فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (زمستان1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/28
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوالفضل قهرمانی، عبدالناصر ادیب حسامی، ایرج محبی صفحات 183-191
  سابقه و هدف

  وقوع خطاهای انسانی و به تبع آن ها بروز حوادث ناگوار در صنایع امری انکارناپذیر است. اتاق کنترل به عنوان مرکز اصلی یک سیستم صنعتی است و هرگونه خطا در حین انجام وظایف اپراتورهای اتاق کنترل می تواند پیامدهای ناگوار و خسارات جبران ناپذیری به همراه داشته باشد. لذا این مطالعه به منظور شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در اتاق کنترل یکی از شرکت های تولید سیمان با استفاده از روش واکاوی خطای قابلیت اطمینان شناختی انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه کیفی و مقطعی بود که با استفاده از تکنیک روش واکاوی خطای قابلیت اطمینان شناختی در اتاق کنترل یکی از شرکت های تولید سیمان انجام گرفت. پس از آنالیز سلسله مراتبی وظایف شغلی، برگه های کار روش مورداستفاده از طریق مشاهده اعمال اپراتورهای اتاق کنترل؛ مصاحبه با اپراتورها، مدیر تولید و مهندس شیفت و بررسی مستندات شرکت تکمیل گردید. سپس با استفاده از روش اولیه و گسترده واکاوی خطای قابلیت اطمینان شناختی، کنترل های محتمل کاربر و خطاهای احتمالی شناختی برای وظایف مختلف تعیین گردید.

  یافته ها

  در این مطالعه تعداد 7 وظیفه شغلی اپراتورهای اتاق کنترل با استفاده از روش آنالیز سلسله مراتبی وظایف شغلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج روش اولیه واکاوی خطای قابلیت اطمینان شناختی نشان داد که نوع سبک کنترل برای وظایف اقدام، نوبت کار اتاق کنترل و مهندس شیفت بهره برداری، کنترل لحظه ای و برای وظیفه مدیر تولید، نوع سبک کنترل تاکتیکی است. بر اساس نتایج روش گسترده واکاوی خطای قابلیت اطمینان شناختی، از تعداد کل خطاهای شناسایی شده، خطای اجرا (42/74%)، خطای تفسیر (23%)، خطای برنامه ریزی (20/61%) و خطای مشاهده (13/74%) به دست آمد.

  نتیجه گیری

  با توجه به ویژگی های مثبت تکنیک واکاوی خطای قابلیت اطمینان شناختی شامل به حداکثر رساندن احتمال عملکرد انسانی، به حداقل رساندن احتمال خطای انسانی و به حداکثر رساندن احتمال بهبود و بازیابی خطاهای انسانی می توان از آن به منظور بررسی و تعیین سبک های کنترلی و احتمال کلی خطای شناختی در اتاق کنترل صنایع مختلف استفاده نمود.How to cite this article: Ghahramani A, Adibhesami A, Mohebbi I. An Application of Cognitive Reliability Error Analysis Method for Identification and Evaluation of Human Errors of Control Room Operators in Cement Manufacturing Company. J Saf Promot Inj Prev. 2019; 7(4):183-91.

  کلیدواژگان: خطای انسانی، قابلیت اطمینان شناختی، اتاق کنترل، صنعت سیمان
 • سیما رضائی آشتیانی، جمال الدین مهدی نژاد صفحات 192-198
  سابقه و هدف

  مطالعات نشان می دهد که حدود نود درصد حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی به علت رفتارهای غیر ایمن، روی می دهد. مهم ترین راه برای دستیابی به ایمنی کامل در فعالیت های مختلف ساختمانی و ارتقاء فرهنگ ایمنی، آموزش کارگران درزمینه ایمنی و بهداشت کار می باشد. لذا بررسی و ارایه آموزش اثرگذار، به عنوان مهم ترین وسیله کاهش هزینه های مادی و انسانی حوادث و بیماری های شغلی، دارای اهمیت فوق العاده می باشد. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارایه آموزش اثرگذار ایمنی در کارگاه های ساختمانی است.

  روش بررسی

  به منظور انجام این تحقیق از رویکرد مطالعات کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. نمونه گیری هدفمند با 20 مشارکت کننده صورت گرفت که به منظور تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، از روش تحلیل محتوای گرانیهیم استفاده شد.

