فهرست مطالب

 • پیاپی 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رجبعلی درودی، کاظم زنده دل، محمدرضا شیخی چمان* صفحات 1-9
  مقدمه

  بیماری سرطان در جهان و در کشور ایران شیوع بالایی داشته و افراد را در دوره بعد از تشخیص و شروع فرآیندهای درمانی با مشکلات شغلی، درآمدی، مسایل هزینه ای، دریافت کمک هزینه مالی و همچنین مشکلات حمایت سازمانی محل اشتغال خود مواجه می کند. با توجه به عدم وجود پرسشنامه فارسی در این حوزه، این پژوهش با هدف طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه تغییر وضعیت اشتغال، درآمد و مکانیسم های حمایتی در بقاءیافتگان سرطان انجام شد.

  روش

  پس از گردآوری مقالات مرتبط و مصاحبه با صاحب نظران، پرسشنامه ای اولیه حاوی 8 بعد و 46 سوال طراحی شد. برای استانداردسازی و معتبر کردن ابزار، در گام تعیین روایی از دو روش روایی صوری کیفی و روایی محتوایی و در گام تعیین پایایی از دو شیوه پایایی از بعد همسانی درونی (آلفای کرونباخ) و آزمون-آزمون مجدد (ضریب همبستگی درون طبقه ای) استفاده شد. همه تجزیه و تحلیل های آماری نیز به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.

  یافته ها

  با توجه به پنل 15 نفره متخصصین برای بررسی روایی محتوایی ابزار، بر اساس جدول لاوشه مقدار مطلوب نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوایی به ترتیب 49/0 و 79/0 در نظر گرفته شد که همه سوالات پرسشنامه امتیاز مطلوب را کسب نمودند. همچنین در رابطه با پایایی ابزار، آلفای کرونباخ بیشتر از 7/0 مورد تایید قرار گرفت و همسانی درونی سوالات (آلفای کرونباخ 78/0) نشان داد که تمامی سوالات پرسشنامه همبستگی بالایی دارند. در آخر نیز پایایی ابزار از طریق روش آزمون-آزمون مجدد با استفاده از ضریب همبستگی 81/0ICC= در سطح P<0 /05 معنی دار بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه ابزار مناسب پایا و روا به زبان فارسی جهت بررسی تغییر وضعیت اشتغال، درآمد و مکانیسم های حمایتی در بقاءیافتگان سرطان فراهم نمود که این ابزار معتبر قابلیت بکارگیری توسط پژوهشگران کشور را دارد.

  کلیدواژگان: پرسشنامه، سرطان، بقاءیافتگان
 • نرگس طوقیان چهارسوقی* صفحات 10-16
  مقدمه

  سرطان یکی از مهمترین بیماریهای مزمن کودکان در جهان است که  هر سال منجر به فوت تعداد قابل توجهی از آنها می شود. مداخلات مراقبت تسکینی می تواند به کودک و خانواده کمک کند با مراحل انتهایی زندگی یا شرایط تهدید کننده حیات کنار آیند. یادبوگذاری یکی از روش های مراقبت تسکینی در کودکان شدیدا بیمار است که مرگ آنها قابل پیش بینی است. هدف از این مطالعه ، بررسی یادبودگذاری به عنوان یکی از روش های مراقبت تسکینی در کودکان مبتلا به سرطان براساس آخرین مطالعات و دستاورد ها در ایران و سایر کشورها است.

  روش

  در این مطالعه مروری نقلی، ابتدا با کلید واژه های مراقبت تسکینی کودکان، یادبود گذاری و سرطان کودکان به صورت فارسی و انگلیسی در پایگاه های اطلاعاتی مختلف و معتبر از جمله: PubMed, Google scholar ، proQuest ، SID ، MAGIRAN ، IRANdoc ، IRANMEDEX و ELSEVIER بین سال های 2000 الی 2018 جستجو شد. سپس مقالاتی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با عنوان مقاله بودند استخراج و مقالاتی که دارای متن کامل  بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

  یافته ها

  پس از مطالعه دقیق و هدفمند مقالات ، روش یادبودگذاری در مراقبت تسکینی کودکان مبتلا به سرطان در ابعاد مختلف طبقه بندی شد: انواع روش های یادبودگذاری در مراقبت تسکینی کودکان مبتلا به سرطان ، فواید مداخله یادبودگذاری در مراقبت تسکینی کودکان مبتلا به سرطان ، ابعاد بالقوه منفی یادبودگذاری در مراقبت تسکینی کودکان مبتلا به سرطان ، یادبودگذاری در مراقبت تسکینی کودکان مبتلا به سرطان در ایران و سایر کشورها، اصول و خلاء های موجود در مراقبت تسکینی کودکان مبتلا به سرطان.

