فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 46، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • غلامعلی افروز* صفحات 11-20

  خانواده تنها نهاد فطری، طبیعی، بی بدیل و جاودانه انسان است. چرایی و ضرورت اولیه پدیدآیی همه نهادها و سازمانهای اجتماعی برای استقرار و تحکیم خانواده ها بوده است. خانواده پرقداست ترین نهاد هستی است، چرا که خالق مهربان، فلسفه خلقت همه شگفتیهای هستی را بر زوجیت استوار کرده است. از همین رو پیامبر محبوب خدا، حضرت محمد(ص)، پس از بنای نخستین مسجد در شهر مدینه، در جمع مسلمانان حاضر در مسجد فرمودند: «از منظر من محبوب ترین بنای هستی خانواده است».  این کلام حکیمانه پیامبر رحمت،  بدان معناست که  خانواده کانون محبوبان  است و بایسته و سزاوار آن است که همیشه شاهد حضور محبوبان آرامش آفرین در خانواده باشیم. اگر بر این حقیقت باور داشته باشیم که غایت ازدواج دستیابی به آرامش و تجربه خوشبختی حقیقی است، رسالت اصلی زن و شوهر، در هر شرایطی، اندیشه و پاسداری از موهبت آرامش و مهارت آرامش آفرینی در کانون پرقداست خانواده است. بی شک،  ایفای چنین رسالت سترگ و خطیری، با رفتار پرمحبت و رحمت، یعنی با گذشت و ایثار، صداقت و شجاعت و عدالت، صبوری و احسان و  ابراز همیشه گل واژه های عاطفی، تایید و تکریم، ترغیب و تشویق و حاکمیت حقوق عاطفی متقابل همسران و فرزندان مقدور خواهد بود.  زن و شوهر همواره حق دارند و نیاز که محبوب و معشوق هم باشند، فرزندان حق دارند پدر و مادر خود را از سویدای دل دوست داشته باشند و حق دارند پدر و مادر عزیزشان دوست داشتنی و محبوب باشند و حق دارند قلبا باور داشته باشند که مادر همواره  محبوب ترین پدر است و پدر همیشه  محبوب ترین مادر است.  همین است که اندیشه به غایت ازدواج و تلاش بی وقفه در حاکمیت حقوق عاطفی همسران دل  آ رام و فرزندان در حریم مقدس خانواده، اصلی ترین سرمایه آرامش ماندگار، احساس امنیت روانی  و شکوفایی و تعالی حیات است.

  کلیدواژگان: خانواده، حقوق، حاکمیت، عاطفی
 • فاطمه عطایی، عبدالجواد احمدی*، علیرضا کیامنش، علی اکبر سیف صفحات 21-40

  هدف از اجرای این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای جرات ورزی بر افزایش انگیزش تحصیلی و کاهش اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان پایه یازدهم شهر تهران بوده است. روش پژوهش، شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل همه دانش آموزان پایه یازدهم شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بود. 80 دانش آموز دبیرستانی به عنوان نمونه با استفاده از روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابتدا از میان پنج منطقه جغرافیایی، منطقه غرب تهران انتخاب شد، سپس از دو منطقه 2 و 5 ، شش مدرسه دخترانه و پسرانه (از هر منطقه 12 مدرسه) به تصادف انتخاب شدند. به همه 840 دختر و 768 پسر، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (1998) و انگیزش تحصیلی عبدخدایی و همکاران (1387) داده شد. با توجه به نقطه برش پرسشنامه ها، 40 دانش آموز دختر و 40 دانش آموز پسر با اعتیاد به اینترنت بالا و انگیزش تحصیلی پایین انتخاب و در چهار گروه به تصادف جایگزین شدند. گروه های آزمایش، طی هشت جلسه دو ساعته تحت آموزش مهارتهای جرات ورزی قرار گرفتند، در حالی که گروه های کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که آموزش مهارت جرات ورزی در افزایش انگیزش تحصیلی در دانش آموزان و کاهش اعتیاد به اینترنت تاثیرگذار است. با توجه به سودمندی آموزش جرات ورزی از آن می توان به عنوان یک روش کارآمد و موثر در  مدارس سود جست.