  یافته ها

  شش مرحله جهت آموزش اثرگذار برای ارتقای ایمنی کارگران در کارگاه های ساختمانی مشتمل بر نیاز سنجی آموزشی، جلب حمایت، تعیین اهداف و محتوای مطالب آموزشی، انتخاب روش های آموزشی، اجرای یک جلسه آموزشی و مرحله ارزشیابی و پیگیری به دست آمد.

  نتیجه گیری

  به منظور ارتقا ایمنی کارگران ضروری است که در اولین گام، نیازهای آموزشی آن ها سنجیده شده و آموزش آن ها به صورت مرحله ای انجام شود. علاوه بر این در فرآیندهای آموزشی کارگران، تبادل و تعامل بین آموزش گیرندگان و آموزش دهنده حیاتی است. How to cite this article: Rezaei Ashtiani S, Mahdinejad J. Training to Improve Workers' Safety and Reduce Work Accidents in Construction Sites. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):192-98.

  کلیدواژگان: آموزش، ایمنی، کارگران، حوادث کاری
 • امیرمحمد فرهودی، گیتی کاشی*، آرش حداوندخانی صفحات 199-207
  سابقه و هدف

  شهرنشینی، توسعه صنعتی، معدن، کشاورزی و پساب های صنعتی به آلودگی محیط زیست به فلزات سنگین ازقبیل آرسنیک و مس منجر می شوند. اختلات پوستی، کبدی، ریوی و خونی ازجمله نشانه های تماس با غلظت زیاد آرسنیک محسوب می شوند. افزایش مس در آب آشامیدنی به افزایش طعم و بو منجرمی شود. هدف این تحقیق بررسی غلظت فلزات سنگین یون های آرسنیک و مس شبکه توزیع آب آشامیدنی بیمارستان های منتخب کلانشهر تهران در سال 1397می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بر روی 22 نمونه آب از 22 شبکه توزیع آب بیمارستان کلانشهر تهران در سال 1397 براساس استاندارد ملی انجام گرفت. تعیین غلظت یون های آرسنیک و مس طبق روش های  3500-As B در طول موج 520 نانومتر و 3500-Cu B در طول موج 457 نانومتر براساس رهنمود استاندارد متد انجام و پس از مقایسه نتایج با استانداردهای ملی و بین المللی، با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 18 و سامانه اطلاغات جغرافیایی Arcview GIS9.3 تحلیل گردید.

  یافته ها

  غلظت یون آرسنیک در 100 درصد نمونه های بررسی شده کم تر از حداکثر مجاز استاندارد ملی (10میکروگرم برلیتر) و حداکثر غلظت سازمان محیط محیط زیست آمریکا (10 میکروگرم بر لیتر) بدست آمد. غلظت یون مس در 100 درصد نمونه های بررسی شده کم تر از حداکثر مجاز استاندارد ملی (2 میلی گرم بر لیتر) و حداکثر غلظت سازمان محیط زیست آمریکا (1/3 میلی گرم بر لیتر) بدست آمد. بیش ترین غلظت یون آرسنیک در ایستگاه 20 مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که غلظت یون های آرسنیک و مس در 100 درصد نمونه های بررسی شده کم تر از حداکثر مجاز استاندارد ملی (به ترتیب 10 میکروگرم برلیتر و 2 میلی گرم بر لیتر) بدست آمد. مهم ترین دلیل تغییرات غلظت یون آرسنیک مربوط به کاربرد حشره کش ها و آفت کش های آرسنیک دار در کاربری کشاورزی می باشد. How to cite this article: Farhoodi AM, Kashi G, Hadavand Khani A. Survey of Arsenic and Copper Ions Concentration in Water Distribution System of Selected Hospitals in Tehran, 2018. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):199-207.

  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، یون آرسنیک، سامانه اطلاعات جغرافیایی، شبکه توزیع بیمارستان، کلانشهر تهران، یون مس
 • رضا حسینی، حسن متین همائی *، عبدالعلی بنائی فر صفحات 208-216
  سابقه و هدف

  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات آمادگی ویژه غواصی همراه با رژیم غذایی پرچرب بر پاسخ برخی شاخص های ریوی مربوط به بیماری کاهش فشار در غواصان حرفه ای بود.

