فهرست مطالب

مطالعات مدیریت گردشگری - پیاپی 49 (بهار 1399)
 • پیاپی 49 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • کبری بخشی زاده برج*، نسرین جوانشیر گیو صفحات 1-32
  شهر مقدس مشهد به دلیل بارگاه حضرت رضا (ع) مهم ترین قطب گردشگری مذهبی ایران است ، از این رو با هدف درک عمیق از برند گردشگری مذهبی مشهد، از طریق رویکرد شناختی تکنیک زیمت ، نقشه ذهنی گردشگران نسبت به شهر مشهد استخراج شد. در این راستا با 11 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی که به شهر مشهد مسافرت کرده و درگیری ذهنی بالایی با این شهر داشتند مصاحبه صورت گرفت. 22 سازه وارد نقشه اجماعی شد که سازه های ''حرم امام رضا'' ، ''شهر توریستی'' ، ''شهر مذهبی'' ، ''مراکز خرید'' ، ''مراکز تفریحی'' و ''هتل'' سازه های اصلی و پایه بودند ، پر تکرار ترین سازه ی پایه، سازه حرم امام رضا بود که تداعی کننده ''احساس آرامش'' در افراد بود، از جمله سازه های منفی در مورد برند مشهد ''عدم وجود دریا'' و ''گران فروشی و فروش اجناس تقلبی'' است که به ترتیب به سازه پایه شهر توریستی و مراکز خرید مربوط می شود.
  کلیدواژگان: گردشگری مذهبی، برند مشهد، تکنیک زیمت، نقشه اجماعی
 • ساناز شفیعی، علی رجب زاده قطری*، علیرضا حسن زاده، سعید جهانیان صفحات 33-62

  هم زمان با نفوذ اینترنت و پیشرفت چشم گیر استفاده از فناوری اطلاعات در کسب و کارها، مفهوم نوینی در ادبیات گردشگری تحت عنوان مقاصد گردشگری هوشمند مطرح گردیده است. اگرچه در سال های اخیر مطالعاتی در این حوزه صورت گرفته، روندهای تحقیقاتی به دلیل زمان کوتاه معرفی و توسعه این فناوری روشن و شفاف نیست، به علاوه سنتز دانشی به منظور نتیجه گیری درباره ماهیت تکاملی این موضوع و توسعه تیوری های آن انجام نشده است. این مطالعه برای پرکردن این خلا و بررسی تحقیقات از روش قیف پارادایم استفاده کرده است. بدین منظور 105 مقاله از سال 2000 تا 2017 موردبررسی قرار گرفت و پس از گزینش مقالات  34 مقاله، شناسایی و طبقه بندی شدند. یافته ها نشان دهنده تمرکز مقالات سطح تیوری های خاص و نبود مقالات در حوزه هستی شناسی و فرضیات پایه است. این مطالعه به محققان جهت درک بهتر روند پژوهش های صورت گرفته، آشنایی با مفاهیم و مولفه ها و شناسایی شکاف پژوهشی موجود کمک شایان توجهی خواهد کرد.

  کلیدواژگان: قیف پارادایم، گردشگری هوشمند، مرور سیستماتیک، مقاصد گردشگری هوشمند
 • راحله غضبانی*، علی اکبر امین بیدختی، سکینه جعفری، حسن حقیقت صفحات 63-93
  رقابت مقاصد ژیوتوریسم به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله می توان به موارد منابع، شرایط تقاضا، مدیریت و بازاریابی مقصد اشاره کرد. هنوز مدل جامعی برای رقابت مقصد ژیوتوریسم در جهان ارایه نشده است و مدل بومی رقابت پذیری مقصد گردشگری در ایران نیز تا کنون مورد توجه محققین نبوده است. هدف این پژوهش تعیین عوامل رقابت پذیری مقصد ژیوتوریسم در ایران است. روش پژوهش، کیفی و از نوع اکتشافی متوالی است. با استفاده از روش همسوسازی منابع چندگانه مشتمل بر سه ضلع الف) جمع آوری مبانی نظری، ب) تحقیقات انجام شده در حوزه رقابت -پذیری و ج) پیمایش نظرات متخصصان کلیدی، عوامل رقابت پذیری مقصد ژیوتوریسم تدوین شد. شاخص های اصلی در سه بعد دارایی های رقابتی، فرآیند رقابت پذیری و محیط رقابتی تدوین شده است. نتایج حاکی از آن است که شاخص های رقابت پذیری مقصد ژیوتوریسم در ایران می توانند باعث حفظ و تداوم توسعه پایدار گردشگری در شرایط شدیدا رقابتی کنونی گردند.
  کلیدواژگان: رقابت پذیری، ژئوتوریسم، مقصد، گردشگری
 • مهرناز علیزاده*، روزبه میرزائی، فیلیپ پیرس صفحات 95-124

