فهرست مطالب

 • پیاپی 55 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • آزاده آرمان پناه، ایلناز سجادیان*، محمدعلی نادی صفحات 9-28
  هدف

  این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی تعارضات زناشویی در رابطه ی بین باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی، ارتباطات زناشویی با رضایت زناشویی زنان دارای همسر معتاد اجرا شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور، تعداد 100 نفر از زنان دارای همسر معتاد مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد و کمپ های درمانی ترک اعتیاد و سازمان های مردم نهاد مربوطه در سطح شهر اصفهان در سال 1397، به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسش نامه های باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی، ارتباطات زناشویی، تعارضات زناشویی و رضایت زناشویی پاسخ دادند.

  یافته ها

  نتایج، حاکی از تاثیر غیر مستقیم باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی و ارتباطات زناشویی بر رضایت زناشویی بود. لذا تعارض زناشویی در رابطه بین باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی، و ارتباطات زناشویی با رضایت زناشویی از نقش میانجی برخوردار بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به  نتایج به دست آمده، متخصصین حوزه ی اعتیاد می توانند با کاهش اختلالات هیجانی و تاکید بر افزایش توانمندی های  مرتبط با باورهای ارتباطی و ارتباطات زناشویی میزان تعارضات زناشویی را کاهش و به دنبال آن رضایت زناشویی آن ها را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: باورهای ارتباطی، اختلالات هیجانی، ارتباطات زناشویی، تعارضات زناشویی، رضایت زناشویی
 • شبنم کامکار*، نورعلی فرخی، حسین سلیمی بجستانی، مژگان مردانی راد صفحات 29-46
  هدف

  عوامل متعددی از جمله عوامل شخصیتی و اجتماعی، در گرایش به مصرف مواد موثرند. هدف پژوهش حاضر، بررسی مدل پیش بینی گرایش به اعتیاد دانشجویان بر اساس تحمل پریشانی و تمایز یافتگی با میانجی گری ناگویی هیجانی بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی و از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل دانشجویان مقطع کارشناسی واحدهای دانشگاه آزاد در شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 (حدود 47 هزار دانشجو) بودند. برای انتخاب نمونه مورد پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. به این صورت که از بین دانشجویان 350 نفر در قالب 15 کلاس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس گرایش به اعتیاد وید و بوچر (1992)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (1994)، مقیاس تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر (1998) و مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) بودند. برای تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون مدل مفهومی نشان داد شاخص های برازش مدل پژوهش در وضعیت مطلوبی قرار دارد. تمایز یافتگی و تحمل پریشانی اثر مستقیم بر گرایش به اعتیاد داشتند (P<0/05). همچنین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم تمایز یافتگی بر گرایش به اعتیاد دانشجویان به واسطه ی ناگویی هیجانی مورد تایید بود (P<0/05). ناگویی هیجانی در رابطه ی تحمل پریشانی با گرایش به اعتیاد نقش میانجی معنادار داشتند(P<0/05).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی پژوهش بود. بر این اساس در کلینیک های درمان اعتیاد، برای کاهش سطح گرایش به اعتیاد توجه به پیشایندهای تحمل پریشانی و تمایز یافتگی ضروری است.

  کلیدواژگان: گرایش به اعتیاد، تحمل پریشانی، تمایز یافتگی، ناگویی هیجانی
 • ضحی حاجیها، هادی بهرامی احسان* صفحات 47-82
  هدف

  وسوسه مهم ترین عامل مرتبط با عود مصرف مواد است. زنان نسبت به مردان، وسوسه ی بیش تری را تجربه می کنند و با وسوسه ی بیش تری نسبت به مردان در طول دوران درمانی خود مواجه می شوند. از این رو، هدف این پژوهش، کشف عوامل فردی آشکارساز وسوسه در زنان معتاد در شهر تهران بوده است.

  روش

  روش این پژوهش، روش کیفی نظریه ی زمینه ای بود. جامعه ی پژوهش، زنان معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران و نمونه ی پژوهش ، 40 نفر از زنان معتاد مراجعه‎کننده ی مقیم مرکز ترک اعتیاد زنان بهبودگستران همگام (کمپ) در سال های 97 بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند.

  یافته ها

  پنج مقوله ی عوامل شناختی آشکارساز وسوسه، عوامل عاطفی- هیجانی آشکارساز وسوسه، عوامل جسمانی- فیزیولوژیک آشکارساز وسوسه، عوامل رفتاری آشکارساز وسوسه و صفات و ویژگی های شخصیتی آشکارساز وسوسه کشف شد.

  نتیجه گیری

  با آموزش این عوامل به زنان معتاد و خانواده های آنان، از بروز وسوسه و متعاقب آن عود، پیشگیری می شود و سطح کارآمدی و توانمندی افراد در حال بهبودی، ارتقا پیدا می کند.

  کلیدواژگان: زنان معتاد، وسوسه، عوامل فردی آشکارساز وسوسه، نظریه ی زمینه ای
 • محمد همتی، علی مهداد*، اصغر آقایی صفحات 83-98
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی بر تاب آوری و بهزیستی هیجانی، روان شناختی و اجتماعی افراد در حال ترک مواد مخدر سنتی است.

