=0.013 for myostatin and P=0.03 for BAX in VDT group, P=0.017 for myostatin and P=0.027 for BAX in T group). Also, follistatin and BCL2- increased significantly in these groups (P=0.01 for follistatin and P=0.01 for BCL2- in VDT group, P=0.005 for follistatin and P=0.024 for BCL2- in T group). BAX/BCL2- ratio decreased significantly between groups but no significant difference was observed in myostatin and follistatin ratio between groups (P>0.05).

  conclusion

  It seems that eight concurrent aerobic training sessions can decrease apoptosis factors such as BAX and BCL2- and arcopenia consisting of myostatin and follistatin variables in rat muscles and provided that these training be accompanied by vitamin D consumption, it may result in prevention of muscle apoptosis and sarcopenia in aging rats.

  Keywords: apoptosis, sarcopenia, concurrent exercise training, vitamin D
 • Jamshid Raheb*, Vahid Ahmadianpour, Jawad Mowla, Fattah Sotoodeh Nejad Nematolahi Pages 366-373
  background and purpose

  studies that have been tested on the blood of prostate cancer patients by using DLS method and examining the changes of protein size, but this method has not been investigated so far, but this method is intended to determine the prostate cancer among Iranian patients by using gold nanoparticles.

  Materials and Methods

  In this study, descriptive method was used. Serum of 60 Iranian men aged between 40 and 90, consisting of 20 healthy samples, 20 samples with hyperplasia and 20 samples with prostate cancer. Optical scattering changes were measured by DLS of the surface of gold nanoparticle blended with these tubes, and the responses were compared with the PSA index. test results are performed using the t - test and anova tests

  Findings

  based on the results of this study , there was no significant difference between the two groups ( p > 0.05 ) . the relationship between the amount of light scattering and serum level of psa was not found .

  Conclusion

  It seems that performing this test requires advanced equipment to keep the temperature constant as well as DLS limitations for the diagnosis of prostate cancer. This test may not be a simple and accurate method for early detection of this cancer and it is suggested that other methods be used to diagnose it

  Keywords: Protein Corona, Early detection, Citrated Gold Nanoparticles, DLS, Prostate Cancer
 • Narges Gholami, Latif Gachkar, Seyed Maryam Mossavi Wishkaei* Pages 374-377
  Background

   Meningitis is one of the serious and life threatening infections in neonates. It is a significant cause of morbidity and mortality in neonates. Due to the overlap between clinical manifestations of sepsis and meningitis, early diagnosis with initial clinical signs, symptoms, and laboratory tests is crucial. Considering the importance of the matter, the frequency of meningitis, clinical manifestations, risk factors, and laboratories tests and outcomes in neonates with meningitis were assessed at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, betweem 2013-2018. The main aim of the present study was to appropriately plan promotion of health in neonates using the conclusions made.

  Materials and methods

  In the current study, the existing data related to neonates with meningitis were assessed at Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, between 2013-2018. The frequency of meningitis, sepsis, symptoms and signs, risk factors, and the final outcomes were assessed. From among 3612 neonates with sepsis during the five-year period, the incidence of meningitis was 2/2%. The most common clinical symptoms and signs were poor feeding (43%) and fever (42%). Also, the preterm neonates with meningitis had apnea more than term neonates (pv:0.004). Early meningitis was more common among the preterm neonates compared with term neonates (pv:0.026) and positive B/C and positive CSF/C were common among preterm neonates as compared with term neonates (pv:0.005) (pv:0.040). In addition, the percentage of positive CSF/C in neonates with meningitis was 12/3% and the percentage of neonates expired was 3/7%. Furthermore, the neurologic secel was found to be 4/9%.

  Conclusion

  In the current study, the incidence of meningitis in sepsis was less than those in other published articles in other countries. The symptoms and sings of the infection in neonates are nonspecific; therefore, the essential survey and laboratories test and lumbar puncture (Lp) should be conducted in all neonates suspected to sepsis in order to determine the focus of the infection.

  Keywords: Sepsis, Neonate, Meningitis
 • Maryam Asle Zakher, Mahdi Jafari, Samira Sayyar* Pages 378-384
  Background

  Diabetes is the most common metabolic disease in the world. Self-care is the most important factor in controlling this disease. The aim of this study is to evaluate personality traits and coping styles on
  the self-care behavior of people with type 2 diabetes.

