فهرست مطالب

فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه
سال پنجاه و سوم شماره 2 (تابستان 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/03/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نرگس عامل صادقی، محمد داودی*، سید محمد رضا عادل، غلامرضا زارعیان صفحات 1-28

  مفهوم سواد ذاتا بحث برانگیز است و همگام با دید فلسفی بشر در طول زمان تغییر کرده است. محتوا و شیوه برنامه های آموزشی متاثر از درک افراد از تعاریف مختلف سواد بوده و دیدگاه های مختلف در باب سواد فرصت های سوادآموزی را تعیین می کنند. زبان انگلیسی به عنوان زبان جهانی دارای جایگاه مهمی در برنامه درسی ماست. درک زبان آموزان از مفهوم چندگانه ی سواد به ارتقا سواد زبانی آن ها کمک بسزایی می کند. از آنجایی که ضروری است تا سواد آموزی موثری در کلاس داشته باشیم، لازم است مفهوم سواد را از نگاه زبان آموزان بررسی کنیم. از این رو، این نوشتار می کوشد تا در پرتو رویکرد داده بنیاد به بررسی درک و تفسیر زبان آموزان از مفهوم سواد بپردازید تا بتوانیم رفتار زبانی آنها را توضیح داده و ارتقا بخشیم. با به کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی باز با 25 یادگیرنده زبان انگلیسی انجام شد. پس از جمع آوری داده ها، به منظور تحلیل آن ها، سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و درنهایت تصویری از نظریه بدست آمده، ارایه شد. نظریه تبیین شده نشان می دهد که سواد دانشی است علمی و مبتنی بر اصالت که از طریق گفتمان و بیان عاملیت منتقل می شود.

  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر اصالت، سواد جمعی، عاملیت، نظریه داده‌بنیاد
 • محمد پژوهش*، آذر حسینی فاطمی صفحات 29-55

  با توجه به نقش باورها در فراگیری زبان دوم و اهمیت بسندگی در برنامه های آموزشی زبان انگلیسی، پژوهش پیش رو به روش کیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته به بررسی مفهوم بسندگی از منظر سیاست گذاران آموزشی، مدرسان و فراگیران زبان انگلیسی در ایران پرداخته است. مصاحبه ها پس از گردآوری ضبط و پیاده سازی، به کمک نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA مضامین آن ها شناسایی، کدگذاری و دسته بندی گردیدند. جمع آوری داده ها تا دستیابی به اشباع نظری و رسیدن تعداد مصاحبه شوندگان به 20 نفرادامه یافت. تحلیل کیفی متون بیانگر وجود تنوع و گوناگونی دیدگاه ها و باورها در زمینه ماهیت و خصوصیات بسندگی، رویکردهای آموزشی، شیوه های اندازه گیری و اهداف آموزشی مورد نظر گروه های مصاحبه شونده بود. براساس یافته ها و برای نزدیکی بیشتر باورها، افزایش انگیزه بیشتر در رشد بسندگی زبان انگلیسی فراگیران و کمک به رضایت شغلی مدرسان، پیشنهادها و طرحی آموزشی ارایه شده است. یافته ها و راهکار پیشنهادی در این پژوهش می تواند برای طراحان برنامه های درسی زبان دوم، سیاست گذاران آموزشی، معلمان و فراگیران زبان انگلیسی مفید باشد.

  کلیدواژگان: بسندگی زبانی، توانش زبانی، پنداره، مهارت‌های زبانی
 • سعید خزائی*، امیر مشهدی، رضا ترابی صفحات 57-94