  روش بررسی

  22 غواص حرفه ای به طور تصادفی در 2 گروه شامل گروه تجربی (12) و گروه کنترل (12) تقسیم شدند. غواصان گروه تجربی به مدت 12 هفته، تمرینات آمادگی به همراه رژیم غذایی پرچرب را دنبال کردند و آزمودنی های گروه کنترل به مدت 12 هفته فقط به تمرینات آمادگی پرداختند. حجم ها و ظرفیت های ریوی پیش از شروع تمرینات، بعد از هفته ششم و دوازدهم موردسنجش قرار گرفتند. با مجوزهای لازم و کسب رضایت آگاهانه از شرکت کنندگان و محرمانه بودن اطلاعات حاصله، زیر نظر کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم تحقیقات مطالعه انجام گرفت. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس مکرر در سطح معناداری 0/05>P مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج آزمون آماری آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که اثر اصلی هفته ها (گذر زمان) در میزان حجم جاری معنی دار بود (P = 0.000, F = 32.13) ولی اثر اصلی هفته ها بر میزان حجم ذخیره دمی معنی دار نبود (P = 0.371, F = 1.015). اثر اصلی هفته ها برای میزان حجم ذخیره بازدمی معنی دار بود(P = 0.000, F = 37.612). اثر اصلی هفته ها برای میزان ظرفیت حیاتی معنی دار نبود (F = 1.375, P =.026). اثر اصلی هفته ها برای میزان حجم باقیمانده معنی دار نبود (1/580= P=0/219،F). اثر اصلی هفته ها برای ظرفیت باقیمانده عملکردی معنی دار بود (F = 36.138, P = 0.000). اثر اصلی هفته ها برای میزان ظرفیت کل ریه معنی دار نبود (P = 0.207, F = 1.354).

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط بین افزایش چربی های خون و بیماری کاهش فشار در غواصان، بنابراین می توان گفت که از مصرف رژیم غذایی پرچرب هم زمان و قبل از فعالیت غواصی خودداری کنند. How to cite this article: Hosseini R, Matin Homaee H, Banaeifar A. Effect of High Fat Diet on Pulmonary Performance of Divers: An Interventional Study. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):208-16.

  کلیدواژگان: رژیم غذایی پرچرب، شاخص های ریوی، ظرفیت های ریوی، بیماری کاهش فشار، غواصی
 • فهیمه کیوانلو، اسماعیل شریفیان، کوروش قهرمان تبریزی صفحات 217-225
  سابقه و اهداف

  میزان شیوع آسیب های ورزشی در دانشجویان تربیت بدنی بسیار زیاد و قابل توجه است. هرچند آسیب دیدگی در ورزش امری اجتناب ناپذیر است ولی این گونه نیست که نتوانیم هیچ کاری در راستای مدیریت آسیب ها انجام دهیم. عوامل مختلفی ازجمله عواملی که ریشه در مسایل مدیریتی دارند، بر آسیب پذیری دانشجویان تربیت بدنی تاثیرگذار است، به منظور اتخاذ تصمیمات لازم جهت پیش گیری از بروز آسیب ورزشی محقق در پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مدیریتی و ارایه مدل پارادایمی پیشگیری از آسیب های ورزشی دانشجویان تربیت بدنی پرداخت.

  روش بررسی

  تحقیق حاضر از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بوده و با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام گرفت. نمونه ی پژوهش شامل 12 استاد (5 استاد گرایش آسیب و 7 استاد گرایش مدیریت) که از بین همه اساتید گرایش آسیب شناسی و مدیریت ورزشی کشور بر اساس منطق نمونه گیری پژوهش های پدیدار شناختی به شکل هدفمند و طبق قاعده اشباع تعیین و انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده های جمع آوری شده در طول فرآیند مصاحبه به وسیله فرآیند کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، منجر به ارایه مدل پیشگیری از آسیب های ورزشی دانشجویان تربیت بدنی بر مبنای عوامل مدیریتی با 13 مقوله و 38 مفهوم در قالب ابعاد 6 گانه شامل موجبات علی (3 مقوله)، پدیده اصلی (پیشگیری از آسیب ورزشی دانشجویان تربیت بدنی)، راهبرد (5 مقوله)، ویژگی های زمینه ای (1 مقوله)، شرایط مداخله گر (1 مقوله) و پیامد (3 مقوله) شد.

