فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 2 (1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/04/04
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مرتضی حیدری* صفحات 94-97

  شیوع و همه گیری جهانی ویروس جدید کرونا (کووید-19) به عنوان یک بیماری پاندمیک، یکی از بحرانی ترین شرایط را پیش روی نظام ارایه ی خدمات سلامت قرار داد. دشواری مدیریت این بحران به ویژه با شرایط خاص کشور ایران و ناشناخته بودن بیماری و نبود تجارب کافی، عرصه را برای خلاقیت و نوآوری های مختلف فراهم نمود. این تجارب ارزشمند در صورت مدیریت و تبدیل شدن به دانش صریح، ذخیره ی ارزشمندی در اختیار نظام ارایه ی خدمات سلامت کشور و جهان قرار خواهد داد و غفلت از این مهم، به اتلاف این سرمایه ی عظیم منجر خواهد شد.

  کلیدواژگان: کرونا ویروس، کووید - 19، مدیریت دانش، اورژانس، خلاقیت، ایران
 • فاطمه معارفی*، مهران یاقوت، روشنک زمان صفحات 98-108
  زمینه و اهداف

  استفاده بی حد و حصر از منابع طبیعی و افزایش آلودگیهای محیطی توسط صنایع مختلف منجر به زوال سریع محیط زیست خواهد شد. صنعت فولاد در تمام فعالیتهای خود با محیط زیست در تعامل است؛ بنابراین سبز بودن اقتصاد و توسعهی پایدار در این صنعت ضرورتی اجتنابناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویتبندی راهبردهای توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فولاد خوزستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  مشارکتکنندگان در این پژوهش به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید و تدوین راهبردها، خبرگان آشنا باا راهبردهای توسعهی پایدار و اقتصاد سبز در شرکت فولاد خوزستان بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند، سپس مااتریس عوامال داخلای و خارجی و نیز ماتریس SWOT تشکیل شد و با استفاده از تکنیک TOPSIS راهبردهای تدوینشده اولویتبندی گردید.

  یافته ها

  در این پژوهش از دسته عوامل خارجی 6 فرصت و 5 تهدید و از دسته عوامل داخلی 8 قوت و 6 ضعف شناسایی شدند و نیز تعداد 21 باا نمارهی نهاایی » توسعه و تجهیز شرکت با فناوریهای جدید « راهبرد تدوین گردید. بالاترین امتیاز عوامل خارجی را 498 / 0 و باالاترین امتیااز با نمرهی نهایی » مدیریت پسماند و کنترل « عوامل داخلی را 31 / 0 کسب کردند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش مجموع نمرهی نهایی ماتریس عوامل خارجی (EFE) و ماتریس عوامل داخلای (IFE) باه ترتیاب 72 / 2 و 57 / 2 است که نشاندهندهی عملکرد مناسب شرکت میباشد. همچنین راهبرد ST1 با شاخص نزدیکی 7 / 0 رتبهی برتر را کسب نمود.

  کلیدواژگان: مدیریت پایدار، اقتصاد سبز، SWOT، TOPSIS
 • مریم سپهری*، ساناز شعاعی صفحات 109-116
  زمینه و اهداف

  دیابت یک مشکل بهداشتی عمده در سراسر جهان است و شیوع آن خصوصا در کشورهای در حال توسعه افزایش چشمگیری داشته است. بیماران دیابتی با مشکلات متعددی مواجه هستند و یکی از موارد بسیار مهم در امر مراقبت این بیماران، بررسی کیفیت زندگی آنهاست. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی کیفیت زندگی بیماران دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی - درمانی روستایی شمال غرب شهر تبریز بوده است.

  مواد و روش ها

   در این پژوهش مقطعی 200 نفر از افراد دیابتی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی روستایی شمال غرب شهر تبریز به صورت نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد SF36 جهت بررسی کیفیت زندگی بیماران و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک بوده است. داده ها با روش های آمار توصیفی و تحلیلی (تی تست، ضریب همبستگی و آزمون ناپارامتری کروسکال والیس) مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  میانگین نمره کیفیت زندگی شرکت کنندگان (11/23±) 54/42و در محدوده تا حدودی مطلوب قرار داشته است. بالاترین نمره مربوط به بعد درد بدنی (23/61±) 77/51و کمترین، محدودیت ایفای نقش به دلایل روانی(18/39±) 32/78بوده است. عواملی مانند سن، وضعیت تاهل، سن ابتلا، سطح سواد، نوع درمان و تعداد اعضای خانواده با کیفیت زندگی رابطه معنادار داشتند.