  نتیجه گیری

  یادبودگذاری یک مداخله ساده و کارآمد در مراقبت از تسکینی کودکان مبتلا به سرطان است که می تواند به کودک و خانواده برای مقابله با شرایط قبل و بعد از مرگ کمک کند. تحقیات بیشتری برای ارزیابی اثرات مثبت و منفی ایجاد یادبودگذاری در مراقبت تسکینی کودکان سرطانی لازم است.

  کلیدواژگان: سرطان کودکان، مراقبت تسکینی، یادبود گذاری
 • فاطمه نجفی* صفحات 17-18

  مراقبت پرستاری از دست رفته یک مفهوم نسبتا جدید در پرستاری است و معیار فرایند مراقبت پرستاری، مراقبت پرستاری از دست رفته است که به هر جنبه ای از مراقبت ها اشاره می کند که مورد نیاز بیمار است، ولی فراموش یا حذف می شود . مراقبت پرستاری از دست رفته ابتدا به عنوان یک پدیده در پرستاری توسط کالیش (2006) با هدف رفع مراقبت های پرستاری از دست رفته در مراحل ارایه مراقبت های پرستاری، در یک مطالعه فوکوس گروه شناسایی شد . سپس توسط همین محقق و همکارانش در سال 2009 مدل مراقبت از دست رفته ارایه گردید. این مدل دارای متغیرهای ساختاری (خصوصیات بیمارستان، خصوصیات بخش، پیامدهای مربوط به کارکنان و پیامدهای مربوط به بیمار) است . آنچه در این میان مشخص نیست این است که چه چیزی در حین ارایه مراقبت پرستاری اتفاق می افتد و چه چیزی پرستاران به طور خاص انجام داده یا انجام نمی دهند که منجر به پیامدهایی برای بیمار می شود

 • لیلاالسادات کهنگی*، فاطمه نجفی صفحات 19-29
  مقدمه

  داروهای شیمی درمانی که برای درمان بیماران سرطانی بکار می روند جزء داروهای خطرناک طبقه بندی می شوند که کار کردن با این داروها بدلیل تاثیرات سوء آنها بر کارکنان نیازمند رعایت دستورالعمل های استاندارد می باشد. هدف این مطالعه بررسی عوامل مرتبط با عدم رعایت استانداردهای وسایل حفاظت شخصی در پرسنل پرستاری می باشد.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که از 73 پرستار بیمارستان تخصصی انکولوژی در شهر اصفهان که با داروهای شیمی درمانی در تماس بودند داده ها جمع آوری شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس دستورالعملهای استاندارد موسسه ملی سلامت و ایمنی شغلی و انجمن امریکایی داروسازان سیستم سلامتی و اداره سلامتی و ایمنی شغلی بود. داده ها  پس از جمع آوری در نسخه 20 نرم افزار SPSS وارد و آزمونهای توصیفی و تحلیلی مناسب انجام شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که از دیدگاه پرسنل بیشترین علت عدم رعایت استانداردهای بکارگیری وسایل محافظتی در پرسنل شاغل در بخش های شیمی درمانی مربوط به عدم در اختیار داشتن وسایل حفاظتی به میزان کافی (87.7%) و کمترین علت عدم رعایت استانداردهای حفاظتی، عدم اعتقاد و عدم آگاهی  نسبت به استانداردهای مربوط به استفاده از وسایل حفاظتی می باشد (11%).