  روش

  روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل افراد در حال ترک مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر تهران بودند. از میان آنان، 40 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه جای گرفتند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه کونور و دیویدسون (2003) و بهزیستی ذهنی کی یز و ماگیارمو (2003) می باشد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجانی، موجب افزایش تاب آوری و بهزیستی هیجانی، روان شناختی و اجتماعی افراد در حال ترک مواد مخدر می شود.

  نتیجه گیری

  آموزش راهبردهای ارزیابی مثبت به عنوان یکی از راهبردهای انطباقی می توانند موجب تعدیل واکنش هیجانی افراد به موقعیت های پرفشار شوند.

  کلیدواژگان: آموزش تنظیم هیجانی، تاب آوری، بهزیستی هیجانی، بهزیستی روان شناختی، بهزیستی اجتماعی
 • یوسف عبدالعلی زاده*، عباس ابوالقاسمی، محمد نریمانی صفحات 99-113
  هدف

  هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی عوارض سوءمصرف مواد بر میزان سیستم های بازداری-فعال سازی رفتاری و نگرش به مصرف مواد در بین نوجوانان پسر در معرض خطر بود.

  روش

  روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری را دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان مشکین شهر به تعداد 3062 نفر تشکیل می دادند. از بین 25 کلاس به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، 42 نفر انتخاب شدند و در گروه های گواه و آزمایش قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها، از مقیاس های سیستم های بازداری- فعال سازی رفتاری کارور و وایت، آمادگی به اعتیاد و نگرش به مصرف مواد استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش عوارض سوءمصرف مواد بر افزایش سیستم بازداری رفتاری و کاهش نگرش مثبت به اعتیاد تاثیر داشت.

  نتیجه گیری

  آموزش عوارض سوءمصرف مواد، می تواند بر سیستم بازداری رفتاری و نگرش به مصرف مواد تاثیر گذاشته و گرایش افراد را به مواد مخدر کاهش دهد. بنابراین می تواند به عنوان روش پیشگیری مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سیستم های بازداری- فعال سازی رفتاری، عوارض سوء مصرف مواد و نگرش به مصرف مواد
 • سمیره مهدوی، جهانگیر میرزاوند* صفحات 115-132
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه علی تعارض والد-فرزند، اضطراب، احساس تنهایی و کنترل شخصی به عنوان پیشایندهای گرایش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را نوجوانان دختر معتاد شهر آبادان تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری داوطلبانه 200 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل مقیاس های گرایش به مواد مخدر (موسوی، دوست قرین و روشن فکر دزفولی، 1378)، تعارض نوجوان با والدین نسخه کوتاه (پرینتز، 1979)، مقیاس خودگزارشی اضطراب (زانگ، 1971)، مقیاس تجدید نظر شده ی احساس تنهایی (راسل، پپلایو، و فرگوسن، 1978) و مقیاس کنترل شخصی (برنبرگ، 1987) بودند.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مسیر نشان داد تعارض والد فرزند، اضطراب و احساس تنهایی بر گرایش به مصرف مواد مخدر اثر مثبت دارند (0/05>p). مسیر کنترل شخصی به گرایش به مصرف مواد مخدر معنادار نبود (0/05<p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش تعارض والد- فرزند، اضطراب و احساس تنهایی بر گرایش به مواد مخدر می توان با کاهش تعارض والد فرزند، اضطراب و احساس تنهایی راه حل هایی جهت کنترل گرایش به مواد ارایه نمود.

  کلیدواژگان: تعارض والد-فرزند، اضطراب، احساس تنهایی، کنترل شخصی، گرایش به مصرف مواد مخدر
 • لیلا هاشمی مقدم، هاجر ترکان*، زهرا یوسفی صفحات 133-150
  هدف

  هدف پژوهش مطالعه کیفی عوامل محافظت کننده و مخاطره آمیز در اعتیاد زنان و مردان شهر اصفهان بود.

  روش

  پژوهش به روش تحلیل مضمون (براون و کلارک، 2006) انجام شد. جامعه پژوهش مردان و زنان سالم و معتاد بودند. نمونه گیری به شکل هدفمند از بین مراجعان به مراکز ترک اعتیاد، افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون، مرکز اجتماع درمان مدار، کمپ و انجمن معتادان گمنام بود. افراد سالم نیز براساس همتاسازی با ویژگی های افراد معتاد انتخاب شدند. تعداد شرکت کنندگان بر اساس معیار اشباع داده ها بود. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد که حاوی سوالات مرتبط با عوامل محافظت کننده و مخاطره آمیز دربرابر اعتیاد بود. داده های کیفی به کمک روش براون و کلارک تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مضمون نشان داد که عوامل محافظت کننده و مخاطره آمیز اعتیاد درسه مقوله اصلی عوامل درون خانوادگی، عوامل درون روانی و عوامل برون خانوادگی دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان گفت برای پیشگیری از اعتیاد باید عوامل مذکور در بسته های پیشگیری مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عوامل محافظت کننده، عوامل مخاطره آمیز، زنان و مردان معتاد و سالم
 • رضا شباهنگ، فرزین باقری شیخانگفشه، مریم موسوی* صفحات 151-168
  هدف

   پژوهش حاضر با هدف مقایسه شدت حافظه اعتیاد و خود کنترلی در ترک اعتیاد موفق و ناموفق صورت گرفت.