  نتیجه گیری

    بر اساس مدل پارادایمی می توان نتیجه گرفت با اصلاح رویکرد در بخش پذیرش دانشجو، برنامه ریزی آموزشی و ایمن سازی اماکن در کنار آموزش و آگاهی بخشی به اساتید و دانشجویان امکان کاهش قابل توجه در بروز آسیب ورزشی در دانشجویان تربیت بدنی خواهیم داشت؛ بنابراین ضرورت دارد جهت کاهش آسیب پذیری دانشجویان تربیت بدنی، خط مشی های وزارت علوم در بخش تربیت بدنی دانشگاه ها مبتنی بر مدل طراحی شده باشد. How to cite this article: Keavanloo F, sharifian E, Ghahraman Tabrizi K. Presenting a Paradigmatic Model of Preventing Sports Injuries in Physical Education Students Based on Management Factors. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):217-25.

  کلیدواژگان: مدل پارادایمی، آسیب ورزشی، دانشجویان تربیت بدنی
 • مرادعلی زارعی پور، سیدسعید مظلومی محمود آباد صفحات 226-233
  سابقه و هدف

  زمین خوردن یکی از شایع ترین و جدی ترین مشکلات سلامتی در سالمندان می باشد که باعث ناتوانی و افزایش مرگ و میر و تحمل هزینه به فرد و جامعه می شود این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی در ارتقاء دانش و خود کار آمدی سالمندان درپیشگیری از زمین خوردن انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی 200 سالمند، 100 نفر گروه مداخله  و 100 نفر گروه کنترل  وارد مطالعه شدند نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی اخذ گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت بود. مداخله آموزشی طی سه جلسه 45 دقیقه ای انجام شد. اطلاعات از طریق پرسشنامه های استاندارد طی مصاحبه مستقیم قبل از مداخله آموزشی و شش ماه بعد از آن، جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، تی زوجی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  نتایج نشان داد درگروه مداخله میانگین نمره دانش، خودکار آمدی قبل مداخله به 3/14±12/54، 4/11±13/34و بعد از مداخله 2/60±16/94، 3/53±19/18بود که در مقایسه با گروه کنترل بعد از مداخله میانگین نمره افزایش داشت. و اختلاف معنی دار بود ولی در گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. همچنین یافته های پژوهش حاکی از کاهش معنی دار درصد زمین خوردن افراد گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل در بعد از مداخلات بود (0/05>P).

  نتیجه گیری

  از آن جایی که وجود دانش و خودکارآمدی بیشتر می تواند به توانمندی سالمندان در پیشگیری از زمین خوردن منجرگردد، لذا پیشنهاد می گردد مداخلات آموزشی چند وجهی پیشگیری از زمین خوردن در سالمندان برگزار گردد. How to cite this article: Zareipour M, Mazloomy Mahmoodabad S.S. The Effect of Educational Intervention on Promoting Knowledge and Self -efficacy of Elderly in Preventing Falling. J Saf  Promot Inj Prev. 2020; 7(4):226-33.

  کلیدواژگان: زمین خوردن، خودکار آمدی، سالمندان، ارتقای دانش، ارومیه
 • نادر حقی، سعیده ناطقی نیا، محمدرضا حاجی اسماعیلی، احمد علی بابایی، سیدعلی ابراهیمی صفحات 234-240
  سابقه و هدف

   تمرکز بر بهبود کیفیت در بیمارستان ها به عنوان یک مزیت کلیدی ویژه و رقابتی منجر به ارتقاء سطح سلامت در جامعه می شود. در این میان ارزیابی کارایی بیمارستان نقش مهمی در بهبود کیفیت خدمات ارایه شده دارد. یکی از اقدامات صورت گرفته برای افزایش کارایی در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی طراحی و اجرای طرح مدیریت آماده سازی بالینی و جسمانی بیماران الکتیو قبل از بستری (طرح پیش پذیرش) برای کاهش بستری های غیر ضروری می باشد که شش ماه از اجرای آزمایشی آن می گذرد. هدف این مطالعه، تحلیل کارایی بیمارستان قبل و بعد از اجرای این طرح با استفاده از مدل پابن لاسو بود.