  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، انگیزش تحصیلی، مهارتهای جرات ورزی، دانش آموزان
 • سمیه فریدونی* صفحات 41-62

  چند دهه است که کشورهای جهان برای اصلاح مشکلات مربوط به خانواده و ارتقای مهارتهای فردی مورد نیاز در خانواده از آموزش و پرورش به مثابه بستری مهم برای آموزش به کودکان و نوجوانان بهره برده اند، اما این مهم در آموزش و پرورش ایران دچار نقصان جدی است، به طوری که حتی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز بر اضافه کردن درسی با همین موضوع به فهرست دروس مدارس تاکید شده است. در واقع سیاستگذاری زمانی می تواند عملا به واقعیت بپیوندد که نیاز کاربران خود را به درستی بشناسد. از این رو در این پژوهش، پژوهشگر با طراحی پژوهشی با رویکرد کیفی و در سپهر فلسفی تفسیرگرایی و با روش تحلیل محتوای تماتیک در پی تبیین مفهوم خانواده مطلوب از دیدگاه دانش آموزان و فراهم آوردن فضایی برای شنیده شدن تجربیات آنها بوده است. مشارکت کنندگان این پژوهش دانش آموزان دختر و پسر پایه دهم و یازدهم از شش استان گیلان، خراسان جنوبی، هرمزگان، تهران، خوزستان و خراسان رضوی بودند که با روش نمونه گزینی هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند از نگاه این دانش آموزان خانواده خوب از زن خوب و مرد خوبی تشکیل شده است که والدین خوبی هستند و برای مودت و آرامش در خانواده تلاش می کنند. دانش آموزان بر این باورند که احترام و درک متقابل، ارتباط قوی، صبر و همراهی، دینداری، آگاهی، رازداری، احترام به شخصیت مستقل فرزند، اجتماعی بودن، دوری از تحقیر کردن، وقت گذاشتن برای خانواده و انجام دادن فعالیتهای مشترک از مهم ترین ویژگیهای خانواده مطلوب اند.

  کلیدواژگان: صدای دانش آموز، سیاستگذاری آموزشی، خانواده مطلوب، تحلیل محتوای تماتیک
 • محیا یاریگرروش*، فریده عامری، اعظم فرح بیجاری، غلامرضا دهشیری صفحات 63-82

  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه استفاده آسیب زا از شبکه های مجازی از سوی مادران با رضایت زناشویی آنها، رابطه آنها با فرزندان و مشکلات رفتاری فرزندانشان پرداخته شده است. روش پژوهش از نوع روش آمیخته تبیینی است که در دو بخش کمی و کیفی انجام شده است. در بخش کمی 323 نفر از مادرانی که دارای فرزندان پیش دبستانی بودند با نمونه گیری دردسترس برگزیده شدند و به سوالات ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه محقق ساخته استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی مجازی، پرسشنامه تواناییها و مشکلات کودکان (گودمن، 1997)، مقیاس سنجش رابطه (هندریک، 1988) و مقیاس رابطه والد- کودک (پیانتا، 1992) پاسخ دادند. روش پژوهش در این بخش از نوع همبستگی است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS و Amos و همچنین ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. در بخش کیفی از روش پدیدارشناسی استفاده شده و ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه ساختاریافته است. نمونه مورد نظر در بخش کیفی 17 نفر از مادرانی بودند که به استفاده از شبکه های مجازی وابستگی داشتند. این افراد با نمونه گیری هدفمند، از گروه های انتهایی برگزیده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شده است. نتایج پژوهش در بخش کمی نشان داد که رضایت زناشویی و رابطه مادر- کودک در ارتباط استفاده آسیب زا و مشکلات رفتاری نقش واسطه ای معنادار دارند. نتایج بخش کیفی همگی در تایید نتایج بخش کمی بود و نشان داد که وابستگی به شبکه ها در ارتباط با همسر و فرزند مداخله می کند و سبب ایجاد مشکلات رفتاری در کودکان می شود.