  روش

  در این مطالعه علی-مقایسه ای، جامعه آماری پژوهش شامل مردان مراجعه کننده به کلینیک های ترک اعتیاد شهر رشت (ناحیه یک) در سال 1397 بودند. از این بین، 45 فرد موفق در ترک اعتیاد (بیش از 2 سال) و 45 فرد ناموفق در ترک اعتیاد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. به منظور جمع آوری داده ها، از مقیاس شدت حافظه اعتیاد (چن و همکاران، 2018) و نسخه کوتاه مقیاس خود کنترلی (تانجنی و همکاران، 2004) استفاده شد. در انتها، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری انجام گرفت.

  یافته ها

  بر طبق نتایج بدست آمده، سطوح شدت حافظه اعتیاد و خودکنترلی در افراد موفق و ناموفق در ترک اعتیاد متفاوت بود (0/01> p). به بیانی دیگر، افراد موفق در ترک اعتیاد در مقایسه با افراد ناموفق در ترک اعتیاد، نمرات پایین تری در شدت حافظه اعتیاد و نمرات بالاتری در خود کنترلی کسب کردند (0/01> p).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، شدت حافظه اعتیاد و خودکنترلی عواملی برجسته ای در ترک اعتیاد هستند که در ترک موفق اعتیاد می توانند موثر واقع می شوند. بر این اساس، می توان با طراحی مداخلاتی در راستای کاهش شدت حافطه اعتیاد و افزایش خودکنترلی معتادان، موفقیت در ترک اعتیاد را افزایش داد.

  کلیدواژگان: موفقیت در ترک اعتیاد، شدت حافظه اعتیاد، خود کنترلی
 • فرشاد احمدی، مهدی رضا سرافراز*، علی کاظمی رضایی صفحات 162-192
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تشخیصی روابط موضوعی و مکانیزم های دفاعی در افراد مبتلا مصرف مود افیون، مواد محرک و بهنجار بود.

  روش

  طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه هدف پژوهش حاضر را مراجعه کنندگان مبتلا به مواد محرک، مواد افیونی و افراد بهنجار تشکیل می دادند که در بازه ی زمانی سال 98 به مراکز درمانی و کلینیک های ترک اعتیاد شهر شیراز و تهران مراجعه کرده بودند. از این میان تعداد 90 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند (30نفر مصرف کننده محرک، 30نفر افیون و 30 نفر بهنجار). از مقیاس روابط موضوعی بل، و پرسش نامه مکانیزم های دفاعی (اندروز، سینگ و باند، 1993) برای گردآوری داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میانگین همه خرده مقیاس های روابط موضوعی، در افراد مبتلا به مصرف مواد محرک به طور معناداری بالاتر از مصرف کنندگان مواد افیون و بهنجار بود. همچنین سبک های دفاعی رشد نیافته و روان آزرده در افراد مبتلا به مصرف مواد محرک به طور معناداری بیشتر از افراد مبتلا به مصرف مواد افیونی بود. این دو سبک دفاعی در افراد افیونی بیشتر از افراد بهنجار بود. به علاوه یافته های پژوهش بیانگر آن بودند که براساس روابط موضوعی و مکانیزم های دفاعی می توان عضویت افراد در سه گروه را پیش بینی کرد.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش شواهدی برای الگوی تبیینی روان پویشی در آسیب روانی فراهم کرد. همسو با نظریه های روان پویشی نشان داد کیفیت روابط موضوعی و مکانیزم های دفاعی رشد نیافته در اختلال مصرف مواد نقش به سزایی دارند.

  کلیدواژگان: اختلال مصرف مواد، روابط موضوعی، مکانیزم های دفاعی
 • فهیمه زارعان، زهره لطیفی*، سید رضا میرمهدی صفحات 193-212
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی خودشفابخشی بر سرمایه های روان شناختی، تحمل پریشانی، و سردرد همسران معتادان بود.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی دو گروهی (آزمایش و گواه) سه مرحله ای (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) می باشد. جامعه آماری عبارت بود از: زنان دارای همسر معتاد به مواد افیونی و صنعتی عضو انجمن خانواده های معتادان شهرستان اصفهان در نیمه اول سال 1398. تعداد 30 نفر داوطلب به صورت دردسترس مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) قرار گرفتند. گروه نمونه به آزمون های سرمایه های روان شناختی لوتانز (2007)، تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) و سنجش علایم سردرد نجاریان (1374) پاسخ دادند. بسته آموزشی خودشفابخشی لطیفی، مروی و لوید (1397) طی 12 جلسه (به صورت هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای) به گروه آزمایش آموزش داده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد آموزش خودشفابخشی بر سرمایه های روان شناختی، تحمل پریشانی و سردرد همسران معتادان اثربخشی داشته است (0/05>p) و این نتایج طی گذر زمان نیز ثبات داشته اند.