  همپای پیشرفت فناوری می توان با بهره گیری از روش های نوین آموزشی بر کیفیت آموزش فن ترجمه آموزشگاهی و دانشگاهی افزود و بهبود سطح زندگی را رقم زد. این پژوهش متممی به بررسی کارآیی آموزش متنوع مبتنی بر ربات در یاددهی یادگیری فن ترجمه انگلیسی با اهداف پزشکی پرداخت. در پی کاربرد طرح آزمایش عاملی در نیم سال دوم سال تحصیلی 1396-1397، 373 دانشجوی فارسی و غیرفارسی زبان دختر و پسر مشغول به تحصیل در حوزه های پزشکی، در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با تمرکز بر ترجمه گفتاری و نوشتاری بیمارستانی، توانش دوزبانی شرکت کنندگان در سه مجموعه فعالیت های ترجمه انگلیسی با اهداف پزشکی مبتنی بر ربات ساز، پیش ساخته و خودمانی و در پی آن توانش انتقال آن ها در محیط واقعی درمانی و بهداشتی بررسی شد. داده های حاصل از نگرش و برداشت شرکت کنندگان و پیشرفت و عملکرد آن ها در طول دوره و در محیط واقعی درمان به طور توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس برای اندازه های مکرر تحلیل شد. نتایج از کارآمدی شیوه آموزش متنوع مبتنی بر ربات فن ترجمه پزشکی و عملکرد مناسب شرکت کنندگان در نتیجه ارتقای توانش انتقال آن ها حکایت داشت. همگرایی نگرش و برداشت مساعد شرکت کنندگان با پیشرفت و عملکرد مناسب آن ها و همچنین یادداشت برداری روزانه مساعد یاددهنده ها از آموزش متنوع مبتنی بر ربات فن ترجمه انگلیسی با اهداف پزشکی مشهود بود. موفقیت فعالیت های خودمانی در آموزش متنوع مبتنی بر ربات در تقویت توانش های دوزبانی و انتقال و همچنین ارتقای کیفیت بهداشت و درمان را می توان به پدیدار شدن بافت یادگیری غنی حاصل از مشخصه های متنوع ربات و نقش فعال فراگیران در خطاب قرار دادن نیازهای جامعه مرتبط دانست.

  کلیدواژگان: آموزش متنوع مبتنی بر ربات، انگلیسی با اهداف پزشکی، توانش دو زبانی و انتقال، فن ترجمه
 • حسین ملانظر، ارغوان عمرانی‌پور* صفحات 95-126

  فرایند دوبله موجب انتقال و پیدایش نمودهای التقاط در محصول فرهنگ مقصد می شود. چنین نمودهایی ممکن است در سطح های مختلف دیداری کلامی، دیداری غیرکلامی، شنیداری کلامی و شنیداری غیرکلامی شناسایی شوند. مقاله حاضر به بررسی نمودهای غیرکلامی التقاط در فیلم های بلند دوبله شده به فارسی می پردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح های دیداری و شنیداری فیلم های دوبله شده، نمودهای التقاط گوناگونی از نوع غیرکلامی وجود دارد. هر دو سطح دیداری غیرکلامی و شنیداری غیرکلامی در (باز)تولید و انتقال نمودهای التقاط در دوبله نقش مهمی دارند. سطح دیداری غیرکلامی بیشترین نمودهای التقاط را در میان لایه های غیرکلامی نشان داده است. در این سطح، هویت خارجی بیشتر از طریق نوع پوشش و زیورآلات نشان داده شده است. نمودهای مشاهده شده التقاط در مقوله های اشیا و زبان بدن هم از رخداد فراوانی برخوردار بودند. در سطح شنیداری غیرکلامی، نمودهای التقاط از طریق صداها، موسیقی، و آواز شناسایی شدند که در بین آن ها موسیقی دارای بیشترین رخداد است.

  کلیدواژگان: التقاط، ترجمه دیداری‌شنیداری، دوبله، نمودهای دیداری‌شنیداری التقاط، نمودهای غیرکلامی التقاط، هویت
 • رضا کاظمیان*، مهرداد واشقانی فراهانی صفحات 127-154