  کلیدواژگان: مادران، استفاده آسیب زا از شبکه های مجازی، رضایت زناشویی، مشکلات رفتاری کودکان
 • مریم دبیر، حسن اسدزاده*، حمیدرضا حاتمی صفحات 83-102

  پژوهش حاضر با هدف آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک (مطابق الگوی لندرث) به مادران و تعیین اثربخشی آن در حل مشکلات رفتاری فرزندان دانش آموز آنان انجام شده است. پژوهش به صورت نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح دو گروهی ناهمسان با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفته است. جامعه آماری شامل مادران دانش آموزان دوره ابتدایی محله دردشت منطقه 8 شهرداری تهران در سال تحصیلی 96-1395 بود. نمونه آماری 60 نفر از مادران بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه 30 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر بود. به گروه آزمایش، آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک مطابق با الگوی لندرث، به مدت ده جلسه یک ساعت و نیمه ارایه شد. هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به پرسشنامه مشکلات رفتاری پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از دو آزمون کولموگروف اسمیرنف به منظور سنجش نرمال بودن داده ها و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر برای آزمون فرضیه پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان دادند که آموزش بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک به مادران به طور معنا داری موجب کاهش مشکلات رفتاری فرزندان دانش آموز آنان می شود. بنابراین، آموزش مهارتهای بازی به مادران با ایجاد حس کارآمدی و احساس اعتماد به نفس می تواند موجب تقویت ارتباط میان مادر و کودک شود و زمینه را برای کاهش مشکلات رفتاری کودکان فراهم آورد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی مبتنی بر رابطه والد-کودک، مشکلات رفتاری، الگوی لندرث
 • زینب الهی، محسن حاجی تبار فیروزجائی*، میمنت عابدینی صفحات 103-126

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد مشارکت والدین در انگیزش تحصیلی دانش ‏آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بابل بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل والدین و دانش‏ آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بابل در سال تحصیلی 97-1396 بوده است. نمونه آماری 273 نفر از دانش ‏آموز‏ان و والدینشان است که بر اساس نمودارهای مایلز و شولین و به شیوه تصادفی خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. برای گرد‏آوری داده ‏ها، از پرسشنامه مشارکت والدین گرور (2015) و انگیزش تحصیلی گوای و همکاران(2005) استفاده شده است. نتایج نشان داده که دو بعد مشارکت در خانه و مشارکت در مدرسه با انگیزش درونی در درس خواندن، نوشتن و ریاضیات رابطه مثبت دارد، اما بعد ارتباط خانه و مدرسه ارتباطی معنادار با انگیزش درونی ندارد.  مشارکت در خانه رابطه منفی با تنظیم بیرونی در درس نوشتن دارد. هر سه بعد مشارکت والدین با تنظیم مشخص شده در دو درس خواندن و نوشتن رابطه مثبت دارند، اما در درس ریاضی این رابطه مشاهده نشده است. نتایج مدل نشان داد مشارکت والدین بر انگیزش درونی و تنظیم مشخص شده تاثیر مثبت دارد. بر اساس تحلیل رگرسیون هیچ یک از ابعاد مشارکت والدین در پیش بینی تنظیم بیرونی نقش ندارد، اما مشارکت در خانه قدرت پیش بینی انگیزش درونی و تنظیم مشخص شده را دارد. با توجه به تاثیر مثبت مشارکت والدین بر انگیزش تحصیلی دانش ‏آموزان، تقویت مشارکت والدین می تواند به بهبود یادگیری دانش ‏آموزان کمک کند.

  کلیدواژگان: مشارکت والدین، انگیزش تحصیلی، دانش آموزان، دوره ابتدایی
 • سعید غفاری*، حسن بقایی، طیبه قربانی رضوان صفحات 127-144