  نتیجه گیری

  می توان روش خودشفابخشی را به عنوان یکی از رویکردهای جدید جهت افزایش سلامت جسمانی و روان شناختی خانواده های معتادین در مراکز درمانی به کار برد.

  کلیدواژگان: خودشفابخشی، سرمایه های روان شناختی، تحمل پریشانی، سردرد، همسران معتادان
 • سمیه طاهری، هادی هاشمی رزینی*، سمیرا وکیلی صفحات 213-228
  هدف

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی معنادرمانی گروهی بر افسردگی و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد انجام شده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، دربرگیرنده زنان دارای همسر معتاد شهر تهران در سال 1397 بود. با عنایت به نیمه آزمایشی بودن طرح، نمونه ای به حجم 30 نفر با توجه به معیارهای شمول از بین افراد جامعه آماری به صورت در دسترس انتخاب شدند. اعضای نمونه به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. شرکت کنندگان گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای معنادرمانی گروهی (فرانکل، 2001) شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت و پرسش نامه افسردگی بک (1994) بود.

  یافته ها

  نتایج نشان داد معنادرمانی گروهی سبب بهبود افسردگی و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد می شود.

  نتیجه گیری

  می توان از معنادرمانی به عنوان روش مداخله ای موثر سود جست. به نظر می رسد این مداخله برای زنان دارای همسر معتاد نیز کاربردی است.

  کلیدواژگان: افسردگی، کیفیت زندگی، معنادرمانی گروهی، زنان دارای همسر معتاد
 • پیمان مام شریفی، عاطفه جامه بزرگ*، جاوید تکجو صفحات 229-243
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی توان بخشی شناختی بر افزایش عملکردهای توجه و حافظه در معتادان وابسته به هرویین انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با گروه گواه با پیش آزمون و پس آزمون اجرا شد. جامعه آماری شامل معتادان سه کلینیک ترک اعتیاد در شهر تهران در سال 96 بود. حجم نمونه طبق آخرین آمار در سال مذکور مجموعا 380 نفر بود. نمونه آماری به حجم 30 نفر (15 نفر گروه گواه و 15 نفر گروه آزمایش) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری اطلاعات از آزمون فراخنای ارقام رو به عقب و آزمون استروپ استفاده شد. گروه آزمایش برنامه توان بخشی شناختی را در 16 جلسه و هر جلسه به مدت 1 ساعت دریافت کردند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد درمان توان بخشی شناختی در افزایش عملکردهای اجرایی (توجه و حافظه) معتادین وابسته به هرویین موثر بوده و بین دو گروه آزمایش و گواه تفاوت وجود داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به اثربخشی توان بخشی شناختی می توان عملکردهای توجه و حافظه معتادان و به خصوص معتادان وابسته به هرویین را در وضعیت بهتری قرار داد.

  کلیدواژگان: توان بخشی شناختی، عملکردهای اجرایی، توجه، حافظه، معتادین وابسته به هروئین
 • عیسی رزاقی*، ناصر صبحی قراملکی، صیاد زادیونس، سجاد وکیلی عباسعلیلو صفحات 245-262
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در پیشگیری از عود اعتیاد افراد مبتلا به سوءمصرف مواد بود.

  روش

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل بودند. به روش نمونه‏ گیری تصادفی ساده و براساس جدول مورگان تعداد 150 نفر انتخاب و مقیاس‏های استاندارد حمایت اجتماعی، سنجش ولع مصرف لحظه‏ ای، پیش‏بینی بازگشت و تنظیم شناختی هیجان در میان آن ها اجرا شد.

  یافته‏ ها

  نتایج نشان داد ابعاد حمایت اجتماعی قادر به پیش‏بینی 27 درصد از واریانس شدت نیرومندی (میزان وسوسه) و 21 درصد از واریانس احتمال مصرف بودند. همچنین ابعاد تنظیم شناختی هیجان قادر به پیش‏بینی 25 درصد از واریانس شدت نیرومندی و 30 درصد از واریانس احتمال مصرف بودند.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده، لزوم بهره‏گیری از آن ها در جهت شناخت بهتر، درمان و مداخله، می‏تواند کمک موثری در پیشگیری و درمان سوءمصرف‏کنندگان نماید و راه‏گشای برنامه‏‏ریزان و روان درمانگران عرصه اعتیاد باشد.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، احتمال مصرف و بازگشت اعتیاد، تنظیم شناختی هیجان
 • مهرداد حامدنیا*، لیلی پناغی، مجتبی حبیبی صفحات 263-278
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده منبع کنترل در رابطه بین دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به والدین و گرایش به مصرف مواد مخدر بود.