  باوجود اینکه پژوهش های بسیاری در زمینه ی برند سازی مقاصد صورت گرفته است، مطالعه در زمینه ی شخصیت مقصد همچنان محدود باقی مانده است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی شخصیت مقصد ایران و بررسی رابطه ی میان شخصیت مقصد و تمایلات رفتاری گردشگران بین المللی ورودی با استفاده از مدل آکر (1997) می باشد. جامعه آماری این پژوهش را گردشگران بین المللی ورودی به ایران تشکیل می دهند. پرسشنامه پژوهش به صورت تصادفی میان اعضای نمونه توزیع شد و از مجموع 420 پرسشنامه جمع آوری شده، 407 پرسشنامه ی صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون چند متغیره نشان می دهد، گردشگران ویژگی های شخصیتی را به مقاصد گردشگری نسبت می دهند و شخصیت مقصد درک شده ایران در نظر گردشگران بین المللی دارای 3 بعد مهمان نوازی و فرهنگ، بی ریایی و با طراوت است. هدشتی، زهره؛ خانی، سجاد و اجلی، امین. (1393). نقش تبلیغات و تبلیغات شفاهی در ارتقاء ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر اصفهان. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری، 8 (25)، 61-27. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (1396). منتخب آمارهای گردشگران بین المللی ایران در سال 1396. دفتر برنامه ریزی و حمایت از توسعه گردشگری. سید رضازاده، امیر. (1392). ویژگی های شخصیت مقصد از دیدگاه گردشگران خارجی (مورد مطالعه شهر تبریز). پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشگاه علامه طباطبایی). ضیایی، محمود و مهدیخانی، نیلوفر. (1396). رابطه شخصیت کالبدی- اجتماعی شهر و شخصیت گردشگر با انتخاب مقصد) مطالعه موردی شهر شیراز و یزد(. نشریه علمی - پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی،2 (1)، 54-39. مهدیخانی، نیلوفر. (1394). رابطه شخصیت گردشگر و شخصیت مکان با انتخاب مقصدهای شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشگاه علامه طباطبایی).

  کلیدواژگان: شخصیت مقصد، تمایل به بازگشت، تمایل به توصیه، تحلیل عاملی اکتشافی، ایران
 • حمیدرضا قزلسفلو*، سید محمدحسین رضوی، معصومه کلاته سیفری صفحات 125-150

  فستیوال های ورزشی سنتی به عنوان بارزترین نماد ارزش های فرهنگی، به جدیدترین فرصت های گردشگری در دهه اخیر تبدیل شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی کیفی گردشگری فستسوال های سنتی می باشد. ساختار پژوهش از نوع اکتشافی است . جامعه کیفی تحقیق شامل 35=n نفر از کارشناسان و متخصصان خبره و فعال سازمان های متولی گردشگری ورزشی و ساکنان بومی آگاه جوامع میزبان می باشد که بر مبنای نمونه گیری قضاوتی و گوله برفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبات نیمه سازمان یافته و تشکیل گروه کانونی استفاده گردید. پس از کدگذاری اولیه مفاهیم و طبقه بندی مقوله ها، تعداد هشت مولفه در قالب پتانسیل های انسانی و پتانسیل های طبیعی - ورزشی شناسایی گردید که از بین آنها با توجه به تواتر کدهای ثبت شده و اظهارات گروه کانونی عامل برگزاری فستیوال های سنتی و فرصت به نمایش گذاشتن و تبادلات ارزش های فرهنگی جوامع میزبان مهمترین شاخصه های پژوهش حاضر بود.