  نتیجه گیری

   تغییرات در ابعاد کیفیت زندگی متاثر از عوامل فردی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و سنجش این موارد می تواند اطلاعات مفیدی در مورد بیماریهای مزمن فراهم آورد که برای برنامه ریزی های مراقبتی و اصلاح کیفیت زندگی این افراد سودمند خواهد بود.

  کلیدواژگان: دیابت، کیفیت زندگی، SF36، مراکز بهداشتی- درمانی روستایی
 • علی بیرانوند *، مهناز صمد بیک، علی اکبر خاصه صفحات 117-136
  زمینه و اهداف

  شناسایی ساختار دانش و ترسیم نقشه ی راه در حوزه های مختلف دانش بشری می تواند مسیر حرکت محققان را برای مطالعات پیش رو روشن نماید. به همین منظور پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل شبکه و دیداری سازی علم، به ترسیم ساختار فکری دانش در حوزه ی مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت پرداخته است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع کاربردی است که با استفاده از تکنیک هم واژگانی انجام شده است. جامعه ی این پژوهش شامل 35914 رکورد ثبت شده در پایگاه وب او ساینس در بازه ی زمانی 2007 تا 2016 می باشد. به منظور بررسی دقیق تر، این بازه ی زمانی به 2 دوره ی 5 ساله (2007-2011 و 2012-2016) تقسیم شده است. تمامی رکورهای بازیابی شده در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نمونه گیری صورت نگرفته است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره ی 5 ساله ی اول زوج های کلیدواژه ای "E-Health and Telemedicine" و در دوره 5 ساله ی دوم کلیدواژه های "Computers and Medical Records"بیشترین هم رخدادی را داشته اند. خوشه بندی سلسله مراتبی منجر به شکل گیری تعداد 8 خوشه ی موضوعی در 5 ساله ی اول و 5 خوشه ی موضوعی در 5 ساله ی دوم گردید که موضوعات این خوشه ها عبارتند از: متن کاوی، بهداشت شخصی، اطلاعات سلامت، اطلاعات پزشکی، اطلاع رسانی بهداشتی، کیفیت زندگی، تصویربرداری پزشکی، سلامت عمومی، آموزش پزشکی، مراقبت سلامت، انتخاب ویژگی و شبیه سازی.

  نتیجه گیری

  در دوره زمانی مورد مطالعه بیشترین تعداد مقالات نوشته شده در حوزه ی مدیریت و فناوری، اطلاعات سلامت بوده و موضوعاتی از قبیل شبیه سازی، تصویربرداری پزشکی، اطلاع رسانی پزشکی کمتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته اند. این نتایج نشان می دهد که جبهه ی تحقیقات به سمت موضوعات آموزشی و سلامت عمومی گرایش پیدا کرده است.

  کلیدواژگان: انفورماتیک پزشکی، مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، علم سنجی، تحلیل هم واژگانی، ترسیم ساختار دانش
 • محمد رنجبر، علی جنتی، محمد امین بهرامی، توحید جعفری کوشکی، زهرا چگینی، فهیمه اسبقی * صفحات 137-148
  زمینه و اهداف

  ایمنی بیمار یکی از مقوله های مهم در مباحث بهبود کیفیت ارایه ی خدمات سلامت میباشد که مورد توجه سازمان های بهداشتی درمانی است. رویکرد اخیر سازمان بهداشت جهانی جهت ارتقای ایمنی بیمار، تاکید بر مشارکت فعال بیماران دارد. مشارکت بیماران می تواند باعث کاهش خطاهای پزشکی و افزایش ایمنی بیمار گردد. با توجه به نبود پرسش نامه ی روا و پایای فارسی مرتبط در خصوص نقش بیماران در ایمنی بیمار، هدف مطالعه ی حاضر، روان سنجی نسخهی فارسی پرسش نامه ی «تمایل بیماران به پرسش درباره ی ایمنی بیمار» میباشد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، تعداد 30 بیمار مشارکت داشتند. پرسش نامه ی مذکور شامل 9 بعد و 41 سوال بود که برحسب مقیاس 5 گزینهای لیکرت نمره-گذاری شده بود. پرسش نامه، میزان تمایل بیماران برای سوال کردن درباره ی مسایل مربوط به ایمنی بیمار، از پزشک و پرستار را نشان می داد. برای بررسی روایی محتوایی از شاخصهای CVR و CVIو برای ارزیابی پایایی درونی از آلفای کرونباخ استفاده شد.