  گزاره های فراگفتمانی از عناصر مهم فراگفتمانی اند که برای برقراری ارتباط میان بخش های مختلف گفتمان و همچنین کمک به مخاطبان (خواننده و شنونده) در درک روابط کاربردشناختی به کار می روند. پژوهش حاضر با هدف بررسی این عناصر فراگفتمانی و ارایه پژوهشی پیکره محور و مقایسه ای بر روی برخی از مهم ترین گزاره های فراگفتمانی موجود در زبان انگلیسی و فارسی انجام شد. بدین منظور، تعداد ده سخنرانی تد با محوریت ژانر سیاسی به زبان انگلیسی به صورت تصادفی انتخاب و به همراه ترجمه فارسی آن در نرم افزار پیکره ساز اسکچ انجین بارگذاری شد. برای بررسی و دسته بندی گزاره های فراگفتمانی، چهارچوب هایلند (2005) انتخاب شد. در این چهارچوب عناصر فراگفتمانی به دو دسته اصلی تبادل و تعامل، تقسیم می شوند که گزاره ها در دسته نخست قرار می گیرند. از بررسی های مقابله ای میان این عناصر و ترجمه فارسی آن ها، این موضوع دریافت شد که به طور کلی فرایند ترجمه این عناصر را می توان در قالب دو راهبرد کلی (ترجمه تحت اللفظی و کم تخصیصی) توصیف نمود که فرایند کم تخصیصی خود متشکل از سه نوع دیگر (حذف، توسیع و تحدید) است. از دیگر یافته های این پژوهش می توان به درک وجود رابطه ای معنادار میان نوع گزاره ها و نوع خاص راهبرد به کاررفته اشاره کرد. با استفاده از عملیات آماری و کمی حاصل از بررسی داده های موجود مشخص شد گزاره های قوی غالبا به صورت تحت اللفظی ترجمه می گردند، در حالی که گزاره های ضعیف نظیر and گاهی اوقات به صورت تحت اللفظی و گاهی تحت عنوان فرایندهای کم تخصیصی ترجمه می شوند. یافته های این تحقیق می تواند در پژوهش های آتی در زمینه مطالعات ترجمه پیکره محور و زبان شناسی مقابله ای استفاده شود.
   

  کلیدواژگان: فراگفتمان، فراگفتمان تبادلی، گذاره‌های فراگفتمانی، ترجمه، کم تخصیصی، پیکره موازی
 • فرزانه رادمهر، زهره تائبی*، وحیده سیدی صفحات 155-180

  تاکنون بسیاری از محققان به پیچیدگی ساختاری شعر سرزمین بی حاصل سروده تی. اس. الیوت اشاره کرده اند که این پیچیدگی ها در روابط پرسوناژها نیز نمود یافته است. در این مقاله، گفتار و رفتار پنج زوج از میان مجموع پرسوناژهای این شعر، براساس تیوری "تحلیل رفتار متقابل" اریک برن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین منظور، آسیب شناسی روانی زوجها در این شعر واکاوی خواهد شد تا ریشه مشکلات حل و فصل نشده آنها شناسایی شده و به این وسیله، درک روشن تری از روابط بین آنان حاصل شود. نتایج این تحقیق گویای آن است که از میان پنج زیرگروه مورد بررسی جهت آسیب شناسی ساختاری ، در مجموع دو مورد آلودگی بالغ به کودک، دو مورد آلودگی بالغ به والد و یک مورد بالغ طردکننده مشاهده می شود. بنابراین، حضور موثر حالت من بالغ که می تواند باعث ایجاد تعادل بین دو حالت من والد و من کودک شود، در روابط درون فردی و بین فردی این زوجها کمرنگ است.

  کلیدواژگان: سرزمین بی‌حاصل، شعر تی، اس، الیوت، تحلیل رفتار متقابل، اریک برن، آسیب‌شناسی روانی
 • کتایون افضلی*، هاله افشاری صفحات 181-201

  با وجود چرخش مطالعات ترجمه از جنبه های زبانی به جنبه های فرازبانی، کماکان نقش برخی از جنبه های فرازبانی همانند نقش هویت مترجم در ترجمه های او مورد توجه لازم قرار نگرفته است. با در نظر گرفتن این خلا، تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی نقش هویت ملی و مذهبی مترجم در ترجمه رمان های التقاطی بپردازد. بدین منظور دو رمان التقاطی فیروزه دوما و شش ترجمه موجود از آن بررسی شدند. سپس تغییرات ترجمه لغات، عبارات و جملات دوزبانه به کاررفته در رمان بررسی شدند. برای پیدا کردن رابطه بین هویت ملی و مذهبی شخصیت های رمان ها و راهکارهای به کاررفته در آن ها، از مدل کلینگر (2014) استفاده شد. نتایج نشان داد که چگونه تغییر قسمت های دوزبانه می تواند انعکاس دهنده هویت ملی و مذهبی مترجم باشد که خود نماینده هویت ملی و مذهبی جامعه است. یافته های این تحقیق می تواند در کلاس های آموزش ترجمه به کار رود.