  کلیدواژگان: اسب سواری، روش کیفی، فستیوال سنتی، فرهنگ، گردشگری ورزشی پایدار
 • محمدتقی طغرایی، زاهد شفیعی، مهناز دوستی ایرانی* صفحات 151-179

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هر یک از ابعاد کیفیت ادراک شده از خدمات حمل و نقل شهری اصفهان بر رضایت گردشگران داخلی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی- همبستگی است. پژوهش حاضر ترکیبی از تحقیق کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری پژوهش را گردشگران داخلی اصفهان در نوروز 1396 تشکیل داده اند. شرط ورود افراد جامعه آماری به پژوهش استفاده از وسایل حمل و نقل شهری بود. به منظور جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. نتایج نشان داد برای دستیابی به رضایت گردشگران ضروری است کیفیت خدمات افزایش یابد. همچنین مشخص شد گردشگران در هیچ بعدی از حمل و نقل شهری اصفهان رضایت ندارند. لذا ضروری است مطابق با میزان تاثیر ابعاد مختلف کیفیت خدمات بر رضایت گردشگران، به ترتیب بیشترین تمرکز برای بهبود پاسخگویی، همدلی، قابلیت اعتماد، موارد محسوس، صرفه اقتصادی و تضمین صورت گیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، گردشگر، حمل و نقل، رضایت گردشگر
 • سعید ملکی، هادی علیزاده*، محمدجواد کاملی فر صفحات 181-201

  پژوهش حاضر با روش شناسی «توصیفی - تحلیلی» در راستای ارزیابی الگوی های پایداری گردشگری شهری در شهر اهواز به انجام رسیده است. در راستای هدف اصلی پژوهش دو هدف فرعی شناخت اولویت کاربست الگوهای پایداری گردشگری و شناخت میزان تاثیر الگوها در پایداری گردشگری شهری اهواز در فرایند انجام پژوهش دنبال گردیده است. جهت گردآوری داده های پژوهش به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه از نظرات 30 نفر از کارشناسان مرتبط با حوزه مورد پژوهش استفاده شده است. جهت تحلیل اولویت شاخص ها از رهیافت شبکه عصبی چند لایه (MLP) و جهت تحلیل میزان تاثیر شاخص ها در فرایند پایداری گردشگری شهری در شهر اهواز از تحلیل های رگرسیونی خطی (R-Linear)، لگاریتمی (R- Logarithmic) و لجستیک (R-Logistic) استفاده شده است. ن

  کلیدواژگان: پایداری، گردشگری شهری، شبکه عصبی، تحلیل رگرسیونی، شهر اهواز
 • محسن اکبری*، مصطفی ابراهیم پور ازبری، مریم اقدامی تطفی صفحات 203-224

  امروزه برانگیختگی عاطفی مصرف کننده در میان بازاریابان بسیار پرطرفدار شده است. بر کسی پوشیده نیست که دست گذاشتن روی خاطرات گذشته افراد می تواند ابزاری عالی برای فروش محصولات به آن ها باشد. متخصصین تبلیغات همواره سعی کرده اند که محصولاتشان را به خاطرات روزهای ساده و پر آرامش افراد گره بزنند. مکان ها و تبلیغات آن ها برای جلب بازدیدکنندگان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. لذا هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر نوستالژی درک شده بر دل بستگی به مکان است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی پیمایشی است. بدین ترتیب برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. 302 نفر از مشتریان رستوران سنتی "سینی پر" مورد بررسی قرار گرفته و طی آن با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن بود که رابطه بین دل بستگی به مکان و نوستالژی درک شده معنادار می باشد.

  کلیدواژگان: دلبستگی به مکان، نوستالژی درک شده، هویت مکان، وابستگی عاطفی
 • علی پورنگ، سید مرتضی غیور باغبانی*، مرتضی رجوعی، امید بهبودی صفحات 225-254

  سفرهای دینی نقش بارزی در گردشگری دارند و ارتباط مطلوب میان معنویت و تجاری سازی برند مقاصد گردشگری مذهبی باید از طریق تحلیل جامع منافع ذی‏نفعان هدایت شود. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ارتباط معنویت و تجاری سازی برند گردشگری مذهبی در مشهد می باشد که با استفاده از رویکرد کیفی و داده‏بنیاد اجرا شده است. گردآوری داده‏ها مبتنی بر مبانی نظری، مطالعه اسناد بالادستی و انجام مصاحبه های عمیق، باز، نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده که به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مستمر در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. نتایج نشان داد که 153 مفهوم در تعامل معنویت و تجاری سازی برند در 5 مقوله زمینه ای، 5 مقوله علی، 3 مقوله مداخله ای، 3 مقوله راهبرد، 10 مقوله پیامد و 3 مقوله (ناهمسویی اقدامات کلان ملی با منافع ذی‏نفعان شهری، تضاد درون‏ سازمانی و بین‏ سازمانی و بهینه‏ سازی بخشی) به عنوان موانع اجرای راهبردها وجود دارد.