  روش بررسی

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود که داده های آن با استفاده از فرم فعالیت ماهیانه بیمارستان منتخب، طی سال 96 تا 97 جمع آوری گردید. برای تحلیل وضعیت قبل و بعد از اجرای طرح پیش پذیرش از مدل پابن لاسو استفاده شد که این مدل عملکرد نسبی بیمارستان ها را با استفاده از سه شاخص درصد اشغال تخت، گردش تخت و متوسط طول اقامت تعیین می کند که با ترسیم نمودار پابن لاسو و آزمون t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج

  قبل از اجرای طرح مذکور طول مدت اقامت بیماران 4.7 روز، درصد اشغال تخت 80.6% و گردش تخت 5.9 روز و از مجموع 20 گروه تخصصی، 30% در ناحیه اول (کارایی نامطلوب) 25% در ناحیه سوم)کارایی مطلوب(قرار داشتند و بعد از اجرای طرح، طول مدت اقامت بیماران به 4.2 روز، درصد اشغال تخت 75.2 % و گردش تخت 6.1 روز تغییر پیدا کرد و 20% گروه های تخصصی در ناحیه اول و 20% در ناحیه سوم قرار گرفتند. بر طبق نتایج آزمون آماری  tزوجی تنها بین درصد اشغال تخت قبل و بعد از اجرای این طرح اختلاف آماری معناداری مشاهده شد .

  نتیجه گیری

  در این پژوهش در مجموع، روال بهبود شاخص های عملکردی این مرکز آموزشی درمانی بعد از اجرای طرح پیش پذیرش به وضوح دیده می شود بدین صورت که 10% از گروه های تخصصی بیمارستان از ناحیه 1 مدل (کارایی نامطلوب) خارج شده اند همچنین 0.5 روز از طول مدت اقامت بیماران کاسته شده و به میزان 0.2 گردش تخت افزایش یافته و این در صورتی می باشد که درصد اشغال تخت 5.4% کاهش یافته است.How to cite this article: Haghi N, Nateghinia S, Hajiesmaeili MR, Alibabaei A, Ebrahimi SA. Evaluating the six-month Performance of Clinical and Physical Preparation Management Plan for Elective Patients before Hospitalization at one of the Therapeutic Training Centers of Shahid Beheshti University of Medical Sciences 2018-19. J Saf Promot Inj Prev. 2020; 7(4):234-40.

  کلیدواژگان: بهبود کیفیت، طرح پیش پذیرش، ارزیابی کارایی، مدل پابن لاسو، بیمارستان
|
 • Abolfazl Ghahramani*, Abdolnaser Adibhesami, Iraj Mohebbi Pages 183-191
  Background and Objectives

  Human errors and consequently the occurrence of adverse accidents in industries is a possible mishap. The control room is the main center of an industrial system, and any errors during the tasks of the operators can have adverse consequences with irreparable damage. Therefore, this study was conducted to identify and evaluate the human error in the control room of one of a cement manufacturing companies using a cognitive reliability error analysis method to improve the safety status as a necessity.

  Methods and Materials

  This is a qualitative and cross-sectional study that was conducted using the cognitive reliability error analysis method in a control room of a cement manufacturing industry. After analyzing the tasks using hierarchical task analysis, the method worksheets were completed through observation; interviews with the
  operators, the production manager and shift engineer, and analyzing the related documents of the company. Then, user probabilistic controls and cognitive probability errors were determined using the basic and extended cognitive reliability error analysis method for various tasks.

  Results

  In this study, 7 tasks of control room operators were analyzed using hierarchical task analysis. The findings of the basic method indicated that the type of control style for tasks of action, control room operator, and shift engineer was opportunistic control and the task of the production manager was tactical control. Based on the results of the extended method, execution error (42.74%), interpretation error (23%), planning error (20.61%), and observation error (13.74%) were obtained from the total number of detected errors.

  Conclusion

  The positive features of the studied method for maximizing the likelihood of human performance along with the likelihood of recovery of human errors along with minimizing the risk of human error were quite evident in this study. Hence this method is recommended for the determination of the probability of cognitive errors in the control room of other industries

  Keywords: Human error, Cognitive reliability, Control room, Cement industry
 • Sima Rezaei Ashtiani, Jamal-e-Din Mahdinejad* Pages 192-198
  Background and Objective

  Studies indicate that about 90% of the workplace accidents are resulting from an unsafe behavior. The best way to achieve complete safety in various construction activities and to promote safety culture is education of the workers in occupational safety and health. Therefore, investigation and implementation of effective education as the way for reducing the human and non-human costs of occupational accidents and diseases, is important. The present study aims at provision of effective safety education in construction workshops.

  Materials and Methods

  A qualitative study approach, including semi-constructed interviews, was used for this study. Purposeful sampling was performed with 20 participants. Content analysis using Granheim method was applied to analyze the data.