  این پژوهش، با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت تفکر خلاق در کتابخانه های عمومی، بر میزان خلاقیت کودکان دختر 12 ساله عضو کتابخانه عمومی امام علی(ع) شهر قم انجام شده است. طرح پژوهش حاضر، تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش، همه کودکان دختر 12 ساله عضو کتابخانه عمومی امام علی (ع) شهر قم بوده که از این میان آنها 60 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) قرار گرفته اند. گروه آزمایش به مدت 12 جلسه، آموزش مهارت تفکر خلاق را دریافت کرده است. ابزار گردآوری اطلاعات، آزمون تصویری تفکر خلاق تورنس(فرم «الف») بوده که توانایی آزمودنیها را سنجیده است. برای تحلیل داده ها، از آزمون t مستقل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که میان نمرات خلاقیت کودکانی که آموزش مهارت تفکر خلاق را دریافت کرده اند، با کودکانی که این آموزشها را ندیده اند، تفاوت معنادار وجود دارد و این آموزشها در میان اعضای کتابخانه، منجر به افزایش خلاقیت شده است. نتایج مطالعه مولفه های خلاقیت، که  به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند، نشان داده که آموزش مهارت تفکر خلاق، در میان کودکان عضو کتابخانه، منجر به افزایش شاخصهای سیالی، انعطاف پذیری، ابتکار و بسط تفکر آنان شده است.

  کلیدواژگان: تفکر خلاق، خلاقیت، کتابخانه های عمومی، شهر قم
 • فرزانه شادمانی* صفحات 145-163

  پژوهش حاضر با هدف پیش ‏بینی رضایت زناشویی براساس رضایت زناشویی والدین و سلامت خانواده پدری انجام گرفته است. در این پژوهش رضایت زناشویی مهم ترین مولفه ازدواج است. روش پژوهش توصیفی همبستگی است و جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه زوجهای جوان 30 تا 40 ساله شهر کرمانشاه بود که حداقل دو سال از ازدواج آنها گذشته بود. از میان جامعه فوق تعداد 70 زوج (140 نفر) به عنوان نمونه آماری، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. علاوه بر این یکی از والدین زوجهای مورد مطالعه در این پژوهش نیز به عنوان عضو نمونه آماری انتخاب شد و به پرسشنامه رضایت زناشویی (والدین) پاسخ داد. برای گردآوری داده ‏های پژوهش از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ (اولسون و همکاران، 1982) و سلامت خانواده پدری (هاوستات و همکاران، 1985) استفاده شده است. پرسشنامه های انریچ و سلامت خانواده پدری دارای شاخصهای مطلوب روایی و پایایی هستند. فرضیه های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان تجزیه و تحلیل شدند. یافته‏ ها نشان دادند که میان رضایت زناشویی با سلامت خانواده پدری و میان رضایت زناشویی با رضایت زناشویی والدین رابطه مثبت معنا‏دار وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان نشان داد که رضایت زناشویی والدین و سلامت خانواده پدری، 0/13 از واریانس رضایت زناشویی را تبیین می‎کنند.

  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، رضایت زناشویی والدین، سلامت خانواده پدری
|
 • G. Ali Afrooz.* Pages 11-20

  The family is the only inborn, natural, irreplaceable and eternal human institution. The primary reason for the emersion for all social institutions and organizations was the establishment and consolidation of families. The family is the most sacred institution of universe because the merciful Creator has based the philosophy of creation for all the wonders of existence, on parity. This is why our beloved Prophet Mohammad (PBUH), after the construction of the first mosque in the city of Medina, said in the mosque among Muslims: "In my opinion, family is the most popular institution of the universe." And this wise saying of the Prophet of Mercy means that the family is the center of the beloved ones, and it is necessary and deserving that we always see the presence of the beloved and peaceful ones in the family. If we believe in the fact that the goal of marriage is to achieve peace and experience true happiness, then in any case, the main mission of the husband and wife is to think about and protect the gift of peace as well as the skill of creating peace in the sacred sanctuary of the family. Certainly, the fulfillment of such a great and serious mission will be possible with a loving and merciful behavior, that is, via forgiveness and self-sacrifice, honesty and courage and justice, patience and kindness and always uttering kind and gentle words, approval and respect, encouragement, and fulfillment of mutual emotional rights of spouses and children. Husbands and wives always have the right and need to be loved and love, children have the right to love their parents from the bottom of their hearts, and their beloved parents have the right to be loved, and children have the right to believe in their hearts that their mother is the most beloved person for their father, and their father is always the most beloved one for their mother. This is why the relentless efforts to the fulfillment of spouses and children’s emotional rights in the sacred sanctuary of the family is the main asset of lasting peace, a sense of psychological security, and the flourishing and progressive life.