  کلیدواژگان: برند مقصد گردشگری مذهبی، تجاری سازی، تعامل معنویت و تجاری سازی، تئوری داده بنیاد
 • فهیمه وهاب زاده، صمد عالی*، علیرضا بافنده زنده، هوشنگ تقی زاده صفحات 255-291

  هدف مقاله حاضر، تعیین تاثیر مدل های رابطه ای بر ارزش مشارکت مشتری در صنعت هلتداری ایران می باشد. بدین منظور مشتریان وفادار هتل های پنج ستاره شمال غرب کشور بعنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 533 مشتری با تکمیل پرسشنامه، در تحقیق مشارکت کردند. فرضیه های تحقیق با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد مشتریانی که در تعامل خود با هتل از مدل رابطه ای غیراجتماعی استفاده می کند در ایجاد سه نوع ارزش (ارزش طول عمر، ارزش تاثیرگذاری و ارزش دانش) برای هتل مشارکت می کنند و مشتریان با مدلهای رابطه ای اشتراگذاری جمعی و تطبیق برابری علاوه بر ارایه ارزش طول عمر خود برای هتل، به ترتیب برای هتل از طریق دانش و تاثیرگذاری بر سایر افراد ارزش خلق می کنند. در نهایت مشتریان با مدل رابطه ای قیمت-گذاری بازار تنها از طریق ارایه ارزش طول عمر خود برای هتل ایجاد ارزش می کنند.

  کلیدواژگان: ارزش مشارکت مشتری، صنعت هلتداری، مدل های رابطه ای مشتری، بازاریابی مشارکت مشتری
|
 • Nasrin Javanshir Giv Pages 1-32
  Religious tourism was one of the oldest and most popular types of tourism in the world and the holy city of Mashhad is the most important religious tourism hub in Iran due to the holy shrine of Imam Reza. Therefore, with the aim of deep understanding of the religious tourism brand of Mashhad, through the cognitive approach and interview-centric approach of the ZMET technique, the cognitive structures of tourists in Mashhad were examined and analyzed to extract the mental map of tourists towards the city of Mashhad. In this regard, 11 students of Allameh Tabatabai University who traveled to Mashhad and had a high level of mental conflict with this city were interviewed. 22 constructs were integrated into the consensus map. The constructs of "Imam Reza Shrine", "Tourist City", "Religious City", "Shopping Centers", "Recreation Centers" and "Hotel" were the main and basic constructs. The most frequent basic construct that had the most contact with the Mashhad brand was the Imam Reza shrine, which was associated with a "feeling of peace" in people. Among the negative construct about the Mashhad brand were "lack of sea" and "extortion and selling counterfeit goods", which were related to the basic constructs of the tourist city and shopping centers, respectively.
  Keywords: Religious Tourism, Mashhad Place Brand, ZMET, Consensus Map
 • Sanaz Shafiee, Ali Rajabzadeh Ghatari *, Alireza Hasanzadeh, Saeed Jahanyan Pages 33-62

  Along with the influence of the Internet and the dramatic advances in the use of information technology in businesses, a new concept has been introduced in the tourism literature called smart tourism destinations. Although studies have been conducted in this area in recent years, the research process is not clear due to the short time of introduction and development of this technology. In addition, the synthesis of knowledge has not been done in order to draw conclusions about the evolutionary nature of this issue and to develop its theories. This study used the paradigm funnel method to fill this gap and investigate the research. For this purpose, 105 articles were reviewed from 2000 to 2017, and after selecting articles, 34 articles were identified and classified. The findings indicate the focus of the articles is on the level of specific theories and the lack of articles in the field of ontology and basic hypotheses. This study will help researchers to better understand the conducted research process, to get acquainted with the concepts and components, and to identify the existing research gap.