  یافته ها

  شاخص CVR کل پرسش نامه 0/89 به دست آمد که برای ابعاد مختلف پرسش نامه از 0/79 تا 0/95 متغیر بود و شاخص CVI کل پرسش نامه 0/94 به دست آمد که برای ابعاد مختلف پرسش نامه از 0/89 تا 1 متغیر بود. آلفای کرونباخ کل پرسش نامه 0/79 محاسبه گردید. آلفای کرونباخ هریک از ابعاد هم از 0/7 تا 0/96 متغیر بود که نشان از پایایی مناسب سوالات پرسش نامه بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که نسخه ی ترجمه شده ی پرسش نامه «تمایل بیماران به پرسش درباره ی ایمنی بیمار» از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار میباشد و میتوان از آن برای سنجش تمایل بیماران به مشارکت در ارتقای ایمنی خود استفاده نمود.

  کلیدواژگان: وایی، پایایی، تمایل، مشارکت بیمار، ایمنی بیمار، پرسش نامه
 • رحیم خدایاری زرنق، زین العابدین تاری نژاد، کمال قلی پور، بهروز فتحی * صفحات 149-158
  زمینه و اهداف

  با توجه به اجرای طرح کشوری کنترل و پیشگیری از فشارخون بالا و دیابت، ارزیابی و پایش مراحل اجرای آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با بررسی نظرات و تجربیات افراد درگیر در برنامه با هدف شناسایی چالش های ارزیابی عملکرد بهورزان در زمینه ی غربالگری فشارخون و دیابت و ارایه ی راهکارهای اصلاحی اجرا شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه از نوع تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قراردادی است که بخشی از یک مطالعه چند مرحله ای می باشد که در سال 1396 در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر انجام شد. مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع انتخاب شدند. داده ها از طریق سه بحث گروهی متمرکز جمع آوری شد.

  یافته ها

  27 نفر از بهورزان، مربیان ناظر و کارشناسان ستادی درگیر در برنامه فشار خون و دیابت برای مطالعه انتخاب شدند. مفاهیم استخراج شده از نظرات مشکلات مربوط به ارزیابی برنامه غربالگری دیابت و فشارخون بالا در چهار قسمت شامل مشکلات زمینه ای، مشکلات ساختار، فرایند و نتایج ارزیابی عملکرد دسته بندی شد.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های مطالعه علیرغم موفقیت در پیشگیری و کنترل دیابت، سیستم مراقبت بهداشتی اولیه ایران به خاطر فقدان یک برنامه ملی با رهنمودهای کامل و جامع در کاهش و کنترل فشارخون و دیابت با چالش هایی روبروست. عمده ی این چالش ها به فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان مربوط است. یافته های این مطالعه به مدیران کمک می کند تا برای حل مشکلات سیستم ارزیابی عملکرد اقدام کنند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد کارکنان، تحلیل محتوای قراردادی، بهورز، فشار خون، دیابت
 • شهناز علیان عجم، علیرضا قاسمی زاد *، عباس قلتاش صفحات 159-171
  زمینه و اهداف

  مدیریت هزینه ها به منظور ارایه ی خدمات باکیفیت در محیط رقابتی و کسب رضایت مشتری یکی از اهداف مهم در سازمان های موفق است، اما این هدف چالش های بزرگی پیش روی مدیران سازمان ها قرار می دهد. هدف مطالعه شناسایی راهکار مناسب برای مدیریت هزینه ها در بیمارستان ها بود.

  مواد و روش ها

  این پژوهش به صورت کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام و نمونه گیری آن به شکل هدفمند صورت پذیرفت. مشارکت کنندگان از میان مسیولین و کارشناسان آگاه به مدیریت هزینه و امور مالی بیمارستان توحید استان بوشهر انتخاب شدند. ابزار جمع-آوری داده ها، مصاحبه و سوالات به شکل عمیق و باز بوده و تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش آلن و جیسون (Ellen & Jason) صورت گرفت. اعتباریابی و تعیین صحت از روش قابلیت باورپذیری، قابلیت انتقال پذیری، قابلیت اطمینان پذیری و قابلیت تاییدپذیری انجام شد.