  کلیدواژگان: رمان التقاطی، هویت ملی، هویت مذهبی، هویت مترجم
|
 • Narges Amel Sadeghi, Mohammad Davoudi*, Seyyed Mohammad Reza Adel, Gholamreza Zareian Pages 1-28

  The concept of literacy is inherently debatable and the definition of literacy has changed in the course of history with the concomitant change of philosophical orientations. The content and the method used by educational programs are dependent on the various definitions of literacy and the different viewpoints on literacy determine the chances of learning. English as a foreign language enjoys a significant status in our curriculum. It seems that an understanding of the multiple meanings of literacy could enhance the language learning of our language learners greatly. Owing to the fact that we strive for a more effective learning in our educational system, it seems necessary to look into the conceptualization of literacy on the part of the language learners. The present study intends to look into the conceptualization of literacy by language learners using a grounded theory approach. This could help us explain and enhance the language behavior of our learners. Taking into account saturation, 24 English language learners were interviewed. The collected data were analyzed using axial and selective coding and finally a theory emerged. The emerging theory illustrated that literacy is a scientific and original issue which is transferred through discourse and the expression of agency.

  Keywords: Education Based on Authenticity, Social Literacy, Agency, Grounded Theory
 • mohammed pazhouhesh*, Azar Hosseini Fatemi Pages 29-55

  Beliefs as triggers of performance and ESL proficiency as the ultimate goal of second language education play a significant role in language learning achievement. Using a qualitative approach, this paper aimed to examine the conception of English language proficiency from the perspectives of EFL policymakers, teachers, and learners in Iran. To this end, a select group of 20 people were interviewed. After audio-recording, transcribing, the interview data were coded via MAXQDA software. Iterative data collection and analysis continued until a point of saturation was reached with 20 participants. Grounded in their perspectives, the findings showed a conceptual gap and diversity of conceptions on the nature, characteristics, approaches, and goals of English language proficiency. Based on the results, a framework for developing ESL proficiency is proposed in which the views of the groups are incorporated, Cummins’ notions on ESL proficiency underlie its theoretical foundation, and the Common European Framework of Reference forms its practical basis. The findings have some implications for practitioners, syllabus designers, policymakers, and learners as well.

  Keywords: sfdg
 • Saeed Khazaie*, Amir Mashhadi, Reza Torabi Pages 57-94

  In parallel with the development of Educational Technology tools, this research aims to benefit from these advancements to promote the quality of teaching translation and thus address students’ educational real-world needs. Executing a robot-assisted differentiated instruction (RADI) in a full factorial design study, oral and written translation as well as the real-world workplace performance of 373 Persian and non-Persian students enrolled in the compulsory course of English for Medical Purposes (EMP) at Medical University of Isfahan (MUI) were assessed in three sets of Commercially-Off-The-Shelf, self-, and robot-made educational activities. The data gathered from the participants’ attitude, progress, performance, perception, and teachers’ journaling were analyzed both descriptively and inferentially through a mixed-effect model. The results pointed to the applicability of RADI in learning EMP translation and enhancing the participants’ transfer competence. As the findings revealed, a converging trend was evident between the participants’ attitude, performance and perception, as well as teachers’ approving journal entry. The participants’ success in oral and written translation of EMP contents through the robot-assisted platform as well as their good performance in promoting the health levels in the communities (viz., quality of treatment) could be attributed to the diverse affordances of robots coupled with the participants’ active role in meeting their educational real-world needs. The results could be used in subsequent studies on teaching translation through the medium of robots.