  روش

  طرح پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال 1398-1397 بودند. نمونه ای شامل 253 دانشجو با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسش نامه های آمادگی به اعتیاد زرگر، تجارب روابط نزدیک و منبع کنترل راتر پاسخ دادند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به والدین، دارای رابطه مثبت با منبع کنترل بیرونی و گرایش به مصرف مواد هستند. نتایج تحلیل رگرسیون تعدیلی نشان داد که منبع کنترل می تواند رابطه بین دلبستگی به والدین و گرایش به مصرف مواد را تعدیل کند.

  نتیجه گیری

  درمجموع منبع کنترل، می تواند میزان گرایش به مصرف مواد را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: دلبستگی، منبع کنترل، گرایش به مصرف مواد
 • عزت الله احمدی*، فاطمه قربانی صفحات 279-297
  هدف

  : هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی شرم و گناه در رابطه افسردگی و انعطاف پذیری شناختی با رفتارهای اعتیادی بود.

  روش

  روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بودندکه با روش نمونه گیری تصادفی منظم به تعداد 211 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه های مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی لویبند و لویبند(1995)، پرسش نامه انعطاف پذیری شناختی دنیس و واندروال (2010)، پرسش نامه گرایش به اعتیاد وید و بوچر (1992)، مقیاس آمادگی شرم و گناه کوهن و همکاران(2011) و شاخص شدت قمار مشکل سازهالگراوس (2009) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که شرم و گناه در ارتباط با افسردگی و انعطاف پذیری شناختی، رابطه ی منفی با رفتارهای اعتیادی دارد (p<0/001). ضرایب مسیر مستقیم بین افسردگی و شرمساری (p<0/001)، بین انعطاف پذیری شناختی و شرمساری (p<0/001) و بین شرمساری و اعتیاد (p<0/001) معنادار بودند. همچنین ضرایب مسیر غیرمستقیم بین افسردگی و شرمساری (p<0/001)، بین انعطاف پذیری شناختی و شرمساری (p<0/001) و بین شرمساری و اعتیاد (p<0/001) معنادار به دست آمد.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که شرم و گناه تاثیر منفی بر رفتارهای اعتیادی دارد و افراد دارای این هیجانات به احتمال کم تری دارای رفتارهای اعتیادی می شوند.

  کلیدواژگان: افسردگی، انعطاف پذیری شناختی، رفتارهای اعتیادی، شرم و گناه
|
 • Azadeh Armanpanah, Ilnaz Sajjadian*, Mohammad Ali Nadi Pages 9-28
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the mediating role of marital conflicts in the relationship between communication beliefs, emotional disorders, marital relations with marital satisfaction of addicted women with addicted spouses.

  Method

  The research method was descriptive and correlational. For this purpose, 100 women with addicted spouses referring to addiction treatment clinics and drug addiction treatment camps and NGOs in Isfahan city in 2018 were selected using convenience sampling method. The participants responded to the questionnaires of Communication Beliefs, Emotional Disorders, Marital Relations and Marital Conflict.

  Results

  The results showed the indirect effect of communication beliefs, emotional disorder and marital relations on marital satisfaction. Therefore, marital conflict mediates the relationship between communication beliefs, emotional disorders and marital relations with marital satisfaction.

  Conclusion

  According to the results, addiction specialists can reduce emotional disorders and emphasize the increase of the relevant empowerment of communicative beliefs and marital relations to reduce marital conflict and subsequently increase marital satisfaction.

  Keywords: Communication beliefs, Emotional disorders, Marital relations, Marital conflicts, Marital satisfaction
 • Shabnam Kamkar*, Nourali Farrokhi, Hossein Salimi Bajestani, Mozhgan Mardani Rad Pages 29-46
  Objective

  Several factors including personality and social factors are effective on drug use. The purpose of the present study was to investigate the prediction model of students' addiction potential based on distress tolerance and differentiation with the mediating role of alexithymia.

  Method

  The research method was descriptive and structural equation modeling. The statistical population of the study included all undergraduate students of Azad University branches in Tehran in the academic year of 2018-2019 (about 47000 students). Cluster sampling method was used to select the study sample. Thus, 350 students were selected as the sample group in the form of 15 classes. Research instruments included the Weed and Butcher’s Addiction Potential Scale (1992), the Toronto’s Alexithymia Scale (1994), the Skowron and Friedlander’s Differentiation of Self Scale (1998), and the Simmons & Gaher’s Distress Tolerance Scale (2005). Structural equation modeling was used for data analysis.

  Results

  The results of the conceptual model test showed that the fit indices of the research were acceptable. Differentiation and distress tolerance had a direct effect on addiction potetnial (p <0.05). Also, the hypothesis regarding the indirect effect of differentiation on students' addiction potential through alexithymia was confirmed (p <0.05). Alexithymia had a significant mediator role in the relationship between distress tolerance and addiction potential (p <0.05).

  Conclusion

  The findings of the study indicated the suitable fit of the conceptual model of research. Accordingly, in addiction therapy clinics, giving attention to predictors of distress tolerance and differentiation is necessary to reduce the level of addiction potential.