  یافته ها

  حیطه ی مدیریت هزینه های بیمارستان در قالب 30 زیرمضمون و 7 مضمون ظهور یافت. مضامین به دست آمده عبارت بودند از: مفاهیم شناسایی کانون های هزینه بر، فرهنگ سازی مدیریت هزینه، وضع قوانین و مقررات داخلی، نظارت و کنترل، استقرار سیستم هزینه یابی، تشکیل کارگروه و برنامه ریزی عملیاتی.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد مدیریت هزینه ها در بیمارستان ها با شناسایی کانون های هزینه بر،آغاز و با اجرای برنامه های فرهنگ-سازی در مصرف و صرفه جویی و ابلاغ دستورالعمل ها و ایجاد برنامه های کنترلی و نظارت از سوی مدیریت ارشد بیمارستان شکل می گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت هزینه، بیمارستان، پدیدارشناسی، مطالعه کیفی
 • علی ایمانی، لیلا دشمنگیر، محمدتقی موسی الرضائی* صفحات 172-189
  زمینه و اهداف

  کسورات بیمارستانی یکی از دغدغه های اصلی مدیران بیمارستانی در مدیریت هزینه ها و نیز یکی از موارد اختلاف برانگیز بین سازمان های بیمه گر و بیمارستان هاست. مطالعه ی حاضر با هدف تحلیل علل کسورات پرونده های بستری بیمارستانی انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع چند روشی است که طی 4 مرحله در سال 1396 به انجام رسید. در مرحله ی اول با مرور نظام مند متون، علل کسورات در صورتحساب های بستری شناسایی شد. در مرحله ی دوم و سوم از علل به دست آمده، پرسش نامه ای جهت مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران در این زمینه طراحی و سپس مصاحبه انجام گردید. در گام آخر پس از جمع بندی نتایج 3 مرحله ی قبل، علل نهایی کسورات با فن دلفی تعیین گردید.

  یافته ها

  اضافه درخواستی پزشکان جراح و بیهوشی در کدگذاری، ارسال مستندات با امضای کمک جراح بدون حضورش در عمل، نبود تعامل با بیمه ها و جلسات پیگیری و اصلاح کسورات، به کارگیری افراد با تخصص نامرتبط در واحد مربوطه، نبود آموزش مداوم و جامع کادر، اضافه درخواستی در قیمت دارو و لوازم، ارسال ناقص مستندات، عدم ارایه ی مستندات مربوط به پزشکان تمام وقت جغرافیایی و تفاوت در اجرای شیوه نامه ها از طرف بیمه ها از مهم ترین علل کسورات بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه دلیل عمده ی کسورات ناشی از خطاهای انسانی است؛ لذا توجیه اصولی پزشکان، آموزش کادر مسیول تکمیل پرونده ها در رابطه با اصول مستندسازی صحیح و چگونگی ثبت اطلاعات و یکسان سازی شیوه نامه ها و اجرای هماهنگ بخش نامه ها توسط بیمه ها ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: پرونده های پزشکی، بیمارستان، بیماران بستری، کسور، بازپرداخت
 • رحیم خدایاری زرنق، وحیده زارع گاوگانی، ناهیده خوشمرام * صفحات 190-199
  زمینه و اهداف

  تعیین درست نام نویسندگان و مشارکت کنندگان در اثر علمی یکی از ابعاد مهم مالکیت معنوی است و نقش مهمی در سنجش علمی بروندادهای علمی کشورها ، سازمان ها و افراد دارد. ازاین رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل موثر در تعیین نام نویسندگی از دیدگاه محققین دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر به روش تحقیق کیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گرفت. جامعه پژوهش را اعضای هییت علمی، سردبیران و ویراستاران مجلات، هییت داوری مقالات و پایان نامه ها، محققین، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل دادند. حجم نمونه پژوهش به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. با 27 نفر از افراد واجد شرایط مصاحبه انجام یافت. چارچوب راهنمای مصاحبه این مطالعه بر پایه ی تحقیق دلوین و گری بنا شد. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزار MAXQDA v10 استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده در رابطه با شناسایی عوامل موثر در تعیین نام نویسندگی نشان داد، اکثریت مشارکت کنندگان بر این عقیده بودند که علاوه بر ذکر نام افرادی که شرایط کسب عنوان نویسندگی را دارا هستند، عواملی دیگر (بر اساس قوانین و عرف حاکم بر جامعه)، شامل روابط بین افراد، مقام ها و منسب های افراد، تسهیل شدن چاپ مقاله، مسایل مادی و قرارداد فرضی بین افراد، سبب می شود نام یک سری افراد دیگر در مقاله گنجانده شود.