  نتیجه گیری

  با توجه به مطالعه حاضر، مدیران نسبت به تجهیز امکانات بخش های شیمی درمانی، کاهش ساعات کاری پرسنل، برگزاری دوره های آموزشی مخصوص پرستاران شیمی درمانی جهت افزایش آگاهی آنان اقدام نمایند و دستورالعملی که پرسنل را ملزم به رعایت استانداردهای بکارگیری تجهیزات حفاظتی نماید تدوین نموده و نظارت مستمر بر رعایت این استانداردها ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: استاندارد، وسایل حفاظت شخصی، داروهای شیمی درمانی، پرستاران
 • نیلوفر بیدار فرخ، فریبا بلورچی فرد*، مسعود پهلوان زاده، نرگس طوقیان چهارسوقی صفحات 30-38
  مقدمه

  پرستاران از جمله کارکنان درمانی درگیر در ارایه مراقبت به سالمندان مبتلا به سرطان در مراحل پایان زندگی می باشند که با توجه به تغییرهرم سنی جمعیت جهان به سمت سالمندی نگرش پرستاران در ارایه ی مراقبت به این افراد و کیفیت مراقبت آنان اهمیت پیدا می کند. هدف این مطالعه بررسی همبستگی نگرش پرستاران به مراقبت درمراحل پایانی زندگی وکیفیت مراقبت از سالمندان مبتلا به سرطان می باشد.

  روش

  دراین مطالعه ی توصیفی - همبستگی، 113 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با توجه به معیارهای ورود، به روش تصادفی وارد مطالعه شده و از ابزارهای اطلاعات دموگرافیک، نگرش  پرستاران به مراقبت از مراحل پایان زندگی Frommelt (FATCOD) و کیفیت مراقبت (QUALPACS  )استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss نسخه 16 و آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان مبتلا به سرطان در مراحل پایان زندگی  45/87 که نگرش کمتراز 90 طبق پرسشنامه منفی و نامطلوب می باشد. میانگین کیفیت مراقبت به این بیماران نیز در بعد روانی اجتماعی 39/2 و در بعد ارتباطی 36/2 می باشد که تا حدودی مطلوب  خوانده می شود. بین نگرش پرستاران به مراقبت از سالمندان مبتلا به سرطان و کیفیت مراقبت آن ها همبستگی مستقیم وجود داشت (4/0 ≤p).

  نتیجه گیری کلی

  با توجه به نگرش منفی پرستاران نسبت به مراقبت از سالمندان مبتلا به سرطان و همبستگی مستقیم آن با کیفیت مراقبت، و تغییر هرم سنی جمعیت به سمت سالمندی، لازم است کلاس هایی در دوره دانشجویی و دوره های بازآموزی جهت پرستاران، جهت تغییر نگرش آنها نسبت به سالمندان مبتلا به سرطان برگزار شود.

  کلیدواژگان: نگرش پرستار، پایان زندگی، مراقبت پرستاری، سرطان، سالمند
 • نیما عباسی ولدانی، یاسمن پوراندیش، فاطمه مهرابی* صفحات 39-47
  مقدمه

  بروز تومورهای مغزی در مقایسه با سایر سرطان ها از شیوع کمتری برخوردار است، اما دارای علایم جدی و پیش آگهی ضعیف است. درمان اغلب تومورهای مغزی جراحی همراه با رادیوتراپی و شیمی درمانی است. تمامی این مراحل دارای عوارض نوروتوکسیسته بوده و باعث کاهش کیفیت زندگی بیماران می شود. پرتودرمانی در حین جراحی روش درمانی نوآورانه و ترکیبی از جراحی و پرتو درمانی است که در طی جراحی برداشتن تومور، پرتو دهی به بستر تومور نیز انجام می شود. باتوجه به جدید بودن این روش، برای معرفی این روش و مزایا و معایب آن، برآن شدیم تا به بررسی مرور سیستماتیک  IORT در درمان تومورهای مغزی بپردازیم.

  روش

  در این مطالعه مرور نظام مند، پایگاه های معتبر بین المللی شامل: Scopus, Medline PubMed, Google Scholar ,CINAHL ,Trip  و بانک های اطلاعاتی داخلی Magiran, SID بین سالهای 2014 تا 2019 مورد جستجو قرار گرفتند. کلیه ی جستجوها بر مبنای استراتژی مناسب بر اساس کلید واژه های  IORT, Intraoperative Radiation Therapy, Brain Tumor  و واژه های Mesh مناسب و با استفاده از چک لیست PRISMA  انجام شد. در نهایت از 50 مقاله جستجو شده 8 مقاله وارد مطالعه گردید.