  Results

  Six steps were specified to provide effective education to improve the safety of workers in construction sites including education needs assessment support attraction, setting goals and contents for education materials, selection of education methods, conducting one education session, and evaluation and follow-up.

  Conclusion

  In the first step of improving the safety of workers, it is necessary to assess the education needs and to provide education step by step. In addition, in the education process, the interaction between educators and learners is vital

  Keywords: Training, Safety, Workers, Work Accidents
 • Amir-Mohammad Farhoodi, Giti Kashi *, Arash Hadavand Khani Pages 199-207
  Background and Objectives

  The urbanization, industrial development, mining, agricultural and industrial effluents have led to polluting the environment with heavy metals such as arsenic and copper. The intoxication with high concentration arsenic is adverse effects on skin, liver, lungs, and blood system. The objective of this analytical survey was to evaluate the levels of heavy metal (arsenic and copper ions) in the water distribution system of selected hospitals in Tehran, 2018

  Materials & Methods

  This descriptive-analytical study was accomplished on the 22 water samples were investigated from 22 water distribution system hospitals in Tehran city in 2018. The arsenic and copper ions concentration was determined according to the procedures 3500-As B at 520 nm and 3500-Cu B at 457 nm, respectively, and after comparing the results with national and international standards, the results were analyzed by using SPSS 18 and geographical information system (Arcview GIS9.3) software.

  Results

  The arsenic ion concentration of 22 water samples (100%) was lower than the national maximum allowable standard (10 ppb) and the United States-Environmental Protection agency maximum concentration (10 ppb). The copper ion concentration of 22 water samples (100%) was lower than the national maximum allowable standard (2 ppm) and the United States-Environmental Protection agency maximum concentration (1.3 ppm). The maximum arsenic concentration was seen in station No. 20.

  Conclusion

  According to results, arsenic insecticide and pesticide application in agriculture land use is the most reason of arsenic ion concentration variations

  Keywords: Arsenic ion, Copper ion, Drinking water, Geographical Information System, Tehran city, Waterdistribution system of hospital
 • Reza Hosseini, Hasan Matin Homaee *, Abdolali Banaeifar Pages 208-216
  Background and Objectives

  This study aimed to investigate the effect of fitness training with a high-fat diet on the response of some pulmonary functions of the professional divers.

  Materials and Methods

  Twenty-two professional divers, randomly divided into experimental (n=12) and control (n=12) groups. Experimental divers followed 12-week fitness training with a high-fat diet, and the control group only continued fitness training for 12 weeks. Pulmonary volumes and capacities were measured before and after the 6th and 12th weeks of training. The study was conducted under the supervision of the Research Ethics Committees of the Islamic Azad University with the necessary permissions and informed consent of the participants and confidentiality of the information obtained. Data were analyzed using repeated-measures ANOVA at the significant level P <0.05.

  Results

  The results of ANOVA with repeated measures showed that the effect of duration time on treatment of professional divers with high fat diet was significant for the tidal volume (P = 0.000, F = 32.13), the Expiratory Reserve (P = 0.000, F = 37.612) and Functional Residual Capacity (F = 36.138, P = 0.000) and total lung capacity was not significant (P = 0.207, F = 1.354). However, the duration time was not significant for exposed group with the Inspiratory Reserve Volume (P = 0.371, F = 1.015), Vital Capacity (F = 1.375, P =.026) and amount of Residual Volume (P = 0.521, F = 1.580).

  Conclusion

  Considering the significant association between an increased fat diet and lung function of divers, they are cautioned about eating high-fat meals before their diving operations

  Keywords: High-Fat Diet, Pulmonary Indices, Decompression Sickness, Diving
 • Fahimeh Keavanloo, Esmaeil sharifian*, Kourosh Ghahraman Tabrizi Pages 217-225
  Background and Objectives

  The prevalence of sports injuries among physical education students is very high and significant. Although sports injuries are inevitable, it is not something we can't do anything to manage injuries. Various factors, including factors that are rooted in management issues, affect the vulnerability of physical education students, in order to make the necessary decisions to prevent the occurrence of sports injuries, the researcher in the present study identified managerial factors and presented a paradigmatic model for the prevention of sports injuries in physical education students.