  Keywords: Addiction potential, Distress tolerance, Differentiation, Alexithymia
 • Zoha Hajiha, Hadi Bahrami Ehsan* Pages 47-82
  Objective

  Temptation is the most important factor associated with drugs use relapse. Mostly, women experience more temptation than men and they are more tempted during treatment than men. The present study aimed to explore the individual precipitating factors of drug temptation in addict women in Tehran.

  Method

  The present research was qualitative method of grounded theory. The study population was addicted women referring to Tehran addiction treatment centers and the sample was 40 addict women who referred to Behboud Gostaran Hamgam women withdrawal center in 2018 being selected using theoretical sampling.

  Results

  Five Categories of cognitive precipitating factors of temptation, affect- emotional precipitating factors of temptation, physiological precipitating factors of temptation, behavioral precipitating factors of temptation and attributes and personality traits precipitating factors of temptation have been identified.

  Conclusion

  By teaching these factors to addicted women and their families, temptation and subsequent relapse can be prevented and the efficiency and empowerment level of those who are recovering can be improved.

  Keywords: Addict women, Temptation, Individual precipitating factors of drug temptation, Grounded theory
 • Mohamad Hemati, Ali Mahdad*, Asghar Aghaei Pages 83-98
  Objective

  The purpose of this study was to evaluate the efficacy of emotional regulation training on resilience and emotional, subjective and social well-being among individuals quitting traditional drugs.

  Method

  The research method is semi-experimental. The statistical population consisted of people who were quitting the traditional drugs and referred to the health centers of Tehran. . Among them, 40 people were selected using convenience sampling method and assigned in two experimental and control groups. The study instrument included The Connor-Davidson Resilience Scale and Subjective Wellbeing Scale of Kiz and Magiarmo (SWS) (2003).

  Results

  Training positive assessment strategies as one of the adaptive strategies can regulate the emotional response of individuals in high-pressure situations.

  Keywords: Emotional regulation, Resilience, Emotional well-being, Subjective well-being, Social well-being
 • Yousef Abdolalizadeh*, Abbas Abolgasemi, Mohammad Narimani Pages 99-113
  objectives

  The purpose of this study was to determine The Effectiveness of Group Training on Complications of drug abuse on Behavioral Activation and Inhibition of Systems and Substance Abuse Attitude among high-risk male adolescents.

  Method

  The research method was quasi-experimental and the Statistical Society consisted of 3062 Secondary high school male students of Meshkin Shahr city. From the 25 classes by cluster sampling method, 42 students were randomly selected and divided into control and experimental groups. Carver and White's Behavioral Activation and Inhibition of Systems, Addiction Preparedness, and Attitude to Substance Abuse Scales were used for data collection and data were analyzed by using MANOVA.

  Results

  The results showed that training on the complications of substance abuse effects on increasing behavioral inhibition system and decreasing positive attitude to addiction.

  Conclusion

  These findings suggest that training on the complications of substance abuse can affect the behavioral inhibition system and Attitude to substance use and decrease the tendency of people to use drugs.

  Keywords: Behavioral activation -inhibition system, Substance abuse complications, Attitude to substance abuse
 • Samire Mahdavi, Jahangir Mirzavandi* Pages 115-132
  Objective

  The main purpose of this study was to investigate the causal relationship between parent-child conflict, anxiety, loneliness and personal control as predictors of tendency to drug use in adolescents.

  Method

  The research method was descriptive-correlational. The statistical population consisted of all addicted female adolescents in Abadan who were selected by voluntary sampling method as 200. Data collection instruments included the Tendency to Drug Use Questionnaire (Mousavi, Dustgharin and Roshanfekr Dezfuli, 1999), the Adolescent –Parent Conflict Scale -Short Version (Prinz, 1979), Self-Rating Anxiety Scale (Zhang, 1971) and the Revised Scale for Lonliness (Russell D, Peplau LA, Ferguson, 1978) and the Personal Control Scale (Berrenberg, 1987).

  Results

  Path analysis showed that parent-child conflict, anxiety, loneliness had a positive and significant effect on tendency to drug use (P<0/05). The personal control path to the tendency to drug use was not significant (P>0/05).

  Conclusion

  Considering the role of parent-child conflict, anxiety and loneliness in the tendency to drug use , by reducing parent-child conflict, anxiety and loneliness , we can present some solutions to control the tendency to drug use.

  Keywords: Parent-child conflict, Anxiety, Loneliness, Personal control, Tendency to drug use
 • Leila Hashemi Moghadam, Hajar Torkan*, Zahra Yousefi Pages 133-150
  Objective

  The purpose of this research was the qualitative study of protective and risk factors in addiction among men and women in Isfahan city.

  Method

  The research was conducted using content analysis method (Brown & Clark, 2006). The statistical population included healthy and addicted men and women. Purposeful sampling was performed among clients referring to the addiction treatment centers, the addicts under methadone maintenance therapy, community-based treatment center, camp and the society of anonymous addicts. Also, the healthy individuals were selected based on matched addicts' characteristics. The number of participants was based on data saturation criteria. Semi-structured interviews were used for data collection that contained questions regarding the protective and risk factors with respect to addiction. The qualitative data were analyzed by Brown and Clark Method.