  Keywords: paradigm funnel smart tourism, smart tourism destinations, systematic review
 • Rahele Ghozbanii *, Aliakbar Aminbeidokhti, Sakineh Jafari, Hassan Haqiqat Pages 63-93
  The competitiveness of geotourism destinations depends on a number of factors, including resources, demand conditions, management, and destination marketing. A comprehensive model for geotourism destination competition in the world has not yet been developed and the native model of competitiveness of tourism destination in Iran has not been considered by researchers so far. The purpose of this study is to determine the competitiveness factors of geotourism destinations in Iran. The research method is qualitative and sequential exploratory. Using multiple resource alignment methods consisting of three sides: a) collecting theoretical foundations, infrastructural principles related to the research variable, b) research conducted in the field of competitiveness, and c) surveying the opinions of key experts, geotourism destination competitiveness factors were developed. The main indicators are formulated in three dimensions of competitive assets, competitiveness process, and competitive environment. The competitive assets dimension include the components of attractions, location, available facilities, supportive factors; the process of competitiveness dimension includes components of policymaking and planning, education and research, destination development and infrastructure improvement, destination marketing and management, protection and control, destination operations and branding, and the competitive environment dimension includes the components of external environmental conditions and factors affecting consumer demand. The results indicate that the competitiveness indicators of geotourism destination in Iran can cause a change in attracting tourists and maintaining and sustaining the sustainable development of Iran's tourism at the national and international levels in the current highly competitive conditions.
  Keywords: competitiveness, Geotourism, destination, Tourism
 • Mehrnaz Alizadeh *, Roozbeh Mirzaei, Philip Pearce Pages 95-124

  lthough much research has been done on destination branding, the study of destination personality remains limited. The purpose of this study is to investigate the destination personality of Iran and to examine the relationship between destination personality and behavioral intentions of international tourists using the Aaker model (1997). The statistical population of this study is Iran’s international inbound tourists. The research questionnaire was distributed randomly among sample members. From a total of 420 questionnaires, 407 questionnaires were analyzed. The findings of the exploratory factor analysis and multivariate regression analysis indicate that tourists ascribe personality characteristics to destinations and that the perceived destination personality of Iran in the eyes of international tourists has three dimensions: hospitality and culture, sincerity, and vibrant.

  Keywords: Destination Personality, Intention to return, Intention to recommend, exploratory factor analysis, Iran
 • Mohamadhossein Razavi, Masumeh Kalateh Seifari Pages 125-150

  Traditional sports festivals as the most prominent symbol of cultural values have become the newest tourism opportunity in the last decade. Therefore, this study aims to design a qualitative tourism model of traditional festivals based on Grounded Theory strategy. The research structure is of the exploratory type, which has a qualitative approach. The qualitative research population consisted of 35 experts and specialists active in sports tourism organizations and informed residents of the host communities, who were selected by targeted sampling and based on judgmental sampling. To collect data, semi-structured interviews, and the formation of a focus group were used. After the initial coding of concepts and classification of categories, eight components were identified in the form of human potentials and natural-sports potentials among which, according to the frequency of the registered codes and the statements of the focus group, the most important features of the present study were the holding of traditional festivals and the opportunity to display and exchange cultural values of the host communities. Therefore, using local festivals as a tool for tourism development is a new and efficient approach. Thus, according to the current research model, by emphasizing the cultural values of traditional sports festivals, these places can be considered as the top hub of traditional sports festivals.

  Keywords: Culture, Horse riding, Qualitative Method, Sustainable sport tourist, Traditional festival
 • MohamadTaghi Toghraee, Zahed Shafiei, Mahnaz Doosti Irani * Pages 151-179

  The purpose of this study is an investigation of the impact of each dimension of perceived quality of urban transportation services in Isfahan on the satisfaction of domestic tourists. In terms of purpose this is applied research and in terms of method, this is descriptive-correlative research. The present study is a combination of library and field research. The statistical population of the study consisted of domestic tourists of Isfahan on Nowruz 2017. The inclusion criterion was the usage of urban transportation. In order to collect data, the convenience sampling method was used. The results showed that to achieve tourist satisfaction it is necessary to increase the quality of services. It was also found that tourists are not satisfied with the urban transportation of Isfahan in any dimension. Therefore, according to the impact of different dimensions of service quality on tourist satisfaction, it is necessary to focus on improving responsiveness, empathy, reliability, tangible items, economic efficiency, and guarantee, respectively.