  نتیجه گیری

  بررسی نتایج این مطالعه چنین نگرانی ایجاد می کند که مسیله روابط و منافع بین افراد در درازمدت ممکن است باعث شود اصل کیفیت و ارزش های علمی محققان و آثار علمی نقض شوند.

  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، نویسندگی، ICMJE، COPE، کیفی، محققین
|
 • Morteza Heidari* Pages 94-97

  The COVID-19 pandemic, also known as the coronavirus pandemic, as an emerging disease brought about one of the most critical situations for the health care system. One of the most critical conditions placed facing the health care services’ system. The difficulty of managing this crisis, particularly with the special conditions of Iran, the unknown nature of the disease and the lack of sufficient experience, provided the arena for creativity and various innovations. These valuable experiences, if managed and turned into explicit knowledge, will provide valuable reserves for the Iranian and the world and health care system and neglect of explicit knowledge, it will lead to the loss of this enormous capital.

  Keywords: Coronavirus, COVID-19, Knowledge Management, Emergencies Creativity, Iran
 • Fateme Maarefi*, Mehran Yaghoot, Roshanak Zaman Pages 98-108
  Background and Objectives

  Limitless use of natural resources and increased environmental pollution by various industries will lead to rapid environmental destruction. The steel industry interacts with the environment in all its activities, so green economy and sustainable development is an inevitable necessity in this industry. This study aimed to identify and prioritize sustainable development and green economy strategies in Khuzestan Steel Company.

  Material and Methods

  In this study participants are experts familiar with sustainable development and green economy strategies in Khuzestan Steel Company who were selected through purposive sampling in order to identify the strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT), and developing strategies.The External and Internal Factor Evaluation Matrix as well as the SWOT matrix were formed then strategies were ranked using TOPSIS (Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) technique.

  Results

  6 opportunities and 5 threats were identified as external factors and 8 strengths and 6 weaknesses were identified as internal factors and 21 strategies were developed. Among the external factors "Develop and equip the company with new technologies" with the final score of 0.498 and among the internal factors "Waste management and pollution control" with the final score of 0.31 got the highest score.

  Conclusion

  According to the results, the sum of the final scores of External and Internal Factors Evaluation Matrixes are 2.72 and 2.57 respectively, this shows that company performance is appropriate. ST1 strategy with closeness coefficient 0/7 was also ranked first.

  Keywords: Sustainable Development, Green Economy, SWOT, TOPSIS
 • Maryam Sepehri*, Sanaz Shoaee Pages 109-116
  Background and Objectives

  Diabetes is a major health problem worldwide, with a high prevalence, especially in developing countries. Diabetic patients face several challenges and one of the most important issues in the care of these patients is their quality of life. The aim of this study was to assess the quality of life of diabetic patients in rural health centers in the Northwest of Tabriz city.

  Material and Methods

  In this cross-sectional study, 200 diabetic patients in rural health care centers in the Northwest of Tabriz were selected through convenience sampling. The short form health survey questionnaire (SF36) was used to measure The Quality of life. The Data were analyzed by descriptive and analytic statistics (T test, correlation coefficient, and Kruskal -Wallis Non parametric test).

  Results

  Total mean score of quality of life was 54.42 (±11.23) and located in acceptable range. The highest score 77.51 (±23.61) was related to Bodily Pain Scale and the lowest 32.78 (±18.39) was role limitations due to emotional problems. The results showed that independent variables such as age, age of disease onset, marital status, educational level, type of treatment and family size had a significant relationship (P˂0.05) with the quality of life.

  Conclusion

  Changes in quality of life dimensions are affected by individual, cultural, social and economic factors, and measurement of QoL in chronic diseases can provide useful information for the planning and care of these patients.