  Results

  The results of the content analysis showed that protective and risk factors of addiction were classified into three main categories: intra-family, intra- Psychical and family external factors.

  Conclusion

  According to the results, it can be said that in order to prevent addiction, the above mentioned factors should be considered in the prevention packages.

  Keywords: Protective factors, Risk factors, Addicted, healthy men, women
 • Reza Shabahang, Farzin Bagheri Sheykhangafshe, Maryam Mousavi* Pages 151-168
  Objective

  The purpose of the present study was to compare addiction memory intensity and self-control in successful and unsuccessful addiction withdrawal.

  Method

  In this causal-comparative study, the population of the study consisted of male addicts who referred to Rasht addiction treatment clinics (District one) in 2018. Among them, 45 individuals with successful addiction withdrawal (more than 2 years) and 45 individuals with unsuccessful addiction withdrawal were selected using convenience sampling method. For data collection, Addiction Memory Intensity Scale (Chen et al., 2018) and Self-Control Scale-short version (Tangny et al., 2004) were used. Finally, the data were analyzed using multi-variate variance analysis.

  Results

  According to the results, levels of addiction memory intensity and self-control were different in successful and unsuccessful individuals in addiction quit (p <0/01). In other words, successful individuals in addiction withdrawal received lower scores in addiction memory intensity and higher scores in self-control in comparison to unsuccessful individuals in addiction withdrawal (p <0/01).

  Conclusion

  Considering the results, addiction memory intensity and self-control are important factors that can be influential in successful addiction withdrawal. Hence, it is possible to increase success in addiction withdrawal by designing interventions that reduce addiction memory intensity and increase self-control.

  Keywords: Success in addiction withdrawal, Addiction memory intensity, Self-control
 • Farshad Ahmadi, Mehdi Reza Sarafraz*, Ali Kazemi Rezaei Pages 162-192
  Objective

  The purpose of the present study was to investigate the diagnostic role of object relations and defense mechanisms in individuals with opioid abuse, stimulants users, and normal individuals.

  Method

  The research design was correlational. The study population consisted of all clients using stimulants, opiates and normal people who referred to Shiraz and Tehran addiction treatment clinics and health centers in 2019. Among them, 90 people were selected using available sampling method (30 stimulus users, 30 opioid users and 30 normal individuals). The Bell's Object Relations Inventory, Defense Mechanisms Questionnaire (Andrews, Singh and Bond, 1993) were used for data collection.

  Results

  The results showed that the mean of all subscales of object relations was significantly higher in subjects with stimulant use than in opiate and normal substance users. Also, undeveloped and neurotic defensive styles in the individuals using stimulants were significantly higher than opiate users. These two defensive styles were higher in opioid users than normal individuals. In addition, the findings indicated that membership of the three groups could be predicted based on object relationships and defense mechanisms.

  Conclusion

  The findings of this study provide evidence for explanatory model of psychodynamic in psychiatric injury and consistent with psychodynamic theories showed that the quality of object relations and undeveloped defense mechanisms play an important role in substance abuse.

  Keywords: Substance Abuse, Object relations, Defense Mechanisms
 • Fahimeh Zarean, Zohre Latifi*, Seyedreza Mirmahdi Pages 193-212
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of self-healing training on psychological capital, distress Tolerance, and headaches in addicts' spouses.

  Method

  This study was a semi-experimental design with two group (experimental & control) and three stage (pre-test, post-test and follow up). The study population was women with addicted spouse (traditional and industrial drug abuse) that they were member of Addicts Families Association in Isfahan town in the first half of 2019. 30 subjects who were willing to participate in the study were selected using convenience sampling method based on the inclusion and exclusion criteria. They were randomly assigned to experimental group (n=15) and control group (n=15). The sample of the study responded Luthans’ Psychological Capital Questionnaire (2007), Simmons & Gaher’s (2005) Distress Tolerance Scale, and Najarian’s Headache Symptoms Questionnaire (1995). Self-healing training package of Latifi, Marvi & Loyd (2018) was given to the experimental group for twelve sessions (one 90-minute sessions weekly).

  Results

  The results of the study indicated that self-healing training was effective on psychological capital, distress tolerance and headache among women with addicted spouse (p<0.05) and these results were stable also over time.

  Conclusion

  Therefore, self-healing method can be used as one of the latest approaches to improve mental and physical health of addict families in health centers.

  Keywords: Self-Healing, Psychological capital, Distress tolerance, Headache, Addicts’ spouse
 • Somayyeh Taheri, Hadi Hashemi Razini*, Samira Vakili Pages 213-228
  Objective

  The purpose of the present study was to determine the effectiveness of group logo therapy on depression and quality of life of women with addicted spouses.