  یافته ها

  تکنولوژی IORT در درمان تومورهای مغزی بخصوص گلیوبلاستوما و بیشتر در در کشورهای توسعه یافته آمریکا و اروپا مورد توجه قرار گرفته است. میزان دوز پرتودهی موثر در درمان تومورهای مغزی 15تا 40 گری انرژی است. از این روش در درمان سرطانهای مکرر لگن ، سر و گردن و کولورکتوم نیز استفاده می شود اما درصد موفقیت در تومورهای مغزی بیشتر است.

  نتیجه گیری

  این روش در درمان تومورهای مغزی به خصوص گلیوبلاستوما  و تومورهای متاستاتیک مغزی روشی موثراست و نسبت به پرتو درمانی خارجی دارای مزایایی چون کاهش عود تومور، محافظت حداکثری بافت سالم، تعداد جلسات و هزینه کمتر است.

  کلیدواژگان: رادیوتراپی، جراحی، تومور مغزی
 • دانیال کوهستانی*، علی حسین زاده صفحات 48-58
  مقدمه

  کاهش سطح عزت نفس و تصویر بدنی به عنوان یکی از شایع ترین مشکلات روانشناختی بیماران مبتلا به سرطان مطرح می باشد که انجام مداخلات آموزشی، مشاوره ای می تواند در زمینه ارتقا و بهبود این عوارض موثر باشد؛ لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخلات انجام شده دربهبود و ارتقا عزت نفس و تصویر بدنی در بیماران مبتلا به سرطان انجام گرفت.

  روش

  در این مطالعه مرور متون طی سال های 1389(2010 میلادی) تا 1399 (2020) با استفاده از کلیدواژه های عزت نفس، تصویر بدنی، بیماران سرطانی، مداخلات و معادل های مش شده آن ها در پایگاه های اطلاعاتی،Science direct، Cochran SID، MagIran، Scopus، PubMed، Web of Science و موتور جستجوگر Google scholar انجام گردید، سرانجام تعداد 32 مقاله فارسی و انگلیسی به دست آمد که پس از ارزیابی مقالات و در نظر گرفتن معیارهایی همچون تکراری نبودن و در دسترس بودن متن کامل مقالات، 22 مقاله بر اساس معیار جداد وارد مطالعه شدند. 

  یافته ها

  از 22 مطالعه مورد بررسی بیشتر مطالعات مربوط به بیماران مبتلابه سرطان پستان تحت ماستکتومی بود که براساس مدل ها و تیوری های روانی شناختی -مشاوره ای، توان بخشی و فعالیت های فیزیکی انجام شده بود و نتایج انها نشان دهنده تاثیر هر یک از مداخلات در جهت ارتقا عزت نفس و تصویر بدنی بیماران بود.

  نتیجه گیری

  علی رغم تاثیر مثبت مداخلات در بهبود و ارتقا سطح عزت نفس و تصویر بدنی بیماران مبتلابه سرطان قضاوت در مورد اثربخشی قطعی این مداخلات نیاز به تحقیقات وسیعتر با حجم نمونه بالاتر را می طلبد.

  کلیدواژگان: عزت نفس، تصویر بدنی، سرطان، مداخلات، مرور نظام مند
|
 • Rajabali Daroudi, Kazem Zendehdel, Mohammadreza Sheikhy Chaman* Pages 1-9
  Introduction

  cancer has high prevalent in the world and in Iran. patients with this disease after primary diagnosis and initiation of therapeutic processes experience different problems such as employment status, income changes, change medical decisions related to costs, receiving financial help and organizational support. due to the lack of a Persian questionnaire in this area, this study aimed to design and validity and reliability assessment of change in employment status and income and supportive mechanisms in cancer survivors.

  Method

  After collecting relevant articles and interviewing experts, an Initial Questionnaire containing 8 dimensions and 46 questions was designed. To standardize and validate the instrument, face validity and content validity methods were used to determine the validity and internal consistency (Cronbach's alpha) and test-retest (intra-class correlation coefficient) were used to determine the reliability. All statistical analyzes were performed by SPSS 22 software.