  Keywords: SF36, Diabetes, Rural Health Centers, Quality of Life
 • Ali Biranvand*, Mahnaz Samadbeik, AliAkbar Khasseh Pages 117-136
  Background and Objectives

  Identifying the knowledge structure and mapping the roadmap in different areas of human knowledge can demonstrate the direction of researchers' progress for future studies. This research tries to reveal the intellectual structure of knowledge in health information management and technology, using network analysis, and science visualization tools.

  Material and Methods

  This is an applied research which had done by co-word analysis. The population of this study consists of 35914 records indexed in Web of Science (WoS) in the period 2007-2016. For careful examination, the mentioned interval is divided into two five-year periods (2007–2011 and 2012–2016). All retrieved records in this study were incorporated into the study and no sampling was used.

  Results

  The results indicated that in the first five-year period the co-words "E-Health and Telemedicine", and in the second five-year period the co-words "Computers and Medical Records" had the most occurrence. The results of hierarchical clustering led to the formation of eight thematic clusters in the first period and five thematic clusters in the second period. The themes of these clusters are: text mining, personal health, health information, medical information, quality of life, medical imaging, public health, medical education, health care, feature selection, medical information provision, and simulation.

  Conclusion

  Topics such as simulation, medical imaging, and medical information provision have received less attention from the authors. These results indicate that the research fronts have tended to focus on educational and public health issues.

  Keywords: Medical Informatics Scientometrics, Co-word Analysis, Knowledge, Information Technology, Knowledge Visualization
 • Mohammad Ranjbar, Ali jannati, Mohammad Amin Bahrami, Tohid jafari koshki , Zahra Chegini , Fahimeh asbaghi* Pages 137-148
  Background and Objectives

  Patient safety is one of the key elements of health care organization in improving the quality of care. Involving patients in improving patient safety is the recent World Health Organization’ approach. Patient participation can reduce medical errors and increase patient safety. There is not any valid and reliable Persian questionnaire to assess patient participation in safe car. Therefore, the purpose of this study was to assess the validity and reliability of the Persian version of the questionnaire: "Patient Willingness to Ask Safety Questions Survey (PWASQS)".

  Material and Methods

  In this study, 30 patients participated. The PWASQS’ questionnaire consisted of nine dimensions and 41 questions that were scored on a five-point Likert scale. The questionnaire questions indicated the patients' willingness to ask any questions related to their safety from the physicians and the nurses. Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) were used to evaluate the content validity and its internal reliability was determined using Cronbach's alpha coefficient.

  Results

  In the present study, the total CVR of the questionnaire was 0.89, which varied from 0.79 to 0.95 for different dimensions, and the CVI was 0.94 for different dimensions ranged from 0.89 to 1. Cronbach's alpha coefficient of the whole questionnaire was 0.7 9which for each of the dimensions ranged from 0.7 to 0.96, indicating appropriate reliability of the questions.

  Conclusion

  The results of this study showed that the translated version of the PWASQS questionnaire has a relatively acceptable reliability and validity can be used to measure patients' willingness to improve patient safety.

  Keywords: Reliability, Validity, Willingness, Patient Participation, Patient Safety, Questionnaire
 • rahim khodayari-zarnaq, Zeunolabedin Tarinajad, Kamal Gholipour, Behrouz Fathi* Pages 149-158
  Background and Objectives

  Evaluation and monitoring of implementation for control and prevention of The Hypertension and Diabetes Screening National Program are important. This study was conducted to identify the challenges of health workers performance evaluation in The Hypertension and Diabetes Screening National Program and provide corrective strategies via exploring the viewpoint of the people involved in this program.

  Material and Methods

  The study was a conventional qualitative content analysis as part of a larger multi-method study. It was conducted in Ahar Healthcare Network in Iran, in year 2017. The sampling was done using purposive model with maximum variation, and the data were collected through three focused group discussions.

  Results

  Twenty-seven healrh workers, observer coaches and senior staff who were involved in the blood pressure Program were selected for the study. Four main categories including contextually, structural, process problems, and results of performance evaluation were identified from the concepts derived from viewpoints of the participants.

  Conclusion

  Regardless of the success in preventing and controlling diabetes, Iran's primary health care system faces challenges in reducing and controlling hypertension and diabetes due to the lack of a national plan with comprehensive guidelines. The major problem address the the process of staff performance assessing. Findings of this study will help managers to address the performance evaluation system.