  Method

  The present research method was semi-experimental with pre-test-post-test with control group. The statistical population of the study included women with addicted spouses in Tehran in 2018. Considering the semi-experimental nature of the design, a sample of 30 people was selected among the statistical population based on the study criteria using convenience method. The sample individuals were randomly assigned to two experimental and control groups. Participants in the experimental group participated in 10 (90-minute) group logo therapy sessions (Frankel, 2001). Data collection instrument included the World Health Organization's Quality of Life Questionnaire and Beck’s Depression Inventory (1994).

  Results

  The results showed that group logo therapy improved depression and quality of life for women with addicted spouses.

  Conclusion

  Logo therapy can be used as an effective intervention method. This intervention seems to be useful for women with addicted spouses

  Keywords: Depression, Quality of life, Group logo therapy, Women with addicted spouses
 • Peyman Mamsharifi, Atefeh Jamehbozorg*, Javid Takjoo Pages 229-243
  Objective

  The purpose of the present study was to determine the effectiveness of cognitive rehabilitation on attention and memory functions in heroin addicts.

  Method

  The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test with control group. The statistical population of the study consisted of all addicts of 3 addiction withdrawal clinics in Tehran in 2017. According to the latest statistics, the sample size was 380 in the same year. The statistical sample size as 30 people (15 control group and 15 experimental group) was selected using convenience sampling method. For data collection, Backward Digit Span Task (BDST) and Stroop Test (ST) were used. The experimental group received the cognitive rehabilitation program in 16 sessions and each session for 1 hour.

  Results

  The results showed that cognitive rehabilitation therapy was effective on increasing the executive functions (attention and memory) of heroin addicts and there was a significant difference between the experimental and control groups.

  Conclusion

  Considering the effectiveness of cognitive rehabilitation, the attention and memory functions of addicts and especially heroin addicts may be improved.

  Keywords: Cognitive rehabilitation, Executive functions, Attention, Memory, Heroin addicts
 • Issa Razaghi*, Naser Sobhi Garamaleki Pages 245-262
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the role of social support and cognitive emotion regulation in relapse prevention of the individuals with addiction disorders.

  Method

  The study was descriptive correlational. The study population consisted of all addicts referring to addiction centers in Ardabil city (Iran). 150 subjects were selected using simple random sampling based on Morgan table, and standard scales of social support, measuring instant craving, anticipating relapse and cognitive emotion regulation were completed.

  Results

  The findings showed that social support dimensions are able to predict %27 of the variance of strength intensity (craving) and %21 of the variance of use probability. Also, dimensions of cognitive emotion regulation also could predict %25 of the variance of strength intensity and 30% of drug use probability.

  Conclusion

  According to the results, these factors can help us in better recognition, treatment and intervention in prevention and treatment of substance abusers and can be also useful for planners and psychotherapists in addiction field.

  Keywords: Social supports, Drugs use probability, relapse, Cognitive emotion regulation
 • Mehrdad Hamednia*, Leili Panaghi, Mojtaba Habibi Pages 263-278
  Objective

  The purpose of the present study was to investigating the moderating role of the locus of control on the relationship between avoidance and anxiety attachment to parent and the tendency to drug use.

  Method

  The research was correlational. The study population included all Shahid Beheshti University students of Tehran during 2018-2019. 253 students were selected using convenience sampling method. The participants responded to Zargar’s Addiction Potential Scale, Experiences in Close Relationships Scale, and Rotter’s Locus of Control Scale.

  Results

  The results indicate that avoidance and anxiety attachment to parent showed a positive relationship with external locus of control and drug use tendency. The moderation regression analysis results indicate that locus of control moderated the relationship between attachment to parent and drug use tendency.

  Conclusion

  In general, locus of control can have a moderating role between attachment and drug use tendency.

  Keywords: Attachment, Locus of control, Drug use tendency
 • Ezzatollah Ahmadi*, Fatemeh Gorbani Pages 279-297
  Objective

  The purpose of this study was to investigate the mediating role of shame and guilt in the relationship with depression and cognitive flexibility with addictive behaviors.

  Method

  The present study was correlation and structural equation modeling. The study population consisted of all students in Azarbaijan Shahid Madani University who were selected as 211 using systematic random sampling. In the present study, the Depression, Anxiety and Stress Scale of Lovibond, S.H. & Lovibond (1995), the Cognitive Flexibility Inventory of Dennis and Vander Wal (2010), Addiction Potential Scale of Weed & Butcher (1992), the Guilt and Shame Proneness Scale of Cohen et al (2011) and the Problem Gambling Severity Index of Holtgraves (2009) were used.

  Results

  The results showed that shame and guilt in relation with depression and cognitive flexibility had negative and significant relationship with addictive behaviors(p<0/001).Direct path coefficients between depression and shame (p <0.001), cognitive flexibility and shame (P <0.001) and shame and addiction behavior (P <0.001) were significant .Also, indirect path coefficients between depression and shame (p <0.001), cognitive flexibility and shame (P <0.001) and shame and addiction behavior (P <0.001) were significant.

  Conclusion

  The present study showed that shame and guilt had negative impact on addictive behaviors and people with these emotions are less likely to have addictive behaviors.

  Keywords: Depression, Cognitive flexibility, Addictive behaviors, shame, guilt