  Keywords: Art of Translation, Robot-assisted Differentiated Instruction, English for Medical Purposes, Oral, Written Translation, Transitional, Bilingual Competences, Quality of Treatment
 • Hussein Mollanazar, Arghavan Omranipour* Pages 95-126

  Dubbing can transfer and (re)produce manifestations of hybridity in target culture products. The multimodal system of dubbing can multiply the degree of hybridity since such manifestations may be identified at different audio-verbal, audio-nonverbal, visual-verbal, and visual-nonverbal layers. The present paper explored the non-verbal manifestations of hybridity in English feature films dubbed into Persian by the Islamic Republic of Iran Broadcasting. The results of the study revealed that various non-verbal manifestations of hybridity exist in audio and visual layers of dubbing. Both audio-nonverbal and visual-nonverbal layers can play an important role in (re)creating manifestations of hybridity in dubbing. The visual-nonverbal layer showed the most frequent manifestations of hybridity among non-verbal layers. The category of Dress Code and Ornaments occupied the first place at the visual-nonverbal layer. The categories of Objects and Body Language occupied the second and third place at the same layer, respectively. Various audio-nonverbal manifestations of hybridity were identified and subcategorized as Sounds, Songs, and Music among which Music held the first place.

  Keywords: Audiovisual Manifestations of Hybridity, Audiovisual Translation, Dubbing, Hybridity, Identity, Non-Verbal Manifestations of Hybridity
 • Reza Kazemian*, Mehrdad Vasheghani Farahani Pages 127-154

  Metadiscourse features are considered important elements of discourse that are used to establish communication between different parts of discourse as well as to help audience (readers and listeners) in understanding the functional relationships. The aim of this study was to investigate these metadiscourse features and to conduct a comparative corpus-based study on some of the most important metadiscourse features in English and Persian. To this end, ten Ted talks, focusing on the political issues in English, were randomly selected and, along with their Persian translations, were added to Sketch Engine corpus software. Hyland’s (2005) framework was selected to analyze and categorize metadiscourse features. In this classification, metadiscourse features are divided into two main categories, namely, interactive and interactional. Transitions belong to the interactive category. The comparative analysis between these elements and their Persian translations suggested that the translation process of these elements can be described in form of two general strategies; literal translation and underspecification. Underspecification process consists of three types, namely, deletion, extension and restriction. Other findings of this study highlighted the significant relationship between the type of underspecification and the type of strategies adopted. Using statistical and quantitative analysis, it was also found that strong transitions are often translated literally, while weak transitions such as “and” are sometimes translated literally and sometimes with underspecification. The findings of this study can be used in future research in the field of corpus-based translation studies and contrastive linguistics.

  Keywords: Metadiscourse, Interactive metadiscourse, Metadiscourse transitions, Translation, Underspecification, Parallel corpus
 • Farzaneh Radmehr, Zohreh Taebi*, Vahideh Sayedi Pages 155-180

  Until now, a large number of researchers have pointed to the structural complexity of The Waste Land by T.S. Eliot as it is shown in the relationship of the personages. In this paper, the sayings and the behaviors of five couples among many other personages of this poem are studied based on Eric Berne's theory of Transactional Analysis. For this purpose, the Structural Pathology of the couples is examined to identify the roots to their unsolved problems through which one can clearly understand the present condition of their relationships. The results of the present research indicates that two cases of Child Contamination, two persons with Parent Contamination, and one individual with Excluding Adult are observed in total out of five sub-categories of Structural Pathology. Therefore, the presence of the Adult Ego State, which is able to balance out the Parent and the Child Ego states is deficient in the intrapersonal and interpersonal relationships of these couples.

  Keywords: The Waste Land, T.S. Eliot’s Poetry, Transactional Analysis, Eric Berne, Structural Pathology
 • Katayoon Afzali*, Haleh Afashari Pages 181-201

  Despite the shift of translation studies from linguistic aspects to extralinguistic ones, the role of some extralinguistic factors, such as translators’ national and religious identities has received little attention. In recognition of this fact, the purpose of this study was to identify the role of the translator’s national and religious identities in their choice of translation strategies in the translation of hybrid novels from English into Persian. To this end, a descriptive and comparative analysis was conducted. Two Dumas’ English novels along with six translations formed the corpus of this study. These novels belong to immigration literature which can provide rich examples of hybridity and multilingualism. First, hybrid parts in the original versions and their translations were identified. Next, the original texts and their translations were compared and lexical, sentential and pragmatic shifts in translation of hybrid elements were identified. Finally, the translation strategies revealing the presence of national and religious identities of translators in the translation were identified based on Klinger’s (2014) model. The findings revealed that translators’ strategies can be indicative of their national and religious identities.

  Keywords: Hybrid novels, National identity, Religious identity, Translator identity