  Materials and Methods

  This is a cross-sectional study using a database systematic design. The research sample consisted of 12 professors (5 trainees and 7 masters of management) who were selected from all professors of pathology and sport management in the country based on the logic of sampling phenomenological research in a purposeful and saturated manner. Semi-structured interviews were used to collect data. The data collected during the interview process were analyzed by an open, axial, and selective coding process.

  Results

  The results of the qualitative data analysis of the interviews lead to the presentation of a model of prevention of sports injuries in physical education students based on managerial factors with 13 categories and 38 concepts in 6 dimensions including causal (3 categories), main phenomenon (prevention). Of the physical trauma of physical education students were: strategy (5 categories), contextual characteristics (1 category), confounding conditions (1 category), and outcome (3 categories).

  Conclusion

  Based on the paradigm model, it can be concluded that by modifying the approach in student admission, educational planning and securing places along with education and awareness, teachers, and students will be able to significantly reduce the incidence of sports injury in physical education students. Therefore, it is necessary to design model-based policies of the Ministry of Science in the physical education sector of universities to reduce the vulnerability of physical education students

  Keywords: Paradigm Model, Sport Injury, Physical Education Students
 • MoradAli Zareipour*, Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad Pages 226-233
  Background and Objectives

  Falling is one of the most common and serious health problems in the elderly that causes disability and increases mortality and cost tolerance for the individual and society. This study aimed to determine the impact of Educational Intervention on Promoting Knowledge and Self -efficacy of Elderly in Preventing Falling.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 200 elderly, 100 cases, and 100 control groups were entered through random stratified sampling. The educational intervention was conducted in three 45 minute sessions. Data was collected through a standard questionnaire using interviews before and after the intervention. Data were analyzed using independent and paired t-tests.

  Results

  According to the results from the case group the average scores of knowledge, self-efficacy before and after the intervention were 12.34±3.14, 13.43±4.11 and 16.94± 2.60, 19.31±3.33 respectively. The mean scores of the case group increased statistically significant. However, the same phenomenon was not observed in the control group. The other data from the case group also showed a statistically significant decrease in the percentage of falls compared to the control group (P <0.05).

  Conclusion

  Since more knowledge and self-efficacy can lead to elderly people’s ability to prevent falls, it is recommended to conduct multi-faceted educational interventions for the elderly

  Keywords: Falling, Self-efficacy, Elderly, Promotion of knowledge, Urmia
 • Nader Haghi, Saeedeh Nateghinia*, Mohammadreza Hajiesmaeili, Ahmad Alibabaei Pages 234-240
  Background and Objectives

  Focusing on improving the quality of hospitals as a key competitive advantage leads to the promotion of health in the community. Meanwhile evaluating hospital performance plays an important role in the improving quality of the services provided. One of the measures taken to increase efficiency in the hospitals of the Shahid Beheshti University of Medical Sciences is devising and implementing a clinical and physical preparation management plan for elective patients before hospitalization in order to decrease unnecessary hospitalizations. This plan has been done probationary for 6 months. The objective of this study was to analyze the hospital performance before and after implementing this plan, using the Pabon Lasso model.

  Materials and methods

  The present study is a sectional descriptive study. The data were collected using the monthly activity form of the selected hospital during 2018-19. For analyzing the situation before and after the implementation of the pre-admission plan, Pabon Lasso model was used. This model determines the relative performance of the hospitals by using three indicators of bed occupancy, bed turnover, and average time of stay which were analyzed by drawing the Pabon Lasso model and paired T-test.

  Results

  Before implementing this plan, the patient’s average time of stay was about 4.7 days, the bed occupancy rate was 80.6%, and bed turnover was 5.9 days. Of the 20 specialized groups, 30% were in the first area (poor performance) and 25% were in the third area (good performance). After implementing the plan, the patient’s average time of stay was changed to 4.2 days, bed occupancy rate became 75.2% and bed turnover became 6.1 days. Then 20 % of the specialized groups were in the first area and 20% were in the third area. Based on the results of the paired T-test, there was a significant difference between bed occupancy percentage before and after implementing
  the project.

  Conclusion

  Generally, in this study, the process of improving the performance indicators after implementing this plan can be clearly seen. As such, 10 percent of the hospital’s specialist departments were excluded from the first area (poor performance). Also the patient’s average time of stay reduced (0.5 days) and bed turnover increased (0.2) while bed occupancy rates decreased (5.4%)

  Keywords: quality improvement, pre admission plan, evaluating performance, Pabon Lasso model, hospital