  Materials and Methods

  This is a cross-sectional descriptive study.121 patients with type 2 diabetes selected through targeted sampling and were surveyed regarding their Demographics and completed Temperament
  and Character Inventory (TCI), Coping Strategies Inventory by Folkman and Lazarus. Data were analyzed using by SPSS software version 23, descriptive and correlation tests.

  Results

  The results showed there is a significant relationship between personality traits and coping styles and self-care in type 2 diabetic patients. some personality traits and coping styles were able to predict diabetic self-care. The relationship was meaningful between Diabetic self-care with Self-Directedness personality trait (P <0.05, r = 0.023) and among coping styles, with social support seeking (P<0.001, r = 0.052) and responsibility (r = 20-, P <0.05, ). Also, in current study, all personality traits, except reward dependency, had a significant relationship with coping styles.

  Conclusion

  Findings indicated the role of personality traits and coping styles in self-care of diabetic patients, thus it can be used in prevention, screening and training issues.

  Keywords: diabetes, personality, coping style
 • Shermin Shayan* Pages 385-390
  Background

  Due to the importance of altruism and its known complications and lack of enough information about its status in difference settings, the present study was nducted atin Shahid Beheshti University of
  Medical Sciences students, this study was conducted in 7-19771396.

  Materials and Methods

  This The present descriptive study was performed on 224 subjects individuals, including 80 first-year subjectsstudents, 74 post-test basic science subjectsstudents, and 70 final year studentssubjects. They were selected by via multistage random sampling. The personality traits of altruism were measured in the 18 five-choice indices in a five-choice range wereof never, sometimes, usually, most frequently, and always measured, and the role of school year, age, gender, etc. were investigated, as well. As related factors in the three altruism categories, Risky risky altruism and simple altruism were statistically analyzed by running chi-square test.

  Results

  This The current study was performed on 224 medical students in different educational levels. Students stated their altruism as ‘never’ in %30.3 of the cases, ‘stated altruism in %30.3 and sometimes’
  in %15.3, and altruism was ‘simple’ in %43 of the cases. Risky dating decreased with age and was lower in women than in men. (P <0.001).

  Conclusion

  It seems that withas increasing educational level increased, personality type of altruism will increased, and risky altruistic behavior will decreased, and this will be problematic for the patient. This
  research recommends exploring the causes and actions needed required to promote the phenomenon of altruism, especially risky altruism.

  Keywords: Charity personality, medical students, Sanjay questionnaire
 • Farivar Lahiji, Arash Maleki, Hamidreza Abuali* Pages 391-394

  Amniotic band syndrome (ABS) is a rare congenital anomaly may affecting any region of the fetus. Here, we reported a case of ABS involving the upper limbs resulted in amputation, syndactyly and lymphedema of several fingers. One of the the amputated finger reimplanted on to the upper back of the fetus between two scapular bone. The finger-like mass had no osseous tissue.

  Keywords: amniotic band syndrome, amutation, heterotopic reimplantation, congenital anomaly
 • Elahe Abooali*, Mohammad Salehi Pages 395-400
  Background

  Helicobacter pylori infection is known as an important risk factor in the development of ulcer, gastritis, and malignancy. However, recently, the systemic effect of H. pylori infection on other organs, such as infection of liver and development of non-alcoholic fatty liver disease, has been found. The prevalence of HPI in NAFLD patients has been noted, as the prevalence of NAFLD is growing worldwide. The aim of the present research was to determine the prevalence of H. pylori in NAFLD patients. Then, in case of positive relationship, through the easy and inexpensive control and treatment of H. pylori, it is possible to prevent development of NAFLD whose prevalence is increasing.

  Materials and methods

  A descriptive cross sectional study was carried out. NAFLD patients referring to Digestion clinic of Loghman Hakin hospital were chosen using available sampling. After confirmation of NAFLD
  via ultrasound, serology test of H. pylori antibody (IgG) was requested. Then, the collected data were coded and introduced into computer. The quantitative data are described using mean and standard deviation, while the qualitative data are described by frequency and percentage. Chi2 and independent t-test were used for data analysis. The prevalence was determined by confidence interval %95, and the statistical tests were performed at significance level of %5.