  Keywords: family, rights, domination, emotional
 • F. Ataei, A. Ahmadi*, A. R. Kiamanesh, A. A. Saif Pages 21-40

  This study set out to examine the impact of assertiveness training on the level of academic motivation and Internet addiction of high school students in Tehran. This quasi-experimental research had a pretest-posttest control group design. The statistical population of the study was comprised of all Tehrani 11th graders in school year 2017-18.  The drawn sample (N=80) was selected by multi-stage cluster sampling method and was assigned to two experimental (N=40) and two control groups (N=40). The instruments included the Academic Motivation Questionnaire (Abdekhoda’ee et al., 2008) and the Internet Addiction Test (Young, 1998). The experimental groups were given eight two-hour sessions of assertiveness training, while the control group received no intervention. At the end of the training, academic motivation and Internet addiction were measured during posttest phase and the data were analyzed via ANCOVA. The results indicated that the assertiveness training significantly reduced Internet addiction in students and it improved their academic motivation. Consequently, assertiveness training could be utilized as an effective method at schools.

  Keywords: Internet addiction, academic motivation, assertiveness skills, students
 • S. Fereidooni.* Pages 41-62

  During the last decades many governments have used formal education as a fundamental instrument for educating children and teenagers in order to promote their personal and inter-personal skills and alleviate family-related problems. Nevertheless, due attention has not been paid to this vital issue in the Iranian education system and even Fundamental Reform Document of Education has emphasized adding a course on this subject to the national curriculum. It's important for policy makers to acknowledge the voices of students when addressing the issues that directly impact their lives. Hence, the present research has been designed according to interpretive paradigm and thematic content analysis methodology in order to explain the concept of an ideal family based on students’ points of view and to foster reflection on student voice. The participants were comprised of male and female 10th and 11th graders from six provinces (Guilan, South Khorasan, Hormozgan, Tehran, Khuzestan, and Razavi Khorasan) who were selected via purposive and maximum variation sampling. The results showed that, based on the participants’ opinion, an ideal family is comprised of a good man and a good woman who are also good parents and try together to find peace and love. The students believe that respect, mutual understanding, strong relationship, patience and companionship, piety, consciousness, secrecy, respect for children’s independence, sociability, avoiding humiliation, spending time with family, and doing things together are the most important characteristics of an ideal family.

  Keywords: student voice, educational policymaking, ideal family, thematic content analysis
 • M. Yarigarravesh*, F. Ameri, A. Farah Bidjari, G. Dehshiri Pages 63-82

  The present article seeks to investigate how pathological use of social networking sites (SNS) in mothers is related to their marital satisfaction,  mother-child relationship, and children’s behavioral problems. This study had a mixed methods research design with quantitative and qualitative components. In the quantitative part with correlational design, 323 mothers who had preschool children were chosen through convenience sampling method and were administered the research instruments including a demographic questionnaire, the researcher-made Pathological Use of Social Networking Sites Questionnaire, Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997), Relationship Assessment Scale (Hendrick, 1988), and Child-Parent Relationship Scale (Pianta, 1992). In order to analyze the data, Pearson correlation coefficient, simple linear regression, and structural equation modeling were utilized. The method in the qualitative part was phenomenological and the instrument was semi-structured interview. The sample in this part was comprised of 17 mothers who were addicted to using social networks. These individuals were chosen via purposive and extreme case sampling. During data analysis, open, axial and selective coding was used. The results of the quantitative part demonstrated that marital satisfaction and mother-child relationship played a mediating role in the link between pathological use of social networking sites in mothers and their children’s behavioral problems. The results of the qualitative part were in line with the findings of the quantitative section and showed that the relationship between spouses and children suffers as a result of social networking sites addiction and this leads to behavioral problems in children.

  Keywords: mothers, pathological use of social networking sites, marital satisfaction, children’s behavioral problem
 • M. Dabir, H. Asadzadeh*, H. R. Hatami Pages 83-102

  This study sought to determine the effectiveness of administering Child Parent Relationship Therapy (CPRT) (Based on Landreth Model) to mothers in reducing the behavioral problems of their school children. This quasi-experimental research had a pretest-posttest control group follow-up design. The statistical population of the study was comprised of all mothers of primary school students in Dardasht neighborhood in District 8 of Tehran in school year 2016-17. The drawn sample (N=60) was selected by simple random sampling method and was assigned to an experimental (N=30) and a control group (N=30). The instrument included Rutter’s Child Behavior Questionnaire. The experimental group went through a ten-session course on CPRT based on Landreth model and the control group did not receive any intervention. At the end of the training, behavioral problems were measured during posttest and follow-up phases and the data were analyzed via repeated measures ANOVA. According to the results, CPRT was found to be effective in reducing child behavior problems. In fact, CPRT can enhance the sense of self-efficacy and confidence. This, in turn, can boost child-mother relationship and pave the way for reducing children’s behavioral problems.