  Results

  According to the panel of 15 experts for evaluation content validity of the instrument, based on the Lawche table, the optimal score of content validity ratio and content validity index were considered 0.49 and 0.79 respectively and all of The Questionnaire Questions Were Caught Optimal Score. Also, regarding the reliability of the tool, Cronbach's alpha was confirmed more than 0.7 and internal consistency of questions (Cronbach's alpha 0.78) showed that all Questionnaire questions were highly correlated. Finally, the reliability of the instrument by test-retest method with a correlation coefficient of ICC = 0.81 was significant at P <0.05 level.

  Conclusion

  This study provided a valid and reliable Persian-language instrument for assessing change in employment status, income and supportive mechanisms in cancer survivors that this valid instrument can be used by researchers in country.

  Keywords: Questionnaire, Cancer, Survivors
 • Narges Toghian Chaharsoughi* Pages 10-16
  Introduction

  Cancer is one of the most important chronic diseases of children in the world, and a significant number of them die every year. Palliative care interventions can help the child and family to dealing with life-threatening conditions. Legacy-making is one of the methods of palliative care in seriously ill children whose death is predictable.  The purpose of this study is investigating the legacy-making as a component of palliative care in pediatric cancer based on recent research and literatures in Iran and other countries.

  Method

  in this narrative review, we first searched key words palliative care, legacy making, legacy building and pediatric cancer both in English and Persian in various and valid databases including: Google scholar, PubMed, proQuest, SID, MAGIRAN, IRANdoc, IRANMEDEX, and ELSEVIER published between 2000 -2018. Then articles that were directly or indirectly related to the title of the article separated. Then articles with full text were assessed.

  Results

  After a thorough and targeted study of the articles, legacy in pediatric palliative cancer was categorized in different dimensions: the types of Legacy-making in pediatric cancer palliative care, the benefits of Legacy-making in pediatric cancer palliative care, the potential negative dimensions of Legacy-making in Palliative care for children, Legacy-making in pediatric palliative care in Iran and other countries, Principles and the gaps of legacy in pediatric palliative care

  Conclusion

  Legacy-making is a simple and time-efficient intervention in pediatric cancer palliative care. It can help the child and family to dealing with pre and post-death conditions. But more research is needed to assess the positive and negative legacy making effects in children.

  Keywords: Pediatric cancer, Palliative Care, Legacy
 • Leila Sadat Kahangi*, Fateme Najafi Pages 19-29
  Background

  Chemotherapy drugs that are used to treat cancer patients are classified as hazardous medicines, which require standard guidelines to work with because of their adverse effects on staff. The purpose of this study was to investigate factors related to non-compliance with personal protective equipment standards in nursing personnel.

  Methods

  This study is a cross-sectional study that collected data from 73 nurses of specialty oncology hospitals in Isfahan who were in contact with chemotherapy drugs. Data collection tool was a researcher-made questionnaire based on the standard guidelines of the National Institute of Occupational Safety and Health and the American Association of Health System Pharmacists and Occupational Health and Safety Administration. Data were analyzed by SPSS software version 20 and descriptive and analytical tests were performed.

  Results

  The results of this study showed that from the personnel's viewpoint, the highest reason for not adhering to the standards of protective equipment use in the personnel working in chemotherapy departments related to not having sufficient protective equipment (87.7%) and the least reason for not adhering to the protective standards was lack of trust. And lack of awareness of standards related to the use of protective equipment (11%).

  Conclusion

  According to the present study, managers should equip the facilities of chemotherapy departments, reduce the working hours of staff, hold training courses for chemotherapy nurses to increase their awareness and develop guidelines that require staff to comply with standards of protective equipment use. And constant monitoring of compliance with these standards seems necessary.

  Keywords: standard, Personal Protection Equipment s, chemotherapy drugs, nurses
 • Bidarfarrokh Belagh N, Bolourchifard F *, Pahlevanzadeh M, Toghian Chaharsoughi N Pages 30-38
  Background

  Nurses are involved in providing end of life care to older adults with cancer. Considering changing age pyramid population world to geriatric, nursing attitude to giving care to these people and quality of care them is important. The purpose of this study is the relationship between nurse’s attitude toward the care of end life and quality of care in older adults with cancer.