  Results

  In the present study, 181 NAFLD patients were tested. The mean age of the patients was 11.95±44.15 years (male= %38.7( 70); female= %61.3( 111)). One patient (%0.55) from the NAFLD group was Grade IV, 15 %8.29() were grade III, %28.18( 51) Grade II, and most of the patients (%63 ,114) were Grade I. H. pylori was positive among 114 patients (%63). The prevalence rates of positive IgG test among women and men were %64 and %61.4, respectively. No significant difference was observed in IgG test prevalence between men and women (p=0.731). No significance difference existed between the age of patients in terms of IgG test results, either (p=0.441). Although the prevalence of H. pylori was less in non-smokers, no significant difference was observed in the prevalence of H. pylori in terms of smoking status. Finally, no significant difference was observed between the two groups in terms of BMI (p=0.437).

  Conclusion

  Our study indicated that the prevalence of H. pylori is relatively high in NAFLD patients. This high prevalence can be a cause for the possible relationship between H. pylori and NAFLD.

  Keywords: Helicobacter pylori infection, non-alcoholic fatty liver disease, fatty liver
 • Farzaneh Kheiri, Seyed Mahmoud Hashemi, Davar Amani* Pages 401-414
  Background

  Gut microbiota contains many types of parasites, viruses, archaebacteria, and bacteria. There is a bilateral relationship between the gut microbiota and the immune system, and they regulate each other. Many experiments have used Fecal Microbiota Transplantation (FMT) in a variety of gastrointestinal (GI) and non-GI disorders. FMT has beneficial effects on patients with Clostridioides difficile. The aim of the current review article was to gain insight on the relationship between gut microbiota and various immune system components in order to investigate its links with various human diseases as well as to explore the application of FMT-based therapeutic interventions in several GI and non-GI disorders.

  Materials and methods

  Systematically, we searched PubMed, Google Scholar, Scopus, and Science Direct databases using the following keywords: Fecal Microbiota Transplantation, Microbiota, and Immune system. Finally, 127 articles in English language reporting Fecal Microbiota Transplantation, Microbiota, and Immune system were included for the final analysis.

  Conclusion

  FMT is one of the novel therapeutic approaches in the field of medicine that improves and modulates GI microbiota. For this reason, physicians and researchers are making an attempt to use it to treat various GI and non-GI diseases. The GI microbiota is important in metabolism, immune system modulation, the synthesis of various types of vitamins, etc. Currently, FMT is proposed by the FDA (The US Food and Drug Administration) for patients with Clostridioides difficile who do not respond to standard therapies. Currently, FMT-based therapeutic interventions have scarcely been applied for the treatment of other diseases, such as IBD. Nevertheless, it is still considered as an efficient therapy for some of IBD patients. However, several concerns regarding the clinical application of FMT are still remaining to be addressed necessiating conducting further detailed studies in this regard.

  Keywords: Microbiota, Fecal Microbiota Transplantation, Immune system, Diseases
 • Neda Akbari, Maghsoud Peeri*, MohammadAli Azarbayjani, Maryam Delfan Pages 415-421
  and a Aim

  Regular exercise training the blood glucouse level fluctuates, modulates gene expression and reduse diabetic cardiomyopathy. The purpose of this study was to determine the effect of High intensity Interval training (HIIT) on the gene expression of MMP-2 , COL-III and myocardial function in type 2 diabetic rats.

  Materials and Methods

  This is an experimental study. For this purpose, 16 male diabetic rats were divided into 2 groups of numbers 8; High intensity Interval training (HIIT) and Control (C). Diabetes was induced in a pellet with a high-fat diet (30% fat and 25% fructose) for 24 weeks. After the last training session and afterwards recovery, subjects were sacrificed and their left ventricle was extracted. PCR-Real time was used to determine the expression of MMP-2 and COL-III genes and for the assessment of cardiac function was used M- mode echocardiography. to compare the groups independent t-test was used at alpha level of 0/05.genes expression of MMP-2 and COL-III in the training group respectively showed a significant decrease compared to the control group (P= 0.001) and (p=0.02). Weight did not significantly change in any of the groups. Glucose, insulin and insulin resistance index in the training group showed a significantly change compared to the control group.Ejection fraction(EF) and shortening fraction(SF) in training group respectively were sinificantly increase compared to the control group(P=0.001) and (P=0.01).It seems that,HIIT training possibely can with decreases the expression of MMP-2 and COL-III genes in diabetic cardiomyopathy and improves cardiac function.


  Keywords: High intensity Interval training, MMP-2, COL-III, Insulin resistance, M-mode echocardiography