  Keywords: Child Parent Relationship Therapy (CPRT), Landreth Model, behavioral problems
 • Z. Elahi, M. Hajitabar Firouzja’Ee*, M. Abedini Pages 103-126

  This study was undertaken to examine the role of parental involvement dimensions in the academic motivation of primary school 6th graders in Babol. This research had a descriptive, correlational design. The statistical population of the study was comprised of 6th graders, along with their parents in school year 2017-18. The sample was drawn via one-stage cluster sampling method and based on Miles and Shevlin graphs and it included 273 students and their parents. For the purpose of data collection, Family Involvement Questionnaire (Grover, 2015) and the Elementary School Motivation Scale (Guay et al., 2005) were utilized. The results demonstrated that the two dimensions of home-based involvement and school-based involvement were positively associated with intrinsic motivation in reading, writing, and mathematics; however, the  home-school dimension had no meaningful relationship with internal motivation. Home-based involvement was negatively correlated with external regulation in writing. All three dimensions of parental involvement had a positive relationship with identified regulation in reading and writing; nevertheless, this association was not observed in math. The results of the model revealed that parental involvement has a positive effect on intrinsic motivation as well as identified regulation. Results of regression analysis indicated that none of the parental involvement dimensions could predict external regulation; nonetheless, home-based involvement emerged as the predictor of intrinsic motivation and identified regulation. Given the positive impact of parental involvement on students’ academic motivation, it can be concluded that enhancing parental involvement can help improve students’ learning.

  Keywords: parental involvement, academic motivation, students, primary school
 • T. Ghorbani Rezvan, S. Ghaffari*, H. Bagha’Ee Pages 127-144

  The purpose of the current study was to determine the effect of creative thinking training on the creativity of 12-year-old girl members of Imam Ali Public Library in Qom. This experimental research had a pretest-posttest control group design. The statistical population of the study consisted of all 12-year-old girl members of Imam Ali Public Library in Qom from among whom 60 children were randomly selected and assigned to an experimental (N=30) and a control group (N=30). The experimental group was treated with twelve  60-minute creative thinking sessions; however, the control group received no intervention. The instrument included Torrance Test of Creative Thinking (Visual Test, Form A). For the purpose of data analysis, independent t-test was used. The results showed that there was a significant difference between the creativity scores of children who received the training in creative thinking skills and those who did not receive the intervention. In fact, the training fostered children’s creativity. Regarding the components of creative thinking, i.e., fluency, flexibility, originality and elaboration, it should be stated that the training enhanced these components as well.

  Keywords: creative thinking, creativity, public libraries, Qom
 • F. Shademani* Pages 145-163

  This research was carried out to predict marital satisfaction based on parental marital satisfaction and healthy family-of-origin. In this study, martial satisfaction is considered as the most important component of marriage. This research had a descriptive, correlational design. The statistical population of the study included all young couples aged 30-40 in Kermanshah whose marriage had lasted for at least 2 years. Convenience sampling method was utilized and 70 couples (140 individuals) were selected. In addition, one of the parents of the selected couples was also included in the statistical sample. The instruments included ENRICH Questionnaire (Olson et al., 1982) and Family-of-Origin Scale (Hovestadt et al., 1985). The obtained data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis (enter method). Results indicated that there was a significant, positive relationship between marital satisfaction and parental marital satisfaction. Furthermore, a significant, positive association was observed between marital satisfaction and healthy family-of-origin. The results of regression analysis demonstrated that parental marital satisfaction and healthy family-of-origin accounted for 13 percent of variance in marital satisfaction.

  Keywords: marital satisfaction, parental marital satisfaction, healthy family-of-origin