  Keywords: Quality of Service, Tourist, Transportation, Tourist Satisfaction
 • Pages 181-201

  The present study has been performed to assess the urban tourism sustainable drivers in Ahvaz city using the descriptive-analytical methodology. Regarding the main object of the study, two secondary objectives of recognizing the priority of using tourism sustainability drivers and recognizing the impact of drivers on the sustainability of urban tourism in Ahvaz have been followed in the research process. For data collection by surveying methods, the opinions of 30 experts related to the field of research have been gathered using a questionnaire. To analyze the priority of drivers, Multilayer Perceptron Neural Network (MPNN) approach, and to analyze the effects of drivers on the sustainability process of urban tourism in Ahvaz, linear regression analysis (R-Linear), logarithmic (R-Logarithmic) and logistics (R-Logistic) has been used. The results show that according to the results of regression models, except for economic and social sustainability drivers, other drivers do not affect the sustainability process of Ahvaz urban tourism. On the other hand, the results of the neural network approach indicate that political sustainability driver, based on the opinion of experts with a significance of 0.235, has a higher priority to improve conditions and create conditions for sustainability in urban tourism in Ahvaz.

  Keywords: sustainability, urban tourism, Neural Networks, Regression analysis, Ahvaz
 • Mohsen Akbari *, M Ebrahimi, Maryam Aghdam Pages 203-224
  Background and Purpose of Research

  Today, consumer emotional arousal has become very popular among marketers. It is widely accepted that people’s old memories can serve as an excellent tool to sell products to them. Advertising experts have always tried to tie their products to the memories of simple and relaxing days of people.  The places and their advertisement are not an exception. The importance of creating and maintaining a distinct environment is growing among tourism researchers and managers and is considered as a key factor in attracting and satisfying customers as well as increasing financial performance by maximizing revenue and market share in the tourism industry. Therefore, this paper aims to investigate the effect of perceived nostalgia on place attachment. Research

  method

  in terms of purpose this research is applied and in terms of method it is descriptive-survey. A questionnaire was used for data collection in which 302 customers of “Sini Por” traditional restaurant were analyzed using structural equations technique and Smart PLS software.

  Keywords: Place Attachment, Perceived Nostalgia, Place Identity, Emotional Attachment
 • Ali Pourang, Seyed Morteza Ghayour Baghbani *, Morteza Rojoui, Omid Behboodi Pages 225-254

  Religious travels play a significant role in tourism, and the optimal connection between spirituality and commercialization of the brand of religious tourism destinations should be guided by a comprehensive analysis of the stakeholders’ interests. The purpose of the study is to investigate the relationship between spirituality and commercialization of religious tourism brand in Mashhad, using the qualitative approach and grounded theory. Data collection was based on theoretical foundations, the study of upstream documents, and conducted deep, open, semi-structured interviews with experts that were selected purposefully. To analyze the data, a continuous comparison method has been used during three stages of open, axial, and selective coding. The results showed that 153 concepts in the interaction of spirituality and the brand commercialization exist in 5 contextual categories, 5 casual categories, 3 intervention categories, 3 strategic categories, 10 consequence categories and 3 categories of (inconsistency of national macro-measures with the interests of urban stakeholders, intra-organizational and inter-organizational conflict and partial optimization) as barriers to the implementation of strategies.

  Keywords: religious tourism destinations Brand, Commercialization, interaction between spirituality, commercialization, Grounded Theory
 • Fahimeh Vahabzadeh, Samad Aali *, Alireza Bafandeh Zendeh, Houshang Taghizadeh Pages 255-291

  Companies working in a competitive environment are increasingly facing challenges in attracting and retaining customers. In this regard, companies try to create superior value for customers compared to competitors and in return, expect customers to participate in creating value for the company. But customers are different and use different relational models to interact with companies, which affect the amount and type of engagement they make in creating value for companies. Therefore, in the present article, we look at the extent to which customer relational models influence their engagement in creating value for hotels, and each customer involved in the creation of what kind of value. To this end, loyal customers of five-star hotels in the northwest of the country were selected as the statistical population and 533 customers participated in the research by completing the questionnaire. A convenience sampling method was used to select the statistical sample. In terms of the aim of the research, this is applied research and in terms of methodology, this is casual research. The research hypotheses were tested using structural equation modeling technique and AMOS software. Findings show that customers who use a non-social relational model in their interaction with the hotel participate in creating three types of value (lifetime value, influence value, and knowledge value) for the hotel and customers with relational models of communal sharing and equality matching create value for the hotel, through knowledge and impact on others respectively in addition to providing a lifetime value. Ultimately, customers with market pricing models create value for the hotel only by offering their lifetime value.

  Keywords: customer engagement value, Hospitality industry, Relational models, customer engagement marketing