  Keywords: Staff Performance Evaluation, Conventional Content Analysis, Health Worker, Hypertension, Diabetes
 • Shahnaz olyan Ajam, Alireza Ghasemzad*, Abbas Abbas Gholtash Pages 159-171
  Background and Objectives

  Cost management is one of the most important goals of organizations toward achieving high-quality services in a competitive environment and customer satisfaction, But this goal makes big challenges for the managers of organizations. The aim of the study was to identify an appropriate approach for cost management in hospitals.

  Material and Methods

  This study was a qualitative research based on the phenomenological method. The sampling was done by a purposeful manner. The cooperation between authorities and experts was conducted to manage the cost and finance of the Tohid hospital in Bushehr province. The data collection tool was a deep interview with open questions, and the data analysis was made based on the Allan & Jason method. Validation and truth-worthiness were performed by the method of credibility, transformability, reliability and confirmability.

  Results

  The costs management of the hospital was appeared in 30 sub-themes and 7 themes. The themes included: identification of cost centers - setting cost managements internal rules and regulations - monitoring and control - establishing a costing system - formation of task force operational planning.

  Conclusion

  Cost management in hospitals is formed by identifying costly cells, starting with implementation of cultivation programs in consumption and saving and reporting procedures and providing control and monitoring programs on the top management of the hospital's top management.

  Keywords: Cost Management, Hospital, Phenomenology, Qualitative Research
 • Ali Imani, Leila Doshmangir, mohammad taghi mousarrezaei* Pages 172-189
  Background and Objectives

  Hospital deductions are one of the main concerns of hospital managers in cost management and also one of the most controversial issues between insurance companies and hospitals. The objective of the present study was to analyze the major causes of hospital inpatient medical records deductions.

  Material and Methods

  This study was a mixed-method research that was done in four-step in 2017. In the first step, systematic review of the main causes of deductions in hospital inpatient medical records was done. In the second and three steps, a questionnaire was designed from the results of the first step to interview the experts in this field. In the final step, after summarizing the results of the three steps, the final causes of hospital inpatient medical records deductions were determined using Delphi technique.

  Results

  Additional requests for encoding in surgical procedures by surgeons and anesthesiologists, sending documents with the signature of the surgeon assistant without his presence in operation, lack of interaction with insurance and its follow-up and a tendency to reform of deductions, employing people with the unrelated specialties in the relevant unit, lack of continuing and comprehensive training for staff, additional request at drugs and supplies fees, incomplete documentation, lack of documentation for full-time physicians and differences in the implementation of guidelines by the insurers were the most important causes of inpatient medical records deductions

  Conclusion

  Given that human error is one of the main reasons for inpatient medical records deductions, justifying physicians and training staff for completing medical records on the principles of proper documentation and quality of data recording and ensuring uniformity of policies and enforcement of insurance guidelines seem essential.

  Keywords: Medical Records, Hospitals, Inpatients, Deductions, Reimbursement
 • Rahim Khodayari – Zarnaq_Vahideh Zarea Gavgani_Nahideh Khoshmaram* Pages 190-199
  Background and Objectives

  The correct determination of the authorship in a scholarly work is one of the major dimensions of intellectual property and plays a very important role in the assessment of the scientific outputs of countries, organizations and individuals. Therefore, the main objective of this study was identifying effective factors in determining authorship from the viewpoints of the researchers of Tabriz University of Medical Sciences.

  Material and Methods

  The present study was carried out using qualitative research method and semi-structured interviews. The study population consisted of faculty members, editors-in-chief, editors of journals, reviewers of manuscripts and dissertations, researchers, and graduated students of Tabriz University of Medical Sciences. The sampling was done by purposive sampling method. The interview was conducted with 27 eligible participants. The guidebook for interviewing was based on the Delvine-Gray study. The MAXQDA v10 software was used to analyze the findings.

  Results

  Findings of this study showed that the majority of the participants believed that, in addition to mentioning the names of those who have acquired to be an author, other factors (according to the rules and conventions governing the community), including the relationships between individuals, officials and personalities of individuals, facilitating the publication of a paper, monetary issues and hypothetical contracts between individuals, make the name of others included in the article.

  Conclusion

  The results of this study raise concerns that long-term relationships and interests between individuals may violate the principle of quality and scientific values of researchers and scientific works.

  Keywords: Ethics Research, Authorship, ICMJE, COPE, Qualitative, Researchers