  Methods

  In this descriptive-correlational study, 113 nurses working in selected hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences were randomly selected according to the inclusion criteria. Data collection tools were the Demographic information, the Frommelt attitude toward caring for dying patient’s questionnaire (FATCOD) and QUALPACS questionnaire. Data were analyzed using SPSS software version 16 and Spearman correlation test.

  Results

  Mean of nurses attitude to care of end life was 87.45 that attitude less than 90 according Frommelt questioner means negative & adverse. Mean of quality of care in psycho-social 2.39 and connecting 2.36 that partly ideal. There was a direct correlation between nurses' attitudes towards caring for cancer patients and their quality of care (P≤0.4).

  Conclusion

  Due to the negative attitude of nurses towards caring for the elderly with cancer and its direct correlation with the quality of care, and changing the age pyramid of the population towards aging, it is necessary to have courses in student courses and retraining courses for nurses to change their attitude towards To elderly people with cancer.

  Keywords: Nurses attitudes, nursing care, end of life, elderly
 • Nima Abbasi Veldani, Yasaman Pourandish, Fatemeh Mehrabi* Pages 39-47
  Background

  Brain tumors are less common than other cancers; however, they are associated with serious symptoms and poor prognosis.Most brain tumors are treated through surgery combined with radiotherapy and chemotherapy. These therapeutic methods are associated with neurotoxic complications and decrease the quality of life of patients. Intraoperative Radiation Therapy (IORT) is an innovative combination of surgery and radiotherapy, in which the direct radiation to the tumor bed during tumor resection is done. IORT is a new therapeutic method; therefore, the present 5-year systematic review was conducted to introduce IORT and its advantages and disadvantages in the treatment of brain tumors.

  Methods

  In this systematic review study, PubMed, Google Scholar, Cochrane Database, and Trip Medical Database, and CINAHL Database were searched for the published articles over a five year (2014 to 2019) using the keywords, including IORT and Brain Tumor and Intraoperative Radiation Therapy AND Brain Tumor. Articles were checked with the PRISMA checklist. Finally, 50 articles were included in the study.

  Results

  IORT method has been used in the treatment of brain tumors, especially glioblastoma. The effective radiation dose to treat brain tumors is 15-40 Gy. However, the appropriate technique and patient selection is the key to success with IORT. It is also used to treat recurrent pelvic, head and neck, and colorectal cancers, but it has shown more effective to treat brain tumors.

  Conclusion

  IORT is an effective treatment for brain tumors, especially glioblastoma. It is more effective than external radiation therapy, due to the reduced tumor recurrence, maximal protection of healthy tissue, shorter duration of treatment, and cost-effectiveness.

  Keywords: Radiotherapy, surgery, brain tumor
 • Daniyal Kohestani*, Ali Hosseinzadeh Pages 48-58
  Background

   To decrease self-esteem and body image among cancer patients is considered as a root cause of psychological problems and it is more likely that educational and consulting are able to alleviate some side effect of mediation treatment. Thus, the purpose of this study was to conduct research in order to determine the effect of interventions on improve and promote of self-esteem and body image in cancer patients.

  Methods

  In this review systematic was conducted via searching some reliable and validities scientific databases such as Science direct, Cochran SID, MagIran, Scopus, PubMed, Web of Science and Google scholar as a trustworthy research engine as well. Finally, 32 Persian and English articles were assessed. After evaluating the articles based on Inclusion criteria such as non-repetition and availability of the full text of the articles, 22 articles were entered in this study.

  Results

  A majority of articles that were evaluated relate to patients with breast cancer. Furthermore, all of the interventions that were used based on cognitive-counseling and counseling models and theories, rehabilitation, and physical activity that whole of the results of study had an enormous effect on the patients.

  Conclusion

  Despite the positive effects of interventions on improving and enhancing the self-esteem and body image of cancer patients, judging the definitive effectiveness of these interventions requires more extensive research with a larger sample size

  Keywords: Self-esteem, body image, cancer, interventions, systematic review